Skip to main content

Full text of "Catalogul manuscriptelor românești"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where acces s to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
d iscover the world's books while helpi ng authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/l V-T* 


■ 

■ 


■ 


1 


•* • 

'V 

;'y 
///^^: 'y--*^-. ,1 


v>„S^ 

"j^* fe 


b(»n:^.5' 


• 


î^arbarîj Collcge librarg 


^ 


« 
^B^^^^^ 


^^ 


ntOM THK «BQţmST OV 


FRANOIS B. HAYES 


OlAMof 18«9 


Th«« fynd ii $»0,000 «nd tt« incomf it ta b* us#d 

•'For the purchase of books for the Library" .. c v^-f**v ; ^t 


c. n. o 

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE CATALOGUL 

MANUSCRIPTELOR ROMÂNEŞTI 

ÎNTOCMIT DE 

lOAN BIANU 

BIBLIOTECARUL ACADEMIEI ROMÂNE 
TOMUL I 

NUMRRELE 1-300. 
EDITIUNEA ACADEMIEI ROMÂNE BUCUREŞTI 

INST. DE ARTE GRAFICE CAROL GOBL S-8or lOAN ST. RASIDESCU 

16, STRADA DOAMNEI, IG 
t0O7 
î^-ăUlB.*?"? //n ^tWL- 


..k UNIVERSITYl PREFAŢA Tipogralia este o invenţie cu totu! inodernă, Gutenlxjrg, 
al cărui nunio poartă străluciLa lauda a tloscopGririi acestui 
minunat meşte.^u*^ răapânditor do idoi si de cultură, a trăîL 
^ a începui a lucra, iu (erile germano rle \iv llinul de 
mijloc, pe Ia mijlocul secolului XV — pe la 1450. De acolo 
tiparul aii răspândit iute in Italia si in celelalte (eri do 
cuUură ale Apusului. 

înainte de acest binacuvânlat mestei;^ug, scrierile, cărţile, 
se îmniulţiau numai prin copii scrise cu mana una câte 
una de meşteri copişti. Aşa s'au publicat şi răspândit în 
antichitatea clasică greacă- ^i romană toate scrierile de 
câire librarii (negustori de căi'ti) in copii făcute de copişti, 
mai ales robi. In evul mediu şi în epoca Renaşterii se 
făceau copiile şi se păstrau cariile jnai ales de căiră călu- 
gări şi prin mănăstiri, de unde se răspândiau {te la bise- 
rici, pe la mănăstiri, precum şi pe Ia rarii cărturari mi- 
reni din acele timpuri, când ştiinţa de carte o aveau aproape 
numai slujitorii bisericii. 

Scrisul şi infrnnuţseţarea căj*|ilur în niânăstinle a}>usului 
european sa înălţat în secolii XII — XV la o adevărată artă, 
Cftro a produs multe lucrări de caligralie şi de miniaiură 
admirate şi astăzi pentru lineţea executării lor. 

Gârţilo scrise cu mâna erau însă foarte scumpe şi de 
ar^ea ele se puteau răspândi foarte puţin şi foarte cu greu. 

După descoperirea tiparului, cărjilo s'au îminulţit mult 
mai iulc şi s au răspândit mult mai uşor decât cu scrisul, IV penlriică erau ii Hill mai teniile, Arlii scrisului .-i căzut insa ca uii lucru rlo pvea. miive lux, si cu]»iilo scrise cu inâuti 
sau lacul diu ev în ce toui rar. 

In toaie ţcrile do cultura veche s au adunat, se aduna 
Ri se păstrează cu slin tenie cărţile scrise cu mâna — md- 
HKmvlpMej ' — cale au scăjiat neslricale de nestat4»rnicia 
vreniilur. Din ele se studiazâ mişcarea inlelecluală dinainle 
de răspândirea tiparului, si chiar din urmă, uiiru cât si 
mai târ/iu mulie Bcrieri au rămas nenuiUiplicate fn'iii Wpiiv. 

La noi liparul a fost introdus relaliv curânrf după «h*s- 
cuperirea luL De pe la 1508 jnce]>e a tipări în 'fara Ho- 
mânească cărfi hisericenti in Hniha bisericească slavă un 
călugăr sârb Macarie, venit de pesle Dunăre, care uivăţasi' 
meşteşugul tiparului la Veneţia, oraşul a cărui strălurin 
de bogăţie si de cultură eră adniiratâ de ţ^opoarele creştina' 
din răsăritul Adriaticei, In secolii XM— XVIII tiparul sa 
răspândit însă puţin în ţerile româneşti, a fost socotit ca un 
meşteşug bisericesc şi înlrehuînţat aproape numai pc^nlru 
imnudţirea cărţilor bisericeşti de slujbă şi tle cetire ; de 
aceea ti[)agra(iile din acei secoli au fost Inliinţale apmape 
toate prin mănăstiri si pe lângă episcopii şi mitrojtolii. 
MîjloaceUi acestor tipogralii erau obişnuit ioarie modeste 
şi numărul cărţilor iesiU» de suit teascurile lor nu era in- 
destulător nici pentru Irebuinfele serviciului bisericosc. De 
abia de pe la mijlocul secolului XIX Încoace tîpogralia a 
avut la noi destulă răspândire spre a satisface trebuinţele 
întregii vieţi culturale, mai ales după ce a scăpat de cen- 
surâ, care-i sti-âtntorâ lucrarea şi o im|)iedecă. 

Pe lângă puţinele cărţi multiplicate prin li|>ar se răs* 
pândiau în secolii trecuţi între j)uţinii cărturari români, că- 
lugări, preofi şi min-ni, un număr însemnat de cărţi scrise 
cu mana de cuprins mult mai varial decât cele tipărite: cărţi 
de slujbă şi de cetire bisericească, cărfi traduse pentru 
cetirea de petrecere, crotiice scrise, compilate, amplilicate I FnM prehtciirhitt' de aî ndslri. In îtinira căîîîgareâ^paâriitV 
.năslirilor si intro cârturarii iiui'tMii se cojtiaii dela unul 
la altul, ikţ nmlli' on, luulio cărţi a t ăror ooiiro plăcea mai 
mtiU în socolii trecuţi. In aceste cupii inamiHcrise se ascuivrl© 
o paiiiî foarte |ireţioasă a râniăsiţelor pâstraLc |)ână Ia ivn 
din activilatea inteleciualâ a acelor înainte nierf^âlori ai 
noştri, cari au ţinut, pre cât şi cum au putut, aprinsă can- 
dela culturii între Unniăni, 

Pe când in ajnis, (\i\\ cauza râs|)ândirii mari a lij>aruiui,. 
|M?rinada nianuscriplelor se sfârşi aproape de lut cu seco 
Iul XV, la noi ea linu până in intâia jumătate a secolu- 
lui XIX. 

Manuscriptele noastre vechi snnt pentru noi de o vaînm'f» 
fimrtc mare, nu nmnai când sunt scrise de ai noşlri 'm ro- 
nîâneşle, dar şi când suid scrise de cărturari români in 
Blavonoşte sau în jLrreceşte, şi chiar când, liiml scrise de 
cărlurari sti'ăîni, au fost cetile tle ai unstri ţ.)enli'ţt cuili- 
varea sau plăcerea h>r intelectuală. 

Istoria activităţii intelectuale româneşti găseşte mai ales 
în manuscriptele româneşti un izvor l)tt<rat şi preţios de in- 
foniiaţiuni. De aceea trehue să (ie adunate cu cea mai mare 
grabă câte au mai rămas nedistruse. In vechime mai toate 
mânăstirilo mai însemnaţi' aveau lio^ate adunări do manus- 
cripte, cari sau iuiprăstiat si pierdui in tim[)u! serulari- 
jjarii îji de atunci încoace. 

In întâia juniălale a secolului XIX, Nicolae Isti*ati adu- 
nase o bogată cul<^gere de manuscripte la Hotopăneşti şi 
jjrufesorul Glieorghe Săulescu la laşi, dar nici un catalog 
nu ne-a rămas despre ele; după moartea celor doi distinşi 
cĂrturari mannscrijitele lor a^i TmsI imprăşiiate. Mulie diu- 
lf'ln«ele au fost cumpărate de dd IK \. Sturdza si dăruite 
Acadcnuci dimpreună cu frumoasa colecţiune «li* manu- 
scripte a tatălui său Alexandru Sturdza Miclăuşanu^ cuprin- 
zânrl mai ales (.'ronicari i\h>ldoveni. vt Mhî multe iii.:iniisi'ii|iU? roinâueşli voclii a strâns di' ast^- 
fiipiifva (îlienr^he Asachi, dela rare iarâsi nu ne-a raina^ nici 
un inventar sau îislâ despre ele. Unele au fost, cumparalc, 
ftupă moartea marelui ilascâl ifi scriitor, de d-l IK C. Sturdza- 
Scheianu, care iar le-a adaus la biblioteca Academiei. 

M. Kngăluiceanii adunase in tinereţe o bogată culegere 
do manuăcri|>te de cronice moldovene, cari la bătrâneţe au 
foril. cedate Statuhii si do acesta «Iar ui le si ele Academiei. 

In Ţara RomîVnoască, în afară tle câto se păsfci*au in bi- 
bliotecile mai mulioi- niânâ$tiri, o preţioasă culegere de ma- 
niiscripte îse alia în biblioteca Colegiului S-tul ui Sava, do 
unde a trecut în Biblioteca Centrală a Statului In palatid 
rniverfeitâţiî. Acolo au stat aruncate unul presto altul in 
două dulapuri fără nici un fel de catalog sau inventar pana 
|>e la \H7iK cănd pentru cele romaneşti s'a l'acut a listă 
scurtă de tot de Aug. Frăţilă^ astăzi profesor la liceul din 
i«alaţ.i, şi de mine; iar pentru cele greceşti şi orientale de 
un Paschideş. Toate au fost mutate mai târziu, prin ordin 
ministerial, la Muzeul de Anticităţi, de unde au fost tre- 
cute şi ele, prin decretul regal No. 519 dela 10 Fevruari© 
11)0 B, in biblioteca Academiei, 

O bogată adunare de manuscripte a strâns BaniU Miba- 
laclie tUiica, pre la 1820 — 1840. Multe dintre ele, înnem-, 
nate toate cu pecetea lui, au ajuns in stăpânirea lui Cezar 
Ijolliac, dela care au fost ciunj)ărate de d-l U. Sturdza .şi 
dăruite Academiei. 

Colecţiimile InstMunato de manuscripte româneşti adunate 
de cei doi veri Dimitrie A. Slurdza şi Dimitrio C. Sturdza 
(Scheiauu), cari aiiiândoi, cu mari sacrilicii şi cu uu zel lu- 
minat şi nndţi ani neadnrmii^ au făcut cele mai bogate bi- 
blioteci istorice româneşti cari au fost \ reodată, au fumiat 
colecţiunea Academiei Uomâne, care de un pătrar de rocoI 
(kvk încetare creşte şi se îmbogăţeşte prin daruri şi prin 
cumpără ti ni. VfT îoIScfTunea Aca<lemiej dr mannsoriple româiioi^iii ntiniâru 
adtăzi 3.451 vohuno si esle o comoară ne^proUiilâ pentru 
studierea istoriei vieţii intelectuale a Uoniânilor din se- 
coliî trecuţi. Manuscripte slavone sunt 509 volume, gre- 
ceşti 740, latine şî în limbi nînrîerne orridentale 244, 
în limbi orientale Hfi vrtlnnie. 

Maniiftcriptele noastre nu an însenniătatea celor din apus: 
ele nu cuprind multe scrieri originale şi (!e mare preţ prin 
frumuseţea lor literară sau prin valoarea lor de gândire, 
nici nu r^unt, ca nnilte rlin acelea, însemnate lucriiri do arta 
prin fruîuuseţea caligrallei şi prin linetea lucrărilor de 
inlrunuiseţare : miniaturi, iniţiale, IVontispicii, marginale. 
Toate acestea arte le-au încercat ^l meslerii noştri scriitori 
î^i înfrumusetetori de Ctu*fi, dar lucrărite lor sunt modeste 
jR* lângă alo meşterilor apuseni; ele stau însă cu fală în 
fruntea celor făcute la popoarele vecine fie aceeas biserică 
şi de aceeaş cultură cu al nostru. 

Manuscriptele noastre formează o nepreţuită arhivă a 
minţii şi a gândirii strămoşilor noştri dinainte do mijlocul 
secolului trecut. Este mare păcat că ele au fost lăsate în 
.prada dispreţului distrugător, după ce an venit cărţile nouă 
Tiiai ieftine» frunius tipărite^ şi că nu au fost adunate !a timp 
de px'in mănăstiri, biserici, precum şi de jnin casele boiereşti, 
preofeşti şi cărturăreşti^ unde multe, foarte nnilte, au fost 
(Icsfîicute foaie după foaie spre a sluji la aprinsul focului 
sau la legatul oalelor de dulceaţă- 

F^uţinc cate au mai rămas nedistruso au tocmai de aceea 
o însemnătate cu atăt mai mare, şi acei cari le-au adunat 
şi le adună fac prin urmare un foarte mare serviciu stu- 
diului istoriei culturii româneşti în secoîii trecuţi. 

Pentru a înlesni cunoaşterea şi folosirea culegerii ma- 
nuscriptelor româneşti adunate în biblioteca Academiei, se 
publică această descriere a lor. VIII 

La liecaro volum — po lângâ doscriiMV'a rnalcrială — so 
arată aiuămmtit cuprinsul lui, se re|>rorJuc cuviiilele înaiiiLo, 
cuvititoln (k* sfârşit, deosebitele note privitoare la scriitorul 
cârtii, la stăpânii oi după vremi, la cetitorii, prin ale căroi^ 
mâni a trecut si cari adeseori au lăsat pe dănsele scrisă. 
amintirea lor si a întâmplărilor mai însemnate puhlicr^ sau 
lauiiliarc. 

Nu am mers deocamdată mai departe cu reproducerile. 
Dorim ca sâ dăm mai târziu rej>roduceri in facsimile de 
pe pagini alese şi caracteristice ca scrisoare şi ca infriunu- 
seţare din deosebite timpuri. ^ 

La pregătirea si tipărirea părţii cuprinse in acest tom 
am fost ajutat de mai nndţi cokigi şi confraţi de nmncă 
în serviciul bil>liotecii Academiei, Cel dintâiu a fost Axenlo 
Potruţ, cetitorul ager si sigur al celor niai încurcate scri- 
sori ; pe acest pretiOsS tovarăş iubitor de muncă l-am pier- 
dut. La o parte din munca grea a corecturilor a dat ajutor 
d-1 U. Lugoşianu. Indicele amănunţite dela sfârşitul vobi- 
nudui au fost făcute de d-i \'asile Pârvan, care se aQă acum 
pentru studii d(* istoria antică la Ilerlin, de unde trimite 
atât de luminoase lucrări (h^spre istoria paîrit-i noastre în 
epoca romană. 

Celui care s'a dus dintre noi în lumea păcii îi trimit — 
lucluMud acest tom — o amintire jalnică, iar celor cari stau 
tn ogorul munrii o imdţumtre colegială pentru ajutorul dat 
la acest lucru limi şi folositor. 

L BlAN 

7 lannarh 1907. BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE MANUSCRIPTE ROMANESCI Nr. 1. 

In-folio. — 384 pagine. — Secolul XIX. — Biblioteca Scheiană. 
Scris pe hârtie de maî mulţi. 

Copiile următorelor documente din Moldova uDe pe o condică 
din Biblioteca D. Marele Vornic Mihail Sturdza» (Cuvintele între « » 
8unt scrise de I. Mălinescu). 

1. «Carte gospod dată [de Ştefan Vvod] Egumenului şi a tot soborul de la 
sQLnta mănăstire Bărnova ca să albă a-I lucra satul Cîurbeşt! doaă zile Intr'o 
luiA.» laşî 7168 (1660) August 6. — Pag. 1. 

2. «Carte gospod dată mănăstirii Bărnovil pentru ca să albă a lucră 
aceşti! mănăstiri lăcuitoriî din satul Cîurbeşt! doaă zile pi toată luna,» de la 
Anton Husei Vvd. laş! 7185 (1677) MaiQ 3.-Pag. 1—2. 

3. «Hrisov di la Nicola! Alicsandru Vvod pentru pogonăritul de vil». 
laşî 7222 (1713) Decembre 20. — Pag. 2— 4. 

NB. La sfirşit are nota: «Acesta s'aii poslăduit de cătră mine de pe orighi- 
nalul din Arhiva Mitropolii. Mălinescu». 

4. Hrisov de la Grigorie Ghica Vvod, laş! 7236 (1728) Iulie 30, despre daj- 
diile ce are a da fieşte-care breslă. — Pag. 6—7. 

5. «Hrisov de miluire ce saâ dat mănăstirilor Închinate la sfanţul Mormănt», 
de la Costandin Nicolaî Vvd. laşî 7251 (1743) Aprilie 20. — Fag. 8-13. 

6. «HrisovQ întăritorii a altul hrisovil de miluire ce s'aâ dat mănăstirilor 
Închinate la Sfanţul Mormănt», de la loan Nicolaî Vvod. laşî 7262 il743) No- 
vembre 30 — Pag. 14—20. 

7. «Hrisov de la Domnul Grigorie Ghica Vvod pentru scoale.» laşî 7256 (1747) 
Decembre 25. — Pag. 20—25. 

8. «Carte sinodio^scă ca să nu să mal facă Mitropolit grec.v 7260 (1762) 
Ianuarie 1. — Pag. 26—29. 

9. «Hrisov pentru aşezare birului ţării pe străini», de la Constandin Mihail 
Cehan Vvod. 7260 (1752) Iulie 9.— Pag. 30-32. 

MmnuMcriptt românetcl. l 2 10. «Hrisov pentru venitul cupineî,» de la MateJQ Ghica Vvod. 7263 (1755| 
lanuane 20, — Pag. 32-33. 

ÎL «Pentru tucnielile ce sk fac în scHs». Anaforu făcută ile ^îitrl:>politul şî 
Ijoeriî către Mateiâ Gliica Vvod, la 1756 MaiCi 21, cu intârirea domncscâ de 
Ia 6 Iunie 1756. — Pag. 33-35. 

12. Hrisov despre aceleaşi tocmelî, de la Mateivi Ghica Vvod. 7263 (1755) 
August 10. — Pacr. 35-36 

13. «Hrisov pentru ertâre pogotjîlritului de vil,» de ta MateiO Ghica Vvod. 
7263 (1755) August 5. — Pag 37—39, — Cu o noii de Mălinescu, 

14. «Aş&zămtnt pentru l&cuitoriî ce aii fost fugiţî Ui ţări străine»» de la 
Constandin Mihaî Cehaîi Rac^viţA Vvod. 7264 (175^!. — Pag, 39-42. 

Blestemul fâcut de Mitropolitul Moldovei împreuna cu Episcopii, asupra 
boerilor, caiî ar îndemna pe Domn, ca sĂ strice aşezâniintul pentru face- 
rile de bine celor In.strîlinaţî prin alte ţdrl 7264 (1756). — Pag. 42-43. 

15. «Hrisov ca sÂnu să la nApastea la vădrărit,» de la Constandin Mihaî Ce- 
han Hacoviţă Vvod. 7264 (1756) August 20, ~ Pag. 43-45 

Blestemul Mitropolitului asupra boerilor, cari ar îndemna pe Domn sA 
strice aşezamîntul fâcut pentru nâpaatea vădrărituluî. 7264 (1756[ August 
25. — Pag. 45-46. 

16. «Hrisov pentru ertare vacantului», de la Constandin MihaT Cehan Vvod. 
7265 (1757) Februarie 20. — Pag. 46-50. 

Blestemul asupra acelora, cari ar stricii hotârirea pentru erlarca vacan- 
tului. — Pag. 50-52. 

17. «Pentru ^coalli,* hrisov de la loan Theodor Vvod* 7267 (1759) Iunie 26. 

— Pag. 52—57. 

18. tHrisov pi^nlru preotî,» de la Grigorie Alexandru Ghica Vvod. 1764 Iulie 
15. — Pag. 67-67. 

19. Hrisov de Ia Grigorie laan Vvod, pentru aşezămintul filcut ca să nu maî 
fie pogoiiAril şi nâpastea vădrărituluî. 7272 {1763) Octobre 15. — Pag. 69—74. 

Blestemul pentru ceî ce ar îndrăzni a strica aşezâraîntul de sus. — Pag. 
74-76. 

20. Hrisuv dat de Grigorie Alexandru Ghica Vvod, pentru câte ^i\e anume 
aQ s& lucreze locuitorii, ce şed pe moşiile boerescT. 7274 (1766) Ianuarie 1. 

- Pag. 77-80. 

21. Hrisov dat de Grigorie loan Calimach Vvod, pentru câte d'l^ aO ^^ 
lucreze locuitorii, ce şed pe moşii boerescî, mAu&stirescî şi rezAşescî. 1767 
Maia 28 - Pag. 81-84. 

22. tllrisov pentru goştinâ.,» de la Grigorie loan Calimah Vvod. 1768 Ia- 
nuarie. " Pag. 85—88. 

23. «Scrisoarea grafului Homentov câtră Mitropolitul pentru pace.» 1774 
Iulie 28. — Pag. 88-92. 

24. «Anafora pefitru lucrul boiresculuî». 1775 Aprilie 14. — Pag. 92—96 

25. tHrisov pentru şcoale.< de la Grigorie Alexandru Ghica Vvod. 1775 
Novembre 15 — Fag. 96-101. 

26. • Hrisov pentru aşezarea obiceiurilor şi bunelor rănduele,» de la Gri- 
gorie Alexandru Ghica Vvod. 1777 Aprilie 1. — Pag, 101—105 

27. «Hrisov pentru Îndatoririle l&cuitorilor cătrâ atâpSknil moşiilor», de la 
Grigorie Alexandru Ghica Vvod. 1777 Septembre 30. — Pag. 105 - 108. I 
28. Hrisovul luT Alexandru Costantin Vvod, pentru scutirea nemurilor bo- 
erescî, de des&tină, isfoştină şi vădrărit. 1783 Septembre 1.— Pag. 109—111. 

29. «Anaforâ pentru daniî, schimburi şi vânz&rf,» 1785 August 14, Intăritâ 
de Alexandru loan Mavrocordat Vvod, la 1785 0ctobre. — Pag. 113—119. 

30. «Anaforă pentru ţăganî.» 1785 Septembre 12, întărită de Alexandru 
Mavrocordat Vvod, Ia 1786 Novembre 10. — Pag. 119—125. 

31. «Cuniţa ce s'aâ dat venit spitalului de la Mănăstirea Sfănt. Spiridon.» 
1785 Decembre 1. — Pag. 126—126. 

32. «Hrisov obştesc pentru danii, schimburi, i vănzărl şi pentru ţigani,» 
de la Alexandru Mavrocordat. Iaşi 1785 Decembre 28. — Pag. 126—132. 

33. tPentru codrii,^ redîurî, dumbrăvi şi lunci,» anaforâ din 1792 Octo- 
bre 16, Întărită de Alexandru Costandin Moruz Vvod, la 1792 Novembre 28. 
— Pag. 133-136. 

34. tCercetare hotarului Intre Tranzilvanie şi intre Moldavie.» 1792 Novem- 
bre 14. — Pag. 137-141. 

35. «FIrisov pentru Ţiganii domneşti lingurari şi ursari,» de la Constandin 
Suţu Vvod. 1793 Martie 25. — Pag. 141-144. 

Blestemul pentru cine ar îndrăzni să strice hotărirea de mal sus. — 
Pag. 144. 

36. «Cărţi gospod ce să daft pentru slujba Cuniţil.» 1794 Decembre 1. — 
Pag. 145—146. 

37. «Ponturile In ee chip sau hotărit cu sfatul de obşte, ca să să urmeze 
paza dumbrăvilor, a redlurilor, a luncilor şi a codrilor Merel. şi cu răndu- 
îală să îa cel ce vor avti trebuirî, de ori-ce fel de cherestea şi lemne de ars 
In foc, şt ce urmări se păzescă stăpănil moşiilor, la luarea zecluelil din 
cherestea. Iar pentru lemne de ars tn foc să nu să supere cu zeclu^lă. 
precum In jos se arată.» 1794 Decembre 29. — Pag. 146—148. 

38 «Ponturi tn ce chip s'au hotărăt să să urmeze şi să să păzască la răn- 
duîala dregătoriel ţănutunlor, şi s'au triimis din poronca Mării Sale Mihail 
Constandin Suţul Vvod, la ispravnicii ţânuturilor.» 1794 Decembre 29. — Pag. 
148-151. 

39. «Ponturi după cari au să urmeze dregătorii ţănuturilor, şi sau triimis din 
poronca Mării Sale Mihail Costandin Suţul Vvod la izpravnicil ţănutu- 
rilor.» 1795 Martie 18. — Pag. 151-158. 

40. «Carte gospod deschisă pentru venitul măgerieî.» 1795. —Pag. 158—159. 

41. «Hrisov pentru cărţile domneşti,» de la Alexandru loan Calimah Vvod. 
1795 Septembre 3. — Pag. 159—161. 

42. «Măsura pogonului de tîutîun, de vie şi păpuşoi.» 1797 Iulie 13. — 
Pajr. 161. 

43. «Ponturi după cari să Indatoresc pi Dum-lor ispravnicii ţănuturilor ca 
s4 urmeze tntocma.» 1799 Iunie. — Pag. 161—165. 

44. «Hrisov pentru veniturile Sfanţului Spiridon,» de la Costandin Alexan- 
dra Ipiilant Vvod. Iaşi 1799 Decembre 1.— Pag. 166- 178. 

46. «Anaforaoa Mitropolitului lacov, pentru scoale,» 1800 Aprilie 28. — Pag. 
179—187. 

46. «Hrisov gospod pentru ţiganii lingurari şi ursari,» de la Alexandru 
Suţu Vvod. 1802 Iunie 20. - Pag. 187-192. 

47. «Anaforaoa ci s'au fîlout de Dum-lor Boeril, pentru aşăzare birului ţării, pană a nu veni Mâne sa Alicsandru Moruz Vvod.» 1802 Novembre Iii.— 
Pag 192—194. 

48. «Al dojle auaforâ, ci s*au f&cut pentru aşâzare birului ţăriî.» 1802, — 
Pag. 194-197, 

4f». flŢiduIă gospod a M&riî Sali Alicsandru Moruz V^od. ci 5'au scris câtril 
Dl Vornicu Manolachi Diraaohi cAnd s'au răoduit Vornic de Obştie.» 1803 
Ianuarie 1. — Pag. 197—201. 

50. aAnaforâ ci s'au fă-cut pentru adăogire leQlor Ispravnicilor.» 1803 
Ianuarie 5, întărită de Alicsandru Costandin Moruz Voevod.— Pa^^ 201 — 20:i. 

51. ti Tălmăcire Hrisovului grecesc di Intărilură a al doile anaforali pentru 
birul ţăriL» 1803.— Pag. 206-208, 

52. «Al doile anafora pentru aş^ăzare bimluî ţăriî.» 1803 Martie 10, întă- 
rită de Alecsandru Costaodiu Moruz Vvod, Pag. 201)- 213, 

53. aHrisov ce sau făcut aaupra privilegluilor mazililor din toată ţara,* de 
la Alecsandru Costaiidin Moruz Vvod. 1803 Martie 20. — Pag. 214—218. 

54. «Anafora ci sau făcut, pentru străngire oilor mumbaeliî dintr'acest anu. 
cari s au Întărit şi di cătră Mărie sa Vodă, 1803 Maia 2,» întărită de Alic- 
sandru Oosiandin Moruzi Vvod, Pag. 218 — 223. 

65. «Hrisov pentru urmare dregătorilor di pi la ţănuturî,* de la Alic- 
sandru Costandiii Moruz Vvod. 1804 Ianuarie 18. — Pag, 223—226. 

Blestem pentru păzirea hotărînî din iirisovul de mal su.^. 1801 Ianuarie 
20. — Pag. 227—228. 

56. «Hrisov gospod pentru ţiganii lingurari !;;i ursari," do la Alicsandru 
Costandm Moruz Vvod. 1804 Februarie 20. — Pag, 228-233. 

Blestem asupra celor ce â*ar ispiti a strica hotărlrea arătată prin hrisovul 
de sus, 1804 Februarie 27. - Pag. 233-234. 

57. «Anafora din parte pre osflnţiel săli părintelui Mitropolit, şi a tutu- 
ror Dum-lor boerî halî şi ne halî, ci s'au făcut la 1804 Martie In 31, asupra 
sorisoriî ci s'au fost aruncat* de către unii la curte gospod şi la sfănta 
Mitropolie.* 1804 Martie 31. întărită de Alicsandru Costandin Moruzi Vvod. 
1804 Aprilie. — f\sg. 234 — 240. 

58. «Magzarul ci s'au făcut cătră pre puternica InpurâOo» tot pentru acesta 
pricină a scrisorii ci s'au făcui.* 1804 Aprilie 4. —Pag. 240—245. 

59. «Cârti gospod deschisă a Mării săli Costandin Vvod Ipsilant, Domnul 
ţării Romaneşti, ci au triîmis-o asupra voel, ci au dat de a să aduce apă la 
cişmeîile din Focşani Moldovil de la izvoarăli ot F^ituloasa din ccîa lantă 
parti din ţara Munleniascâ.» 1804 Aprilie 10. — Pag. 246-246. 

60. «Pitac grecesc, ci au scris Mărie sa Costandin VvoU ipsilant, Doiunu 
ţării Uomâneştî, cAtră Mărie sa V'odă Dom nu ţăriî Moldavieî, pentru voe ci 
a'au dat a să aduce apă In Focşani a Moldaviei, din izvoarăle din cela parti 
a ţăriî UnmAneşti.» ÎR>4 Aprilie..... iTcMul lipsesce). — Pag. 246. 

61. «Inştinţari ci au venit de la Dum. ♦Stolnic loan Vărnav ispravnicul de 
ţinut Bacăului, pentru îndreptarea hotarului,» 1804 Iulie 8. Pag. 247-261. 

62. «Anaforu întărită pentru aşăzarea birului ţării,» 1804, Întărită de 
Alicsandru Costandin Moruz Vvod. 1804 Iulie. — Pag. 251—266. 

63. «Hrisov de miluirea ci sau dat Mănăstirii sântului Spiridon din EşT. 
ca să albă a lua pe tot anul de la ocnile domryeştl orănduită jiomă de ocă sare.» de la Alicsandru Costandin Moruz Vvod. 1804 Decembre 10. — Pag. 
267—268. 

64. «Hrisov ci s'au f&out după anaforaoa cea Int&rită In facerea cişmelilor^ 
întărind şi prin acesta hotăr&re cuprinsă prin anaforâ, 1806 Maî 12,» de la 
Alicsandru Costandin Moruz Vvod. 1806 Maîa 12. — Pag. 268—271. 

65. «Anaforâ ci s'au făcut Ia 1806 Maia, pentru cişmeli.» întărită de Alic- 
sandru Costandin Moruz Vvod. — Pag. 271—275. 

66. «Răndulala pentru preoţii di pi la sati in ci chip să să urineze. 1811 
Iunie 24». — Pag. 275—277. 

67. «Anaforâ obşt<^scă a boerilor păinintenî cătră prea înălţatul Domn 
Scarlat Alecsandru Calimah Vvod, cu arătare de starea tntru care au rămas 
Moldavie după luarea şi dezlipirea ţănuturilor di piste Prut.» 1812 Octobre 2- 
— Pag. 277-287. 

68. « A naforă obştâscă a boerilor cătră Mărie sa Scarlat Alicsandru Calimah 
Vvod, pană a nu veni In scaun, cu cuprinderea de cele urmate maî Înainte, 
in pămlntul Moldavii, şi de orănduelile ce să cuvin a să aşeză, pentru vre- 
me, intru care s'au hotărit ertarea birului ţăriî.» 1812 Octobre 11. — Pag. 
287 - 291. 

69. Anaforâ obştească pentru Împlinirea veniturilor casseî resurilor, ce nu 
s\i ajuns pe un an, şi pentru cheltuelile întocmirii şi reparaţie! Curţii pă- 
mîntescT. 1812 Decembre 9. — Pag. 297—300. 

70. «Anaforâ pentru veniturile şi ţăiiere şcoaliî din oraşul Eşiî.» 1813 
Martie 25, întărită de Alexandru Calimah Vvod. 1813. — Pag. 300—304. 

71. «Anaforâ pentru cercetare sămilor casăî răsurelor şi a Visterieî şi 
pentru baniî ce s'au socotit a să strănge din ţară, spre Inplenire lipsăî casăî 
răsurelor şi Intămpinare cheltuelilor Visterieî», 1813 Octobre, întărită de Scar- 
lat Alexandru Calimah Vvod. 1813 Octobre 17. — Pag. 304—308. 

72. «Hrisov de miluire dat sfintei mănăstiri a sf. Spiridon din Eşî, ca să 
aîbă a trage venitul cântarului atăt de pin tărgurl, căt şi de pin sate.» de 
Ia Scarlat Alexandru Calimah Vvod. 1813 Octobre 19. — Pag. 308—310. 

73. «Ţădulă gospod pentru vornicie Politiei.» 1813 Decembre 6. — Pag. 
310—313. 

74. «Ţădulă pentru rănduire Postelnicului Mavrogheni asupra mezelurilor,» 
de la Scarlat Alexandru Calimah Vvod. 1814 Ianuarie 1. — Pag. 314—317. 

75. «Ţădulă gospod pentru a să face obştiască socotinţă intru aşăzare 
birului ţării», de la Scarlat Alexandru Calimah Vvod. 1814 MaiG 8. — Pag. 
317 — 320. 

76. «Anaforâ ci sau făcut pentru aşăzare birului ţării», 1814 Maid 15, 
întărită de Scarlat Alicsandru Calimah Vvod. 1814 MaiQ. — Pag. 321— 331. 

77. «Anaforâ ci s'au făcut pentru scutelnic!,» 1814 Iulie. întărită de Scarlat 
Alicsandru Calimah Vvod. 1814 August 9. — Pag. 331-334. 

78. «Anaforâ pentru naziriî mizilurilor,» 1814 Iulie 30, întărită de Scarlat 
Alicsandru Calimah Vvod. 1814 August 11. — Pag. 334—335. 

79. «Ţidulă gospod pentru cercetare şi adăogire iratuluî casil doftorilor,» 
de la .Scarlat Alicsandru Calimah Vvod. 1814 August 26. — Pag. 336. 

80. «Anaforâ pentru venitul vatăjiii di harabagil di Galaţi, cari sau dat 
casiî doftorilor.» 1814 Octobre 23, întărită de Scarlat Alicsandru Calimah 
Vvod. 1814 Novembre 10. — Pag. 337-338. 6 81. «Aiiaforâ peatru cercetare sâmiî Visterieî p&na la sfârşitul lunii luî 
Mat a anului curjşfătariCI, cum şl socotinţa de sporire ci să cuvine In tratul 
Visleriei yi a casâî râsurilor,* îatărită de Scarlat Alicsandru Calimah Vvod* 
1814 Decembre 30, iSfirşitul lipsescej. - I'a^'. 338—342. 

82. «ŢAdiilâ gospod pentru rânduire Duoii-sale Vuniîpuluî Vasilache Ros&t 
asupra aazAruluî menziilurilor nuniindu*se Uatman de nienzî»lurl.« de la 
Scarlîit Alecsaridru Calimah Vvod. 1818 Ianuarie 1. — Pag. 343—345. 

83. «Ţâdulâ pentru rânduire Dum-s. Stol. Costandin Scheleli la raiijşru de 
uoraofilacsi,» (Textul lipsesce). — Pag. 34 j. 

84 tPontarile pentru lucru ce s au socotit sâ lucreze cel ce ş&d pe moşiile 
Altora dală (după) hotărirea hrisovului.»— I*ag, 347 —348. 

86. «Răridulala prepaiiunlor In ce chip s& sâ uriiiezâ.* — Pa^. 349. 

86. «Morlasapie în c^ chip să âi urmeză.» — Pag. 349. 

87. «Venitul cântarului.» — Vn§. 349—350. 

88. «Hăiiduîala mă^unlor, adec& merţa, vadra de miere, vadra de vin, falce 
de făn. la carăuşăc cu viu, cum să să urmezdt, urmare păscutului vitelor, 
despre văcari, cum şi fânul când sâ mănâncă de vite streine.* — Pag. 360—361. 

89. aBrudma Dunării» — Pa^^ 351. 
ţ)0. «Brudina Nistrului.» — Pag. 351. 

f)î. ^Brudina Prutului, a Săretiului, i a Moldovii, a Bistriţikî şi a Trotu- 
ţfuluI.B " Pag 851— 3o2. 

92. «Ponturi pentru rânduîala vatajilor de arabagii. ce au a $& rândul pe 
la ţânuturî.» — Pag. 352. 

93. «Ponturi domneşti pentru urmare lleşte-cârue dre^âtoriii In slujba 
sa.».— Pag 352 — 355, 

94. tSocotinţa pentru oareş care ajutoriu a ispravnicilor afară de lefâ, ca 
£ă sâ poală iconomisă fărâ a sâ abate la catahrisis.»- — Pag. 356—358- 

95. «Carte gospod deschisă în ponturi pentru urmare ce are a păzi o&pi' 
taii. 06 s& va orândui la Schele Sculenil de cătră Dumn4ui boenul aazâr 
a pocîtelor* lutru ale piiif a margiuei.» — Pag. 358— 3Sd. 

96. *Cârţi ce aâ dau cănd să rânduesc ispravnici noi.» — Pag. 360—361. 

97. Anafora obştcscâ pentru aşezarea birului. — Pag. 363 — 374, 

98. Anaforâ obşiL^că pentru publicaţiile ce sunt a se face la vtn<jări de 
moşii. 1819 Octobre 31. - Pag, 375-381. 

99. Anafora obştt^scă pentru pravilele şi obiceiurile, după cari se ocărmu- 
esce ţ«Ta. 1819 Novembre. — Pag. 381—384, Nr lu'folio. — 72 pag. — Secolul X\\ — Bibi. .Scheiană. 
♦Scris pe hârtie de maî mulţi. 

«Condica a sfintei Biserici a Patruzeci de Sfinţî de aicea di 
oraşul laşiî — 1798 Iunie 14.» 

Cuprinde : 

însemnări despre veniturile şi administraţia averii biaericil şt altele, 
aniî 1820-1823. — Pag. 1-46. 

Beţete pentru şerbet, dulceţi, etc. — Pag. 47—51. Nr. 3. 

In-folio. — 140 pag. — Secolul XIX. — Bibi. Schciană. 
Scris pe hârtie de maî mulţi. 

M Tălmăciri de pe felîurf de Fermanurl a înalţii Porţi, a Ma- 
relui Viziri, şi vr'o cate-va alte copil de documenturl, care s'aii 
prescris din o condică, din Biblioteca Marelui Vornic D-I Mihail 
Sturdza, cuprinzătoare de 50 giumătăţi de coaie scrisă, supt 
titlu Condică de Fermanurl^ dintru care cele maî multe copie 
era supt însuşi iscăliturile D-î Vornicului Sturza încredinţate, 
cumcâ ar ii întocmai cu orighinalurile. Iar acesta de faţă s'aii 
posleduit de cătră mine, afară de cele greceşti care aii rămas 
neposleduite pană astăzi. In EşI anul 1833 Septemvrie 15. lor- 
daki de Mălin eseu.» 

Volumul se închee cu următ6rea notă: «Până aicea este din Condica 
Dumi-sale Vornicului Mihalachi Sturdza, ce Inplineşte astăzi îndatorirea de 
Ministru Finanţuluî. In EşT la 15 Septe. 1833. Mălinescu.» 

1. «MtxoL'ţpoiziz To5 iraj>â tou XootCâx TaTapXajvl XY^fS-îVTOţ yoTCstioo 8'.â xb 
â^£*2v ev ta:; |isp-o; {sic) tf^? IlofSavîa;, H t&v 32 coptov \ik ta; oofifiovîa; xal 
KovTOopa, ortoO '>icîT/idnrj3av cî»? ăiaXajx^âvo'jtat iv tu» itapovit ^otCetuo, orsp s'^'.vsv 
xati 23 âi:pYj>w toO: 1780: sTOOţ swtiqpioo xai xata -:•?]> icpwtYjv toO tiÎEjxdtCooiX t^i'k 
ToO 1114 (sic) fcooţ od-wfjLavtxoO. —Pag. 1 — 2. 

2. înalta poruncă către Domnul Moldovei şi către boeriî ţârii, ca să prive- 
gheze pentru împlinirea poruncilor Împ6râtescî şi pentru buna administrare 
a raeleî. La sfirşitul luniî Zafer. — Pag. 3—4. 

3. «Tălmăcire de pe Inpărătescul , sPmtul Hati-Humaîum, spre poroncă de 
iaudă.1 La sfîrşit: «In anul [hegirei] 1194, pe la sfirşitul luniî Trimaz (sic), În 
păzi tul de DumnezeQ Ţarigrad.» 1780. — Pag. 5—13. 

4. Firmanul împfirătesc către Costandin Vvod, Domnul Moldovei, arătân- 
du-î înalta satisfacţie, pentru credincibsele lui slujbe, trimiţându-î şi daruri.— 
Pag. 14-16. 

5. «Tălmăcirea acel despre parte celor din Bender Gherle-Agalar, către 
tnnălţimea sa ; scrisă Mchtup în 1 (a lui Noemvrie) anul 1781.» — Pag. 
16-17. 

6. «înalt ferman înpărătesc ce aCi venit respuns.» La sfîrşit: «Din Ţari- 
grad cel de D-zea păzit (^anu Otomanicesc) 1200. luna la sfîrşitul luî Gema- 
ziel ahăr.» 1785 Aprilie — Pag. 17—19. 

7. Firmanul împdrătesc către Alexandru, fîul lui Costandin Vvod, pentru 
ertarea dărilor pe doi ani la locuitorii din cele cinci ţinuturi ale Moldovei, 
Intdrse inapo! de către Austria, şi pentru neguţătorii Turci ce vin în Mol- 
dova. La sfîrşit: «S'ad scris pe la mijlocul luî i^mazan 1206.» 1792 Aprilie. 
— Pag. 19—29. 

8. «Cuprindere înaltului, înpărătesc ferman.» La sfîrşit : «ce s'aa dat la 
mijlocul lumineî Şavval în anul 1212, în păzitul de Dumnezeu Ţarigrad.» 1798 
Martie. — Pag. 30-34. 8 9, aTălmâcirea caimeleT prea Înaltului Vezir.» — Pa^', 34-38* 

10. «Tălmăcirea melitupuluî prea înîilţatuluî Vezir.» — Pag, 38—39. 

11. «Tălmăcire de pe înaltul hatihiinialum a pre puternicii Inpărăţiî, co 
8'aQ dat pentru nezamul sudcţtlor.» La sflrşit: «In cetatea Ţarigraduluî» Ia 
anul 1213. Muharem 7.» 1798 Iunie 10. — Pag. 40—46. 

12; Arătarea hotarelor locului ce s'aQ Iftsat Tătarilor din locul Moldovei 
pe timpul luî Costandiii Moruz Vvod. — Pag. 45—47. 

33. «Suret de pe înaltul berat a prea puternicii Itipărăţiî, ce sad cetit 
la intrarea Domniei Măriei sale Costandin Alexandru Ipsilant Vvod in scaun 
la 1799.» La sfirşit: «Spre începutul luminel Şival a anuluî 1213.» — Pag, 
47-5L 

14. «Copie fermanuluî de Domnie a Domnului Alexandru Costindin Mo- 
ruz Vvod. 1802.19 La sfîrşit: *Ce s'au scria la începutul luminel Răgep a 
anului 1217, întru pâzâia de DumnezeG cetate a Ţarigraduluî » — Pag. 
61 — 56. 

16. «Copia înpSrâtesculuI ferman» ce aQ venit cătră Măria sa Alexandru 
Moniz V%od după Malizarul ce s'aii triimes diu partea Dum-lor boerilor, 
1802.» La sfirşit: tŞ'aii scris cătră afărşjtul lunei Ră^cp la anul lâl7. întru 
cea de Dun?nezeQ păs^dtă cetate a Ţarigraduluî.i» — Pag 56—59. 

16. cMttâ'fpa^î'; xo'j 'j'}T,Xofi Cictr.X'.xoo yar.T3îj>î'f'loţ>, a:ib 1ÎÎ17 îtoo; otikco^Lav:- 
xob.B 1802. — Pag. 60—80. 

17. «Hatişerif ce au venit după arzul Dura -lor boerilor, ce aCi tnimis la 
Ţarigrad, 1804 Iunie 1.» La sfirşit: «Sau dat la începutul luî Safer a anuluî 
1217 (itic)/m cea de Dumnezeii păzătă cetate a ŢarigraduluLi — Pag. 81— 85. 

IH, fTălmăcirea prea Înaltului Inpârătesc ferman hatişerif.» (Anul hegireî) 
1217 (1802). - Pag. 86—111. 

19. Firmanul Sultanului cAtrc Constantin Alexandru, Voovodul Moldovei 
dat la a. heg. 1219 (1804), — traducere grecrscă. — Pag. 112 — 115. 

20. «Arzul ce s'aâ făcut cătră pre strălucita l^oartă din partea Dumnedor 
boerilor pentru Musait Căşlasi. 1803 Fevr. 20.» — Pag. 116—120. 

21. «Manifestul Mărire! sale înpăratulu! a toate Roşiile, care 8'a(k cetit la 
23 Dechemvrie IBOtj în Divanul acestui Prinţipat.» 1806 Decembre 12.— Pag. 
120-122. 

22. «Tălmăcire de pe Inaltuî Inpărătesc Ferman, ce aQ venit cătră Măria 
sa Scarlat Alexandru Cahmah Vvod cuprin/ătoriQ de mulţămire pentru za- 
hirîaoa ce s'ail trimis la eapanul Inpărătesc. la uimi 1814 lanuarie.t La sfirşit; 
■S aa dat la anul 1228, la începutul luneî Muliareni.w —Pag. 123—124. 

23. «Tălmăcirea înaltului Hatihumai, ce aii venit Domnului Scarlat Ale- 
xandru Caliraah Vvod cu dar înpârâtesc cu o tabachere, 1814 Iulie 18.» La 
fiflrşit: "SaQ dat Ia începutul lunei l^gep, anul 1228.» — Pag. 125—127. 

24. «Magzar ce s'aQ fâcut cătră prea înălţatul Vezir, mulţămitoriîl asupra fer- 
manurilor care aft venit Domnului Scarlat Alexandru Cahmah Vvod.» 1814 
lulîe 16. -^ Pag. 128—131. 

25. «Manifest a Iu! Alexandru inpărat a toată llosiea. * ChişinăO, 1818 Aprilie 
29. — Pag, 131-134, 

26. Firman asupra Principatelor Valachieî şi Moldovei. 1819 Ianuarie. în- 
ceputul lipsesce. — Pag. 135 — 140. Nr. 4. 

In-fo1io. — 14 foî nepaginate şi 1144 pagine. — Secolul XIX. — Bibi* 
Scheian&. 

Scris pe hârtie de mat mulţi ; amestecat cu foî tipărite şi litografiate. 

Pe dosul legăturii şi pe f6ea 1-a nepaginală: «România— Manuscripte— I.» 

Pe f6ea dinaintea pagineî 1 : 

u Copie. Acta lucrărilor Comitetului Electoral din ţinutul Ro- 
manului — 1857 — în al&tur&ri şi cu alte acte.» 

Cele 9 foî nepaginate cuprind: «Tabla Materiilor,» cum urmâză : 

Tabla materiilor, 

1. Actul făcut şi subscris de obşte Încă In vremea Domnului Gri- 
trorîe Alexandru Ghica, prin care se cere unirea Principatelor Moldavia 

şi Valachia 1 

2. Adresul Comitetului înfiinţat In EşI, din 1857 Martie 17, prin care 
îndemnă pe obştea din Roman ca şi ea să formeze un Comitet, care 
să fie in relaţie cu Comitetul din EşI, cum şi cu cele-lalte de prin 
districte, pentru alegerea ce urmeză a se face de deputaţi 4 

.3. Jurnal din 1857 Martie 17 5 

4. Detto . . . . • 7 

5. Adresul Comitetului din Roman către cel de Eşî. 1857 Martie 17. 8 

6. Adresul Comitetului de EşI către cel de Roman, prin care se lă- 
muresce scoposul întrunirii tn Comitete. 1857 Martie 1 11 

7. Adresul Comitetului de Roman către cel de EşI. 18 57 Martie 1. 15 

8. Adresul Comitetului de Eşî, cuprinzător de 6reş-care disposiţiî 
luate- 1857 Martie 1 .... • 16 

9. Detto al Comitetului de Roman, prin care se arată că lista de ale- 
gători pentru catigoria al 2-le şi al 3-le făcută de Administraţie sa 
trimes prin D. Michaiu Jora. 1857 Martie 16 17 

10. Către Comitetul Electoral din Eşî. 1857 Martie 10, rostitor de ve- 
nirea Excelenţieî Sale Savfet Efendi, etc 18 

11. Dorinţele Moldovenilor. 1857 Martie 10 (Tipărită) 19 

12. Detto ale altei partide. (Litografiată) 27 

13. Către Comitetul din EşI, de la cel din Bucureşti, prin care se 
alătureză programul. 1857 Martie 11 • . 31 

14. Adresul Comitetului de EşI. lămuritor de lucrările făcute pentru 
arestările urmate, etc. 1857 Martie 21 33 

15. Detto, din 1857 Martie 25 35 

16. Dorinţele Românilor din Valachia. 1867 Martie 3 (Tipărită) ... 39 

17. Adresul prin care se arată neorânduelile şi Îngrozirile ce Ocâr- 
muirea face. 1857 Martie 25 43 

18. Adresul Comitetului de Roman către cel de Eşî, Incunosciinţă- 
tor câ Ocărmuirea a poruncit dregătorului ca să disfiinţezo prin ori-ce 
chip Comitetul din Roman, şi să ioa şi tote actele. 1857 Martie 26 . . 46 10 19. Actul de aprobaţie dat deputaţilor, cănd s*aii dus ia Ducureştî. 
1857 Martie. 48 

20. Lista luata de la Elforia de Homau de toţi neg'uţMoriî ariâtorî In 
acest oraş. 1857, . , 01 

21. Lista piopKetarilor de ţinutul Roman . oy 

22. rroprîctarn ce nu slut boerî, sau lîî de boerî de ori ce condiţie . 63 
23 Prupiietarii boerî saa Oi de boerî de la 100 pâiift Ia 300 fâlcî loc 

de hrana , , , , 71 

24. Proprietarii boerî saâ fiî de boerî, a cărora proprietate purcede 

de la 300 fălci Ioc de hrană şi înainte 73 

25. Moşiile nianâstirescl atlâtore tn acest district al Romanului. - . 76 

26. Adresul Comitetului de Kşl către cel de Roman. 1857 Martie 31 . -83 

27. Protestaţie dată Căîmăcămieî de către Comitetul central al Unirii 
din Kşî. 1857 Martie 28 85 

28. Adresul Comitetului central din Eşî, din 1857 Aprilie 2. Incunos- 
ciinţâtor de venirea Comi«irilor. . , , 89 

29. Adroâul făcut şi dat Comisarului francez. Baronul Taîleyrand. . 91 

30. Detto către Savfet Kfendi. 1857 Aprilie 8 . 92 

31. Adresul Comitetului de Homan către cel de Eşî, prin care se face 
cunoscut de primirea făcuta Comisarului francez, precum şi despre hicru- 
rile Ocârmuirii spre a putr intimida pe Comitet Iit lucrările sale, 1857 
Aprilie 6 , 93 

32. Adresul dat Comisarului Sard Ex. S. Cavalerului Benzi, la 1857 
Aprilie O 96 

33. Detto dat Excelenţieî Sale Baronului Ilichthofen. 1857 Aprilie 10. 96 

34. Câtre Comitetul de Eşî, prin care se fac*^ cunoscut de primirea 
făcută Comisarului, precum şi de uneltirile Domnului Ministru dm lăun- 
tru, pentru a impedica Intălnirca noslră cu Ex. S. Savfet Efendi. 1857 
Aprilie 12 97 

35. Adresul boerilor şi a obştei tlrguluî Fălticenii către prea osfin- 
ţitul Mitropolit iSofronie Micleiicu. 1857 Aprihe . Oy 

3«î. Adre:<ul Caimacamului către prea usPiaţitul Mitropolit Sofronie 
Miclescu. 1857 Aprilie 12 ... , 101 

37. Uespurtsul Mitropolitului. 1857 Aprilie 13 102 

38. Adresul Patriarchuluî c^^tre Mitropolitul Sofronio Micleicu. 1857 
Aprilie 19 , . 107 

39: Copie de pe adresul Caimacamului Vog^ondi către Comisarul Olo- 
mau Savfet Efendi, venit In Eşî. 1857 Aprilie. (In franţuzesce» .... 109 

40. Cererile făcute de neuniţî Comisarului Otoman Savfet Efendi. 
1857 Aprilie 14,26. |In franţuzesce) 111 

4L Des Ie lendemaîn de riuslaliation du Caimacan Balche, le M^- 
tropoUtain, etc. eic. 1857 Apnlio 19. 119 

42. Adresul Comitetului Electoral din Eşî câtre cel de Uoman* 1857 
Aprilie 24. 127 

43. M-re le Consul, L i>chec eprouvc^ bier 7 iuillet par le Gouverne- 
ment. dans Ies «Hections du cler^ft^ etc. 1857 Juillet 8 20 135 

44. Adresul Comitetului din Bucureşti către cel de Eşl. 1857 Martie 11. 137 

45. Suplica Maiorului Alexandru Cuza dată Caimacamului, prin care 11 

arată pricina pentru care se retrage din postul sdQ de pârcălab din 
Galaţî. 1857 Iunie 24 143 

46. Suplica Medelniceruluî George Sălcianu dată CaîmacamuluT ce- 
ri^nd retragerea sa din postul de asesor la judecătoria de Covurluiâ, pen- 
tru scandal6sele uneltiri ce se făcead la verificarea titlurilor alegătorilor. 
1857 Iulie 7 • ... 145 

47. Adresul Vornicului Costachi Ilurmuzachi dat Comitetului che- 
mat a cerceta reclamaţiile In contra listelor electorale, pentru oraşul 

şi ţinutul Iaşilor. 1857 Iunie 15 151 

48. Suplica Archimandritulul Neofit Arbore şi Vasile Arbore către Mi- 
tropolitul, arătătore cum trimesul Caimacamului a vroit prin bani a-I 
corumpe. 1857 Iulie 7 155 

49. Adresul Mitropolitului la Departamentul averilor clerului, arătănd 
că la Îndemnarea ce i se face de a hotărî localul, unde are să se facă 
alegerea deputaţilor clerului, prolcsteză, etc. 1857 Iulie 6. No. 1080 ... 157 

50. La rcclamation de l'Aga Jean Dotc'zc ă la haute Commission Eu- 
roprenne â Bucarest. 1857 Juin 12/24 • .... 159 

.jl. Adresul Comitetului din Kşl către Excelenţia Sa Caimacamul. 

ll^57 Martie 28 161 

52. Adresul Comitetului din EşI către Comisarul turc 173 

b3. Atlresul Comitetului de EşI către Comisarul Prus 175 

o4. llespunsul Comisarului Baronului Richthofen către boeriî Comi- 
tetului din EşI 177 

55. Cuvintul rostit de boeriî Comitetului Electoral Comisarului fran- 
cez. Baronului Talleyrand. 1857 Aprilie. (In franţuzesce) 183 

.^6. Respunsul Baronului. (In franţuzesce) 184 

57. Cuvintul rostit de boeriî Comitetului Electoral Comisarului Sard 
Cavaler Benzi. 1857 Aprilie. (In franţuzesce) . 187 

58. Respunsul. (In franţuzesce) 188 

b^. Cuvintul rostit de boerii Comitetului Electoral Comisarului Oto- 
man Savfet Efendi. 1857 Aprilie. (In franţuzesce) 191 

60. Cuvintul rostit de boerii Comitetului Electoral Comisarului Prus 
Baron de Richthofen. 1857 Aprilie. (In franţuzesce) 195 

61. Bileturile a trei Comisari, şi unul al Unirii 199 

62. Adresul Comitetului din EşI către cel de Roman, 1857 Aprilie 28, 
cuprinf|6tor de a ne abţină de ori ce lucrare 203 

63. Adresul dat Guvernului din partea celor mal mulţi propiietari 
rie moşie şi casă, i alte clase Îndrituiţi de a fi ale<2ătorI şi aleşi la Diva- 
nul ad-hoc. 1857 Aprilie 28 ... • 204 

64. Din (Jiarul Secuiul 206 

65. Adresa ţinutaşilor de Roman către Caimacam, prin care se pro- 
testezâ lucrările Ocârmuiriî. 1857 Maia 2 207 

66. Adresa Ministrului Franciel de la Constanţi nopole Thouvenel către 
Ministrul trebilor străine. 1857 Maia 4. (In franţuzesce) 209 

67. Adresul Comitetului din Roman către cel de EşI, prin care 

i se lâmuresce abusurile urmate. 1857 Maiu 4 213 

68. Adresul Comitetului de EşI către cel de Roman, cuprin(jdtor de 12 (loleanţA ce a adresat Inatte! Comisiunl, adunata In Bucureşti. 18â7 
Mahl 20 ......... 216 

69. Copia condicii ipotecilor luală din judecătoria de lioman. 1857 
MaiQ 20 .... 221 

70. Copia Împuternicirii ce Roraaşc^niî aQ dat Domnilor Marelui Lo- 
pof^t George Sturza, Vornicului Petrachi Mavroî-''heni, Vornicului C'os- 
tachi Hurmuziichi, Postelnicului Vasilp Alecsandrj. 1867 MaiQ 21 * , • 233 

71. Adresul Comitetului de Homan către cel de Hşî, lămuritor de 
cele urmate In ţinut şi llrtr. 18.')? MaiQ 24. . 237 

72. Adresul Comitetului de Roman către cel de EşI. 1867 MaiQ 28 . 241 

73. Adresul Comitetului do K^i către cel de Roman. . 243 

74. Adresul Comiteluluî de Roman către cel de Eşî, cuprin(|€tor de 
lămuririle date pentru facerea listelor. 1857 Iunie 2 * . . 244 

76. Lista proprietarilor ce aQ mal mult de 100 f^lcî pâmint. 1857 
Iunie 2 .... . 246 

76. Pricinile ce slnt asupra unora din feţile înscrise in listele publicate. 24y 

77. Adresul Comitetului de Eşî câlre cel de Roman, prin care se lă- 
muresce urmarea ce trebue a se pâ^i, în privirea listelor. 1857 iLnie 2. 251 

78. O formă de protestaţie . • 252 

7&. Adresul Comitetuhiî de Eşî către cel de Roman, 1857 Iunie ► . 253 

80. Tormulnr de reclama ţie * 264 

81. Onoratului Comitet chemat a cercelti reclamaţiile In contra lis- 
telor electorale pentru ţinutul Roman i pentru oraş » . . 255 

81 [sic). Copie de pe adeverinţa dată Comitetului chemat a cercetă 
reclamaţiite în conlra listelor electorale. 1857 Iunie 1 . 257 

82. Hcclamaţia luî Sulgcrul loan StroiQ. l.S'»7 iunie 5 258 

83. Detto a îui Medelnicerul Neculai Cârjă. 1857 Iunie 8 259 

84. Detto a luî Aîecu Scorţescu, 1857 Iunie 8 260 

86. Detto a Jicnîcerukiî Ghcrasim Procopiu. 1867 Iunie 9 261 

86. Declaraţia luî Toader Chiriţă, starostele de neguţători din Roman 

şi candidat Sfatului orăşenesc. 1857 Iunie 8 . 263 

87. Adresul Comitetului de Roman către cel de Eşî, lămuritor de lu- 
crările urmate, 1857 Iunie 11 . . • 2G4 

88. Adresul Isprâvnicieî de Roman către Lof^ofStul Costachi Sturza. 
1857 Iunie 9. No. bHK) ; 207 

89. Adresul Lofrof^tuluî Costachi Sturza către Isprăvnicia de Roman. 
1867 Iunie 7 .... 269 

90. Hcclamaţia Log-ofătulu! Costachi Stur^a către Comitetul chemat 
a cercetă abaterile In contra listelor electorale pentru ţinutul şi oraşul 
Bacău. 1857 Iunie 7 271 

yi. .^dreiiul Isprăvnicieî de BacăQ câtre Logor<viu! Costachi Slurza. 
prin care i se face chemarea de a ti părtaş la alegerea proprietarilor 
marî. 1857 Iunie 23. No, G180 276 

92. R^punsul U)gof«^tulut Costachi Sturza. 1857 Iunie 29 276 

9.S. Plempotenţia dată de Şătrarul Dlniitrie Gavriliu Paharnicului 
Georj^e Popescu. 1857 Iunie 11 . . 283 

J»4. Adresul Comiteluluî de Eşî către cel «Ie Roman, prin care se ală- 
turcză un exemplar al protestaţie! generale, şi alte lămuriri. 1857 Iunie 14. 285 13 

95. Âdresul Comitetului de Roman către oel de EşT, lămuritor de 
t6te uneltirile făcute, atât de dregătorul districtului cât şi de prea osfin- 

ţia sa locotenentul de Episcop. 1857 Iunie 14 • . . 293 

96. Adresul dregătorului de Roman către Comandirul de compania 
a 5-lea de Jandarmi, cuprin4dtor că trei pers6ne [s'ar ti purtând prin 
sate. etc, din 1857 Iunie 15. No. 5674 299 

97. Adresul Comitetului de Roman către cel de EşI, lămuritor in 
vre o câte- va obiecte, şi tot odată că se trimete cu protestaţii subinsem- 
nate de cea mal mare parte a ţinutaşilor, cu Grigorie Varnav şi Dimi- 
trie A. Sturza, ca să o ducă la Bucureşti. 1857 Iunie 17 300 

98. Adresa Comitetului de EşI către cel de Roman, lămuritor de 
decisîa luată de Comisarii puterilor garante. 1857 Iunie 26 302 

99. Declaraţia starostelui de corporaţii din Roman. 1857 Iunie 26. . 307 

100. Declaraţia breslei cismarilor din Roman. 1857 Iunie 19 309 

101. Detto a croitorilor din Roman. 1857 Iunie 19 310 

102. Detto a blănarilor şi a cojocarilor din Roman. 1857 Iunie 19 . . 311 

103. Către Petrachi Mavrogheni din partea Comitetului de Roman, ru- 
gându-1 de a se înfăţoşa la Comisari din preună cu plenipotenţiî trimişi 
Dumi: Grigorie Vărnav şi Dimitrie Sturza. 1857 Iunie 17 312 

104. Protestaţia Mitropolitului Moldovei Sufronie Miclescu. 1857 Iunie. 315 

105. Protestaţia Vornicului Costachi Hurmuzachi. 1857 Iunie 15 . . . 317 

106. Protestaţia Maiorului AlecuCuza Pârcălabul de Galaţi. 1857 Iunie 24. 323 

107. Explication du contenu des pieces du district de Roman. 1857 
Iunie 28 (In franţuzesce) 325 

108. Mărturia lui Aleco Mateeş. 1857 Iunie 18 ... 327 

109. Jurnalul neguţătorilor patentări din oraşul Roman, prin care aleg 
încă trei delegaţi. 1857 Martie 28 329 

110. Adresul Comisarului Baronului de Richthofen 331 

111. Cuvintul rostit de Prinţul Bibescu, când a intrat în Valaohia. 
1857 Martie 31. (Litografiat) 333 

112. Adresul Comitetului de EşI către cel de Roman^ lămuritor tn vre o 
cAte-va obiecte. 1857 Iulie 1 345 

113. Epistola Vornicului Costachi Hurmuzachi, din 1857 Iulie 4, prin 
care se trimite pentru t6tă Intîmplarea o cheie, ca să se p6tă înţelege 
depeşele ce va trimete 347 

114. Adresul Comitetului de EşI către cel de Roman, prin care se 4»ce 

că nu trebue a lua parte la alegerea de deputat. 1857 Iulie 5 351 

115. Adresul către Mitropolitul Moldovei al Logofătul uî Costachi Dimi- 
trie Sturza. 1857 Iulie 4 353 

116. Adresul Departamentului bisericesc către locotenentul Episcop de 
Roman Nectarie Hermeziu, din 1857 Iunie 13. No. 3459 355 

117. li^punsul locotenentului de Episcop al Romanului la Departamen- 
tul bisericesc. 1857 Iulie 2. No. 410 355 

118. Respunsul Mitropolitului Ia adresul de maî sus. 1857 Iulie 5 . . 357 

119. Adresul Comitetului de Roman către cel de Eşî, prin care se lă- 
muresce alegerea făcută a clerului, din 1857 Iulie 7 365 

120. Epistola D. Costachi Hurmuzachi către D. C. D. Sturza, din 
1867 Iulie •/« 367 14 121. Adrt-sul Comitetulyi de Roman citre cel de Eşi, l&muritor de .ile- 
gerile făcute ale clerului şi ale proprietarilor mari. 1857 Iulie 8 . . . . 373 

122. Lista observaţiilor făcute In Eşî de Departamenitil din lăuntru, 

şi care sad trimes Isprâvniciei de Uoman. 1857 Maiu 30 377 

123. Lista de proprietarif ce de câtre isprâvnieie nu s*aâ trecut In 
lista trimet Ia fcişî * . . 378 

124. Lista orăşenilor proprietan trimesil do Departamentul din l&untru 
IsprS.vnicieî de Roman , , . 379 

125. Epistola Comisului Costachi Eni. 1857 Iulie 3 381 

126. Epistob D. Costachi Audriiu câtre D. C. D. Sturza, lămuritor câ 
este respins de a ti alegator In districtul Bacâil. 1857 Iulie 4. . * . . 383 

127. Buletinul Oficial No. 18, prin care s'a publicat firman uL 1857 
Martie 3. (Tipărit) ,.•...... 389 

128. Buletinul Oficial Nu. 24, din 1867 Martie 24, prin care se publica 
unde să se cunosci domiciliul fîe-căruî, cum şi alte limurirl. (Tipărit! ♦ • 3lH 

129. Buletinul Oticial No. 31, din 1857 Aprilie 21, prin care se publicA 
instrucţiili; povăţuitcjre pentru aducerea Intru Întocmai împlinire a înal- 
tului firman, ele, eto. (Tipărit) 3ii3 

130. Buleiintil extraordinar b Gazeta de Moldavia, 1857 Aprilie 11, 
No, 38, pentru de a nu ae niaî face Impărăcherl, purtând stindarde de 
colore deosebită. (Tipărit) , , 402 

131. Buletinul Oficial extraordinar No. K dju 1857 Maia 30, unde se 
cuprinde lista clerului. ţTipărit) 405 

132. Deito No. 2. din 1857 MaîQ 31, prin care se cuprinde lista proprieta- 
rilor mari. (Tipărit) • 409 

133. Detto No. 3, din 1857 Iunie L prin care se cuprinde lista pro- 
prietarilor mici şi despre monahi. (Tipărit) 415 

134. Detto No. 4, din 1857 Iunie 2, prin care se cuprinde lista loeuitorîlor. 
(Tipărit) 427 

135 Detto No. 5, din 1857 Iunie 4. prin care se cuprinde lista oră- 
şenilor. (Tipărit). 435 

136. Adaos la Buletin, Foaea publicaţiilor Oficiale, la No. 59 din 1857 
Iulie 28. prin care se cuprinde lista aleşilor deputaţi pentru Divanul ad-lioc. 
(Tipărit) 445 

137. Cătpo locuitorii părţii din Basarabia, ce trec prin Moldova. 1857 
Februarie 4. (Tipărit In romănesce şi rusesce) 450 

138. Deputăţia compusă din clasele locuitorilor capitalei a presentat la 
2 Mai LI curent, 1857, Excel. S.ile Safvet Efendi Musteşar a In. Sal© 
Marelui Vizir işi Comi.sar extraordinar in Principatele Dunărene urmă- 
torul act coperit de 421 iscălituri dintre Moldovenii oari sad aflat In 
capitală, (Tipărit) ,...*... 

139. Proclamaţia Ministeriuluî din lăuntru către locuitori, din 1857 Iu 
nie 12, No. 12197. (Tipărită) . 

140. Detto (Tipărită) 

141. Certificat (Tipărit) 459 

142. Detto (Tipărit) . 4«l 

143. Adresa Isprâvnicieî către privighitorul ocolului, lămuritor pentru 
persanele cari se pdrtă prin sate şi răspândesc felîuri de vordve, etc. . 463 453 

465 
457 15 

144. Adresul Departamentului din lăuntru, din 1857 Iunie 29, No. 13442, 
prîD care se face prorogaţie de opt 4^\e peste termenile publicate pentru 
operaţiile alegerilor 466 

145. Ispr&vnicia Romanului c&tre D. Sulgerul loan Stroiu, prin care 
ii poftesce de a face catagrafie de t6te proprietăţile anăt6re în ţinutul 
Roman. 1857 Iulie 2. No. 6341 467 

146. Circulara Departamentului din lăuntru, prin care porunc^sce fa- 
cerea catagrafiei de tote proprietăţile în alăturare cu un formular. . . « 

147. Adresul privighitorulul de ocol către obştea locuitorilor, prin care 

lî indt^mnă a face alegere de delegaţi. 1867 Iulie 7. No. 781 501 

148. Adresul locotenentului Episcop de Roman Neotarie Hermeziu, prin 
care destitueză pe Economul Dimitrie Matcaş din protoeria ţinutului 
Roman. No. 423 din 1857 Iulie 7 513 

149. Adresul Comitetului de EşI către cel de Roman, dând nisce lă- 
muriri ce trebue a se păzi în conformitate. 1867 Iunie 13 617 

150. Protestaţia dată Excelenţiilor Sale Domnilor Membri altnaltei Co- 
misii internaţionale pentru reorganisarea Principatelor Întrunită la Bu- 
cureşti. 1857 Iunie •'n 625 

151. Lista subscrişilor în protestaţia de mal sus. 1857 Iunie Vn- • • 539 
162. Protestaţia locuitorilor din Moldova. 1857 Iunie 8. (Tipărită). . . 543 

153. liaportul privighitorulul de ocol, prin care face Isprăvniciel cunos- 
cut că proprietarii mici s'aQ împotrivit a face alegerea a cincî delegaţi 

de orradul al doilea. No. 787. 1857 Iulie 10 655 

154. Declaraţia lui Neculal Diaconu. 1857 Iulie 11 557 

155. Adresul Comitetului de EşI, din 1857 Iulie 7, rostitor că la ale- 
gerea clerului din capitală nu s'aCi înfăţişat mal mulţi de cât trei, cu 
t6te silniciile urmate din partea Guvernului 661 

156. Epistola din 1857 Iulie în 9 a D-le C. Hunnuzachi către D-luI C. 
Sturdza < . 565 

157. Protestaţia Economului Vasile Arbore şi Archimandri tulul Neofit 
Arbure. 1857 Iulie 9 • 669 

158. Epistola din 1857 Iulie 1 • a D-luI C. Hurmuzachi către d-luî C. 
Sturdza 571 

1.59. Adresul Comitetului de Roman, din 1857 Iulie 11, cătro cel de 
EşI, rostitor de chipul cum aft fost trataţi alegătorii proprietari ni ici. . 577 

160. Monsieur le Consul, Lechec 6prouvc hier le 7 du courant, par 

le Gouvernement, dans Ies elections du clergo, ele, le 8/20 Juillet 1857. 579 

161. Baron Talleyrand â Mr. Place, Consul de France â Jassy, le 28 
Juillet: Bonnes nouvelles. Paris m'a autorise â protester, etc 681 

162. Adresul Comitetului de Eşî, din 1857 Iulie 17, către cel de Roman, 
rostitor că Comisarii Fraciel, Rusiei, Prusiei şi Sardiniei aa protestat în 
contra tuturor lucrărilor Guvernului Moldovei, etc 583 

163. Lista locuitorilor birnici din ţinutul Roman, după tăbliţa sfertului 
anul. 1856 593 

164. Ministeriul trebilor din lăuntru. Circulaţie la tote administraţiile 
Moldovei şi la poliţia capitalei. 1857 Iulie 24. No. 49 al Gazetei de Mol- 
davia. (Tipărit) 601 16 166. Detto din 1857 Iulie 1. No. b\ al Gazetei de Moldavia, rostit6rL'; 
l-iu, loţelesul Imperătesouluî lîrmaii; 2-laa, Că s'afl holărtt a se face o 
prorogaţie de 8 ijde ; 3-lea. Câ orî unde se va Înfăţişa vre un str&in saQ 
necunoscut, vomicir satelor cu paznicii sint datori a-i cere adeverinţa 
de drum, ele. (Tipărit). . , 603 

166. Detto din 1857 Iulie 11, No. 64 al Gazetei de Moldavia. rostit6re 
de lista deputaţilor dintre proprietanî marî aleşi In residenţiile ţtnutale. 
Luni in K Iulie. (Tipării) BOO 

167. Memoar asupra rtlogerilor din ţinutul Homanulul, In alăturare cu 
anexele lor , , , • ...,.♦ <515 

f^. Epistola din 1857 Iulie 2-t a D-luI C, Hurmuzachi către D-luî C. 
Sturza, cuprmtj^tore în multe obiecte •...».,.. 737 

16y. Epistola din 1857 Iulie 28 a D-luT C. Hurmuzachi către D-luî C, 
Sturdza, roslitore că ambasadorii din Stanibul aî Prancieî, Husiel, l'rusieî 
şi Sardiniei a\^ rupt itite legăturile oficiale cu Porta, etc 741 

170. Detto din 1857 Iulie 31 745 

171. Detto din 1857 August 5. rosUt^re despre corespondenţa secretă 

a iui Vogoride prin gazeta Nordul şi prin Etoile du Danube, etc. . . . 741) 

172. Thouvenel din Conslantinopole, 10 Aout: Une drpeche dOsborn da- 

t6e du 8 suspend mon drpart. etc. ..,..*... 75^ 

173. Cuvin tul rostit la 1857 Iulie 8 In Bucureşti de Archimandritul 
Neofit Scriban 765 

174. Ofîsul Caimacamului terii româncscî din 1867 Iunie 14, No. 937, 
pentru alegeri, €um şi desluşirea unor puoclurî dm firman. (Tipâpit) . 759 

175. huletin extraordinar la Gazeta de Moldavia, 1857 August 14, care 
cuprinde ollaul Caimacamului Vogoride adresat către Consiliul admini- 
strativ extraordinar din Moldova, in »Via August 1857. No. 93. (TipăritJ . . 7iâl 

17G. Buletin extraordinar al Principatului Moldovei din 25 Iunie 1857, 
rostitor pentru aleirerî. (Tipilrit) . . . ,....*- 765 

177. Deito din 1857 Iunie 25, No, 8, r<»ştitor de pei*s6neie ce s'aQ în- 
cuviinţat de cAtre Comitetele instituUo după disposiţiile l.Tip^râtesculuî 
firman a avt> drit la alegerea de deputat. (Tipărit) . 767 

178 Detto. 18.i7 Iunie 29. No. 9, (Tipărit) . . 7(U 

179. Detto. 1857 Iulie 3. No. 10. (Tipărit) . . 771 

180. Detto. 1857 Iulie G. No. 11. (Tipărit) 77 • 

181. Detto. 1857 Iulie lO, No. 12. (Tipărit) 775 

182. Detto. 1857 August 15, No. 13. cuprimj^tor pentru desfiinţarea 
alegerilor făcute, etc. (Tipărit^ , . 777 

183. Huplement la Gazeta fie Moldavia, din 1857 August 19, pria care 

se cuprinde lista proprietarilur (Tipărit) 781 

184. liuletin exiraordirmr din 1857 August 19, No. U, cuprini|dtor atăt 
(de) circulara adresată către Comitetele ţinutale după Înaltul firman căt 

şi lista proprietarilor marî. mici şi de oraş. etc. (Tipărit) • 783 

185. Detto din 1857 August 21, No. 15, în care este ofisul Calmacamiel 
atingător de viiti'irele alegeri din nod ale deputaţilor. (Tipărit) .... 789 

186. Doue Buletine, tot sub un numfir, unul din 1857 August 25, iar 
oelă-lalt din August 23, ouprimj^târe de persunele oe atl driturl de ale- 
g»tor şi de aleşi. (Tipărite) , , . 791-793 17 

187. Detto. 1857 August 28. No. 17. (Tipărit) 796 

188. Detto. 1867 August 30. No. 18. (Tipărit) 797 

189. Detto. 1857 Septembre 4. No. 19. (Tipărit) 799 

190. Gazeta de Moldavia, din 1857 Septembre 5, No. 70, cupriii4dtor de 
alegerea deputaţilor. (Tipărit) 803 

191. Detto. din 1857 Septembre 9, No. 71, cuprin4âtor de alegerea 
deputaţilor. (Tipărit) 807 

192. Buletin extraordinar, din 1857 Septembre 11, No. 20, cuprin4âtor 

de îndrituiţi! alegători şi aleşT. (Tipărit) .... 811 

193. Buletin extraordinar, din 1857 Septembre 16, No. 21, cuprin46tor 

de îndrituiţii alegători şi aleşi. (Tipărit) 813 

194. Memoarul alegerilor făcute la 29 August până la 5 Septembre 

Ia ţinutul Romanului K15 

195. Cuvtntul ce s'a rostit de Costachi Sturza, după ce s'a ales de- 
putat 847 

196. Adresul Consulului prusesc, din 1857 August 1, No. 933, prin care 
alătureză răspunsul ce Baronul Richthofen a trimes Economului Vasile 
Brăescu la Roman. (In fraţuzesce) 851 

197. Adresul Baronului Richthofen, din 1857 Iulie 29, către Economul 
Brăescu din I^man. (In franţuzesce) 853 

198. Adresa înălţimii Sale Prinţului Grigorie Alexandru Ghica către 
Ministrul Franţei Contele Walewski. Paris. 1857 MaiQ 30 855 

199. Respunsul Ministrului Franţei către înălţimea Sa Prinţul Ghica. 
Paris. 1857 Iunie 18 862 

200. Politique russe â Tăgard de laValachie et de la Moldavie . . . 867 

201. Musee des familles. Lectures du soir. Deuxi^me s6rie, Tome 
deuxieme. 1852—1853: Buckarest en Valachie, voyage du Prince Anatole 
D^midoff 869 

202. Le Pays. Journal de l'Empire. Mercredi, 5 Aoiit 1857. No. 217 . 875 

203. La Presse. Samedi soir, 25 Juillet 1857 879 

204. Le Pays. Journal de l'Empire. Lundi, 3 Aout 1857. No. 215. . . 883 

205. Journal des Ddbats, politique et litttiraire. Mardi, 4 Aoiit 1857. . 887 

206. Journal des Dubats. Mercredi, 5 AoClt 1857 891 

207. Detto. Mardi, 1 Septembre 1857 895 

208. Le Nord. Journal quotidien. Jeudi, 3 Septembre 1857. No. 246. . 897 

209. Journal des Debats. Jeudi, 3 Septembre 1857 899 

210. Le Nord. Jeudi, 3 Septembre 1857. No. 246 903 

211. Le Nord. Jeudi, 3 Septembre 1857. No. 246 905 

212. Debats. Mercredi, 2 Septembre 1857 915 

213. Debats. Mercredi, 2 Septembre 1857: Au premier Dragoman de l'Am- 
bassade. Therapia, le 21 Juillet 1857 916 

214. Traduoţie din Monitorul Oficial al Imperiului frances 926 

215. Articol extras din Presa de Orient. 14 Maia. No. 24a 931 

216. Din Patrie, jurnal semi-oficial. Paris 18 MaiCi 935 

217. Mărturisirea domnel Ruxandra Balş, născută Cantacuzino. 1857 
Februarie 939 

S18. AH mărit peste măsură cestia Prinaipatelor. 1857 Aprilie . . . 941 
219. Copie extrasă din Charivari. 1857 (In franţuzesce) 943 

roMtfxcKf. 8 18 220. Journal de Constuntinople. 1856, Jeudi, 4 Septembre. No. 733. 
iTip&rit) mB 

— Journal de Constantiiiople. Luridi, 15 Septembre 1856, No. 736. 
(Tipărita 965 

221. Detto. 11 Janvier. Etudes sur Ies PrincipauUis (TipâritJ ..... 957 

222. Breslauer-Zeitung. Mfirz 31. l8o7. No. 15L (Tipărit) 959 

223- Secuiul Ci. .îurnalu politicu-comercialu. 13 Maiu 1857. No. 36. 

(Tipărit) 961 

224. Detto. Documento constatând autonomia politică a Uomi\aiet. 
(Tipărit) * 963 

225. Detto. (Tipărit) 065 

236. Detto. Ciltre domnii proprietari (Tjpilrit) 967 

227. Seculuia, din 1857. No. 39. Şlirt din afarA (Tipărit) »70 

228. Moniteur. 3 ifai 1857. Principautrs Danubiennes. (Tipărit) . . . 973 

229. Detto. La Turquie et Ies Priucipautes. 1857 Aprilie 6 (Tipărit) , î)77 

230. La Presse. 1857 Mai 22. Affaires d'OrienL (Tipărit) 979 

231. Detto. 1857 Mai 22, Affam-s d'Orieiit (Tipărit) ,......., 081 

232. Detto. 1857 Mai 26 (Tipărit) 983 

233. Detto. 1857 Juin 4 (Tipftrit) ,.,,.... 987 

234. Detto. 1857 Juin B (Tipărit) 989 

235. Detto. 1857 Juin 9 (Tipării) 91»! 

23B. Le Paviv. 1856 Juin 27, Les Principauti^s Danubiennei*. (Tipărit} . 993 

237. Berlinische Nachriditeu. 1857. Iulie 29. Protestaţia luî Aîecu Cuza. 
(Tipărit) .......*. 995 

238. Lo Sieole. 1857 Octobre 5. jTipărit) 997 

239 L'Estafette. 1857 Marş 10. (Tipărit) 999 

240. Articol Insemuător, publicat prin jurnalul Le Siiicle, din 3 Martie 
t8o8, No. 8377, şi subscris de Leoii Pl6e, autorul. (In românesce şi fran- 
ţuzescc) , 1005 

241. Detto. Chestia Principateloru romane înaintea Europei. (Tip&Ht) . 1017 

242. L'Europe en 1858. La Russie. (In fran^uzesce) 1033 

243. Patria, Jurnal semi-oficiaL Paris 18 MaiQ . . . . • 1037 

244. Din Şirele. 1857 Iulie 5. Tot Principatele 1041 

245. Memoire sur ladministratjon du Caîmacan de la Moidavie, prc- 
sentti ă la Sublime Porte et aux confdrenoes de Paris. District de Te- 
kousch 1045 

246. Conslantinople, "/»* Ao6t 1858. La dc'putation des Moldaves arriv^e 
depuis peu â i.'onsiantinople, etc. (Tipăriţi , . . , , 1057 

247. McMHoire :ş^ur ladmiiiislratiou, etc. laşî. 1858, 30 Avril (11 Mai). 
(Tipărit) 1059 

248. Circulara partidei naţionale, din 24 August 1858 1065 

249. Le TeU'graphe. 1858 Octobre 21. Des candidatures â THospodanit 
dans les Priucipautes. (Tipărit! » • 1067 

250. Circulaire de M. le Comte Walewski» adressee aux Agents diplo- 
maticjues k I'iitranger. Paris, 20 AoiJt 1858. (Tipării) ......... 107 J 

25L A Messieurs Ies Electcurs des Principauteîs-Unies de Moldavîe et 
Valachie. (Tipăriţi 1073 19 

252. Traducţia circularii Comitelui Walewski, adresată către represen- 
tanţiî Francieî la diferitele Curţi 1076 

253. Traducţia: Cătră domnii alegători, eto. 1079 

254. Adresa lui Michaifl Sturza către compatrioţii seT, din 1868 Octo- 
bre Vi4. Paris 1083 

255. Dorinţă subscrisă de D. Evghenie Alcaz. 1858 Octobre 17. (Tipărit) 1087 

256. HespuDsâ la dorinţa Domnului Evghenie Alcaz. (Tipărit) .... 1089 

257. Principatele-Unite a Moldaviel şi a Valahiel. Caimacamia Pringi- 
patulut Moldaviel: Prea iubiţilor noştri compatrioţi. 1858 Octobre 21 
(Tipărit) 1091 

258. Apel Ia opinia publica de Evghenie Alcaz. 1858 Novembre 3. (Ti- 
părit) 1093 

259. Article du Constitutionnel, concernant Ies Principaut<5s Danu- 
biennes, par Mr. Am. Ren6e. 1859 F6vrier 20 1125 

260. Article tirâ du Journal des Dt^bats, concernant Ies Principautt^s- 
Unies de Roumanie, par M. Saint-Marc Girardin. 1859 F6vrier 22 . . . 1129 

261. Article tire du Siecle, concernant Ies 6v(înements de Roumanie, 
par M. L^on PUe. 1859 F^vrier 22 1137 

Nr. 5. 

In-folio. — 4 fol nepaginate şi 378 pagine. — Secolul XVIII şi XIX. — 
Bibi. Scheiană. 
Scris pe hârtie de mal mulţi; amestecat cu fol tipărite şi litografiate. 
Pe dosul legăturii şi pe 1-a f6e nepaginată : 
u Remania — Manuscripte — Tom. II.» 

Pe 2 fol nepaginate se află următorea: 

Tabla Materiilor. 

1. Proclamaţia Domnului Teodor, din 7267 (1759) Ianuarie 13, prin 
care sfătuesce pe obşte de a nu se potrivi roilor cugetători. — Original . l 

2. Carte de apărare. 1799 Maia. (Tipărită) 6 

3. Tractaturile vechi ce a avut Moldavia cu prea inalta Portă . . 9 
4 Boerinaşil ce s*aa socotit să mergă la vlnăt6re. Decembre 28. - • 

Original 21 

5. Cartea Domnului loan Gheorghe Carageă, din 1817 Iulie 8, de 
rinduirea Clucerului Dimitrie Clucescu epistat la lazaret. — Original . . 23 

6. Extrait d'une lettre des frontieres de la Bucovine. 1822, 6 Fevrier.— 
Idem, 1-er Marş 1822. — Copil 25 

7. Cartea Domnului loan Sandu Sturza, din 1827 Aprilie 17, pentru 
go^tinari. (Tipărită) 45 

8. Legiuiri făcute de obştdsca Adunare la 1831, Martie 31. (Tipărit). 49 

9. Copie de pe scri86rea, ce Ionică Tăutu a trimis LogofCtuluî Gri- 
goraf Sturza. cănd erâ la Cernăuţi. 1824 Martie 2 53 

10. Articolul al treilea al tractatului Încheiat şi schimbat Ia Acherman 
Intre plenipotenţii rusesci şi turcescl. 1826 Septembre 25 81 20 11. Anaforaua boerilor, din 1827 Iulie 17, citre Damnai loati Sturza* ce- 
rând de a nu maî pute ti vechilii sudiţî, din partea paimintonilor.— OriginaL 89 

12. Copia hatişerifului. 1242. luna Ramazanului (1827 MartieJ . . . • 93 

13. Proclamaţia General-feldinareşalului Graf Wilgenstein către locui- 
torii Moldavieî şi ValachieL 1828 Aprilie 25. (Tipărita) , , 121 

14. Journal de Fratiefort. Trailc d'Unkiar-Skdlessi, entre la Russie et 

la Porte Ottomane, signâ ă Coustaotinople le H Juillet 1833 (Tipărit) - 123 

15. Tălmăcirea hati-^ienfuluî cetit în adunarea ce ae fîicu Ghiulhane 

In 3 Novembre 1839, (tn rumânesce şi franţuzesce. — Tipârit) 125 

16. Cuvinl al Ec. S. D. deplin Inputernioituluî Prezident al Divanuri- 

lor Moldavii şi Valahii Glieneral-leilenant Cavaler P. Dimilrievicî Ivi- 

selef,.. 1831 Martie 10. In Bucureşti (TipâritI 131 

17- Divanul inplinitoriQ al Cuejieî Moldavieî, pentru vădrărit. (Tipâritj. 153 

18. TAlmăcirea copiei de pe predpisania Domnului Glavnoconianduiş- 

tea al anniî din 1821) Ianuarie 31, pentru ca să. sileacă pe lucratorii de 

pimint ca să samene pentru armie, cât se va puto maî mult. tTipărit). 154 

19. Cuvin tul rostit de prea sfinţitul Patriarch al Ţarigradului, când 
Michail Sturza a luat dounia Moldovei. . 161 

20. Chrisovul Domnului Michaiii Sturza la paretisirea prea osfniţituluî 
Mitropolit Kirio Kir Veniamin Costaclu. 1842 Ianuarie 28. No. 8. , . • 163 

21. Teodor Chica, Ispravnic de Botoşani. 1844 Aprilie (In franţuzesce). 167 
23. Tâlmâcire din All^jerneine Deutsche Zeitung, din 1846 Ianuarie 16. 

No. 16 ..... . 181 

23. Jalba boerilor BÂrlâdenî dată Domnului MicbaiQ Sturza tănţţuitore, 

ci la alegerea, ce sa fĂcut» de deputat, s'a călcat legea. 1817 Octobre 1. 189 

24. Detto. A Sa Majeste Impenale (In franţuzesce), — Original . . 197 

25. F6ea Sâptăraâueî de Transilvania, cu No. 15, din 21 Februarie 
1848, cuprinde penlm intrarea în Moldova a Ruşilor 201 

26. Les jLcazetles de Monyrie et de Transylvanie publient ce qui suit: 
On noua inloriiie d« Constantinople que Reschid Pacha, agissant dana 
l'intert^t de la Porte, etc. etc 205 

27. Copia hârtieî ce s'a f&cut la 1848 Martie de către obştea Mol- 
dovei de tdte clasele 209 

28. Înscrisul prea oafmţituluî Mitropolit Meletie, dat Domnului MichaiQ 
Sturza ta 1848, prin care îşî retrage isc&Utum din actul din 184S al ob- 
şteî Moldovei , 220 

29 Cuvînt ct} sa cetit în diua Pogorlriî Duhuluî Sfint In 30 Maia 
1848 în Biserica domnescă din Dirlad de câtre catihetul George Bol- 
descu 221 

30. S*a alăturat şl o cocardă tricolodi. ce sa fâcut la 1848 227 

31. Gazeta do Viena, din 26 Aprilie 1848, No 116. Austria şt Princi- 
patele Dunărene , . . 229 

32. Abgedrungene ErkUrung". 1848 Maia 16. Gli. llormuzachi, (Ti- 
părită) 

.33. TAn^'uirea dată lui Talat. 1848 Maia 25, când s'aft dus toţi boeriî 
cu Mitropolitul şi multă obşte, şi tot oiatâ verbal Mitropolitul a arătat 
nemulţumirea obştel. (In franţuzesc?) 21 

34. Provinces Danubiennes. Une lettre de Jassy, 26 Juia, donne Ies 
nouvelles suivantes (Le Siecle, 11 Juillet 1848) 247 

35. A Son Excellence Monseigneur Solyman Pacha. Roman, le 12 Juillet 
1848 261 

36. La lettre de Sadic Pacha. 1848 Maia 22 265 

37. Les gazettes de Hongrie et de Transylvanie 266 

38. L'Echo de l'Orient. 21 Mai 1848. No. 93 267 

39. Adresa ţfiriî române cXtre împăratul Nicolae. Ţarul Rusiei. Bu- 
cureşti. 1848 Iunie 271 

40. Adresa dat& lui Talat Efendi. 184S Iunie. (In românesce şi fran- 
ţuzesce) 275 

41. Datto, dată Generalului Duham?l. 1848 Iunie. (In rominesce şi 
franţuzesce) 277 

42. Dialoguri, la Focşani, între Michaia Sturza şi Petre Asachi. . . , 279 

43. Ofis domnesc. 1848 Iunie 29, No. 64, către Visternicul Alecu Balş. 291 

44. Jurămtntul pe câmpul Libertăţii in Bucureşti. 1848 Iunie 15 . . 293 

45. Ofisul domnesc către orăşeni. 1848 Martie 23. No. 134. (Tipirit) . 303 

46. Ofisul domnesc din 1848 Martie 31. No. 135. (Tipărit.) .... 305 

47. Intîmplările din Moldova in luna lui Martie 1848. (Tipărită) . . 307 

48. Moldova către fiii sSI. (Tipărit) 319 

49. Fraţilor. (Tipărit) 323 

50. Iubiţilor fraţi Moldoveni. (Tipărită) 325 

51. Cătră Romani. (Tipărită) 327 

52. Adresa Bucovinenilor cătră innaltul preosfmţiea sa Metropolitul 
Moldovil. Meletie. 1848. 28 MaiQ/9 Iunie. (Tipărită) 329 

53. In numele popolului roman (Tipărită) 333 

54. Journal de Constanţi nople. Echo de TOrient. 26 Juin 1848. No. 99 
(Tipărit) 339 

55. Politische Charte von Europa. (Litografiată) 344 

56. L'article Moldcwie tir*i de l'Encyclopedie des gens du monde . . 347 

57. .Journal de Constantinople. Echo de l'Orient. No. 87. 1848 Avril 26. 355 

58. SuppltJment au No. 59 de l'Abeille Moldave. 21 Juillet (1848). 
(Tipărit) 363 

59. Albina Romanească. No. 59. 25 Iulie 1848. (Tipărit) 365 

60. Democraţie pacifique. No. 112, 30 Avril 1848. (Tipărit) 371 

61. Proclamation der Walachei. Im Namen des romanischen Volkes. 
Bucarest. Juni 1848. (Tipărit) 373 Nr. 6. 

In-folio mic. — 7 fol nepaginate şi 353 pagine. — Sacolul Xl.K. — Bibi 
Scbeiană. 
Scris pe hârtie de mal mulţi; amestecat cu fol tipărite. 
Pe dosul legăturii şi pe 1-a foe nepaginată: «România — Manuscripte — Tom. IIL» 
Pe 3 fol nepaginate se află următ6rea: 22 Tabla materiilor. 

1. I. Eliatle» din Paris, 1850 August 15. No. 1: Fraţilor Românî. Doi 
ani apprope de quAnd, etc. (Tipârit) l 

2. Detto. i^aris, 1850 Septembre 25. No. 2.- Către Romani. Părinte 
Caîinic Cernîcane, cuviose cler al României, părinţi, preoţi şi monacliL 
Pace şi înţelepciune dreptâ. — No. 3. Paris, 1850 Octobre 1: Precu* 
vlntare la Suveoirile ^i Impresiile uauî proscris. (Tipărit! 5 

3. Detto. Paris» 1851 ^laîa 14/26. No. 5: DupJl plecarea Ruşilor. Fra- 
ţilor Români (Tipărit) ...,.,....,-. 7 

4. Albumul pelerinilor roraoeiii. In esil. D, Bolintineanu, (Tipării) . 9 

5. Hueruî şi Buciumul . ♦ . . 10 

6. La B. Alexandri — poetul Moldovii 12 

7. La o damoî mare romienoe ÎS 

8. Pandurul » 

9. Sorin sau toîerea boerilor la Targ^oviste .......... 14 

10. llerman, Sorin 17 

11. Souvenirs et impressions d'un proserit, par un Roumain. (Tipărit). » 
13. Jurnalele de S, Petersburg publică următorul înalt manifest. 1863 

Iunie 20 , 33 

13. Extractul general al dajaicilor cîverlulu* a! 4-lea, 185L cum şi a 
c^lor după noua aşezare a birului urmată pe şepte^inia de la 1852 şi 
Înainte. tTipârit) 38—39 

14. Jurnalul de Craiova, din 1854 Iunie 17. No. 3. D. Boîintineanu. 45 

15. Străinii nu aâ drept a curapi^râ moşiî în Moldavia şi nicî se cuvine, 54 

16. Vice-presidentuluT Sfatului administrativ al MoWoveî D. General 
Maior şi Cavaler Graf Osten Sakin. din 1854 Aui^^ust 13, No. 1180, prin 
care se ordoneză de a nu se cumperâ caî arlilerescî. ele <»9 

17. La cîesarniarea miliţiei Moldovei de către UuşI, când aQ luat şs artileria. 71 

18. Cuvintul rostit de părintele Mitropolit Sofronie la întorcerea 
Măriei Sale Vodă Grigore Alexandru Ghica 73 

19. Ura! tn 4 Septembre 1854 78 

20. Versurî la ocasia reînturnăril in Domnie a înălţimii Sale Prin- 
ţului Grigorie Alexandru Ghica, la 1854 Octobre 2b. Einanoil Cobălcescu. 80 

21. însemnare cănd Măria Sa Grigone Alexandru Ghica sa făcut 
Domn Moldovei, la 1841^ Iunie 16 şi s\i dus la Constantînopole . , . , 81 

22. La anu! 1H53 Iunie 20 a trecut armia roiiană ... 83 

23. Când este născut Grigore Alexandru Ghica Vvod. 1807 August 16. 84 

24. Proclamaţia lui Omor Paşa. 1854 Aujjust 1 89 

25. Proclamaţia Haronulul Heas. 1854 August 18 90 

26. însemnare când Ruşiî aii deşertat Moldova şt afl intrat Austriaciî , 91 

27. Insciinţare făcută de General Maior Baron Blumenkrop. 1854 Sep- 
tembre 12 9i 

28. Programa pentru primirea Ex. Salo Feld*zeigmeister Baron de Hess. 
1854 Septembre 20 93 

29. Proclamaţia luî Derviş. 1854 Septembre 17/29 94 

30. Epistola luî Costachi Moruxi către Măria Sa Grigore Alexandru 
Ghica Vvoi. (In franţuzesce) . * U7 4 23 31. O însemnare, când Măria Sa GHgore Ghica a fost scos din Domnie şl 
9*a rlnduil Caimacan Teodor Balş, care şi acesta inbolnăvinclu-se a 
murit şi s'a înlocuit de Nicolae Conachi Vo^oridi 106 

33. Caimanul (sic) (Desemn aleg'orlc original)- 108—109 

^ 33. Buletin extraordinar la Gazeta de ^loldavia, 1867 Februarie 23, 

lKlţ>rin«ietor de numirea Iui Nicolae Vog^oride Căîinacan (Tipărit) , . . UI 

34. Conferinţele din Paris. Tractatul de Pace împreună cu Protocoalele, 
precum şi Tractatele încheiate de Romfnia şi Moldova cu înalta Poartă. 
şîcelde negoţ Încheiat cu Eaglitcra, A duoa ediţie. Bucureşti 1850 (Tipăriţi. 115 

35. Memoire et observation« de Son Altesse SiTL-nissime le Prince Re- 
g-fiant de Moldavie G.-A. Ghika X. sur le protocole des cuufL^rences de 
Conslantinople. (Tipărit) . , . . 169 

343. Le Prince Gregoire Ghyka a M. Bataillard, en reponse âquehiues 
passages de son article. «Moldo- Valachie^* (Tipărit) 179 

37 Varietes. La Românie, ou histoire, langue, îitterature, statistiquo 
des Peuples de la langue dor» Ardeliens, Vallarjuea et Moîdaves ♦ , . 1B3 

38. ProcL\maţia luT Mehmed Sadik, Comandant avan-g-vardieî Otomane. 
Măxineniî. 1854 Octobre "•'»;,. Către Moldoveni . • 219 

39. Proclamaţia D-luîComendant ari-şef Baron Hess, adresată către lo- 
cuiioril Valachieî şi aî Moldavieî, la ocasia intrării trupelor austriecescl. 220 

40. O adresă din partea boerilor, din 1855 Aprilie 3, către prea inăl- 
ţBtuI Domn. prin care se rogă ca să binevociscă a convoca adunarea 
derului şi a boerilor, pentru a se alege bîirbaţiî romani cunoscuţi cu iiisti- 
luitUe naţionale şi înzestraţi cu încrederea obştescâ, spre a supune 
om4igiul recunoscinţeî Moldavieî şi tnt odată a expune şi driturile şi inte- 
resele sale Mirelui Areopacj adunat la \1ena 333 

4L Eîccellence, Les haute.^ Puissances de l'Eumpe ont daig-ne dans 
leur mignanimite prendre sous leur egide tutt'ţlaire Ies destini5es des 
Principaut^â Danubiennes, etc. (Asemenea înscrisuri s'aQ trimes către 
toti ambasadori! puterilor Htrăine atlaţî Ia Constantinopole}. 1855 Decembre. 227 

At, On se formerait uue idee tout a fait erron^e de îa nature du tra- 
vail n^^ ^^ paysans sont tonus ă faire sur !es propriett*s^ ou ila sont 
^iablîs, si en le qualifiant de corvt^e on lui prettait le caractere d'une 
ofaligsittOQ forcee ou mame onereuse pour Ie villageoîs, etc. 1855 . . . 239 

43. Gazeta de Transilvania, din 16 Februarie 1855. No, 13 241 

44- Sire, Grâce â la magnanirao bienveillitnce avec laquelle la Sublime 
Porte a daigne accueillir Ies capitulations, qui plaoerent la Moldavie, etc. 
1855 Decembre 9 245 

45. Copid de pe petiţiunea adresata Domnului Grigorie Ghica de unii 

ile hoen. la 1856 Februarie 18 249 

46. A, M. St. Maro Girardin. Constantinople, le 30 Mai 1856, (Tipărit). 261 
47 I. A. Vaillant. Aux Roumains Moldo- Valaques. (Tipărit) 265 

48. DOpĂche circulaire adressee aux Ambassadeurs de la Sublim© 
Porte k r^tranger. Fuad. 1856 .îuillet 31 . 269 

49. E- Thou venei. 1856 Aout 8. The răpi a: Le Consul d'Autriche ă 
r, agissant d'apres Ies ordres de Mr, le C-te de Buol, a demande 

ma OouvefTiement Moldave lanuulation, etc. , 375 

501 I^ "',, Fevrier. Ies soussignes ont pris la libert*^ d'adresser â Votre Kxcellence une p^titioa, daoa laquelle ils Lui exposaient la silua- 
tjon daii'.'epcQse faite au p-^y-J p:*r Ies pouvairiâ exoeasifs qae l'admini- 
Btration provisoire sVHait attribues et par Tusage qu'elle eu a fait, etc. 277 

61 Depeşa Contelui Walewski cillre Ambasadorul din Constantinopole. 
Contele Thouvenel, şi Consulului din E^î, D. Place. 1856 Septcmbre 15 c ri. 279 

52. G. Mag-heru. Le 32 Octobre 1856, ConsLantinople. Ueponse ă la 
oirculaire de la Forte Ottomaae datee du IB Jutllet 1856 et publiee 

le 9 Octobre 291 

53. G. Maifheru. Le 26 Octobre 1856. Note sur lea lle» du Delta 
Danubieu ^ . 325 

54. O. Magheru. Le 24 Novembre 1856. A Son Excellence Mr ie Mar- 
quis de Villamarina 339 

55. G. Magheru. Le 16 Octobre 1856. A. S, Excellence Fuad Pacha. 
Ministre des Aft'Dires etraiiţreres ♦...,. 341 

56. G. .Magheru. Le 31 Octobre 1856. A. S. Excellence Lord Claren- 
don, Ministre d'Etat 343 

57. G. Magheru. Le 3L Oclobre, A S. Excellence le Comte Walewski, 
Ministre de.s Aftaires «Hraugtîres •-..»• 351 

58. G, Magheru. Le 8 Di^cembre 1856. A S. Majestc Imperiale . . • 355 

Ko* 7. 

In-4^ — 9 foî nepagiiiate şi 516 pagtne. — Secolul .XVIII si XIX. — liîbL 
Scheiană, 

Scris pe hârtie de maî mulţi. 

Pe dosul legaturi! şi pe 1-a foc nepagi natâ: 

«România — Manuscripte — Tom. IV.» 
Pe 5 foî nepagiuate se afl& următdrea: 

Tabla materiilor, 

1. Tradueţia inscripţiei despre zidirea bisericii Episcopiei din Ro- 
mao, 7058 (1550) , 1 

2. Copie de pe cartea Sinodului din 7260 Ianuarie 1 (1752): Ca să nu 
se maî facă Mitropolit |,'rec !n Moldova, tot odată este şi descrierea 
cum s'a liberat Mitropolia de Ia mânistirea Ohridct 3 

3. O scriere a Mitropolitului Gheor^'hie, din 7231 Februarie 17, prin 
care se arată când Alexandru Vod& cel Bun a primit de la Andronic Pa- 
leologul cor6na Imp^rUtescă ^i alurghidă, iară Mitropolitului i sa trimis 
mitra şi sacosul . . . • II 

4. Actul subscris de multe persdno, la 7251 Novembre 8, prin care 
isgonesc Grecii din Moldova, fiind umenl rcî, înşelători, vicleni . . . • 23 

5. Planul saQ o formă de ocârmuire republicescA. aristo^dimocratiot^acA. 41 

6. Carte ce a venit de la Cndzul Alexandru Galitin din lag&r de 
sub Hotin, la 1769 Iulie 31, către Mitropolitul Moldovei . 59 

7. Deito, din lagăr de lângă satul Cnegliinii, 17G0 August 9 . . . 60 

8. Chipul Jurămintuluî ce 8 a cerut de la pAmlntenî» după venirea Hu- 
şilor In Eşî, la 17fiî) Septembre 61 

9. Poruncile ce s'ai^k dat de Generalul Elmenl 64 25 10. Delto de Cn^zul Prozoroschi 67 

11. Răspunsul dat In scris Generalului Elment 71 

12. Tălmăcire dintr o scriere geografic^^scă, ce sa tipărit tn Rusia 

la 1770. 80 

13. Anaforâ ce a dat Mitropolitul Gavriil Generalului Christofor von 
Stofei. 1769 86 

14. Carte ce s'a dat Episcopului de Roman Leon din partea prea 
osfinţitulul Mitropolit Gavriil de epitropie asupra Episcopiei şi a eparohiel 
HuşuluT, la 1769 Novembre 20 89 

15. Cărţile ce sad scris din partea obştel şi sad. trimes cu deputaţii 

la Petersburg către Impdrătesa, la 1769 Decembre 10. 91 

16. Detto. 1769 Decembre 6 99 

17. Detto. 1769. către Sinod 10» 

18. Detto. Către Feldmareşalul Romanţov 106 

19. Detto 109 

20. Detto. Către Ministru. 1769 Decembre 10 111 

21. Detto 114 

22. Carte ce s'a scris către Impară tesa de o samă de jupânese vă- 
duve, la 1769 Novembre 18 • 117 

23. Cărţile ce s'aâ scris din partea obşte! Ţârii românesc! şi s'aQ 
trimes cu deputaţi la Petersburg, la 1769 Novembre 11 121 

24. Detto. 1769 Novembre 11 125 

25. După purcederea deputaţilor s*a primit de la Feldmareşalul Graf 
Petre Romanţov o scris6re, ce s'a trimes in alăturare cu cartea pri- 
mită de la Impdrătesa Ecaterina, din J769 Decembre 26, către Mitropo- 
litul Gavriil 128 

26. Scris6rea Impârătesel Ecaterina II către prea cinstiţii Mitropolit! 

şi Episcop! aî Moldovei. 1769 Decembre 16 129 

27. Cartea Mitropolitului Gavriil către ţ(5ră. 1770 Ianuarie 5 . . . . 132 

28. Cartea Grafului Romanţov către părinţii bisericesc! şi politicescî 

al Divanului Domniei Moldaviel. 1769 Ianuarie 137 

29. Rinduiala cu care, in viit6rea Duminecă, s'a hotărit să fie aduşi 
înaintea Mărie! Sale Imp. deputaţi! din Domnia Moldove! şi a Ţâri! 
muntenesc! 139 

30. Oraţia ce sa ^\s de Episcopul de Hiişî, chir Inocentic, înaintea 
Imperătesel 141 

31. Oraţia lui Ereî, Mitropolit Ungro-Vlacliieî 142 

32- Rfispunsul ce s'a dat deputaţilor prin Vice-canc«larul, din partea 

Imperătesel, fiind ea faţă 145 

33. însemnare de ponturi ce sa dat deputaţilor Moldove!, pentru 
cererea ce s'a socotit să se facă din partea obşte! la Imperătcsa . . . 146 

34. Cererea ce au făcut deputaţi! In scris 150 

35. Cererile deputaţilor Munteni 155 

36. Detto 158 

37. Cartea Mitropolitului şi a boerilor către deputaţii Moldove! la 
Petersburg 165 

38. Cartea Generalului Cernoevicî către Mitropolitul Gavriil. 1770 
Iulie 10 170 26 39. Carte de heretisire ce sa scris citre Graful Romanţov , ♦ , . . 171 
40 Carte ce s*a scris din partea Mitropolitului către obşte, pentru 

pricina zahereliî turcesc! 17H 

41. Garte către Romanţov 175 

42. Pentru şc61e, iar&şî către Romanţov, din partea Mitropolitului, 
1771 Aprilie 176 

4;^. Respunsul Feldniâreşaluluî. 1771 Aprilie 22 17î* 

44. Fentru şeole» câtre Feldmareşal ♦♦.,.,... 181 

45. Ordin de la Feldmareşalul Romanţov, din 1771 Iunie 13» câlre Ge- 
neral Maiorul Remscoî Corsacov * 185 

46. Detto, din 1771 Iunie 21 184 

47. Dc'tlo, din 1771 Iulie U . , , • 186 

48. Detto. din 1771 Octobre27 190 

49. Ue la Feldmareşalul cŞLtre Mitropolitul Gavriil . 193 

50. Cartea Mitrfipolituluî câtre cler şi politici • . Uf4 

51- Cartea Mitropolitului Moldovei, cu clerul bisericesc şi cu boeriî 

Diianuluî, către Feldmareşal. 1772 . . . . , 200 

52. Jalba locuitorilor din ţinutul Sorocii către Mitropolitul Gavriil . 203 

63. Către Graful Romanţov. 1772 Aprilie 17 206 

54. Ri^apunsul Grafului. 1772 MaiQ 207 

55. Cartea Grafului Romanţov câtre locuitorii Moldovei şi a! \'alachieî. 
1773 Iulie 20 * 208 

56. Cartea Mitropolitului Moldovei câtre locuitorii Moldovei. 17731ulie30, 214 

57. Cartea Grafului Romanţov către Mitropolitul Gavriil. 1773 Iulie 20. 219 

58. R^punsul cAlre Feldmareşal ,...**,..... 222 

59. Cartea ce sa dat Fpiscupulul de Huşi, din partea Mitropolitului 
ClavriiL 1771 Ianuarie 10 ..♦.♦.. 224 

BO. Raportul pentru ac<5staşî Eparchie către Graful Romanţov, de Ift 

Mitropolitul Gavriil 22(i 

CI. Ordin pentru aci^staşî pricina de la Graf către Mitropolit .... 228 

62. Ecdosis ce sa dat Episcopului de Huşi. 1773 Aprilie 30 , . , . 329 

63. .Iidba c&tre Mitropolitul Gavriil de la Egumenii mânăstirilor. 1773 
Ianuarie 30 231 

64. Ordin de la Graful Romanţov către Generalul Corsacov pentru 
judeţi biserice«eî. 1773 Martie 4 236 

65. Arătare asupra acestei prieinK din partea Mitropolitului .... 237 
66 Rapnrtul Mitropolitului câtre Generalul Corsacov 2SH 

67. Donoşenilp din partea ob^leî celor intâî către Graf 241 

68. Order de U Graful Romanţov ciitre Generalul Corsacov. 1773 
Maia 31 242 

69. Detto. 1773 343 

70. Din partea obşte! câtre Graf. 1773 Iulie 10 ... 247 

71. RC'şpunsul Grafului. 1774 lanuane 25 248 

72. De la Graf câtre cel Intâî aî părţii bisericesci şi politicescî. 1774 
Iulie 16 249 

73. Orderul Grafului către Generalul Corsacov. 1774 luîîe 14. . , . 251 

74. Rt^spunsul de la Gra* câtre Mitropolitul Gavriil. 1774 Iulie 28. . 252 

75. Mulţâmită din partea părţii bisericesc! si politicescî * 255 27 

76. Cerere din partea obşte! către Graful ca sâ rlnduăscă Domn ţârii 

pe Prinţul Grigorie Ghica. 1774 August 6 257 

77. Cererea către P6rtă. 1774 August 30 259 

78. Cerere dată la mâna trimeşilor boerl 263 

79. Donoşănie către Graf. 265 

80. Cartea boerilor din Eş! scrisă şi alcătuită de Banul Manolachi 
Bogdan, către archereil şi boeril car! se dusese la Focşani. 1774 August 15. 266 

81. Intorcându-se Mitropolitul la EşI i-a venit o scrisdre din partea 
boerilor de la Focşani, insă iscălită fiind numai de Visternicul loan Cânta. 
1774 August 29 268 

82. Cartea ce s'a scris de Graful Romanţov către Vizirul Monsu- 
Oglu. 1774 August 271 

83. Donoşănie din parcea obşte! către Graful Romanţov, când a vroit 
să ridice pe Visternicul loan Cânta ca să-l trimită la Rusia, pentru că 
visteria Imp^răt^scă n'a vroit să prim^scă moneda de aramă, ce sa 
făcut cu marca ţSril la Rohozna, la Cernăuţi. 1774 Novembre .... 273 

84. Către Graful Romanţov, din partea Mitropolitului Gavriil. 1775 
Ianuarie 1 275 

85. Hatişerif pentru pronomiile Moldovei, scris de la P6rtă către Dom- 
nul Grigorie Ghica. 1774 Novembre 4 277 

86. Berat. 1774 292 

87. Cartea Mitropolitului şi a obşte! către Pdrtă. 1775 Martie 3. . . 296 

88. Donoşănia Moldovenilor către Prinţul Remnin Nioolae. 1775 Iulie 27. 299 

89. Unirea boerilor pămtnteni, ce s'a făcut prin scrisdre intr'acest 
chip. 1782 Iulie 308 

90. Moldoveni! dintru'nceput ad fost un norod slobod şi nesupus, ş. c. 311 

91. Testamentul lui Petru cel Mare. 1724 331 

92. Tablă solară (Tipărită) 339 

93. Hotarnica Bucovine! 343 

94. Suretul cărţii lui Costachi biv vel Jicnicer, pentru semnele hota- 
rului ce despart între munţi! unguresc! şi între locul ţSri! Moldove! . . 347 

95. Tânguirea solului nemţesc la înalta P6rtă, pentru călcarea gra- 
niţei Ardeiului din partea Moldovenilor 349 

96. Mehtup de la înalta P6rtă către MichaiO Constandin Vodă, porun- 
citor să cerceteze dacă tânguirea solului nemţesc este adevărată . . . 351 

97. Decretul împăratului losef II pentru pronomiile Bucovinei. 1787 
Martie 14 354 

98. Hotarnica Transilvanie!, din 1792 Novembre 14 356 

99. Cbersetzung des tiirkischen Grănzinstruraents. 1776 July 2. . . . 367 

100. Nota Consulului Vasile Malinovschi, din 1802 August 6, către Dom- 
nul Moldovei 379 

101. Detto. Către Calmacan. 1802 August 6 384 

102. Râspunsul. 1802 August 21 . . > 

103. Pentru izgonirea unor boerî greci. 1802 Septembre 3 387 

104. Bucovina 395 

105. Convenţiunea între Curtea imperială a Austriei şi inalta Portă, 
pentru cesiunea Bucovinei făcută la Constantinopole, la 1775 Maiu 7 . 397 106. Convenţiunea explicĂtore a c€leî din 7 MaiQ 1775» ating&bore d« 
darea Hucovineî. 1776 Maid 12 403 

107- Convenţiuneaîiisemnătore raarginelor Bucovineî, la 1776 Iulie 2. 
Balamutca ♦ , 405 

108. Memoarcorespunijetorla referatul Hătmănieî, pentru impresurarea 
ce face Austria, atdt la r^^raniţa despre Transilvania c;U şi despre Buco- 
vina. 1851 Ootobre 16 • 416 

109. Anafora a Sfatului administrativ cĂtre Domnul Gngorie Ghica. 
pentru {mpresurârile fâcute de Austria, atât la ^rani^^ Transilvaniei cât 
şi la acea despre Bucovina. 1851 Decembre 18. No. 3928 439 

110. Anafora a Sfatului câtre Ciiimăcămie, tot pentru împrejurare de 
hotare de ciltre Austria. 185G August 18. No. 2826 465 

IIL Adresul Domnului Griţjorie Ghica cAtre D, Baron de Bach» pentru 
împresurările de hotar. 1855 Iulie 6/18 (In franţuzesce) 471 

112. Communicatioa du Commandant delabarriere de Nimirzeni aî'Ad- 
ministratioii du district de Souczava, eu date du 16 Juin 1855. No. 93. 472 

113. A rA^rence et Consulat gc-neral de S. M Me R-le Ap-que ă JasLsy. 
1855 Juiilet 3. No. 21(57 .....,....,, ^ ..,. 473 

114. A Son lixc. Fuad Pacha. 1855 Juiilet 6/18! .474 

115. A l'Ajirencc et Consulat ^''eni*ral d'Autnclie, 1855 Aoiit 6, No. 2678 47d 

116. Traduction d\me note de la Staroslie 1. R de FaltichL-ni adressee 

k rAdmiuistration du district de Souczava, No. 823 ,.,,,..,. 477 

117. Traduction d'un rapport du Conseil administralif adresse a S. 
A. S. le Prince Ri3gnant, en date du 11 Aoul 1855. No, 2t>37 

118. A TAgence et Consulat i,'eneral d'Autriche, le 20AoiLit 1855. No. 2887. 479 

119. Raportul Comandiruluî trecătorel Nlrairceniî, cu No. 112 din 2 
August. 480 

120. Nota No. 8316, a Agenţiei, din 1855 August 26 .... . . . 481 

121. Traduction du rappurt du Conseil adresse u S. A. 8. le P-ce Re|ţnant 

de Moldavie, en date du 25 Aoiit 1855. No. 2915 . - 483 

122. A TAgence et Consul gL*n(:*ra! d'Aulriche. 1865 Aoiit 27. Xo. 2969. 484 

123. A l'honor. Secret. d*Etat de la Princip de Moldavie. Jassy. le 15/27 
Oct. 1855. No. 10287 • 

124. A l A|c. et Cons. gen. d'Autrîche. 18 Oct. 1865, No. 3691 .... 485 
125 Ka Sublime Porte. Le MinisttTO des Aff. ătrang, A. S. A. le P-ce 

Ohika, Ho.spodar de Moldavie. No. 3584 486 

126. Resoluţia Consiliului administrativ extraordinar la depeşa luT Fuad 
Paşa. 1855 Octobre 29 48T 

127. S. E. Fuad Pacha, etc. 1855 Oct. 12. Buykd^rf » 

128. Anafora a Consil. administrativ câtre prea In. D., din 185/* Octohre 

31. No. 3919, tot pentru călcarea hotarului. 489 

129. Referat al Departamentului ost&şesc 1855 Novembre 4. No. 4288 » 

130. Anaforaua Hatmanului ostel c&tre prea înălţatul Domn. 1850 Ia- 
nuarie 4. No. 18 491 

131. A 1 Agence et Cons. gt-ne. d'Autriche. 9 Jauvier 1856. No. 22. . 492 

132. De Fuad Pacha â Son A. Ie P*ce Ghika, 1856 Avril 28 493 

133. Traduction d'un rapport de l'Etat Major general adressc a 8. A. 

S, le P-ce Rcfrnant» eji date du 5 Juin 1856. No. 1545 494 29 134. A VAg. et Cons. g6n6. d'Autriche. 1856 Juin 13. No. 2045 ... 495 
136. Detto. 1856 Juin 16. No. 2077 » 

136. Traduction d*un rapport du Commandant pr^posâ ă la barriâre 

de Nimerith^ni. en date du 7 Juin 1866. No. 60 496 

137. Anaforâ a Ştabului miliţiei către Domn, din 1856 Iunie 28. No. 1746. 497 

138. Raportul Comandirulul graniţei despre Transilvania către Depart. 
ostăşesc. 1856 Iunie 24. No. 62 498 

139. A l'Agence I. K. d'Autriche. 1856 Juillet 1/13. No. 2277 .... 600 

140. Raportul Ck)mandiruluî trecât6reî Nimircenil, din 1856 August 21. 
No. 83 502 

141. C. C. Agenţii. 1856 August 31. No. 3057 503 

142. Raportul Comandirulul trecăt6rel Nimircenil, din 16 MaiQ. No. 43 » 

143. Nota Agenţiei, prin care cere o comisie la faţa locului. 1857 Iunie 

18 No. 6641 505 

144. Referatul Sfatului. 1855 Iunie 21. No. 11781 507 

145. Memoar din actele aflătoare in Secretariat atingăt6re de Impre- 
surarea hotarelor despre Transilvania şi Bucovina. 1851—1856 .... 511 No. 8. 

In-folio. — 3 fol nepaginate şi 522 pagine. — Secolul XIX. — Bibi. Scheiană. 
Scris pe hârtie de mal mulţi; amestecat cu fol tipărite şi litografiate. 
Pe dosul legăturii: 

«Catagrafie.» 

Pe 2 fol nepaginate se află următorul cuprins: 

Tabele. 

1. Proiect alcătuit de D-luI vel Vist. pentru măsurile ce se cuvine a se 
lua Intru Împlinirea banilor fumăritulul. (Tipărit) 1 

2. Ecstract dupre cum s'aâ rinduit banii fumăritulul saa agiutorinţa 

de iarnă pe lunele Dechem. 1830, lanuar şi Fevruar 1831. (Tipărit). ... 2 

3. Buletin. Foae oficială. EşI, Joî 6 Septemvre 1834. No. 68. Pentru 
hotărlrea uniformelor ce aQ a purta dregătorii Statului din deosebite ra- 
muri. In alăturare cu ş6pte modelurî zugrăvite. (Tipărit) 8 

4. Lista rangurilor de boerî de obştie în stare de acum (1835i, după 
cercetare făcută de ghenerainica obicinuită Adunare. (Tipărit) 26 

5. Izvod pentru rangurile boerilor cercetate de ghenerainica obicinuita 
Adunare încuviinţate şi întărite de pre înălţatul Domn. EşiI 1835. 
(Tipărit) 40 

6. Lista persanelor alegăt6re la fieşto care ţinut a deputaţilor ob- 
şteştii obicinuitei Adunări, din 1837 Septemvre 15 82 

7. Extract, precum a urmat împlinirea dărilor de la supuşii străini, 

pe anul 1837 120 

8. Extract, precum a urmat împlinirea dărilor de la robii Cârmuirii 

pe Întreg anul 1837 122 30 9. Extract pentru baniî adausului de do! le! la 4^ce pe întreg anul 
1837, socoljiidu-se sumele capitaţieî, precum se arată aice. cu lămurire 

in osebite rosturi 124 

tu, Extractul precum a urmat împlinirea dărilor şi adausuîul de 
doî leî la 4*^cedela neguţâtorjî şî me«i[eriî patentări, pe anul 1837 . . 126 

11, Extract precum a urmat împlinirea dărdor pe Inlrej^ anul 1837, 128 

12, Extractul Împlinirii dt^jdiel şi a sporului de doî leî la cjece, de la 
maziloruptftşî şi ruptile Visterieî din 1037 130 

13, Extractul lirgulul Romanului » . , .....», 133 

14, Extractul Ocolului Fundului» ţinutul Roman , 135 

15, Extractul Ocolului firetului de sus . . . . . » 13H 

IG. Extrîiciul Ucoluluî Moldovei ............ 143 

17. Extractul Ocolului Şiretului de jos. 145 

18. Tabla treptelor nesupuse birului din tirgul Roman. 1838. . . . 148 
W, Tabla tuturor locuitorilor tirgoveţilor din tirgul Roman, f to^I de 

obşte neguţători de ori ce naţie. 1838 176 

20. Tabla sudiţil'>r dm lîrgul Honianuluî. 1838 262 

21. Obştcsca cata^'ratie de tot numărul in deobşte al locuitorilor din 
t6te satele de la ţinutul Romanului. 1838 286 

22. Tabla tuturor jidovilor din tirgul Romanului. 1838 306 

23. Catagrafia tuturor moşiilor din Principat i proprieta»»! lor, dup& 
exlracturiic Visterieî, din anul 1839 346 

24. Extract pentru tdte treptele dajnic-e cu dârile lor şi nedajnicOţ 
potrivit cu acele îscftlite de către obştcsca obicinuita Adunare, din 1839 . 467 

25. Lista boerilor ce aO Insuşimile cuvenite pentru alegerea deputa- 
tului. 1842 462 

2G. însemnare pentru toţi dajnioii din ţinutul Romanului, acei dup.\ 
vechea catagrafie şi acei după catagrafia noui, precum şi pentru m-izili, 
ruptaşT şi ruptile Visterieî, carî s'ad g&3it cu patente şi netrecuţt tn 
oondic^ Visterieî. 1845 » 510 

27. tiheneralnic extract limuritor sumei dărilor şl a numeruluî dajni- 
cilor ce s'aCi cunoscut pe şt-pteania contenită la stirşitul anului 1845, şi 
a sumei i a numărului unor asemenea dări şi dajnice ce se cunosce dupil 
noua aşezare pe şt^pteania IncepSt6re Ia 1 Ianuarie 1846 522 Nr a In-folio. — 252 foî (Numărarea veche a foilor începe cu 1 la f6ea 5, şi 
termină cu 228 la foea 242. Cifrele puse In parentesă sunt numărul foilor 
din numerolaţia n6atrâ). — Secolul XMll, — Bibi. Scheiană, 

Scris pe hărtie de acelaş. 

Titlul pe foea 3-a: 

«Adastă Taste poarta cărţii aceştila şi o am lăsat pre ea des- 
chisă, ca ori carele va voi să între cu cetirea printr'însa, şi 
marî şi l'rumoasă kicrurT minunate va vede şi văzindu-le muUfi 
să va mângâea aulletul lui din cetirea cu luare aminte: şi sau scris adastă carte în zilele luminatului Domnului nostru Alexan- 
dru loan Mavrocordat, întru întâîa Domnie a Mării sale, în 
stînta Mănăstire Nemţul, când era prea cuviosul părintele nostru 
Stareţ Paisie, de mine cel maî nevrednic decât toţt: când era 
cursul anilor& de la Hristos 1786.» 

«Catalog, adecă tnsâmnare pentru capetele a aceştiî cărţî ci să află Intru 
dîQsa, pentru mai lesne aflarea pricinilor, care la ce loc să află:» 

«înainte cuvlntare a sfintuluî prea cuviosului părintelui nostru loan 
Damaschin. List. 1.» List. 1 

«Capul de întâi: Pentru întoarcerea Indianilor, prin propovcduirea sfin- 
tuluî Apostol Thoma, şi de Avenir înpăratul Indiei.» List. 2 

«Capul al doilea: Pentru un Voevod ales carele s'au dat petrecerii 
cel călugăreşti.» List. 4 

«Capul al treilea: Pentru naşterea lui loasaf. şi ce ad mărturisit pentru 
dinsul cetitorii cel de stele.» List. 9 

«Capul 4 : Pentru un sfetnicu, carele ţinea întru ascuns legea creşti- 
nescă. şi pentru doi călugări ci I-ad arsa.» List. 10 

«Capul al 5: Pentru feciorul Inpăratulul, cum au iuoat putere dela 
tatăl săd, adecă voc. ca se Iasă neoprit din palaturile lui, ori de cate 
ori va vrea. ca să să primble.» List. 14 

«Capul al 6: Pentru venirea lui Varlaam cătră loasaf feciorul inpăra- 
tulul spre a-l îndreptă cu frumoase învăţături şi cu minunate pilde, cum 
i să cuvine a cinsti pre oameni cu înbrăcăminte care au pre de asupra 
lor, ca să-I poată cunoaşte.» List. 16 

«Capul 7: Pentru Varlaam cum pune înaintea lui loasaf învăţături 
pravoslavnice cu frumoasă înţelepciune.» List. 21 

«Capul 8: Pentru loasafQ cum că primeşte credinţa creştinescă, şi-î 
arată Varlaam toate pre amăruntul pentru puterea botezului şi pentru în- 
viîarea şi pentru înfricoşata judecată List. 2G 

«Capul al 9 : Pentru lucruri care aQ povestit Varlaam maî sus în scurt, 
iară aicea învaţă mal deschis aducândiL mărturii din sfinta scriptură.» List. 31 

* Capul al 10: Pentru loasaf ÎL că cu o poveste aQ venit întru zrobirea 
inimii, şi întrebă pre Varlaam ce va să facă .să se mântuescă, Iar Var- 
laam îl îndrepteză către priimirea botezului, şi-î mărturiseşte Iul şi pen- 
tru plata celora ce să întorcu către Dumnezeâ.» List. 36 

«Capul al 11: Pentru Varlaam, cum învaţă pre loasafQ, că după priimirea 
bfintulul botez sînt datori a adaoge credinţi! lucruri bune, după aceea 
îî arată cum că pocăinţa celor greşiţi îaste de mare folos.» . . . List. 40 

iCapul al 12: Pentru Varlaam cum arată luî Ioa.saf în multe chipuri 
traiul vieţii creştineşti, şi mal vârtos pentru rînduela călugărească multe 
lucruri ÎI pune înainte, larâ întru sfirşit ÎI arată şi o pildă prea frumoasă 
in ce chip i să cade a să feri de pohtele aceştiî lumi.» List. 46 

«Capul al 13: Pentru Varlaam cum arată acum cu pildă maî lămurit, 
pentru bogăţiea lumii aceştila (cum) laste trecătoare, şi cum că în soarbe 
numai o scăpare laste, adecă lucrurile cele bune ale inimii.» . . . List. 52 32 cCapul al 14: Pentru Varlaam cum eă ocărifşte deşărtăclunea lumi! aceştifa, 
şj IncJL^mni pre loasftfd s&şî trimeţâ bogâţiîa mal iiiaiiite în ceriurî.». List 55 

a Capul al Io: Pentru Varlaam cum că laudă milostenila, şi aralA că 
mulţî pentru murituirea lor au lt?pâdat toata avutiîa lorQ.i» .... List. 59 

«Capul al 16: Pentru Varlaam cum aduce pre loasaf c&tră nidejdea 
roAntuiriî» iară după ac^îa iî arnlă credinţa creşti nescft.» Liat. 62 

KO. Lipsesce o foe, şi de aceea titlurile capeţnlop 17—30 sunt luate din 
corpul volumului. 

«Uapul 17 : Varlaam roagă pre Dumnezeii pentru mântuirea Iul 
loasafi!! şt să cunoască pre făcătorlul.» .....* List- B7 

• Capul 18 : Varlaam arală lui loasaf care laate vilata cea adevărată 
şi care îaste moarte cea adevărată, şi de oprirea căiugărescă, intru In- 
brăcăininte şi Intru bucate.» List. 70 

• Capul 19 : Varlaam Învaţă pre loasaf pentru tainele credinţi! şi de 
efintacumenecătură» aşijderea şi de cinstea icoaneloi. şi de mărturisirea 
botezului dela Nichela ii indreptexă, după actila 11 invredoicti'şte botezului 

şi sfmtelor t;iîne, şid invaţă spre Iubirea bunătăţilor. u ...... [^ist. 75 

«Capul al 20: Varlaam invaţă pre loasat ce put<5re are rugăciunea cea 
curată, Iară Intru sfirşitul capului acestuia II învaţă să cunoască deşăr- 
tăcîunea lucrurilor acestor trecătoare, şi vecuirea celor viitoare.» .List. 81 

«Capul 21: Varlaam prin cuvinte şi prin Învăţături ce aveii cătră loasaf 
totâ-d^una l-au adusCL întru toată cunoştinţa lucrurilor, şi va să să ducă 
Varlaam dela dinsula.» List. 94 

«Capulil ala 22: După eşirea cuviosului Varlaam dela feciorul Inpăratu- 
lui. iară loasafii să dete cu totul spr-e rugă, iară ZardanQ spune înpăra- 
tulul pentru toate, adec4 de întoarcerea lui loasaf călru creştinătate, şt 
porunct'şte Inpăratul să prindă prn Varlaam, şi adiuîără pre nişte călu- 
gărî la înpăramL» List- 83 

ffCapulQ atu 23: Avănd postneoul vorbă îndelungată cu inpăratul, din- 
preună şi cu alţi fraţi preste care eră maî mare» fură daţi spre încum- 
plite muncî.» . , , •.,..,,. List. 93 

«Capul alQ 24: Varahila îndemnă pre Nahor să să facă In locul lui 
Varlaam. iară înpăratul infruntcitft pre fiîul său pentru priimirea credinţi! 
creştineşti. w . ,......*....... LisU 9C 

«CapulQ alu 25: După eşirea înpâratuluî, iar loasaf cere ajuloriu dela 
DumnezeQ; şi inpăratul cu sfatul Varahiel începu a vorbi cu lilul aău cu 
cuvinte bune şi blânde, de car© lucru fu minţit, iară loasafQ are vorbă 
multă cu dinsul pentru moarte şi pentru Inviîarea morţilor.» . . • Ltăt. 102 

(iCapulQ alu 2G: Nahor pentru cuvintele CL^Ie de uiuncă. ce zisese loasaf Q, 
fu Îngrozit şi stând in price cu filosofii pentru ajutorîul creştinătăţii şJ 
al credinţi!.» List. 103 

«Capula alQ 27: Nalior arată cum că Dumnezeii limbilor slntu mincinoşi, 
şi ovreii vieţuescQ înlru rătăcire, şi [mmal creştinii cred bine adevărat. m List. UI 

iCapulQ ala 28: Inpăratul văzind pre filosofi biruiţi a'uu miuniat foarte 
tare, Iar feciorul Inpăratului intnarco pre Nahor câlră credinţă, şi la bo- 
tezul, deci Inpăratul de mare manie goneşte pre filosof cu ruşine, iar loa- 
saf aduce pre mulţi spre buna credinţă.» LisL 119 33 ■Capula alQ d9: Thevda fârmăcâtofîul fu chiemat de popîT pâgâncştf, ca 
tnU)arc& pre inpăratul să clnstL'Scă pru Dumoezeî şi -l dă sfat cum s& 
foiască a trage spre sine pre liîul său cu cuvintele cele dulcT şi amă- 

' gitoare a muerilor celor r<§le fără ruşine.», . . * Ltat. 123 (137) 

■ «Capul 30: Thevda pentru spunerea unul baznu îndemnă pre Inpăratul 
H Q să aducă la fiîul său muerl şi fote frumoasă, îai'ă loasafjl tot precumQ 
H tri elA deprins la ispite, şi le goneşte cu ruga.» ...... List. 126 (t40j 

^ «Capul 51 : loa^afQ cu semnul sfintoî crucî gontîşte pre diîavolî, şi să 
Ifftrdbă cu Thevda din cuvinte, şi l-au surpat pre Thevda» aşijdereaşi pre 

idoli... List. 133 (147) 

«Capul 32: Thevda s'au plecaţii de vorbele ctUede raaî sus arătate, şi 
priicnind credinţa creAtlncscă aQ aruncat toate cărţile sale In foca.» 

kList. 13S (162) 
C^pul 33: Inpăratul cu sfatul Varahitsî inparte lupărăţiia lui în doao 
Hîul âăâ, şi l*aii trimis în partea ci î-au dat* ca să clonmescă.» 
List. 143 (166) 
* Capul 34; Inpăralul Avenir inccpu a-ş veni intru conoştinţă, şi începu 
a Iubi credinţa creştint^scă şi pro creştini şi chemă pre fiîul săii ca să 

se inveţă dcla dânsul credinţa Intru Uristos.* List. 147 (161) 

«Capulil 3o: Avenir inpăratul priimdşte credinţa creştinoscă, şi pre idolî 

,& awlrolk'Şie ^i casăle lor le Întoarce In bisoricî.o - List. 150 (164) 

iCupul 3fi: loasafu 40 de zile după moartea tătâne-său dede Inpî'irăţiîa 

VAraliiej. şi toate lăsândo-le să dusă in pustie.» Liat. 153 (167) 

•Capul 37: loasaf umblând prin pustie măncâ numiî buruiane, şi ispl- 

»»p cu sămnul sfintei crud le gooiîâ . List. 159 (173) 

•Capo 38: loasaf după ce au aflatfi pre Varlaam cu dânsul înpreună 

V^O petrecut virata în multă vrtime.^ List. 162 (176i 

«Oapulii alQ 39; Varlaam spune luî loasaf pentru moartea sa si-l mângâe 

^ff^ «lO; şi Inpărtăşindu-să cu cinstitele şt prea curatele taine şi iasâm- 

'i^fiti-iâ cu s&mnul cinstite! şi de viîaţă făcătoare! crucî au murit.» 

List. 165 (179) 
•*.apul 40: loasaf Îngroapă trupul luî Varlaam in pământ, îarQ elfi însuş 
P«t^i^c4nd intru învăţăturile legii, şi moare şi ela şi iaste îngropata lăngă 
^^^fisul» apoi îiipăratullndell cu maro cinste aduce trupul u luî dinpreună 

''" » lui Varlaam la înpărătiîa luî.» List. im (1^3) 

•%jl*!cul luT loasaf când au întratQ în pustie.» ....,.,,. (186 v.) 
' ^Sfirşjtul aceştii Istorii a luî loasaf şi a luî Varlaam ce au scris-o 
^^\ Iwui Dajnaschina. August 31: 1786:» List 173 (167; 

•Luiia luT Dechemvrie, Intăîa kî. Viîata sfanţului dreptuluî Filareta 

' milosUvQ.» List. 173(187 v.) 

•Luna Iul Mart. intru întâia zi. Viîaţa şi petri^cerea a prea cuvioasei 

«nucealţfl Evdochid.i List. 191 (205) 

'Luna luî Martie In 17 zile. Viîaţa prea cuviosului părintelui nostru 

Alpxie rvfnul lui DumnezeQ.» - . , » . , Lîst. 218 (332 v.) 

«Cuvânt pentru ale^'erea sulletuluî cu lumea, pentru că ce îaste mal 
buRd şutleiul sad lumea; că zice ce folos iasle de va dobândi omul 

ţoală şi-ş va pierde sufletul său. Marco, cap, 8.» Fol, 243 

% âtti»ta tvmâiutcr, S * 34 Po fol. 250 V. şi 251 se allă urraăWrele : 

«Sfârşitul şi luî Dumnezeu laudă celuî ce pururea să proslâ- 
\t'şte întru sfinţii sâl, că me-au ajutat după început de am şi 
săvârşitu. 

"Bine îaste cuvântat cela ce deschide uşa darurilor nemulul 
creştinescu, 

«Bine laste cu van tatu Domnul nostru lis IIs, cela ee au dat 
pre maica sa folositoare nemulul croştinescu. 

«Bine îaste cuvântatti mângâitorîul duhul slântu, Domnul cela 
ce luminozri pre tot omul ce vine în lume. 

«larâ pre toţi cula ce v'aţ învrednicit cu lumina minţii a 
prii vi în oglinda darului, ro^u vă eu cel întunecata la minte şi 
cu totul de nici o trebă: de veţ afla vre o greşală, sau alune- 
carea condeiului, sau cu uimirea minţii, sau cu netocmirea cu- 
vintelorLi,sau cu ne orthograOla meşherjyuguluî, sau orî în ce chipft: 
câ precum amu ailat a.?â am şi scris» măcară că şi izvodul de 
pre carele am scris au fost foarte prost Ia scoaterea şi la alcă- 
tuirea cuvintelor foarte netocmitu, însă pre cât mc-au fost cu pu- 
tinţă am mal îndreptat-o; îndreptaţi cu duhul hlândcţelor şi nu I 
vă grâbireţî de a mă osândi: că precumu nu să poate a fi văz- 
duhul fără de nor! sau marea tl5ră de valuri, aşâ şi scriitoriuluî 
a ti fără de greşală : că nu ânger au scris, ci mână de tină şi 
ticăloasă au scris, şi o minte întunecată cu toate păcatele şi în- 
pietrită cu doîjitocîască simţire. Pentru aclasta mă roş: tuturor 
celor ce aţi luat de la tis dătătorlul de daruri talantul înţâ- 
legeriî şi al înţăiepcîunel şi al Iubirii de ostenelă, pentru cela 
ce au luminat mintea slinţilor Apostoli» ca să înţălcgă scriptu- 
rile, şi printr anşii toată lumea au himinatQ : prilmiţl dară adastă 
puţină ostenelă a ticăloşiei mele, precum au priîmit şi mântui- 
torlul nostru lis lls acel doi hani al văduvei ceil sărace, că 
şi mic lucru de îaste, dar cu mare ostenelă s'au săvârşit, că 
numai celu ce scrie acela ştie. şi cui sar întâmpla a ceti pre 
adastă carte să mă pomenescă şi pre mine la sfmtele lor rugă- 
ciuni. Cel mal mic şi mal nevrednec şi tuturor prea plecat. 

«loanichie Monah Săon.n Apoi s'ad adaus următ6rele noto pe f. 851 v.: 

o Cu agîutorlul adivăratului şi mult milostiv, dreptul nostru 
Dumnezeu îsus Hristos, am cetit adastă de folos sufletili>r 
noastre (în cinci zile am mântuit-o de cetit). Din cari mult am 
35 

cunoscut de folos sufletului, şi zic Dumnezeu sâ-1 ţie pe scrii- 
torlul cărţii acestila, cari au lost frate mal mari răposatului 
părintelui nostru Stolnicu lorJachl Sion, pe cari Dumnezeu 
să-l erti. 

«Şi dar sf^tuesc şi eu pe toţi creştinii, ca să cetlască cu Iu- 
oare aminte adastă sfântă cârti, şi să urmeze ei întocmai, căci 
va afla mari folos sufletului. Anul (ras) Ianuarie în 23 zile. 

An Domnila Domnului Mihail Grigoriu Sturza Vvd, am ce- 
tit, aflându-mă bolnav în EşI, în casa mal marelui mieu frate 
Duml Spătar AntohI Sion. 

«Toader Sion Serdar.» 

Pe fol. 252 V. se află însemnarea act^sta : 

uAmâ trecut cu cetirea adastă sfăntă carte, şi eu mal ne- 
vredniculCi întră cititori, şi am aflat multe carele nu le-am ştiut, 
pentru care mult m'am măngăet, cum şi pentru fericitulâ Monah 
loanichie. care sau Învrednicit aş înmulţi tallantulâ său, după 
a mtj nevrednică rugăciune mă voi îndatori a-m aduce aminte. 

«Cel smerit între fraţi pentru nevrednicila me. 

«lerel Grigorie ot laş. 

«Beserica S. Mar. Muce. Izvor, de mir Dimitrie.» 

Pe fol. 2 se află următ6rea scrisore : 

«Cătră Frate. 

«Prea Iubitului, prea doritului al mieu prea dulce frate Cons- 
landin Sionâ, sănătate. 

«Prea Iubite frate, 

«Obicelu au toţi grădinarii cel iscusiţi, când înflorescu în gră- 
«Hnile lor cele înpărăteşti flori: el întru întâiaş dată culegând, 
facâ mănunche şi le ducii la stăpânii lor, apoi la prilatenil lor cel 
pr^a Iubiţi, ca văzindu-le să le mirosască şi mult să-ş vesălescă 
'^chil acel ce le-ar mirosi. Pentru ca nu numai eî (adecă grădi- 
'*aril) singuri mirosindu-le să se vesălescă, ci şi pre cel ce-I 
îubesc să-I înpărtăşască ca şi acela să se îndulcîască de mirosul 
'lorilor. Dreptâ acela fiind şi eu ca unulG dintru acel ce lubescu 
llorî mirositoare, şi multa răvnitorlu fiind ca să mirosăscu şi eu 
flori cu dulce miros, mi s'au pricinuit după întâmplare de am 
fost intrat în grădină înpărătescă, şi primblându mă prin tr 'ansa 
^uând sama cu amăruntul şi cu mare luare aminte la înflorirea 
văpselelor celor ce cu frumoase zugrăvele era înpodobite şi 36 ca Frumoasă podoabă înflorite, cu totul ca unul ce altă dată 
na fost văzut aşa lucru am rănnas întru uîmire, cu mintea nu*tn1 
ajungea ca să pocîu a pricepe meşterşugirea cea cu tru moaşă bo- 
doabă alcătuită a llorilor, pre care Jlorî meşterii şfrădinarî ceî _ 
prea iscusit! le au fost bine tocmit; însă pre cât me-au fost cu pu- f 
tinţă şi am socotit că au fost frumoase ; însă intre celea lai te 
nenumărate florî ce am văzuţii una au fost pre carea tăindu-o. 
având în transa 40 de odrasle la număr, frumos fieşti carea odrasla 
înOurită era din preună şi cu altele de alte lelîurî, carea le-am 
socotit că au fost Irumoasă ochilor la prilvire şi dulce la miro- 
sire am cules, şi legându-le le-am lăcut uu mănunchîu şi {\ le-am 
trimes ca să-ţî vesâleştT ochii la priîvire şi sufletul de mirosire, 
şi mă rog: ca cu osărduitoare dragoste să4 înbrâţoşezî priimindu-l, 
şi să-l puî în nâstrapa inimiî carea Taste plină de apa drau:osteî, 
şi ca pre o masă desfătată în mintea ta cea curată avându-l înna- 
intea ochilor minţiî şi a cunoştinţiî, că micu taste la vedere, însă 
mare îaste la preţuire, pentru că nu sânt florî în degrab ves- 
tejitoare şi putre/Jtoare, ci sânt în delung trăitoare şi mirosi- 
toare: că cu cât cineva mal muUft va mirosi, cu atâta mal mult 
va înflori, şi sufletele acelora să vor mângâîâ şi să vor răcori, 
fiind că sânt udate din rooa darului duhului siânlâ, şi orî carii 
vor vrea a mirosi, mult iolos vor dobândi. Iară cine altul va 
voi maî multe llorl a prilvi, vie pre calea pre carea eu am mers, 
ca să-l duc şi pre elu în grădina de unde şi eu acestea le-am cules, 
ca să vază ielîurî nenumărate, care aşa socotesc că mult îş va 
mân^'âiâ sufletul. Iară tu, prea Iubite frate, pre acest mănunchel 
de florî dohovniceştî, cu multă draşroste să-l prîîmeştl, ca oare 
când înpăratul Artaxerxu, pumnul cel de apă dela omul cel 
sărac, că luând au băut şi mult sau vesâlit, căcî n'au socotit 
darul Iul, ci draufoste, carea o au arătat cătră dânsul. Deci acelui 
înţălept asămănăndu-te şi tu, prea Iubite frate, şi sănt al tău mal 
lîiare frate.» I Nil. 1(1. 

In-fotio. — 2 M nepat^iiiate şi 372 pagine. — Secolul XIX. — Bibi. ^;cheian&. 
Scris pe hârtie de aceeaşi loâuă. 

Pe faţa legăturii: 

u Lexicon Juris civilis»> de Hriste Flehicnmahcr pravilistul ju- 
risconsultul) Statului Moldovei. 

Cuprinde un început de dicţionar juridic format din defini- 
37 

ţiuni şi principii juridice aşezate în ordine alfabetică; extrageri 
in limbile română, germană, latină şi grecă despre cestiuni ju- 
ridice, precum şi următorele acte întregi saâ în resumat: 

1. Adresa Logofeţie! cele! mari către pravilist, ca să-I facă raport in privinţa 
moşteniri! copiilor născuţi din bărbaţi străini. 1819 Oct. 29.— Pag. 1—2. 

2. Logofeţia cea mare cere sciinţă de Ia pravilist, in privinţa raportului la 
massa succesorală. 1819 Noemv. 24. — Pag. 2—3. 

«Nişte intrebăr! ce ml-au făcut D-I A. Gr.», in privinţa moştenirii fetelor, car! 
n'au izvod de zestre. — Pag. 3. 

3. cPravilicIască dezlegare a intrăbărilor ce ma! glos să arată». 1819 
Dech. 2. -Pag. 4— 6. 

— «O fimee pi carea bărbatul prin dilata sa au lăsat epitropQ asupra averii 
sale şi copiilor săi, poate să instreineze pe vre un lucrul părintesc, ce să 
cuvine copiilor, ori ba?» —Pag. 4. 

— «Copil inplinind vrâsta cea desăvârşită, asupra cui pot porni jalobă pen- 
tru Înstrăinata moşila părinţască ?> —Pag. 4. 

— «întrebare la Dech. 16. 1819», despre stricarea daniel făcute de un băr- 
bat fără copil. — Pag. 6. 

4. 1819 Dechemvre 18. aFimela care pentru hatârul bărbatului sau iscălit 
in zapisul de datorie a bărbatului, măcar de şi va pune amanet lucrurile el, 
poate să fie Indatorită a plăti din ale sale acest zapis, unde s au iscălit ea ? — 
Nu poate.». — Pa fif. 6. 

5. 1820 Ghen. 8. «Capite de pravilî pe Întrebare Depart. pricî. de crim.» (Cu 
respunsurl în limba grecă). — Pag. 7. 

6. DeslegărI date, unele In limba română, altele in limba latină, in pri- 
cina Logofetulul Dum. Sturza, pentru o danie şi o diată, făcute de fratele 
seQ.— Pag. 7—10. 

7. La 29 Ghen. 1820 «Intrăbare dela Vorn. Catargiu şi Gheorg. Gri. (?) 
dacă mortu plăteşti dobândă pe bani ce este datorîu fără amanet, sau 
cu amanet chiar de ar avo stare»? — Pag. 10. 

8. 31 Ghen. «In pricina de criminal lui Post. Beld.» — 31. Ghen. «Dela Vor- 
nicul Catargiu». Dacă pravilele «dau voe unei femei a trage după moarte 
bărbatului său dobânda pe theoritra sau daru in naht», cum şi pentru cxo- 
prica?— Pag. 10—11. 

9. Fevr. 8. DeslegărI date în limba latină, pentru cumpărare de lucruri 
streine.- Pag. 11. 

10. Fevr. 10. DeslegărI în limba latină, pentru donaţiunl.- Pag. 11—12. 

11. 15 F^vr. «Arătare în pricina» împărţirii averii ce face răposatul Vor- 
nic Gavril Conache, prin diata sa. — Fevr. 20. DeslegărI in limba latină. — 
Pfeg. 12-16. 

12. 1820 Fevr. 23. «De la Logofătu Grigoraş Sturza». «Să cauţi iu Va- 
>âlicali pentru veniturile zăstriî, de să iau de bărbat păn la dezlegare 
nunţii, orî numai păn la diastasis». — Pag. 17. 

13. Fevr. 24. Logofeţia cea mare cere deslegarc, dacă Spătarul Alccu 
Sturza are dreptul a lua dobândă dupe venitul moşiei HăneştiT, pe timpul 
cât a slăpânit-o Hatmanul Vasile Hoset?— Pag. 17—18. 38 14. Fevr. 27. Logoffiţia cea mare cere deslegare, dacă ceî c<î traraiit^tii 
pentru alţii se pot retrage înainte de expirarea tormeiiuluî stipulat prin con- 
tracte saQ alte zapise? — Pag, 18—19. 

15. Fevr. 27. Lo^'ofetia cea mare cere deslegare, in privinţa actelor ftâ- 
virşite de compromesarî larbitri). — Pag. 19. 

16. Fevr. 28. Cerere către Logofeţia cea mare, ca &ă dea instructiT, cum 
trebue sâ urmeze In căutarea pravilelor, dupA Vasilicale sau după Cundica 
politic^câ? — Pa*? 20. 

17. Mart. C. «Chemat liiiid ta Divan în sfânta Mitrf»poHe, intru o pricmă 
de Judecată, am dat următoare capite de pravilă».— Paţj^. 20. 

16. «Tot la aceîaş zi, tiiud Întrebat în altă pricină, unde jăhiituriî Inteniein- 
du-să pe nişte mărturii învinovăţesc pe drâ^ătorîul ţinutului de Roman* 
ce iară orânduit in vreme cîumil, că ar fi luat in stăpânire aa some de 
bani, din rămasa avere a unei rudenii a lor ce murlsâ de ciumă, pre- 
tendirisindu-le In putere zisurilor, ce s'au mărturisit cu carte de hlăstâltt 
înnainte Episcopului de Roman-— am arătat următoare capite de pravile».— 
Pag- 20-21. 

19. Mart, 7, «întrebat fiind de cătrâ Logofătu cel mare de este priFmită 
după pravilă mărturia uneî fimeî, sau nu? — am dat următoare capite de 
pravilă». — Pag. 22. 

20. Mart. 7. «De la Vornicia ObştieU. Cere a se insciiuţâ ce hotăresc 
pravilele, in privinţa ţigani! luaţî de zestre. In cas de divorţ? — Pag. 22. 

21. Mart. 9, Vornicia Obşteî cere deslegare, în privinţa moştenirii co- 
piilor de către părinţi. — Pag. 23—24. 

22. Nfart. 12. Idem, în privinţa ţiganilor luaţî de zestre. ^ l'ajţ. 24 — 25. 

23. Mart. 25. Idem, dacă se cuvine a se lua dobândă la capitalul împru- 
mutat de la copiii virstnicl şi ncvlrstnicl, In urma Încetării din viaţă a 
părintelui lor, in cas când din partea creditorilor nu s'a făcut vre o cerere 
către autoritate, spre a Ii se plăti batiiî şi dobânda? — P/ig. 25—20. 

24. Apri! 12. Vornicia Obşteî cere deslegare. dacă ceî ce cumperâ moşii 
de clironomte intră In tote dreptăţile şi îndatoririle clirononiulul ce vt'^nduse? — 
Pag. 26—27. 

2h. Maî 7. «Dela Vornicia Obşteî», In privinţa celor ce au dreptul a clipo- 
nomiw vre o zestre, dacă sunt dator» a plăti choltuelile s^aQ jjrîjile sufletului 
reposateî, sau bărbatul ol este îndatorat cu acele griji? Pag. 28. 

2t>. Maî H. «Dela D-îuî Vornicul Andronachi Donicî». întreba cine are drep- 
tul a moşteni zestrea letneeî decedate, care lasă copiî legitimi, dacă bărbatul 
trece In a doua câ-sătorie şi apoi moare şi el împreună cu copiii legitimi din 
prima căsătorie ? — Pag. 28. 

27. Mal 19. iDela Logofeţia cea mare». Cere deslegare, dacă o d.iine are 
lemeiCi, cănd martoriT subscrişî mărturisesc, că aQ subscris-o în urma morţii 
dăruitoruluî? — Pag. 29. 

28. Maî 15. «Deli» Logofeţia c^a marc.» Cere deslegare, dacă o fiică pole 
cere do la părintele seQ şi altă avere, necuprinsă In izvodul de zestre? — 
Pag. 30. 

29. Maî 24. I)Hcă un codicil saQ testament pot fi bune in urma altul testa- 
ment ? — Pag. 30, 

30. MaiQ 27. «fiela Divan cătră D. Vornic Don icT şi câtră mine*. Cere d 89 pncina «pawrtiitii Michalaclie Cerchez, In privinţa zestriî fiicei 
cs:uida. măritata flupA Clucerul lanachi DonicL — Pa^jr. 32—35. 

31, Mal 30. «Dola Vornici fu Obştil.o IntrOhă cine moşlenesce darur»le fX- 
'ute de către b&rbat saft tat& fiiceî, liiairile saâ dupl^ nuntii» in caşul inorţil 

inbHor soţi. dacă acoşiia nu aii clironomî? — Pa*,'. 35. 

32, luni 8, «Dela Vorriiciîa Obşli^^^ Doresce a sci ce hoiărSic pravilele, în 
Tivinţa dobitocelor dAruite de părinte fiiceî sale In afara de izvodal de ze- 
llrt? -^ Pag. 36. 

33, tTjLl mile j rea capelelor de pravilî, ce au dat D-ImI P 'λ ^^■Iteor'.'hie Obâr- 
mu Ia protiva anaforaliî.» — Pag. 37 — 41. 

34, Iunie 16 «Dela Vorniciia Obştel.» întrebă ce lioiurAsc pravilele. cAnd 
|un hArbfit, fârft sciinţa safl voinţa femeeî sale, pune amanet lucrurî de ze- 

*tre şi starea luî proprie nu ajunire spre a svuIq amanetul? — Pa*^. 47. 

So. luaie 16. Întrebări şi respuiisuri in privinţa cesiunii actelor de Im- 
prunjut.— Pap, 47. 

36. 25 Iunie, <iDeIa Lojrofeţia al doile»: 11 Ce hntTiresce pravila, «c^^nd fârft 
Inprotivirc un barbut ţine zestre limeij salî. cu care na Ci fâcut rodu, de «sA 

cuvine să plitt^ca rodurilc zestriî eu dobândii ?•> 2| «t'ănd un bărbat 

tt zidi binale pe locuri de zestre cu voîa ilmei, praviliceşte s& plătescă bâr» 
bitul clironamitor iimel, sau cUronomiî binaoa bărbatului»? — Pag. 48 — 49, 

37. Iunie 28, «Dcla Logofîţia ev mare»» spre a c&utâ ce hotftresc pravilele 
Ui privinţa lucrurilor făgăduite liicelor de zestre, fâră a fi trecute In f6ea 
<le îc«ipe?— Pas. 50-51. 

38, Iunie 2H. «Dela Vorniciia Obştieî.» Daoâ un cpitrop p6te vinde averea 
['«MVtrsuiicilor copiî pentru plata cheltuelitor carî fiitrec venitul averiî? — 
'^. M. 

3D Iulie 2. «Dela Vornioia Obşteî.» Dacă o fiică căsătorită, care şî-a pri- 
cit Mstrea s|^ 1q urma morţii părinţilor, are dreptul de a intră şi ea ca păr» 
^ la averea fraţilor necăsătoriţi morţi? — Pag. 51—52. 

*0, Iulie 3. Cercetarea scrisorii preotului Teodor Hlinoea, de este după pra- 
VîU laO DU ?— Pafe^ 52. 
<t Iulie 8. «Deia Vornioia Ob^teT.i Ce hotărfec pravilele tii priviuţa !n- 
uneî fiic« de către părintele eî, cu averea soţiei sale, Instrâmbâlă- 
cei-lalţî copiî? — Paj^^. 62—53. 
^* Iulie 21». «De Ia Logofâtu Costandin Balş.» Cere să se arate ce hotăr^^so 
pf^vilele In pricina dintre fiica de suflet a Spâtăresiî Calrina şi Intre Vor- 
tutnil Costandin Palade şi alţii pentru o diată? — Pag. 53—57. 
*S Avg. 2. tDcla t;amara Gospod.» 1) «De poate ave putere sa zapi*iul, 
după a «a cuprindere zice, ca la vre o iniămplare să se protimisască 
•Cfet credttorîu mal înaintea tuturor, fără a fi supus la masă după analogon 
•dalofil sale, fiind In bună stare?» — 2) «Pentru ca &ă se ştie de au avut 
«litoniicul putere de a face in scria acostă hotărăre?» —3) «Şi ne dănd 
deaă poate socoti cerire creditorîuluî de drepţi? şl răspunsa 8& «e 
('amară de cătră d-ta.» — Pag. 57—58. 
H. Avg. 9* fDela Voniioiîa Obştii.» Dacă o viiduvă cu copiî, trecută in a 
A*ui eteilorie. ar© dreptul a se împărtăşi din averea ri^posatuluî şefi băr- 
Iwr-Pa^. 68. 
io» Av|f. 9. «iDela Vornicia ObşteL» Dacă mărfurile declarate prin zapise 
40 aQ fost cumpărate pe bani înQprumuUţi şi se află in tiinţă la încetarea din 
viaţă a debitorului, cine se protimisesce a-şi tra^e baniî, creditorul, saQ so- m 
ţia mi)rtului spre a-şî completa zestrea?— Pag. 58—59. 

46. \\'g. IU. «Dela Voniicia Obştei.* Daoâ femeea pote intra In st&plnirea 
acaretului vîndut, din zestre, de bărbat, cu scirea saQ fârâ soirea eî. dupâ 
trecere de 2â ani, când b&rbatul nu are de unde-l împlini zestrea, şi vin- 
4area a fost făcută fără scirea st&plniriL — Pag. 59. 

47. Avg. 21- «De la Coraisiîa cercetătoare pricinilor dintre d-!uî Vornicu 
Constandin Palade supusul llosii, epitrop nevrâsniciî copillî, fiici» săli Ca- 
sandrii şi între d-lor bueriî Uosăteşti.» 

Cere lămuriri asupra urniăt^relur puncte : 

— "Daca aceî ce au dat compromis cu arătare de pretenţiile lor, Inlro 
cari pretenţii este şi pentru lipsa zestrii, după care compromis sau urinat şî 
Inpărţală de avere, pot afară de cele cuprinsă prin compromis şi prin iu- 
pârţalâ să mai facă preieuţie cu adăo^^irl ?• 

— «Dacă pentru lucruri, precum carata, caî, cuprinsă in nsitură îar nu In 
bani prin compromis, şi hotărăte ca să se răspundă, să cuvine a plăti dobăcidH 
sau ba aceî ce au fostQ datori să le răspundă ^i nu le-aîl ră-spunsii?» 

— «Dacă peste lucrurile cuprinsă prin izvodu de zestre, ce au dat un pă- 
rinte |de care izvod de zestre să pomineşte prin compromis şi înpărţaiâ). 
poate acel părinte (care este acum epitrop nevrâsniciî ncpoaliî sale) să cee 
adăogiri de lucruri, sau preţuri de acele lucruri dăruite fiiciT sale, in urma 
izvoduluî de zestre, dar necerşutc la compromis, şi îarăş dacă poate cere 
dobândă pe banii preţului acelor lucruri ?d — pag. 60— (51. 

48. Avgr. 24. «Din poronca sliipâniriî.» Dacă cineva ce este datorO idiu 
vânzarea vinuluîl să va dovedi că au primit lucruri furate, şi neaJungAiid 
avere Iul spre inplinire datorii, cum şi a paj^obiî pricinuită din furtuşag, cui 
sâ poate da proliraisis, creditorilor sa fl păgubaşilor? — Pag. G2. 

49. Avg. 25. In privinţa protimisisului asupra amanetului. — Pag. 6S— 63, 

50. 25 Avg. Deslegârl date In pricina jeluitorului lordachi lîurchi, pentru 
zestre. — Pag. 63—65. 

61. Septvre 10. «Cămara Gospod cătră cinstit d-luî Flehtenmaher, pravi- 
listi «Pofteşte Cămara ca să fnştîinţăzi d-ia. dacă aceî din tagma călugft- _ 
rasc& au dreptate să clironomisască pe aceî ce nu Rî\nt din tagma aciasta. ■ 
care acest răspuns să va face în scris din do.sul ţiduliT aceştie.» — Pag. 66. 

52. Oclvr. 4. «Dela Vorniciîa Obştei.» Din averea unui epitrop, cine se pro- 
timisesce a-şî lua maî Intâî averea, nevlrstniciî copil, sau intră şi oî la ana- 
logie cu cei-lalţî creditorii* — l^ag. 66. 

53. Oct 10. iDela Voruiciîa Obştii.» Pot copiii naturali naoşteni po p&rin^i 
lor, când aceştia n'au nioştenitori ascendenţi nici descendenţi, ci numai co- 
latepidi, şi anume a câta parte? • • Pag. 66—67. 

54. Octvr. H. «Dela Spataru lordachi Bălşucă.» Dacă fetele măritate şi în- 
zestrate pot participă la moştenirea fraţil^tr provenită din zestrea inaineî 
lor? — Pag. 67-68, 

55. Noerovr. 24, «Dela Dălşucă». «Poftesc Insâmnază-mî. dacă pravilile In- 
părăteşti sloboda vadeli unui datornic, c&ruta cei mai IntăîO creditori şi cu 
sumă mai mare iî daQ vadeli. . . ?» —Pa-/. 68. 

56. Oct. 29. tl^ Logofeţîa ce mare » întrebă dacă clironomii creditorului I I 41 
cere, In basa unuî sinet, de Ia clironomiî debitoruluu datorii, carî aQ 
trecui peste 24 de anî? — Pag. 69. 

bl. Noemv. 6- «Del.i Arm&şâi.» Triaiite pnivilistului diata Atiuşcâî, soţia 
reposatiUui Gheorghe Ştirbu! ţiganul din anul 1812 Iulie 18, spre a o exa- 
mm». daca e-ste fâculĂ după. pravila. — F'ag^. 70. 

68, Hevaşul SpStaniluî Balş câtre pravilisi, ca î»ă dea pravilioţsci deale- 
în pricina vameşului Dimitrachi NpculaQ cu bunul soţiei sale Hagi 
Faraschiv. 1820 Noemvr. 30, - Pagr. 72-74 

59. «Dela Loj^oHitu Cof^tandin Balş " 1820 Declienw.-e 10. Cine are dreptul 
SDOşteni pe un părinte fără copil, unchiul seQ de tată, sau verit luî pri- 
»rî ? — Papr. 75, 

60. 1821. Gheoarie 22. «De k Lo^feţ'la al doil<*.« Dacă creditorii iiu şI-aQ 
cenil baniî la termen nici de la debitor nici de la girant, mal aQ dreptul 
după Ireî anî să apuce pp girant du plata datoriei? — Pag 77. 

61. Ghenarie 26. iDela Vorniciîa Obştei.i Cere deslegare tn privinţa moş- 
teoirilor ce lasă Gil adoptivi după m6rtea lor. — Pag, 78. 

€2. Ghenarie 31. «Dela Vor. A, D.» Cere deslegare, dacă este bună o 
diiiiă, prin care o personâ fără copiî lasă totă averea numai la doî nepoţi 
aI *eî, iar celor-lalţî, precum şi unuî uiudiiu de mania, nu le lasă niuiii;? — 
P^g. 79. 

63. F'evr. 9. «Dela Vor. Obştii.» « . . . . Dacă buna copilului nevrâaniiv ce 
11,'aQ a«rîunsCl In vrăsta de 14 anî, au murit mal înnainte şi copilul au murit 
In urma buniî» trăind îiumaî mumâ-sa, apoî cuî i să cuvine toată clironomiîa 
rămasă alăt dela tată-sâQ, căt fi de la buiiă-sa^ ta mama luî sau la rude- 
niile buniî sale, cărila ^ăaflâ doi fratî şi nepoţi?» — Pag. 7î>. 
64, Fevr. 10. «Dela d-luî Spataru lordachi Bălşucă.» Cere deslej;are. dacă 
Împărţirea unei moşteniri se pun la mijloc numai lucrurile luate de 
itort, saQ şi venilul acelor lucruri? — Pag. 8U. 
*lll' •Ponturi întrebătoare, asupra cărora să cere dezlegare ce hotărâre daCl 
PTavillle.i (Despre testamente). — Pag. 80—82. 

'^. 1821 Fevr, 16. «Dela Logofăţiia ce mare.u Dacă creditorul pote îm- 
plini baniî şi din altă avere a debitorului, t*ănd din lucrul amanetat nu se 
P<Jle despăgubi do lOlă suma împrumutată? — Pag. 84. 
•^7. Kevr 20. «Pricinile asupra axeriî unul ipochimen.» - Pag. 84. 
^ 32 Kcvr, 1821. «Dela Vorniciîa Obştii». Ce hotărăsc pravilele in caşul 
^^ bigamie al lui «Vasale Grosul din Moldovva» ? — Pag, 85. 

^'^' 8 Mart. «Dela Vorniciîa Obştieî.» Cere deslegare asupra cererîf făcute 
*• fiica luî Conslaudin Po:^, în potriva fraţilor si5I, de a veni la parte drep- 
* <lin averea părinţescă, deşi eră măritată cu izvod ile zestre, dar acesta 
'*^ era făcut de tatăl seil şi mama sa eră lipsită de minte. — Pag. 86—87. 
^0. I8âl ,Marl. 11, « Dela Vorniciîa Obşlicî.» Cere deslegare^ dacă vlnd<5toriî 
^ t>«utijră intră Iti Impărţela averii cu ceMalţî creditori, cAnd cumpără- 
^^nil a Încetat din vi^ţă, şi marfa cum pt'jrată se află în fiinţă? — As^emenea 
pfiitru pretenţia uneî femei de a lua din averea soţului decedat lucruri do- 
vodllc prin martori ca aparţtn6ndu-l, deşi nu sunt trecute In izvodul de ze. 
*tf«. — Pag. 87=88. 

71. 1822 April 16. «Intr'o pricină particuîarnică»». Dacă o fiică pote testă, 
ilriic»>eii părinţilor, dou6 părţi din zestre bărbatului seQ? — Pag. 88^89. 
42 72» Desleg^fî In pridnn unor clironomii de moşie. — Piig. 8^—91, 

73. 1822 Noemvrie. 15. Deslef^âri in pricinile datoriilor cu amauetc. — 
Pag. 91-92. 

74. 1822 Noemv» 25. tDela Logofâţia ce mare»» In pricina de judecali a 
cloî ipochimeni, pentru o epitropie. — l*ag. 93— i*4. 

75. Dechem. 14. Diferite desleg^ri in privinla moşiilor holftrnicite* cu pri- 
mirea tuturor p&rţilor interesate. — Pajf^. 94—96. 

7(J. Deehem. 13, «Dela Lot,'ofâţia ce mare.» Asupra preteoţiuniî cApitanuluî 
lordaclie Sniădul de a moşteni tntrti^'a zestre a reposateî sale soţii. — Fag. 
95-96. 

77. Deeijejn. 23. «Vorniciîa ObştiT.* In pricina nemurilor reposatuluî Ştefan 
Pog-or, cu soţia luî, ce n'are copiî, şi care. Iu puterea dieţiî bărbatului eî. ii 
slilpanesco t6t& averea- — Pag. 96—97, 

78. Dediem. IG. «Dela Logofeţiia ce mare». In pricina zestrrî pretinse de 
lordachi Şendre de la socrul seil Costând in Boiităş, — Pa^. 97—98. 

79. 1823 Chenar. 24. oDcla Depariameutul pricinilor strâiue.» In pricina 
dintre Aga Costandin Roset şi Evstraţie Magi Gheorj^he cu tovarâşul seil 
IuineĂloan,carî ţiueaCi în arendă venitul moşiei sate Mîlstacanii. — Pai:. 9U— lUO 

80. 1823 l*ev. 5. tDela Logofeţiia ce mare». Asupra cererii făcute de Pa- 
rascliiva, liica rcpo.satuluî Ştefan Bordei de a se prutimisi pentru rescum- 
pararea unor firte de vie, vlndute in timpul nevîrsiniciei sale, — I'ag. 
101-1U2. 

81. «In pricină particularnicĂ", pentru testanient. — Pag. 102 — 104. 

II 82. J823 April. 25. Heypuns in pricina dintre jidovul Leiba şi Ilerşcu ^su- 
puşi austriaci) şi Vornicul Andronaclii Donicî, pentru o moşie. — l*ag. lOo. 

83. 1823 Maî 30. «Uela Logofiţila ce maro. Spre tntemeerea uniî dieţî». — 
Pag. 107. 

84. 1823 luni 2. «Dela Logofâţiîa oe mare». Dacă o fniieia cu fncâ-sa, 
fiind di ti lege papistă.^ascâ, vine c&tră pravoslavnica credinţa poate a mal 
cere atât drt'ptSi zâ^lre sa, cât ş\ clironomie. . .» ? — Pag. HJ8. 

85. 1823 iunie 21. «Capîte de pravilî in pricina văduvii Kcaterinil Canano 
Hulgercsi:». - Pag. 108-110. 

86. 1823 Avg. 20. Diferite extracte de capite de pra vili.- Pag. 111—112. 

87. Eşiî 1823 Iunie 38. Diferite extracte de capete de pravill. — P*i|r, 113. 

88. «Dela Logofeţiia ct-a marc». Cinci întrebâri relali\e la subsiTierile 
din zopisele de vln<|rirî, la iasli-âinarea lucrurilor, şi altelf. 1823 luli 9. — 
Pag. 117-124. 

89. 1823 Avgujit 3. ţ<ÎJela Logof?lţiîa ce mare.» Cere deslegare iu pri- 
cina dintre Vornicul Teodor Balş şi Postelnicul Aleco Mavrocordat, pentru 
abaterea apelor unor ixv6re din drumul lor. — Pag, 125. 

90. 1823 Avguât 23. «De la Logofâţie ce mare.^ In pricina dintre Spă- 
tarul Aleco Sturza cu 8pâtarui Teodor Bal^. pentru un zapis de datorie.— 
Pag. 126-128. 

91. 1823 Avgust 29. tDe la Logofătie ce mare.» Cere deslegare in privinţa 
Instrftinârii lucrurilor de zestre.— Pag. 128—130. 

92. «De la Logofeţiîa ce mare câtrd d-luî Flehtenmaiier pravilistul.» 1K23 
Sept. C. In pricina Sp&taruluî Teodor Ualş cu 8pâitarul Aleco Stunea, pentru 
datorie de bani— Pag. 131 — 132, J 43 

93. «Capete de pravilT In pricina d-sale Vornic. Răş.» — Pag. 132—133. 

94. «Dela Logofâţiîa ce mare. Cătră cinst. D-luî Flehtenmaher pravilist.v 
In pricina dinlre Comisul loniţâ Miclescu şi fratele sdQ Sandu cu sora lor 
Prohiriţa pentru averea părintescă. 1823 Noemv. 23, — Pag. 135—138. 

95.^ Deslegare praviliccscă In pricina unu! ioc cu bezmen, pe care se află 
acute dughene.— Pag. 138—141. 

96. 1824 Mart. 3. Extracte priv:t6re la epitropî, daruri şi altele. — Pag. 
142-143. 

97. «Logofeţiîa ce mare cătră cinst. d-luî Flehtenmaher pentru o pri- 
cină care urmeză după spiţa următ6re.» In privinţa împărţelii unei averi. 
1824 Mart. 16. — Pag. 143-147. 

9H. «Dela l.ogofâţiîa ce mare.» 1824 Apr. 19. In privinţa ecaretelor date 
prin izvod de zestre, pe locuri de bezmen, şi primejduite de foc— Pag. 147. 

9d. «Dela Loffofăţiîa cq mare.» 1824 Apr. 29. In privinţa asigurării credito- 
rilor, prin vadele.— Pag. 147. 

100. «Capite de pravill ce am dat la Mal 20 la un boer— d(*tf— », In pri- 
vinţa înstrăinării de loc sad moşie de zestre. — Pag. 148. 

•Extractus legum». — Pag. 149—150. 

101. Dela Logofaţia ce mare cătră cinst. D-luI Flehtenmaher pravilistu.» 
Cere deslegare In pricina amanetării unul lucru la doi creditori. 1824 Iu- 
nie 28. — Pag. 150- 151. 

102. «Capite de pravili ce am dat la 11 Sept. D. N. N.» «Pricinile pentru 
care bărbatul despărţăndu-aă de fimeîa luî poate să câştige zestrea el.» — 
Pag. 151. 

103. Pentru ceî ce datt sail iafl mită la judecăţi.— Pag. 151—162. 

104. «Vornicieî Obştii.» 1824 Oct. 23. In pricina plăţii unor dobâncjî — 
Pag. 152-153. 

105. «Capete de pravilî scoasă In pricina D-sale Med. Gheorghe Dimitriu 
Arbure.i- Pag. 153. 

1U6. 1825 Ghenar 3. «Dela Kpitropil mănăstirii sfanţului Spiridon cătră 
<^inst D-luî Flehtenmaher.» In pricina Incheeriî unor contracte pentru ve- 
niturile moşiilor din stânga Prutului.— Pag. 154 — 155. 

107. Capete de pravilî asupra împărţirii averii unei mame la copiî din ca- 
ntorii diferite. - Pag. 155-159. 

108. «Capite de pravilî scoasă pentru D-luî Vornicu Ştefan Catargiu.» 
1825 Fevr 18. Pentru luare do venituri din averea de pe mamă a copiilor. 
~ Pag. 161. 

I<fâ. «Capite de pravilî scoasă pentru D-luî Banu Costachi Caţichi.» 1825 
^t. 2. Pentru epitropia mamelor. — Pag. 161—166. 

110. «întrebare particularnică.» Pentru vlntjărî de clironomiî şi altele. — 
Pag. 167-169. 

111. Capete de pra\ilî, pentru datoriile ce ail epitropii faţă de minori. — 
P^jr. 169—172. 

112. «Capiii de pravelî date la Mart. 13. 1826.» Despre drepturile credito- 
rilor asupra datornicilor. — Pag. 173. 

J13. «Capete de praveli.» In privinţa împărţirii clironomiilor. — Pag. 
173-175. 
114. Mart. 18. 1826. Capete de pravilî, pentru zestre. — Pag. 175—176. 44 115. «Pravîlioliuicft desl&gare uniî die^L» — Pag, 176—179, 

116. Diferii» tntrtibârî pentru lucrurile amanetate şi înstHLinarea zestrit — 
Pajf. 180-181, 

117. «CapJie de pravilî date U Mart 28. 1826.» Pentru ImprumuUlrî de bauî 
U nevlrstnicî. — Pa^'. 182, 

118. littrcbArT. dncft cupiiî pot sraran ta pentru p&rinţtî lor ? — Pag. 183— 1S4. 

119. «PmvUicîascA dezlegare Jn pricina D-sali K. K. Elena fiica r&posaiului 
MihlUdii Bacoviţj^ şî soţila Banului ŞArban Bos&î.» 1836 Iunie 11. Peniru di- 
ronomie. — Pag, 186» 

lâO, «Dexle^re praviliclascft.» Peniru vîniJArî de lucnirî streine. — l*ag. 186. 

121. •Pravilici?işc;\ dixlegari.* «Pentru pronomiile zJkslrtî.» — Pag. 18Î *-18(i. 

12d. «Capiti do pniviULi Pentru dobândi- — Png 1H9. 

123. I8â6 AvirUHt "/„, •Anj dat lui Narnovski Blanir. supus rusesc, ur-M 
mAtoare captte de pravill. peniru ^Inini stăpîiuin?.» — l*ag. 19U, 

l^A, «Pr.iYt1ioiiâc4 dexlegare a Inireb&nlur ce sau acut la pnetni In* 
ftţo^tiL» IVtitni tiidttoririh» ^i drepUtde oe are uii pilriiite asupr» averii 
liihir s*^ dupA mdrtea mame! lor — Pag. 191 — aOO. 

13$, «DeparUiueiiiu pnciiiilor streloe cÂtrâouMi. IX PlebteiUDaberpra^ilist» 
1837 Iunie L Iu pricina supiisiiliii Anatrtee Obeorglie EhtaOk pantni dtrono- 
faâ^-^pMg. 901~SOS. 

\Wk «Vomicilâ Obştii» I8i7 looie :î4. Întrebare In privinţa unieî die^. — 

It7. «Kxti«ctul dtn aoaforion boerior Mn 1897 Mai S7.. -- Pifr. SQ&-SIX7. 
ISa «Deţavumetitu pbeiaiilor «trttoe eitrt cusst, D^iii pcmnKst Flehira- 
tttiMr». F^MMni o dftlorie 4» htitiL 1917 Avgtttt 14. — Plir- tOS-lUL 

1» «S^lA fiM b 1887 Se^ 16L» FetUni limiâe Jâmtm prte 4ta 
tabu SpAtar Ştcbnn Oumno Uaerîcil ifan Corao. — Pig. âl3-8SS. 
VML «Gi^ a» ftmTMU «Piutni 

.» U>^Hitrii laipifţala dfetnoniU — Psi^* »3— 114. 
tn. «DmtftaMamt PfieMor alntee cAM dvit IX Fhhn—iliff l>^ 

eUuţlrtrsdk. 
- r^ 11A-318L 
133. «i>şii9 «It iMttfI ţMiM aoAttain.* — Hir 3is-t2l 
1S3. «Dtfpnit. pHeittiIsr aftfctoe «iMI eâost. EHtf pr«f«te 
iitr. ir Ui 
45 UI. «T&lmăcire prediojaniî din 21 Maî 1828 supt No. 628 cătră Divanul 
•Judecâtoresc.» Pentru ni.-*ce ImpnimuturL — Pag. 237. 

142. Inâemnfi.r1 de c*»ppte de pravilî. In pricina dintru Hatmanul Aleco 
^tiorţesou cu Spătâr^sa Ruxanda Caţichi, pentru datorii. 1828 lulit? 20. — 
>g. 238-241. 

143. «Divanul gîudecătoresc a Cneju Molda\ieI cătrâ cinsl. D-luî Flehten- 
naher pravilist.» 1828 Sept. 16. Despre despăgubirea creditorului unei per* 
âne falite - Pag. 241-242. 

144. Adivarat sfetnic a Statului, InpUnitorîul, Viţe Prezldentula Divanu* 
tui Cnejiî Moldavvie». 955 Septvr. 28. 1828. leşî. CâlrA cinst. şi evghenist 

iiran a Obşteştii Adunări.» Despre holăHnle Domnilor din urmă,— Pag. 242— 243. 

145. «Adjvftratul Sfetnic a Statului, inplmitori tndatorîpei Viţe Preziden- 
M tulul Divanului Cnejiî Moldavviel cavaler. Sept. 29. 1828. Cătră cinst. şl 
H^v^'henist Divanul Cnejiî Moldavvieî, a opşteştiî Adunări. « Despre datornici. — 

■ Pa?. 244-245. 

I 14(5. «Dela Logofeţie ce marej» 1828 Oct. 23* Pentru datoria luî Gheorghe 

■ Dimilriu Arbure.-Paff. 346-240. 

^ 147. Pentru stăpânirea unei averî. —Pag. 246, 

148, iCâtrâ ciusl. D-!uî D. Fleht. pravilist", 1828 Dechem. 28. Pentru un 
>inet de datorie. — Pag. 247—248. 

U^. «Depart. prici, străine a Cnejieî Moldav viL* 1829 Chenar. 29. In pricina 
uDor datorii ce au a lua nisce supuşi Huşi de la răposatul Vistier Pe- 
traihe Slurza. — Pag. 249. 

lâO, «Extract din Anaforaoa Divanului dela anul 1826 Iulie 10: In pricina 
«iaiî răposat. Spătar I*etrachi Cazamir, de capite de pravili ce să cuprinde 
>it acîa anaforâ.» —Pag. 250—251. 

151. «Obştiasca Adunare ^ Divanului Cnejiî Muldavvi«l cătră cinstit D-lui 
Uf 1829 Fev. 18. In pricina creditorilor Spătăresiî Uuxanda Casimir. — 
l'ag. 252— 25d. 

152. Vornicia Obştii. «Cătră cinst. D-luî D, Fleli., pravilist.^ 1829 Fevr. 
•3* In privinţa epitropuluî rânduit casei repo.'satuluî Sârdar Vasile Cliiriac— 
1% 260-257, 

lă3. «Divanul gîudecătoresc a Cnejii Moldavvieî, cătră cinst. Dumne-luî 
^^î^tonmaher pravilist.» 182U Fevr. 27. In privinţa unuî schimb de moşie.— 
^g. 2ÎI7-261. 

lâi. •Logofăţtia cea mare a Ciiejieî MoidavvieL» 1829 Mart. 1. Pentru 
reclamată de Costandin Slanciu do la un moş al soQ, llagi Gheor- 
- Pag. 261—267. 

li^. «Oăţri cinst. D-lu! pravilistul Plehtenniaher.> 1829 Martie 21. Pentru 
datoriile Vistierului Petrache Sturza. — Pair. 267, 

y^. «Depart. pricinilor străine a cnej. MoidavvieL Cătră cinst, D-luî Pra» 
'►•»liit Kkht.» Despre neprotestarea poliţelor- Pag. 267—268. 

167. tCAtră cinst. D-luî D. Flehtenmaher.» 1829 Mart 29, In privinţa 
^v^nl remase de la un Panaite Dimttriu, pe care o stăptnesce soţia sa, fără 
<SU(fr&fie. — Pai'. 269. 

158. «Depart. pricinilor străine a Cnejieî Moldavvieî.» 1829 Mart, 31. Pen- 
^ preterrţiA urreî sume de bani — Piig. 269—271. 

159. .Capoti" de pravilT ce am dat D-Iui B. Lez.» 1829 Maî 18.- Pag. 271—272. 4fi 160. «Dehi D-tuî Cniita PosL* 1829 Mai 2y Pentru prelerjţia Spitaruluî 

Costaohi Pomar asupra c-aseî reposatuluî Visl. Fetrachi Sturza, In afacere de ■ 

hnnî. — PaL' 272. " banî, — PajŢ. 272, 

161. «Divanul a obşteştii Adunări a Onej. Moldawiet Cătr& cinat, d-luî 
pravilist rieliteiiiualier.i Pentru acareturi de ze-^lrt* aîe soţiei reposatuluî 
Căpitan Sava. -Pag. 273—274 

lt>2. «Depai t pricinilor streine a Unej. MoidavieL câtrîl cinst. d-Iuî pra^'ilist 
FlelUenniafier.»' laşî 5 lunio 1829, l^eutru giuvaericale şi argintării, amane- 
tate, - Pag. 274-277. 

163. It&spuns la întrebfirile Divaiiuluî Obşteştii Adunilrl pentru acareturi 
de zestre. — Pag. 277-278. 

Ifi4. ■Cătrft rinst. D-luI Pravilist Plehl.» 1829. h\ privinţa pi'etenţieî de 
76.000 kî, ce face Spătarul Uoslaclii Ponier de la repusului Vistier Peirachi 
Sturza, ~ Pa*c. 278-279. 

Kîo. «Cfltră cinst. D-luî D. FlelUenrnaher pravilist •• 182ÎJ Av*?, 18. In pri- 
vinţa cererii supusei ruaescl Anastasia I{adion«*^a, pentru itnpliriirea unor 
datonî. — Pag, 280—281, 

IGG. 1830 Glienar 10. Adresa Obştescului Divan Ciitre Vio0-Pre.sidentul Mir* 
covicî» în privinţa voeî ce s'a dat pravilistulul Plechtenmacher a deschide 
un institut pnvat. pentru invâlarea Dreptului Roman. — Pag. 282. 

1(57. «C&trâ cinst. D-tuî pravilistu Flelitonrnaher.^ 1830 Ghenar 19. Iu pri- 
vinţa pricinii dintre Vornicul Costaudin Paladt cu Hatmanul Costandiii Pa- 
ladi, pentru nJsce case. — Pag. 283—284. 

168. «Depărtam, pricinilor strâine a Cnejici Moldavvieî, dltră cinst. D-luî 
pravilist.» 183<I Iunie 30. In privinţa lucrurilor nepreţuite in foea de ssâstre. - 
Pag. 284. 

169. «Intreb&rî particulurnice de la D-luî Stoînicu Ştefanachi.* Pentru mâr- 
furî în deposjt şi lucruri amanetate. ~ Pag. 285—286. 

170. Deslegârî date Mitropolitului Veniamin al Moldovei, in privinţa oelor 
ce şi-au perdui documentele pentru sLIplnirea unei averî. — Pag. 287^290. 

171. «iCapile de pravili date la lH:iO Oct. 9 din porunca » Pentru dobânda 
ce trebue a plftti un epitrop la baniî orfanilor. — Pag. 290. 

172. tDepart. pricinilor .strAine a Cnejiel Moldavviî cAtră cinst. D-luî pra- 
vilist Fleht.» Despre pricina dintre 8&rdarul Andronachî Vastliu şi catiţela* 
ristul Dalraatov. pentru bau». — I^ag. 291—293, 

173. «Dezlegare praviliciască în pncina Spătar. Ia mandi pentru InpresurarcA 
moşii itâcâmuşul de pe părăul Muşaia » — Pag, 294. 

174. »Dela Depart. pricinilor Streuie a Ciiejiei Moldavviî». 1830 Noemv. 13. 
In pricina unor bani, ce are a lua Baiml loan Uatu din tov^râşia urmata 
între SArdarul loan Gbeorghiu şi fraţii seî Lupu şi loan. — Pag. 295 — 296. 

176. "Divanul Cnejtci Moldavvieî. parte gîudecât.w in pricina unei moşte- 
niri. - Pag. 297. 

176. iDepart. pricinilor streine a Cuej iei Moldavvieî». 1830 Dechemvr. 15. 
In pricina vinfjâriî prin mezat a moşiei unei femei pun© sub epitropie. — 
Pag. 297-300. 

177. Deslegărl date în pricina dintre Marghjola ŞeptelicT şi supusul au- 
striac Grigorie Caretaşu. pentru o butcă. - Pag. 300—301* 

178. «De la Consulatul Kusesc şi Stărostiîa Uritaniclasclk, câtră cinst. D-luI I 47 Pravilist Fleht.» laş! 11 Fevr. 18B1. In pricina dintre supusul Britanicesc 
Ştefan Guilav şi supusul Austriac Alfons, pentru bdnî — Pag. 301—302. 

179. «întrebare praviliclascâ făcută la Mal 7, de cătră Dr. R&gilam.» Pentru 
O diata. — Pag. 303. 

180. «Depart. pricinilor str&ine a Cnejieî Moldavvieî.» 1831 Maî 26. In pri- 
vinţa uneî zestre. — • Pag. 303—304. 

181. «Dela Consulatu Rusesc, cătră cinst. D-luî Pravilist.» In privinţa moş- 
tenirii uneî zestre. — Pag. 304—305. 

182. «Dela Consolatul rusesc.» Iulie 18. 1831. In privinţa Îndestulării cre- 
ditorilor şi moştenitorilor. — Pag. 305. 

183. «Dela Consolatu Rusesc». Avg. 8. 1831. In privinţa unui falit fraudu- 
los. — Pag. 306. 

184. «Dela Logof. ce mare.* 1831 Avgust. 11. Pentru pretenţii de zestre. 

- Pag. 306-307. 

185. «Dela Logofeţiîa cea mare.» Avgust. 20. 1831. In pricina luî Anton 
Chişcă. şi Spătarul loan Duca pentru averea remasă dela Ancuţa Duca. — 
Pag. 308. 

186. Michal Grigoriu Suţu, Vvod Moldoviî, Intăresce Anaforaua Obşteştii 
Adunări din anul 1819 Oct., pentru adopţiunea luî Spiridon şi Nicolae Că- 
minarii de către Andrei Pavlu. 1819 Noemv. 19. — Pag. 319—321. 

187. «Hrisov Gospod Întăritor Insumfiiri Căminarilor Spiridon şi Neculaiâ.» 
1819 Noemv. 30. — Pag. 321-322. 

188. Cartea lui Veniamin, Mitropolitul Moldovei, pentru adopţiune. 1825 
Noemvrie 9. — Pag. 323. 

1«9 «Ocârmuirea deplin Inputernicitulul Prezident Divanurilor Cnejieî Mol- 
<iavvieî şi Valahiel.» 8 Iulie 1829. Bucureşti. Despre uşurinţele 'ce s'afl ho- 
^it a se acordă datornicilor intru plata datoriilor făcute până la anul 
1821. - Pag. 324-326. 

190. .\ndronachi DonicI cere deslegarc de la Logofeţie, In privinţa pricinii 
c«urm('ză Intre Ruxanda Calargiu şi Intre Post. Elenco Mânu. 1825 Noemv. 16. 
- Pag. 327-329. 

lî*l. Anaforâ despre cununii. — Pag. 331—332, 335—336. 

192. Capete de pravill relative la danii. 1825 Martie 10. — Pag. 333-334. 

193. Capete de pravill în privinţei unei clironomil. Pag. — 337. 

194. Idem pentru un mezat. — Pag. 338. 

195. «Insăinnare făcută la 24 Oct. 1838 aflată dela D-luI Şerban Costinăscu 
din laşî.» — Pag. 338. 

196. Diferite tălmăciri din legiuirea Imperatuluî Porfirogenetul, şi altele. 
-Pag. 339-342. 

197. Formular pentru facerea actelor de compromis. — Pag. 346. 

198. Formular pentru facerea actelor de despărţenia căsătoriei. — Pag. 347. 

199. Poruncă domnescă către Constantin Aslan, Vel Vornic de aprodi. să 
aducă in cercetarea Divanului pricina Spătarului Alecu Sturza cu Spătarul- 
Teodoraşcu Balş, pentru datorie de bani. 1823 Noemvrie 15. — Pag 348-349. 

200. Anafora către Domn, pentru sequestre. Avg. 1820 —Pag. 351. 

201. Anaforâ către Divan, pentru faliţi. 1820.— Pag. 352-353. 

202. Anaforâ către Divan, cuprin^Ond capete de pravill pentru sequestre. 

- Pag. 354—355. 
203. Anaforâ către Divan, cuprin(|6nd capete de pra\ill pentru falit». — 
Pa^r, 355-356. 

3G4. Aiiaforaua I>ogofetuluî Dimitrie Sturza, Vorniculuî Andronachi DonicT 
ţi PraviJistuIuT Hriste Flehtenmaher către Domn. (Orece«ce}, — pB^, 357— 35H. 

205. Iulie 3. Capete de pravill, pentru un lucm nemişcător drept zestre, 
amanetat de către bărbat. - Png. 360. 

206. Pentru fauere de testamente. — Pag-. 860—361. 

207. Cuvlnt la o solemnitate a Seini nari ui iiî, — I*ag. 362. 

208. Capete de pravili, în privinţa cererii uneî femei de a se împărtăşi din 
averea bArbatulul seO. 1825 Octobre 21K— Fag, 3B4. 

209. Formular pentru facerea de testamente.— Pag. 368—369. 

210. 1823 Maî 19. Pricina de judecată pentru despărţirea hotarelor dintre 
doo^ moşii, — Pag. 369, 

21 L Diferite formulare de testamente, şi altele, -Pag. 370—372. 

Nr. 11. 

In-folio. — 137 foT. — .Secolul XIX — Bibi Scheianâ. 
Scris pe hârtie de maî mulţt. 

Pe faţa legăturii titlul ; 

«Condica D. Camr. Flehtermaher, îuristconsuUul Stalului, pe 
anul 1835, luna Oc-tvr. lli'> 

Cuprinde în extras diferite hotărirl judecătoresc!, dintre aniî 
1835 — 1838, asupra cărora s'au dat de cătră Pravilislul Statului 
deelegărî pravilnice şi observaţii. 

No. 12. 

In folio. — 147 for — Secolul XIX. — Bibi Scheiană. 
Scris pe hârtie de maî mulţî; cuprinde şi foî tipărite. 

Pe faţa legătureî titlul: 

«Portativ.» Cuprinde note şi extrase juridice în limbile ro- 
niână, latină, franceză, adunate de Jlristc Flehtenmaher, pravi- 
lîstul StatuIuT Moldovei, precum şi următoarele documente co» 
piate întregi sau în extras: 

1. iLogofeţifa ce mare a Drepulţiî. RInduîala sianţilor Divanului Dom- 
uescu. îaşiî 1834 Iunie 19. — PtJîa 3. 

2. iCap al optulea. Rinduiala Judeciltorîască.» 21 Septenibro 1831. — 
Foile 4-n. 

3. aCap al IX. Disposiţiilc ghenerale," despre titlurile şi drepturile nobi- 
letalei, numiri In drecrătoriî şi altele — Foile 11—18 

4. «Copie du Projet de reclificalion des articles 26 J, 278 ct 326 du re- 
glement organique.u — Foia 19. 

5 tCopie di pe tăhnăcirea predj. D. plinipotent cătr& sfat din 4 April 
cu No. 465 anul 1833», relativă la proectul on^'ainsâreî părţii judecătoresc!. 
— Foile 20-22, 49 

6. Adresa lui G. A. Chisilev (sic) c&tre Marele Logofăt, in pricina unul 
vechsel (poliţă). — F. 23. 

7. Ilaportul obicinuitei Obşteşti Adunări câtră Vice-Presidentul Cnejieî 
MoldavieT, In privinţa unul proiect pentru împliniri de datorii. 1834 Mart 2.— 
F. 23. V. 

8. «Copie di pi anaforaoa Sfatului administrativ din 27 Săptv. 1834, 
Nr. 390, urmată cătră pre Innălţatul Domn,» relativă la feţele particularnice 
ce 86 cheamă In judecată. — F. 25—26 v. 

9. «Copie de pe raportul Obşteştii Adunări cătră D. Viţ Prezident Ghineral 
Maior şi Cavaleri Theodor lacovlevii MircovicI», In privinţa ramului judecă- 
toresc. — F. 27-28 V. 

10. «Pentru jalbe.» — F. 36 v.— 37. 

U. «Pentru dovadă.» — F. 38 v.— 42 v. 

12. «Cuprindirea In scurt a paragrafurilor însemnate In condica politiolască.» 
~ F. 44—119. 

13. cinsămnare in pricina următoare, Intre dum. Spat. P^ara cu măn. Tril 
Sfititelor. 1839 Maiu 27.» —F. 121. 

14. «Culegire de paragraf uri din Condica ţi vilă glăsuitoare pentru para- 
grafiîa încuviinţată de legi.» — F. 124. 

15. Culeiiere de diferiţi paragrafe din Condica civilă, din Vasilicale şi alte 
capete de pravile, pentru felurite pricini; numere din «Buletin, foae oficială,» 
pe 1839 şi din «Foae sătescă» pe 1839 şi 1840. — F. 119 v.— 147. No. 13. 

In-folio. — 102 fol. - Secolul XVIII. — Bibi. Scheiană. 

^ris pe hârtie de aceeaşi mână; numele şi titlurile Domnilor, iniţialele 
<Jocumentelor şi anii sunt scrise cu roşu. 

L^t In piele peste tot; pe faţa legăturii se află imprimat capul de zim- 
^ ^ Moldovei aşezat pe un buzdugan şi o sabie încrucişate, iar de desubt 
wul il796.> 

Are tjtlul următor : 

«Condeca întru care s'au trecut toate scrisorile de moşii, de 
vii; de dughene şi de ţigani a sfintei Mănăstiri Bărboiul. Care 
«Auf^cut şi s*au scris în zilile prea luminatului şi prea înnălţatuluY 
Domnului nostru Alexandru loan Calimah Vvod, şi în zilile 
prea o sfinţii sale, Kiriu Kiriu lacov Mitropolitul Moldavii. Şi 
s'iiQ f^cut şi s'au scris prin sărguinţa şi ostenlala punerii la 
o^ndulală a svinţii sale prea cuviosului Kir Kiril [protosinghelul 
^ egumenul aceştii sfinte mănăstiri. 

«Şi 8 au scris condeca acTasta de mine mai micul şi prea 
plecat cătră toţî Costantin Polimaz Logofăt sin proto- 50 ]populuT loniţă dela târgul Bacăului, la anii dela. IIs. k»» 
Octv. 14.» 

Âdau!% posterior în mijlocul titlului: 

» «Acîastă condică, în cari sânt trecute toate scrisorile moşiilor 
i altor acareturi a svinliî mănăstiri Bărboiul, precum şi ţieranif, 
pentru ca pururea să fii păstrată la adastă mănăstiri Bărboiul, 
s'âu însămnat şi de mine. 1834 luliî 15, 

HDlmitrio Sturza Logotăt.» 

Cuprinde urm&turele: 
• «Scara pentru moşiile ce să află într'aclastă condecă.» 

«Hrisoavele de mjlă.» 

î . H Hrisoavele de railâ a prea fericiţilor Domni, pentru deseteuSL de stupi 
şi goştina de oî şi pentru ^&d rărit, şi 12 lîudî poaluşifîci.w . . * , List 

— Grife-orie Ghjca Vvod. 7247 (173*.») Maî 18. 

— Grigorie Ghica Vvod. 7256 (1747) Noemv. 15 
" Matei Ghica Vvod. 7262 (17o4) Iun, 20. 

— Alexaiidni Costaridin Mu raz Vvod. 1792 Avgust. 4 uFosluşnicii.» List. 2. «Posluşnicii sfinte! mănăstiri Bărboiului. • 

— Antonie Ruset Vvod. 7184 (lli7(>) Fev. 18. 

— Nicolatî Alexandru Vvod. 72lî> (1710i No^mv. 1. 
^- Mihai Racoviţă Vvod. 7224 U71*i) Fev. 24. 

— Grigorie Ghica Vvod. 7235 (1727) Mart 18. 

— Coslandin Nicolae Vvod. 7242 (1734j. 

— Grigorie Ghica Vvod. 7246 (1738) Mart. 15. 

«Dug-henele din Iaşi.» 

3. «Dughenele şi casăle din laş de pe podul vechiu şi de pe alte 
uUţe.» ♦ . ,. List. 

— Zapis de vlntjare pentru un loc de casă cu grădină şi cu poinî. 
7166 (1648) April 25. 

~ Zapis de vinţjare pentru locul de casă de la zid, pe uliţa Părvoleş- 
tilor. 7174 (IHGG) Maî 22. 

— Zapis de v1n4^re pentru o casă din Iaşi de pe uli(a Slrbască, la 
2id, 7174 (1605) Sâpterav, 20. 

— Zapis de vint|are pentru o ca^ă a luî Andonio ţiganul. 7174 (166<>| 
Avi,'. 30. 

— Zapis de vin4^r<? pentru un loc de trei case al Iu! Nicolae feeiorul 
luî Istrate, 7176 (1667) Sâpv. Io. 

— Zapis de vintjare pentru un loc de trei case de pe uliţa Armeni^j 
7176 (1667) Octv. 15. 

— Idem. Idem. 7176 (16G7) Noemv» 22. 51 — Idem, Idem. 7177 (1669) luo. 16. 

— Zapis de vîn(;|»ire pentru o pivnifil au. locul el. 7177 (lG6i)) Mart. H, 

— Zapis de vtn(|are pentru un loc lâng^ m-rea Bărboiul. 7178 {166y) 
Octv, 2L 

— Mârturie pentru holilniicia locului cumperat de m-rea Bărboiul de 
laCARit^ Armariu!. 7201 (1603) lyn. 15. 

— Zapis de vin4are pentru un loc al Marleî şiaUoru-seî Iritia.717B (1669) 
*NVrav, 29. 

— ZapiHul de vîn^aro al luî Boi^'hiţa Mititelului pentru o casa ou 
locul ei. 7177 il06y) Ap. 20. 

— ZapiBul de vin4areal luî Dumitraşcu, feciorul luî Cliiriac, poutru un 
Ioc de casă. 7177 {1669| Maî 16. 

— Zapisul de vindare al luî Ion ţii al feiiiuiî sale Alexandra, pentru 
jumătate din locul lor de casA. 7178 (1670) Atart. 17. 

— Zapi» pentru schimbul unor case. 7181 llt>73) Mart, 17, 

— Zapis de vhnjare pentru un loc de ca-sâ pe podul llagioae. 7193 
(16Sli Noemv. lâ. 

— Zapis de vlud'*i*e pentru o pivniţă tio piatra. 7184 |1676) Avş,'. 27. 
-* vVntonie Ruset V'vod inlăresce o cump^râtore a m-rii Bărboiul. 

'\U 11676) Avg. 31. 

— Zapjş de vlndare pentru u easil. 7181 tlG7â) Dechemv. 16. 

— Zapis de vîudare pentru o casa cu locul ei, din uliţa Armenescă. 
"186 (1676) Sâptv- o. 

— Zapis de vinfjare pentru o casSt eu locul eî, pe pod'il vechiu, din 
mahaUua Potcovarilor. 71H8 (1680) Mart. 3, 

— Idem pentru vludarea unuî loc de casă. Fată veht. 

— Idem pentru vîncjarea unuî loc d« casă. 7194 (1686) Ap. 24. 

— MeiQ pentru vîncjarea unuî loc de casă. 7194 {1I3J36) Maî 10. 

— Idem pentru vlndarea unuî loc do casft. 711H (1686) Iun. 20. 

— Idem pentru violarea unuî loc de casă. 7201 (16931 Iuti. 15. 

— Idem pentru vlndarea uneî case cu locul eî. 7212 |1704j luL 22. 
^ Idem pentru dania unei case. 7223 (1715) Fev. 19. 

— fdem pentru vlndarea uneî case, de pe podul vechi Q. 7241 (1733) 
Mari. 6. 

- Ulftm pentru vi udarea unuî Ioc de casă de pe podul vechia, in fâ- 
^^. 7247 (I73y) Iul. 23, 

^ Idem pentru vlncjarea uneî dufjhene. 7263 (1755) Mal 6. 

— Idem pentru vlnijarea uneî caso, de pe uliţa podului vechili, 7272 
♦l'«4| Mai 4. 

"^ Şcn^Orea Hatmanului Vasile lîoset pentru schimbul a dou6 
^'^hene din Iaşi pe o bucată de moşie de pe Jijia, anume Lăzoreniî, a 
«Til BirboiuL 7273 {1766) Ghen. 24. 

— AIArturia vornicilor de portă în privinţa locului de casă al Klureî 
Anuenciî. 1766 Noemv. 19, 

— Zapisul, monahiei Efrosina pentru vtntjarea uneî casc cu locul eî, din 
»ihalaua Muntenii do jos, luî Vacile Negre Căpitanul 1784 Ghen. 9. 

— Zapisul luî Miron Patcovarul pentru vintjarea uneî case. 1785 52 — Mărturia loî Stuvăr, Vornicul de portă, In privinţa hudiţiî de l&n£rll 
zâplaziî m-riî B&rboiulaî. 1786 [an* 6. 

— Mărturia luî Gostandiii IW(ul şi Stavfir. Vornici de porta, pen* 
tru cercetarea pricinii dintre Ki^ufulmiuI m-riî Bărboiul cu Vitona şi fiul 
oî Mihalaohe GpătnSLticul. 1787 Mal H. 

u Viile». 

4, «Viile dela Vlîldiceni ot ţinutul laşului List- 

— t^rte de la Antonie Rueet Vvod, dată neiiruţâ torului lamandi din 
la^T. lim (1677) Iunie 12. 

— Zapifîul Dochieî, femeea luî Crâciuii. pentru vîntjarea viei din 
VlădiccnL 7192 (1684) Maî 24. 

— 7*apisul luî Matnia Sturza, prin care d&ruesce via de la Vl&di- 
cenî. 7209 (1700) Octv. 3. 

— Cartea luî Ghedeon. Mitropolitul Suceviî, pentru o vie dată m-riî 
Bărboiul ca 8ă o lucreze. 7225 (1717) Mart. 18* 

— Cartea luT Ghedeon, Mitropolitul Suoeviî, prin care soutesce ra*rea 
Bărboiul de dijmă dupe c>eh 5 pogone de vie de Ia Vlădicenî, afîăt^ire 
pe locul Mitropolie». 7227 <1719) Iun. 10. 

— Idem a iui Gavriil, Mitropolitul Moldoveî, idem, 1760 Iun. 5. 

— Idem a luî lacov, Mitropolitul Moldovei, idem, 1792 SAptv. 2B. 

— Zapisul Aftenieî Hoşculesă pentru vlmjarea a 2' , pogone de vie 
cu livadă de poniî m-riî Bărboiul 7242 (1733) t )ctv. 21. 

— Cartea luî Antonie. Mitropolitul SuotH'eî, pentru un pogon de vie 
de la Vlădicenî, dat luî loan Beşleu. 7247 (1730) Maî 14. 

— Zapisul luî Vărlan căluj^'-ărul pentru o fîrlă de vie de la Vlâdioenî, 
vindulă luî lane Bulubaşa. 7251 (1743) Mai 8. 

— Zapisul Iul loan croitorul Beşleul, prin care dăruesce cumnatului 
aed Vasilache Cnpdttira via păraLnnă de la Vlădicenî, hărăzită de Antonie 
Mitropolitul. 7259 (17&1) Mart, 5. < d n 5. «Titieniî la ţinutul laşului piste Prut.» . . ........ List. 19 

— Zapisul CArateî, prin care dăruesce partea sa de moşie din Titîenî 
luî Enache VătAvul. (Fără dată) 

— lapisoc sîrbesc de la Vasile Vvod, întăritor daiiieî de mal sub, 
7160 (lfî48) Maî 17. 

— Zapisul luî loan. feciorul Dumiî. prin care vinde partea sa de mo- 
şie din Tâlenî luî Enache VătavuL 7157 (164») Ap. 20. 

— Ispisoc sîrbesc de la V^anile Vvod, întăritor vUnJârîT de maî sus. 
7157 (1649) Iun. 2. 

— Zapisul luî loan Nate. cu femeea luî. pentru vtn4area moşiei 
Tât^nî luî Knacho Vătavul. 7158 (1650) Mart. 6. 

-^ Cartea luî Grigorie Ghica Vvod către P^gumcnul de la Bărboiul, ca 
8& sirtngă dijma de pe moşia Tătieniî. 7245 (1737| Iun. 22. 

— Cartea lui Grigorie Ghica Vvod dală Egumenului de la m-rea Băr- 
boiul pentru dijma de la Tătîenî. 7240 (1738) Iul. 8. 

— Mărturia hotarnică a moşiei Tătieniî 72G4 (1756) lulî IG. o3 — Mărturia Iul loan Brâtilă biv câl&raş de Ţarigrad pentru moşia Tă- 
kniî. 1777 Maî 13. 

— Mihail Costandin Suţu Vvod intăresce aaafoniua veliţilor boerî 
pentru t^tricarea unui schimb de moşie cu m-rea Bărboiul. 1795 Fev. ÎL 

— Aoaforâ dată iu pricina schimbului de moşie făcut de m-rea Băr- 
boiul ou reposatul Lo^ofât Vasile Raxu. 17H4 Decherav. 12. 

— Alexandru loan Calimah Vvod Intăresce îitâptnirea m-riî Băr- 
boiul peste moşiile Tătieniî şi DragomireşiîL 1795 Iulie 13. 

— Sinetul Iul Miliai lîazul Stolnicul pentru doud scrisori ale moşiei 
Tei^iiil. 1796. Mal 8. 

«Ordăşăt» 

6. tOrdăşăi pe apa Răutuluî la ţinutul HorociL» List. 25 

— Zapisul lui Vasile sin Tudosca^ pentru vmt|area părţii din Ordăşăl 
lui Pabomie de Rolo^eşU. 7175 {imi] Iul 18. 

— Idem al lui Mibalache şi alţiî, pentru vînţjarea pârţiî lor diu Or- 
dA^i mareluj Stolnic Ilie Stur/.a. 7175 (l*i67) Iul 24. 

— Idem al luî Gavriil, feciorul ParascAî şi alţiî, pentru vimjarea părţii 
din Ordâşăi marelui Stolnic Ilie Sturza. 7176 (IBGH) Mart. ÎL 

— Idem al luî Iftodie pentru vintjarea părţii sale din Ordăşăî marelui 
Stolnic Ilie Sturza. 7176 (1668) Iunie 3. 

-Jdem al lui Toader, tot pentru Urdăşăl 7176 (IG68) Iun. 3. 

— [dem al Furnicai, tot pentru vimjarea (Jrdăşăiîor 7177 (1669) Iul 3. 

— Idem al loaniî Vărtoasa. prin care dâruiesce părţile din Ordâşâî 
nurelui Stolnic llie Sturaa. 717H (16701 Maî 8, 

— Idem al Aj^ahiţiî pentru vîn<|area părţii sale de moşie dm Ordă- 
ţâl Stoluiculuî Uie Sturza. 7179 (1671) Ap. L 

— Idem al luî lonaşcu pentru vînrjarea părţii sale din Ordăşăl Stol- 
'uculul Ilie Sturza. 7179 (1671) Maî 25. 

-- ban Nicolae Vvod intăresce m riî Bărboiul stăpânire peste moşia 
Ortli*«nil 7263 (1745) Ap. !L 

^ Cartea Iul Co^tautin Dimitrie Muruz Vvod pentru hotărnicia mo- 
lieî Ordăşăl, 1780 Av. 9, 

^ Cârtea luî MiUail Costandiii Suţul Vvod pentru infăţişareii pri- 
cinii moşiei Ordâşeniî diii ţinutul Şorocâî. 1794 Mart. 10. 

" I'orunca ispravnicilor de Soroea călrt^ câpj lanul Gheor^he Oane, 
^ si cerceteze despre mora m-riî Bărboiul de la Ordăşel 17&4 Mart. 5. 

~ lUportuI Căpitanului Gheor^he Gane în cesliunea de sus. 1794 
Manie 12. 

"• Banul Costandin Vârnav confirmă cerretarea de maî sus. 1794 
Martir 22. 

- Porunca Banului (^tandin Vărnav, in privinţa înfăţişării în pri- 
^>na inuştei Ordăşăl 1794 Mal 16, 

^ Cartea luî Alexandru loan Calimah Vvod pentru hotărnicia mo- 
Dttî Onlăşil, 1796 Mal 2. 

«Indărâpnicil i Pupezeniî». 
7 «Indărăpnicii şi Pupezenii, la ţinutul Orheiul pe apa Uăutuluîo. I*ist 30 §4 ^ Zapisuî luî Hiiaohe penlru Titu^urea părţiî sale de moşie din Pa- 
pezenl Paharniculuî Ilie Sturza. 7178 (1670) Kev. 4. 

— Idem al Iul Istratie din Chiperceiiî pentru vîntl-^rea părţiî sale dift 
Indărăpnict Stolnicului li ie Sturza. 7179(1071) A\*^. 1. 

— Idem al luî Axinie peiilru partea din Pupezenl, daţi mareli: 
Stoimc llje Sturza 718f> (1072). 

— Idem al luî Filip Harghel şi alţii, peutru vinOarea a 138'/, stîri 
inî din Pupezenî luî Dimitrie Sturza vel LoLrofct, 1784 April IH 

— Idem al luî Vasile Jârdan şi alţii, pentru viniJarBa a l2Lt stâiijiuî 
şt 4 palmti din Tupezeui; moşia Lo^'ort5tulm Itimitrie i?turza. 1784Maî30, 

— Mărturia hotarnică a moşiilor Intliirilpniciî şi Pupezeniî. 17yti 
Avg. 12. 

«Pelroasa». I 8. 4 

lo61>) nPetroasa la ţinutul Orlieîului pe Siirala» » . 

— Bogdan Vvod înt&resce vîni|area raoşieî Pietroasa. — 7077 
Mart. 15 

— Mărturia hot^arnicA a moşiei Pietrosul — 1786 lunî 17. 

— Alexandru loan Mavrocordat Wod iulărcsce mărturia liotarnîcii 
de mal sus 1786 lulî 24. 

— Alexandru loan Mavrocordat Vvod dîk volnicie m-rii Bărboiul să 
plnescĂ jumătate de sat din moşia Petrosul. 1780 lulî 24. «Sîrcova». i st&- ^ 37 4 

i 

I 9. «Sircovu la ţinutul Orheîululi». - , , . . List. 

— Cartea luî Kvstrate Dabija Vvod pentru judecata di utre Paharnicul 
Mie isturza ou Bimion Irimicel şi omenit lui* pentru o bucata de ioc dm 
hoUrul V&zlubliitiiî. 7173 (1«B5} Iul 20. 

— ZapiBul lui Simiou lihiiicel. cu al seî, către Ute Sturza, pentru bucata 
de loc din Vozliubleuil. 7173 {imb\ luK 2. 

— Cartea luî Oilaş Alexandru Vvod asupra pricinii dintre marele Clucer 
llie Sturza cu Dumîtraşuo şi alţii pentru satele I'işcareştiT şi Viizliu* 
blena, tot dintKun hotar cu Sircova. 7175 (I6li7| Ap. 22. 

— Zapisul luî Dumitraşco şi alţiî, câtre Ilie 8turza, pentru sătuli 
Pişcăreştiî cu Viizlîublena. 7175 (1667j Noemv. 2. 

— Zapisul luî Vasile Morişor^ prin care d&ruesce partea sa de moşie 
diu Bircova marelui Stolnic llie Bturza. 7175 (1067) Av. 3. _^_ 

— Zapisul luî Trifan din Ghidulenî, prin care vinde moşia sa dio^^f 
FijCîlreştî luî Ilie Sturza, Pircâlabul de Orheiii. <Făril veletl 

— Porunca luî Ohe«:)rghe Roman ţii loan llacfiviţ&, Serdariî de Orhei îl. 
(âtre liaş-buîuc-başa Toader V&rsr<>Hcî şi Neculaî Comi^escul» ca să cer- 
ceteze încălcarea făcută moşie! Sircova a m-riî Bărboiul de către megieşi. 
179t> Fev. 22. 

— Cercetarea încălcării moşiei Sircova a m-rîi Bărboiul de către ' 
rezeşiî meg^ieşî. 1796 Mart. 20. 

— Zapisul luî Nechita morarul pentru arendarea moriî de la Slrcov 
a m-riî Bărboiul. 1795 Ap. 33. 
55 «Balomireştiiiî. 

TO. «Balomireştii pe apa Albfti la ţinutul Romanului. , List. 

- — Petru Vvod JoUtresce stăpânire lut Andronic Ciolpan şi fratelui 
1^ Roman peste satul BalomireştiL 7U94 (ln8i>) Fev. 22. 

Zapi^ul GMineî. fata Iul Iloraaii Pleşa, prin c^re vinde partea eî de 
;ie din Balomireştî nepotului seu Goe Duniitm din Doljeştu 7115 (l*i07» 

— Mărturia îuî Balşe viori Logof<5t. şi alţî boerl, despre partea de 
[tno^iu din ItalomireştI, viiidută de GJiIîna Iul Dumitru CoiucsuL 7122 

{\G14) Iul. 21. 

— Ispisoc de la iSimion Moghilâ Vvod, prin care inti\resce dania tk- 
cutlk de (l&lina nepotului eî Goe, asupra nioşieî Balomireştî. 71 Io 
ii607| Ap. 

— /apisul Iul Vasile, cu fraţii seî Ursul şi Grigrorce, pentru vlntjarea 
rţil lor do moşie din Balomireştî lui Dumitru Goe. 7UH (ifîOvj) De- 

^^^niv. 4. 

— M&rturia Iul Ştefan PrăjĂsnul vel Stolnic, şi alţiî, despre moşia 
^^u Balomireştî vîndutâ de V^ile sin Cinstei lui Dumitru Goe din Dol- 
'^11. 71ia (16101 Dechemv. 24. 

— Cartea luî Costandin Mog-lnlfi Vvod, prin care Intăresce vStăpInirea 
Iul bumitru Goe Aprodul şi a femeii sale Gandachia peste t6te părţile 
<ie moşie din satul Balomireştil, 7119 (1611) Gheu. 10. 

— Zftpis de vindarea moşiei Balomireştil. (Nunide lipsesc). 7123 (1615). 
^ Guşpar Vvod intăresce kiî Dumitru Goe Vornicul stăpânire peste 

atiil Balomireştil. 7128 (1619) Septv, 19. 

~ Cartea luî Duca Vvod în pricina satului K.ilomireştiî- 7178 {1670| 
Iunie 3ă 

— I^isoo de la Antonie Ruset Vvod In pricina satului Balomireştil. 
"180 11678) Fev. 15. 

— Zapisul fiilor iui !or<laclie Goe pentru vîn<|a rea părţii lor de moşie 
^^ l^omireştî m-ril Bărboiului. 7189 (Hî^ll Glien. 30. 

^ Zapi>4ul MarieT, fata luî Apostol Goe, Împreuna cu feciorii eî, pen- 
^ vindarea părţiî lor de moşie din Balomireştî. 7104 11686) Ghen. 30. 

~ Cartea Iul Costandin Vvod, prin care Intăresce sLIpînirea m-ril 
Birboiul peste părţUc din statul Balomireştiî. 7195 {1687i Mart 11, 

"~ Cartea luî Gri^orie Ghica Vvod. prin care face voînică m-rea 
■^'^iul a'Şf lua dijmă de pe moşiile din ţinutul UomanuîviT. şi a- 
ouine Balomireştî. Hărniceşti, Bara. Negrreştil şi Buniineşlî. 7246 (1737) 
Iun. 5 

— Cartea luT Grigorie Ghica Vvod, prin care orOnduesce pe Costnn- 
^♦n Cucoranu biv vel Pitar, c^ să hotărnicOscă nioşta Balomireştiî a m-ril 
^Wwiul 7248 (1740) Iunie 4. 

^ Cartea luî Grigorie Ghica Vvod, prin care Intăresce stăpltiirea 
*>^nî Birboiul peste satul Balomireştil 7248 (1740) luL 15. 

— Mărturia hotarnică a satului Baiomireştiî, 7248 (1740) Iunie 30. 41 st. 4i 
«Hârniceştii». 

U «H&rniceştîi la ţinutul RomaiiuluT pe Sirc*tiO» * Ltst. 

— Petru Vvod face danie jupănesiî Ana a reposatuluT Gol&e l^oorofi 
tul satul domnesc Hărliceştîî din ţinutul Romanuluî. 7093 U584) Noemv, l&? 

— Ispisoc de la F'etni Vvod despre dania de naaî sus. 7003 ^1584) 
Noemv. 10. 

— Cartea luî Petru Vvod pentru hotărnicia satului Hr&niceşti' 709 
(1589) Av. 2^1. 

— Aron Vvod Intâresee jupănesiT An^î a reportului Oolăi Logof&t 
stApInire peste satul Hftrliceşli. 7100 (1592) Mart. -4. 

— Cartea luî Aron Vvod dată jup^inesiî Ana (tolăiasa pentru stâ^ 
plnirea moşiei H&rnioeşliT. 710O 11692) Fev. 29. 

— Râvaşui lui Grigorie» Egumenul m-riî VaLopedu, pentru hotarele 
moşiei Kărniceştkl. Maî 5. 

— Cartea luT Griporie Ghica Vvod, ca s& Oe volnic ^faoârie, Egu- 
menul de tii Bărboiul, a lua dijma de la moşia Hărniceşti. 723G (17 
Iul. 16. 

— Cartea luî Costandin Nicolae Vvod câtre Mac^re. Egumenul de 
Bărboiul^ să îea dijma de ta moşiile Balomire.stiî. Hărniceşti!, Bora. Ne 
greşttl şi Buruineştil din ţinutul Romanului. 724^-ţ |1735( Ghen. U 

— Cartea luî Grigoric Alexajidru Ghica Vvod către Toderaşcu Buhuf 
biv vel Sulger şi Co^tandin Gândul biv vel t^atrar, ca să hotărnicrscil 
moşiile m-riî Bărboiul din ţinutul Romanuluî. 1765 Ap> 12, 

— Mărturia hotarmcă a moşiîîur m-riî Bărboiul din ţinutul Romanu* 
luî, anume; Hărniceşlil. Buruineşliî şi BalomireştiL 1765 Maî 1. 

— Cartea luî Grigorie loan Calimah Vvod către Egumenul rn-riî 
Bărboiul, ca să îea dijmă do pe moşiile llărniceştî» Balomireştî şi Bu- 
ruineştî. 1767 Iul 24. 

ttBuruineştii»», 

12. «Buruineştii pe SinHiil la ţinutul Romanului» Li^îi, 

— petru Vvod dăruesco loî Părvul, Pârcălabul de Soroca. satul Buruc- 
neşliî dia ţinutul Romanului, pentru că a bălul pe nisce tâlhari Cazaşi, 
ce ail prădat câte-va sate de pe Nistru. 7096 (hW) Maî 8, 

— Zapisul TodosieU cu fata el Anghelina şi ginerele se^ Costin» 
pentru vintjaî*"?» părţiî lor din Burueneşiî. 7124 (1B15) Octv, 

«laste şi ispisoc dela Gaşpar Vodă pe zapisul acesta de Intăritură 
luî Dumitru Goe Vornic» pe parte cî-au cumpărat din BurueneşlL» 
7128 (161ÎJ) Septv. 18. 

— Zapisul lut Părvul Dumitru pentru vin^area părţiî sale din Bu- 
rueneşlL Fev. 29. 

— Gaşpar Vvod Intăresce luî Dumitru Goe, fost Vornic mare, stăpi- 
ni re peste partea de moşie din BurueneştI. cumpdrată de eL 7127 (lGld> 
Iul. 2. 

— Gaşpar Vvod întâresceatăptnire luî Dumitru Goe vel Postelnic peste 
o parte din satul Burueneştiî. 7128 (1620}. 

— Mărturia boerilor Cflor mari aî Divanului pentru o parte din mo- 
57 iBurueno^iiî, cump»5rală de Dumitru Goe vel PosUilnic de la Maxiii 
Cimâraş. 7128 ti 620). 

— Ştefan Toiiipa Vvod d& volnicie jupâiiesiT Candachiî a rfiposatuluţ 
Oov l'ostetnicul a sliplni părţile cumperate de la Pi^rvuleacî, din satul 
RurueriPştiT. 7130 (1622) Ap. 7. 

— Carrea luî Şlefan Tomşa Vvod. prin care Imputernioesce pe jupă- 
nna luî Goe Postelnicul a stăplnî partea de moşie diit Burueneştî 
curaperaiă do la Avram. 7133 (1622) Maî 15. 

— Ştefan Tomşa Vvod Intăre'^t^e 8t;\pînire jupăneail Candachie a 
lui Goe Postehiicul peste trei partî din Burueneştî. 7131 (1623) Mart. 4. 

— Radul Vvod întâresce stăpiiiire luî Apostol, lost pârcălab, pestei 
parlet din Burueneştî, cumpCrată de la Dumitru Părvu!. 7132 (1624) 
Fev. m 

— Qirtea lui Radul Vvod dată jupănesiî (Joîuae a-şl stitpini partea din 
Bufuene!?tî. 7132 (1624) Ap. 5. 

— lUdut Vvod intâresce stâpînire jupânesii Candachie peste ocina 
^111 Bunjineşti- 7133 (1626) Fev. 20. 

— Mărturia luî Ga\Tilaş veî Logof<St, şi alţii, tfi privinţa pftrţil de 
«ioşie diu Buruineştî. vlndută de Oi^'Oraşco, fiul luî Dumitru Goîa, îul 
Ujiul Priijăscul, fost Comes mare. 7147 (l<vî9) Maî 12. 

— Zapisul lui Isac şi al femeii sale Irina» dând in schimb luî Lupul 
l*răjescu| moşia lor din Buniineştî, pentru V&scanl şi OnoeştL 7147 
tieao) Iul. 20, 

^ Vasilic Vvod judecă şi hotăresce pricina pentru siitul Buruineştiî* 
'U9 iieil» Ghen. 17. 

-- 7^pi9ul boerilor Sturzeacî pentru înzestrarea luî Matei u Hilipăscul 
«lin Ţara munlentl'aca, la măritişul aoreî lor Safta, cu moşiile BuruineşLî, 
fierhometek* »i Cazâneşltî şi cu sftiaşe de ţigani. 72(12 (IBiJS) Dechemv. 3, 

— Zapisul luî Costaudin Căpitanul, prin care vinde moşia Burueneş- 
^ lui Sandul 8turza Hatmanul 7241 (1733) Mart. 31. 

^ Scnsiirea luî Sandul Sturza vel Vornic, prin care dăruesce m*ril 
^rboml moşia BurueneşiiL 7241 {1733} Iun. 12. 

-- Cartea Iul Costandin Nicolae Vvod, prin care Intâresce st&ptnirea 
«^f»î Birboiuluî peste moşia Buruîaneştiî. 7242 (1733) Sept. 3. ttCoropcenii i Nuoreştii». Î3 *Coropcenii şi Nuoreştii la ţinutul Vasluiul.» List 

^ Zapisul Marieî Postcliuct5.sa pentru reycumpfirarea moşieî Corup- 
mi do câlre Basna Medelnicerul. 712H (16:^0) Mart. 2. 

^ i.'artea luî Vasilic Vvod pentru inipilrtrla satelor Nuoreştii. Cri- 
^K Rudenii şi Poîana-Cărnuluî. 7148 tl640) Iul 10. 

-- Zapisul Iul popa Mateia din Mirceştî, In privinţa Împărţelii sa- 
^^orCrioe^til, Nuoreştii şi lluseni cu Poîana-Cărnuluî. 7148 il640) Iulie 17. 

-~ Vnjjde Vvod poruncesce liiî Cdre şi Isar, ca .să Impărţfscă satul 
^Wşti între Vasile Bu/nâ şi Călmăţufvştiî. 7154 (1646) 8optv. 28. 

^ Ispisooul luî Şlcfan Vasilie Vvod de judecata şi hotârirea pricinii 
P^'Knt ^îitul NunreşLi. 716il (1661) Iul. IIL 55 inele — Zapisul luî Neculaî din Dnic^nî, pentru vlu(Jaren pirţiî sale din 
Nuoreşiî Kgumeiuilul de la lîărboiLil. 7195 ilG87) Av 21. 

— Zapisul luî 8avin şi Milialce pentru vlrifjnrea pilrţiî iur din mo- 
şia Nuareştl Egumenului Grigorje Arhiereul do )a m-rca Golâe ''IdŞM 
11688) Fev. 16, " 

— Costandin Vvod Intâresce stâplnirea m-riî Bărboiului peste ocincle 
din Nuoreştî, 7197 fl68W) Nocjnv, 15. 

— Zapisul luî Ştefan, foeinriil luî Andreitt, pentru vln(}area p&rţi] h 
din Coropcenl lui Apostol, ft-clorul lui Saviu, foat căpitan. 7194 (K 
Iun. 6. 

--^ Zapisul lui Apostol şi al femeii sale Ioana pentru zâlogirea ui 
părţî din Coropcenî, pe suma de tjece leî datorita Egumenului de ia Băr*' 
boiul 7200 (IBHâ) Ghen. 6. 

— Zapisul iul ApDstol pentru vinijarea părţii sale de moşie din Co;;^ 
ropceni Egumenului de la m-rca Bărboiul. 7204 fl696| Fev. G. ™ 

-c Zapisul luî Grigoraş şi Mi hai, feoîonî răposatului Darie Spătarul, 
pentru vlncjarea părţii lor de moşie din Coropcenl Egumenului de l^m 
m-rea <iolăe, Septv. 16. ^^ 

— Zapisul luî Apostol, feciorul lui Savin^ cu fraţiî luî, pentru vin- 
fjarea părţiî lor din Coropcenî Eg^umenuluî de Golăe. 72Q7 (16&9j 
Mat 5. M 

— Zapisul luî Gheorghe, feciorul GhiniT, pentru vin4area moşiei sale ^ 
din Coropcenî Egumenului de Golăe. 7207 il(î99i Maî H. 

— Zapiaul luî Dumitru cu fmţiî seî, si alţii, pentru vlnOarea părţiî 
lor de moşie din Coropcenî Egumenului de Golăe. 7207 Il6^.*y) Iun. 6. 

— Zapisul Dochiţiî, fata Iul Vasile Buzne» pentru violarea a trei pă- 
mlnluii din Coropcenî Egumenului de Golăe. 7208 (1700) Ap. 11. 

— Zapisul Vornicului Toadcr Hujoranul pentru violarea moşiei dm 
satul Coropcenii. 7213 (1704; Dechemv. 22. 

— Cartea luî Mcolae Alexandru Vvod, priu care volnJceace pe Egu- 
menul de la Bărboiul a lua dijma de pe moşiile Nuoreştî şi Coropceni. 
7219 (1710) Octv, 1. 

— Zapisul lui Ştefan Chirila, cu soţia sa Măria, prin care dărueso 
m-riî Bărboiul moşia lor din Coropceni. 7263 (1756) Fev. 2o. 

- Cartea de judecată a Divanului» dată în pricina dintre Manolache 
Miclescu cu Egumenul m-riî Golăe. pentru moşia Nuoreştii şi Corop- 
cenii. 1793 Decliemv. 18. 

— Cartea luî ^lihail Costandin Butul Vvod pejitru ori^nduirea is- 
pravnicilor \'asluiului, ca să alăgă şi hotărescă părţile de moşie, ce are 
ni-rea Bărboiul In Nuoreştî şi Coropceni. 1794 Iunie 4. «Cîorteştii», 14. fCîorteşlii la ţinutul Vasluiului» . LÎ! 

— Zapisul lui lonaşco Cîorte Călugărul prin care dă pârlea lui dii 
CîorleştI nî-ril Golăe. 7161 (1643) Ghen. 8. 

*— Extract din mărturia luî Cliicoş Şatrar şi alţii, pentru «iaiiia 
maî sus. 7161 (ir>43) Glien. 27. 59 — Vasilîe Vvotl întâref*ce ntăplnirea ra-riî Oolăe peste nisce inurî 
pe apa Bârladului şi peste moşia Cîopteştî- 7151 11643) MarL 21). 

— Zapisul Iui Paşcul, fecFoml Galiii. pentru vîncjarea părţii sale din 
Cîorteştî m-rlT Golie. 71G1 |l(i53) Ghen. 2(3. 

— Zapisul Arvasieî, fata Nafteî, pentru virHjarea părţii sale de mo^ie 
din Cîorteştî m-riî (loUe. 7172 fl6G4) Mart. 2L 

— Cartea de mărturie a luî Kacoviţă Cehan vel Lop-oft^t, şi alţiî, Iii 
privinţa pârţiî de mo,şie din CTorteştî dăruită de Paraschiva m-riî de ta 
GoUie. 7172 (1^04) Iunie 5, 

— Zapisul feciorilor Vfirvariî, prin care dăruesc m-riî Goî&i partea lor 
de moşie diit Cîorteştî. 7173 (1065) Mart. 17, 

— Zapisul Var\'areî, fata popiî lut Cajc&u, prin care dăruesce partea 
sa din Cîorteştî m-riî de la (iolăe. 7173 {\iM\b] lui. G. 

— Evstrate Dabija Vvod Intâresce aljlpînirea m-riî Oolăi peste părţile 
din Cîorteştî, dăruite de Varvara, fata popiî Bazgăî. 7173 (1GB5) ful. 6. 

— Zapisul luî Grigoraşcu sin Darie peutru vincjarea unei prirţî do 
loc din Cîorteştî Câmăraşuluî Ion. 72aT (1G97| Săptv. 8, 

— Scrisorea călugărilor din m-rea Vatopeduluî de.sprc prisăcile m-rilor 
Bărboiul şi Golia atlătâre pe mo^ia Cîorteşti. 1661. (In ji^'^recesce). 

— Cartea lui Costandin Nicolae Vvod, prin care Imputeruicesce pe 
E^menul m-riî Bărboiul a lua dijma de Ia satul Cîorteştî. 7243 11735) 
luJ. 28. «Costucanii i Lieştii». 

16. «Costocanii şi Lieştii la ţinutul VnsluTuN * . . Li.st, 

— Petru Vvod întăresc^ stăpînirea luî Ion Golăe peste satele *.'ostu- 
caniî şi Lieştii, cumpărate de Ia Dumitru Lianţă. 7083 (1575^ luL 12. 

-* Erimlc Moghila Vvod Intăresce stăpînirea jupânestl Aneî a repo- 
satului Golăe Logofătul peste satul Costucanii şi siliştea Lieştii. 7113 
il(^m\ Ap. 4. 

— Costandin Mo^hila Vvod întflresce dania făcută de jupânesa Ana 
a reposatului fiolăe Logofătul m-riî Vatopedul şi anume: satele Costo- 
caniî. Lineştiî» Spioeniî, Hărniceşti! şi vii!e de la CotnariQ. 7116 (I6t>8) 
Av, 9. 66 «Dragomireştiî i Zberoae». 

16. ■Dragomireştiî şi Zl>eroae la ţinutul Lăpuşnii» . List. 

— Vasile Vvod înlăresce alăpinirea lui Vasilie sin Costaudin peste 
«ttmp*râturile din Drajiomireştî. 7142 (1634) Mai 10. 

— Zapisul lui Neculaî .sin lordactie, prin care dăruesce luî Macarie, 
EfiTumenul m*riî Bărboiul, a şepLea parte din Zberoae şi Petrosul şi sa- 
tul Dragomireşti. 7247 (1739) Iun. 2G. 

— Cartea luî Costând in Nicolae Vvod de îrapulemicirca Egumenului 
de la Bărboiul, ca să iea dijinri de la moşia Dragomireşti, Fundul Măr- 
2oae şi Pietrosul. 7250 (1742) luL 24. 

— Mirturia hotarntcă a moşiei Dragomireşti de pe apa Mârzoae, 
7255 (1746) Sâpt. 2. 69 60 — Cartea luT Grigorie Ghica Vvod. prin oare volniceâce pe >[aoane« 

Ejzumenul de la BărboiuU ca sk îea djjnia de pe a şaptea parte din j 

moşia Zberone. 7248 (1740) Iul 3. i 

«CluruUasa»). 1 

17. «CTuniKasa la ţinutul Ijâpuşirii»». . List T! 

— Zapiaul luî Va-silie Stan şi alţii, prin care vînd m-riî H&rbomI 
un bâtrîn întreg din Ciuriliasa- 1778 Iul 1. 

— Mărturia hotarnică a moşiei Ciurulîa.sa a m-rfi Bărboiul 1778 
Declierav. 6. i 

«Nisporenii i Pili peştii». ' 

18. tNisporenij şi Pjlipeştii, care ^intu pe vale Nârnoviî, la ţinutul I 
Lăpuşnii.* List. % 

— ZapÎHul Ilincel fata îriniî. împreună cu feciorii «^î, prin care dfiruesc 
m-riî Bârbniul par^iln lor din Nisporenii şi l'ilipeştî. 7251 (1742i Noemv. L 

— Zapisul luî «Sandu Blftnar pentru părţile din Nisporeni 91 din Pi- ( 
lipeşti dăruite m-riî Bărboiul 7251 (1742) Noemv. 1, 

*^' — Zapisul luî Gavril Diîacnnul pentru vîn4area părţilor din Nispo- 1 
r<^ni m-riî Bărboiul 7251 (Î742) Noemv. 

— Zapisul luî loniţă DiJacut de Oi van şi alţii» pentru vin«Japea părţii 
lor de moşie din Nisporenî şi Pilipeşlî m-rif Birboiul 7251 (1742» 
Dechemv, 2. 

— Zapisul luî Grig-oraş. călăraş de Ţarigrad, cu j^oţia. pentru vin- 
4area părţii sale din Nisporeuî şi Pilipeştl ra-riî Bărboiul 7261 (17421 
Dechemv. I>, 

— Zapisul preotului louită pentru schimbul moşieî Nii*porcm şi Pi- 
lipeşlî cu moşia Colăneşlii a Sandului Blănar. 7251 U743) Iun. 20, 

— Zapisul luî Sandul Blanariu pentru vindarea pârţiî sale din Nispo- 
renii şi Pihpeştî m-riî Bărboiul 7251 M743) Iul 1. 

— Extract din zapisul luî Co&tandin Dudet pentru vîntjarea părţii luî 
din Nisporenî v6ruluî beu luî Mihaî. 7263 (1755 1 Av. 22. ' 

— Extract din cartea luî Matei Oi Ghica Vvod, prin care volniocsce 
pe Exum«fnul de la Bărboiul ca să cheme In judecată pe nisce răzeşi 
pentru moşia Nisporenî. 72G4 |17o5) Noemv. 20. 

— Cartt? dtt judecată» in pricina E^,'umeuuliiî de la Bărboiul eu 
zeşiî din Nieporem. 7264 (1750) pev. 24. 

— Cartea Iul Scarlat Ghica Vvod pentru cercetarea impresurăriî mi 
ţiilor Nisporeni şi Pilipeştl 7266 (1758» Iul 29. 

— Extract din cartea de volnicie a luî Nicolae Vvod către Egumenul 
m-ril Bărboiul^ ca să îea dijma de la Nisporanî şi Pilipeştl 7252 (1744) 
Maî 24. 

— E.vtract din cartea luî Costantin Mihaî Cehan l^coviţă Vvod către 
Egumenul de la Bărboiul ca să fie volnic a lua dijma de la Nij$poreni 
şi Pilipeştl 72r>4 (1766) Av. 14. 

— Extract din cartea luî Scarlat Ghica Vvod către Ejţumenul de la 
Bărboiul ea să dijraucscă şi să slăplnoscă moşia de la Nisporenl 72GG 
(1667) Septv. 21. 
Bl — MĂrturia luî Ştefan Cârlig, !a privinţa âtâplmni s&telor Nisporeniî 
şi Pilipeştii 7269 (1760» Octv. 5. 

— Zapisul Iul Andronache Huidui şi alţiî, prin care renunţă la pre- 
tenţii în privinţa moşiei NisporeniL 7269 11761) luni 15. 

— Cartea de judecată, a luT loan Bogdan vel Logofăt, In pricina răz*?- 
şilor din Nisporeni eu râzeşiî din l^ilipeşll 7269 |17B1( Iun. Io. 

— Mărturia hotărnici a moşiei m-riî Bărboiul Pilipeştiî. 1776 Iidie Ui. 

— Mărturia hoiarnică a moşiei m-riî Bărboiul Nisporeniî. 1776 Iul. 10. 

— Extract de pe o mărturie hotaruicăa răzeşilor cu privire la moşi* 
Nisporeniî. 1778 Iunie 10 

— Zapisul luî Agache Tulbure şi alţiî, pentru vin(|area părţii lor de 
moşie din Pilipeştî Egumenului m-riî Bărboiul. 1778 Giien, 21. 

— Zapisul lui Trohin Olinicî şi alţî răzeşi, în privinţa învoeliî făcute 
<ni Egumenul m-riî Bărboiul, peritru stâpînirea moşiei Nispoi-eniL 1778 
Mart. 18. 

~~ Zapiâul lui loan ot satul Boghiceniî, prin care dăruesce partea sa 
de moşie din Njsporeiiî Egumenului m-riî Bărboiul. 1778 Mart. 20, 

— Mărturia lui Tmhin Ulinicî şi al(î răzeşi din Nisporenî pentru 
venitul bătrlnuiuî Măra, stăpînît de m-rea Bărboiul. 1778 Mart, 18. 

— Extract din cartea de judecată a luî Vasile Razul vel LogofSt, 
pentru stăplnirea moşiilor Nisporeniî şi Pilipeştiî 1778 Noemv. 28. «Căzăneştiix», 

19. «Căzâneştii pe Prut la ţinutul Lilpuşnii'^ List, 

— Zapi.sul Iui Arsenic» cu frate-seti lordache, prin care dau partea 
\r de moşie din Căzăneştl luî Vasile Noapte, în schimbul a 80 stupi fu- 

laţî de ei dintr'un pogarnîc 7181 (1673) Ap. 15. 

— Zapisul lui Tanasie Mărza şi alţii, jjentru vln4area pârtii lor din 
CăxăneşlL 72(W:t (1700| Ap. 24. 

— Zapisul luî Agache Mărsta, şi alţiî* pentru vincjarea p&rţîî tor de 
moşie din Căzăneşlî Egumenului de la m-rea Bărboiul. 1778 Ghen. 21. 

— Mărturia hotarnică a moşiei m-riî Bârboiutuî C^^zăneşiii. 1778 Iul. l'i 

«GuţAştiî». 

20. «Guţăştii ce să numeşte Pietrosul şi PA trusa nil, pe val© Bujoru- 
lui la ţinutul Lăpuşniî.a l^jst. 

— Vasile Vvod Intăresce luî Costaiidin^ feciorul Agafieî. stăpinire 
peste a şoptea parte de sat din rjetrosul, din Slobozie, şi diutr'o falce 
de vie din tirgul Huşilor. 7U2 (1634) Iul- 24. 

— Zapisul preotesiî Catrina» prin care vinde Sandului» copilul din 
casă. două funii şi Vj din Chetrosul. 7245 (1637). 

— Cartea luî Grigorie Gbica Vvod, prin care loiputernicesce pe Egu- 
menul m*rii Bărboiul a lua dijmă do pe a şaptea parte din Pietrosul 
şi din DragomăneştL 7248 (1741)) lui. 3. 

— Impărţt-la moşiei Guţăştiî. 7250 (1742) Iun. 6. 

— Zapiâul luî Gavi iii Diaconu pentru vln<|area părţii sale din Guţăştil 
la Pietrosul m-riî Bărboiul, 7251 (1743) Mart. 7. 
62 ^ ^t&rturia hotarnic4 a moşiei Petroşanii do po valea Bujorului. 
72i3 (1714) Dechemv. L 

— Zapisul lliueâu fala Kriniii GuţuhiT» pentru vincjarca moşiei (lu- 
ţftşlî de pe Nărriova m-riî Brirb(»iul 7265 ^1747) Mart. 12. 

— Zapisiil luî R.icnviţtk, feciorul Fl^ireî* pentru vitujarea părţii aale din 
Guţ&ştI vfiruluî seu Sandu Steirar de copiî. 7255 (1746) ÎSâptv. 7. 

— Zapis pentru sclumbul inoşieî GuţĂştî ou moşia CArstcştî. 7255 
(1746) Săpt, 8. 

— Cai tea de judecata a Divanului iti pricina imprebur&riî moşiei Pâ- 
truşani de c&tre vechiUi m-riî Nt*inţu. 1787 Iul. 11. 

21. «Nişte zapiso scrise deosăbi, Itj care zapise scrie pentru muUe 
părţi de moşie din multe hoiară» , , ».,... List. 

— Mârturîa boerilor celor mari aî Divanuluî, in privinţa moşiei Tc- 
lineşli, vîndută de Ma^da. fala Soricăî, lui Beldiman marele Logof&t. 
7123 (1615) Av. 3. 

— Zapiaul luî lachim. prin c-are dăruesce partea luî din Spărieni şi 
din Măgeni luî llie 8tur«a vel 8tolnit\ 71or> (16471 Ap- o, 

— Zapiaul luT Vlasie Păpic pentru vlncjarea părţii î^ale din Fleşna 
luî îiie Slurza marele Stolnic. 7177 |16G9) Iunie 8. 

— Zapisul luî Ion, feciorul luî Gavril Culciî, pentru vîn<Jarea moşie! 
sale din satul Popeşti Iu? Uit- Slurza marele Vornic. 7176 (1G68) Av. 8. 

— Zapisul lui Neculaî Izbaşa pentru vîndarea părţii sale din Popeşti 
P&harnicului llie Sturza 7178 (1670) Av. 15. 

— Zapîsuî îui Lupul biv Sulger, prin care dărueace un b&trln al seQ 
din Popeşti lui Itie Şturzu vel Vornic de ţara de jos. 7185 I1G77) Iul. 29. 

— Zapisul lut Pa vil pentru vintjarea p&rţjî luî din Blinzi Paharnicului 
llie Sturza. 7181 (1673» Av. 11. 

— Zapisul luî Vasilache sin Grozave! pentru vindarea moşiei sale 
Bănceni. din ţinutul Tutova, luî Enache Clucerîul. 7184 (1076) Mart. 19. 

— Zapisul luî Ştefan Oliirondie penlru vin^area pârtii .sale din Băn- 
ceni luî Enache Clucerîul. 7184 (KJTti) Iun. 27, 

— Zapisul Marieî *şi cu soru-sa Dumitra, fetele Cluntuluî. pentru vin- 
(|area părţii lor din Bânceni Postelnicului Itiiaş din Ţifeşti. 711U iI(>B5) 
Octv. 15. 

— Mărturia hotarnică a moşiei Bănceni, din ţinutul Tutoviî. a lui llie 
Enache vel Stolnic. 7207 11698) Săptv. 1 «Ţig-anii.» 

22. «Ţiganii MănâstiHî Bărboiului* List 

— Zapiaul Pi\scălineî ţiganca, prin care se vinde de veci robă m-ril 
Bărboiului, împreuna cu copilul s&d, 7194 (I68fi) Iul. 2. 

— Zapisul Sandei ţiganoa^ cu feciorul şi fetele el, [)rin care se vinde 
m-riî Bărboiul. 7ia^ (1687) Mart. 7. 

— Zapii^u! lui Ion. feciorul luî Toder ţiganul zlătar, prin oare se viodd 
m-ril Golâe. 7104 (lt>80) Iun. 6. 

— Zapisul Egumenului şi soborului m-riI Bistriţii, prin care dăruesce 
o ţigancă, cu copil, luî Vasile Plcşca treti Lo^ofât. 7214 {1706) Mart* HO. fis — Nicolac Alexandru Vvod intAresce ra-riî Bărboiul stăphiirea peste 
nisce ţii,'anî. 722<J il712i Iu!, 12. 

^ Mlhar Racoviţâ Vvod inlâresc^ m-riî Bărboiul stâpînirea asupra 
uoor \ig»nh 7226 (1720) Iunie o, 

. :— Crigorie Ghica Vvod îutâresce m-riî Bărboiul sLăpinirea ppste ţi- 
caniî aC^l 7235 11727) Mart. 18. 

— Grigorie Ghica Vvod dâruesce iiiapeluî Vistier Sandu Sturza nistre 
sălaşe de ţigani domnescî. 7238 U730) Fev. 12. 

— Zapisul Iul Sandul Sturza, vel Vornic de ţara de jos, pentru ţi- 
ganii daruiţî ra-riî Bărboiul 7242 (17341 Iul. 31. 

— Grigorie Gliic^n Vvod Intăresce m-riî Bărboiul stâpînire peste nisce 
ţigani. 7245 (1737) Maî 31. 

— t:>cris6rea fostului Patriarch ConsUntinopolitan Paisie despre dania 
de ţigani făcută de Marele Logoffit Sandu Sturza m-rii Bărboiului 1739 
&[aiâ. (In grecesce), 

— Matei a Ghica Vvud intăresce m-riî Bărboiul stăphiire peste ţi- 
cnii dăruiţi de Logofetul Sandul Sturza. 7202 |1754) Fev, 24. 

— Z£ipisul iuî lordacho Cantacozino, vel Vornic, prin care dăruesce 
un ţis:an ni-riî Bărboiul. 7245 (17371 Av. 6. 

— Zapisul lui Radu Racoviţă Hatmanul, prin care dâruesce o jumă- 
tate de ţigun ni-riî Bărboiul. 72:»5 (1746) î^echemv. 10. 

— «Inpărţaia de ţiganii..- intre dum-luî lordaclie Cânta biv vel Lo- 
^'ofăt cu mănăstire Bărboiul, fiiudu Egumen Dionisie...» 72<J0 (1T&2). 

— «lopărţala de ţiirani ce sau tnpărţit între dum-lui Ştefan Hoset 
biv vel Vistier şi Intre mănăstire Dărbolul, fiind Kgumenu Dioniaie. . . .» 
7266 (17581 Maî 2. 

— Zapisul de Invoelă al Egumenuluî m-riî Bârnova cu Egumenul 
m*riî Bărboiului pentru împărţirea uneî familii de ţigani 177(1 Septv, 14. 

— «lizvod de nîamul Axinii, fetei Va^iilcâl ce au ţinut-o IluşanuK...» 
1778 Iunie 5. 

— «Ţiţraniî sfintei mănăstiri Bărboiului şăirari, ce s'au datu de pă- 
rinţii noştri iStur^esciîi danie la sfănta mănăstire (Bărboiul)." 171)3 Sep- 
temvrii 8. 

— Hrisovul Iuî Mihaî Costandiii Suţul Vvod. prin care întăresc© m-riî 
rboiul stăpinire peste toţi ţiganii lăeşî şi şelrarl 1794 Mart. 28. 

— Zapisu! Iuî Cost'^ridin ÎJimitrie, căpitan de Lefeciî, către m-rea 
Bărboiul pentru schimbul uiieî ţigan ce. 179-5 Ghen, 29. 

— Zapisu! Iul Alexandru Fote Polcovnic către m-rea Bărboiul, pentru 
schimbul uneî ţigance. 171^5 Mal ). 

— Zapisul lui Toader Bantăs, prin care arată ţiganii luaţi In schimb 
de la Beîzaile. (Fără velet). 

— Zapis de învoială între m-rile CetăţuTa şi Bărboiul pentru o ţi- 
gancă. 1795 August 3. (In ţ^'recesce). 64 No. 14 

In folio. - 129 foL - Secolul XIX. - Bibi Scheiană. 
Scris pe hârtie de mal mulţi. 

Carte de socotelT, cuprindend însemnarea venilurilor şi chel^ 
tuelilor casei Logofctuluî Constantin Dimilrie Sturdza iSclieianuI) 
în aniî 1839—1847. 

Na. 15. ate 

4 In foliu — 366 foî scrise şi nescrise. — »Secolyl XIX. — l3ibL SeheiJ 
Scris pe hârlie de maî mulţu 

Po ^osul le^rilturiî eate scris; 
«Culegfere,» 

Pe foea 1 ae află următorul litiu: 
«Suplementul dezlegărilor şi a legiuirilor, precum pe temeiul 
Organicesculuî Reglement sau dat din vreme în vreme dela 
Ocărmuire spre urmare; asâmine a neapăraţilor formularîurî şi 
modelurî pentru a sluji de lămurire la enstrucţiile prelucrate 
pentru trebunalurile de pe Ia ţinuturi de întăea enstanţie.»» 
Foile 2—6 cuprind urmilturea: 

ii Scară dispre cele ce să f/âsâsc în aceM Sujjîetnent. 

• In 9curi eupriudire a obiecturîîof, 

1, Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 15 Iulie 1837, opritoare a 
să raaî cci'e dezlegări în fellurile obiecturi polrivit cu articula 318 din 
Reglement . * • ,..,...»., 6 

2, Poroncâ domnlascA din 33 Săpv, 1834. pentru alcătuirea cundîcîlor 

de calităţi 7 

3, Ţirculara Departaracntuliu Dreptăţii din 17 Ocv* 1834» pentru alcă- 
tuirea condicilor de calitAţî » . , O 

4, Formulariu pentru alcătuirea condicilor de calităţi . 11 

6. Ofis domnesc din 9 Noemv. 1834 asupra neliideplinirîlor şi scâ- 

pârilor urmate din partea tribunal urilor şi ţirculara Departamentului 
Dreptilţii din 10 Noev., tot acel an 1834, atingfttoare în acela^ obiect . » 

6. Ţirculara Departamentului Dreplâţii diu 24 Apr. 1835 itsupra cer- 
cclărilor de formă de cătrâ Divanurile respective Io proţăsurile ce să ri- 
dicĂ cu apelaţie. in alăturare cu pravila pentru scâpărî din vedere a fer- 
milor aşăzale din 20 Mart. 1835 .... * 

7. Ţirculara DeparUmentuluî Dreptăţii din 3 Octv. 1834, pentru chipul 
şi forma pâzăriî corespondent iilor In alăturare cu anaforaoa Sfatului 
din 27 SSpv.. acel an 834, cu No 3iH) , 

8. Ţirculara Departamentului DreplfttiT din 31 Avgnst 1834, pentru 
pricinile sfArşite cu acturi domneşti ..... 17 lâ 13 15 65 9. Ţiroulara DepaptameiUuluî Dreptăţii din 30 Săpv, 1837. atingătoare 
de prescripţia răzăşilor .......*..** 18 

10. Forraularîul condicii pentru iriacriere jabbilor primitive urmate la 
tribunaîurî ,.,..,....... -......,.. 20 

11. Modell pentru scriere apostiUi^î de cAtnl InbunaluHîe gîudecătoreştl. 21 
J2. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 11) Decliv. 1834, atingătoare 

de chipul cercetării laj^mei biserieoştî *........ 22 

13. Ţirculara Departamentului Dreptăţii tlin 23 Sâpv. 1837. urmata pe 
temeiul analoraleî chiriîarhului ţării inUlrite, pentru necerirea .spravcelor 
•dela Decaslerie In pricini duhovniceşti . ♦ . . 24 

14. Cuprinderea articuluî IV din instrucţiile tsprăvniceştî akătuite de 
Sfatul oeărmuitoriu ....*., 2'i 

15. Ţirculara Deparlameoluîul Dreptăţii din 8 Iulie 1836, pentru chipul 
cercetării pricinilor atingătoare de instituturile publice ...,.,.. 2G 

16. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 22 MarL 1837 in acelaş 
obiect .27 

17. Ţirculara Departaaientuluî Dreptăţii din 20 Săpv« 837. atingătoare 

de căutarea proţâsurilor cu supuşiT străini 2^ 

18. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 11 Ocv. 1837, pentru pro- 
tâsurile supuşilor streini începute cu nuioe de raele ♦ . . 31 

19. Cuprinderea articului II din instrucţiile isprăvniceştî alcătuite de 
Sfatul ocănuuitoriu « . 33 

20 Olis domnesc din 14 Av. 1834 cătră ispravnicii ţinuturilor, pentru 
oprire de samovolnicil , . . . , «.....,... 34 

21. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din Î5 Av. 1834, in obiectul 
miovolniciilnr 36 

22. Arliculu XI, litera a. din instrucţiile isprâvniceştî, pentru privighierea 
holarllor 36 

23. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 24 Apr. 1835, pentru ne* 
cercetarea prîtenţiilor din vremea ră.scoaleî Intăniplate la anii 1821» In 
alăturare cu pravila din 20 Mart. 1835. In acest obiect 37 

24. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 6 Iulie 1835. pentru acelaş 
obiect a necercetărit pritenţiilor din vremea răscoalei întâmplate în anii 
1821, tn alăturare fiind şi adastă cu pravilă pentru averile răpite In 
vremea inicerilor, după întăriri' prea Innălţatuluî Domn prin ofisul din 

10 Mart. 1835 supt No. 47, alcătuită şi iscălită la 10 Maîu 1H35 . , . . 38 

25. Ofis domnesc din 23 lunii 1835, pentru chipul Inplirfiriî datoriilor 

cu âineturî 3'J 

26. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 19 Săpv. 1836, In acelaş 

iect a Inpliniriî datoriilor cu veasele ....,,, 41 

87, Ţirculara Departameniuluî Dreptăţii din 11 Mart. 1837, pentru chi- 
pul înplinn*ii datoriilor după sineturi * . 43 

28. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 12 Av. 1837, In acelaş obiect. 45 
20. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 30 Iunie 1836, pentru pri- 

leuţiî rttsăşll 47 

3(1 Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 12 Săpv. şi 17 Noeniv, 
1834 8pre a să publicarisi jăluirile pentru Inpresurărî de moşii după lege 
privitoare la obşiiasca hotăritură . . * iS 
66 — Logofeţia mare a Dreptăţit Prinţipatuluî Moldoviî. Publicaţie. Anul 
1834 (Tipărit) -iî* 

— Ţircularea Departaiuentuluî Dreptăţii din 17 Noem. 1834, tn acela;^ 
obiect . . ♦ ol 

— Ţircularea Deparlaraenluluî Dreptăţii din 13 Ghenari 1838, In ace- 
laş obiect ,...,., ,..,.,,. • 

31. Ţirrulara Departamentului Dreptăţii diii 26 Iunie 1836 opritoare 
Evreilor a ţăne in possesiî Jiioşiî cu sate ^i2 

32. Ţiruubrîi Divanurilor apelative din 2 Iulie 1836, In alăturare cu 
copila otnnş. Departamentului Dreptălil din 26 Iunie cu No. 3777, In aoe- 

laş obiect bS 

33. Modell pentru alcătuirea tabelliî la înpărţirea meselor şi îndatori- 
rile din partea fieş cărui cinovnic din tribunal 55 

34. Formularîu pentru alcătuirea regbisteruluî de Intrare ♦,...• 56 

36. Cuprinderea arliculuî 6 din poronca domniască publicarisătft la 4 
S&pv. 1834 supt No. 37 pentru datoriile şiefilor meselor 57 

3G. Tirculara Departamentului Dreptăţii din 20 Săpv. 1833, lămuri- 
toare vacanţii lor gîudecătoreştî , 58 

37. Tabella praziiicilor şi celor-lante vaccin ţiî 59 

38. Modell pentru alcătuirea zagalovcelor la ddll 60 

39. Tirculara Departamentului Dreptăţii din 38 Ghenari 1837. pentru a 

nu să face mal mult de legiuitele chiemărî 61 

40. Modell In alcătuirea condicilor pentru comandimvcele aprozilor . 63 

41. Tirculara Departamentului Dreptăţn din 17 Maîul837. atin^loare de 
chipul chiemărilor ce urnilază a să face supuşilor streini de priti alte ţinuturi. 64 

42. Tirculara Depar, Dreptăţii dm b Apr. 1837, pentru ceî oe nu â& 
supun a da adiverinţî asupra chiemărilor 66 

43. Modell pentru condica sessitlor 66 

44. Tî^^il^'*^ Depart. Dreptăţii din 17 Iunie 1837 pentru stiiro^tii res- 
pectivelor consulaturl. In alăturare cu copie de pe adrcsul Poislelniciel 
cătră Lof^'ofitiî, din 2\\ Maiu. cu No. 74G 67 

45. Olis domnesc din 2 Oev. 1835, pentru cercetarea pricinilor sudeţăşlî . 69 

46. Dezlegarea Depart. Dreptăţii din 12 Av. 1836* pentru Insuşămile 
starostilor de pe !a ţinuturi 70 

47. Tirculara DeparUnnentulul Dreptăţii din 12 Apr. 1837, pentru cer- 
cetare proţăsurilor Budeţâşti ..,.,.. 71 

48. Tli''-'"l^r^ De|)artamentuluî Dreptăţi! din 5 Săptv. 1834, opritoare 
supuşilor streini de a să face vechili in proţăsurî ........... 72 

49. Ţircularea Depar. Dreptăţii din 20 Mart. 1835, atingătoare de / i*i'»«*«» 
gupuşiî străini să nu Oe vecliilî ) ooadie». 

60. T'ft^^la^P^ Depart. Dreptăţii din 30 Noemv. 1836, atin^fătoare de 
vechiîila cinovnicilor din tribunal urî , . 73 

61. Tirculara Depart. Dreptăţi! din 4 Mart. J837, pentru lenivirea cru- 
ţării glurămintulul 75 

62. Tirculara Depart. Dreptăţii din 3 Ocv. 1886. pentru osăbltile sd- 
cotinţl , » , 77 

53. Ţircularea Dipart. Dreptăţii din 10 MiUi 1837. petjtru vaîiditoa oaâ- 
bitilor socoiinţl . . . , 7g 67 

54. Modell pentru alcătuire condici! de practicale 79 

55. Modell pentru alcătuirea jurnalurilor de sentenţă 81 

56. Ţircularea Departamentului Dreptăţii din 12 Av. 1837» pentru ală- 
turare la delle a jurnalurilor de sentenţă 82 

57. Ţircularîa Departamentului Dreptăţii din 11 Ghenr. 1837. pentru 
preţ&luirea valoreî 83 

58. Ofis domnesc din 6 Fevr. 1835, pentru rlnduelele privitoare la dri- 
tul apelaţi! şi la depunerea cauţi! in tribunalurile ţănutale 84 

59. Ţirculara Dipart. Dreptăţii din 31 Ghenr. 1837, pentru depunerea 
cauţiilor 85 

60. Dizlegarea Divanului apelativ din 15 Mart. 1837, pentru preţăluirea 
valoreî şi adiverire de cătră asesor 86 

61. Ţircularea Depart. Dreptăţi! din 15 Av. 1836, pentru regula ce 
urmiază a să păzi la Înfiinţarea jurnalurilor şi pentru cel ce nu s'ar su- 
pune a iscăli a lor vroinţl 87 

62. Ţirculara Departamentului Dreptăţi! din 8 Apr. 1837, pentru dasi- 
fîcarisirea pricinilor mici pană la valora de 500 lei 89 

63. Ţirculara Departamentului Dreptăţii din 24 Ghenr. .1832, cu ală- 
tura(rea) instrucţii atingătoare de compitenţila poliţii Îndreptătoare, care 

pe la ţinuturi este Încredinţată ispravnicilor administratori 90 

64. Ţirculara Depart. Dreptăţii din 12 Săpv. 1834, atingătoare de cer- 
cetarea şi căutarea proţăsurilor grainice 93 

65. Modell pentru alcătuirea condicii pricinilor, grainice 94 

66. Ţirculare Dipartamen tulul Dreptăţii din 7 Iunie 1837, atingătoare 

de localnice comisii tn proţăsurile cele mic! 95 

67. Instrucţii pentru gludecătoreştile tribunaluri a Prinţipatului Moldavei 
de intăea Instanţie. Alcătuite pe temeiulu legiloru şi a tecstului din Or- 
ganicesculu Regulamentu prin Logofătulu şi Cavaleriu Costachi Dimitrie 
Sturza, Ocărmuitoriulu Departamentului Dreptăţăi 98 

«Scara materiilor cuprinsă în Instrucţiile gludecătoreştilor 
tribunaluri de pe la ţănuturi de Intăea Instanţie . • . . . 107 

Introducere 110 

Secţia l. — Despre proţedură în de obştie 119 

Secţia II. — Despre proţedură ţivilă, ou supUnpărţlre: . . 126 

Partea I. Proţedură pregătitoare 128 

Partea II. Proţedură lucrătoare 163 

Partea III. Proţedură incheetoare 183 

Secţia III. — Despre proţedură verbală, şi ţinerea proţă- 
surilor înscrisă in condica numită grainică, cum şi a prici- 
nilor pripitoare numite în leg! sommaria 238 

Secţia IV. — Despre clasificaţia deliilor, şi anume: 

a. Scoposul şi temeiurile clasificaţi!. 

b. Formele punerii in clasifîcaţiî. 

c. Alcătuire opisălor de clasificaţi! şi a lor publicarisăre. 

d. Inchelarea proţăsurilor prin clasificaţie. 

e. Scoatire deliilor din clasificaţie şi cercetare lor fără de rtnd. 
Secţia V.— Despre proţădura creminalicîască cu suptînpărţire: 
Partea I. Temeiurile proţeduri! creminaliceştî, formile pune- (urilor întrebătoare câtrfi ştiutorii de carte, luoare declaraţiei 
(lela ceî ce un ştiO a scpie, şi înfâţoşârile îi> tribunal. 

Partea a I!, îiiseriei*© In protocol rji ace c^jnipIteiitA întindere 
a hoLărlrii tribunalurilor de întăîa instanţa 

Partea III. Măsura arestuireî celor clevetiţi, trupjasca certare 
şi ace defâîinâtoare, alcătuirea inventărilor, şi rândulala tlfspii- 
gubirel. 

Becţia VI. — Despre operaţiile tribunalurilor eşate din presud- 
sfcvie şi despre chipul incheîareî jurnalurtior pentru lot felîul 
de comandirnvce* cum şi sloboziri Jii otpusce. 

Hecţia Vil— Despre deosâbitile cazuri în operaţiile tribuna- 
lurilor. precum: 

a. Chipul punerii şi a n'idic&Hî secveslrulul. 

b. Adiverirea acturilor. 

c. întinderea protestaţăilor. 

d. Priimirea, păstrarea şi slobozirea depoziturilor şi a eauţiilori şi 

e. Dot ă-ndire deosflbitolnr lucrări prin canalul administrativ. 
Secţia VIII. — Despre alcătuirea vidomustiilor pe triiuniî şi a 

ecstracturilor pe întreg an, pentru tot felîuj de delle. 

Secţia IX. - D.spre chipul ţinerii condicilor gludecitoreştî şî 
despre a lor închidere. 

Secţia X. — De>^pre refei-atul in voit Intre modulările tribuna- 
lurilor şi despre recuzaţil. 

Secţia XI, -Despre eczecutarisirili* hotărlrilor. 

Secţia XII. — Despre rinduîala canţilerieî, cu snptiupĂrţire: 

a. Păzirea complectului presudst\ie». 

b. Inpărţirea mesilor şi a lor indatorirî. 

c. Hlnduî;ila aprozilor. 

d. Kcspidiţiia acturilor şi a deliilor po la deosăbttile inslanţiT. 
precum şî ecspidiţiîa copiilor de jurnalurî de sentenţJL 

e. Ţinerea arhivei şi a mobililor fiscului. 
f Scoposul înfiinţ&riî vacanţjilor. 
g. Plata lefilor; şi 
h. Intrare şl e^ăre din slujbă a cinovnioilor snptalteniî. 

Nota. De la Secţia IV înainte, textul lipsesce In volumul manuscris*. 

No. ta. In-folio. — 197 fol. — Secolul XIX. - Bibi. Scheiană, 
Scris pe hârtie. 

«Condica de legi despre Proţmlura ţivilă,» în 930 articole. 

Pe foile 1 — 15 se aOă urmât6rea: 

«Scara a materjalurilor cuprinsă in proţădura ţivilă.» 

Carte 1: Obiectul proţesulul ţivil. Fol. 17 — 18 v. 

Carte 2: Despre persoanile întâmplătoare la proţedura ţivilă. Fol. 18 v.- 

Carte 3: Proţedură Iu pricini ţivile. Fol. 41-140. 69 Carte 4: Ecsecuţie. Fol. 140-176. 
Carte 5: OsâLită pioţedură. Fol 175 v.— 191. 
Anecsa. Fol. 192^193. 

Reghistrul alfaviticesc a cuvintelor tHmice cari de nevoe s'au hitrebuintat 
tJjiipreunâ cu lâlcuire lor. 1^4 -U*7 

Na. 17. 

In folio. — 5 foî scrise. — Secolul \IX- — Bibi. ScIicianS 
Scris pe hîirtie. 

Pe faţa legâluriî este imprimat: 

••Pomelnicu Ctitorilor. BoîarI Sturzeşt a Sft. Monastirî Băr- 
bolu. 1832.» 

Fol. 1. - 

Pomelnicul fericiţilor ctitori boeri Sturzeştl ce să pomenesc 
la acîast^ s-ntâ a lor Monastire BărboiCi. — Logoi'ătul Dimitrie 
8tur3ta şi Dumneiî Logofit*3sa Elena Sturza*. Hatmanul Theodor 
Sturza, Aga Costandin Sturza şi soţia sa Agripina, Aga Alecu 
Sturza şi soţia sa Ecaterina. — Vornicul Costachi Sturza şi 
Elena Sturza şi fiii lor Sandu, Oheorghie şi Alecu, — Vister- 
uicul Alecu Sturza şi Elena. — Ian Sturza VV, Ecaterina Doamna. 

FoL 1 V. — t^tihuri. 
Fol. 2 r — Morţi. 

Fol 3 r. — Catagrafie pentru odoarăîe Sfintei Monaslirî Bărboiul, Argin- 
târiî. Vesminte şi altele. 

No. 18. 

In-folio mare. — 212 pagine. — Secolul XIX. — Bibi. Scheian&. 

Scri^ pe hi\rtie. 

Pe faţa legăturii: »No. V*^ 

Pe pag. 211 şi 212: 

«Ecstractul obştesc a regularisiriî bîruluT lîn Moldova, 1832 — 
1840?) pe 10 înrătundite ţănuturî ce cuprinde toate clasurile su- 
pusă dărilor din 1922 ol^ştit sâteştî ailâtoare în 55 ocoale şi prin 
mahalale a 40 târguri, afară de neguţitorî şi meşterii patentar! 
cu calfele lor, cum şi ceT supuşî străinebir Puteri.» 

Tabele rubricate cu titluri litografiate, in cari »e cuprind urmât6rele ru- 
brici principale: «Numărul calelor — Numirea .calelor - bjrniciî satelor — • Nolâ marginală: «AcKisla la mutare sa din viîaţâ s'au numit EUsavela, 
luAnd .shima ciilu^'^riî.i' 70 Bejenariî hrisovoliţl — Oameniî rân\ căpătâi — Maziliî - Ruptaşiî — Ruptele 
Vistierii — Jidavi! orândarî — Treptele nesupusă dărilor — Numele proprie- 
tarilor n No. 19. In-foHo mic — 2 + 35 foL— Secolul XVII!.— Bibi. Scheiană. 

Scris pe hârtie; titlurile, literele de la înc<?pulul alineatelor şi frastlor 
sunt scrise cu roşu. 

Legătură in scorţe de pielo, cu stema ^foldoveî imprimată pe faţă şi pe 
dos. av4!ind de-asupra ochiul luî Dumnecjefi, Imprăşliand raze, şi mitra ar- 
chierdscă; lângă stemă âunt imprimate rfisluniat litere!© K) 06 BOSBO (loQ 
Teodor Calimah Voevod Mold., 1758—1761). Pe faţa le^^ăturil joslntr'un rlud 
se află imprimat: CfIX Ai;i(l'*ÎTb \i^ IltUlil iWHXm .^ Millli. 

P© f6ea 1 nepaginată are următorul titlu: 

«Condică ce are întru săne obiceiuri vechi şi noî a pre-în- 
năl taţilor Domni, care s'au tăcutu din poronca Pre-innâl tatu Iul, 
Luminatului şi îubitorîului de lls: Domnului mieu şi Oblâ- 
duitorîului a toată Moldavila: Io: Grigorie loan Vvod: care sau 
alcătuiţii, şi s'au şi scris de mine pro plecata slugă: Oheor- 
gache vt Logofăt aici în oraşul Eşahiî, la aniî 1762 Noem- 
vrie 5.» 

Textul sa publicat după chiar acest manuscript de M. Koi?ălniceauu in 
LetopmţUe ţiti-ţi Moiâovii. L III, laşi 1846, p. 287- 328. (Cfr. aola de pe f6eA 
nepag. după pag. 328), precum şi in ediţia lî Croniah Jiontâniei, t. HI, p. 
397-333. 

Pe f6ea 2 nepagioată: •Pinax, adecă Umemnam dt cile ce nâ aftă intru acîastă condică ; 

— Qrănduiala domnii iiuao . . . . . , Ust 

— Orăuduîala boeriîlor . , . List. 4 

— Orănduîala mucarerîuluî List. 5, 

— Domniîa Mării Sale lui Grigorie Vvod. . . » « . . List. 6. 

— Orănduîala la zioa a^îunuluî Naşterii . List. 

— Orănduîala In zioa Naşterii * lAsU 

— Ţărraoniîa ce să fac-e la Sfete Vasîlie . List 

— Orănduîala la zioa agîunulul ţti in zîoa de Buboti'ză .... List. 

— Alte obicde vechi oe avea Domnii ceî dinainte List, 

— Orănduîala Ia zioa Învierii List, 

— ŢărmonJîa ce să face la Sfete Gheorghie , Ust. 

— Orănduîala căndu merge Domnul Ia svăntă Li^t 

— Orănduîala cănd face Dom nu! Mitropolit sau Episcop, căndu I 8. 
It. 
16. 
17. 
20. 
22. 
23. 

2e moru. Liăl. — RănduTala Iarăşi căndu face Domtml Mitropolit sau Kpiscop, căndu 
fac parelisis , . List 28 71 — Rănduîata Divanului Lîst. 29. 

— Ţărmonlia ce să face la soliî ceî Htreinî ce trec pin Eşi. . . List, 30. 

— In ce chip s6 aduna Domnul cu hanul, şi cu Paşii ceî cu treî 
tuluri» cându trec pin Eşi la sarhatul lor LîsL 31< 

«Al Mării tale: mic: plecat; şi rîrt^ptă slugîi: 
«Gheorghie al doile Logofăt.» 
îSub titlu se atlâ tirnifitorea însemnare; 

«AcîaslĂ condică nie-u dăruit-o Neculal Logof. de obiceiuri ce au fost Ia 
N&rila sa Alecsandru Calimah Vad.; şi pentru ca sa nu să rătâclascâ de 
c&tr& cineva am iscîllit. lld^: lull 14. 

* '• «Hriznverghi Stolnio,» 

Tn do.sul titlului este «ftâitt liii^iemnare: 

«Am încredinţat şă eu d{ aoeât dar că î-au dăruit-o Log. Neculaî aclastâ 
condică dunii-salî moşului Crigoril Hrisoverghi. 179'.J îulî 14. 

«Manolachef?) Vornicu.» No. 20. 

In-folio mic. - Foi 29. - Secolul XLX. - Bibi. Scheiană, — 
.Scris pe hârtie. 

Pe («"jca 1 are următorul litiu: 
«Prebegire lui Cupidon Ia pustietăţi» Poem în 7 părţL» 

Poemul s'a publicat sub titlul: «Călătoriea luî Cupidon fi Ia pustilu* Poemă 
In versuri compuse de răposatul Enacachi Gane Spat. — In prilejul cata- 
fitrofuluî întâmplat in acest Prinţipat la aou! Î821— 22. — laşiî, In Tipograliea 
luî DimitHe Gane. - 185(li» — In 8«. 

Pe fiiea 2 a manuscriptului: 

«Călră ceti to du î 
«leu pe a acestui soare ş'a stăpînil nopţii lună 

«Supt a Moldovvit orizon văzind mal întMu lumină 
«Nu mal puţin strălucire a doî kicefirî ce sînt, 

«Pentru zi şi pentru noapte vestitori! pe pămînt, 
«(A a cărora planite drum, pe globul cel ceresc, 

«Doă zăcî şi patru clasurî leate rînduit firesc) 
«Crescând a me cunoştinţă, am luat apoT aminte 

*<La a stării ceî lumeştî pritacerî necontenite, 
«Am pătruns cu ocliiî minţii păn' Ia obîrşîe lor, 

«Am aflat deşărtăcluno că Ieste a lor izvor; 
«Când un prilej căutam ca să fac o ispitire 

In zugrăvire vieţii, prin a vremii mijlocire, 
«Elinîasca deşteptare, aducând valuri cumplite 

«Au azvîrlit şi pe mine întru o săngurătate; 72 uGâsîndu-să vr'o greşalâ, acela va lî ertatâ, 

«Ne având eu dobândită ecsperienţiîa toată. — 

«1825 Aprilie 30, în satul Ctumuleşti!». 
Maî jos subscris: 

u Negru ţ Căminar.» 
Pe f6ea 39: 

«Politiuescule Mentor, 

«Arhon Spatarlu lordache Bucşănesculeî 

«Pentru bunile năravuri» ci au sădit în inima nie în^lep" 
cîunea dumi-tale, şi pentru dişteptare sâmţirilor mele, intru osâ- 
bitile cunoşlinţi pentru lumî, ci au insuflat întru Tale, în vreme 
anilor a vrâstiî mele cei fragîde, talanturilo dumi-taJe, celi pu- 
rure lucrătoare pentru norocita soartă a patriei, afierosăsc, spre 
neuitare aceşti i norociri a mele, dumi-talî, aclastâ istorie nu- 
mită Prebegivea kt pu8tietâ(i a tui Cupidon^ care Iesle rodul talan- 
tului dumi-tale, celui neîngropat de mine, şi a anilor singură- 
tăţil mele cei, după întâmplările politiceştî aceste, mai de pe 
urmă.» 

No. 21. 

In.44 _ Foî 5 91 lV+442 pagine. - Secolul XIX. — Bibi. ScheiaiA. 
Scris pe hârtie de maî mulţî; cuprinde şi fo! tipărite. 

Pe faţa legături! tipărit in litere aurite titlul: 
«Poesii vechi şi noue,» 

Pe 6 for nepag. se află următorea «Tabolă» a cuprinsului: 

1, Panorama Moldovei, piesă diplotiiaticâ adresată Comisiei Europene. 

1856 i 

2* Către Părintele MeîeLie, MetropoUtul Moldovei l 

3, O noble^ culisă şt turbată 3 

4. Norocul 1q visită. (A. Donicî) 5 

6. Oracul. (A. Donici) . . . . • 7 

6. Ţăranul şi oea , . , . . 8 

7. Doi Racî. (A Donici) ÎJ 

8, Intorcerea Eu pairie. (G. Alexandrescul) 10 

9, Suveoirea cetăţii Nemţuluî. ,♦,..., 

10. Strejarul taberiî. (C. Staniati). . 13 

11. Huinelo Tir«;oviştei. (V. Cârlova; 17 

12. O n6pte pe ruinele Tlr^ovişteî. (î. Eliad) 19 

13. Adio. (G. Alexandreacul) 20 

14. AUgorîe (I. Văcărehcul) 33 

15. Suvenirul slavei, (f. VAcâniscul) 24 

IG. Odii la înfiinţarea miliţier roniânpscî. (I. Vâcăreâcul) . . 73 17 Aligorie {I. VăcSrescul) 

iB, Miezul nopţii ( A lexand reacţii J. 

19. Dorul Patriei 

20. Marailieza Itomânilor. 1840. (C. Boliac) . , 

21. Patriotul vrculiii. (G. Alexandrescul) , 

22. Lep&datul. {C. Boliac). . 

23. Epistolă câtre un fals fiaţionalist. (G. Stihi) 

24. Odă la nascerea lui Mateî Sturdzii. lasî) (O. Stilii) 

25. luacripţie asupra unuî clopot. (\^ărârescul) 

26. La Infuntarea miliţiei românescî. (V. C&rlova) 

— Epitaf- (I. Tăulull 

27. RSspuns la o critica. {Pah. Enaclil) . , , 

28. Răspuns la fabula Boul şi viţeii făcuta de G. Asachi ^i publicată 
Jn Albina. 1846 

29. Cântecul lulieî pentru Ovidie . . • . 

30. Despărţirea 

31. Nu mS uita . 

32. Umbra 

33. Turturica, . . ^ 

34. Prietenul (După YouutŢ» . , . , 

35. Amicul săracilor. (P.) 

36. Către inimă 

37. Tâng'uirea unei amante 

38. Ajutaţia lampeî (A. lîrisoverghi) 

39. Diata Văcărescuhiî 

40. Cântec 

41. Un adevâr 

42. Cântec 

43. Cântecul surug^iulut 

44. Sfatul Domnesc la 1846 

45. Murmura publică. 1840 

46. Michaî şi Guvernul seâ. . 

47. Micimi Sturdza cel prea lacom 

48 Kabulă. 

49. Mâ^'-arul, boul, catârul, veveriţa şi mielul 

50. Deputatul iu provinţie. 1847 . » . . 

51. piua bună a luî MtchaT către deputaţi. 1847 

52. Suspinul Moldovei ............ - 

53. Satira mea sad deputatul efţ-oist. (Eliade) 

54. Epigramă. (G. Siun) ......... 

55. Teodorit archimandrit 

56. Fata de Homân • 

57. Le berger Nicandre , 

58. Către HomânF 

69. Către linguşitorii luî Michaî Vodă crudul. \Vn fiQ de româu) . . 

60. Către Homănî. 

61. Către unele femei. jD. Bolintineanu) 

62. Către boerî. (D. Bolintineanu) 20- 

27 

30 

31 

33 

34 

33 

41 

43 46 
48 

50 

5a 

54 

« 
55 

5& 

* 

57 
58 

G4 » 

67 
70 

> 

7a 

74 

» 

77 

80^ 
83 
S^ 
Dl 
9S 
97 
101 

10.3 

107 
109 
110 74 63. Chant âeş Gimiidiiis. - 113 

€4, Ufisunet. (A, Mureşiaau) 115 

65. Marşul Românilor. . 119 

66. Poe/.ie. 1839. {Spătarul Vasilie Pogor} Iii 

67. Sorta mea c«a ticâl6să 129 

68. piua in care a ta faţă ochiî meî nu o zires^' • 

69. Căncl mjptca cea îritunecosă ..,,.. 130 

70. Tu iho. cea ce turburî. şi-inî cunosol al meii tiăca/ 131 

71. Amorul că c%te, lumua povestesce ..♦.....,. 135 

72. O prea dulce a meî prietinî din sudetul meft iubiţî . , 133 

73. Cerule înalte, Infocaţî plaiiiţî 134 

74. Prin amorului dulctHâ am trăit efl fericit. , . . , . 137 

75. lata n^jrea vieţii mele se topesce în zadar ... . •♦ 

76. Răsăritul şi apusul, mia4iV(Ji şi miafjâ mVple * . 138 

77. Pe a stării lumiî valuri, cu cârma minţit Imjt. , 13U 

78. Din ceas în ceas vine ceasul, cel s&lbatic şi cuiuplii 'J<' 

79. Saf(\ Elegiî veehî 

80. Odă pentru pAmîntesca miliţie a Moldavieî la formarea <'î . . lA'J 

81. Cântecul căliinmiî românescl (V. Alecsandri^ . . 153 

«2. Voî c^re fărft ajutor, vanaţî trydiţî de bâhi 164 

83. Vremea şi epolia iie arată • 

84. La Musa mea. (G. Sionl , . . . . Ii>5 

8&. Hora Ard<5luluî. (Un Român) 15« 

86. Plus de penfîee 151* 

87. La nature me dit que je p4che 

88. Dm ale Iul Lamartine. Suvenirul 161 

89. Dunăre. Dunăre 165 

90. Cântecul Badiuluî .166 

91. CAntecyl .Hcolarilor r{)raănr - . . J70 

92. Cântec romanesc . , 172 

93. P^rul mea alb. (G. Sion) ...... 173 

— La prilejul Infjinţârtt miliţiei românesc!. (V. Cârlova) 177 

94. TlnSrul la păriu. Imitaţie din Schiller de A. Hnsoverghi. (Tipănt 

în Alăuta Romanescă, Supl. No. 49 al Albinei Rontănescî) . 181 

95. FratŢment dinlr'o călătorie, de C. Negruţţi. (Idemi 182 

— Urmarea filosofici wbistuluî. fTipârit In Alăuta Roniânesc;^ ^'^^ 'v 
iliii 1838) 185 

96. împărţirea lumeî din Schiller, tradusă de Klmn. (Idem) . ... 187 

97. Epitaf, de Ionică Tăut. (Idem) ... 188 

98. liăvaşurt vechî ale Domnilor Moldoveni. L, N. (Idem) . . . VJO 

99. Alt cântec. iTipăril) .193 

100. Denpre lene. (Tipărit) 196 

— Nişto cântece, loaif şi fraţiî. (Tipărit). ....... ,11*6 

101. Teatru din laşî . . 19T 

102. Satira Vornicului Anastase Panu 2iH) 

IIB. Satira Vornicului Gn«Ţorie Cuza. 1852 205 

104. Epitaful Vornicului Alexandru Dimitrie Sturdza. 1848 Iulie. ţC. 

Negruţţi) . 309 75 

105. Umbra luî Ştefan Vodă. 1848 211 

106. Marsilieza. Subt domnia luî Michaifl • ... 217 

107. Adev6r şi ficţie din viaţa unuî ţfiran bogat, de un om ce nu scie 

i scrie. Satira luî N. Başot& • 219 

108. Anul 1848. (G. Sion) 231 

109. Epigramă. (O. Sion) 233 

110. Măî Române, nu-î a bine .... 236 

111. Rusul şi boeriî 237 

112. Interesul şi minciuna, trecând s^ra la primblare, aa zărit subt po- 
dul verde un bătrin stând pe picibre . . . • 241 

113. Adevârul şi intriga 245 

114. Ungaria şi Moldova 249 

115. Maiufes. Chintic de Sabaş. (Satira Iul Alecsandri) 253 

116. Versuri f>entru mbrtea Iu! Potemkin 257 

117. Versuri pentru Vornicul Bogdan şi Spătarul Cuza, morţi de sabia 
Domnului Moruz la 1778 Octobre 260 

UB. Istoria Măriei Sale Iul Constantin Vodă Brăncovanul, Domnul Ţdril 
Muntenescl. care s'a tăiat de Impdratul Otomanilor, la 1730 Novembre 17. 269 

- Piua întâi a luî Aprilie. (G. Sion) ... • 278 

119. M6rtea Domnului Grigorie Ghica, Intimplată la anul 1777 Novembre 15. 281 

- Viitorul. (G. Sion) . . • 286 

- Punga mea. (G. Sion) 287 

120. Spune-mT, frate Ionică, ce ţi s'a mal Intlmplat 289 

121. Franţa scornesce t6te • 294 

122. Obşt^sca Adunare » 

12B. Rălăciiidu-se un bursuc, nu-şî găsiâ gropa cu pane 295 

- Ş'acolo pe jelţ se 'ntinde 296 

124. Tzt'Mbiade par Alexandry 297 

12o. Ore acesta-î jurămfntul către a ţCriî Domnitor 299 

126. Măgarul îngâmfat în batjocură 300 

127. Pluguşorul. 1856 Decembre. (G. Sion) 301 

- lioeritul. (G. Sion) 303 

128. «Comodil în acturî». Cu un prolog de 18 versurî intitulat. «Câtră 
«*itorî. ; 3Q5 

129. La Români. (D. Ralet). (Tipărit) 325. 327 

130. Moldova In 1857. (V. Alecsandri). (Tipărit) 333 

131. Moldova în 1857. Jurămîntul. M. S. O parodie făcută deN. Istrati. 
<T'Piril). 33-^ 

132. Oda la unirea Românilor. (I. Alecsandri). Paris 1857. (Tipărit) . . 341 

133. Cor6na Moldavieî. Imn naţional. (V. Alecsandri) 345 

13* Veneticul. (G. Sion) 347 

- U o mumă. (\. Istrati) 349 

*" Unole mea. (G. Sion) 351 

135. Domnului Costin Catargiu. 1857 Aprilie 17 353 

^•^- Imn la deschiderea Teatrului Naţional. C. N. (Tipărit) 357 

137. AdunăreT ad-hoc pentru votul Unire din 7 Oct. 1857. (D. Gust!) (Tipării) 35î> 

138. Imnu in onoarea Unirel. (G. Creţeanu) (Tipărit) 361 

139- Memuar de stegari şi cocordiţi. 1857 Apr y05 76 140. Marşul UtiireL 18&7. |G. Sion) 36» 

- O scana din Iad. (N. lătraţi). • 371 

141. O profesie de crediii|ă .,.,»....... 373 

— Mintea şi norocul Fabulă 379 

142. Allocution adresst^e k TarmL'e par Ie trîfs haut et trus puissaiit 
Friuco Vognrid^s Caimacam de Moldavie â 1 occasion de ]a distribatiou 
des drapeaux. (1858 Apr. 23| 381 

— - liwponse de Tarmi/e faite par le canal d'un officier 383 

143. In conti^a luî A. Treboniu Laurian (Litografiat) * ■ 386 

144. Notele (Litografiat) 393 

145. Candidatura mea 397 

146. Jalnica trag^odie a unul fost Caimacam 401 

147 Pentru orif^inea îul Omer ♦ » , . . . 404 

148. Alesrerea luî Votroride şi îmbunătăţirea luî la Adunare, 1858. . .406 

149. Holoniî noştri. 1858 Decembre 30 409 

150. La samte Tnnile. Novembre 1858 , . . . 413 

— Satana şi drăcimea din Iad. |N. Istrati) 421 

151. Catalogue des livres nouveaux â Tusage des eleoteurs. 1859 . . .417 

— Ştefan cel Mare şi arcul luî, de D- B. 421 

15â, Hora lut Cuza Vodă. (Tipărită) ........... , . . . 425 

153. Plapoma de la ^'eruiu Bobotezii. Cântec original de lor. Caragiali. 
1859, (Tipărit) 431 

154, Klisav Kelandrisan (Vasite Akosand ri), Sorcova de anul nofl pen- 
tru lectorii luî Nichipercea. Moldova in 1857 sau 185. . Parodie. (Tipilrită), 441 

156. Buciumul român reaună 443 4 Wo. 22. 

In-4». — F6e 1 şi 94 pagine. = Secolul XIX. — Bibi. Scheiană. 

Scris pe hârtie. 

Pe faţa legăîuriî tipărit in litere aurite titlul: «Fabulele luî A, Donicî.» 

Pe f6ea nepaginată titlul: 

«Fabule — Ediţie compleută a luî Aleco Doiiicî. 1858.» 

Pe pa«finele 89—91 se alia urniăl6rea: 

«Tabelft* 

1. Adevărul ... î 

2. Antereul luî Arvinte 3 

3. Bărbatul cu trei femeî 4 

4. Painp^ul şi bondarul . 5 

f>. Braoiinul ft 

6. Bricele. (Ui pag. 8 lipsesce textul) ..... 8. 59 

7. Vaporul şi calul 8 

8. Veveriţa . 10 

\l VSrul primare II 

10. Vulpea şi bursucul , . 13 

11. Vulpea duiusă . , 14 

12. Vulpea urmărită , . . , 1(> I 77 13. Vulturul şi albina , . , . . 1»1 

14. Vulturul şi paing"ut * IS 

16. Galbenul VJ 

16. Gâscele . n 

17. fireerul şi furnica 22 

18. Dou6 poloboce, (Lipseşte textul} . . 23 

19. Uou6 mance şi un copil » 

20. Doî cânî . . . , 24 

31. Doi racî 26 

22. Elefantul în domnie . ..... •? 

23- Kpurele la vîuat 2S 

24. Capra şi iada 2tl 

25. Slig-Ietul şi canarul 3(J 

26. CXmila şi vulpea . , - .,..,. . . HI 

27. Uhelluitoriil *^i rândunica. (Lipsescc textul) 32 

28. Cocoşul de la mură. (Lipsesce textul) , . . . 33 

29. CAnele liltrând. (Lipsesce textul) ... *• 

30. Leui şi epurele . . » 

31. Leul hnpârţitor . . . , 34 

32. Liliacul şi rdnduuelele. (Lipsesce textul) ...,30 

33. Lupul, vulpea şi .i<an)<urul ... i> 

34. I^upul şi cucul, (Lipse-sce textul) 3<i 

35. Lupul şi lupuşomi . , . , » 

36. Lupul şi motanul (Lipsesce textul) 37 

37. Lupul nazir 38 

38- Lupul la peire. (Lipsesce textul) ... 39 

39. Lupul şi şdrecul » 

40. Mâg^arul şi vulpea . . k 

41. Măgarul cu zurtfălăd .40 

42. Măgarul şi privigheturea. (Lipsesce textul) 42 

43. Momiţa şi mâţele. (Lipsesce textull * 

44. Momiţa şi oglinda. (Lipsesce textul) » 

46. Morarul. (Lipsesce textul) > 

46. Muntele « » 

47 Musca 43 

4a. Nada şi chiticul 44 

49. Norocul in visitâ. (Lipsesce textul) 16 

50. Oracolul. (Lipsesce textul) i. 

bl Parnas ^ 

52. PeptenuJ. (Lipsesce textul) 48 

53. rVtreniT şi Bistriţa. (Lipsesce textul) » 

54. Pismătareţul şi şarpele . , , . » 

55. Poetul şi bogatul. (Lipsesce textul) . . . 4d 

56. Presura . ♦ . . » 

57. Păstorul şi măgarul 50 

58. Păstorul şi ţintarul 51 

69. I^ieteşugul şi amorul (Lipsesce textul; . - .52 

60. Itacul, br6aca şi ştiuca. (La pag. 52 lipsesce textul) 52. 61 78 6L Uîul şi heleşteul. (Lipsesce textul) 

02. Rimâtorul . 

63. Sti^detul ^i ciocârlanul 

454, Trecătorii fi căţeii ....... 

65, Turma şi cânele 

66, Teiul şi stejarii. (Lipsesce textul) , 

67. Umbra şi umul 

68. Frunzele şi rădăcina ...... U No. 23. 

Tn-4». — 265 pagiiie. — Stcol- XIX. — Bibi. Schebnă. 
Scris pe liârlie. 
Cuprinde următorele: 

«Tragedia sau mal bine a zice jalnica Moldoviî întămpTâ 
după râsvrâtirea Grecilor, 1821" [de Vurnicul Alecii Iîeldiman[. 
Copie îndreptată 1 — 19 

Tălmăcirea caîmelil luî Vogoriile ce scrie la Silistra Devlet Efendim. 

— Iscălit Ştefanache Vogoride - - -191 

Gîurnalul mergerel boerilor deputaţi in Ţarigrad. <1822) 20fl 

lusemnarea luî Nechita Gorca despre •Tragedie». 1835 Avjfust 6. . 231 
Tractaturile prin care s'aa închinat ţara de câtni Bogdan V, V. D. 

Don[in al Moldaviei, înpArăţind Sultan Raiazetil al IMea ^35 

Cele cuprin.se In haiiserifa 2â1 

Stihurile fărCute în TazlăQ ^m vremea închidere! mele acolo. 1824 

April 2îO (de Alecu Beldiman?». 35i 

No. 24. 

Io-4». - Foî 191 (anrşitul lipsesce). — Secol. XVIII —Bibi. Scheianâ. 
Scris pe hârtie; titlurile, iniţialele capitolelor şi notele marginale cu roşu. Raiu de Callist Patriarciml Ţarigradulul,') 
De-asupra paginelor scris cu roşu următorul titlu : 
«Cailistti PatriîarhQ ala Ţarigraduluî.» 
Pe fuea 8 titlul : I wAi celorâ întru Sfinţi Pusnici pre micî, al Iul Callisttt şi Ig- 
natie Xanthopolie meşteşugi şi îndreptarlu prc ca dedinsulG cu 
aglutorîulQ Iul Dunine/ău, şi dila Slinţl avăndu mărturiile, pentru 
ceî ce alegfi şi priimescu cu liniştire a vieţui şi câlugâreşte, şi 
pentru chipul traiului vieţii, şi petreceri, şi hrana lor, şi pentru •I S-tul Calliat, c&lug&r In S-tul .Munte, ales Patriarch îa 1397. Amintirea sa 
se serb^ză la 2'J Novembre. jM. 1. PiS^ru/, II'itp:aî./iK'>L ;=iv'i**;. Constanţi iiopolJ 79 

a câta de mari bunătăţi laste pricinuitoare liniştirea celorâ^ce cu 

socotelă o uneltescâ pre dânsa. Şi s'au deosăbitâ adastă lucrare 

a cuvîntulul întru o sută de capete. Şi să zice numirea cărţii 

Raia: căci că mal dina toată Dumnezălasca Scriptură cuprinde 

ifitru sine-şl mărturiile.» 

Pe foea 6 v. : «Mărturie pentru sfintuld CallistQ. A lui Meletie ala Athinilora 
dind bis&ric6sca Istorie. Cartea 14, capd 15, nuinârulQ 8.» 

Pe f6ea 7 : «A luî Symiona arhiepiscopuld Thesaloniculul. List. 210. Pentru 
fericiţii noştri P&rinţl Callista PatriarhulA şi Igoatie. Dind cartea lui Symiona 
THesaloniculuI, intru câ pentru Dumnezălasca urmare: (adecă bis&ricîasca 
slujbă). Capa 295, lista 210.» 

Pe foile 1—6 se află urm&târea însemnare a cuprinsului: 

c(ip) l'llt) 

tnnaiDte cuvintar^ a cuvlntuluî, pentru dăruiri şi dăruia 
cela Dumnezăesca şi mal pre susa de fire, oarele prina sfin- 
tu\a Duba laste Intru cel credincioşi l 8 

Că pentru Întrebară oare căruia frate, şi după scoposuia 
iMselula, încă şi pentru păziră părinteştii porunci aşa s'aa în- 
josii acîastă pricină a cuvlntuluî. ...» 2 9 

C& decâta tota lucrula scoposuia mal tntălu păvăţueşte, 
dec! şi scoposuia aceştil osteneli laste ca să ne triv&ţămO, 
care adecă îaste temelila zidirii ceil dupre Hs şi lucrării, şi 
«re laste Inplinir6, şi cuma că cuviincîosa lucru laste, mal 
«ntălu de tota alta lucru adastă să cunoaştema noi. . . • 3 9 din dos 

Că toată lucrară c& după Dumnezău începută laste a pe- 
trece după poruncile mântuitorîuluI:îarăsfărşită ac<5îa, adecă 
^ ne întoarci cătră dlnsula cela desăvărşita ala pr6 sfintuluî 
DuhQ, carele dina începută ni s'au dăruita noao prina dumne- 
*^ulQ boteza 4 10 

Pentru actîla adecă, carele îaste dăruia, şi cuma ara put6 
fi noao să-la dobândima, şi care slntu ac^le ce-la facă pre dîn- 
*ul(i turbure, şi care Iarăşi acolti ce-la curăţâ.sca 5 10 din dos 

CumQ că adecă întru sfintula boteza în dara priimimadumne- 
^^Jcula dara desăvlrşita, şi pre acesta după ce cu patemile 
"^ acoperima, Iarăşi prina înplinire porunciiora îla curăţima. 6 12 

CumQ că cela ce vieţueşti după Dumnezău să cade să facă 
^^ poruncile, Iară c6 mal multă parte a lucrării să o dd 
*^î cuma celora ce slnta Intâîu altora, şi ca cuma mal 
^^Priuzăloare 7 12 dindos 

^ începută a toată lucrarâ c<5 de Dumnezău Iubită, laste 
chiemarii ce cu credinţă a numelui Donmulul nostru lis IIs, 
^ Inpreunâ cu dînsa pace cela ce răsare dina tr'insa şi dra- 
^"^^ 8 13 

C4 pre fiişte care dina tru acdstt5, şi înpreună prina câte 
^^^ grămădire a toate bunătăţile cu îndestulare ni să dă 
"^» 9 13 dindos 14 îiî ir> 19 80^ 

Câ şi Domnukl lis lls îii vr^me mântuitoaril paterni aci'isli' 
Id-u lâsatQ ucinicilorG săi ca nişte porunci de despărţi re, şi ca 
pre o moştenire Duranezftîască, aşăzdire inca şi duph înviere. 10 

Câ iotru aoest<^* treî înpreiină ţâsute sintu toate faptele ^ 

^^to bune. . . • ^ « • . 11 15 dindl 

Că şi daruICi şi venire ce prin Dumne7.au tatâlil a sfijituluî 
Dulîi'j ciitra eredincîoşî, întru Hs lis, şi întru sflntulu numile 
luî sâ dil . . . . ^ 12 

Cil cu cuviinţa s'au rlnduilQ de sfiuţiî rioştpî pârinţî, şi cu 
^flntulii Duhu eela ce lĂcueştî întru dinşiî. sâ ne rugămu întru 
DomnulQ li* lls fiîutfi lui Dujuuezâuşi dela dinsulO să. ceremQ 
mila 13 

Cî\ col ce voeştT a călători fAră de Lrreşală, drumulO cel O 
4^\jph Dumnuîu alii liuiştîî. inaî hit&Iu de toate sA cade să h\vi:•^ 
inpreunâ cu lepădare Ce des&\irşit& şi supunere desăvirşit ♦ 14 

Care >lntft «Imnele supunerciî ceil adevărate, pre care liin- 
du le celQ cu adevăraţii ascultătoriu ar fi pulutâ a li fără de 
;^'re*ialA supuindu-saL * . . . 15 

Ch Inpreuni cu pravoslavnica credinlă s& cade a să sîrgrul 
a fi plliu"! de faptele cele bune celii ce curatQ şi după Duiu- 
ne/.iu volaşle a sâ linişti, şi cumO cîl credinţa îaste iudoită: 
şi cumîi eâ Inpreună cu acîasta să cade a fi paclnicâ celQ ce 
să linişteşte nezmultil (adecă neclâtitfi şi nelnprăatiîatQ U 
minte, netraad de ^ndurf) *} Intro parte şi Intru alta, 
fără de grijî, tăcuta, liniştilQ» iiiuHâiiiilu intru toate, bine 
<îuno8cătorîu uepulinţîî sale. şi velejaşte a suferi ispitele, şi 
Intru Dumnezău a nădăjdui, şi dela dînsula folusulii a-lii aşteptă. 16 

Pentru frica lui DumnexAu. şi cuniu că îndoită iaste, una 
adecă, a incepătoriloru, îarâ alta a celorQ desăvîrşitG . . . . 17 34 dintU 

încă că pentru porunci şi pentru credinţa ce după din^«ile 
■a Domnului lis lls, vrt^ra^ cliiemânda, datori sinieniu nicî în- 
săşi viîaţa a o cruţa . 18 

MeşteşugQ fireacQ pentru Intrare şi eşir^, ce Inlăunlrul 
inimii prind Inlăuntru Butlarâ nasului, şi pentru rugăciune, 
C^la ce Inpreună cu dinsa să săvirşaşle de noi, care lasle 
actM3ţ adecă Doamue lisusil Hs filul lui Dumnezău milueşti-mă. 
şi folosâşt! oareş) cumQ unQ meşteşugd ca acesta şi cătră 
aduciriî Inlăuntru a gândirii ... . - 19 

încă pentru firescula meşleşugâ celQ pentru sullart' In- 
lăuntru a nasului, şi pentru chiemar^ ce Inpreună cu dlnsa 
a Domnului nostru lis Hs ,20 

C& şi dumnezâesculQ gură de aurCt, precuma şi altul dina 
ceî VL'chî părinţi, întru Hs Hs Domnulfl nostru liutarăştî a ne 
ruga Inlăuntrulu inimii, şi pre acîasta o zace rugăciuni, adecă 
pre Doiimne lis Hs fiîulâ lui Dumnezău milueşti-mă. ... 21 2B 3(> ]»t iit»rg1n«, ca roţn. 81 

B(lp) 

îiidk pentru pomenirt^ luî lis cO prînQ suflure iiasuluî în- 
lâuniru inimiî cu luoar^ aniinle ♦ . . , , 23 

Că sft cuvine, cela ce voîaşte a să trexvi gâriditoriu şi maî 
vîrlosâ începători ui a, a şăd« In vreQie nig-âcîuniî In liniştită 
Şl nelumirioasă căscioara, pentru cficî întru ace-stii chipîl şi 
mintt^ şi gfkndiru, fireşte oarcşî c\im\x âiwă parte să adună. . 23 

Că mal Irităîu de toate prind DoranulCi lis Ha şi prinQ chie- 
m&r4 cu credinţă In inimă a sfintulul numelui luî. nerăsă* 
pir6 să dărueşti minţii: şi ajută iu oareşî care cliipfl şi meş- 
teşugulil celiU firescQ în inimă prinQ înlăyntru auflare nasu- 
lui, şi şăderc^ ce In lioiştitd şi nelumiUQsQ locCi , , . , , 24 

Io c« chipQ 8& cuviae a tr^e oelCL ce să linişteşte, măsura 
vremiî de s^ra pană la mânecate, şi InceputQ atQ Învăţăturii 
<reiî pre largu ♦ . * . 25 

Io ce chipu să cuvine a treci vrdmd ce dela mâuicnte până 
demintl'ta 26 

Pentiu păziră de nelucrare, şi cumâ că de nevoe îaste a 
{>ăzl bisăricesculil aşăzămintil şi Sybastru ,......,. 27 

In ce chipu să cuvine a petreci de dimineţa pană la prânzL 28 

Încă pentru rugăciune, şi cumQ oă să cuvine a ne rugă 
di^pururu 29 

Pentru chipuld hrănii vieţii ceî trupeşti, şi In ce eliipu să 
cuvine a să hrăni î^ăbrastrulfl - 30 

In ce chipQ să cuvine. Luui?. Miercurti, şi Vineri, a să hrăni 
nevoitorîuia 31 

In ce chipQ să cuvini a să hrăni Marţa, şi Gloîa ...» 32 

In ce chipCi să cuvine a să hrăni Sirtbăta, şi pentru prive- 
gbierî» şi in ce chipQ să cuviae a mâticâ in vi-emt* IcrQ . . 33 

Jn oe chipa să cuvine a căniă Dumiuicile. şi peiaru altele, 
oare care asămi^ie şi pentru ostenelă 34 

In ce chipCl să cuvine a ave chipuiâ hraniî şi a pitrecî In 
«fiDtelc posturi, şi mal vărtosQ tn oelH mare 36 

Pentru drepta socotelâ (sad buna alegire care, adecă să 
tsLoe de sooot^lă ce bună aîegire şi judicatâ) *), şi cumu că 
lucrării ceî pe măsură preţi nu-I îaste, şi pentru <*upunire . 36 

In ce chipu să cuvine nevoitorîulil a truce măsura vremii 
Of după prănzQ, pană la apusuiu soareiuî: şi cum Cl că să cu- 
vine a credi că după ostenelâ şi măsura lucrării noastre ni 
sk dă noao şi înpăr^ire dumnezaeştiloru daruri. . . • . . . 37 

C4 mal mare decătu toată lucrare, îaste rugăcîuuti c^ curată. 38 

Pentru suma plecării genunchilorQ, (adecă metaniilor:) ceil 
In Gişte care (ji^ cu noaptL^: 39 

Cumâ di nu numai (precum Q inaî iiiLăiu sau (Jisu> după 
oevoinţa şi măsura lucrării noastre, liipărlire dumnezăeştiloru 
clju-uri ni să dă, ci şi după putinţa (sau năravutu) *} şi in- Kiif) 

39 din dos 

39 din dos 4iJ 


din do* 


41 
42 


din dos 


44 
44 


dindo« 


46 
50 
53 


din dos 


63 


din dos 


55 
57 


din dos 


58 

69 60 din dos 
63 dindos 

66 din dos •| Soia p« marţlBt, on rofu. 82 

demiiartS, şi credin^, şi aşîlzămîtUulQ cehi firescfi canle să 

aM tnlro noî . . , . , 40 67 

Pentru ciî a totu cuptjnzâtoare şi pre desăvlrşilâ dri-plâ 
socoteli, şi cariie îaste celfl ce vîeţuîaşte afarâ de fire, şi tru- 
peşii şi cariie să all& c^la ce după lire, şi sufleteştf, şi carele, 
cela c« mat presusd de fire, ^i duhovniceşti petreci .... 41 fi9 

Inci pentru drepta socoliUli, ca Iu pildă 42 70 

Pentru schimbând şi prefaceiv ce Ititru fiişte carele ... 43 72 

Pentru pocăinţa, cunităiiiia şi săvârşire 44 76 

Petilru cele cincT lucrări ale Intăeî şi ca cuinii inlăuntru 
aducătoare liniştiri a incepaturilora: adecâ ipruoî. ..... 45 78 

De unde să cuvine a incepî ceî ce \'oe5cQ după socotelă 
sau dreptd a &ă Hniştl: şt care Ta^te incepululO, şi cr^ştert^, 
şi sporire, şi aăvlrşjre ! • 4*j 79 dnidiMi 

locĂ pentru Hnduîala liniştirii începătoriloru 47 *iO din dus 

Pentru ce in iiiiuift ruiîăcîun© priuu luoarc aminte şi trez* 
vire, şi pentru lucrând eî 48 81 

In ce chipQ dumnezăeştil părinţi prinu învăţătură ne-u datu 
noan să zicem Q rugăciune, şi cuoiu oă In multe felîurî şi care 
laste rugăciunea. ...■.,...,,.......,. 49 82 

tncâ cuniu că nu numaî dela ee! zi^l sfinţi părinţi, ci şi deta 
inauşî ceî mal aleşi apostoli Petru şi Pavelu şi loanQ s'aa a- 
HatQ date tn oareşicare chipCi prinâ învăţătură, cu taină tntru 
duhCi, graiurile sfin ţi tei î şi de Dumne?-ău fiicătoareî rugăciuni. 50 8H 

tn ce cliipu să cuvine a grăi înoepâtoriî graiurile rugă- 
cfuniî, Insă inlăuntru intmiî.) &1 9(j 

Că aceia adecă pre inlăuntru inimii pururd a ne rugă, şi 
delungă vreme are trebuinţă, şl de ne voinţă, şl de silă. şi 
niaî pre scurţii, tolQ binilo prinu muUă vrem», şi ostenelă să 
Indrepteză. . . . • 52 111 

Pentru rugăciune ce în inimă nucurată, şi în ce chipQ vine 
ciniva Intru ce curată, şl fără de râaipire a minţii rugăciune. 53 92 din do* 

Pentru ce fără de răsipire şi curată rugăcTunî in inimă, şi 
pentru fierbinţala cari" să naşte dina tr'lnsa 54 93 din do* 

Cumil că şi fierbinttHa în multe felîurî are naştire: însâ 
mai adevărată, ce dinu rugăciune c^ curată In inimă . . * 65 95 dindoa 

Ce îaste lucrul (i celQ pre de aproape, sau cela pr^ cu de- 
dinsulQ, şi fără de nici o mijlocire urmâtorîii:) alil fierbin- 
ţelii coiî In inimă 56 96 

Pentru dunmezâîasca dorire, şi Îndrăgi re, care să naştî dinfl 
fierbinţala, şi luoarii aminte şi rugăciune ......... 57 ^7 din du* 

Pentru lacrâmi dinQ inimă, şi pentru dunineaăîasca dorire 
şi indrăgire .... . . 68 08 

Sfâtuire pentru a nu căută cele maî pre eusA d© măsură, 
şi Încă pentru c6 depururt^ pomenire în inimă a Domnului 
nostru lis HristosQ îndemnare 59 99 

Pentru rîvna ce lierbinte. şi pentru dumnexăîasca arătare 
c6 Intru noî, şi pentru luminare darului ce lulierbtnţată. . . 60 99 din dos M c(i9) \m tX\Ci de toate, ca aă Oe şl lintştitu, şi blândil, şi să »& sirgulască 
curatd a chiemâ pre Domnulfl lis ilrisloaCî tnlăuniralu inimii 
celQ ce s& linişteşte 83 

Penlru ctî budâ şi uimitoare Îndrăgi re, şi dumnezâîasca 
fruiiisftţ&. 84 

Peotru războîula, şi pedepsitoan* depărtară (laJuî Dum- 
nezilu:) şi cd cu urloîune pârl'sire. .,......•.• 85 

Pentru nep&timin^, şi acâla adec& ce laste omin^^ca i^epâ- 
timire. 86 

tiioâ pentru nepitimir^, şi săvftrşire 87 

Pentru pătimind (: adecă a tmpulu! celuî ce petrece In pof- 
tele c<He de ruşine:) dulce pătimire (: adecA a sulletuluî:), 
pătimiri' c&tră vre unâ lucru (: adecă a mingii:} şi nepălimirc^ 88 

Ce îaate ijiîca^jYi; (: adecă trupeşii pătimaşul:} '*fi'JK^i'n^^ 
(: adecă sufletpştî dulcî p&timaşuhl:) itpo9Kaţl4j; ^: adecă căiră 
ceva pătimaşulu cu mint^;] mal âita^c (: adecă nepătiniaşulâ:) 89 

Pentru credinţa. nâdejd<5, şt dragoste^- ,,....... 90 

Pentru sfinta inpărlăşire (rcuminicâiură ) şi pentru aci-îa, 
adecă a cate bunAtălî ne îaste noao pricinuitoare, cO ad*^să 
or! curată ştiinţă luoare ac^jiştila şi inpărtăşire 91 

Cumu că de nevoe îaste să ne InvâţămQ niinun<> slintelorîi 
taine, şi c^ slntâ, şi pentru ce sau datQ şi care îaste folosul a. . 92 

.Sfărşitil a toate pricinile c<î:lc pre largQ, şi căteva rtfătuîrî 
cătră cclO ce l-au Întrebata . • , . 93 

tn ce chipQ ^ă cuvine a iiui\ şi a Intăleg"! graiurile p&* 
rinţilorQ celorâ duhovniceşti 94 

Adunare In scurta (:8au de al doile pomenind şi ouprin- 
dJr6 In scurta:) a toate capetile c^le zisă. şi tn ce cliipfl sA 
cuvine a să ruga, şi pentru luminară cC- adevărată, şi dum- 
nezâîasca putere. .....,, 95 

Altă cuprnidere In scurtd a capeteloril, ........ 96 

Cuma că acîasta ou adevărata histe ce nerălăcită şi ade- 
vărată, şi de pârinţî prinu Învăţătură dată, şi dnpre Dumnezău 
petrecere adecă liniştire ce dinQ ascultare, citru şi ki Ha 
ascunsă vllaţă dupre cuviinjâ de siin{l sau numita. .... 97 

Că măcară de siiua şi alte căi do măntuire, Insă adastă 
laste c^ mal altSnă, şi Inpărăt^să, şi la punere de fii aducânda. 98 

Că pentru Innălţimt^ lucrării şi multu numită laste acîastă 
petrecere. 99 

Că cu agîutorlulQ şi dăruia Iul Dumneaâu să cuvine şi noi 
pre putinţă a ne slr^ui şi a ne nevoi, ca să ne Snvrednicima 
de acuniQ ca tntr o parte de arvună unorQ daruri ca acestora 
maî pre ausO de fire şi prt^ marî, şi ca nu pentru puţănă trân- 
dăvire (adecă pentru mică huzurăj *| aceste, vaî: să nu Ie 
dobăndimO, care să nu He . 100 147 
152 
148 
152 


din do» 


1&6 


dindo4 


166 


din dos 


158 


dindoa 


159 
164 


din dos 


166 


din dos 


176 
177 

178 din dos 
182 dmdos 184 

185 din dos 

187 dîodos 188 *) Sdrlt p* mkts^Jk^t cu rofu. 85 h f6ea albă dela tiicoput se allSi scnsă de allâ mână însemnarea urmâlore: 
«1837: Maî: Iti zile am venii eu la schitul Podeţul, hitr'o zi do Lunî după 
lnn&l(are, sară la un cîas de noapte.» No. 25. 

In-4«, — Foi 2 nepag. -f- 2G8 -^ 1. - Secol. XVIII. — BibL Scheianâ 
Scris pe hârtie. 

«Târlo,»» împârfită în patru cârţT. 
Pe f6ea 1-a nepag. are următorul titîu scris cu roşu; 

«Poartă, pr^ care deşchizindu-o celitorlul va allâ întru lucrare, 
toate acele ce norocul şi întămplările au pricinuit lui Târlo, şi 
prietenilor săî^ la nenorocita şi fericita a lor stare. Istorie ithi* 
cîascâ şi interesătoare, care sau tălmăcit di pe limba Iranţu- 
zască în ce moldo vinîască, în zilile pr6 înnălţatuluî şi lumina- 
tului Dom nu Mărie Sa Alexandru loan Mavrocordat întru întăîa 
domnila Ia scaonul Moldavi! la anul de la Ilristos: 178ti: 

«Scrisu-am eu îubitorîul de ostenele prin silinţa şi alcătuire 
drepţii mele 

«Ştefan Star ce.» 

Pe fOea a 2-u nepatr. se alia : 

«TălmăcitorTu cătră cetitori» 

«Alcătuitorîul acestor întâmplări, sau întocmit cu gustul obştii, 
care nu obicînueşti a ceti proimia,(leci şi el n'au făcut proimios 
la începutul scrierii luT, eu încă vrănd să urmez pilda luî, ase- 
mine cruţ pe cetitori de acîastă supărare, atfi ta numai înştiintăz^ 
câ istorie acTasta, miau părut aşe de interesiloare şi bine toc- 
mită, că am socotit'O vrednică de tălmăcire moldo vinlască, şi nă- 
dăjduesc% ca adastă părere a mc să nu fie greşită; Iar iiind gre- 
şită, Tar fiind greşită părere, trîacă-sâ cu vidc^ro pentru ostenîala 
tălmăcirii, care nu pnv(*şti la alt sfărşit^ decăt la mulţimi folo- 
sitoare zăbavă a cetitorilor, fiişti care va afla aice, plăcere unită 
cu folosinţa^ o zugrăvalâ vie a turburărit, şi a orbirii, ce pricinueso 
patimile, şi o îndreptare a năravurilor pre curată. Căci vor vide 
fapta bună biruitoare, şi răutate pedepsită^ pre care şi numai să 
cade să cerci cineva la acest fellu de scriere, pentru adastă eu 
am bune nădejdi, că cetire aceştie va pricinui plăcere şi mul- 
(ămire obşti i.i» 86 Pe foik 267 
volumului : 268, la sfîrşitul istoriei 90 afla urm&t6rea nolâ, de aoriitorul «Acesta este slarşitul întămplărilor mele, să agîute Dumnezeu 
la cetitorii cetind întâmplările mele să cunoască cătâ priimejdil 
Taste întru vi^^ţuire lumii aceştiî mari, şi să să încredinţeză eh 
IUI să vor odihni, nîcî vor gusta întralt loc Iblosurile laptiî ceî 
bune şi a înţălepcîuniî decăt întru singuratica petrecire. 

«De bine voitorîu a Iubi- 
tului cetitorîu. Ku Ştefan 
StArce am scris.» 

Pe f6ea 268 v. şi armăt6rea sînt scrise urraîltârele note: 

tr Adastă carte ci să numeşte Târlo care este pre de mare zff" 
bavă unul cetitori ce va vre ca să o citTască, şi am început-o a 
scriîa de la let: 1786: Dechemv: 1: întru c6 dintăî domnie a 
Mării Sale Alexandru loan Mavrocordat Vvod. şi la 3 zile a lunii 
luî Dechemv. î-au venit mazilie, carile au domnit un an şi 11 
luni aice în scaon Moldoviî, şi domniîa aceştii ţări a luat-o Mă- 
rie sa Alexandru loan Ipsilant Vvod, şi cănd am agîunsu eu la 
fărşitul cărţii aceştiîa unde dumna-lor veliţii boeri şî toată ţara 
face gătire Mării sale Alexandru loan Mavrocordat Vod şi-1 
aşteptîi din clas în clas ca să purcîasă la Ţarigrad după obiceiul 
domnilor vechi, îar Mărita sa în 26 zile a luniT luî Ghenar spre 
27 noapte au pribegit în ţara Roşi! şi din boerenaş luănd cu 
Mărie sa pe d-Iuî l^'ilodor vel cămăraş, pe cămăraş al doile, soco- 
tind că acesta este drumul ctjl mal bun şi mal drept spre odihna 
şi tolosul Mării sale, luând şi căţva neferi cu Mărie sa. Iar 
Mărie sa Doamna au rămas neştiind nemică de pribegire Mării 
sale, şi î n tăm p land u- să adastă întâmplare la lărşilul cărţii aceştila 
care eră vrednică de însămnat spre ştiinţa vremilor viitoare, n'am 
lipsit a nu o scriîa. Iar carte acTasta am scris-o pentru însuş tre- 
buinţa me şi eini mî-ar lua-o fără ştire sau fără voia me să lila 
blăslĂmat de Domnul Dumnezefl şi de pr6 curata a sa maică şi 
de 12 slavili apostoli şi de 318 sfinţi părinţi de la soborul Ni- 
chel, şi de mine în veci n iertat, 

«1787: Ghenuarie: 27: 

«Ştefan Stărce.») 

«Am cetit la anul 1813 Fcvr. 20. 

«lanachi Cimuş.» 

o La zi întălu a lunii lui Dechemv: am făcut începire la scris 87 

şi Tar într'acYastâ lună I-am fâcut şi sfârşitul însă n*am stătut nu- 
mai pe scrisoare, ce am înpărţit în trei părţi, adecă o parte facem 
înt&Iu slujbă stăpănulul, al doile pintre slujba stăpăniască m*am 
apucat de scrisoare pentru ca să nu mă abat la lucruri necu- 
vioase. Iar al triile pre puţină vr^me îm rămănâ de odihnă, 
şi Iată dar că nu-m rămăne vreme de a mal cugeta la alte lu- 
cruri nefolositoare.!) 

«Vrednică de citit, precum m'am pliroforisăt de la 20 Fevr. 
820 şi pană la 1820 Fevr. 26, şi bine alcătuită, după întămplări 
insă.» (Nedescifrabil.) 

No. 26. 

In-4». — Pagine 179. — Secol. XIX. — Bibi. Scheiană. 
Scris pe h&rtie. 

Te pag. 1 titlul: 

«Catihisis cum să cade să catihisască Duhovnicul pre Jidovul 
cel ce voeşte a priimi sfînta credinţă c6 pravoslavnică prin 
stîntul Botez.» — Pag. 1—48. 

U pag. 48 se aRă unnăt6rea notă de scriitorul volumului: 

«Acesta este Catihis. «Şi după socotela m^ ce mal proastă de 
cat la toţi oamenii» (Pilde. 30. sh. 2) *) socotesc, că nu să cuvine 
a învrednici pre jidov cu sf. botez, pană ce nu va învăţa acest 
^tihis bini «ca să nu dăm sfintele câinilor.» (Mth. 7. 6.) *) Iar 
<la€ă va învăţa şi va crede ce laste scris în carte adastă, a- 
tunce cu adevărat va crede cu toată inima ne îndoindu-să în 
Hs- îs:, şi prin credinţă câştigând fapte bune, să va învrednici 
înpărăţil cerlurilor. Pre care noi toţi pravoslavnicii să o dobân- 
dimii. Amin.» 

«£u scriitorlul, sau începătorlul acestui Catihisis, cel mal mic 
'O 8f. Sobor al mănăstirii Nemţului.» 

«1803 Mal 23.» 
«Monah Neofit.» 

^^ pag. 49—52 se cuprinde iarăşi titlul cu explicaţiunile următ6re: 

«Carte adastă să numeşte Catihisis, adică cum să cuvine Du- 
hovnicul să catihisescă pre un jidov care va cere sfanţul botez. 
Cuni să-1 întrebe Duhovnicul, şi el adică ogaşnicul cum să răs- 
pundă Şi cum să-I descopere Duhovnicul toate tainele creşti- *) Note In margine. 88 nătâţilf, şi toată sfânta Evagghelie, mărturisită de la Proroci, cuitt 
zice Prorocul Amon (3, 7| *( : <fCă nu va face Domnul Dumne- 
zeu lucru, de nu va descoperi învăţătura Iul cătră slugile sale, 
cătră Proroci.» Aşijdere veţî atlî\ scris în Catihis acesta toate 
eresurile şi obiceiurile cele spurcate ale jidovilor, pentru care 
zice Dumnezeu prin Prorocul lezechiil: (20. 26) *). «Şi voi pân- 
gări pre el întru obiceiurile lor.» De care eresuri şi obiceiuri 
trebue să să lepede cu toate simţirile tul cel ce voeşte să prii- 
m^scă sfănta credinţa creşti n^scă, măcar că unile din eresurile 
lor am scris în Catihisis cel dintăîu, care am scris cu bl ago- 
slovenită a pre osfinţituluî Mitropolit a toată Moklavila Kyrio 
Kyr Veniîamin, însă în scurt pentru jidovii cel proşti şl ne în- 
văţaţi carii vor să să facă creştini prin sfanţul botez. 

«Iar acum aflandu-mă în sfânta Episcopiîa Romanului, m*au 
îndemnat ştiinţa mc să nu ascund talantul (Matli. 9. 21. 25. sh. 
27) ♦), şi să scriu Catihisis al doilo mal pre larg, pentru un jidov 
ravin învăţat. «Dc-1 va trage tatăl cătră filul său lis: Hs:» doar» 
6. 44.) *) şi va dori cu toată inima să priimrscă sfănt. botez. 
De ce eresuri trebue sâ să lepedi, căci zic înpreună cu sfântul 
Apostol Pavel :(1. Corth: 9. 16.) *) «Amar mie este de nu volu 
binevesti creştini.» «Fără de vicleşug am învăţat, şi fără de 
zavistila dau şi altuia din cela ce am luat, avuţila el nu o ascund.» 
(înţălepcl. 7. 14) *) «Şi lată buzile mele nu le volu opri a binevesti 
dreptate Iul Hs: întru adunare mare.» (Psalm 39 12.) *) Şi tu cinstite^ 
Duhovnice, ceteşte Catihisis acesta cu luare aminte, şi aşa vel 
dobândi multe sullete cătră Hs:, şi mare plată vel lua de la Hs: 
la înpărăţiîa cerlurilor. «Că dacă să face mare bucurie în ceriu 
pentru un păcătos carele să pocălaşte,» (Luca 15. 7.) *) cu cât 
mal vîrtos să va tace la toţî îngerii ceriului, când un păgiin de 
jidov ravin, carele mal înnainte au învăţat pre cela lalţl jidovi 
proşti să hulescă pre Hs:, şi la urmă va zice cu toată inima 
«Doamne lise: Hse: filul Iul Dumnezeu milueşte-mă.» O ce bucu- 
rie! ce vesălie să va face în cerîurî^». 

«Pentru acela am alcătuit catihisis acesta, eu nevrednicul, ca- 
rele am fost învăţătorîu .Iudeilor mal înnainte. Iară acuma mir 
atlu prin mila Iul lis: Hs: creştin.» 

«Cel mal mic întru monahi 
«NeofitO. 
«La anul mântuirii 1805 Septemv. 23.» 

(♦) Notil în marg'ine. 89 Pre pa^. 140—141 se adâ urmfttorea nol& : 

«Până aice am scris catihisîs acesta, şi dacă va învăţă bine 
oglaşnicul să ştie de rost Catihisis acesta, cu adevărat va fi 
vrednic a priimi sl'ăntul botez, şi să va învrednici înpărăţieT ce« 
rîurilor, dinpreună cu Duhovnicul său, şi cu toţi ostenitoriî, car6 
noi toţT creştini! să o dobândim. Amin.» 

«Sfîrşit şi lui Dumnezeu laudă.» 

•Part6 a doa a Catihisiauluî». Pag. 142—179. 

No. 27. 

ln-4». — Foî 1:^1, ineepimii lipseace, — Secol. XVIII. — Bibi. Scheiană. 
Scria pe hârtie ; titlurile şi ioitiaiele capetelor cu roşu. 

Cuprinde uriuât6rde: 

1. Traducerea români^^că a uneî părţî dio dialogul Iul Cebet Tebanul lulre 
câlălor şi bâtrin, Kiitixor, f*Yj€aio'j îtivii. cap- 6—37 (in TfieopkraHi Characteres, 
ele. edit. Pred. Diibner, Viiris, Didot, 1840,) ~ Foile 1 — 13 

2. «Carte luî Epiclit.» Capete 1— 79; după lîecare cap urmează «talcul» asu- 
pra luî. Foile U — llOv. 

F. 110 V. «Sfărşitul cărţii Iu! Epiciit şl luî Dumne^^u ±j{avă şi mărirt^.a 

3. tVorba adică îiitrăbârile şi răspunsurile intre Inpăratul Andriaii, şi ititre 
filosoful Epictît-* Foiie 110 v.~120. 

La sflrşit, f. 120 v.: «Şi am scria eu smeritul şl maî micul intre Diaconi 
Ştefan, şi umbla velet 1785.» 

Na. 28, 29. 

In'4*. — 2 volume; voi. I are o fde şl 525 paj^ine; voi. II. 517 pagine. — 
Sec^îl. XIX. — Bibi. Soheiană. 
Scris pe hârtie. 

Pe dosul lei^ătiirir volinnelor este imprimat: 
.RTiAliTCiIlNm f\Kll KOKă- TfOA\ L* 

«KTiAiiTiiDHi .^ inmnm tcoa^ 2,n 

Pe faţa legăiuriT este imprimat: c<ÎAr»HKrO l^eAAHiUtlH.t 

Pe foea aibă înaintea Tom. I. 

«Câlătorila luî Kox — Tomul in tal.» 

Traducerea cârtii: Traveb into Poland. Hussia, Sweden and Denmark. by 
W. Co.ve. Londori 1784. 3 voi ln-4'; probabil duph următorea traducere 
francesă: V^oyafre en Pologne» Hussie, Surde et Danemark. etc. trad. de 
l'anglais, eorichi de notes, etc, par \\ H. Mallet. G^eneve 1786. 2 voi ln-4*. 

Pe pag. 1-3 din Tom. I se atlă: 

ttCătră ceî Iubitori de ştiinţă şi învăţături aî meî pre Iubiţi 
patrioţi. mm 90 «în vârsta tineroţălor mele am slujăt patniî, şi patrioţălor meî, 
în căt mî-au fost prin putinţă, dtipâ stare-mi, în multe prilejuri 
^i întămplitrî, însuşî duşmanii mei pot a fi marturl. Acum viind 
la vărsta acee, unde puterile mele ne sămţăt încep a mă părăâi^ 
am socotit a vă sluji zăbăvindu-vâ cu tălmăcirile mele. Nu crez 
că veţi privi cu defăimări ostinelile ce am făcut pentru mica- 
mi ştiinţă, căci măntultorlul nostru au prilmit cu bucurii doi 
bani a văduvii. Şi Artaxerxi, acel vestit a Perşilor în parat, n au 
gonit pe ticălosul acela, care în loc de daru l-au dat un pumnu de 
apă. 

«Sior Koxe englezul» unul din cel mal vestiţi istoriografi, 
care după mărturisire a multora să apropila de adevăr, fără a 
voi Bă părtinlască căt de puţin^ întru călătorila ce au făcut întru 
aceste ţări, adecă ţara leşască şi Hosia, nemulţămindu-să cu cele 
ce au văzut în călătorila sa^ au străbătut cu cetirile sale, nu nu- 
mai deosăbirile locurilor, şi raritarile dintru ele, ce pătrunde prin 
încredinţări adevărate de la oameni vrednici de credinţă, pre 
cum este Sior Vraxcl, Penar, doftorul Pilteni, şi Colonelul Floidu» 
cele mal tăinuite, şi ne date întru ştiinţa obştii istorii a ţărilor 
acestora, lăg^ăduindu-să încăt să va pute, a nu să depărta de ade- 
văr. Aceste toate cetindu-le, şi allăndu-le îndestul vrednice, au 
aţâţat întru mine dorire şi răvna ce am a mă arătă cu oareş 
care slujbă. Făgăduesc lubiţălor mei patrioţi» că vor lua în- 
destulă ştiinţă, di aceste doaî megieşite ţări, de stare lor, de 
ocărmuire ce politiclască, de pravelile lor, obiceiurile şi rodurile 
ce dau, curiozitalile cele fireşti, zidiri şi lucruri vechi, vrednice 
de toată ştiinţa. Mă făgăduesc a nu cruţă căt de puţănă trudă 
sau ostinlală, spre a pute lămuri încăt să va pute mal bine tăl- 
măcire me. 

«La acel ce va voi să mă hulîască, că am început un lucru 
mal pre sus de putere me, mă volu rugă ca luând pildă din 
răvna care am, să săsnpue ostenelii, şi să facă acee ce isteţăme, şi 
ştiinţa sa, poate să aducă la mal bună săvârşiri, şi să tolosască 
mal mult pe patrioţi. 

1824: Chenar: 8. 

<(A lubiţălor mei i>atrioţl cel cu mal multă răvnă şi supus slugă 

wBeldiman Vornic.» 

J*e pa|r. 517, la sfîrşitul lomului al 2-lea. se află: 

«1825: Ap: 5. Prescris în laşi. 

«ijtefan Beldiman Vornic.» I 91 

Cuprinsul: 
In Tomul I: 

1. «Istorie, şi oc&rmuire ţăni leşăştl.» 

Carte 1. Cap. 1-7 pag. 4—169 

2. «Căl&torie In ţara leşască.» 

Carte 2. Cap. 1-7 » 160-286 

3. «Călătoriîa tn Rosila.» 

Carte 3-le. Cap. 1—6 » 287—465 

4. «Călătoriîa In Ro&iTa» 

Carte al 4-le. Cap. 1-2 » 466-525 

In Tomul II: 

1. «Călătoriîa tn Roşia. Urmare cărţiî 4-le.» Cap. 3—8 ...» 1—213 

2. «Călătoriîa tn Roşie.» 

Carte â-le. Cap. 1-6 » 214—517 

No. 30. 

ln-49. — Foî 1 + 126. — Secol. XIX. — Bibi. Scheiană. 
Scris pe hărtie. — Volum şnuruit şi sigilat de censură. 

Carte de stihuri — prescrisă de Michalache Pastiescu Paharnicul. 

Pe f6ea albă de la început se află următ6rea însemnare a scriitorului: 

«Anul 1816. — Acesta carte cu stihuri veselitoare: ce gădilă 
sâmţire sufletilor atingătoare de patimi, s'au prescris de mine în 
vreme ce mă mişcăm de însufleţăre sămţărilor meii.» 

«Mihalachi Pastiescu Pahar.» 

Ve foeaa doua se află următorele scrise de altă mână: 

«Visul ce l-am văzut la 12 Ghenar. 828, că-mî zace asupra tănguirilor 

pentru înprovirile soartcî melî, îngeraşul meu cel iubit 

«Scumpul meâ nădăjdueşti 

O prifaciri spre binî 
Căci norocul tntr'o star! 
Nici odată nu să ţănî.» 
l*e foca 124 v. se află următorea însemnare: 

'Sau cutremurat pămăntul la 24 Apr. 834. Marţi după Paşti în săptă- 
^^ luminată la 3 cîasurî şi opt minunte din noapte, luându-o întăî încet 
PJ^Iungat, şi apoî cătră sfărşit au maî întărit cu zbuciumatul. In zioa cela 
*i« aflasem bolnav cu stricară stomahuluT.» 
^ olumul cuprinde următorele : 

^- «Meşteşugul stihurilor» în 7 capete F6ea 7—19 

De asupra acestui titlu se află următorea notă: 

«9 Dechemvr. 1854. Să încuviinţază tipărirea acestei cărţi. 
I^irector A. Sihleanu.» 

3. Năcazul Foea 23—24 v. 

3 Diznădăjduiru » 25—25 v. 92 4. Robiri 

5. Piiri5 

6. Catinca 

7. Tâni^uirile 

8. Lumea , 

9. Nume 

10. Nume 

U. Darul , . . . 

12. Ochi frumoşi ......... 

13. Nume. ......*..... 

14. Uuiru dela 806 . 

J5. Nume . 

16. Plocon 

— Cuget&rî . * - . . . 

17. Carpina. 

— Cu;:el4rî 

18. Nume. . - 

19. Moryz Vvod 

20. Nume - . 

21. înputâdunî 

22. Tânguiri^ 

23. Moar|,«* tatălui Vornic. Coslachi CoriRchi fâcut la 1B03 
Mart, 7. lie D-Iuî Vornicul. TârijL^uire 

2L Dizn&dăjduir<? 

26. Nume. 

26. Nume 

27- laUicul .... 

28. Viciul amorului 

29. Nume ..,.,. 

30. SSnj^uratatr închisorii 

— Versuri , 

3L CălrĂ leandru 

32. Diferit© versuri , 

33. Narchts amorezatul de sânişî. adică Iubirii de sâne peste 
mAsură, Din nnHamorfozurile luî Ovidie asupra MithologhiiI . 

— Diferite versuri . 

34. Răspunsul uiiiî scrisori . 

35. Iubitul şi urfttul . 

36. Darul verîguţăf •*..,.......- 

37. CărţAle ce aQ scris K,K. K.K. peiiiru mulţumitiVcâtre Di- 
vanul Moldavii!, dupâ fioLârAro judecăţii cu otUcnil de cătrâ 
marele Monarh al Ilosiil Alexandru Pavlovicî . 

38. C&tr& sinator Kuşnicov 

39. Tănguir*:- Eloizi 

40. r^eniru sănul Ocloaril oe Intâlaş dală sau dişchts la atnorez. 

41. Pentru o tănără ce pieri fiiră vremi 

42. Pentru 816 Septv 

— Cug*3lărl 26-26 V. 
2G V. -27. 
27-28 V. 
29. 
2nv-30v, 

30 V. 
3L 

■ 

31 V. 
32. 

32-32 V. 
33. 

» 

33 V. 
33v.-34v. 

34 V. 
36. 

35 V.— 3 
38. 

38 v. 39-41 V. 

41 V. 
42. 

j» 

42 V, 
43-46. 
46. 
46-46 V. 

46 V. 
47-49 V. 
50-50 V. 

51 — 52 V. 
62 V. 
63. 
54. 
54 V. 66. 

56 V.-56. » 56 V. 57 

57 V.-5& 93 43. Nopţăîe necazului (Apr. 13 sară 828) 

44. Jârtvir** Polixeniî, fiica Kcavii, şi a luî Priam pontru su- 
fletul lut Aliilefs, cum şi tăiiguirile Ecavil. (Din metamorfozu- 
rile luT Ovidie] 

45. Vutca 

46. Tîutîunul 

47. Doâ inimî ce sâ dispart . 

48. Stih mcut în vis la 816 Noemv. 1 

49. Noaptt^ nenorocirii 

50. 8cnsc»ar<^* ce au scris lozăfma câtră Napoleon cănd au 
iroit s& o lepede . 

51. Despârţăre 

52. MoartL" Elencului fiîciî Agăî Grigori Balş. 819 Ghenar. 4. 
Acrostihidâ. ,...,. 

53. hiliîa cAtnV Ovidie. Tălmâcire. 

54. Afroditi şi Amorul. Găceşti cititorule 

— Alte versurî. . ■ 

55. Moarti' lui Vasălicâ- Balş 

56. Durul , . 

57. Logodnica Prohirî^iî . * 

68. Seix câtră Alsinot, .♦.-... 

69. Abelîard cătrâ l-jloiza 

60. Eloiza câtră Abelîard 

61. Răvaşul ...» ,...,..,, , 

62. Dispărţăre 

63. Cănd mă măniesăm pâ Amor . . . . • 

64. Ci esiti nurul 

65. In vremelnica despârţăre . 

66. Nume 

67. Alegire ochilor • . . . . 

68. Ale^irt* ochilor , • » . • . 

69. Diznădăjduirîa • 

70. Diferite 

71. SâgetĂ - 

72. Diferite. • .,.....•. 

— De la 825 

— Diferite 

73. Dorul 

74. Nume .,...,,.,.....• 

75. Pentru ochiî verzT 

76. Scrieoart^ cătrâ Zulniîa * , 

77. Amorul din prieteşug . . • 

78. Darul umbreluţir 

79. Cini*î amorul . , 

80. Diferite alte pocsiî . 

81. Moartfî frati-meu Alecu Pastiescu, din 835 Ghenr. 13 
C&mărilel 

La îngropare sa In 14 Ghen. 836 » 58 V. 59-60 V 

60 V. 

^ 

6L 

61 V. 

■ 62. 63-64 V, 
65-67 V. 
67 V. 
68-69. 

69 V. 
69v.-70v. 

70 V. 
71—73. 
73v.-78v 
79, 

V 

79V.-80 
80-80 V. 

80 V. 
81. 

81 V. 
82. 

82 V, 
83-85. 
86. 

87-89 V. 
89 V.— 90 
90—90 V. 
91. 

91 V. 
92, 

93 V.-96. 
96 V.-99. 
99. 

99 V.- 100, 
100 V.- 103. 

103 V. 

■ 94 83. «Aici &ă msâmo^ză o r&(et& de o tentură foarte folosi- 
toare de fduriiui de patimi scoasă dintr'o farmacopie a unuî 
inţălcpt doftor. «32 Octv.» • 

84. O schiţă de geografia Moldovei şi a Ţdrii-rornânesoî . . Ho. ai, 32. 

In-4«. — Tomul I are f6e l-^-ihl pag^ine; tomul II, 423 pagine. — Seoo 
Iul XIX. - Bibi. Scbeiană, 
Scria pe hârtie. 

Pe fâea nepaginatâ titlul: 

«Alexii — sau căsuţa din codru.» 

Pe pag. 4 are următorul titlu: 

«Alexii, sau căsuţa din codru. Istorii ithicîască, şi foarte întc^ 
resantâ întru care să va vede încăt este vrednic de tânguiri 
omul sămţătorîti.» 

Pe pa^. 1—3 se afla. urmâtui-oa precuvîiitare : 

«Căiră cetitori. 

«Istoria acîasta fiind foarte ithicTascâ, şi alcătuită cu multa iste- 
ţămi, au surtat întru inima me râvna a o tălmăci in limba pa* 
tril noastre. Din îa Iubitul meu cetitorîu va lua povăţuiri, ua 
părinte, ce alegire să cuvine a face la dascălul ce va lua pentru 
fiiî săî. Va sămţă o creşti re bună, şi ferită de adunările cele râie, 
în cată nevinovălăi păzăşte sufletul unul tănăr. 

«Până unde să lăţăşte dragoste unuî părinte bun, pentru fiiT săî» 
şi a unor fit cătră părintele lor, încât să întinde un prietin ade- 
vărat cu îubire sa, şi cel viclîan cu răutate. De câte răutăţi este 
vrednică o mueri obicinuită întru petrecire ce urată, şi înţâlănită 
întru o viaţă desfrănată. întru cursul istorii aceştia, să vor vede 
un lanţu de nenorociri, ce una după alta năvălesc asupra cel ut 
muritorîu, din minuntul ce să aruncă pe sine în noianul cel în- 
viforat a lumii aceştie, şi în sfărşit să va cunoaşte că un suflet 
înbunătăţăt, cu toată năvălire lumeştilor nenorociri, după toate 
ispitile, la ce de pe urmă fără di îndofală vine întru fericiri. 

t*Nu filgăduesc, Iubitule cetitorîu, a pune înnainte ta un lucru 
desăvărşit, nu voîu lî fără do îndoială aşă de deşărt, căci ştiu 
încăt sănt de mărginite holarăle puţăniî mele ştiinţe. MaT în- 
drăznesc a mă tăli intru răvna ce am a slujă patrioţilor mei, 
a-î zăbovi, şi tot întru aceaş vreme a le pune înnainte nişt© 
pilde vederate, din care să să poată folosi. Mulţămire ce sămţăsc 
că aveţi întru tălmăcirile mele, îndemnările ce ml-aţl făcui & 95 pune în lucrări şi altile, vă încredinţăz că mau îmbărbătat, fă- 
căndu-mâ a uîtâ vrăsta întru care mă allu, şi a mă nevoi încăt 
îm va 11 prin putinţă pentru raulţămire tuturor, 

«A dum.-v. plecată slugă «821: Mart: If): 

«Alexandru Beldiman, Postelnic. »> 

Pe paj^na 423 a tomului TI se află urmâtorea notiţă: 
«•Sau prescris de drîapta nie, în vreme eterii, întru ace osândi tâ vreme, In 
carantina ot Hculenî, şi in satu Vrăneştiî răzăşl 1821 Iun. 18, 

«IJeldîman Vornic.» 
Pe paffina 457 se atl'i notiţa acesta: 
«SfArşit tomului al doile, prescris în carantina Sculeniî. 1821 Maîu 22,» 

Cuprinsul ^te urra&tarul: 
Tomul L {SiK 31): 

Carte intăL Cap- 1— 11 • - Pag. 5—218 

Tomul 2. Cap. 1-^8 t 219-457 

Tomul lî, (No, 32) . 

Carte: 3-le. Cap. 1-8 1 190 

Caite 4. Cap, 1-8 u 192—423 

No. 3.1 

Iii*4» — 2 tomuri legate împreuna; tom. 1 foî 1 -1-70, tom II foî 2+75.— 
Seco! XIX. — Bibi. Scheiană. 

Scris pe hârtie. — înaintea fie-caruî volum oăte o foe cu o miniatură în 
colori. 

Pe foile 1 ale amânduror tomurilor titlul: 

Alexie sau căsuţa dina codru. 

Cuprinde In tomul I Cap. 1— U, in tom, II Cap, 1—8. 

No. :i4. 

ln-4^ - Fui 121. — Secolul XVItl — IMhl Scheianâ. 
Numerotaţie veche 3—80, in câte-va locuri greşită şi sărită, foile 1 — 2 per- 
dute, oele-ialle fol nepa<^inate. 

Scris pe fiârtie de mai mulţL Titluri, citaţii şi note pe mar^'ine cu roşu. 

Volum amestecat; cuprinde urmâlorele: 

1. Sfîrşitul unei scrieri despre DumnetJeQ şi Duhul Sfînt (foile 
1 — 2), avend la sTirşit (f6ea2) scrisă cu roşu nota: tcLet /202(Î754] 
lanuarh tn 21 de zile.n 

2, «Pentru pre ce vreme scornit iconoborenie, şi care înpă- 
raţi s*au Hleutij iconoborniol şi care săboară din toată lume pen- 
tr'acTasta fură procleţi». — Foile 2—7. 

3 «t Pentru oruce văzutului seranu a fiîuluî omenescu a Dom- 96 nuluî nostru îs. Hs., care semnu la vreme viireî sale la oe 
doa să va ivi pe nuoreî cerîuluî şi pe graiurile vrăjmaşilor cru- 
cii Domnului. Hâspunsu.» Foile 7 — 23. 

La sfîrşil (f. 23 v.) se află următorea notă : 

«Caută şi proloage, că vil alia destul de sfintele icoane şi de 
sfânta cruce, că sint şi insămnate une locurî cu semne pe de 
laturî. Să să şti şine au scris u, s au iscălit. Az Toader .Icra . , *> 

4. «Pentru înblatul cu crucile.» Foile 24 — 28. 

6. «Pentru ruga sfinţilor,» Foile 28 v. — 35. 

6. «Pentru ruga şi milostenie ce să faci drept sfintele morţilor, 
din Scriptura vechi şi noă, dovedele de la sfinţi.» Foile 35 — 42. 

7. «Viîaţa şi petrecire sfântului slăvitu i marelui mucenicO 
loan cel nou de!a Socîavâ, carile să prăznueşti în 2 zile a luî 
luniYa.» Foile 43—51 v. 

8. «înştiinţare pentru moaştile sfanţului şi marelui mucenic 
loan cel nou d© la Suclavă, cu ce pricină s'au luat de la Mol- 
dova şi la actastă vreme unde să allă.» Foile 51 v. — 53. 

La siârşit (f. 53 v.) se află acesta notă: 

<cPentru aceste sfinte moşLÎ, după atăta curgere de ani ni- 
mene din pămintenii noştri nu s'au mal putut ispiti a întră la 
adastă cheltuială, ce după ce sau luat scaunul Sucevii supt 
stăpânire inpărâţii nemţăştl^ îarăş s'au adus cu putere înpărăţiî 
nemţăşti.» 

9. «Viîaţa şi petrecire sfanţului i slăvitului şi întru tot cinsti 
tului Apostol şi Evanghelist Luca.» Foile 53 v.— 63. 

10. «Poveste lui Afrodiţian Persul scrise de Filip prizviterul 
chinghelul marelui loan Zlataust, pentru naştire luî Hs: şi pen- 
tru steoa şi pentru închinăciune vlahovnicilor de Persida bla- 
goslovi ocî.» Foile 63 — 69. 

11. «Istorie a Sosanii dela începătura lui Daniil, osăbit pen* 
tru că nu este îa ca şi poveste ce cu balaurul Vil In cărţile 
Evreiloru.» Foile 70^73. 

La stîrşit [f, 73l uSă să ştie cine au scris-o, că sau iscălit, 
Toader Jora.» 

«Adastă cărţâlue am scris-o eu dipe o carte a sfinţii sale a 
egumenului de Floreşti, pentru ca să să ştie valetul 7264 (1756): 
întru oare zile să o fi scris Costau ti n Bălâdan, întru care scrie 
aşe: 

«Scris-o-am di pe un izvod ce era scris de ermonahul Ne- 
cuklu Arhimandritul, ce scrie că au scrisu de pe o Biblie a 97 lut Serba n Vodâ din ţara muntenîască, eănd au fost în ţara 
leşască.» 

12. <»Viîaţa şi petrecire şi pro mănuntul poveste a pre cuvio- 
BuluT părintele nostru Vasilie Nori, scrise de Grit^orie călugărul 
ucinicul sfinţit saie, Dlagoslovi otcet. » F. 74 — 106. 

13. (cinvâţâturâ. pe scurt în potriva a multor rele închipuiri; 
cariî neştiind lac uniî din creştint; şi dovediri de unde să trag 
acele rele şi ce închipuesc.» F. 107 — ^116 v. 

14. «Pentru ceta ce vrăndu a purced i în cale şi de să în- 
tăinplâ a le eşi innainte ţigan; sau din oare caro osăbite săl- 
bated lleri; eî atţince mergu bucuros: crezându cum că le va 
fi cu bună norocire călătorie, iar de va eşi înnainte preot: 
atunee să şi întorcu înnapoî: ocărăndu şi suduindu darul şi 
destoinicie preoţască.» F. 1J6 v, — 121. No. 35. 

In-4*. - Fot 148. — 8ecol. XVIIL — Dăruit de loan Bota, loveţâtor In Săl- 
ci va-de-sus hi TrartsilvaTiin 125 Midii 1885|. 
Şerifi pe hârtie; titlurile şi iniţial c4e capitolelor cu roşu- 

Cântări bisericescî la sărbătorile marî, extrase din Triod, Pen- 
ticost^r şi MineiQ. 

1. «Tropar Triod yluî şi a Pentecostariul. începăndil de la Dumineca Varae- 
şuluT şi a Fariseului, păiiâ la Dumineca tuturor sfinţilor.» F, 1—8. 

2. Vineria şîasia In post. — La Sâmbăta lui Lazaru. — F. 9—24. 

3. »îii Dtimeneca a şlasc^ a FtorilorQ.» — F. 24—28. 

4. *\n Dumineca Florilorfi.i» — F. 29—37. 

6. «In aflnta şi marla Miercuri sarra.» -- «tn GToîa cîa mare.» — F. 
88-68. 

6. tSlujba sfmtelorQ Patimi a Domnului nostru îs. Ha.» — F. 58—76. 
7 ■tfi snnta şi raarîa Vineri.» — F. 76—87 

8. •In «fin ta şi mar^ Bămbatâ siira» — F. 87—92. 

9. tin sflnta şi martţ Dumeiieca Paşii Iar* — F. 92 — 100. 

10. «La Innaiţarc Domnului nostru îs. Ds.» — F. 101—109. 

11. «La pogorîrt* Duhului sflnlQ sară Ia vecernie.» — F. 109—116. 

12. «La sfinţii Apostoli FetrQ şi Pavel sară la vecernie. » — F. 117—126. 

13. *La Adurmire Prdcislei sară fia) vecernie,* — F. 127—135. 

14. «La Naştere Domnului nostru Ia. Hs. sară Ia vecernie. w — F. 135 — 148. 
La sfirşit nota : 

•Scris-am acîasia carte eu greşitul şi nede(stoTm)cuI Popa Ion de la Ştiopi. 
Ai Domnului 1734.» ăf^nuâcrift* rcmâmttcl. 98 In^4» ^ 186 foT. - Secol. XVU. 

Scris pe hârtie; titlurile şi iniţialele capetelor cu roşu până la fuea 16. 

Pe fuea 1 titlul : 

u Letopiseţ ulfi ţărâi Moldovei, de la Aaron Vodi încoace, de 
unde laste părăsită de Urîache Vorniculu de ţara de g^los. 

«Scoasă de Miron Costinu Vornicul de ţara de gîosCt, în oraştl 
în laşfj, în anul de la zidirij lumiî 7183, Iar de la naştere măn- 
tuitorlulul lumii Iul Îs. Hs. 1675 msţa... dnu.,i> 

Textul publicat de M Ko^ălniceanu tn Letopimfilf, Tom. l. ediţ. 1, laşQ 
1852, pag. 211-355; edit- 2, bucureacî 1872. pa^'. 243-373; de V. A. Ure- 
chia in Miron Coj<tin, Opt re mmplete, Toni. 1, liucurtîici iBîîJC, p. 429—678. 

La sfirşit lipsesc© textul din ed. Urechia^ p. 672—678, de ia vorbele: «c4 
solii âcmu pozvoliâ, ales Stamatenco. - .» 

Pe f6ca 186, se afli scris pe margine urmâturea notitâ: «Acestu lâtopis 
îl ani şi eu <!t* la ujichî-miey lorga, şi l-ara c(etit) din scoarţă pkn In scoarţă» 
şi uicî uii cuviuilu potrivit sâ aflu, fiind scris de moldovenu.» So. 37. I In-4^ — Foî 291 fnumerotaţia oHgmalâ); începutul şi sflrşitul lipsesc, pro* 
cura şi foile 1-16. 19, 22, 28. 29, 51, 54. 60, 61. 64. 72, 7J. 78. 106, IU, 
120, 123-126, 128, 172. 173, 178, 183. 224. 229, 259. 335 şi urmAtorelc. - 
Secol. XVIÎL — A fost al Iul Cesar bolliac; d<1ruit Academiei do D. A 
aturdza 11885). 

Scria pe hărtîe; titlurile şi iniţialele capetelor, aniî hi text. cu roşu. 

Letopiseţul Ţeriî Moldovei de Nicola© Costin (1662—1711) şi 
a doua domnie a Iul Neculaî Alexandru Mavrocordat Vvod. în 
Moldova, de Acsinti Uricarul (1711— 1716). 

Text publicat de M. Kf}<;ăln{ceanu h\ LctopUiţiU ţării Moldtmt^ Tom* II 
Iaşi! 1845, pag. 1-192 şi ia ed. If, Tom. l\, BucurescT 1872, pag. 1—173. 

No. 38. ln-8«. — Foî 123. — Secol. XVlH. — CumpSrat dela A. Zwiebel, anticar 

hi Bucurescî, la 19 Nov 1894. 
Scris pe hârtie. 

Pe foea 1 titlul: 

•dnvăţătură sfântă pentru ceî ce vor să Ia darul preoţii, au 

au şi loat, întrebare cu răspunsuri.» 99 Are următorul cuprins : f^»* 

•Ce va sa, ztcă preot.t \ 

• Pentru Incliipuirt5 tainilor.s 6 

«Cuprtndert^ in scurt a taînilor» 8 

«Pentru sfintele sfite.» 11 v. 

'«Pentru sfintele vase.» ^ 13 v, 

«Pentru biserioă.» J4 

«Pentru toaca bisericlT.» 14 v. 

■ Pentru sfânta masă.» 15 

Degpre liturg^hie, partea intâîa 16 

Partea a doua a liturf^hieî • 34 v. 

•A tr^îa parte a sfintiî lituri^'hiî. 61 

rtAicî scriem ntşte tn^^emnărl ale nişte sfinţî dascăli, ia aceste sfinte 

taîni.i . . * 96 In-4». — Pagina 213 (numerotaţi© orig:inală), — Secol. XIX. — Dăruit de 
I. Droc» protopopul Mercurul (Ardealj^ Ia 2 Aprilio 1893. 
Scris de aceeaşî mâiiâ. 
Cuprinde următorele: 

1. Petiţie adresata de un nenumit adresată: «Pri^ tnâl^ate tnpărate!» c&tr& 
Impdmtul Austriei Francisc II cu dala «Martie 1804>^ şi subscrisă: «Al Pr6 
tn&Iţii tale credincios rob şi supusă slu^â N. N.i In petiţîune se arată ne- 
dreptăţile şi perseciiţiuniie, pe carî Romanii din Ardeal le sufer de la Unguri 
şi Saşf, şi se plAnije mal ales de procesele cele lungi dintre Saşiî şi Românii 
locuitori în Scaunele săscsci numite «Fundus Rei^'ius.» Pa;». 1—181. 

2. «Privată descoperire despre lâcuitoriî din ţara Bănatului, şi pricinile din 
care sint oamenii acestea in stare slabă, săraci şi lipsiţi de bucate şi din 
care să slobod uniî dintr'Inşiî la furtişag-urî şi tălhâriî: precum şi raijlocirde 
prin care să poate acest norod a să Îndrepta, ca se fie gazde bune şi oameni 
de omenie.» Acesta opinie este şi ea adresată împ&ratuluî şi subscrisă: «Al 
tn&lţii tale umilit rob şi credincioasă slugă. N. N.» Pag, 182—213. 

No. 40. In-4*. — Foî 95 scrise, 96—157 nescrise. 
Şaraga, anticar tn Iaşi, la 3 Febr. 1894, 
Scris de aceeaşî mână. 

Pe foea 1 are titlul următor: Secol. XVIII. — Gumpgrat dela «Istoriîa Americă!, cuprinzind un perilipsis a allăriT eT, teri- 
moniile bisericeşti şi politiceştî, începutul legilor^ a lor tagme 
şi deşi demonii, rănduelele cărmuiriT^ lirele şi obiceiurile lăcui- 
torilor el^ adunata din deosăbite cărţi, a celor mal vrednici de 100 credinţă istornici, şi acum întâi tălmăcită în dialectul inolclove- 
iiesc, prin ostenela smeritului Gherasim Arhimandrit Mitr la- 
şului; închinată pre sfmţituluî Episcop al Romanului Kiriu 
Kirin Anloniî. Tomul 2. 1795.» 

Pe f6ea 2. verso suut scris»? iirmătorele dou€ vep^urî: 
«Mihail Constandin Suţul Voevod sau iiiUiraplat 
Intru adastă ţară de pronie încoronat* 

Iar pe f6ea 157 v«»rso se află următurea însemnare: 

• Maî 16 la 4 cîasurî au răposat Aotonie Episcopul Homanuîuî.i» 

Volumul cy prinde urraălurele: 

•ÎHpăHiţita Ptrk,^ 

•Capul 1. — Scriere Inprepîur ghecgrafîcîasi"A a inpărăţiel Perii. » . 3 

aCajmf 2. — Biruinţa înpîirăţîeT Periî fAcuta de Pizar şi Alrnagro.» . 24 v 

fCapui 3. — Pentru vcL-hil slZipănitorr a Iul l'erii.i 85 v. 

a'apul 4. — Pentru \*^ge vechilor Peruvieriî, .... 42 v. 

•Capul 5. — PerUru nunţi şi tn^ropărî a Peruvienilori. 5<> v. 

• Cap. S. — Pentru cârmuire, ştiinţe, obiceiuri şi apucărî a vechilor 
Peruvienî.» ,.-......,.. 54 

*Cap. 1, — Năravurile şi obiceiurile Peruvienilor de acum.» . . . , 62 v. 
•Caput 8. — Năravurile Creolilor de la Peru.» ... * 68 v. 

«Perigrafila Breziltel.» 

mf^apul 1. l^x, 

«Capul 2.— Pentru legd Brazilienilor şi oareş care obiceiuri a lor • . 76 

flPerigTaflIa Canadil.» 

^Capul l — Pentru le^t^ «ălbatecilor dela Canada.*. .,,,,., H4 v. 

• Capul 5. — Pentru nunţile sălbaticilor de Canada*» 89 v, 

•Cupul 3, — Pentru longlorî sau doftori a Canadienilor ş{ ţânmo- 

niilw Inj^Topărilor acestor noroade.» 92 v. 

yotă. — Aceât cap nu este sfirşit. No. 4Î. In-8'. — Fol 285, — Secol. XIX, — CumpiVat dela anlioarii Şaraga la 3 Fe* 
bruarie 1>94. 

Scria pe hărtie de aceeaşi mănL 

Aro următorul titlu po foea 1 : 

(«Pavel şi Virşrinia. Scrisă în limba franţuzască de I. E. Ber- 
nardin Sempierti, şi acum tălmăcită în ce românescâ de îancu 
Nicola, Bucureşti în M(ănâstîrea) 8, Sa va. 1827 Ianuarie 12-» 

Pe foile 2—6 se aflft: «Procuvlnlarea scrii turîulul.» 101 Pe foilo 6— 282: aPavel şi Virginia.» Pe f6ea 282: •Sfirşitul luî Pavel şi a 
Virginieî.» Apoi mal jos scris de aliă mână: 

«Vrednică di ascultări şi povăţuire tinerilor celor ămgămfaţi în 
feţarnică dragoste, a-şi plerdi şi vilaţa, precum Pavel şi Virginieî.» 
«Sărghev.» «1838 Mart. 29.» 

Pe dosul aceleeaşT foî 282 se află: 

«Eu văzând frumoasa povestire a aceştil mici cărţi, m6-m pus 
ostenelile mele, cele cu dragoste, întru scrieră eI,,8criindu-o, în 
vrein6 cumplite! cîumî, ce stăpâne în laşî la anul 1829 Noem- 
vrie 24, în sfânta Mănăstire Slatina.» «Ştefan Şandru.» 

Pe foile 283-284 se află scris de acelaşi : *< Ol nenorociţi Rumâni, 

Lăsând armele din mâni 
"^ţl ajuns la adastă stare 
Vrednică de lâcrămare. 
^âcl nu le întrebuiţî, 

Ca prin ele să sporiţi 
^'ajungeţi învingători, 

Patriei folositori. 
Ştiinţele ll-aţi părăsit, 

Şi prin ele n'aţî sporit. 
Meşteşuguri fellurite 

Ni-8 de tot necunoscute, 
lată pentru aceste toate 

Ne-u ajuns aceste soarte. 
Căci ne calcă alte ghinte 
Ca pre unii fără minte, 
Detâle ori n^ ii sărăcit 

Şi patrila ne-â pustiit, 
^ecî dar să ne silim 

Ca în toate să sporim, 
^n învăţături înnalte 

Cum şi multe lucruri alte. 
Patriei să ne jertvim 

Şi printr'însa să'nflorim, 
^ se bucure şi Ia 

I^e fir^sca roadă sa. 
^•' al mei compatrioţi, 
Al lui Tralan strănepoţi, Veniţi toţi într'ajutorlu 

La un lucru *ndemnătorIu, 
Să dăm toţi şi s'ajutăm 

Şi pe V\eş să*ndemnăm, 
Ca toţi cu învăpăere 

Să aducă vr o plăcere 
Patriei lui cel dorită 

Multor bunuri părăsită. 
Fieş după a lui stare 

Să aducă vr'o lucrare, 
Căci a noastră patrie 

In gradul ce acum stă 
Priimeşte lucru bun 

De la cel mal mic Rumân. 
O! înalte ziditorlu, 

De eşti drept judecătorlu, 
Priveşte cu bune graţii 

Asupra aceşti! naţii. 
Rădică din'tunerec 

Ca unul ce eşti puternic, 
Şi din multe neştiinţe 

Care aduc nepriinţe 
Renoeşte 'n fieş care 

O înfocată lucrare. 
Ca patria să nflorescă 

Din a sa roadă firescă 
Si mal mult va (\ mărit 

Numele cel pre slinţit.» 102 «Am alăturai şi acest stih patrioticesc compus însuş de mine 

maî josul iscălit. 1830 Oct. 22.» 

«Ştefan Şandru.j» 

No. 42. 

rn.4'. - F6e 1 şi pagine 8+284. - Secol. XL\. 
Scris de .^ceeaşî inAnă. 

Pe faţa tteorţoî dinainte a legăturii are imprimat tn pele titlul: KtlHAIllt'L 
K(niA\IIHţir'lM»10K*h — 1834. 

Po fuea delu început Apo următorul titlu: 

trPartîa întĂî ş-a ş*a doa a condicii criminaliceştî, ce 8*au alcătuit 
în Bourt pentru multa felurime a faptelor criminaliceştT, 

wDată în tipări în zălile pre luminatului Domnului loan San- 
dul Sturza Voevod, şi a pre osfinţitulul Arhiepiscop şi Mitro- 
polit al Moldavviî Kyrio Kyr Veniamin, şi prescrisă di pi tiparî 
di mini.» «C. Scobi hor.» 

1^0 uUima pagina 284 iirniAtOrea Însemnare i 

«Sau gătit di cătră mini glos iscălitul, la anu 1834 Mai 11 
întru o ză de Vineri la 10 clasiirl şi gtumătate den zâ turceşti, 

în oraş Iaşii.» 

ccCostachi Scobihor Stohiic.» 

Pe pag^inele 1 — 8 dela tnceput so allă următurea -• 

•Scară a capitilor oe 8& aiU Intru acfastă condicft oriminaUcîască.t 

^Partfa intălu.9 

«Praviliceştili orăndueli întru cercetarîa faplilor criminaliceştl.* 

nCnp, intălu. — Pentru îurişdiiH'^îa crinitnaUcîasc&, de la § 1 pănâ la 35. ■ 

•Cap. al daiU. — Pentru cercetare şi disooperirîa faptiî criniiiialiceşti, di la 

§ 36 pftnii la €0». 

«Cap. al trilU. — Pentru pravilicîasca p&ră, sau Invitioviţărî, de la § 61 pân& 

la 77.. 

• Ct$p. al pnlruU. — l'etitfu prindiria şi cercetare delui învinovăţăt, de la 
§ 78 pîln.'i Ia 95. • 

•Cap. <i/ ctncile. — F*entru urniare gludicăţâi criminalului Intru cercetare 
vinovăţiilor, de la § 96 p&n& la 10L> 

•Crtjo. al ^tisăle^ — Pentru cercetare roarturilor, de la § 102 pană la 114.» 

• Cap, al fapiiU, — l*enlru Indlţoşare celui inviiiovâţât cu mărturii; de la 
§ 115 pană Ia 120.> 

•Cap al optulîa. ~ Pentru praviliclaaca puteri a dovezălor, de la § 121 
pană la 145.» 

• Cap al noHlta, — Pentru pravilicîasca hotărărî a pricinii criminalicestî- 
de la § 146 p&nă la 151.» 

• Cap al sâcUe, — Pentru săvărşăre şi punire In lucrări a hotărăriî, de la 
§. 152 şi 153* 103 f al utifiprizâciU. — Pentru ce di iznoavă cercetare a uniî pricini cri- 
roinaliceşti, de la § 154 până la 16L» 

•Cap al df^usprizăciîia. — Pentru urmare in protiva celor înstrăinaţi şi 
celor fugiţi ce sau inviBOvăţât pentru o faptă criminalicIascÂ, de la § 1G2 
|>&nă Ia 166.» 

• Pm-tla a âoa,* 

•Pentru faptilî criminaliceşti şi pedepsălo lor.D 

*Cap !n(ăiu. — Pentru faptili criminaliceşţi de obşte, de la §, 167 pUnâ la 172.» 
*Cffp al doile. — Pentru pedepsăli faptilor criminaliceşti de obşte, de la 
§. 173 pană la 184.» 

• Cap al triile. — Pentru faptili criminaliceşti de osâbit, §» 185 şi 186.» 
•Cap ni pafrnU, — Pentru faptî criminaliceşti, ce pnvăfcu \n protiva 

itipânirij, şi in protiva patriii, de la §. 187 pfmt\ la 193.» 
•Cap al cincik. — Pentiu opşlîasca .sĂlnicii, de la ^. 194 pană Ia 109. > 
•Cap ni şa$ăle. — Pentru ne Inpliniria sîiu ră Inplinirîa intru slujba op* 

ştîascâ, de la §. 200 pană la 203.» 

•Cap al faptile. — Pentru sainica slobozărîa vinovaţilor. §. 204 şi 206.» 
•Cap al optuU. — Pentru tipărire sau lăerîa de monedă, de la §. 207 pană 

la 209.. 

*Cap af nouh, — Pentru ucidire. de la §. 210 pană la 21 9. j 

<iCap al zăceU, — IVntru .sâlniea pierdirîa pruncului zâmtsUt» de la g. 220 

panii la 222.» 

•Cap al unsprizăcile. — Pentru rănire sau altă trupTască vătămare prici- 
nuită din ură. pizmă sau sfadă, de la §. 228 şi 224.» 

»Cap al dmsprizăciJt, — Pentru râ^jire ficîoriî şi precurvie, de la ^. 225 

până la 233.1 

*Cap al triL^pt'izăcile. — Pentru punirîa di foc sau aprindirla, de la g. 234 

pană la 236.0 

• Cap al patrusprizăeih. — Pentru furtişag şi lăînuirla lucrurilor furaţi, 
de la g. 237 pănâ la 244.» 

•Cap al cinsprizădîe, — Pentru iconomicosul faliment, de la §. 245 pană 
la 247,. 

• Cap al şaf^rizăciU, — Pentru prădăcîune cu ţânerîa drumurilor, de la 
§. 248 pană la 252. ^ 

•Cap aî fnpiUprizăcilla, — VeniTM plastografie, jurămăntul mincinos şi mă r- 
tiirie mincinoasă şi viclîană, ^. 253 şi 254,» 

•Cap al opUiprizăriU. — Pentru îndoită cununii, cu ţănerîa a doa fimei. 
de la §, 255 pănâ la 258.» 

•Cap al nmt9prizâcile, — Pentru clevetire, ocara şi vălămarîa cinstii altuia, 
de Ia $. 259 pană la 262.» 

• Cap «/ douzâeite, — Pentru §. §. a faptilor criminaliceşti şi a pedepsâlor. No. 43. Tn-4«, — Fol 2+158, — Secol. XIX. — CumpSrat dela anticarul I. M. Z\Aie- 
bel. la 19 Maia 1894. 104 Scris de acaea^T m&nft. 

Fe dosul le^âturiî şt pe f<Sea 1-a are următorul titlu: 
«Retorica, Botanica şi Economia Rurală.» 
Volumul «« compune din urmâtorele trei «caetei : 

1. «Caet pentru Retorică, care să paradoseşte de cătră D. D, 
loan Maîorescul. — 1842 Oot. 9. — loan Cern&tesculw Foile 1—63. 

2. <«Caet de Istoria naturală, şi Botanică, care să paradoseşte 
de cătră D. D. Leon Filipescul. — 1842. Oct. 6, — loan Cernă- 
iescuL» — Foile 64—90. 

3. «Caet pentru Economia rurală, care să paradoseşte de cătră 
D. D. Leon Filipescul. — 1842 Oct. 7, — loan Cernătescul.» — 
Foile 96-^152. 

No. 44. lti-4«. — Foî 234. — Secol. XVIII. 

Scris de maî muHî; acri96re uritâ; f6rte urite iniţiale roşiî; câte-va fiffurî 
de fefinţi şi alte per!?6ne forte uHt desemnate în colorK 
Volum amestecat, cu cuprinsul următor: 

1. «Pentru Ava Apulonie şi Filonie şi pentru alţii ce V 6en. 
au mărturisitu dinpreună.» L v* 

2. Pentru Ava lulianu (^1 . 3-4. 

3. «Pentru Avva Inochentie.» 4. 

4. <• Pentru Ava Gadana.» 5. 

5. «Viîaţa slăntului Coslandinu în paratul.» (Cu portret). 5. v 

6. Povestire despre Mi ha ii a luî Theodor în paratul 
Rusiei şi Ob!)a-Şa!i, înpAratul Persiet. (Cu dou6 ilustra- 
ţiuni, f. 52) 47. 

7. «Istoria înpăratuluî Mei h ii cu doi feciori al luL» . . 53. 

8. «întrebare şi răspunsu — Dascălul întrăbă şi uceni- 
cul răspunde*» 56. 

9. «înlrehâri de darurile sfintei biserici.» » 59. 

10. («înlrebare de patimele f Domnului Usus Hristosu.» 61. 

11. «întrebări pentru zidire luî Adamu.**. ...... 63. v. 

12. «Aceste zile alo lunăf toate cu zodiile lor, care 
umblă, zodiile după zile, şi după cumâ este zodiîa.» . . 69. 

13. «Istoriîa părintelui Macarie cănd s'au întănpinat 

cu îngerul in pustie.» ................ 70 v. 

14. «Descoperire sfinţi şi dumnezeeşti Leturghii ce 
saude linbiloră de dumnezescă strălucire, precumu scrie 
Barokie [sic] * . . . 74. v 105 15. ^învăţătura lui Archirie căncltt au învi'iţatLj pă ne- 
potă-său Anadam." . . * 84. 

16. Disputa dintre Lefterie şi Tarasie (Creştini şi 
Ovrei), pentru legea cea maî bună în cetatea aDrakiîa.»> 91. 

17. Despre sfanţul Etrim şi Vasilie şi despre Litur- 
ghie 93. V. 

18. «Suţul Voevod» cu familia — portrete — .... 97. 

— («Părintele Avraam; este şi îiiijerul când au veni tu 

să-î spue tle nnoarte» — ilustraţiune 97. v. 

19. ((Cuvântul ti după apocalipsis scoasă pentru vilaţa pă- 
rintelui Avraam.» (Cu ilustraţiune). . 98. 

20. O poesie de cuprins religios şi moral 108. 

21. «Epistoliîa maică Precistilw* (Cu ilustraţiune, f. 

110 V.) 109. 

22- «Istorita cetăţi Ţarigradului cănd înpărăţîa Con- 
standin înpăratul creştin, şi sau luuatii de Turci de la 
creştini, adecă Greci, cumu aralâ în sine şi ci au fostu 
de la Dumnezeu, ca să se înplinescă scriptura bărbaţilor 
celor înţelepţi.» 116, 

23. uEpistoliîa Domnului nostru Isua llristos.» .... 134. 

24. Cuvînt al Patriarehuluî Ioana din Ierusalim . . . 142. 

25. «Zapisul Avestiţi aripei Satane cătră Arhanghel 
Mihail voivodul inţrerescu.» . , . , 142. v. 

— «Intru acîastă zi pomenire slîntului slăvituluî ma- 
relui mucenicu loan.j» 145. 

20. wVilaţa sfântului Mucenic llaralambie.»> (Cu por- 
tret, f. 156) 145. v. 

27. «Intru acîastă zi pomenire sfântului slâvitului ma- 
relui mucenicu loan cel nou de la Socioavâ.» (Cu portret, 

l\ loG v,i , 157. 

28. Viaţa sfintulul Dimitrie Basarabov cu titlul urmă- 
tor: «Ca un al doile sicriu din apa Lomului eşindu Ba- 
sarabobul cu facere de minuni măngăindu-1 maî pre ur- 
mă te-ai dat Valahii Voivodul, care gonindu pre pă- 
gănu ca cîuma cu putere tare.» (Cu portret, t. 16ti v.) . 167. 

29. «Pătimire sfanţul uî mucenicloanu,oeldin ţara romă- 
n^scă, carele au mărturisit la anulu 1662 Maiu 12, scrisă 
de loanu Chirofdu, ce au fnstu Logofăfcu mare al Visterii 
uel mari rumăneştL S'au tipăritu din Martirologhionu cu 

Ia ce sau tipărit de curând u.« 172. 106 30. Vămile văzduhului . - 178. 

31. «Descoperire ce înfricoşată a judecăţii lui Dum- 
nezeu w. 206. 

32. «Arătare cum că vilaţa ce de obşte îaste c^ mal 
cu lesno spăsitoare, alcătuită dina învăţăturile Sfinţilor 
Părinţi şi dascăli cătrâ fraţii din Siînta Mănăstire a Căi- 
dăruşanilora, molitfă şi blagoslovenie,/» . * 226. 

33. «Cuvînt pentru un călugăru ce I-ad slujit o fecioară.» 
(«Din cuvintele Simţului Theodor Studitul . * .»») .... 231. 

34. «Din minunile la vr6m6 Naşterii Domnului nostru 

îs. Hs.» 23Lv, 

In volum se află urmâtorele însemnări: 

Foea 11: «Să să ştie câ aceste foiţe sânt ale mele Stan Lo- 
gofăLn 

Foea 56: «CTHHS," ACOrQiMiTSA 7302 -- 1793 Septemvrie 
22 de zile,»» 

Foea 109 : «Şi am scris eu Logofătu Năstase.n 

Foea 115 v.: «1794 Octomvro 22. Stan Lo^j^ofătu.» 

Foea 154 v.: «S'au diorthosit acestu cinstit paraclis, smeritul 
Nicoiae Grid, paroh în Bojgarseghi.» 

Foea 232 V.: «La l^t 1823 s'au cutremurat pământul în luna 
luT Ghenare în 20 de zile la un ces din nopte pă la vreme 
mesi.» 

«La let 1823 la luna Iul Aprilie în dozeci şi cinci de zile 
sau cutremurat pământul pi la zece cesurl fără cinci minute 
. , (1) Voivod.» 

«La It^t 1823 luna lui Aprilie în doaozecî şi trei de zile, a- 
dică în zioa de slăntul Gheorghie, s^au făcut un focu, care n au 
mal fostu de căndu sau făcut Bucureştii, pă podu Beilîculul au 
arsu la cincl-şase sute de case, în zilile luî Vodă Gligorie 
Ghica Voevod şi în zilele Gavanosului care şădt^ cu Turci în 
Bucureşti.» 

"Nu la cincl-şase sute dă case, ci numai patru sute noe-spre- 
zece. » 

Foea 233 v.: «Adastă carte sati ftlcut în zilile lui loan Ghe- 
orgho Carago Voivod, s'au făcut adastă carte în vreme acela, 
Iar Domnu venise cu trei ani mal nainto pană nu să făcuse (1) WaX multe cuvinte şterse, de nu se pot degcifi-â. I 

I 

I I 
107 actastă carte, şi şâzăndu în scaunu lui în Bucureşti treî ani şi 
el venise dela Ţarigrad do. în postul Crăciunului 

lUrm^zi mal multe rlndurif, cart fiind şterse nu se pot descifra). 

X(L 45, ^ 

I 

t în-4*. — Foe 1 şi pagine 199. — Secol. XIX. — Cumptîrat dela anticarii Şa- 
ragîi la 3 Febr 181^4. 

Scris pe hârtie de aceeaşi mânfi cu cirilice vechi. 

Legat în piole presto tot şi cu multe fi^j-urî aurite. Pe 3c6rţa din dosul 
legăturii imprimat: H^PO^hlHOH ÎQGlliD PAVlIIKlIuS. 

Pe pa^na J are litlal: 

«învâţătură pentru târnosâro bisericii, care cuprinde în sineş 
toată rânduîa!a îniioirit, sau sfinţirii hesoricit Să cade ppeotuluTf 
celuT rânduit de la Arliiereu: mergând in biserica ce noao, ce 
Ta să să sfinţască, prin porunca Arhiereului, să poruncîască ca 
să i\e ghiiic maî nainte toate cele trebuincioasă spre înntregime, 
şi sfinţire bisericiî, care gătiri sânt aceste.» 

In josul paginel 1 se află subscrierea întâiului proprietar al c5rljî: «lobif 
Beşcanu.» 

Pe f6ea de la început se ailă o p:ravurâ represetitând portretul luî «ItuâvvTjC 
«d5Y,s 'A/vavîa; %*x\ UwfqfA^i shiz^\i fl^AZ'.KvjZy etc»» Inscripţia este aşezîită In 
cele patru laturi ale stampei; Regele îiicorouat. stând drept, calcă pre o spa- 
dâ cu pici6rele. ţine In raâna drL'plâ crucea, sceptrul şi o aripă de [>asere; 
in cea stânga ţine un cap încoronat tăiat; de-a drepta şi de-a stânga Hegeluî 
se află imprimat; «^0 "A^to; — loiv & B>.<'Ji2i|i,Tjf.*>;.* U No. 40, ln-4«. — Fol 1+126. — Secol. XVIII, — Cumpărat dela anlîcariT Şaraga la 
3 Febr. 1894. 
Scris pe hârtie de aceeaşi mână. 
Câte-va fol la început şi la sflrşit stnt stricate de umez^lă. 

Pe f6ea 1 are titlul : 

«Viîaţa Domnului Heruvim dela Ronda. Tomul întăî.» 

<< Adastă istorie s au scos de pe nişte tetradil Spanioleştî în dia- 

cletul (sic) IVanţozăsc, şi de pe acifasta sau tălmăcit în limba 

moidovenescâ.» 

«La let 1793 Avtr. 31,» 
108 Acoal tom IntâiQ cuprinde 33 capute din aX'jîaţa Dumnuluî Ileruvim deU 
Ronda.» 

însemnarea ce se allă scrisă d 'asupra titluluî: 

cAcîastă. Utoric este scrisă de mine cel in ^Tos iscălit ..... 

«VasA » 

De desubt scris de a1tâ> m.-Vn.^ «Vasilie Neculuscu. oinstil.t 

In vlrful pag'inei cu titlu, scris do alUi rniVnil: «Are huz.» 

Pe marginea da jos a aceleiaşi pagiuo este înseninarea : 

«Cu cetire ara petrecut şi eu aciast:\ istorii. Toderaşcu Buzilă.» 

Io dosul tîthiiut se afla 20 versuri g^recescl subscrise: w DoiT.).t<*'; » 

Xo. 47. ln-4* — Koî 66. — Secol. XVIII. — Cumperat dela anticarii Şaraga la 3 
Febr. 1894. 
Scris pe hArtie de niaî nnuUe m:Uil. 
Cate- va foî sint perd u te, altele !a Ine-eput şi sfîpşit slnt stricate de ume4«^lA. 

Volum amestecat, avend următorul cuprins: 

1. tDî*serlation sur consomation du si^dc.» Textul este scris întreg romd* 
nesoe cu cirilice, şi începe cu vorbele: «Mulţi In multe chipuri — » Foile 1 — 4 r. 

2. «Palatul Crailor leşeşti. • — T. 4 r.— y r. 

3. fPentru ape.» Dialog' Intre K. şi P. — I'\ 9 v. — 13 r. 

4. «Filosofie celor vech', adecâ a Vrahmanilor dela Indie, a Ghimnoso- 
a«liIor. • F, 13V.-14. 

5. «Acîasla nu să poate mUntui făr nuraaî cu postul şi cu rujîicîune.» 
PredicA. — F. 15-35. 

6. «Iiitr'ncest fel vameşul. . .» F. 36 v. 

7. NotA de 7 rlndurî. la limba trancesi, despre La Bru} ere. — Maî jos u notă 
român esc& forte urlt .«icrisA. — F. 37 r. 

8. «Arunca spre Domnul grija ta şi el te va hrăni,» început de predicA.— 
F. 37 v,-3H. 

9. «Pentru MoTsei» F. 39 v.-^4G. 

10. EpistolA in limba latină. Incepiind cu «Multa mihi peracute scribls d< 
animac immortalitate. . . ,» — F. 47 v,— 62 r. 

11. Ln limbii latinA. incepi^nd cu «Antiocbi legaţi...* — F. 52 v.— 64. 

12. oPliroforios amlivulios.» Uialuy- între A. şi P. — F, 55. 
La şfirşit (f. bă v.)» de aceeaşi mAnA: «Ace(sta) s'au scris la 1797 Oct. 5. de 

Vartholomeî Putnenul.» 

La f. 35 r. sa atlA uriuătdrea notă : 

fLa 824 Avg. 3 .sau nAscut fiiu nostru loriju, DuminicA sară la 6 cTasuri 
di noapti şi sau botezat di purinlill meu Dumne-lul loaa PrAjAscu biv vel 
Postelnic, la 824 Avg. 8.» 109 No. 48 

Iii'folio mic. — Foî 4-f 246-^1. — Secolul XVHI. — Bibi Scheiauă, 
Scria pe hârtie de aceeaşî mână ; litiu rile şi iniţialele capetelor şi ale 
linealelor scrise cu roşu. 

Legătură în scurte de lemn iuvâlite cu pele preste tot; p© dosul legăturii 
tipărit: XPOHurPilOJli. 

Pe foea 1 are următorul titlu: «Hron^tf^rafa,» «Letopisăţu din greciîa 
«Cu învâţături pre bune, 
«Precum cerîul şi pământul 
«Şi cate sînt în cîastă lume, 
«Mal apoî face omul, 
«Voi î-au datu să-î să poată 
««Iară pentru neascultare 
uŞi^I scoa8â din raiu afară, 
«Şi cate 6au iăuut în lume. Ce-Î scos pre romăniîa 
Cu istorii pre depline* 
Făcu Domnul cu cuvântul, 
Toate le înplini bine, 
Şi-1 închipui ca Domnul, 
Preste zidire Iu! toată; 
Dede-l la pedîapsă mare, 
8ă-î fila viîaţa amară. 
Toate aice să vor spun^» «Letopisăţ dela facere lumii şi a omului şi săminţiile sfinţi- 
lor şi curgerile înpărâţiîlor din vecu.» 

Pe IntĂiele 3 fuî iiepag-- se alli ar&tarea cuprinsului dela fila 64 înainte; 
Inoeputul acestei arălArl lipsesoe. 

Are următorul cuprins : 

. ..-..., ^ llespre facere , . * . . ■ . , . , 

tAice ar&iâm cate lucruri au s&vftrşit Dumneziu.» 

«Pentru cădere îucîafAruIuî din ceriu.» 

• Cum au făcut Uumntzâu raîul, şi celi patru ape ce es din raîu» 
«Cum au /.idjt Dutniiezău pre om, ş'i pentru laeascuUare Iau scos 

din raîu.» - ..,,,.,..., 

«Cum au şezut Adam fu raîu, şi cum au lucrat piltii<lntul.i . . 
•Cum au blestemat DumnezAu pre Caia frate-său» . . 
•$i poronci Dumneziiu luî Noia sâ farA o corabiîa,» . 
•liipărţit-au NoJa părnărilul feciorilor săi cu fuiiiîa* , 
•Feciorii lui Noîa ii'au pâ/.it aşezămăiitul lâtăiie-şău.» 
•Pentru Avraam din ce ^:\miiiţiia îaste şi feciorii luî.* 
•Mergire lui Avraam cu Lot nepotu-său la pămăntul Arfaxadu.*» 
tDespârţirt} luî Lot de Avraam şi pentru jărtvâ.i ....... 
1 
2 
2v. 6v. 

tiv. 
7 110 «Arfttare de minune 

■Arătare" de niinutiL* 

«ArAtarC* de minune 

* Arătare de minund 

aArătare de mînuriL^ 

«Arătare de miuuiie 

•Arâlaro de miiiunt^ • Când au g^răit Dumnezău luî Avraain.<* 

iPentru Sodomui şi Gomorul cum sau potopit do Dumiiezâu,» - 
«Când au zis Dumnezăa luî Avraam că-î va da tecîori.» . . , , 

«Pentru sfănta Troiţe, când s'au arătat Iul Âvraam.» 

«Avraam av^ dar dela Dumnezău a şti meşterşug- atelilor» . . - 

• Pentru Isaao, fiiui lui Avraam şi a luî Isaac fiî 

«Pentru lacov cu fecîoni săi.» 

•Pentru visul Inpăraluluî, şi losit l-au tălcuit.» 

«(la)cov ş-au (b)lagoslovit ţfe)cionî săi.» 

. «Pentru sfărşitul luî losif şi a altor săminţiî. 

•Pentru na^tire Iul Moisi şi pentru alte minunî ce au făcut.» . . 
«Călătorită luî Moîsi dela Kghipet, şi cale mînuuT au săvărşit cănd 
au scos pre Jidovi din robiîa luî Faraon. p .,.....,.,.. 
«Arătare Intăî de minunile ca au săvârşit Moîsî eu Izrailteniî.» . . 
•ArăUire de minune a doa.» 

a triîa.» .,..,. 

a patra.» 

a ciuce.ft 

a şa.se.» 

a şapte » , 

a opta.u 

a noa.» * . . . . 

«Pentru pastile jidovilor cum s'au jârlvuit cu ce tnchipuir^.i . . 
iCeinchipueşte mielul ce au măncat jidovii, cănd au eşft din Eghipet» 
«Arătare de minune a zace, pentru groznicul omor ce s au făcut 

In EghJpţ luî Faraon şi In lot norodul.» 

«Pentru celi zaci porunci alo !aî Dumnezău.» 

«Pentru lespezile ce au dat Dumnezău Iui Moisi » . 

«Pentru mana ce lî-au dat Duinne^âu Jidovilor In pustiîa.» . , , 

«După sfărşitai luî Moîsi stălu Itsus Navi.» 

■Aice arătăm eeli 12 săininţtî ale lui Izrail: adecă nurairti.» . . . 

flŞi atăli'i lisiia Navi judecător norodului.» , . . . . 

«Pentru luare cetăţii lerihonuluî, cum sau biruit. 

«Şi stătu luda judecător norodului.» .... . 

•Şi stătu ^nudecâlor GotUoniiL» 

«Devora prorocită stătu mare judecător.» 

•Şi stătu f^iudecâtor Avimeleh, norod uluî.» 

«Şi stătu gludecător lair norodului Izrail.» 

'«Pentru Bamson şi lăriîa Iul şi alte ce să vor arăta.» 

• tli preotul stălu judecător norodului.» 

•Incepire Inpăraţieî Jidovilor şi fu Inpărătit Saul.» 

«Cercetare îul 8aul şi pentru David şi Goliath • 

■ Pentru Golialh.» 

«Şi siălii David Inpărăţind preste norod • 
«Şi stătu Solomon inpărăţind preste norod. 
«Inpărăţiîa tul llovoam feciorul lut Solomon. 

• Inpărăţie Iu! Aviu.» 

alnpărăţiîa luî Abâ.a 10 1 
f 
tlv« 

15 
16 v^ 

ia 

20 22 22m 23 


28 V. 30 30v. I 

Jttv.l 
ai 

a 

37 
38 

3^ 
IU «Inpârăţfîa luî Ahav.» F 

«Itip&răţîîa lui Ohozila.» . . » 

«lliîa proroc au pom&zuit pre KUsăîu sâ fila proroc Ui locul IuLb ■ 
«Inpărâţiîa luî loaram fratele lui Ohozila.» .,.,....«.*» 

•IiipiT'Aţiîa luî înu Manasii.i» ................... 

«Inpărătiia Iui loasafat w t 

• Inpârftţiia luî loaram feciorul luî loasafat.» 9 

^•Inpâră^iîa luî Ohaziîa fiîul luî loaram.n' 

Inpărâţila Gotholiei fala luî Zaravn.» 

•lupără^rla lui loa fecior luî Ohoziîa, liind cuoon numaî de 7 auî, 

cftndu au slătut lup^^rat.» o 

«Inpărăţila lui Amesias.» 

•InpArftţiîa luî Ezcchia feciorul lui Ahaz Inp&rat.a 

«Istoriîa pentru miloateniia, 

«Inpărâ^iîa luî Amos, feciorul luî Manasi înpArat> ... ■ . . . 

• Inpirâţiia luî iosie fecîorul lui Ammos hipĂrat.» 

•Inpărâţiîa luî loachîm feciorul luî losiîa.» 

*Inpărâţie luî Ehonie feciorul luî loachim.» 

«Iijp;\răţiîa luî Sădechna uncul luî Ehoniîa.& 

«lopârăţiîa luî Evelaierodali feciorul lui Navahorlonosor inpârat.» 
■ Inpârăţila lui Valtasar fecioi- mai mic a luî Navaliodonosor.» « 

«Inpârâţiîa luî Darila Artaxerx de la Midiîa.)» 

«Inpârăţiîa lui Chiru.» . , 

< In paraţi la luî Dariîa Cam via feciorul luî Chir.» 

«InpArăţiia lui Artaxerx şi a luî Neeman Jidv.» 

«Inpărâţiîa lui Artaxerx roânâ lun^ă.» . 

«Crai Naos Întâiul inpârat cUnesci 

tinpirâţiîa luî Alexandru Machcdon» pre scurt, după 27 InpâraţI 

elineştî cî-au foat maî înainte.» . 

*lnpi\râţila luî Ptolomeî la Eghipet.» 

•Inpirăt'îa lui Potolomeîu Filadelllîa.i 

«Inpărăţiia luî Pnîam iu pârâtul celâţil TroadeL» 

f Pentru un Boz ce-1 cheniâ Paladiîa. d 

«Moarte luî Odisâiu cum a*au îiilâmplat.» u 

«Peritru Agamemnoa irjpirat » 

«Pentru Grea t feciorul luî Agamemnon.» 

«Pentru Minelau cu Elenna.» . 

•Peatru Lenda Craîu. 

«Pentru Dioraid Craiu.» 

«Pentru Eniîa Craiu feciorul luî Anliis » 

«Pentru Asc^niîa feciorul lui Eniîa » 

«Pentru Alvila feciorul lui AscaiiiTa.» 

•Enandru şi cu Pala feciorii EniL» 

«începătura Inpărâ^iei Rămuluî.» • - 

«lop&rAtiîa luî Roman Pombileon.B 

«Inpârăţiia luî Til.» * 

«[npârâţiîa luî Marco Angheu.» 

«Inp&răţiîa luî Tarcviniîa,» 47 V. 
49 V. 
&0 

61 V. 
62 

52 V. 
53 

53 V. 
54 

» 

54 V, 
55 
56 V. 

58 
t 

58 V. 
60 

&0v. 
64 

65 
6& 
68 
6» 70 

» 

72 

77 

7& 7^ 80 112 tlopârfiţiU Iu! 8arviîa Tuliră. .. V 

• Itiparflţiîa luî Tapt'vin superbul.» , ....... 

• ItipArăţiîa luî lulila Chesar.* l 

• InpilrAliTa luî Octavîta Avgust Chcaar,» ,....» 

«InpArî\ţiFa luî Irod cc^l mure fcclurul luî Anlipatru.» . . i 

• I^Milru 11:^, eăcî să chîaiui Inlâî itiviet din niopţî.u . . . « 

«îiipArăţiîa îuî Gaila uhcsariuLt w 

«Inpârăţiîa luî Clavdiîa.» . , * 

«ItipftrAţiîa luî Neroii.» . . . . » 

«hipSn\ţiia luî Galva.» ► 

«lnp*irritiju lui Vitiliîa.» » 

•Itipdiâlua luf V(?speziian şi a filului sâu luî Tit.» . «• 
«lnpi\i*âtiia lut Tit la Răm.Q * * 

• lupftrăţîîa luî Donieliîan frate maî mic tul TiL* « 

«Inpărăţiîa luî Nerua.» * 

• Inpărâţtîa luî TralTan.» . 

oInpfirAţiîa Iul Andriîâii, ginurile lui Tralian.» 

oîripAra(iîa luî Auclouiîa creşUnul.i * 

• Inpftrft^iîa luT Antotiil.» »• 

• Inpfirflţiîa îuî Comid.» 

*lnprirftţiJa lyî Pertinax.» » 

• ItJpririV^iîu luî Iulian.» , . . « 

«Jripfirftţila lui Săvir.i . u 

tînpftrftţiîa luî Andoniî şi Gheta.» 

• Inpiţratiîa luî Macriri.i . » 

«•lijpfirâliia luî Avit.» 

«Inpâr;\ţiîa Uiî Alexandru Mamiîa.» ...... 

• Tnp^lr^^iîa luî Ma.viniin.* •< 

«lupftratiia luî Maximin Gordan.» 

«Inpădkţiîa luî Gordiîan.» , 

«InpÂi'ftţila lui Ouoriîa.» . , 

«InpArftţiîa allui Gordiîau, • . . . ■ 

•lrip.1raţr«a luî îuiiior.» 

«InpAr(Hiia lui Marco.» , , 

■liipftrAliîa luî ly^^tiiiiiiii.i 

■ IiipArililila luî l'^jlip.» . 

• Inpân^tii^* Iul Uleriat», . . « 

• Inpslrâţda luî Gal şi Vusiîan.» ..,..♦.. . . .. 

• lii|»an\ţna luî Dcchiîa.» .... . . 

■ Inpărăţiia luî Emoliîan.i . 

«Inpârilţiia luî Ualeriarj.» 

ilupArâţiia lui Clavdila.« 

«InpAi'Âtiia hi» Cliindilileriian,» 

•lupftrAţiîa luî Tacot.» , . » 

• InpArAţiîa lut AvnUîa.» *• 

• lupArâţiîa luî Prov şi Floriîau.» 

• Inparâţiîa luî Car şi a luî Carin. < 

• Inp&ră^iia luî Diocliliîan şi a luî Maximiîan.* . . 81 84 

85 8B 457 88 90 yi 113 126 
130 
Vd2 •«InpâpaţiTa luî Liohiniîn.* F. 92 

•lup&r&ţiîa maretut şi creştinului Costamlin inpâral.M « * 

^lapărăţiîa luî Costandiîa fiîul luî Coslandia tiipilratul.» » 105 

«Fiipăr&liîa luî luîilan prestăpnecu,» * >» 106 

♦ Iiipârăţiîa luî Im iîan.i - » lOA 

■ fiipArăţiia luî Ualenliîan.» .... . . . . • f. 

«Inpărătiîa luî Uliîa cel munci tor. f . , . , . i lO 

^lupă^răţlla lui Gratiîa.fl tUl 

^^lapărâţifa lui Theodosiîa cel mare. . . « ilâ 

•«lup&rÂţlta luî Arcadila.^ . - 114 

«Iiipârăţila luî Tlieodosiîa cel mic u.» * 118 

^IiipărÂtiîa luî Marohlan^* , . . »- 123 

-•InpârâţiTa luî Leon Mesărciul.u - - . . . , » 124 

^Inparăţiîa luî Leon nepot tuî Leon MesĂrciul» ...» » 

-«Inpărăţiîa luî Zinon.» . . . » » 

-nlfipără^ia ţuî Vasilisc * »> 125 

-«A doau inpărăţiîa a luî Zinon.» » v 

olnpăriiţiîa luî AnastasiTa Dtcoru.» » » 

«fiipArăţiîa Iul lusliniîan cel bâtrăn.» • » 

•■Inpârătiîa lui lustinian cel mari- » ... 

cfnpârâtîTa luî Iustin eel bun şi milostiv.» 

««fnpar&ţiîa lui Tiveriîa.o . 

^lap&răţiîA luî Mavrichiîa f,'lnerilo luî Tiveriîa.» 

•«Inpârâ^^ila Focâî tiranului. »» , . . . ■ 133 

"Inpănitiîa lui Ipacliîa.» 13o 

«hipârâ^iia îui Coslandin fecîorul luî EIracliia.» •138 

-»Inpără(iTa luî Eraclona.» » » 

«Inpărâtiîa luî Costandin bărbosul.» ^ 140 

«lapârâţila lut lusLinllaii ce! insâninat la nas.» » 141 

-•Inpârâţiîa luî Leontiîa.i» •' •• 

^Inp&râţiîa luî Apsiniar.» . • * 

^< loplirăţila a doa a luî luâtintan cârnul.» > 142 

^InpAră(iîa luî Vardan Filipicu.t» w 143 

^tnpâr&ţiîa luî Artemiîa ce-î zice şi Anastasîîa.^ »> * 

->Inpârâţiîa luîTheodosila.» •• 144 

«inparăţiia luî Leon Isavni.» • » 

'•IiTp&răţiîa luî Costandin Copronim fecior luî Leon Isavru.» . . « 152 

'•{npărâtîîa lui Leon filul luî Coslandin Copronim.* * 163 

olnparăţiîa luî Costaudia cu maîci-sa Irina.» ♦•154 

*'lnpărăţtîa luî Nichifor IjOgofâtul.w . ■ » 

-«InpArâţîîa luT Btavrachi fecîor luî Nicbifor Inpărat.» •► • 

♦ Inpârăţiîa luî Mihail Uan^avc^» . . . » » 

«InpaHkţila luî Leon cel riu.» « »• 

•4lti{>ă.rSl(iîa lui Mihail Păicavuls " îo^ 

♦ rnpâni^jîa luî Theofanu fecTorul luî Mihail Făîcavul.» * î&O 

•Mlop&râţiîa luî Mihail cu niaîcă-sa Thcodora.» . . , » 1^ 

«iDpftrftţîfa luî Vasiliîa Machtdon.it .,< «iBâ 

«InpftrAţiîa Iul Leon prc mţiileptul, fecîorul Iul Vasiliîa Machidon.» • 172 

MtmHâerift* romUMMci^ d * _ m _ 

.«InpărăţiTa luT Coslandin feciorul lui Leon Inpărat.» F. 174 

«Inp&răţila luT Homan Hlul lui Costandin Inp&rat.» • 175 

«Inpărăţila Iu! Vasilila şi a luî Costandin feciorii luT Uoman cu 

muma lor Theofana.p » > 

«Inpîkr&ţila lui loan Ţimischila şi cu feciorii Theofaniî inpărătesil.». » 176 

«Inpărăţila lui Roman Arghiropul.» • 17t^ 

«InpărăţiTa luî Mihail Catalactu.» » 179 

olnpărăţila luT Mihail CalaCatu cu Zoia Inpăi-ălîasa.» » 181 

«inpărăţila Zoi! Inpărătesil.» » 182 

«Inpărăţila luî Costandin monomahu.» • 18îi 

«Inpărăţila luî Costandin Duca.» » ■ 

«Uipărăţila Kvdochiel cu feciorii săi.» • » 

«Inpărăţila luî Mihail Parapinacu.» 184 

«Inpărăţila lui Nichifor Voiinat.» » ■ 

«Inpărăţila luî Alexa Coniin6.> » 

•Inpărăţila luî loan Comino feciorul lui Alexiîa Inpărat » . . . ■ • i>^ 

«Inpărăţila luî Manoil Comino.» » *■ 

«Inpărăţila lui Alexiîa Comino.» . ■ . . « 

«Inpărăţiia luî Andronic ».. • •>■ 

•Inpărăţila lui Isachila Anghel.» « » 

«Inpărăţila luî Alexiîa Anghel.» » * 

«Inpărăţila luî Isachila Anghel.» » 185 

«Inpărăţila DucălMorţoful.» ^ » 

«Inpărăţila Veneţienilor la Ţarigrad.» • 18& 

«Inpărăţila luî loan Duca Vataţiî.» .... » 

«Inpărăţila luî Theodor feciorul Ducăî Morţoful.» « ■ 

«Inpărăţila Iul Mihail Paleolog.» » 

«Inpărăţila luî Andronieu PaleoloiŢii.» ■ ■ 

«Inpărăţila altul Andronic Palcologu, fecior luî Mihail, nepot lui 

Andronieu I'aleolog cc^lb.'Vttăn.» » 18? 

«Inpărăţiîa luî luau Caiitat-oxino.» » » 

«Inpărăţiia lui Manoil Paleolog şi a nepotului său loan Paleolog.» • • 

«Pentru nîauml luî Mehmet incepătorîul Turcilor.» » 189 

«Avuhar cî-au .stătut amirali tn locul Mehmet nacîalnicul lor.» . » 190 

«Umăr cî-au stătut amirali după Avuhar.» • > 

«Mavila amirali după Umăr.» . » » 

«Suleîman fecior luî Asan amirali după Maviîa.» » » 

«Osman feciorul unul turcu, om prost ce î-«iu eşit nume de Inpăratu.» • 191 

«Sultan Orhan feciorul luî Osman.» • » 

«Sultan Murat feciorul luî Orhan.» » • 

«Sultan Itaezat iltenmu.» • » 

«Sultan Mehmet feciorul lui Sultan Baezat.» • • 

•Sultan Murnt. fecToru luî Mehmet. ...» » 

■Sultan Mohamet fjcîorul Iul Sultan Murat, cai-ile acesta nu luat 

Ţarigrad, dupe cum pro largu istorila arată.» » i9i 

«Sultan Riezat focîorul luî Sultan M<»hamet » 208 

«Ijipăi-ăţiîa lui Sultan Sălim feciorul luî Sultan lijie/aLf • 209 

«Inpărăţila luî Suleîman feciorul luî Sultan Sălimu.» » 211 115 «Iiipăr^ţiia luî Sultan î^iăliru feciorul luî SuUan 8uleîmaii,i . , . F. 5il2 
«Fnpărăţila luî Sullati Mural feciorul luî Sullan Silim.» ... . » ^16 
«Iiipărăţiia luî Sultan Mehmet feciorul iuT Sultan Murat * 
«Inp&râti^a luî Sultan Ahauiat.» ............ 

«rnpir&ţiTa lui Sultan Muslafu fratile luî Ahaniat.* . • 

«Inpărăţiia luî Sultan Osman fratiîe luî Sultan Muslafâ.'' 
«Al doîle înpărâţiîa a luî Sultan Musiafâ,M ..*.., 
«Iiipârăţiîa luî Sultan Murat fedorul îuî Sultan Ah^inat < > 

rfitD&r&ţiîa luT Sultan Ibraîm fratele lui Sultan Murat.» , , » 

«Despota^ila luî Silivestru Papa de llâni cu Jidovii, o .,.,., •• » 
«Sfâ.ntul întăî şî a toată lume sobor ce sau făcut In cetate Nu'ln*a.» . ■ t29 
^Sf^nlul al doîle Dumuezăesc sobor ce sau făcut !n Ţapigrnd,» . » i}30 
«Sl&nlul al treile Duranezăesc riobor ce ji au făcut la cotato K fesul » •» 931 
«SfSntul al paliile Duranezăesc sobor ce u'au făcut la Halchidon.» «* 237 
«SfAntul al cincilo l'umnexâesc sobor ce s*au l^cul In Ţarif^Tad.» . i» » 
«Sfântul al şasde Uumnezăesc sobor ce s'au făcut îarâş in Ţarijjrad.» i- 2ns 
■Sfiintul al şaptile DumnezAcsc sobor ce sau făcut la cetate Nichea,» « 
«Pentru sfintile icoane şi ce sft, zice icoană.» a 2H\f 

• Cum să cade să ne închinăm sfintelor icoane.» « 240 

•Invăţăturăa marelui Athanasiia Patriarhul AlexandnoîcătrăAotioh.i o 244 
«Alt âfănt sobor ce sau fâcut după al şăptile sobor, spre Întărire 

celor şapte soboară. In îklitropoliîa Nichea.* * 245 

• Pentru moaştele lui Custandin înpărat.» . , , t w 

Scris de altă mână: «Ghenadie Palriiarhul Ţarigraduluî in ce chip 

au tălmăcit slovilo celi de pe piatra mormăntuluî sfanţului Costandln 
inpărat.» , . . ...» 240 

Pe f<^ea a 4-a nepag. dela Început se allă: «Numărul anilor din arătare 
Scripturii ce au vieţuit oamenii la vecul vărsteî cei dintăî, tnaăranăiida-s& 
fiişte carile cănd sau născut, căt au trâU, şi cănd sau săvărşit la aniH 
dela zi iii re lumtî. După Biblie grec Iască s'au aşezat aice pentru mai buna 
pricepire.» 

Pe foea a 4'a nepag:.. verso jos, $6 allă unnătorea Însemnare db mana acrii' 
torului: 

«Acesl hrono^rafii ! am scris în zilile Mărit sa!î Alexainlru 
loan Mavrocordat Vvoil, la velet 1785 <lela îls. Costandin Veîsa 
diîac de Vislerila.» 

Pe marginea de sus a ftieî 1-a se allă însemnarea următ6re: 
«Acestu hronografu l-amu cumpăratu de la Poştelniculu Manolachi Dră- 
ghidu.» 

Pe mare^inea din jos a foilor 1—9 se allă scris: 

• Acest hronno^raf luăndu-l c'm*'va — să celTască pe dansul, de nu l'ar da Inna- 
poî — să tîî blâintămat de Domnul Dumnezău — şfdepf** cui ata a «a maică — 
culremuru luî Caiu să-1 coprinză - şi intr^'r nemiloftlîv «ă albă In zllU« vieţi 
luT--de drîapla luî, şi locu luî tă fiî cu Iuda— şi do mine Incâ «A fiî fieertat 
In vecu. - Coslandîn Veîsa > no No. 49. i lîi'folio mic. — Knî 14-212. - Becolyl XVIII. - Hibl. Scheîaiul. 
Scpîs do aceeaşi m&nă ; titlurile, itii^ialele capotelur şi alineatelor, nuniertî 
sint scrise ca roşu. 

Pe fuea nepag*. dela luccput se afla urniâtorul titlu încunjurnt de un cln^ 
nar forte urît desemnat cu cernelâ negru şi toşie: 

a Viaţa Marelui Petră Samoderjeţ a toată Hosila,» 

«Scrisu-s'-au auTastii carte ce se eăvărşeşte în O e4rlî, cu loalâ 
cheltuiala prc sfinţitului şi îubitorluiut de Dumnezeu Episcopul 
sfintei şi duninezieştiî EpiscopiT Huşulul Kyr fnochentii, în zi 
lele pre luminatului Domnu şi oblâduitoriG a toată ţara Moldavii, 
Io Constantin Mihail Uacovîţă Voevod: Sau scris în sfânta Epis 
copila a Huşilor. Let 7264, tar dela mântuire kimiî 175t) Mal L»*-* 

Scrierea este împărţi ifi îii B cftrţî. 

Pe dosul 1-eî fol nepag. se allA: 

«Ponturile cârţiî iittăi pe scurta.» — F. 1 — lî. 

«Scrisoare Iti scurlG a aşezării ţării Moscoviil.» 

«IntoarcerL^ Moscalilor cătril credinţa crd^tint'soă.» 

«Inştinţare în scurtu pentru ig-hemonii ce au tnpăr&ţit la Mosooviîa păc^ 
la sfârşitul oomuluî luT Uurilr» 

«Vestită şi de roultu plănsâ comediîa a DimEfcfilor celor mincinoşî.o 

«dnnălţart^ la scaunul Roşiei ncmulul Romau|oii, din carele la al iT^i\6 nem 
sau născut marele Petră.» 

«Tulbui-ârile Strileţiior ce au făcut, la linerrţ'le luî » 

•Vicleşu(,'urile ce aau gătit asupra Iul Petră la tinereţile luî, de la igliemo- 
nul Strileţilor şi de la prin ţipi sa Sofila sora luî.» 

Pe foea 17 se află: 

*^ Sfârşitul cărţii în tăi.» 

• Pricina a c.^rţiî a doao.n ■- F. 17—51. 

«1. La Moscva să Închide o pace vâcinică dtnpreună cu Sfeţiî » 
*2. IVmţipa Bofiîa i3pi teste să strice shimele luî Petră.» 
•3. Craiul Ghermaniei IndOmoă pre Moscali in potriva Turcului.» 
•4. Cnlazul Vasilie Galiţîn râdicâ războîu asupra Tătarilor de la Crăm. dar 

f»ă întoarce la Mo-scă lără nicî o ispravă.» 

i^. SoOIa tf spune luî Oaliţin, cum câ va .să omoare pe amăndoî Inpăraţîi, 
iară el o face sâ să lase de acel gănda, şi să tn-soare pe ţarTu loan.» 

a(S. Al 2 anfj să întoarce Iară la Tartariîa cu HbdDoîu, dar nicT atunci itu 
i$»prăvi nimic.» 

«7, Nunta sau insurari- Inpâratulul Petră i> 

•8. Sofiîa inpleteşte şi allâ vjclenila asupra Iul Petră, să descopere v 
Mugul şi SofiIa rămăiie inchisă de Petră In oare care uiănăstirei'. 

«9. Petră strică de lot clata Strileţilor şi în locul aceiî cute pune alţi 09 
fitrfinî.» 

• 10, Petră »ă apucă de războîu asupra Azaculul, şi la al doile bătălie ii 
£tăpăni*şte.« i 
tl7 •ÎL Răattu*^^te la Vcruniţ Noorim. ce nh zice cujniţă sau c^aiv de lucrat, 
corăbii şi alte vase pe mare din preună cu tunurile şi alte tiebuificioa^ă ale 
lor.» 

«12. Face o depârtatĂ primblare cîitrâ multe pălatun ale crâielor Evropieî.» 

• 13. Altă noao rădicaro cu hicleşu^ ii face să să Intoarăcă de acolo, eălrâ 
locurile tnpărâţieî sale, şi acolo ÎQtemcîa/ik folositoare invătătuiă.» 

Pe foea 51 v. se află; 

«SlArşitul cărţi J a 2.» 

«Pricina cărţit a treîa iu ponturi pe snurtu însemnata . — V. 51 v. -S2. 

ti. Inpăratul Petră să ridica cu războUi asupra Şfeduluî şi'ncungîură pe 
Narva i» 

•2. Moscalii râniân de tot biruiţi de Sfelî denainte cetâtiî Narveî.» 

«3. TâliîiriV şi iiipK'unĂ voroava lut Petră cu craîul Avţ^ust la BnrzC',» 

^4. Soliia trimisă dela Petra uâtrri craîul Daniinarcali» 

45. Altă solie asăm^ue câtră ţara Leşascî^.« 

^6. Aprindj^re de foc în cetate Moscului.» 

•7. Sfeziî să biruescu do Moscali aprtvipe de apa Becului care de obşte să 
numeşio Embec.» 

•8. Noteniburcul sâ atâpăiicşte do Moscali diuprcunăcu alte locuri de prin 
pr^jurul luî.» 

-•9. întrari" luî Petră In Mosc^ cu abîu.T- 

«10. In viitoriul au inpăratul Petră slăpiineşte toată Iţfgriîa şi zideşte p© 
Pelreburg.» 

»11* iocliidi* cetate Derp cu râzboîu, aşijrfire şi pe Narva, şi le slăpăncşte.» 

• 12. Şi altă biruinţă vestită a Moscalilor sisupra Sfezilor.» 
iil3. Multe felîuiî de meşteşui^irî Intre Moscali şi IntrĂ Sfezl.» 

• 14. Ostile Inparalulul Petră aHăndu-să la Lotraniîa dau supărări acelui 
Dux.» 

<15. Snulemburgu să birueşte de RenschiU,» 

«16. Craîul Avgust să k^pădă de stema Poloniei pentru tVica luî Carlo 
craiul Sfeziî.* 

«17, Moscaliî biruescQ ai altă oaste a Şfeduluî aproape de Calis.» 

*18. Inpăratul Petră triniîle un sol la Papa do Uăm pentru pricînilr Po- 
looieîi». 

■ 19. Să face adunart^ la Leopol care de obşte să numeşti!' Liov^i 

*20. Al'ă sobe aşijdire, trimisă la Luviina, să strică amândoao pentru pa* 
i^ubile şt stricăcîunilv ce au pricinuit oştîle inpăratuluT pe locurile Poloniei 
ce să zice a ţării Leşeşti.» 

Pe foea 83 se allâ: 

«Sfărşilul al tri^Ue carte.» 

opovt^ste a patra carie scrisă iu ponturi pe scurtu precum aralăM. — F. 
83—109. 

«1» Moscalii să sileacîl să oprcst-ă trccire craiului Carol la apa Oiîştuici 
In zadar.» 

•2. Inpăratul Petru purcede dela Varsă viîa şi după ce îndr<^ptă oarî cari 
pricini la Petrupol şi la Moscva intrii de a doa oară la Lulranila.»» 

•3. Craîul şfczosc hotărâsă să Intri la Mosca şi veni la Grodnu. acolo stă 
Petră» la primejdie, numai oăt să-s prinză de ŞfezT şi Carol da Moscali.» 118 «4. Pelrâ poronceşti aă pustitascîi muiLă parti de lor, pentru ca ^ popritei 
cug-eli.'e lui Carol şi s bolnâvcşll la Smolensca.p 

QD. Cum să rădica di pe boală indală să dusă In Nfosrva c^a să potol6scă o 
liatniîa a CazacilorQ.M 

«6. Să iutoarcî la Sruolensca, ucolo unde puţiuu mal nainte să făcuâA un 
războîu foarte groznic şi iiemilosUv Intre Moscnli şi tnire 8fezl.« 

«7. Să uneşti cu ostile sale şi tragî pe Craiul Carol vu oaste luî iu Io- 
curiliţ ce erâ d(^dinsCl pustiite.» 

«S. Craiul şfe/.e>?c părăseşti călătorită Moscal şi să întoarce călră C^crâlna 
chemat flind aculo de liainul Mazepa. 

«9. Tabăra de oaste lui Levenop să prăpădei^tî ţoală de Moscali- 1» 

«10. HaîniTa luî Ma/^epa.» 

«11 l'etră aduce aminte luî Carol de aşăzare păcii şi ol cu niăndriî o 
pădă şi să apucă de incun,i,n urare Poltavii." 

wl2. Acolo să răneşti şi rămăiij de tot biruit de Moscali. m 

«13. Inpăratul i*etră mergi la Ul^n birui toHu şi faeî acolo incuug^îuras 
cetăţii.» 

«14. De acolo vine la Poloniia şi întemeiază pe Av^'ust craiu la scauu, 
de acolo trec! la Moscva şi iiitr^ birouoria intr'ăusu.i» 

«Io. lotorcăndy-s la Tetrupolj ia ştir*'' cum că ostaşii săi au stăpănit pe 
celatt> Uiga.* 

fl6. 8a ţine de călătoriîa biruinţilor aalo şi stăpăneşti pe Itevel şi pe allj 
cetăţi ale Livoniel.» 

Pe fOea 109v, jos: «Sfârşitul cărţii a patra şi Iui Dumney^ni mărire.R 

Pe foea IU se află: 

«Viaţa marelui Petră, — Carte a cinc»^.» - l\ UI — U>D. 

— «Altă tnştiinţare a acestui războîu după cum «crio iHtomicul c^ an siCri- 
viaţa Inpârătesii la fila 20,» F. U^. 

— «la stima.» i". 129. 

— ^ învăţatul ă cătră fiîul său.i b\ 124 v, 

— "lată şi 8crisf»are.» F. 145. 

— «lată chîar a Iul iVUru scri.ioarc. Invătălura ce de apoi.»» F^ 14' 

— '«La adastă chemare Alexie răspunsă cu acîaslă carte,» l". 14&. 

— «Iată şi scrisoare chiar ac«5e.N K. 14H. 

— iMaî nainte de a purcede Alexie dcla Anapolî scrisă cătră lată-s^iT 
at Fastă î^crisoare," V. IfH). 

— «iată manifesta ce s'au zis mal sus scrisa din cuvânt In cuvănt.» F. lâl. 

— -CarK!^ care o adus^să Alexie călrâ InpârAţie sa şi cuprindtV InlKăasn 
parelisis cari paretisis o făc« cu acesta felîu de cuvinte.» F. 158- 

«Voroave arătate cătră pre sfinţii Mitropolit! şi Arhiepiscopi şi călră alte 
diregătoriî bisericeşti.» h\ 160. 

«Arătare cătră credincioşii noştri iubiţii chivirnisilorl sfâlultorî şi dregătorii 
ale oştenilor noştri.» F. 161. 

• Iată şi carte ce au adus soborul pe rănd şi pe lar^jă scrisă după cum au 
foBia.» F. 163v. 

«Uăspunzu la întrebările ce mau întrebat Dumne-luî Tolştoî • F. 167v. 

«lată o6 mal de eus scrise apolasis chiar precum au fosl * F. lG9v. 

Pe foea 174: «Sfăpşitul cărţii a cince.» 119 fcVea 174v. se află: 

• Pricina cărţii a şas^ scrisa pe scurtfl în ponturi.» — F, 175-212. 

• 1, Stricare pnUeşuguluî cu craîul Iggliterlî.i 
«2. Moarte luî Carol al 12.» 

•3. Crăîasa Şfezieî va să urmeze războia lut In potriva Ruşilor.» 

•4. Ruşi! jăcuescu Şfeztîa cu mare slrăşiitciîa şi cutremur» 

«6. Pelră pedepsâşlî pe cât-va bolarl ai palatului său şi goneşti pe Ghiâzo- 

viţT dintru InpărăţiTa sa,» 

•Să ţirie necurmat de jăculnl^ In potriva Şfezieî şi o face cu de-sila de 

priîmeşlî pact^i 

• Iş îa lul-şî tituluşu de înpănit.»» 

• 6. InlrJi biruTLurîu la Moscva « 

•7. Să apucA de o<;liri' In potriva hainilor Persieî. 

«8. Căşti^'ă ceUite Dervenliil şi alte eetălî la mare Caapiîa,» 

•9. Să intoarci la Moscva, şi de acolo mcrp^î la Petrupolil.* 

«10. Pfiîmeştî pe un sol al InpiratuluT Persieî, şi să tocmeşti de o înpre- 
ună ajutorinţă" 

"Mergî la Moscva şi acolo liicoroneză pe Inpărătesa Ecaterina cu multă 
fi mare cinste, bolnăveşti şi moare,* 

La sfirşilul cărţiî, f. 221 v., se allă scris: 

fStăpănitorîul norodului arătăndu-să pururt.* cătră ciâle Dumnezieştî răvni- 
torlu, sau să zicem, căud arO frica Iul Dumnezeu, atunct- supuşii nu să tem 
că vor pătimi vreo pedîapsă afară de pravilă şi fără dreptate, aşijduv de vor 
cunoaşte că last*^ el credincios şi temătorîu de Dumnezeu, atunce supuşii nu 
vor putr îndrăzni a fi cu vicleşug asupra luT, avănd el şi po Dumnezeu în- 
4r*ajutorlu.» 

«Cine truda noastră priîmeştî 
Dumnezău cu bine fi dărueşti.» 

•Sfărşitul cârţif a 6 şi luT Dumnezeu mărire.» 

o Sept. 3 coneţ, It 7265. Şi sau scris de Gavriil lerodiac, pi- 

eah «Huş». 

Pe aceeaşi f6e la sflrşitul cărţit se allă însemnarea: 

«Adastă carte eşti a noastră pe care ara dat-o nepotului nostru, Pah. Di- 
mitril. Inochentii Episcopu Huşilor.» «Şi nep(ot}ul nostru au datu-o fnlu-să 
Cosiadin şî am iscălit mai sus şi.» 

r*e foea 1 se aJlă scris : ■'Ev, tM>v jSiJiX'wv to'î 'Avtavoî £«ixpX«ţoo £d«o*jX.t 

Pe foea 110 se află următdrea însemnare: 

•JVold — Ein wahrer Schatz fiir die Geschichte Russlands ist dies Manuscript. 
das îcb bei einem Antiquar gekauft hatte. Sowol die Urkunden, die Beîtenheit 
als auch die Zeit iu der dies Buch ^eschrieben ward, crh«>hetv deti Wertb 
<Jicsc8 Manuscriptes, den es auch fiir die roman ische Literatur besitzt. Mei- 
nem als auch meiiieş Bekannten T. 8t. Nacliforsclien zu Fol^'e, ist dies Buch 
bis nun zu noch nicht bekannt, viesswegen ich es (Jurch den Druck zu ve- 
roftentlichen trachten werde, so bald es meine spiirlichen Geldmittel fiir sol- 
che Sachen zula>sen werden, Dies Buch %\ urtie unter dem Fiirsten der Mo!- 
120 «Iau Constantin Michael Uacovilz, in Iîu>scb durch Cuterstiitzung des dorlij 
Bischofa Inokenti von eimem «l^i^aru (Sctireiber) Namens . . , ^eschneW] 
a An Ion Scarlat Sâvul 
cipriv. stud, niontanislictc, 
•Numismat., Archeolog. et Teolog. 1869.» Na. 6a 

In-folio mic. - Foî 87. - Secol. XVHf. - Bibi. Scheianâ. 
Scri^ de a ceea ^î nuinft. 

Pe f6ea 1-a titlul: 

u Zăbava fandazii.» 

Cuprinsul este următorul: 

4 Pricina aceştil arâtAru*' F. î 

«Agripina p<1rătii. A cloa haljuuură. Uouiuului Fetru Miliail.» , , F. 10 V- 

«Antoaitnil <';ifacala libovni-r. A trila zi^bavă,. DduhîuIuî Neculaîu 
Contann.» ..,.., F. 19 v- 

• Chicheroii iimv-itat cu durere. A patra zăbavă. Domnului CJllÂreţ 
Coluraf.» , F. 26 

«Inoai teruâtore cu zavistie. A cince zâhavÂ. Domnului C&lâre(u 
Cason.» F. 36 V. 

«Lucritia sălită. A ^sa zăbavă, iJomnuluI Fanghik Pona.» . . . V. 46 v. 

wMarcul Antonie limbut. A şapte zăbavă. Domnului Cavalerii Chir 
di I*ers.» » . , F. 65 

i"Marcu Antonio maî mort. A opla zăbavA. Domnului Ştefan Magnu.i.F. 61 v. 

«Popie rugătoare. A nooa zăbavă. Domnului loan Botezători ui.» . F. 68 v. 

■Sâian nenorocit. A zece zăbavă. Domnului Domnie Popi.» . . . F. 78 v. 

La sfărşit, pe fdea 86, se atlă urmăl6rea însemnare; 

«Actaslâ cărţulie cu istorii, ce să numeşte Batglocura Fan- 
daşi!, am scris-o cu Toader .lora Ijîv vel Plt. în zilele Mării sale 
pre în nălţatul ui Domnu al ţărăî noastre Moldovei, Alexandru loan 
Mavrocordat Voevod, Si sau scris în Eşi l'anul dela zidifrea) 
lumii 7294, iară dela lls. 17BG Mart. 24, au luat slărşit» 

Pe foea 1-a jos se află scrisă de mână Însemnarea: 

«Mart. 3. 1786.» 

Pe foea nepag. dela început se allă următorele însemnări scrise de dil 

«Fi(in)d că am fost datoru luî Liavril Armanu au vinii un călaraşu anume. 
Vasale Călăraş di stătu luî Gavril hulubir !;»ădere luî ia Draşomireşti şi î- 
dat banii luî Oavril Arman în mănu călăraşului.» 

«Pentru pasări să le prinzi cu mâna,» 

«Pentru şorecî.* 

«Briîan al doile zorbagiu după Pazvantul tot din Viden au perit, şi mâî 
sănt doî Tar tălliurî... onah Ibiîan Iau omorăt. Tri^menli OIu ..,. moitnh ibriiui 
s'au închinat luî Trismenli Olu,... în pooesuit (?;.» 121 pe marg-inea dîii jos a foilor 2v., 3-7 se aOfi următd rea însemnare', 
«Pentru acest p&ni&nt al ţărâi Moldoviî eu aşe ara aflat că au lăcuit — pe 
aceste loctiri Daţii si au trăit fiOO de ar pJin î-nu bitut şi î-au rfisipit Traîui» 
Itipuratul Răniului la anul 103 după lls. —Iar alţi zic că la anul 120 diipiî 
Hs. sau sculat Traîan tnpăratul Ki\mulul şi biruind pre Dckevul Craiul Da- 
ţilor au adus Itanilenî şi dupâ ce l-au — aşezat pe aceste locuri au purces 
biruitor cu 600.000 de osteşi trecând Siretîul, Prutul, Nistrul, Buhul, NipruU 
Donul. Şi acîast^l apă —ce ak numeşte Dormi inparte Asiîa de Evropa, pre- 
cum desparte la Ţangrad Boazul: diji coce Ţari^radul cu Galata — de Evropn* 
iar din colo Srudarîul do Amc- — Apoî îară^ sau pustiit do Coti, de Unguri 
cu Alila Graîul. Titlul Atiliî era acesta, — Atila feciorul luî Bendecuc, nepot 
mareluî Nevrod, crescut şi ţinut tn Elada — din mila luî Dumnez&u Craîu 
Unî*tinlor, a Midilor, a Daţilor, a Goţilor — Ricîul luî Duinnezău, Spaima 
lumii,» 
8e mat află însemnările urmăl^re: 

F. 30 V. «La atiul 69G4 (1456) au Închinat tara Turcilor Boi^dan Vodâ.» 

F. 37. «La 720LI (1701) au venit Petru înpârat înlăî cu Moscalii în Moldova, 
la Domnie luî Dumitraşco (.'anlimir Voevod.* 

F, 37. V., 38. «La let 7227 (171 y) au venit Nemţii să îa pe Mihaîu Vodâ 
diu E^î, ş-au biruit Vodă cu Tâtarăî. atunce au făcut Mihaîu Vod Hacoviţâ 
o cruce de pilatră drept cetăţue care este şi păn astăz foarte minunată.» 

F, 38 V. «La kt 7247 (1739) au venit Moscahi al doile rând iu domnie luî 
Origorie Vodă Ghica bătrânul.» 

F. 39. -tLa anul 7248 (1740) lune 8 sint născut eu dupâ ducere Moscalilor 
ce au fost venit hi domnie lui Orig-or Vod Ghicaj îar aîee am scris eu, şi 
am scria la anul 7310 din cerî scoţând piste miî 248 răraăn 62 atiî, de cănd 
sint născut eu.» 

•Toader Jora Pah.» 

F. 39 V. — 40. «La anul 1787 Avg. 1& au venit veste la Eşî. precum că 
s'au stricat pace, şi au început a treci Turci în sus sâ-s bată cu Moăcaliî,»' 

V. 40 V, — 41 V. uLa let 7255 (1747) au fost o întunecare de soarî atăta 
de intricoşală cât spun că s'au vă/,ut şî steiile pe cer, acîasta s'au Inlămplat 
tn domnie lut Costau tin Vodă Mavrocordat şt o ţiîu minte şi eu că eram 
de 7 anL* 

F. 43 V. «La atml 1802 au fost un cutremur foarte groznic. Oct. I4,> 

F. 86 V. Se află scris: 

«Ci am tocmit pe băetu luî Puţică într'un an.» 

<Ud cojoc. — Un minten. — 1 părechî şalvari. — 1 cujraă. — Un brâu.— 10 
leT banî. — Ci î-am ina'i dat pentru cojoc şi pentru cujmă şi pentru chimip 
cale leî..., 73 îar de ^d blănit. — poiiosito 2 miaiţî blan. — Ce î*am plinit pun 
conlâşQ, — Un contăs tâtărăsc ponosit plinit cu 75 pe anu a doTle. — Aceste 
toate de mal sus arătate i Iti-m lăsat, şi l-am priîrait să maî slujascâ o jumă* 
tate de an. adică şasă lunît insă nu de rănd, ce numai cât oî ave trebuinţă 
de drum, iar cănd a Q a casă să de aj^iutor lâtăne-său, îar luî să i să ţie tn 
samă numai căt a fi la slujba mc, păn va inplini aceste şasă luni» şi să-iinal 
dau 1 manta, o cuşmă prostă, 1 părechî şalvari şi cîobote. — Ce î-am dato 
cu<fnjk, i-am dat 2 roţî, î-am aiaî, i sau miî căputato părecbi cîobote.» 1 22 

F. 87. fAcestă cârti Zăbava Fandasiî eşti scrisă de Pah. Toader Jora şi cinî 
să va Intămpla să o Instrcinezi prin ascundere de furtuşagu la vieţă, nebla- 
^oslovit să să sfărşască de cel de sus, amin, amin, zic in veci. 

«Pe a slăriî lumi valurî 

Cu cărma minţii not 

Ga cănd să zăresc limanul, 

De primejdii să mă scot. 

Alergu cu pănzili întinsă 
Pe lunccul cel de foc. 
Pe mare ace aprinsă 
A vesaluî noror..»» 

No. 61. 

In-folio mic. — Pagine 266. — Secol. XIX. — Bibi. Schciaiiă. 

Pe faţa legăturii se află tipărit: «Codica Emborithasque al Krantzici». 

Pe pag. 1 are titlul: 

«Codică emboridască al Franţ! tălmăcită întăTaş dată mol- 
dovineşti în zilile pre înnalţatului şi îndurătorului nostru Domn 
stăpănitori Prinţipatului Moldaviei Mihail Grigorii Sturza Vvod. 
şi al Ministrului Dreptăţii d.d. Marile Logotăt şi Cavaler Neculai 
Cantacuzin. Di cătră Postelnicul Emanoil Drăghici Prezedent 
trebunalului di comerţi din Galaţi. Anul 1841 Ghenarii.» 
Pe pag 260-266 se află: 

o Scara Emboriceştii codici >» 
•Catiia 2. — Pentru ti f got in (teobftie.» 

«Titlu I. Pentru cei ce neguţitorescu.» Pag. 5 

«II. Pentru emboriceşli izvoadi.» • 9 

«III.» 

«Pârtia I. Pentru felîul tovărăşiilor şi pentru regula lor.» . . . . » 14 
«II. Pentru prigonirile Intri tovarăşi şi a chipului dispre asă- 

mine hotărări.i . . . r. 24 

«Tillu IV. Pentru înpărţărîa proprietăţilor.» » 2Ş 

nV. Pentru emboric^ştî vursă şi pentru factorii actorilor 

emboriceşti şi mijlocitori.» »> Si 

4parlîa l. Pentru vursile emboriceşti. • i« 

«II. Pentru factorii actorilor emboriceşli şi mijlocitori.» . . » 33 
«Titlu VI. Pentru Comisioneri.» 

«Parte I. Pentru comisioani In diobşlil.» 89 

«II. Pentru comisioani din transporturi pi uscat şi pă răi.» > 40 

«III. Pentru cărăuşi sau chirigii.» 43 

«Titlu VII. Pentru vănzări şi cumpărături.» • 45 

«VIU. Pentru poliţă, vecseli plâliloari in ordinii şi prescripţie lor.» » 40 
«Parlfa I. Pentru poliţă.» 123 iPai-aiţraf 1. Pentru felîul poliţilor.i 

«2. Pentru preînşrijări sau dişleplari.» Pag. 48 

«3. Pentru aţătarisiri.» > 49 

«4. Pentru aţătarisiri l:i favor mijlocitoari.» 51 

«5. Pentru căderi sau termen.» » 53 

«6. Pentru gir.» » 55 

«7. Pentru dinpriună inohizăşluiri.» » 56 

•8. Pentru adăogitoare iscălitură.» » 57 

•9. Pentru plată.» » » 

«10. Pentru plata in favor mijlocitoari » » 61 

«11. Pentru drituri şi datorii a ţăitorîului sau infâţăşi- 

torîului.» u 62 

«12. Pentru contra mărturii.» . » 68 

«13. Pentru prifacirîa poliţai.» » 70 

«Parlîa II. Pentru vecseli plătitoari în ordinii.» » 73 

«III. Pentru paragrafii.» » 75 

• Carlîa II. — Pentru neyoţuri di mire.* 

«Titlu I. Pentru corăbii şi alţi vasă di mari.» » 77 

«II. Pentru opriri şi vănzarla corăbiilor.» » 83 

«III. Pentru proprietăţile corăbiilor.» » 91 

"IV\ Pentru căpitan » 92 

<V. Pentru tocmala şi hacul corăbicrilor şi aceloralanţi 

oamini a marinii.» » 103 

■VI. Pentru acturile năimitoare şi năimala corăbii.» ... » 110 

«VII. Pentru actul inbărcării.» » 113 

«VIU. Pentru navlu.» » 115 

«IX. Pentru Inprumutările di marîa.» « 124 

«X. Pentru sigurităţile de primejdii.» » — 

«Paptia I. Pentru vecsălile di sigurităţi, felîul şi pcrsunalul lor.» . » 131 

«II. Pentru cuvinitile siguripsitoriuluî şi siguripsituliii.» . . » 139 

«III. Pentru lepădarîa lucrurilor siguripsiti » ....... » 146 

'Tillu XI. Pentru răsăpi.» » 155 

«XII. Pentru aruncări şi sinisfora.» » 161 

«XIII. Pentru prescripţii.» » 167 

«XIV. Pentru celi nepriimite de gîudecată.» ■ 169 %Cartîa III. — Pentru sirâcii fi bancrut *iu faliment.n 

•Titlu I. Obşteşti răndueli.» 

«Pentru sărăcii.» 

*^p. I. Pentru arătarla sărăcii.» 

•II. Pentru pecetluiri. 

«III. Pentru curator şi factorii la falimenturi.*) 

•IV. Pentru celi mai fntăi Ingijări a factorilor şi celi intăi 

răndueli pentru sărăcii.» 

«V. Pentru bilanţ.» 

«VI. Pentru vrimelniceşti advocaţi.» 170 

!■'■ 

173 
176 178 
181 
183 124 «P.irlla. I. Pentru alegipîa color vromelniceşti advocaţi.» .... Pair. 1 

«II. Pentru contenirîa lucrării factorilor.» 

«111. Pentru dispăgubirîa factorilor.» 

«Cap. VII. Pentru lucrările vi*emelniceştilor advocaţi.» 

«Pârtia. I. Pentru dezligarîa pecoţilor şi a catagrafii.» 

«II. Pentru vânzare mărfurilor şi lucrurilor mişcătoari şi 

adunarîa banilor.» 

«III. Pentru păstrătoarile scrisori.» 

«IV. Pentru cercarîa inprumutărilor.» 

nCap. VIII. Pentru săvărşitorii advocaţi.» 

«Pârtia. I. Pentru adunarîa creditorilor a cărora datorii sau cer- 
cat şi s'au întărit.B- 

"Parţiali. Pentru alcătuiri snu Învoială.» 

«III. Pentru unirîa creditorilor » 

«Cap. IX. Pentru diosăbitilc fellurî a creditorilor şi a dreptăţilor 

fiişti căruia in sărăcii.» 

«Pârtia I. Obşteşti orăndueli.» 

«II. Pentru drilurile creditorilor cu amanet.» . . • ... 

«III. Pentru fimeeştile drituri.» 

«Cap. X. Pentru ce dintri creditori Inpărţală şi lămurire mişcă- 

toarilor lucruri.» 

«XI. Pentru chipul vănzării nemişcătoarilor averi a sărăci tului.» 

«XII. Pentru lăsarîa averilor.» 

«Titlu III. Pentru răscumpărarla adecă luoarc înapoi schimbări sau 

răsplătiri.» 

«IV. Pentru faliment.» 

«Cap. I. Pentru faliment curat.» 

«II. Pentru viclîan faliment.» 

«III. Pentru oeărmuirla averilor falitului.») » 

«Titlu V. Pentru rădicaria in stări.» » 

«Atărnare din galiclasca politiclasca Codic&.o 
• Carlîj III.» 

«Titlu X. Pentru inprumutari.» 

'<Cap. I. Pentru acespreintrebuintari inprumutari sau inlesniloari.<* 
«Parţiali. Pentru îndatoririle Inprumutatuluî.» 

«III. Pentru îndatoririle înprumutătorîuluT spre întrebuinţări.» 
«Cap. II. Pentru ace cheltuitoari sau semplă Inprumutari.» . . 

«Parte I. Pentru firla chcltuitoarif inprumutari.» 

«II. Pentru Îndatoririle Inprumutălorîuluî.» 

«III. Pentru Îndatoririle datornicului.» 

«Cap. III. Pentru Inprumutarla cu dobănzi.» 

•Titlu XI. Pentru amanet şi secfestru.» 

•Cap. I. Pentru amanet in diob.şti şi a deosăbitilor lui felluri.j 

•Cap. II. Pentru cel disăvărşit amanet.» 

«Partîa I. Pentru fîrla şi fellul alcătuirii amanetului.» 

•II. Pentru acel di bună voi amanet.» 125 «III. Pentru îndatoririle amanetarîulaî.i' Pag. 249 

«IV. Pentru datoriile amanetarisi loriului.» » — 

«V. Pentru silitul aînnnet.» » 255 

-aCap III. Pentru secfestru.» » — 

«Pârtia I. Pentru diosăbilile felîuri a «lecfestrului.» » — 

«II. Pentru secfestrul după tocmalâ » • 257 

«III. Pentru secfestni sau amanet după hotărări.» » 258 

No. 52. 

In folio mic-Foî 1+93. - Secolul XIX. - Dăruit de D. A. Sturdza (1886) 
Sciis de aceeaşi mană. 

însemnări administrativo, statistice, fmanciare, istorice şi altele 
<\€8pre Ţ6ra Românăscă. 

Pe f6ea 1 se află următorelo In formă de titlu: 

«Let 1822. Mal 22. 

«De la însum luând cunoştinţă, cătâ înţălegere aduc însem- 
Dările, la cel ce nu le cunoscu, şi Tarăş cătâ întunecare prici- 
nuescu, când nu sâ văd ca să să simţâ de cel doritor, mal na- 
intepănâa nul sosi şi trebuinţa, am adunatu din fieş care slujbă, 
oe după vremi am cercatu, cele mal trebuincioase; şi le-m aşâzatu 
într*acestâ condica cum să văd, ca sâ file spre idele şi folos co- 
piilor miel, pâ carii Domnul Dumnezeu săi învrednicescă a 
petrece prin mâinile lor, şi mal mari slujbe decâtu aceste în- 
semnate, sâ va aduce dar trebuincioasa dâşteptare asupra Vieş 
<^ărila însemnări, ca sâ vedescâ cate din fieş ce să şi naşte, şi 
i^ăd&jduescu câ cu întărire puteri învăţaturi a meşteşugului con- 
<lelulul care o va dobândi, cu ajutorul ziditorului şi sâlinţâ a 
^ va câştigă câtrâ (leş ce slujbă din acestiS trebuincioasa în- 
<lrăznelă, dâpârtând cu totul sfilala ce sâ aduce când nu are 
i^ica acesta cunoştinţă de mal nainte. Prilmescâ-sâ dar cu drag, 
fiind lucru fără vătămare, pricinuitor numai de cinste, folos şi 
laudă.» 

«Ir: An:» 

*A pământului podoabă Taste omul, şi a omului învăţătura, 
Av&nd dar învăţătura, nu sâ îndoiască pentru cercare, ci cu în- 
dr&znelă silâscâ-sâ a dobândi ori ce slujbă va pute. însemnările 
^e tr^ba sâmeşâl unul judeţ, ce prin unsprezece fo înainte sâ 
cunoscu, sânt neapărate şi neschimbate la acesta datorile, prin- 
^insele sâ păzeşte cinste şi buna orăndulalâ, dintr'ânsele Iarăşi 126 să naşte hula, jaful şi dălâtmare, căiitl însă stăpânire* nu va în- 
ceU\ &k îâ cum acum avaeturi mari şi nesulerite, vii rare si- 
luescu pk cel ee dau a sH abate Iară voîe în drumul hrăpirilor, 
ca cu asupra să scoată cela co au datu, Tar depărtănil luările şi 
plâlind întucmită simbriie stră<lănilf slujbaşilor crez că să va 
arăta acesta meserie opşti cu folos; cănd Sameşul va 11 blând 
şi răbdător» îaste ne^rcşitu folosi tu, căci acesta meserile are 
mare trebuinţă de aceste doaă lireşti darurî. Câştigul calemulul 
sămeşăt îaste şi mult şi puţin, după vremi şi întâmplare, puţin 
cănd să metahiriseşte cinslilu, mult cănd sâ iac hrăpir!, telo» 
pan don, după cel de acum cursu, luându cu ti. 5000 nu 
rămâne păy:ubaş; atăta am avut o i eu cănd am tost sameş la 
sud Slamrămnec în let 818. »> 

Pe foea r.e^ag. dela început se află următ6rele versuri: 

«învăţătura, vedere, şi cercare 

«De[)ăr(4^2^ de la omu inturiecart^, 
•Adunale rate trde 

«A(Jyc slîirc şi putere, 
«.hidcoe cjar iloş c^re 

«Trobsjiiiţa care are. 
«Şi ab'-trii drept folos 

«Lucru farfi di' poiios. 
«A vederi cunoştinţă, 

«Ce iş are şi limţA, 
<Ca să crt'/.ă adevăralu 

«Uăul, bine. ci^-ra lucrnla.» 
(('h triitHffhiă i'ofu cu pir ful (h joa ) 
•Nicule filtul niieu. ac^'-stfl cotidicA să o p;istrezî foarte bim' wj i^âiidu^i 
din mănA. cuci vrenuV viind iţî va )1 de mnra trebuinţa-» 

Pe dosul aceieîaşî foT se aOă o figură în colorî In f(jrni:\ de con trunchiat 
(turnul Vavilonulul?) de-asupr« UDei boite în semicerc. De-denubtul li^'urel 
sînt Bchse vorbele ; «*0 ^opiĂţ xoh g-f^X.» 

Volumul are următorul cuprins: 

«Ce hărlii adică scrisori trebuie 9& c<îră un anmeş nou, oe merge In 

Judeţ, de ]a cel vechîu» ,,...,... R 2* 

PovftţuJre în privinţa perceperii birul uî ţiganilor, şi altele • 16 

Notiţă relativă la venitul Logofeţiei Hătmănieî ..-.., 19- 

Notiţă relativă la bisârcinănlc co cad asupra Agieî '20 

•C^ăte isnafuri are Atfiîa din vechime le^^ato In seninul drft^'Atoni sale, 
şi ce poclori aduce licş care poşte anu, pentru Ing^rijăn*' ce li ^h <\\ la 

ale lor obtcemrî?» 1822 Maî 10 -21 

aCe jtapcilicuri are Airiîa şl îa havaetu?*» .... . « • 

«Ce oainenî slujălori ave Aiţiîa supt Zapcilăcurl, după vechiul caTdu 
al ViatTerii, şi fun> f'ă num<»scn?i . * « 22.' 
127 • CisDÎ. al luniănArarilor.v» P. 

«Ctsni, al iiâpiinanlor o . , ...... v 

înseranârî pentru băcani, precupeţi şi cârclumarî » 

•Cheltuiala ce merj?e pâ zi la un cuptor, pentru lucru a trei chile 

grâu. let 805,» • " 

«CisDi al brutarilor.» , • 

tAnaforâ de iiartul pâlnL 821 Avg. 3.» . • 

.Vjiaforâ peutru nartul folurimilor de băcâtiiî şi altor lucruri de pa*st. 

1802 Dec 5 . F. 26- 

*Lefa Agtî ce să dh de la Vistierie.» F. 

t [râtul Agil care poale să să adune fâră mare calahrisis şi lurburare.», » 
«traiul Apr oe s*au urniatu cu Începere de la let 812, meriiAnd spre 

fn&t^re, pănîi acum kH 822 » .......,, » 

*i[ratu al l^şrofeţiî, ce an> luatu la let 819. w. 

«Hrisovul lV)lc4Jviiiciî de Cazaci, dupii care acum urme^ă ace^lă dră- 

gâloriie.» 18iy Mart. 20 h\ 32- 

«Ponturi prin care 8& însârcindzaL i^nafu măcelurilor cu tăiere şi 

vSnzare oftrni, aici în poliiiîe.i . I'\ 34- 

loMi Oheorghiu Carabe Vvod. intAresce anaforaua veliţilor boerl 

din anul 1H15 Dechemv. 12, relativă la Invoela sĂpunarilor pentru vin- 
derea săpunului pe un an de tjile. 1815 Ueeheinv. 13 F. 

loun Gheorg^hiu Cara^^S Vvod. dă carte luî (Jostandin Buri vătaful şi 

Gheorghe Cecăro^j^lu, lumînărarî» cu ponturile, după cari ail a vinde 

luminările, 1816 Dechemv. 23. ... , F. 36- 

« Carie de vălăşăîe ce să da la mana vălafuluî de brutari. o . . . . F. 

«Cartc^ bacal-başi « - u 

«C4irU> vătâşăi de araba^itu.»» , » 

tiCariA^ vătafului de precupt'ţi.' » 

«Carte vătafului de săpmiari.» . -» 

♦Carie vătafului de pescari.» .......... u 

•C»rl6 vătafului de făînari »> » 

■ OArlt^ vătafului de vinari.» 

«Carl4^ vătafului de măcelari.» ...» 

•Carie vătafului de (abdici « . . , . . , . » 

«Cercare de nartu păîni şi chellueli. care sau !iăvărşătu in l>ivau, faţa 

fiindâ Mărila Sa răposatu! Domnu Nicolaie Petru Mavroffhene, şi l-am 

găsitu Insemtiatu prin condicile tatĂ-nneu şi întocmai cum să vede.* , ■ 
Alexandru Nicohu Suţul Vvnd. Intăre.sce anafiiraua boerilor orln- 

dui^i, ca să cerceteze şî să chibzuescă pentru vinijarea pânei in politie. 

1819 Aprilie 19 

Alexandru Nicolaîe Snţul Vvod, hotăre.*?ce ponturile, dupe carî are 

s& urmeze br<5sla şelarilor. 1819 . . u 

•Adeatalu de mulţumire ce au datu ianafurile Agii, dumi-sale vel Agă 

loan Suţul sin Dnigmanache, alcAtuitu de mine.i • 

•iSocotela chellueljlur facerii unii buţi cu spirt de o sulă vedre. • . » 
O afiiare tn privinţa untjr obiceîucî role şl altele ce se urmau pe la 

Depana mefU ui niesiî de opt, la let 182^ » 

Planul judeţului «Slamnimtiic* , . « -3& 3& 4î> iS^^ 128 «Cump&r&toartţ a Ireî vite.» . l 

tScară de prăvUî, «lin cele fnpftrraeşii.'* , . •■ âOt 

«Canoane alese din sfiniocyl iitpăratulm lusliniTan, cu tiltu c*e sîi 

<.'iit^raa pravile pentru plyjtrarij' • ' 

Tarif pentru plata lucrătorilor brutari ,,..,, 

Diferite relele .....,..* , . . 

.-Pentru *Şpâtârie, din let 171)8.» . . • 

■ Havaelul ce adun.l Spălăna de la Polcovnici, şi cftpilanl i 7Sipciil 

marî şi altele, peste an» cum şi ce slujitori are.« .4 ..♦*♦... » 

m1796. Obicinuitele drumuri ale mcnziluluî, cu evurile lor, i c^{i 

<înî şi câţi suru^-'iî.» . . , 

• Catagrafue a politii Bucureştilor, ce sau fâcut iu let 17y8.» , . . • 
Diferite poveţe pentru felul, cernerea şi măcinatul grâului» etc, . - • 

flCisni do carne.»' . , . . • 

Ilapoit către Divatml Valachieî, In privinţa ne^foţuluî măcelarilor . • 
*Cheltuelilece cer mAcelanîasupranartuiuî ca sft mă-n'-scipreţu cărnii.'» • 

(Jhtpul dup© care se d& de la Visterie carie de '^cutelnicî • 

La sflrşit se allâ desemnat, m colori, faţada templului ArLemideî, cu 
inscrîpţiunea: i'O vxoi; tt)^ *Apzi^*M^*; iar de desubt urm&loreie stihurî : 
*De tnp&r&t(^ Amazoniior sănt zidtiă 

«Şi de cel cu răotate Brostrat prâpfidită, 
fVrănd s5-ş facĂ pomenire 
*Şi la nume nemurire; 
cNu sănt basnu. ce minune 
«Asifană vild şi .spune. 
«Cftci acolo ş astăzi săntu. 
"Temeliîle'n pămăntu.« No. m. 

In-tolio mic.-Foî 298+139. -Seool. XVIII. — Dăruit de l). A. Slurd/a U; 
13 Bept 1885. 

8cri8 de aceeaşi mană. Sflrşitu! după f6ea 128 din partea a 2-a lipac*4ce^ 
loib 121»— 139 BuiU atbe. 

Letopiseţul Vornicului loan Neculce, în 2 părţî. 

Partea 1-a, foile 1—298, are pe foea l-a următorul titlu: 

«llronoL'rafă 
«Care să chîamă moldovrneşte scrisoare anilor, scris cum 
\a arăta înnainte, cioe ce au scris, şi s au scris în zilele pre \u- 
tDÎnaiuluI şi pre înnălţatulu! Domnu şi stăpănîtorlu a loatA Mol* 
<laviîa loan Grigorie Alexandru Ghica Voevoda, în anul ele h 
7:idire lumi! 7274, Iar de la întrupări- luT Dumnezeu cuvântul. 
1766, luna Martie 27 d« 7/ile, întru pomenire răposaţilor Domn! 
a pământului Moldovil, cu toată oheltulala Post. Alexandru llur* 
tnuzache.» m Cuprinde urniălorde: 
I'recuvîntarea (Korţăln. Letopis. ed. 1, L Jl,p. 1%; ed. 2,1 II, p, 177), . F. 1 
"J^redosloviîa adecă mal Inriainte cuvântare d ia descălecatul ţărăî 
^loldoviî dinţii şi a nmmuluî moldovciiescO, cătrA cetitorii aoeştiî 

cărţî (Kogăln, Let.pw. ed. 1. t. I, p>3 — B; ed. 2, t. II, pag. 3— G). . . i> 2v.— 5 

«Pinaxu, adccfl scară-, Iiisemnîir^) cate c*ipcte sr*ntu scrise întru 

acest hronograf al ţăriî Moldovit»». ........... . . » (î— 9 

^Carl*^* diotăhi pentru ijmmţil MoldcAHl-oilof. Din ce ţară au eşit si,ri^* 
moşii lor»», de Miron Costîn. (KapjăJu. Lftop. ed. 1, t }, p. 7—32 ; 

«d. 2, l I, pa^. y-30) , .. lU-34 

iCapa 1. începătura L*^ţopi5ă|uluî Ţăr&i Moldoviî.)' .... , .- a4v 

fltJapQ 2. Războlula Ivii Traiian înpâratul Hamului cu Daţii. ^» . ^ ;37v, 

(!apu 3. De pustiirQ ţârălorii acestora ce erâ cu Hâmiuni (aşezate. a- h 40 
«Capii 4. Descălecare ţâră î Mol do vil, cu Dropraş "N'odn diip;Y rfisipn 

dintcU» * , ., 41 

^ Capii 5. 0QmniJa Iui DragoşQ Vodă.» . . > 43 

«Domnila laî Saşa Vodâ.i »> 44 

«Doujjiiîa luî Laşco Vodâ.» ............. •• j. 

, fJE>omfiUa luî. Bogdana Vodă.» , u u 

a Domni ia luî l'etru Vod^.» >* 

«Domniîa Iul lioinanQ Vodâ.» . • 

•Capii 6. Domniîa lui Şlefanu Vodâ> ...,.,,•-.. i. m 44v. 

•CapH 7. Kăzbuaiale u dpi licîori a lui Şlernn Vock^i » .....* ., » 

«•Capa 8,* . , . ' 47 

*Capfl 9, Domniîa luî lurga Vodă.» ....,.,*...., m 4Tv. 

•*Capîi 10. DomuiTa luî Alexandru Vodă celu mare şi bunu.» . . » ■ 

«Capu II. Pentru alil optuk* săboru dela Florenţiîa.t ..,..»» 4â 
«Capu 12. Pentru C^ijt^ci de unde s au izvodit şi pî ce vr'rme au 

viiiit In ţ;ara le^acâ.» , . . » 4Hv. 

"■Capa 13. Pentru doi ficiorj a Iul Alexandru Vodă celfl mare şi de 

ră/-boaîale ce au făcut intre dănşii pentru clomniîa.ţăraî , ; 

Moldoviî.» » wr pOv. 

-«Capii 14. Domniîa luî UomanQ Vodă." ,..,... u, ,,63 

*Capi1 15. Domniîa lui Petru Vodă vâr primnre luî Homan \*ndă.rt »' t&iiw 

<Capft 16. Domniîa un uî Şb?fauu Vodâ.n . .•......«•' î> 

»CapQ 17. Donmiîa lui Ciubăr Vodă.» v .Jy-^ .•#,■:,. iT ** 

«CapQ 18, Domniîa luî Bodgauă Vodâ.» ' • 

«Capa lîl. Domniîa luî l'elru Vodă AronO*« .-,-'» 3ti 

>'■ i '"''1 
'Capo 20. Domniîa lui Ştefanii Vodă cel bunii şi vitiaz.» . . ..*..'» 57 

• Capa 21, rtăzboîulii luî Ştefanii Vt>dă cu Matiîaşcraiulu Cnguresc.i» ^ 58 

«Capa 22. luvrăjbitU's'-au Ştcfanu Vodă cu Radulu Vodă Doţnuul 

Muntenesca.i* . ,. „ »' ^^60 

•tjapa 23. îlăzboîul luî Ştefan Vodâ cu Uadul Vodă Domnul MuiV- '' * ' 

tenescQ.i» .',••* 6^, 

*CapQ 24. Războîul luî Ştefan Vodă cu Turciî şi cii M*intdnif,«» , « C2 

«CapQ 25. Şteianit Vodă s'au adunat cu craiul Leşescu.i ,. ,.,,♦.« 6C 
«Capa 26. Albert craiul Leşescu au vinit cu oşti asupra liiî, Ştefan 

Vodă..^ ,'......» «Gv. 130 iCsipu 27. Domniîa luî Bogdan Vodă» ficîor lut Şîefan Vodă (m;- 

luî bun şi v:tîaz,i» .,...., F. 73v 

«CapQ â7 (gic)^ De moartiî Radului Vodă, Domnul Munienescfl»» » 75v 

«Oapâ 28. Bogdanii Vodă a»i mărsQ cu ostile sale In ţara leşască, 
de au prădata. 1» « * 

«Capu 29. Domnjîa luî Ştefana Vodă oeluî tănâr, ricîopul luî Bog- 
dan V'odă.» » . . • 78r- 

• Capii 30. Domnila luî Fetru Vodă RareşG.o 80v 

«Capa 31. Domniîa !uî Şiefaml Vodă Lăcustă.» fiâv^ 

«CapA 32. Dofiiniîa luî Alexandru Vodă Curne.» • 83i^ 

«Cap0 .^3. A dua domniîa a luî Petra Vodă Rareş,» Wi^ 

nCapu 34. Domniîa luî Uiîaşîi Vodii, ficior luî Petru Vodă t^reş.» ■ 86 
tCapd 35. Domniîa luî Ştefana Vodâ, fratele luî lUlaşil Vodă « . • Hov . 
*CapQ 3(>. Domnita lui Alexandru Vodă LăpoşnlanulQ.» ,..*>• SCw. 
«Capii 37. Pentru Despot cu ce meşterşug-urî au apucat domniîa 

şi pentru râzboaia ce au avut cu Alexandru Vodă.» • ■ x7 

• Capii 38. Domaiîa luî Deapotu Vodă.'» » HiJr 

«Capa 3*J. Domaiîa luî Ştefana Vodă Tom^» • 91 

•Capa 40. Rliboîula Tom^it Vodă cu Mirce VoJi Domnul Muiite- 

nescQ.» «> ^h 

*rCapa 41. A doa doranila a luî Alexandru Vodă Lăpuşmanula.» . *» % 

«Capa 42. De moarti' Iu! Alexandru Vodă LăpuştK'nulă.»» . • . . » 90v, 
«Capo 43. Domniîa lui Bogdan Vodă, ficîor luî Alexandru Vodă 

Lăpuşnîanutu.i . * t 97 

• Capa 44. Doiuniîa îut loua Vodă.» » ll7v, 

•Capa 45, Domnila lui Petru Vodă Şchiopul.» » lOOv. 

«Capa 46. l>ommîa iauculul Vodă SitsulO.» .... lOăv. 

*Capu 47. X doa domniîa a luî Petru Vodă Şchiopul 103 
«Capa 48. I^tru Vodă au lăsat ţara şi domnila Moldovil de bun& 

voe şi s'au dusft in ţara nemţască.» " lt>4\. 

•Capa 49. Domtiila luî Arona Vodă, uetu rău şi cumplit.» ... * 103 

•CapQ 50. Maziliîa luT Aronu Vodă.» .... . . • lOâv. 

• Capa ol. A doa domniîa a luî Arona Vodă.» . . . ■ 106 
tPdnă aici #Vitc găsită scrisă L^topităţută ţărâi Moldovil dâ Uriche 

l'ornicul.» , . » I08v. 

A Capa 52, Utopisâţulă ţărâl Moldovil dda domnila lut 

At'on Vodă scris de Miron Logofăfiti» 

«Capa 53. Domnila Ieremieî Moghila Vodă.» 109 

«CapQ 54, Pentru Mihaî Vodă Domnul ţărăî Muntencşli.- UI 

• Capu 55, Do moarte luî Mihaî Vodă in ţara Ungurîasc^.« . , . ■ ll5v. 
«Capa 5fî. Domniîa luî Simeona Moghila Vodă.* ....... h ll7v. 

«CapQ 57. (scria 55). Domniîa luî MihăîlaşOD Vodă. ficîor luî SimeonQ 

Mog-hila Vodă.* , , , . . • » 

iCapa 58. DomniîalyîCostantina Vodă Moifhilafiojorleremiiî Vodă» » IIS 

• Capa 59. Dijmnila luî Ştefana Tomşîa Vodă.» llSr 

•Capa Gl». Pre Doamna leremiiî Vodă o au luai Turcii; şi flomnaa 

Radului Vodă celui mare.» .......... . - • 122v, 

• CapQ 61. Domniîa luî GaşparCi Vodă.» . • I34v. 131 <*iri5 60). Domniîa Iul Alexandru Vodă lliîaş&.v , , . l\ 131 v. 
«CapQ 63 (scria 61). A doa domniîa a Iul Ştefarm TomşTa Vodft.». . * 138v, 

• Capa 64 (âcrin 62}. A doa domtuia a Radului Vodă celuî mare.!* . ■ 141 
n Capa 65 (scris 63). Domntîa luî MironCJ Harnovschie Voevoda.» . * Î4âv. 
•Capii 66 (scris 64). Domniîa luî Alexandru Vodă, tlcloral Eaduluî 

Vod&. > 144v. 

"CapQ 67 ficr%9 65). DomniTa luT Moîael Moghila Vodă, ficiorul 

luî Simeon Motjhîla Vodă.» . . » 145 

■CapQ 68 (âcrta 66). A doa domniîa a luî Alexandru Vodă Iltîaş.» . • 145v. 
«Capei 69 (scris 67). CĂndii au vinitil Barnovâchio Vodâ din ţara 

leşască la domniîa* şi au mersu la Ţahgrad, şi î-au lăîat 

capula. in anul 7141 (1633).» • 147 

• CapQ 70 (scris 68). A doa domniîa a luî ^toîseî Moghila Vodă.* . » 149 

• ('apQ 71 (scris 60). Domniîa luî Vasilie Vodă^ In anul 7142 (1634).» • 151 
«CapQ 72 (scris 70). Pentru râdicar<' luî Vasilie Vodi asupra luî 

Mateî Vodă Domnul Muntenesc. ■ 152 

"CapQ 73 (scris 71). Căndtt au prădat Tătarăî ţara în zilele luî 

Vasilie Vodă.» . . . » lo4v. 

'CapQ 74 (scris 72), Căndu sau rădicaţii Gheorghie Ştefaiift Cîaurul 

Logofătul pre Vasdie Vodă."» » 157 

• CapQ 76 (scHs 7H). Domniîa luî Gheorghie Ştefan Q Vodă, ce au 
foslQ Logofăt Cîauml.» » 159 

«CapQ W (scris 74). CăndQaumâraQ Vasilie Vodă în ţara muntenîască 

cu oşti asupra luî Mateî Vodă, şi au bătut pre Vasilie Vodă,» « 161 v. 
«CapQ 77 (scris 7S). CândQ au vinjt *iheorgliiî Şlefan Vodă cu oaste 
şi s'au Intimpinat cu Vasilie Vodă la Sirca şi au râ- 

masQ izbânda la Oheor^^hiT ŞtefiinQ Vodă," » 166 

-CapQ 78 (scris 76). Domniîa Ghicăî Vodă.» » 176v. 

r CapQ 7ii (scris 77), Domniia Iul Ştefâniţă Vodă, ticîor 1 uî Vasilie Vodă- » « 184 
O samă de cuvinte ce săriţii auzite din om tn mti^ de 
oameni vechi şi bătrâni si In letopisâţu nu sâni scrise, ce 
s'au scris aice după domnita Iul Ştefâniţă Vodă, innaintS 
Domniil Dabijil Vodă .....,« 18^ 

«CapQ BO (acris 7s), Donmiîa Diibijiî Vodă.i» . » 301 v, 

«Capu 81 f scris 79). Domniia Ducăî Vodă celuî bătrân.» . . . . u 205 
• CapQ 82 (scris 80). EJomniîa Iul IliîaşQ Vodă, ficîop luî Alexandru 

Vodă.» , » 206 

«CapQ 83 (ifcrit 8Î). Domniia a doa a Ducăî Vodă celuî bătrăn.» . » 207 

■CapQ H4 (scris 82), Domnîîa luî Ştefan I*etriciaîco Vodă.» ...» 21 Iv. 
iCapQ 85 ucris S^i). Domniîa luî Dumitraşco Vodă Cantacozino, 

în anul 71H2 (1674) » t 216v. 

•CapQ 86 (ttcriH ^^>, Domniîa luî Antonie Vodă Uu?ftt. In anul 

7184 (1676).. 220v. 

■Cap 87 (scris S3). Domniîa a triîa a Ducăî Vodă celuî bătrăn, 

In ţ4ii*a >foldoviî.) . , . i> 224v. 

■Cap SS (scriit S6). Domniîa a doa a luî PetHcîaîco Vodă dela Lâş\.>* » 236 v. 182 t4v. 21 -tCap 89 (tcns 82), Domniu a d^ja a Iul Dumitraşco Vod& Caii- 

taoozino, în anul 7192 \imAl F. 236v ^ 

"Capa i)0 {scris 83). Domnila Iul f*ostantiii Cintemir Voevodft, în 

anul 7193 (1686) Iunie 10.« 242v-j 

«Capa ^1 (scrin 84). Domnita luî Costantin Vudă, ficior Ducă! Vod& 

.oeluî bîUrăn. Anul 7191J fltiyi) Martie 17. «259 

•Cap 93 (HcrtM 39). Domniîa hiî Arilioli Voevoda dintâi, fioîor luî 

Costautin .Cantemir Vodă, anul 7204 {ltîiW).u p 2»>TH' -^ 

nCapa 93 (sena 90). Domniîa a doa a lui Costaatîn Duca Vod^ 

anul 7209 (1700) Septemvriî iii paLru-s|p!râ-zm zile.» . » 'I^i\-^ 

«CapQ 94 (scris 87). Domniîa liilăi a luî Miliai Vodâ Uacoviţâ, In | 

anul 7211 (1703).» , 1 

4 Cap 95 (scris 88^ it2), A doa domnita a luî Antiahil Vod&ţ llcîor 

luî Costautin Canlirnir Voevoda. In anii 7213 (1705).. * »> 4^^ 

«Capfl 96 (scris 89, 9:0 Domniîa a doa a luî Miliaî Voevoda Ra- i 

coviţă. in anit 7215(1707).»' • 

«CapQ 97 (acris 1*0}. Domniîa tnlâî a lui Nicolae Voevoda Mavrocor- 
dat.. Odor Juî Alexandru Ex^aporitul Terxiraanul, hi anul 
7218(1710),t ^ 

•t Capii 98 (scris f^î). Domniîa luî Dumitraşco Caateminl Voevoda, 
în anula 7219 (17U| , . ., 

"Capa W (sgrÎH 92), A doa dooirjila a luî Nicolae Voev«jda Ma- 
vrooordatu, fiîulil iul Alexandru Lxapgritul Terz inauidQ, 
In anul 7230 (1712).». 

«Capii 100 (^ri^ 03), A triTa domniîa a luî Mihaî liacoviţâ Voe- 
voda, iJi anulu 7224 1,1716).* ... « 

•Capa 101 (nt^ris U4), Domntfa luîOrigorii \'odâ Hliica. nepot de fiîu 
luî Gri^orii Vodă Domnul MuuLenescu, strănepot lui 
Ghiorgliil Ghica Vuevofla celui bătrân ce au fosta la 
noî In Moldova, în anul 723^ tl727)>* , . , • 

»Capa 102 (ftcris 95). Domniia luî Costautin Vodâ Mavrocordat, în 
anii 7241 (1733) Maî 7.i ..'..../,.... ,\ 

"Capu 103 (scria 9C). A doa domniîa a Mâpîî SAlfe luî Grîgoric 

Ghica Voevoda, In anul 7244 (1735) Dechemvrie Io.» , » 91 

'•Capa 104 ^<n»m !f7). Domnita lui Constaudin Vodft, liîul M&Hî 
Hule lui Nicolae Vod& Mavrocopdat, în anii 7260 (1741) 
Octomvrie 1.» » I24v.j 

Ija sflrşitt fuea 139, ge afla scris; j 

«Ac^st UtopisJîţ (iumerarisăndu-sâ cuprinde In sine una suta treî 2*ci şi 

no& file, InsX 128 file serisA şi 11 fiîe nescrisă fi şnuruindu-sA supt pecete 

me sâ adii'eroşte.» i ii . 

<tl839 "deptvpie 10 zile. Eşii* 
*A- Sturza Vornio.» . ifi 1 56 6:i 7Sv. 94 eoeta La început, pe foea nescrisă dinaintea titlului este scri&a hisemnarea urni&ture:] 

«Litopiseţu! luî loan Njculce, oel maî complet care astÂ/I se irikseşlii, | 

fiind c& orighinalul ce esle la d-lul Banul Mâlinescu are o mulţime de file ' 

rupte. 20 Avgust 1846. «M. KogăhuciJnu » I 
183 tTÎof 2 a letopiseţelor ce mi-iuY slu^'it Ia colecţia inlregă.»^ 

•M. K » 
*1»12 Uct 23, ara citii.-» F. 1. No. 54. 

In-i''. — Poî 14. — Secol. XVII L — Fost al luî M Kogălrnceanu^ d&ruit 
Academie! âe Ministenul Instr. pubL la Iulie 1B82. 

Scris pe hârtie de acela$L Legal itilreţ^ Ui piele; pe faţa scurte! dinainte 
imprimat aurit «1795 i> 

Pe f6ea 1 sus titlul; 

«1795 Maî 1. — După cum sau socotit şi sau aşăzat lelîle 
dumi-lor sale veliţilor boed i alţî hoerî şi boerînaşî, cum şi 
zapciî şi alujitorî a curţii gospod.» 

L.1 sfirşit: «< Adică: triî zăcî şi doă (au'^jv) iiiil şasli sute noi'i f^mO.j^) zăcî şi 
cincî leL — I'rocit. Vel Vist.»» l'ecetea mică domiiOscâ. cu roşu. 

No. 55» 

hvA'*. — Pat^tae 230. — Secol. XIX. — Bibi. Scheiană. 
."^cris de acelaşî. — Pe faţa Ic^^âturii fu Utere aurite titlul: 

uAleco Beldiman — Tragodia sau falnica (sk) Moldovei intem- 
plare.w 

Pe fuea alb^ iaaintea titlului cuprinsul volumului In urtuăturea : 

nh Tragodia sau mai bine a zice jalnica Moldovei intăujpUvre după F^t » 

răzvrătire Grăciloru« ,.•...♦..,.... 1 

*2, Tâlmilcirc caimelii iui Vo^^oridi co scrie la Sălistra.» 169 

*3. Jurnalul mergirii boerilor deputaţi ta 'fari^yrad.u ....... 171 

«4. Tractaturile prin caro sau inchinatu ţara Moldovei do c&tre Dom- 
nul Bo^an Vvd. Ottomaiuluru în vrt»mea Sultanului BaTa/.et al 2-]e.i» 201 
«5. Stihuri filcute de postelnicu Aleco Ueldimanu m vremea Inchi* 

direi «ale la mânîlstirea Ta/iău, 1824,'» 215 

i6. Copie de pe hatişeriful prin care s'auuumitu lumiiiu ţării Mol* 
do%*ei loanu Sandulu Sturxit Vvd. la aiiulu 1822, 225 Xo. 56. 

In-4*. — Foî 258. - Secol. XVUl. - Bibi. Scheianâ. 

Scris de acelaşi. — Pe dosul le^^^ăturil imprimat cu litere aurite: «Asenln- 
Manuacript din isC Moldaviei dela 1062- 1710. A, F.b 

Letopiseţul Moldovei de Nicolae Costin, de la Evstratie Dabija 
Voevod şi a doua domnie a luî Nicolae Mavrocordat, de Axentie 
Uricarîul. 134 Textul publicit de Ko^'âlijiceanu în LetopisifeU', lom, II (laşT 1845). p. 1--192 
ed. n, tom. II (Bucuroecî IB72). p. 1-173. 

Pe foea dinaintea textului se afliV scris: 

flSă si şlie di Ciiod am vlnit eu Câluîan la boeriu la dumne-UiI Vornccu! 
Uostantin Bturza. Oind vel Vornic la velîat 1775.» 

Pe aceeaşî paginii se află reţete pentru a se vindeca de fjfălhifnai'e şi de 
aîbaţa. 

Pe f<'»ea 2o6 r. — după afirşitul textului se afla însemnarea urm&ture: 
■La anu 1839 Mart. 26 au venit Pastile şi Biarroveşteniele .Sămbătă In sâp- 
tUmânâ patern fior, au fost omăt. fri^', înv'!»eţat căt au Inblat oamenif cu s|— 
niele, şi au ţinut tot.... ş— p&n la Apr. 3, căndu îar au ninsu puţînu* şi bk. 
Apr, 6 am eşit la plug la ţ&Ună câ la moenă nu să pute ara, 

«Căminar loan Barca rîu.» 

Pe fuea albii 357 este scris: 

«La velet 17.^^ Ghenar. 6, au venit luî Alexandru Muruz Vod schimb de 
la Moldova la ţara Româmascâ, şi de acolu s5 vie Domnul Mihaîu Costandtn 
Sudu Vod aict* In Moldova.» 

Pe dosul aceleeaşî foî se afîa începutul epistolei îuT Porîu inpărat cAtrA 
Alexandru Maehednn. 

Pe f6ea 258 se allîl o i^lumc^ţă «reţeta pentru orî ce f«il de boale.» In-folio. - Foî 211. -^ Sicol. 
Pe foea 1 titlul: Na. 
XVIII. 57. Btbl. Scheiană. Scris de acelaşi.— «A luî Eliodor ist>rie ethiopiclasci,*» în 10 cărţi, 
Lu nfirşit (f. 211). dup.'i text, se află urniătorele: 

«Siărşit ca acesta au luat întâmplările cele ethiopiceşti a iul 
rheaghen şi a Haricliî, care o au alcătuit l>ărl>al finicîan Emi- 
sinen la uem din cei despre răsărit, fiîul lui Theodos Iliodor 

(fAu luat sfârşit carte luî Eleodor. 

«Adastă carte o am scris eu Toder Jora biv vel pitar, la anul 
17ft6 Fev. 25. 

«Iliodor darul surului si lîllmăceşli. 

«Cele c« au alcătuit cu strălucire le vădeşte* 

«Pohta şi hbovul ţi-s paro că porneşti» 

«Pre Tliei^'-hen şi lîareclie curăţă Ii păzeşti. 

«Bucurie ni hitrestare. grabnice prefaceri prin alciUuire le numeşti. 

ttCeU' adiviirate pentru liestatornicie stări» omului grâcşti. 

«Cunună răbdătorilor şi inţălepţilor maî fnnainte proroceşti. 

• Care după mullă pătimire şi adevărate răbdări o şi dărueşU* 

«Cel cfc doresc să să încununezi penlu înţălepciuae şi răbdure 

«Urmezi aceşlti pre norocite însoţiri cu inbărbătare, 

«Pre care şi eu iî rog cu mullă dorire 

«Să nu defaime tălmăcire de nu le vn i\ cu plăceri.» «AcTastă carte îaste scosă ele pre limba Elenescă de Thoma 
fT^amaticul ce au fost la sfânta Mitropolie din Eşi,» 
a Iar acum s au scris cu a me mănâ şl ostenelâ, de pe o carte 
d-lul Sulgeruluî Vasile Carpu, la anul 1786 Fev, 25.» 

«Toader Jora biv vel pitar» 

Adaus de altul in urmă: 

«Darul carile aă socoteşti roaî spre bine eate acesta carile nepăgubind pro 

ti C€-l dâ fao(e) iau (?) bogat pre eela ce-1 îa.»» 
I*e faţa dio lăuotru a sc6rţeî din urmă se allâ. însimnarea de; «Bani ce 
n dat Nastasăî pe losut.i» 

r*e fdea l»a nepaginată dinaintea textului scrierii se atlă însemnărî de chel- 
taelî: «Ce-am dat croitorîuluî», «Ce*ani cumpărat din tărgu.») Urmeză apoi ver- 
suri din Psaltirea în versuri de Dosofteiu. 

F*e a 2*a fue dinaintea textului scriiinî ne află: 

^Suret de la congresul din Rahkpbah în Şleziîa-» 

* Casa Austrii va păzi şi vor chizăşlui toate acele ce au slâpănit prin pace 

Babasarovicî, şi acele ce au dat porţii prin pace de la Carlovicîu. » 
^ Casa Austrii ca o alîlată a Rotiiî ÎI va da ajutor cu bani.» 
••Singură Rosîla iş va sfârşi priuina cu Poarta.» 
^Kosie va cunoaşte pe Sfezie singură stăpănitoare, şi să nu să amestece 

treha ocărmuirii.» 
^Niinene nu să va amesteca tn aş&zare ce va face Polonie In ţara sa.» 
•»Prusiîa va lua şi vor chizăşlui Tornu şi Dansca şi uu să va maî amesteca 

pricinile ^rălor de gîos, adecă Peiban.» 
r*e marginea din jos a foilor 52 v. — &8 se află scrisă urmălorea însemnare: 
"La anul 1786 Fev, 20 sau săvârşit preosfinţitul Mitropolit Kîriu Kîr Ga* 
"Tilu, In zilele pre Innălţatuluî Domnu Mărie-sa Alexandru Miivrocordat Voe- 
«>d, şi 8'au îngropat cu mare cinste si săbor de toatA boerime şi de arhierei, 
n> aliata biserica Sfeti Gbiorghie, şi în locul său ^ au fâcut Mitropolit părintele 
^>eoft Episcopul de Roman la anul 1786 Sămbăta Fev- 28.» 

Na, 58, 

In-folio. — Foî 6 şi 376 pagîne. — SecoL XVIII.-- Aflat de â4 V. A. Urechia 
■* Crist^jţtl (188G) şi adus la Academie cu autorisarca Mitropolitului Moldovei 
(Ânafe, IX. 2.). 

Stm frumos de aceeaşi mână; rîndurile 1 şi 5 din titlu scrise cu roşu, 
«•^raeuea titlurile părţilor textului, iniţialele capitolelor, pejiodelor, fraselor 
?' *le numelor proprii din text. Deasupra la titlu, la pinax, la paj^inele Iii, 
*f3, 286 se află câte un desemn de ornament in colorî, la pag. 47 ornament 
eiraplu în d^tu şi ro^u. La începutul textului ţ;i la pag. 245 se află desem- 
''♦■«te In c<jlori stemele unite ale amânduror Principatelor. 

^olofflmi este legat cu lux in piele preste tot, avi'^nd imprimate cu aur. 
J^ «U scorteT de la început, stemele unite ale Principatelor cu iniţialele 
'* H rt K Ho Kicolae Alexandru Voevod). 156 Are urmăLtoml titlu: *%* Letopiseţri întru carele să coprinde Domnia dintăl, şi de a 
doao dirf ţat-a' Moldovei, a M&rieT sale pre Iiimintttuluî nostru 
Domnu Io Nicolae Alexandru (Mavrocordati (1) Voevod. Carele 
laste alcâtuitu de Nicolae Custiii vel Logofăt, (ecTorul luî Miron 
Coslin cl-au fostG Logofăt mare, şi Domnia dintăî şi de a doai» 
iară â Măriei sale drn ţara Humănuscă, tocmiţii şi aşezata de 
Radulu Popescul cî-au fosta VornicCi nnare. Coprinzindfi şi alte 
lucruri ce s'au întămplatu pintr'alte phr\i, intraceste domnii 
ale Xlâriel sale. Carele l-amu scris eQ popa Stancîul de îa Bise- 
rica tuturor alin ţii oră dinii Bucureşti. In luna luTf Martie în 20 
de zile, valet 7230. , 

Pe 6 foî urmă tu re după titlu se atl&, între altele; 

«Pinaxu» adecă însemnare de c^Ie ce sk aflft Intfaceatfl. letopîseţâ.» 

Volumul cuprinde urmltiirele: 

«Do domnia luî Nicolae Alexandru Vodă, dinii Ţara Moldoveî. Vă let 7218,» — 
Pag. L 

flDe domnia luî Duniitraşco Vod& Cantemir- Vă let 7219.» — Pai,'. 47. 

«De a doao domnie a luî Nicolae Alexandru Vodă. Vă Il'I 7220,» — Pag. IU. 

«Radul Popescul vel Dvornic» — «Milostivului şi hinălţatuluî Stăpănuluî mieu 
^i Domnului Io Nicolae Alexandru Voevodâ, sănătate şi via^ îndeîunjralA. 
din toată inima roof.» - Pag. 241. 

•Vita ppk' luminatului NY*m al pre innălţatuluî şi milostivului Domnu Io 
Nicolae Alexandru Voevod, prc bunul stăpâni torîul ţăi*ăî Bumâneşti. care 
3i\ traiije din Alexantjru Vod;\ cel bun-B — Pag. 243. 

• Domnila Măriei sale luî Nicolae Vodă din ţara Rumăndscâ. ... — tt*t. 
7224.» - Pag. 245. 

«Domnia Măriei sale luî loanna Vodă. Vă let 7226.» — Pag. 273. 

tDe domnia a doa a Măriei sale Iul Nicolae Vodă. Vă let 7227.» — Pag. 285> 

La sfârşit (pag, 376): 

iPftnă aici am »crÎH ci^le ce s'au tntămplatd, pană in săvărşitul a /vce 
ani» dintru a doao Domnie a Măriei sale luî Nicolae Vod; îară de aice 
înnainte, cu fijytnrîul şi mila luî Dumnezeu, voîi\ scrie îm^epfind de la al 
unsprâz<?celt' au, şi înnainte.* Nn. ">». 

Secol. XVIII. Dăruit de L A. Navrea la 15 In-folio. — Pagine 2ÎI4. 
«20) JîL'tobre 1H86. 
Scris de aceeaşî mană; titîurile şi imţialele periodelor (zaceîe) cu ro.>u. 

Letopiseţul Ţcril Moldovei dela Facerea lumii până la 1595 
(7103) întocmit de Nicolae Coslin. (1| Adaus maî tărr|ia de alt scriitor. 137 Arc nîpnnsuf următor: 

«Ff» c t r (?.» 

Pag. 

1. «Cap. 1* — Pentru facuio lumii.» 1 

2. «Gap. 2. — De inpărţtnî limbllonl, câudu să fâck!' tumul la Vavîlou 
^i de îrînmlţiTL- a mulle itoroade, din ireî ficiorî aî luî Xoe. anul de la 
potopii 131, pe cum mărturiseşte Berusie, îar de Ia zidire lumii iiumâKi 
JiUovil 1787. îar alţii scriu aducăiid mărturie pre losifil jidovul — 2245.M. 21 

3. «Cap, 3. — Pentru scuiiiiţiia şi iiemul luî Siiij, şi de 6 ncîorîalluLi ^ 2f» 

4. <«Cap. 4, — Pentru semitiţiîa şi nemul luî Hamu.» -.,,,... 28 
n. «Cap. o. — Semiut«îa şi ncmul luî Afetfi, al treîle ficîoru al tul Noe.'-. 31 
G. «Op. ft, — Iară la anii ce sar li aşezatu Daţii pre acL'ste locuri de la 

zidiri' lumii cu yrreO la-ste a s& adeveri, de vreme că ui mine ali s aniî 
im ^me, îarâ de aa şi sori-s îniâ nu sa tocmescu când ialr uo ehip Grecii^ 
intralt chip Râmlâiiiî, soL-otescu aiuî de la zidire lumii, îarft cât am 
putute afla nam Uwat nescri> » .....•.-.. <12 

7. *Cap. 7. — . . . * De Traian inpâratul Rămuluî e^re ail venit asupra luî 
Decheval craiul Daţilor, de au disci\lecat cu Itrimleail ţăiile Daţilor » 4H 

8. «Cap. 8. — Pentru Italiîa de unde ad e^iitdin ueraul Moldovenilor, 
după răâipa Daţilori din care aQ eşit slrârnoţit Moldo vtMiilor.» .... 51 

y. «Cap. 0. De numele Motdovt^nilor şi a MuntOiiilor dupâ ce au 
diiscâlicat Traîan.i ...,•.... oG 

10. «Cap. la — De Traiîaiiu InpuratQ şi de nemuî luî şi cum au stătut 
inpărat înpărâţiî Hamului, şi de ostile lui ce ati tras asupra luî Deche- 
val ciaîul Dachilor şi la ce vreme.» ^Ut 

11. «Cap. 11. — Pentru războiul luî Traiîanu inpăratul llărauluî cu Declie- 

\'al craiul Daţiloru.» .►.,., - 61 

12. «Cap. 12.— Aice vînf rândul sa pomenim de cetăţile ce să allă aict; 

in ţară Ia noK» . 76 

13. «Cap. 13. — l*entru ni'ra urile numelui acestor ţări, şi pentru 
portul lor.» ..,.....,.*. 1 80 

14. rtCap. 14. — De răsipa Doţieî de Trailanii descălicală. * ..... 86 

15. «Cap. 15. — De descălicar^ ţărăî leşăştî, pe ce vreme şi de ce 
uâm &'au făcut.« 05 

16. « DiscăHcatuî ţărăî Moldovei, la ce vălOlit de la zidire lumii sau 
întftmplatfl.» 98 

17. «Domniîa luî Dragoşîa Vodă." . . 1U2 

Î8. «Domniîa luî Alixandru Voevotl" , 117 

19. «î^entru 2 ficiori ai luî Alixandru Vodă şi de războaclu io»-. - . . 134 

20. «De nişte Tătari ce ati prădat ţara Moldove» iu 2 rânduri » . . 139 
'21. -«Dn orbirt' lui Ilias Vodă Doniii.* ............ » 

22. *De domniîa luî Roman Vodă, ficiorul luî lliaş Vodă, v&lc*t 6tl56.». t40 

23. «De ilomnija luî Patru Vodă, carele au dai Chilia cetate la Un- 
^*urî. valetul 6ti57. - . u 

24. *Ei<3 moarte luî Uoman Vodă.» " 

26. «De unQ ŞtefanQ Vodă, şi de Ciubăr Vodă.» . 141 

2G. «De domniia luî Alixandru Vodă ficior luî Iliaşu Vodă, văîeto HOoB.f. 142 

27. «Uăzbolul luî BogdanCk Vodă, cu a Leşilor» . . .... 144 
136 28. «De domniîa luT Patru Vodâ ce l'aQ poreclitu Aron, vk*t 6959.« . 

29. «RâzboTul luî Alixandru Vodă, cu a luî Patru \'odă la Movile.» 

30. «De domnia luî Ştefan Vodâ, ce-î zicQ cel bunii, şi de mutte râz- 
boae minunate ce au făcui, vălr-Ui (>9B5.i> . , , , , 

31. «tC&nd sam fitrânsu ţara la Direptate, şi afl rădicat DomriQ pe Şte- 
fana VCKli.il 

32. «Cându aCl pridatu Ştefan VcMiă ţara Săcuiasca.» * . 

33. «Cându aQ luatiCi Ştefanii Vodă, de la păg^ănî, Chilia, Cetate alba.» 

34. «Războiul ce au făcut ŞtefaiiQ Vod cu Matelaş craiul unţruresc» 
la Bae.». 

36. *De prădare Sâcuilor.» ♦ 

36. «C&iidu sau Snpăcat Ştefan Vodă cu Maleîaşu craîul Ungurescu.» 

37. «De nişte Tătari ce au întratO în ţară sâ prade, văkH 6978.-. . . 

38. «Căndu au sfinţi tQ Ştefanii Vodă mănăstiri" Pulna.^ . 

39. C&nd aCl inlratu zavistiîa intre Ştefan Vodă şi între Radul Vodă 
Domnul Mmitenescu. şi de ardere Brăiliî, văk-tul 0978, < . 

40. *De talare capetilorQ a nişte boerî.^ **.,.«... 

41. ^Râzboful de la 8ocî, căndii s'aCi bătutQ Ştefan Vodă cu Uadut 
Vodă, valetul mw Mart. 7 zile.. 

42. De unQ cutremur. . 

43. 'Al doîle războiu a lui ŞtetatJ Vod cu a Radului Vodă la Izvorul 
apei, 6981 Noem, 8. 

44. • Războiul Radului Vodă cu a luî Basarabii Vodă. ....... 

46. 'Căndu auluatvl ştefanii Vodă cetate Telejănuluî, şi dlndu ş'au bă- 
tuţii cu ŢăpăluşQ şi cu Uiigui-il, maî apoî şi cu Basarab 

4fî. .Războiul luî Ştefan Ci Vodă când s'uil bătutu cu Turcii la Vasluîu 
la Podul nalt. . . » 

47. ^De cumplita bâUie a luî Ştefanu Vodă, cănd s'au bâtutu cu Meh- 
inotil Inpăratul turcescu şi cu Munleniî k VaU- albă, 6984 

48. «Răspunsul altor semne. 6986 Noem.» 

49. Războiul de la KămnicG. căndu s'art bătuto ŞtefanQ Vodă cu Ţă- 
păluş Vod.- . •,.... 

50. «Căndu au luatiî Inpăratul turcescu Baezitil Chiliîa şi Cetate 
albă, 6992 

âl. Războiul cÂnd sad bătut Ştefan Vodă cu Malcocl şi cu Turci? 

la Catlabuga. 

62. .Războiul cănd saG bătut Ştefan Vodă ou Hroîot pe Sirelîu la 

let 6994 Mart. 6. : 

' R&zboîu! luî Ştefan Vodfi, când afi bătut pre Albert craîul le- 

şescu, la codrul Cozminuluî. 

54- Căndu s'au Inlor^iQ napoî craiul 

55. *De capetile cele de frunte ale Lx\şilor ce s'au aflat periţî 

56. «Cându aâ prădatu Ma|c^»cî ţara Leşascâ. 7006. . , . 
67. nC&nd au prădat Ştefan Vod ţara Leşască, 7006 Iun. 22. ^ 

58. «Căndu s'aft Inpăcal Ştefan Vod cu craîul leşescu, valetul 7UU9. . 

59. «De domniîa luî Bogdan \'odă, fecîond luî Ştefan Vodă ce! bun. 
7012 Iulie.. . . . . , 

60. tCăndu au prădatu Leşii ţara Moldovei pană la BotftşanT.> . . . 14< Ut \4S 

W 15* ]o3 151 155 
157 15$ Şchcî 
53. Ifil 

m 171 
175 

» 
177 

tst 

193 139 •ijându :iu morriu Bo^^iin Vo-lâ cu o.xslo In \i\vi* Muntenească 
asupra Hâdului Vodă, 7015 L»ct." ............... 183 

Ş2. iA treîa solie când aQ trimis Bogdan Vod ia craiul leşesc.» , . 1M4 
68. «Câtidu aQ prădalu Radul Vodă Domnul MuntenRscu ţinutul 

PutneLt 185 

64- «De moapti!* Radului Vodă, şi de Mihnc Vodâ şi de David Mitro- 
polit. 7016. . I» 

65. «Căud au prădat Boi^dan Vod ţara Le^iiscă. » 

66. Cftiidu au pradatu Leşjî la Moldova. 7017.9 18G 

67. 'C4nd au prAdatu Bechîtine SuUan cu Tătarăi ţara Moldova.» .. 188 

68. «C4ndu au prâdat Mendi Glnreî Hanul cu Tâtarâî îilfa, şi Biti- 
chiref focfor Hanului aQ pr&datu Moldova, 7021 Avg. 22... 

09. «C^mlu au venitu TrilUilH cu oaste Ungurească asupra luî Bogdan 

Vodi. 7022.- 189 

70. tDe moarte luî Bogdan Vodă cel orbu şi grozav, fecior luî Ştefan 

Vodi cel bunQ. 7035 Aprilie iS.t 190 

"îl. «Uoniriiîa luî Ştefan Vod cel lănftr, fecior lui Bogdan Vodă, ne- 
potului Ştefan VodA cel butul. 7Cr25.-» > 

'*i «Căndu au Intrat AlbQ Sultan in ţară cu Tâlari. 7026 Avg. «.• . lîU 
'*'^' 'De moart»^ luî Basarab Vod Domnul Muntenescu, 7030. > ... 192 
'^- 'D€ moarli» lîatmauuîcî Arbure.» » 

75. «CânJu s'aCi rădica Iu boi:iril asypra Doi unu său Ştefan Vod cel 
tinâr, 7m Sept. 7 • li*3 

7fi- «De o oaste turclascâ.» . w 

^' «Peotru legătura păci lor. ce au tocniit Ştefan Vod cu craîul cel 
hmin . . 

76. tCind aQ prădatu Ştefan Vod cel tânăr ţara Muntenească păn 
^Tiriţţor, 7034.0 V.n 

•9- 'Im moaptAî Iu! ştefan Vod cel tănăr.» 

W. iDe dom ni fa Iul Patru Vodă Itareş, feciorul luî Şlefan Vodă cel 

^' 7036 Ghea. 20.» 195 

W «Cându ad prădatu Pâlru Vodă Inlăî ţara Sâcuîascâ, 7036. . . . lOfi 
^- «Al dollf războîu ol-au făcut Patru Vodă cu Săcul la ţara Ungu- 

f****** di iu sus de Braşov, TOBIî.» ■ 

^ «Căndu aQ prădatu l^ătru Vodă al tpeîlc i'ăndu ţara Sâcuîască,»'. IJ«8 
**• Klndu au prădatu Patru Vod Pocucia în ţara Leşască, 7037.» . » 
^ *R&zbolut de InlăT ce au făcut Patru Vodă cu Ijcşiî la Pocutiîa.» 19H 
^- «Al dollt- i-âzboî cănd s'au bătut Moldovymî cu Ia'şîI.v .... •• 

^- «Al treite răz)x)îu.B 2()0 

^^ 'Clnd »an prădat Li5şil cu Moldoveni, unîî la alţT.» ..... »> 

^ «A patra războîu ce au avut Moldovenii cu Lcşil. aui 

•^' «Cliid aQ venit asupra luî I^âtru Vodă Suleîman Snpăratul turcesc 
^ loftlft putere sa. şi MuiUeniî cu Domnul lor şi Tătarii cu Soltanul, 

f ^iPnotski Hatmanul cu oaste lesascâ. 7047 8ept, 20.» , » 

^1* lOlndu aO fugitu l*ălru Vodă pe Ia Piîatră In ţara Ungurească, 

**Cicefu . 203 

^- 'Cftodu aQ venitu Suleîman Inpăratul turcescu asupra Iul Patru 
^"^ la Moldova. 7049.« ... 20C 140 93. C&ndu sau închis Pitru VodĂ în cetatt^ Ciceuluî la ArJc'-l şi cn 

Doamna sa şi ca fiî sĂl» * - 

y4 «CândQ au trimis Patru Vodă din Cic«Cl carte preascuiiMi ia .>u- 
lelmaa Inpăratul turcescu» cu ruj^ăminte ca sft-l iarte, 7lWD,> . . . 

95. «Cindu aft purces Patru Vodă din Cicen la inp?irăţie.» ...» 

96. «tJându aâ omorătu pre Ştefan Vodă boiariî ţ&răi Gâneştiî cu Ar- 
bureştiî, la Huclava «> * 

97. tl'&nda a,(k rJldicatu botaril Doranu pre Alixandru Vod, dup& ce 
an omorâtu pre Ştefan VodcL», 

98. «Ciindu veniîa Tătru Vodâ Domnu de la lupirăţie la Moldova, şi 
boîapil ^n\î I*au eşitu la Hrftila iniiainte.i» 

99. «Căndu au tâîatu Patru Vodâ nişte boiari la GalaţT.» ..... 
ItlO. «Cătidu sau aşezat Pfttru Vod la domnie al doile răiidu, 7048.». 
lOL <«JCftndu sau bAlut Patru Vodă cu Maîlatu voevodul Ardc^tuluF. in 

ţar^ft, Un^uri'aseA cu UniruHî, 7049 Iunie 8.» 

102. «Ci\ndu afi prădatu Palm Vodă al doîli' rându ţara Unirun^iscĂ. 
705U Sept. 12." 

1U3. *Căndu au rauritu Patru Vodâ, 7054. •> , . 

104. «Căndu aQ pu8 boîariî ţărăî Domna pre Iliaşu, feciorul luî PMru 
Vodâ, 7056 April. 7.» 

105. «De douîuiîa luî Ştefan Vodă, feciorul luî Patru Vod. fratile Iţiî 
Iliîişu Vod, maî mfc, 7059 Iunie 16.» 

lU(i. «Căndu au oniorâtu boiariî pre ŞtefanQ Vodă suptu cort, la Ţu- 

ţora la pod, 7060 Sept. 4.»» . . . , . 

107. «Căndu aii rădicata boîariî Doninu pe .lolde, 10kYi.t> . . . , . 

106. «Când au rădicatu iJoniciu in ţara Leţ^ascâ boiariî pribt'crî pre 
Alixandru Vod şi au venit in tară, 70^4,» ........ 

109. 'Căndu s'aa aşezaiu la scaun Alixandru Vodăt 70tl5."» 

110. «Căndu s'aa aşezata la scaun Ştefan craîul Uuirurescu, feciorul luî 
lauoţî craîu.» 

111. «I>e domuiîa iui Dispot eriticul, 7«}69 Noem. 18, 

112. «Ităzboîul lui Alixandru Vodă Lăpuşnonul, căndu sau bătut J» 
Verbie cu Dispot Vodă, 7069 Noem. 18.. 

113. «Căndu s'aft dus la Ţangrad Alixandru Vodă,». 

114. «Căndu au trimis Dt^îipotu la inpărăţie pentru fstcag 
Ho. «Cătidu sau aşezatu Dispot la scAun.» 

110. • Pentru are-sla Dispot Vodă. de unde sau ijdărătu şi in ce chip 
ş'ail scos nume de doranie.i» . . , . 

117. «Căndu au otrăvită Alixandru Vodă pre Di>ipot-» . 

118. «Căndu au purces Laskii cu Dispot Intăî spre Moldova-i- . , 

119. «Căndu ai) venita veste la Alixandru Vodă cum [iÎHpoiu aâ murîtu.» 

120. «Căndu ad mersu al doîU' răndu Laskiî şi cu Dispot cu oaste spre 
ţara Moldovei asupra lui Alixandru Vodă, şi sau bătut cu AliMindru 
\'odă la Verbie, 7069 Noem. 18.« . . , 

121. «Căndu s'aa afătuitu Laskiî să scoată pre Dispot din dtuuiHo.» . 
125. «Căndu .s'aâ sfătuit botanî ţărăî Molfloveî să scoată pro iM-^pot 

Vodă din domnie.* ... ... »>< 

VIO 

211 


f:^> 141 123. nCăudu aQ priiisude vi'sie Dispot \'odâ, că vine Vişnoveţkiî asu- 
pra luî.p . 240 

124. «Cându a(i Irimia la Vişiioveikiî Dispot Vodfi pcotru pact^v* . . ^ 

125. «Ciindu au trimis Dispot Vodă sîi facâ pace cd Lafskiî.to . , . , "JU 

126. tCăndu au viclenii Toraşa Hatmanul pre Domnu săîl Dispot Vodă^ , 

şi oast4^ î*au râsipjtu.» ^42 

127. tC&nd au perit Nt^mtiî lui Dispot VodA.» 243 

12H. «De domniîa luî ?>tefan Vodă Totnşa.» ., . 245 

121J. «CĂndu aîi bâiat Toiiişa pra Vişnoveţskii la Veroîcanî pre Siretîu." 

130. «De moarto lui Vişiioveţakiî.» 24G 

181 4 «CAndu au mer.'sii Şiefau Vodă Tciai^ii asupra Donjiiu-silii lui 
Dispot Vodă.» 2A1 

132. tDe moarti- luî Dispot Vod erilicul.» 248 

133. «Câuda au trmiis Ştefan \'od<i Tomşa la Laski Voevoda yiraskiî 
sii sâ tntoarcA iiapoi.» ,.....,. 

134. De râzboiul Iul Ştefan Vodâ Tomşa, când sau bătut ou Mircc 
Vodă la Milcov Domnul Munieuescu, 70t)8.- 250 

135- tA doo domnie a lui Alixandru Vodâ LăpuşaL^iiul. 7068.» . . 251 
136. «Cându sau aşezatu al dollc răndu Alixandru Vod la ncaun şi 

<le moarto luî Ştefan Vodă Tom^a." 252 

137- «Căndu au omorât Alexandru Vod 47 d^ boîarii* . ,,.... •» 
138. <• învăţătură şi certare celor marî > . . 253 

139. «Cându au răsipitu Alixandru Vodă cetăţile din Moldova.» . . 254 

140. «învăţătură şi certare.»' » 

141. «De un Ştefan Vodă ce ad venitu ou oaste aaupm iul Alixandru 
Vud, 7074.» . .255 

142. oDe moartt? luî Sulelman liipăratTurcescu » » 

143. «De moartei luî Bogdan vodă snii Alixandru Lăpuşn^nul, 7076 " . 256 

144. «Cându au mazilit pie Bogdan Vodă. , . , i . 257 

145. «De domniîa luî Ion Vodă^ ce*î zic Armenul, pecarile pe urmă l-aO 
cuplu Turcii cu 2 cămde, 707B.» 258 

146. «Războiul lui Ion Vodă cu Bogdana Vodă.» 2â\f 

Î47. «C^ij st'au aşezat la scaun l ou Vod,» 2(jl 

148. fCăadu au venit \6sie hn lonu vodă că l'au mazilit inpăratul şi au 

tiatu domniîa lui Călru \'odă Şchîopuk şi dknd s'au sfătuit Ion Vod 
Ăă-s rădice cu ţara asupra Turcilor, 708L* -,......,,.. • 

149., • Cându s'aCi gâtitu lonu Vodă cu oaste Innainiia 'Turcilor.». . 263 

150. «Cănd au bâtuiu straja îuî Ion Vodă pre straja Iul Patru Vodă 
şi a Iul Alixandru Vod Domnul Mu ntene-scu.» 

151. «Căndu au bătut pe Patru Vod Iun Vod.» . 264 

152. «Cându aCl prădat Ion Vodă ţara Munlenescă şi au pus şi pe Vin- 
lila Vodă Domnu acolu,» i. 

163. *Căad au arsu loan Vodă Brăila.» 265 

154- Al dolle războju, căndu ail bătut Ion Vodâ pre oaste lurcîască 

şi tătărască.» «. 

165. 'Al Ireîle râzboîu ce nu facul Ion Vod băiănd o oaste tur- 

cuiscâ.» , » 142 15H. «Al patrule râzboîu cănriu s'uu b&tut Ion Vodă cu Turcii la Ca- 
lmi, unde şi moarte groaznicii i s'au pritejît» . * S04> 

157. *I)e moarlc !ul Ion Vodft.» 270 

158. *Gâ.ndu aQ prâdat Tătaraf ţara Moldovei.» » 

Ibîi. «C&ndii s'aâ aşezat în scaun Pălru Vodâ.» 271 

IfiO. « De domnila iui Ivaiiu Potcoava ce fau poreclitu Creţul, care 

^'«0 pus niunc de domnie Ion V^odă, 7085 , , . , » 

IBl. «CAndu aii purces Ivan Potcoava întâi cu oaste c&zăciasc^ In 

ţara Motdoveî.w 272 

Kli. «Căndu au merau ponosiu dela Patru VodU la craiul teşescu 

pentru zarva ce fâcusâ Potcoava Creţul cu Cazacii Sn ţara Muldoveî. şi 

;il dotk't răndu rnergătKi ca oaate căzăciască şi aQ apucat scaunul.» . ^^73 

163. *C&ndu au triinis craiul sâ prinză pe l'otcoavi,» ..,..,, » 

164, «IlA/boTut lui F^ătru Vodă, cându sau bătut cu Potcoavă,» . . 274 
Hm. «Al doilL" râzboîu cându s'aa billut Piitru Vodii cu Potcoa\â la 

Diiciilina.» 275 

Jfttî. 1 Căndu s'au Intorsu Creţul In ţara Leşasc^ şi au păr&situ scaQnuI 

şi de moarte lui.» . 276 

167. «Căndu s'an aşezatu al doîli' rAndu Patru Vod& la scaun. 7086.» 277 
16K. «De domniîft luî Alixandru fratele Creţului, carile aă apucatu scau- 
nul şi ail domnilu o luriii.» • 

169. «De nişte domnişori ce venise Iar cu Cazaci.» 278 

170. nCându sau prădat Daşovul, 70^7. 

171. tDe raaziliîa luî P&tru Vodă, 7088, Dcch. 2,» 27i> 

173. «De domniîa laneuluî Vodă, oe-î zicQ Sasul. 708S Fev. 17 « . . •■ 
173- *De un dotjinişor Ion Vodă Lungul, 7089. ». 

174. cC-ândn ail pribeg-it bolaril ţăi*ăt pin (ărî de nevoia lanculuf VckI.* 280 
176. <»Cându aft pribe^'it lancul Vodă şi de moarte *a, 7091.» .... 281 

176. tA doao domnie a lui Pălru VodA Şchiopul. TDîlîJ Oct. 17.» . 28i 

177. «De Qişto Cazaci cii venise să apuce scaunul Moldovei, 7002.» . m 

178. «Nişte Cazaol ce au prădatu nişte sate.» .... * » 

17ÎK «CAnd au ziditu Patru Vodă Galala din deal. 283 

IHO, «Căndu rH prâdalu Cazacii Tighina şi o au ars-o 7098 Av^, 7.» , • 

181. «De o sc*cită mare ce au fostu In zilile acestui Patru Vodă d^-u 
perilu toAIă roadă, 7093. , 

182. P Războiul Părvulul PărcăJab la Prieâlav cu Cazacii, în ziUle Iul 
Patru Vodă, 701)6 Gheii. 8.» 284 

183. «Câudu aii făcut I*ătru Vodă nuntă de au Însurat pe Vlad Vod 
nepotu-5i\a, 709& Iunie.» ...................... 

184. «De nişte Cazaci ce au prudatu Daşovul, 7095 Iun»» 

185. Kăzboîul luî Patru Vodă, cAndu s'aQ bătut cu Cazacii la Ţuţora. 

oe venise cu un domnişor Ivan. 7096 Noero. 23.» • 

186. «Căndu aa lAsatu Patru Vodă de bună voo domnila şi scaunul 

şi » au dus In ţar» Nemţască.» .... » 

187. «D** domniîa Iul Amn Vodă cel oumplitu. carile multă greolale 

aâ ailus ţArăI, TOJD.» . ^7 

188. «Uă^bolul lui AroD Vodă. c&ndu s'aa bAtut la R'iuiacuun dom- 
oiyor ce-I zice bogdan Vodă, la ani! 7100, şi»oâadu nH perit Buoîuni Vor- 

Ojctil 9i Trotuşan LoEŢofâtul şi Paos Vornicul» 5fHft 

189» «C&nd s'au mazilit Aron VcKt«4 de Iiipăratul.» . . , • 

190, tA doao domnie a luî Apon Vodă cel cumplîtu.» 291 

19L «C&ndu aQ trimis Aron Vodă înnaînte la scaun pru Opre Arma- 
1 s& prinză pre o samă de bolart.* ..*... « 

192. «C&ndu aâ pribegită UfL^chc LogofiILtul cel mare.» 29^ 

193. *De domniîa lui P&tru Vodă Cazacul, 7101." 298 

194. «Cându sau aşezaiu Aron Vodâ al doU^ rindu la scaun.* . . » 

195. «Căndu au venitu Lobodă cu oaste c&z&clască ^i au goni tu pro 
AroQ Vcdâ din scaun şi au arsu largul la^iî. valetul 7103» .... * 294 

U iuoeput pe pag. 1 se atU urmât<Srea însemnare: 
*Ctonica marelui logofâta al MoUaviei Nicolae Coslinîl (ScrisCl de lone Ar- 
«eoift Navrea şi dăruită bibUoteceî gimn^isiului roman gr. or. din BrasiovCi, 
la 1880, «V. )'" 

Se pare că la 1880 volumul avea la sflrşit un pinax sau arătare a cuprin- 
sului, care acum Upsesce, c&cT pe faţa din lăuntru a s€6rţel dinainte a legă- 
turei se află «eris: «Scala dela finito, pa*^inatfl şi numeraţia slavonă ira- 
(lud In aivbica de lone Arsenie Na vrea. ta IHSO.» 
U pag. 114—115 se află următorea notiţă: tiuanîi Radu Leca. 1392 au 

Iveuit Bulgari ta Bra^v.t 
U paaţ, 196: «Adastă carte iste a Dumnu-lui loan tiadu Leca, neguţător 
'lin Başov. • Xo. 60, I In-Mia-FoT 103. -Secol XVIII -Bibi. Scheiană. 
^«*eaşî 9oris6re; titluri şi iniţiale cu roşu. 

«Iliodor». Cărţile 6, 7, 8, 9, 10. 

^ fioe: tSlărşitQ ca acesta au luatQ Intârrp(!|ările celor ethiopioeştl a luT 
Tb«|ţbea şi a Haricliel Care o au alcătuiţii bârbatu Finiclan Kmisimin Ia iiem 
<^'ncd despre răsărit, fiîul lulTheodos IlioJor* 
*Au luatQ «fărşito carte luî Hi odor. >» 
'lliodor darul soarelui eă tălmăceşti 

'Cele ce 1 au alcătui tt!^ cu strălucire le vedeştl. 
''^^jfia, dulclata, şi libovul (i să pare că porneşte, 

•!in4 pre Theaghen şi Hariclie ca soarele curăţ II păzăşte. 
fiijcurie şi întristare grabnice prifacerî prin alcătuire | le numeşte. 

'Cde adevărate pentru nestatornicio stâriî omului gră6fte. 
'uiiUQâ răbdătorilor şi inţâlepţilor maî Innainte prorocseşte, 

«Oare dup& multă pătimiri şi adevărate răbdări o şi dărueşte. 
*^-f] ce doreac să să încununezi pentru Inţălepcfune şi răbdare 

•Irmed *c«ştil pre norociţii însoţiri cu în bărbi tare, 
'^'fc care şi eu ii ro»: cu niuUâ dorirt} 

•>Ci nu defaîme tălmăcire de nu Io va fi cu plăcere. 

^cliţită cAftc îaste scoasă de prL» limbn elinescă de dum-luî Thoma gra- 
^•*^><^ a sfiutc'î Mitropolif din EşI. m 144 •Iar Apum 8*au scris cu toată cheltuiala dum^sale II ie Carp, ftiul dumi* 
ViEisi]e CaiTpu Sulger. 

nŞi s&u scris de mine Co»tandtu 6urL''he]e. fiiuâ^ tn l^pieoopie Uomaiiului. 
ta veJet 1781, JklarL 20. 

No 61 In-4» mic. -FoT 269. --Secol. XVIII -auuî 1713. - Bibi. ScheianA. 

ScristVr*» mărunta şi frumosA; titlurile şi iniţialele ornate şi scrise cu roşu* 
1(1 doaul titlului portretul luî Constantin Vodă Urau cov ea nu desemnat in 
i^rii şi verde; iar deasupra capului kil se vede Christus ap&n>nd In nori; por- 
tretul este Închis lntr*un frumo.s cadru de llorî fj^cute In alb şi negru pe 
lond verde. Tifelul închis ititre douS ooI6i>e 91 deasupra s© alU o boltă, t6te 
desemnate cu Horî în neg-ru, verde şi ţ'alben. Po fnile 8. 68, 114 se aflft câte 
un ornament de Hori desemnate în alb şi negru pe fund verde — pe f, 227 [n* 
fond iralben. 

Scrierea are urmâtorul tiltu: 

«Psaltiehie rutnănescă. Care cuprinde întru sine, Catavasilarîul, 
cil toate trebuincioasele căntărî ale besericil, ce sâ cântă preste 
tot anul, Anastasima cu propedia, şi cu tot meşleşug-ul, cu Eothi- 
nale, şi Kecragare, Stihirarîul cu toate samoglasnieile praznici- 
lor celor stăpăneşti, şi ale sfinţilor celor mari, carii sâ prăznu- 
escti preste tot anul, Stihirarîul Penticostarîuluf. cu sărbătorile 
Paştilor» deîa Sămbăta luî Lazar păn' la Dumineca mare. Aşâ- 
zate cu meşteşugul Psaltichtel pre glasurile grecleştîl. In zilele 
prâ luminatului şi de D-zeu în nălţatului Domn loan Constandin 
B. Băsărab Voevodă, la al 25-le an a! dăruitei de Dzeu domniei 
Măriei sale. Păstorind în arhierescul scaun al Mitropoliei pre sfin- 
ţitul şi de D-zeu trimisul Mitropolit Kyr Anthim Iverenulfi. 
«La anii de la facere lumii 7222, luna Dechem, 24,i> 
«De smeritul întru Ir monahi Filothel snd AgăI Jipel, în sfânta 
Mitropolie.» 

După titlu, po foile 6 — 6, se atlă următârea dedicaţie: 

«Blagocestivuluî» pr^ luminatului, pre înnălţatulul şi de Hs. 
lubitorlulul Domnului nostru, Domnului, Domnului Ion Constan- 
din E^âsărabă Voevod a toată Ugrovlahila, marelui Brâncoven. 
<:e smerită şi pănâ la pământ inchinăclune aducănd, mă rog pre 
puternicului D-zeu, ca să dăruiască nalţi mei Măriei tale, sănă- 
tate, cu viaţă îndelungată, spăsenie suUctLiscă, bună şi cu pâce 
întărire, şi toate cele după Dumnezeu poliţe. 

<*La nălţime ce Iubitoare de Hs. a Măriei tale, cu cucernicie I I I 145 ^ 
n nâzulaşte (pre luminate Doamne) adastă mica oslenelâ a me, 
prin care m'am sârguit şi eu din puţinica me învăţătură, c-a să 
mă arăt înnalnie mărime! Mărieî tale, fără pregetare lucrător, 
lângă îubîtoare de D-zeu şi de obşte folositoare socololă a Mă- 
riei tale, ce Iubitoare de oameni, care are intru asămânare cu 
râvna lericituluî Apostolu Pavel, la a sa întâta carte cătră Co- 
Tînthilanl, cap. 14, unde zice : De va da trâmbiţa glas ne arătat, 
cine să va găti la războiu; aşă şi vot, de nu veţi da cuvânt 
cu bună înţelegere, cum să va cunoaşte ceîa ce aţî grăit; şi îarăşY 
cânta-volu cu duhul, şi voîu cântă şi cu minte, şi prorocul în- 
părat Davidfi, psalmu 46, zice: Cântaţi cu înţelegere. Şi taste 
d-zeîasca socotelă a Măriei tale, cum cele ce să cântă în be- 
evrica, nu numai 8â se cânte, ci să se şi înţelegă de ascultătorii 
pravoslavnicii creştini. Pentru care şi nu încetezi în toată vreme 
cu îndurare cheltuind, spre tălmăcirile celor nelesne înţelese 
cuvinte şi cântări ale besoricii, cătră arătare şi maî buna în- 
ţelegere. 

«Pentru acîasta şi eu smeritul văzând, cum că în fieşte care zi. 
In silntele luî Hs. besericî, adecă să cântă Catavasiile sărbăto- 
rilor celor stăpâneşti şi ale maicii Uiî D-zeu, Iar să înţeleg foarte 
de puţintel, cât numaî viersul sânt ascultând, îar nu şi înţelesul 
celor ce să cântA, tălmăci t-am după puţina ine putere pre a 
noastră de ţară şi de obşte limbă toate Catavasiile, cu troparele, 
şi cu condacele, şi cu hvalitele ale fieşte căruia praznic stăpâ* 
nescQ, eu rânduîala utrănelor, şî a câte trele lyturghiile, şi cu 
Irmoasele cele veselitoare, şi cu paraclisul Precistei, şi cu toate 
trebuincioasele cântări ce să cântă preste tot anul, aşăzându-le 
toate cu meşteşugul Psalticbiei, pre glasurile cele greceşti, pentru 
mal multa dulcîaţă şi cuviinţă a viersurilor. Cătră aceste şi 
AfliStasima Octoiluiluî, cu propediîa, şi cu tot meşteşugul cât 
laste în ce grec^scă, încă şi Stihirarîul, cu toate samoglasni- 
cile sărbătorilor celor mari, şi ale Pendîscostarluluî sărbâtor, 
cât cuprinde Anthologhiulu Stihirar cel grecesou, adecă vecer- 
niile, litiile, şi stihovnele, adunându le toate dinpreună întrV 
«lastă cărticică. 

«Carele cu cucernicie şi cu smerenie le aduc supt acoperemântul 
^î Bpnjin6la Mărieî tale, precum laste cu cuvimţâ şi cu dreptate 
ca 8â se aducă şi §ă se închine numaî Ia singură iiălţime Mă- 
rie! tale unele ca aceste. De vreme ce Măriîa ta ai usârdnică 
tvnă ca să foloseşti n^muluî nostru cu multe felîuri de pri- 146 lejuri, şi maî vârtos cu tălmăcirile, şi cu lypografule cârţilor de 
multe felîurl, lângă carele şi acîaste vlahomusichîi (carele întru 
luminat norocul MărieT tale, cu ajutorlul lui D-zeu sau făcut), 
spre propoveduire din nîam în nîam, şi spre înpodohire cununi» 
a nenumăratelor bunătăţilor Măriei tale» va să fie nu puţină po- 
doabă besericii rumăneşti, şi m&ngălare creştinescului norod, 
şî folos fericituluT suiletulul Măriei tale, şi adaos şi dobăndâ 
vrednicii neguţătorii care lucrezi Mărila ta cerescului înpărat. 
De vreme ce nu altă dată, într'alte vremi, mal iiainte sau ma! 
pre urmă, ci tot acum întru pre luminatele şi de Dzeu dăruite 
zilele Măriei tale^ nici într'alte părţi şi prin alţi nevoitori, ci tot 
aice întru pre cinstită casa Iul Dumnezeu şi a Măriei tale în 
sfănta Mitropolie, şi printr'aî Măriet-tale robi şi slujitori bine au 
voit D-zeu a le arătă lumii sale, nicî pre alte meşteşuguri lati- 
neşti şi ruseşti, ci pre aceleşl musichii ale dascălilor besericii 
noastre a răsăritului, cu îndemnare şi blagoslovenila pre sfinţi- 
tului părintelui nostru şi Mitropolitului a toată Ugrovlahia, 
Kyr Anthimu Iverenul, cu voTa şi cerere a toată boerîme şi a tot 
norodul. Că cine auzind sau văzând atâte îndreptări şi chiver- 
nisirl carele au strălucit în ţară întru dăruitele de Dumnezeu 
zilele Măriei tale, şî să nu proslăvescă pre lubitorlul de oameni 
Dzeu, carele cu mare purtare de grijă t*^-u înnălţat pre Mărila ta 
în luminatul scaunfi, spre paza şi tot folosul pravoslavnicului no- 
rod, şi să nu la folos şi măngălare în sufletul său, şi să no feri- 
cescă înpărâtescul şi domnescul Măriei tale nîam al Băsărăbeştilur^ 
că după tot adevărul t6-l arătat Mărila ta alt nou Alexandru, sai*^ 
Ptolomeu într aceste vremi, că precum in vremile acelora au cres- 
cut meşteşugurile, şi au înllorit învăţăturile, şi 8*au mărit înţelep* 
clunCţ şi sau umplut casele de cărţi, aşa şi acum în luminatele de 
D-zeu zilele Măriei tale s'au înpodobit adastă păzită de Dzeu 
stăpânire, cu cărţi şi cu dascăli, şi cu meşteşuguri de învăţătură^, 
pentru marele dar şi cinste, care cu facere de bine arăţi spre 
unele ca ac(^st6, precum bogoslovul Grigorie zice: Că acelor 
lucruri a cărora le ştiu lauda şi cinste, le ştiu alave şi pro- 
copsire şi înmulţiri Deci caz şi mă rog Iubitoarei de Hs. bu* 
nătăţii Măriei tale, ca să priimeşti cu buneţe şi cu btăndeţe a- 
clastă smerită a me ostenâlă, necăutănd MăriUt ta la micşorară 
darului ci !a a minţeî mele usârdie şi smerenie. Iară înpăratul 
tuturor Dumnezeu să dăruiască nălţimel Măriei tale aşăzămănl 
cu pace, întărire bună şi tară turburare, iatru pre înnălţat 147 

scaunul Măriei tale într'adânci bătrâneţe, cu sănătate şi cu ve- 
selie, înpreună cu toţi a! Măriei tale, întru pr6 mulţi şi pr6 no- 
rociţi ani, şi după acTastă slăvită de D-zeu domnie să-ţT dăruiască 
şi înpărăţiTa ceriului, amin. 

«Al nălţimel Măriei tale 
«Smerit rob şi cătră D-zeu rugătorîu usărdnic. 
«Filothel Iermonah ucenic al părintelui Theo- 
dosie din sfănta Mitropolie.» 

Pe fdea 7 se află următorele stihuri: 

«Cătră Iubitorii de Hs. căntăreţi al aceştii vlahomusichii, şi 
cătră cela-l-alt pravoslavnic norod al ţărâi Rumăneşti. 

«O Iubitori de Hs., cinstiţi musicotaţi, 

«Cuvioşilor părinţi, şi întru Hs. fraţi, 
«Pravoslavnice norod, limbă rumănescă, 

«Păzită de D-zeu, ţară creştinescă, 
«In Domnul să vă bucuraţi, prin sfânta cântare, 

«Cu credinţă, cu nădejde, cu dragoste mare. 
«Că Iată s'au tălmăcit, spre al vostru folos, 

«Care cu nevoi nţă, din grecie s'au scos. 
«Prin cuvinte rumăneşti, şi prin glasuri greceşti, 

«Inema şi sufletul să ţi le îndulceşti, 
«Cântând, slăvind, lăudând pre Dumnezeu cel mare, 

«Cu dragoste, cu frică, că e înpărat tare. 
«Şi pre sfânta stăpână să o lăudaţi, 

«Cu tot f^llul de cinste, slavă mare să-i daţi, 
«Ca unii înpărătese, şi Doamne cereşti, 

«înpreună cu mulţime oştilor îngereşti, 
«Că Ia tuturor laste folositoare mare, 

«Acoperimănt, scăpare, şi nădejde tare. 
«A sOntelor praznice taină să cinstiţi, 

«Cântând cu înţelegere, şi să o proslăviţi. 
«Pentru care dragoste, vă veţi învrednici, 

«înpărăţiei ceriului, şi vă veţi îndulci 
«în desfătăclun^ ralului, în veci odihnindu vă, 

«Luând plată din destul, şi veselindu-vă. 
«Şi cu toţii dinpreună rugăciuni făcând, 

«Din tot sufletul nostru să grăim zicând: 148 «Pre puternice inpftrate, Dumnezeu cel mare, 

ttA tot ^iitorîule^ Doamne cel pr6 tare, 
«Dă pace f?i sănătate, hună norocire, 

«Ani mulţi şi zile bune, şi cu lericire, 
«Domnuluî Constandin Vodă, ca să stăpâncscă 

«Ţara Ug^rovlaliieî, şi să moştenescă 
"Scaunul strămoşilor, precum să cuvine, 

"Păzind ţara, apărând, cum îaste maî bine, 
aCu multă veselie, cu multf^ huneţe, 

«Cu viaţă îndelongalfi, întradânci bătrâneţe, 
«Cu Doamna^ cu coconii, intru toată nălţimc, 

«Cu rudele, cu bolarii, cu toată mulţime* 
"Biruind vrăjmaşii luT, cu putere de sus, 

mCu paloş, cu buzdugan, prin stema ce 1 ai pus 
uCâ aşii îaste mărire* slava şi putere, 

«Stăpâniri şi cinsti, şi toată ţineri. 
«Si acum şi pururi, şi în veci lărâ început, 

<*Şi în vecii vecilor fără de sfârşit. 
«Aminâ.rt 

La foea 255 v. se nfi^ : 

«Slărşit, şi luî D-zeu slavă. 

«Precum dorescCi cel ce vfinsleză pre mare a ajunge la liman, 
«Aşijdere şi eu nevrednicul a veile sfărşitul acestor vlaho- 
musicliii. 

«Let 7222 Dec. 24.» 

Cuprinsul volumului este urm?ilorul : 

Foile 1— H de la Uiceput cuprimi psaltichie cu vorbr» rornănesCî şi sunt un 
adaos mult maî nod de cAt epoca eciieriî principale. 

F. 8— B7: «Începutul cu Dumnezeu cel sfânt al Catavasiîariuluî, cu toai» 
trebuincioasele căntâri ale beaericii» oare sa cântă pi*este tot anulv 

F". 68-70: «începutul cu D-zeu cel sfânt al semnelor meştcşuguluî pi 
licljieî, al glasurilor celor suitoare şi celor po^orâtoare. al trupurilor ^i 
duhurilor, şt a loală darea Îndemână şi urmarea, care s'au alcătuit intr'ăoi 
de ceî vechi şi noi făcători carii dupft vremi s'au ar&tatâ.w 

F. 71—113: «Anastasinia» adec& aiihirile învierii. Samoglasnicile, carele s& 
cAnt& 8&mbA.l& s«'ra şi Dumineca la liv.iUte.> 

V. 114 — 22t>: *lnceputul cu ajutoriul luî D-zeu al Antliologhfuluî Stihirar, 
carele cuprinde Intru sine âamogia^Micile silrbăloritor celor stăpâneşti^ şi ale 
Maîcii lui D*zeu, şi ale stinţilor celor vestiţi a tot anul Din facerO luî Neon 
Patron • 

F. 227—255: «începutul cu D-zeu cel sfănt al Pendicostarîuluî- Stihtrar, 
care cuprinde sărbătorile Paştilor, tncepănd dela 8ămb&ta sfântului Lazar,» 149 F. 265 V.: «Rugăcîun6 robului !uî D-zeu Filotheî Iermonahu, sinthesitorîul 
aceştii vlahomusichii, cătră pr6 sfânta n&scătoar6 de D-zeu, pentru pr6 lu- 
minatul Domnâ a toată Ugrovlahia, loan Conslandin B. Băsărab Voevod.» 

F. 256—258: «Doxologhiîa a luT Balaş preotul ţarigr&dânul...» 

No 62. ln.40. _ 194 foî. — Secol. XVIII (1774) — Dăruit de D. A. Sturdza la 20 
Octobre 1896. 

Scris de aceeaşi mână; câteva titluri şi unele frase (foile 92. 97) sunt scrise 
cu roşu. 

Letopiseţul Domnilor din Moldova. — Originalul cronicei lui 
Enache Kogâlniceanu. — A se vede M. Kogâlniceanu, Letopisiţile^ 
T. III (Iaşi 1846), nota I la pag. 330; textul: ibid., pag. 189—286; 
ed. 2% III, 195 — 274. 

Pe foea 1 are următorul titlu: 

«Acestu Letopisăţu a Domnilor din Moldova cari s'au început 
a sâ scrie di undi au lăsat alţâ istorici, cari au vintu cu scrisu 
numai pană la sfârşitul Domnii lui Ştef^niţâ Vvdă ficiorul lui 
Vasile Vvdă, cari s'au săvărşit la Hotin. 

«Iar noi incepim cu scrisu istorii Domnilor di la îs trate Da- 
bija Vvdă şi arătăm toţâ Domnii di a răndul di atunce şi pă 
la al patrăle domnie a lui Costandin Vvdă Mavrocordat ficior 
lui Neculaiu Vvdă Mavrocordatu şi Exaporitul, cari au săvăr- 
şitu domniile cu a patrăle domnie, săvărşindu-să şi Mărie sa în 
Iaşi, în vremile oştirilor cu Rusăe pe cari Dumnezău să pome- 
nlască întru înpărăţie ceriului, amin. Let 7282( 1774).» 
Volumul are următorul cuprins : 68.» "Di aici să incepim pentru domnila lui Evstrate Vvdă. Cap. 26 (eic) 

«Domnie Ducăl Vvdă Intălu. Cap. 57.» 

1 Domnie lui llieşu Vvdă ficior lui Alexandru Vodă. Cap 

•Domnie a doao a Ducăl Vodă. Cap. 69.» 

■Domnie lui Petreoelcu Vodă. Cap. 60.» 

«Domnie lui Dumitraşcu Vvdă Cantacozino. Cap. 61.» 

«Domnie lui Antonie Vvdă Rusetu. Cap. 62.» 

«Domnie a trie a Ducăl Vvdă. Cap. 63.» 

'Domnie lui Dumitraşcu Vvdă Cantacozino. Cap. 64.» . 
-Domnie lui Costandin Cantemir Vvdă. Cap. 66.» . . . 
■ Domnie lui Costandin Vvdă ficiorul Ducăî Vvdă.» 
«Domnie lui Andiohi Vvdă Cantemir Vvdă. Cap. 67.» . 
«A doa domnie a lui Costandin Vodă Ducăl. Cap. 68. 
«Domnie lui Mihal Racoviţă Vvdă. Cap. 69.» F6ea 6v. 

7v. 

• 

8 
12 
12 V. 
14 V. 
16 
17 
19 V. ISO «Domnie a doao a Iul Andiohi Vvdft Canterair. Cap. 70,» , - , 

«A doa domnie a Iul Mihai Vvdil Racoviţâ. Cap ll,« ...... 20 r» 

«Domnie Iul Neculaîu Vvdă Alexandru Mavrocordat. Cap, 73 " . . 21 v 
«Domnie luî Dumitraşcu Vodâ Cantemir. Cap. 73.» . ♦ . . _-' 

«A doao domnie a luT Neculaîu Vvdft. Cap. 74. . * . . :lo v 

oDomnie a trie a luî Mihaîu Hacoviţâ Vvd3i. Cap. 26.» (me) 75 . . 28 \% 

«Domnie luî Gli^rorie Ghieâî Vod.t Cap, 7(5 51 v. 

"Domnie luT Coatandin Vvdă Mavrocordat înUîu la Moldova.» . . 98 v. 

tDomnie luî Gligorie Vod Ghica al doîîe la Moldova» 99 v- 

<» Domnie al doîle a luî Costandin Vod Mavrooordat In Moldova.» . 100 v. 
«Domnie luî Ion Vvd& Mavrocordal ficior luî Noculaiu Vvdli-t . - . 109 v. 

*Domnie al triile a luî Gligorie Vodîl Ghica.» HG 

«Domnie al triîle a luî C^standin Vvdă Mavrocordat. u 111» 

•Domnie luî Costandin VvdĂ ficîorul luî Mihaî Vodă Ilacoviţă Cchan.» 12»î v. 

«Domnie luî Mateîu Ghica Vvda 1763.» Î.*J7 :j 

«Al doile domnie in Moldova a luî Costandin Vvdă RacoviţA Ce- 

lianu, ficior luî Mihaî Vvdă.i» 135* v 

"Domnie luî Scarlatu Cilig'orie Ghic.a Vvdă.» . . . U2 

«Domnie luî Ion Calemah Tbeodoru Vvdâ, let 176»*.» 145 

«Domnie luî Grigori loanu Calemabî.i ...,*•.-.... 15^ 
* Domnie luî Gligori Alexandru Ghica Vvdă Ia Moldova u .... U'.r, \ 
■ Domnie a doao a luî Gligori Vvdu Calemahi îarâ în Moldova.» . . 172 v. 
«Al patrăle domnie a luî Costandin Vod Mavrocordat in Moldova. 

17G9.» . 183 

î'e foea 92 se alB urmâtârea însemnare scris* cu roşu şi nej:ru iceie scrise 

cu roşu sunt aicî reproduse in cursive) : 

it Pi adastă iremi ^i ta at^cstu Dmnnu ţi la acesfu veltt 7238 Oc, 
10 zdh ni-am născut Rt twt iihd Dumnisale Iul Vasile Cogălnirlauu^ 
fiindu rd Căpitan di /rryl, şi Hatman Dumn44ul Costandin Jpsilnnfi 
frafe cu ManoH Chiurciuba.fî pi cari Vau omarăi Poarta. 

«Avăndu ficîoru pi cel maî mari pi Aga Enache, fiind Aeâ 
lăng'ă Domnu şl fiindu îubit Mării sale luî Gligorie Vv»lâ Glii- 
cMţ ahmcl m'au botezat ^i pi mint păr in(te}h Dumni-saic Costandin 
îpsilantu marile Hatman, şi mî-au scos numi din botezu Enaehi 
ţte vumele fiUdul IMinii-aaie vlyrîJ lui Enaehi^ pen-că avem (rate 
roaî mari di'i cîiema Costandin Cogălnicîan, pentru acîasta nu 
ttoentit să'tn zacă mic Enaehi Cog. jn numite fiiiduî Dum.^ pi care 
Domnul Dumnezâu sâl pomenîască întru părăţie sa ; iar la 
Mărie mt Ion Ion NecHlaîu Mavrocordat Voti am fntrat, în curte 
Măriî sale la slujba copilării din casă la let 72't4, di atu Mujiiu 
cu dreptate pană au vini \ar Mărie m Ion Gligorie Ghica Vvdă, 
şi Tar am intrat la slujba copilării din casă pătiă au mărsu Mârt^ 
m cu domnie la fiucurcpi făcănd schimbări cu Mărie sa Ion Cos- 
tandin Mavrocordat Vvdă, domnie al tride a Măriî sale Ion Cos- 161 

tandin Niculaîu Mavrocordat Vvdă, şi Iar ml-au cerut domnie 
pi căţ va copil di oamini a boerilor pe Andrei Daniei ş-altu Do- 
nici şi pe Costin CcUargiu şi pe Mihălachi Jora şi AndreYu Belţli- 
man şi pe Costin Negre ş-alţâT, apoY s'au mazilitu Mărie sa, şi 
Ia 1749 Avg. 20 au luat domnie Moldoviî Mărie sa Costandin Mi- 
liaTu Racoviţă Gehan Vvdă, şi viindu Mărie sa la scaunul Mării 
sale pi la Decv. m*au făcut şi pe mini ca pre un copil comisu 
al triîle ş-amu slujitu toată domnie MăriT sale în Moldova, pană 
]a schimbare Mării sale diau mărsu la BucureştT. 

iuLa 1753 făcăndumă atunce Comisu al doUe^dM^indu-l şi toată 
domnie ţărăT romaneşti, apoT m'au făcut vătaf di copil in locul 
lui Costache ficior lui Gluvaergi Manolache, care înplinindu-să 
2 pol ani a domnii, s'au făcut Iar schimbări domniilor, mergăndu 
Costandin Vvd Bacovifă iar la Moldova, s'au mazilitu Mate^u Vodă 
Ghica di la Moldova şi la Bucureşti au luat domnie Co'sţaiidln 
Vod Mavrocordat, Iar Matelu Vodă nu s*au mal învrednicit la 
domnie; iar noi mergăndu la Moldova la 1756 Martie ta Focşani, 
m'att făcut vătaf di aprozi şi pe alfăi.yy 

No. 63. 

In -4«.- Fol 123. - Secol. XVIII. - Bibi. Şcheiană 
Scrifidre de aceeaşi mână , titluri şi iniţiale cu roşu. 
Volumul cuprinde următ6rele: 

F6ea 1. «Istorila a Troadeî cetăţi.». 1 

2. «Inpărăţie lui Vasilie MachidonCi.». 18 v. 

3. «De aice să Începe inpărăţie lui Vasile Machedon celui bun.» . 23 

4. «tnpărăţie lui Vas. Leon celui pre Inţelept.»^ 29 v. 

5. «Istorila Iul Xinofont singli ticul şi a jupănesăi lui Marila, şi a 
coconălor loan şi Arcadie.» 39 

6. «Istorila sfântului Icronim dascălul bisăricel, pentru Iuda illnză- 
toriul Domnului nostru îs. Hs.v. 49 

7. «Murind Tiverie înpărăţila Mavrichie pjinere său > 53 

8. «Deci fugind Mavrichie tnpărat, Inpărăţiî Foca muncitorlul.» . 58 

9. «Viaţa cuvioşilor părinţi losafâ şi Varlaaraa.» 63 v. 
!0. «întrebările şi răspunsurile popistăşăşti cu pravoslavnecei creştini, 

când s*au Întrebat Âmit dascălul popistăşesc cu Panait dascălul creş- 
tinesc. 99 V. 

No. 64. 

In.4o._ Fol 23. -Secol. XIX. -Bibi. Şcheiană. 
Scris de aceeaşi mână cu cirilică latinisată. 152 Pe fdea 1-a are uniiiltorui litîu ; 

«Scală cuprinzătoare în scurt de toate ofisurile şi disleg&rile 
urmate cătră gîudeL-ătortile ţinutale, de la 1844 Iulie 9 pănâ la 
1852 incluziv. Prelucrată de Asesorul gîudecă : VinuL Roman 
Emanoil Luponi, 1852». 

Pe fbea a 2-a şi a 3-a se află următârea dedicaţie : 

«Ecselenţieî Salb Domnulut Ministru al Depar. DreptăţeT Vor- 
nicii şi Cavaler Costache Sturza* 

«Ecseleiîţie ! 

(tCu prilejul sosire! Voastre aice, spro o generalnică revedu* 
îre a lucrărilor urmate în acest tribunal, de la a sa înfiinţare 
şi pană astăzî, profitezii de ocazie şi Vă închin aufastîi mică 
lucrare, ca un rodii a ostinelilor mele, ru^ându-vă a o priimi nu 
ca o lucrare înseninătoare, ceea uo obiecta privitor la înlesnirea 
tribunalurilor pană la tipărirua tomuluî al IMe a colecţie!. 

«Al Ecselenţiel Voastre plecată slugă 

«V. Luponi. 
«1852 Iunie 22. Roman.» 

Pe foile 4-22 se allă Însemnarea pe scurt a otisurilor şi desleg.tnlor. dale 
către Judecătoriile ţinutale, dela 1844 August 28 ptlnă la 1352 Martie 14. 

No. 65. ln-4^ - Foî 103. - Seool, XVIII. - Bibi, Şcheiană. 
Scris tJe aceeaşi măiiă. 

Pildele luî Esop — şi 
Mustrarea înţeleptului cu lumea. 

Pe r6ea 37 ae află: 

«Sl^rşătul istoriî şi vieţăî luT Esop celui urat şi înţăleptu» 

Pe fdea 37 v.: 

«începutul pildilor lui Esop cu tălcurile Pildilor arătănd filşti 
cărue vini tul şi scădere,» 

Pe dosul foeî 72 se află : 

«tSf^rşitul Pildelor Iul Esop — 1799 lunii 12.» 

Volumul are cuprinsul urmălor; 1. iViîaţa lui Uop.. . . . R 1 

2. tt Vulturul cu vulpe.» * 37 v. 3. «Vulpe cu ţapul) . . R 38 

4. •O vulpe.». ... . . » 38 V 153 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
46. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
61. O răndune,» . . . . F 

Jderul.» 

Vulpe.» 

O vulpe.» 

O vulpe şi un scorco 
del.» 
Vulpe.» 
Un cucoş.» 
Vânătorul.» 
Brebul.» 
F&nzariul 
Un om.» 
Un om.» 
Păscari.» 
Broateci.» 
Un moşnTag 
Baba.» 
Un plugarîu,» . . . 

VăJiălorîul 

Călâtorîul." .... 
Copilul» . . 

Un păcurari» . . . 
Rodiile ou merile.» 

Guzul.» 

MăgarTul.» 

M&garlul.» ... 
Măgarlul.» . . • . 

MăgarTul.» 

Un mă^rlu.» . . . 

Căl&toriî.» 

Vulpe cu m&garlul.» 

O g&ină.» 

O cămilă.» • • • 

Şarpile.» 

Porumbul » .... 
Porumbiţa.» .... 
Un om.» .... 
Păcurarîul.» . . . . 

Păscaril.» 

Un om 

Un om.* 

Vulpe.» 

Un om.» .... 
Doi dulăi » . . 
Păscarlul.» .... 

Văcarlul.» 

Corbul » . . . . 
Furnicile.» 39 
» 

39 V. 
40 

40 V. 41 

» 

42 
» 

42 V. 
43 

» 

43 V. 
44 

44 V. 
45 

» 

45 V. 
46 

» 

46 V. 
47 

47 V. 
» 

48 

48 V. 
> 

49 

49 V. 
I» 

50 

o 

60 V. 
51 

51 V. 
» 

52 

52 V. 
53 

• 

53 V. 
54 

54 V. 
54 V. 52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

6a 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 

86. 
87. 

88. 90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. Vulturul.» F.56 

Vermile.» » 

Un om» » 55v 

Leul cu vulpe.» . . . » » 
Grâdinarlul.» . ...» 56 

Lupul. » 56 V, 

Ţapul.» » » 

Muşcoîul.-» » » 

Trămbitacîul.» ...» 57 
Un plugari.» . ...» 57 v 
Un om cu fata luî » . » 58 

Cerbul.» • ■ 

Leul şi gliganul.» . . » 58 v 
Un leu.» . . » » 

Un copil » » ■ 

Vulpe.» «59 

Un copil.» 

Corbul ou vulpe.» . . 

Un cerbu.» 

Vrăjitorîul.» ... 

Dulăul.» 

O cămilă.» 

Grădinarlul u . . . . 
Doi cucoş > . . 

Tril bol.» 

Un om cu oTie.» . . 

O mueri.» 

Un om cu un dulrm.» 

Bucătarlul.» 

Duî oameni» .... 

O măţă.» 

Toate fiîarăle.» . . . 

DeUul.« 

Un bucătari cu un du- 
lău.» 

«Un lup cu un dulău.». 

«Un călni şi cu un cu- 
coş.» 

a Leul cu broasca.» . . 

«Leul şi măgarlul şt 
vulpe.» 

«I^ul şi ursul.» . 

«Vrăjătorlul.» • . • 

«O furnică.» .... 

«Omul.» 

«Un grădinari.». . . 

«O mueri văduvă.» . 

«O mueri vrăjitoare.» » 

59 V. 
■ 

60 
» 

60 V. 

B 
» 

61 
t 

61 V. 
» 

62 

62 V. 
» 

63 

63 V. 

64 64 V. 
65 

*• 

65 V. 

B 

66 

66 V. 
» 

67 

67 V. 154 97. «O măţă.» F. 68 

98. «Un vierîu.» » » 

99. «Do! oameni călători.». » 68v. 

100. «Polobocu.i> » » 

101. «Omul.» 69 

102. «Ţapul cu lupul.» . . . » » 

103. t Racul cu vulpe.». . . » 69v. 

104. «Un om prost.» . . . . r s 

106. «Furiî.» » 70 

106 «Corbul cu un şărpi.» . » » 

107. «O cioară cu nişte po- 

rombi.» » 70 v. 108. «Un om.w r.71 

109. «Ermis.» » • 

110. «Un lup cu o oaî.» . . » 71 v 

111. «Epurile ou vulturul ». » » 

112. «Furnicile». . . ...» » 

113. «O măţă.» » 72 

114. «Un măgari» » » 

115. «Mustrare inţăleptuluî 

cu lume saugiudeţul 
sufletului cu trupul» 
Împărţită In Întrebări 
şi răspunsuri ,...»» 73 yo. 66. 

In-80. — 341 fol. — Secol. XIX. — Biblioteca Episcopului Melchisedec. 

Scris pe hârtie de mal mulţi. Titlurile, literele iniţiale şi alte Însemnări 
sint scrise cu roşu. Mal multe fol, atât In corpul volumului cât şi la sfâr- 
şit, slnt albe (96—204. 301—340). 

Pe foea 1 se află titlul: 

«Antologhie, care coprinde întru sine sluşba dintru un an. — 
Scrisă în zilele pr6 blagocestivului Domn Brb. D. Ştirbei VV. 
— Mitropolit Nilon Sevastis. — 1851 Avg. 2. — Spiridon Stan.» 

Pe dosul foel se află următorul motto: 

«Cântaţi Domnului cântare noâ; lauda lui în biserica cuvio- 
şilor. — Spiridon.» 
Iar pe foea 300 verso se află scris: 

«D-luî Spiridon Stan, luat dupi sătachi tot trupul şi ecsâghii- 
sit pi cinil tale(?)» 

Vq f6ea cea din urmă 341 v., cu o scriere străină, este Însemnat cuprinsul 
volumului, precum urmeză: 

«Listă de ce sâ afla într*aclastâ carte: 

«1. Ileruvice mari cu cratimă, facerea lui Petru Vizantie.» . F. (1) 2 

*2. Ileruvicile mari, facere lui kir Petru Efisiu.» »» (45) 24 

«3. Ileruvicile cele mici.» » (69) 36 

«4. Chinonicile săptămâni mici » » (93) 48 

05. Enitarie lui Daniil. ■ il09) 56 

«6. Hinduiala lelurghii.» (137) 70 

«7. Polileul al cincilea.» . . . . • (176) 89 

«8. Chinonicile praznicilor.» » (193) 205 ' 

«9. Un acsion grăceşte varis.» (286) 251 v 165 

«10. Acsioanele praznioilor.t . F.(289) 263 

«11. Doamne, muerea oea păcătoasă.» » (308) 362 v. 

«12. Heruvicile Hftpt&mâni. ruroăneşti.» > (318) 267 v. 

«13. Să se Indrepteze, greceşte.» • (850) 283 v. 

«14. Acsioanele s&ptăm&ni.» » (351) 284 

15. «Heruvice marî, facerea răposatului Peiru Efesiu.» ...» 292 v. 

16. «Acesta cântare să cântă Miercuri In siptămâna cea mare 
Ia privighiere, slava dela stihoavnă alcătuită de Casieana Schimo- 
nahila şi isprăvită de Leon cel pre Înţelept, gl. 8, de Anton Pan.» . > 297 

No. 67. 

In-8». — 229 foT. — Secol. XVIII. — Biblioteca Episcopului Melchisedec. — 
Scris pe hârtie de acelaşi. — Volumul este legat In piele şi pe amândouă 
scorţele legăturii se află imprimate ic6ne aurite. Pe sc6rţa de la Început 
este representat Isus pe cruce, iar In colţuri se află ceT patru evanghe- 
list!; sub icdnăslnt tipărite cu litere aurite următbrele: «lePeH: MHXflHAli: 
GTPHAEHUIKIH: 1764.» Pe sc6rţa din dos se află o ic6nă represenlând pe 
sfinţii apostoli. 

Titlul următor pe f6ea 1 : 

((întru slava sfintei cel de o fiinţă de vilaţă făcătoare, şi ne- 
despărţitei Troiţî, a tatălui şi a filulul şi a sfântului duhâ: — 
In zilile pre luminatului de Hristos lubitorlulul Domnului nostru 
Grigori loannâ Voevoda. — Fiindâ MitropolitG ţărăi pre osfinţie sa 
Kyriu Kyr Gavriilâ şi Episcopii Rădăuţulul pre osfinţie sa Kyriu 
Kyr Dosithel: — După multa duhovniclasca oserdilaşi dorinţă a cu- 
viosului Kyr Leonâ Protoseggelâ Mitropoliei, scris-amQ şi ama 
tălmăcita adastă carte Ithica Ieropoliiica. — Anula dela Hristosâ 
1764.» [Archimandritul Vartolomeiâ Mâzăreanul]. 

Pe foea 1 verso urm^ză: 

aln carte da tiparnică slovenlască scrie întru acesta chipti: 
((Ithica Ieropolitica saâ filosofila învăţătoar6 de fir6, cu sym- 
volil, şi cu închipuiri alesă, spre povăţuire şi folosulâ celorâ ti- 
neri, car^ s*ati alcătuita şi s*aâ făcuta în sfânta şi mare lavră 
Pecerska, cu blagoslovenie pre cinstitului părinte kyr Athanasil 
Mislavskil, Arhimandrit Pecerskil, cu silinţa şi ostenlala traţi- 
lorCi, cu cheltuiala acdaşi lavr^, unde s'au şi tipăritQ. în anii 
dela Hristosâ 1712.» 

Pe f6ea 2 urm^ză: 

«Iarăşi dind da tiparnică, cătră luhitulâ cetitorlu. 
«Avtorulâ aceştil cărţi nesăvărşindu-o s'aâ pristăvitu, şi numai 
la începutA s aâ trudiţCi, Iară după acela noi amâ isprăvita. 156 «LuT Dumnezâu deîa noi slava, şi deapurur^ cinste, Iară_ 
dragoste noastră întra voî să fila.» 
U f 227: 

«Sfârşîtulîi aceştit cărţi, şi lui Dumnezâii slavă.» 
Pe foile 227 v. — 229 eat© scris cuprinsul volumului, precum urmezi: 

ii. Orbirea celoril tineri.* * Li-^ei S 

«2. Cale cîa lndoîtâ.P . » 6 

f3. Sfatulu răutăţii şi a faptelorQ celora bune.» » î^ 

«4. Pentru Dutiinezau să im ispitimG," ...,•.. «. U 

to. Credinţa lui Dumnezău.» . *• IH 

*6, Dragoste cătrâ Dmiinezău,» » 16 

«7. Dragoste lui Durnne^ăQ câtrâ noî.» . . • 18 

«8. Orănduîala dragostei câtrâ DumnezâQ.i ...... « 20 

«9. Nădejdii.. , - 22 

■ 10. DarulQ luî DumnezăQ. - 24 

• ÎL Poruncile Domnuîuî.o " 26- 

• 13. Orănduîala omenîaseă.o « 28 

tl3- Cinste cetiî bisericeşti. i^ 30 

«14. Cinste cătrâ părinţi.» , 33 

«15. Răsplătiri câtrâ părinţi. d » 3â 

nl6. Dragoste părinţilorft cătrâ fii.» » 37 

«17. Datonia fulura.» , * m 

«18. Fii după părinţi.» • • 41 

«19, Supunerii câtră stâpăul» » 4^ 

fl20. Slăpăniî cel vicleni. • 45 

«21. Inpâratulîi celti bunCk.» . . .► 47 

t22. învăţătură tineriloru de folostl,» ... .. 50 

•23, .Xcademiîa saâ şcoala.» ....... » Gl 

«24. Cetirt.^ cârţilorfl.» « <J4 

«26. Tăcere.» v 72 

«26. Huşine.i . ., 7S 

•27. Adevărulu.i* • . . , o 75 

«28. nabdare creşlinîascâ m 7^ 

•29. Blăndeţelr.» 80 

•30. Deşteptări!.» r fy 

a31. Răbdart^. , _ , 87 

«31. Tariia creştinîască <> • 89 

•32. Măndriîa.» . . » 94 

•33. Smireniia.» . . , . ^ 

•34. Dragoste cătră cela de aproape.» ... . - 103 

•35. Pace cătră toţi.» » to6 

<»36. 8âmnul dragostei.» , ... i 109 

«37. PrieteşugutCi oelil adevărata.* . 111 

•38. Prieleşugultl celdnnl.» » 121 

•39. Prietinii sâ (lia Intocma.o ... . * i24 

«40. Prietinulti celQ tnpâcatQ.» » 127 1 
157 

«41 DobănzT dela vr&jmaşl» Listi 129 

«42. Beţiîa.» • 137 

«43. înfrânară.» » 139 

«44 Sirenil^ acestuî vecQ.t » 142 

«45. Mint<5 întriag«Vi ....... » 144 

«46. Cruţare.» » 147 

«47. Iubiri de arginta.* » 150 

«48. Hnlpire.» . » 157 

«49. Scunpet6.» . . .... » 160 

«50. îndurară.» » 162 

<»51. Zavistiîa.» . . . . , . » 165 

«52. Cela ci deraîmi^ pre alţii.». . »> 168 

«53. ŞoptitorîulQ.» » 170 

<t54. Oăăndirâ.» • ..... .172 

«•55. Âpărard de clevetiri.» » 178 

•56. Zazorultt.» «.188 

■57. Slava.» .» 187 

«58. Sfaturi pentru curţî.» » 189 

«59. Iubire de stăpinir6.» ... •> 200 

*60. Deşărtăcîun^ deş&rtăcîunelorQ.» » 204 

«61. CugetulQ.» «206 

«62. Frica Domnuluî.» » 209 

«63. Nădejde cîa mincinoasă a vieţii.» . . . > 212 

^■64. Pravila vieţii.» . v 214 

«65. Silinţa pentru a sa măntuiriS.» «217 

«66. Orăndulala faptelorâ celorâ bune.» » 220 

«67. Pre răbdar<^ saQ statornicila.» « 222 

Ln sfârşit f. 229 v., după cuprins, urmeză : 

«Preste tot cuvinte 67 

«Iară frunze 229 

alară coaie 57 şi o lată.» 

•" «Tuturora cuî s'a întâmpla să citîască pe acîastă cart6, cu toată 
^mireniYa şi cu toată umilinţa me mă rogO, atlăndu greşală în 
cuvinte sau orî în ce, cu duhulCi blăndeţilorfi să îndreptaţi, îară 
pre mine păcătosul să mă ertaţT, fiindâ că de odată am şi tâl- 
măcit-o şi amG şi scris-o, şi poate or fi şi greşale. îndreptaţi tra- 
ţilorâ şi mă ertaţi. Milostivulâ Dumnezăd să vă erte şi pre voi 
pre toţi. Aminu.» No. 68. 

In-«'. —Secol. XVII. — Foî 197 ; volumul este format din caiete de câte 8 
fol. fîe-care caîet av^nd niimdrul de ordine în josul întâei şi ultimei pagine; 
iipsesc 9 foî la început, 2 din caiet. 12, cel puţin 2 la sfîr«^it. 158 Cumpărat de la anticarul A. Zwiebel, la Ianuarie 1897. 

Scnsdre de aceeaşî mâna; titlurile şi iniţiatele capitolelor slnt scrise cu 

roşu. 

Otecînic sau Pateric, poveştî din viaţa mal multor sfinţL 

Volumul are următorul cuprins însemnat in «scara» de pe foile 1D6— U*7, 
completată cu titlurile din text : 

«■Scara otecîniculuî scrise toate Incepâtunlo. F. 196 

«Glav. l.— Fovestia pârîQteluî Paladie de un Evlog'hie lip**, 

iGlav. 2.— PovL^stîa prirtntekii Andronic şi a muerii luî.* . , - » 
«Glav. 3,— PovesUa luî avetî Xlacarie, când au hUimpinat pre 

dracul. P. 2 

flGlav. 4,— Pov«}9lIa de svetl Pa vel pre progtul.». • , -» âv. 

«Glav. 5^— Povt«3tîa de nişte piirinţi sâhastri 12.» 6 

«Glav. 6.— I'ovt'Slîii prirăriteluî lliseî.n » 8v, 

iGIav. 7.— Poveste părintelui IsaieL» » 16v, 

•Glav. 8.— Poveslîa lui sveti Mac4ine.t. » 21 v^ 

«Glav. y. — Poveste luî svell Serapion, cAnd au vândut Evau- 

gheiie,» .... ................. 23v. 

«Glav. 10.— De ud părinte oe au mersa la Ierusalim &h se în- 
chine şi au svrâşit de chiltulală, şi l s'au ar&tat IU. 

In vis.» ■ 24v. 

«Glav. 11. -De un ealuErâr din rauntole Slnaluluî. Iar mai apoi 

s au dus de a'au ficut ovriiîu.» •» 

iGlav. 12. — Pentru un tfilharîy ces'auspisit cuiievoinţa lul.« . . • 26v 

«Glav. 13.— Povestîa Iul Serg^hie carele au fost vâtav de curve.». » 29 

«Glav. 14.— De o călugăriţa ce o au ailat in pustii lordanuluL». » 34v. 
«Gl&v. 16.— Povestia de un părinte ce au mersa dracul la d&n^tul 

să să poci^lască. « 40 

«Glav, 10. — De viaţa sfăntuluî Joan milostivul.»» • 43v, 

«Glav. 17.— Povi'stla de ua episcup cu numele Troil.» u 48v. 

•Glav. 18.— Pov^stîa de ua fedor de boîariu ce î-au lăsat tată- 

său la moarte luî pre icoana maîcăi pn^cistei.» ...» 50 

«Glav. 19.~Pov<^ste de un călug-ăr ce I-au aruncat cu o fată.» . . • 61 

*Glav. 20.— Poveste de o cur vă ce o chemă PorHriîa.» ■ 53 

«Glav. 2L— Povâstîa a părintelui Vitalie^ ce merg^ la curve de le 

da banî să ou curvascâ.» » 54v. 

«Glav, 22,— Povestia de un fecior de bofar ce sau câlugărit.w . . • 58v. 
«Glav. 23.— Povestia de un călugăr, ce căzu cu o rudă luî In 

curvie.« â9 

«Glav. 24.— Pov^slîa do un ucenic» ce l*au trimis părintele luî la 

o tr^bă.» » 69v. 

«Glav. 25.— PovL^slIa de alt ucenic ce Iau trimis stareţul luî 

la li^ţrhipetit, ca sâ aducă o cămilă.» ,...*.,• • 60v. 
«Glav, 2C. — Povdstîa de un călugăr ce s'aa scăldat In bao.«. « . » 6lv. 
•Glav. 27.— PoveâiTa de un boiarlu ce au dat un sat la o mă- 
năstire de eăluf^ăriţe.». • 63 159 

•Glav. 28.— Povăstia de un c&lugăr ce m^rse In chiliîa unul 

părinte.! F. 67v. 

«Glav. 29.— Poveste de p&rinte Daniil ce m^rse la o mănăstiri 

de o călug&riţă.B > 6iv. 

«Glav. 30.— Pov^tla de p&rintele Pavel. carele ş'au băgat măoa 

intr*o căldare cu smoală.» • 72 

«Glav. 31.- Pov^stTa de un călugăr ce au măncat 10 ocă de 

carne.t u 73v. 

cGlav. 32.— PovestTa de un vrăjător cu un volnic.» » 77v. 

«Glav. 33.~Pov^tTa de un frate, ce Întrebă pre un stareţ cum 

iş va ţinâ pravila iul.» » 79v. 

«Glav. 34.— Pov^stîa de un frate, ce Întrebă de părintele SilioanCt, 

cum iş va birui măhnicTune şi somnul.» » 80 

«Glav. 35.— Pov^tTa părintelui Moisii, carele şed^ In chilila sa şi 

citeşte psalomil.» » 81 

«Glav. 36.— De părintele Marchel, ce au bătut din peştera Iu! 

aproape de un sat mare.» » » 

«Glav. 37.— Pov6stla de părintele IsaacQ.» » 82v. 

aGlav. 38.— Pov^stla a nu-ţl arătă viaţă ta.» lips. 

«Glav. 39.— Pov^stla luf svetil Macarie cănd s'au prestavit.». . , » 

«Glav. 40.— Pov^tla de părintele Polihronie.» » 

«Glav. 41.— Povestla de părintele Paladie, de un tălhar.». ... » 

«Glav. 42.— Povdstla de doi călugăr! ce au făcut făgăduinţă să 

nu să despartă unul de laltâ.» » 83 

«Glav. 43. — Povăstla părintelui Leontie, carele l-au tăiat capul 

păgănil.» • 84v. 

«Glav. 44.— PovÂste sfântului Andonie celui noQ.» » 85v. 

«Glav. 45.— De un părinte ce vinde coşniţe.» » 90 

«Glav. 46. — Den poveştile sfântului Grigorie dvoeslov. de epis- 
copul Andrelu, carele ţiinâ o călugăriţă.» > 91 v. 

«Glav. 47.— Pov66tla de nişte copil, şi ou un copil de ovr61u.» . . » 93v. 
«Glav. 48.— Poveţe de o călugăriţă oare carâ, pentru curăţie el 

iş scoase ochi! el.» » 96v. 

«Glav. 49.— Pentru un episcup ce ş au lăsat episcupila lui pen- 
tru Dumnezeu.» » 97 

«Glav. 50.— Pentru un stareţa ce-ş Învăţa ucenicul său să şază 

după moartea lui tn peştera.» » 98v. 

«Glav. 51.— Pentru un bolar din Ţarigrad, ce cu rugă luT au 

invis pre un om mort.» » 99 

•Glav. 52.— Pentru un om ce da milostenie, şi curvila.» . . . . » 100 
«Glav. 53.— Povestla Iul svetil Vasilila, cănd au vrut să să pres- 

tăvască, de l-au spus un dohtor clasul morţii.» . . . . » 101 v. 
«Glav. 54.— Pentru un călugăr ce au şezut In pustie 70 de ani.». » 104v. 
«Glav. 55. — Pov^tla de un episcup ce ş'au lăsat episcupila luî 

pentru Dumnezeu.» » 106v. 

«Glav. 56.— Pentru un frate ce căd6 In curvie, şi nevoîîa să nu-ş 

lăsa călugărila Iul.». » 107 160 •Glav. 


67. 


•Glav, 


58, 


-Glav. 


59. 


•Glav. 


60. <iGlav. 61, *Glav. 


62. 


Glav. 


63 


lOIav. 


64. 


Olav. 


65, 


lOIav. 


<>B. • Glav. 67.— «Glav. 


68, 


*Glav. 


69. 


• Glav. 


70. 


• Glav. 


71. 


«(ilav. 


72 


«Glav. 


TA. 


«Olav. 


74. 


«Glav, 


7:î 


•Glav. 


75, 


•Glav. 


70- 


*Glav. 


77 - 


• Glav. 


78. 


*Glav. 


79.- 


■ Glav. 


80. 


«Glav, 


81 


tGlav. 


82. 


■Glav. 


83.' 


*Glav. 


84,- 


• Glav. 


8o. 


« Glav. 


86. 


«Glav. 


87.- 


«Glav, 


88.- 


-Gîav. 


m- 


"tikiV. 


w.- *GIav. tIL— •Glav. 

'Gluv. y3.- — Pentru mi frate oe s& rug& lur Dumnezeu â& trî- 
maţJi frigurile.* . ^ V. 107v. 

— îtivăţiitura raaî mult culor ce vor vrc să s' apAsască, 
îl luî NilO pQstniculuî « - I08v, 

— Pentru uti om boorat ce dt^de milostenie in schit.» . . • 116%* 

— De viaţa părintelui nostru sfântului şi a marelui Va- 
silte^ şi au mcrsfl la sfuiţla sa o muîare de a'au 
ispovedit.» . • • 

— Poveătîa a p&Hntelui Theodofu Arhiepiscopului Ede- 
suluî. pentru doî fraţî cfl au găsit neşte avere.» . , » 120 

— De sveti .Mararie, viind au in\i5 pre un amO.». * . » I5o 
— Povi'stia pentru o fatA pogana, ce au botezat Îngerii». • 128 

— Pentru o călu^*'ân{;i îndrăcită.» » IHU 

—Pentru ca să facî parte lui Hs. din toate de râie al.* . . » \30\\ 

— tnVilţâlură cAnd îţî va zice gândul să facî bucate 

bune.j >■ laiv. 

învăţătură tot de răndul muhe^ iutălu pentru plftn- 
geri'.i , ^ » 

—Pentru lene.i ... „ 

— f^entru cunMe.» , . -. . 13^ 

—Pentru răxboiul curvieL» ..... » 

—Pentru umjlenie.» .... . • 

—Pentru roagăcnin^.* ... 132v. 

—Pentru somnâ.» 

—Pentru osăndă.» 133 

— Pentru călugăr nesomnoros.» .... 

—Pentru tăcere.» 

—Pentru limba, să nu grăiască mult.» ... 

-Pentru să nu ^'râîască nicî de rău nici de bine.* . . » 13iv 

— Pentcu Hămănzire,» ............ - 

—Pentru milostenie.» ... 

-Povestîa de svetl Andonie cAnd i-au arâlat îngerul 

a lucra». * » 134 

-Pentru laudă.» . . . • • 

-Pentru o scrabă.» ;34v 

-Pentru mărire deşartă. ...... » 

-Pentru înţelepciune.» . . 135 

—Pentru săhăstriîa.». ... • 

—învăţătura luî afetl Macarie.* . . 

—Pentru curviia. i.j \ 

-Pentru păcatul trupăscQ.» 

-Pentru muiare.» i ladv, 

-învăţătura, să nu mănăuci cu muîare bucate la un 

loc.» , .-....,* 15G 

Pov^atia de un părinte, c« au zis dracului &â insă 

diutr^un om, far el nu I- au nscultatQ.» 136v» 

'Pentru sărăciîa.* ., m 

învăţătură cum să cade să fie Călugărulu.» . 137 161 *«<ilav. 94.— Pentru năpâştile.» F. 137 

«Glav. 95.— Pentru cugetele dr&ceşti.» b * 

«Glav. 96.~Pove3tîa de doi traţi diaconî.i» » 137 v. 

*Glav. 97.— Pentru răbdarâ.» » 138 

t(.rlav. 98.— Pov^stTa de un niosof, carele s'au călugărit, şi n'au 

grăit păn la moart(ţ luT.» » 139 

«Glav. 99.— Pov^stTa a părintelui IsaiiT că den 5 pohte să mulţ^ştc 

războiul curvieî.» » 140 

^•Glav. 100— Pentru răbdară a curVieî.» » 140v. 

Glav. 101.— Învăţătură cănd te loveşte războiul a curvieî, Îndată 

să mărturiseşti unul părinte bătrăn.» > t 

««Glav. 101. — învăţătură, să avem prc Dumnezeu Intru inimiU; noa- 
stre.» * » 

Glnv. 102.— Pentru să nu faci nemică la arătări. ^ 141 

Glav. 103.— învăţătură cum să cade să să căiască pentru păca* 

tele sale.» » 

«Olav. 104.-Pentru clevete.» ^ I41v. 

«Glav. 105.— Şi altă pentru clevcte.» » 

«Glav. 106.— Pentru pustie.» » 

• Glav. 107.— Povestîa de 2 neguţitori.» 142 

«Glav. 108.— învăţătura părintelui Macarie.» > 143v. 

«Glav. 109.— Pentru scrabă.» 144 

«Glav. 111.— Pentru tăcere.» • » 

«Glav. 112.— Pentru pizmă.» - » 

*01av. 113.— Pentru streinătatu.» 144v. 

iGlav. 114.— Pentru minte trtîză.» » * » 

<«Glav. 115.— Pentru gura.» » 

«Glav. 116.— Pentru smerenila » » 

«Glav. 117.— Pentru manila.» ' » 

"Glav. 118. —Pentru svetl Arsenie.» » 

vGIav. 119.— Pentru svelî Andonie, cănd s'au rugat fi lui Dumnezeu 

să vază sufl(§tele drepţilor.» > 145 

rOlav. 120.— Pentru limbă şi păntcccle.» 145v. 

«Glav. 121.— Pentru pururc să se roage omul lui Dumnezeu.»» . . » 

^Glav. 122.— Pentru tăciirla.» > 146 

^Glav. 123.— Pentru să-1 vădescă găndurile.» » 

«iilav. 124.— Pentru porăncă lui Dumnezeu.» » 

«Glav. 125.— Pentru dormir<3.» > » 

«GlaT. 126.— Pentru manila.» * » 

«Glav. 127.— Povestîa a părintelui Zahariîa.» 146 v. 

«Glav. 128.— Pentru scraba» » 

«Glav. 129.— De viaţa lui svelli Pahomie.» » » 

•Glav. 130.— Cuvinte de folosul sulletulul a părintelui ZosimQ». . • 148 

«Glav. 131.— Povâstia pentru ocară şi manila.» * 151v. 

«Glav. 132. -Pentru răbdară.» » 154 

«Glav. 133.- Pentru ruşine • 154v. 

«i}lav. 134.— Pentru fericitul Isidor, ce să făcc^ nebun şi Îndrăcit» . > 155 

«Glav. 136.-- Pov^slTa de un părinte mare ce citila la otăcinic mult.». > 156 

Mammscripte romănMiA. > * 102 «Glav. 136.-PeiUru bliuideţe.» • T. 157v 

«Glav. 137.— Povestîa din pritcc luî Solomon.» 158v. 

«Glav. 138.— Ponlru trezvire şi înţelîagere.» 15iH. 

«Glav. 139. — Pentru un scriîtonu.» »« 

«Glav. 140.— I*ovt^stîa de fericita Dionisiîa.» > 160 

«Glav. 141.— Povi'j^tîa de prorocul Davîd.» Kîl 

«Glav. 142.— Povcstîa a părintelui Pimin.» 162 

«Glav. 143.— Povcstîa a părintelui Pimin şi Amon.» > 162v. 

•Glav. 144.— Pov(5stîa pentru pocăinţă.» » 

«Glav. 145.— Pentru furtaşug.» 164 

«Glav. 146.— De un frate ce au furat ncşte unelte.» >. 

«Glav. 147.— Poveste îar de acel bătrăn, carele au mersu la tărgQ 

să-ş cumpere o haînă.» » Vio 

«Glav. 148.— Povostîa pentru lăuda.» 165v. 

«Glav. 149.— Povt'îstîa pentru episcupie.» - 166 

«Glav. 150.— Povosle de un eretic.» » 167 

«Glav. 151.— Pentru lucrurc bune.» 167v. 

«Glav. 152.— Poveste de un părinte ce au zmult logumile altuî 

părinte.» > 168 

«Glav. 153.— De un iconom ce ş'au ştiut clasul morţii.» .... I(î8v. 

«Glav. 154.— De părintele Marco ce sau făcut nebun.» 169 

«Glav. 155.— Do alt părinte ce şi acela să face nebun.» * 170v. 

«Glav. 156.— De o călugăriţă ce o au aliat in pustie.» » 172 

«Glav. 157.— De altă călugăriţă ce o au aflat in pustie.» . . . v 173v. 

«Glav. 158.— Povcstîa pentru milostenie.» > 176 

«Glav. 159.— Povcstîa de un copil de jidov, de Iau l)ăgat tată-său 

în foc şi nu au arsu » » 177 

«Glav. 160.— Pentru ocară şi osănda.» > 181 

«Glav. 161.— Pentru găndurile.» » ». 

«Glav. 162.— Povostîa de cine gre.?aşte după schiranicie.» . . . . » 182 
«Glav. 163.— învăţătură pentru să-ţl pedepseşti sufletul.» .... 182v. 

«Glav. 164.— învăţătură pentru rasul.» ■ 183 

«Glav. 165.— Pentru saturare pănteoeluî.» « 183v. 

«Glav. 166.— De un copil ce au prorocit, Iar svetîî Macarie au 

dezlegata tălculQ.» - » 

«Glav. 167.— Povcstîa de svetîî Macarie, căndQau învis pre un omA.» > 184 

«Glav. 168.— De un mirdnu ce au grăit un tălcQ.» * 184v. 

«Glav. 169.— Pentru trupul.» * 185 

fGlav. 170.— Pentru viaţă călugăn-scă.» » 18ov. 

«Glav. 171.— l*entru Pastele.» i » 

«Glav. 172.— Pentru ertăcîunc.» ...» » 

«Glav. 173,— Pentru inţelcptă smcrcniîa.» * » 

«Glav. 174.— Pentru rogăcîun^.» » 186 

«Glav. 175.— PovL^stîa pentru psaltire.» * » 

«Glav. 176.— Pentru pravila.» > > 

«Glav. 177.— Pentru cinsti^.» • 186v. 

«Glav. 178.- -Poveste a părintelui Theodoru » ■ 

•Glav. 179. -i*ontru măncarc.» v > 163 cOlav. 180.— Pentru chiliîa.» K. 187 

•Glav. 181.— Pentru limba.» » 

«Glav. 182.— Pov^stîa luî îsvetîî Serapion pentru nestrăiisoare.» . . » 187v. 

• Glav. 183.— l*ovesle pentru postul.» 188v. 

•Glav. 184.— Pentru răbdară şi rugă.o » 

«Glav. 185. — Poveste a părintelui Macaric cetaţrnul.» 18i) 

tGlav. 186.— Poveste a părintelui Moî.si.» lş<Jv. 

• Glav. 187.— Pentru pohta trupască.» »> 

•Glav. 188.— Pentru să şază in chiliîa.-) » 

iGlav. 189.— Pentru smereniîa.» 190 

«Glav. 190.— Pentru înţeleptă smerenie.» » 

•Glav. 191.— Pentru un om păcătos.» u 

«Glav. 192.— Poveste a părintelui Neslirion.» » 

■Glav. 193.— Pentru sărăciia şi scraba.» 190v 

«Glav. 194.— Pentru curvie.» « 

-Glav. 195.— Pentru plăngere.» * » 

<i(Uav. 196— Pentru pocaanie.» 191 

■Glav. 197. — Spuse părintele Daniil de o fată Îndrăcită.» . . . . » » 

iGlav. lt)8.— Pentru mărire deşartă.» » 191v. 

•Glav. 199. — Pentru plăngere.» > » 

•Glav. 200. -Povestîa a părintelui Pimin. » » 192 

•<ilav. 201.— i*entru săhaslri.» > » 

«Glav. 202.— De părintele Himaji.» » 192v 

tOlav. 203.— Pentru cftlugĂr pHviglietor.» » » 

•Glav. 204.— Pentru curăţie.» » » 

«Glav. 205.— Poveste pentru lacrănii.» » 193 

«Glav. 206.— Pentru pustie.» » 

«Glav. 207.— Pentru Pastile.» » 193v. 

■Glav. 208.— Povestîa de svetiî loan Zlatust.» » » 

■Glav. 209. -Povestîa de svetîî Efrem.» » » 

• <3lav. 210. Povestîa pentru pocăinţă.» • » 

«Glav. 211.— Poveste luî svetiî Visîirion.» » 194 

«Glav. 212.— Poviîstîa de un părinte că n'au dormit pe eosti'*.» . . » » 

«Glav. 213.— Povestîa a p&rinteluî Ammon » » » 

•Glav. 214.— întrebare pentru ocîaaniîa.» ■ >» 

«Glav. 215.— Pentru păcatele.» » » 

«Glav. 216.— Pentru socoU-lă.» « 194 v. 

«Glav. 217.— Pentru mâniosul.» » « 

«Glav. 218.— Pentru roagăcîunc.» » » 

«Glav. 219.— Pentru smerenie.» » >» 

«Glav. 220.— Pentru vin.» »> » 

«Glav. 221.— Pentru flămăngîune.^ »* » 

«Glav. 222.— Pentru Lazar cel săraca » » * 

In volum se află următ^rele însemnări scrise de diferiţi la deosebite epoce: 
Pe fuea 1—6 de desubtul textului: 

....«Dumnezău şi de not In veci. — Vlot 7252 (174-4) Avgust 8 doi. 
«Ieromonah Anastasie Creţul ot Biserecanl.» 164 

«Insă neavănd parte de călugării acolo, l-am dăruit la Runcu, 
cine a ceti să mă pomenYască, şi am dat şi un petrahil de beli- 
coasă verde. 

«Ermonah Athan. Creţul, let. 7266 (1758).» 

l*e foea 32 verso: 

«Să să ştie că s'au cetit de mine Alexandru (din Piatră) 
şi de fraţii i mieu (Grigorie) 1712.» 

Pe foca 45 verso : 

«Să să ştie că s'au cetit de mine Alexandru cătră cinstit dum- 
nalui Ghica Grigori.» 

Asemenea însemnări se află pe foileSSv., 49 v., 60, 78 v.. 106, 124, 125. 126v., 
148, 156, 164, 166 v., 172 v., eto., cu mic! variaţiunT şi cu deosebite date. 

Pe foea 79 v. : 

«Cu mila luY Dumnezău, actasta carte este a preutuluT Du- 
mitru ot Războenî.» 

Fe fOea 153 verso: 

«Şi cartTa adastă am găsăto că este făcută la 1560 şi ave Ta 
iilă, să să şti că sau prăpeditu şi am găsito.» 

Pe foea 194 verso : 

«Şă aicîa la ftlrşăt, să înştiî îubiţt fraţi cetitori cari veţi ceti 
aida, ca să cetiţi ma! nainti pe marginla fililor.» 

Pe f6ea 196 : 

«Grigori Alexandru.» 

«Acestu otednic este alâ meu Ermonab Nicodim ot bogoslov 
dar l-am cump... eu Ermonab Antbim ce m-eu zis Creţul, cănd 

au rit acest Necodim de la o sor a luî de la cene a ceti 

să mă pomenîască.» 

l*e foea 195 verso: 

«Let 7267 (1758j Sept. au prădat Tătarăi ţara Moldovii parte 
din gîos 6 ţinuturi, şi mare robie au fost că au lovit lăr de veste 
şi au arsă Focşenii şi au agluns păn la llămnic în ţara Munte- 
nască, şi la ace vreme nefiindDomnâ în ţară, mazilindu-săScarlat 
Voevod de aici, au mărsâ Domnâ în ţara muntenască şi au 
vinit Domnâ în Moldova Ion Tbeodor Voevod, şi acYastă pradă 
au fost făr de ştire înpărăţii, şi după ce s'au aşăzat domnie au 165 

vinit poroncă mare dela Ţarigrad şi au mârsâ cu boeriîJ[de 
Moldova Ia Tătarî şi au plinit toată paguba ţărăî dela Tătari.» 

No. 69. 

In-8».— Secol. XVII.— Foî 592 ; întreg volumul este format din 75 caiete de 
8 foî (quaterniunî), afară de ultimul care are 4 foî; caietele sînt numerotate 
pe marginea din jos a intăiel şi ultimeî feţe; numerele 1—13 slnt scrise cu 
roşu, 14—75 cu negru.—Biblioteca Şcheiană. 

Scris Întreg de Ermonahul Misail dela mănăstirea BisericanT; titlurile, în- 
semnarea capetelor pe margine şi iniţialele la începutul fraselor sau vorlxi- 
lor deosebite, slavone şi romănescî, sînt scrise cu roşu. 

Volumul este legat tare tn table de lemn îmbrăcate cu piele peste tot. 

Faptele şi Epistolele Apostolilor în limbile slavă şi română, 
întocmit aşa că fie-care proposiţiune sau şi numai câteva cu- 
vinte sînt scrise slavonesce şi urmate de traducerea lor româ- 
nescă. Textul întreg este împărţit în 335 capete (zacele). 

La început are titlul : 

c'A'KflHm o TUX "flIIG Ah. Ii'li RMiiK;»;^ hiaaa nac)fki » 

La sflrşit (foca 590) scriitorul a scris : 

«O&H ripaăcS niicaA ipMOHax' mhcahă HO craa A\iVHacTHp kccc* 
pcKaHH, AiHwro nocTpa^a)^ ji^Hw A HWi|Jk. h;ki mctct a^ pa.s8i\vl;iT. 
HA(3Kf wBp-i;i|in* rp'kiufîî b& Hfro, m KakH't;Ti mchi, hi pA^Ka JfrpACKa 
iiiica)f. H^ HAHChKa A iMNorw rp'biuHa. t\\ci\A îioîî kp ,\h%. k.% ,\hk 
KaCHAYf RCCBOA^* Ba-tT ^.3p?i* : — » 

«Acest Praxiu (Faptele Apostolilor) 1-a scris Krmonahul Mi- 
sail dela siînta mănăstire BesericanI; mult s'a ostenit (,liua şi 
noptea; cine va ceti să înţelegă. Unde se va găsi greşală, să nu 
mt' blestemaţi pe mine, căci n'a scris mână înger6scă, ci omenescă 
şi mult greşitore. Luna Iunie, 23 (Jile, în (Jilele lui Vasilie Voe- 
vod. La anul 7160 (1652).)) 

Pe foea 591 se află scrisă următorea îiisemnare dela 1716: 

«Acestu izvod de prakaiu laste a sfintei mănăstiri Besărecani- 
lor şi s'au adus aici la Flpiscopie la Roman la şcoală pentru 
treaba învăţăturii, şi de s*ar tănphi a rămănia aici la Episcopie 
pe urma noastră şi pe cine-r al6ge Dumnezău Episcopâ şi ar 
popri-o sau ar tăgăduio sau preut sau miren, cine ar ascunde-o 
şi n'ar vre să o dia Iar la mănăstire la BesărecanI, să lie afu- 
risit şi ne ertat în vlaci. Let 7224 (1716) Fev. 10. 160 

«In zilele svinţieî sale părintelui nostru Kir Saviî Episcopu 
Romanului.» 

l*e dosul acelceaşî foî 591 este scris: 

«Sa va Episcopul de Roman, cănd s'a întreba sk să de.» 

I*e întâia faţa a foeî 1 pe margine, sub text, eslc scris : 

«Din colecţiea biblioticeî mele din Rotopăneştî, aflat în turnul 
Mănăstirii BisericaniT — şi bărăzit mie de Arbimandritul Nifon 
Egumenul aceî Monastirî la 1845.» 

«N. Istrati.» 

\o. 70. 

Ia-4«.— 162 foî— Secol. XIX.— Biblioteca Kpiscopuluî Melchisedec. 

Scris pe hârtie de acelaşi. 

Pe foea 1 se află titlul următor: 

«Psaltirea saâ cartea laudelor alăturată cu originalul Evreesc 
şi cu mal multe alte traduceri moderne, şi corigiată de Arbi- 
mandritul Melbisedec, Magistrul de Teologie şi rectoru Seminariel 
Eparbiale de Huşî, spre a înlesni înţelegerea acestei sublime 
cărţi persoanelor cugetătoare. ISoS. Huşii.» 

Volumul cuprinde: 

«Introducere In Psaltire.» F. 4—9. 

«•Psaltirea adică Cartea laudelor a Profit-împăratuluî Da vid.» F. 12—161. 

No. 71. 

ln-40,— l-f 205 foî.- iSecol. XIX.— Biblioteca Episcopului Melchisedec. 

Scris pe lu^rtie de mal mulţi. 

Pe foea albă dela hieeput arc următorul titlu : 

«Sinodul de Ierusalim şi epistolia Patriarbilor de răsărit cătră 
biserica Anglicană de Protosinghelul Melbisedec.» 

Volumul cuprinde următorele: 

1. «Originea articulilor alăturate la epistolia Patriarhilor răsăriteni 
cătră biserica Anglicană.» F. 1 

2. «Epistolia Patriarhilor Catolicei biserici de răsărit pentru credinţa 
ortodocsă.» » 11 

3. «Dialoguri intre un cercătoriu şi un Încredinţat. — Despre orto- 
docsia creştină » » 52 

4. «EcstractQ din epistolia circulară a lui Fotie Patriarhul de Cons- 
tanţi nopol cătră scaunele Patriarhale dv Hăsărit, adică cătră cel de 
Alecsandria şi cătră cia-lalti.» » 147 

5. «Papa Pius IX, cătră răsăritcnl.» » 159 _ 167 

6. «Epistolie circulară a unia slinte icumenice şi apostolice biserici 
cătră toţî ortodocsiî. — In Constau tinopol în tipografia Patriarhală a. 
1848.» F. 171 No. 72. 

In-4®. — 169 foî. — Secol. XIX. — Biblioteca Episcopului Melchisedec. 
Scris pe hârtie de mal mulţi. 

Cuvinte rostite la diverse serbătorî [de Episcopul Melchisedec]. 

Pe foea de la sfârşit se aQă data următorc : 

«1854 Maî 29.» 

Volumul cuprinde următorele : 

1. «Cuvlnt la adunarea sf. anghelT.o F. 1 

2. «CuvIntQ la Intrarea în templu a prea sfintei Născătoarei de 
DunmerJeQ.» » 10 

3. tCuvînt la naşterea Domnului nostru lisus Ilristos.» » 22 

4. «Voroavă în zioa strămutărel moaştelor S. loan Ilrisostomul.» . b 29 

5. «Cuvlnt la Duminica vameşului şi a fariseului.» » 41 

0. «Cuvînt In ziua intimpinăril Domnului.» » 49 

7. «CuvlntQ in zioa Bunel-VestirI a prea sfintei Născătoare de 
Dumne(|efl.» » 58 

8. «Cuvînt cătră cel ce intră în zilele postului şi a pocăinţil.» . . » 78 

9. «CuvintQ In Marţa cea mare. 1854 Aprilie In 10.» » 85 

10. «Cuvlnt în sfinta şi marea Mercurl cătră cel ce se gătesc spre 
Împărtăşirea cu sf. Talne.o » 93 

11. «Cuvlnt în Joea cea mare.» » 101 

12. «Cuvlnt în Vinirea mare.» > 106 

13. aCuvînt la Patimile Domnului. 1854 Martie în 2.» » 122 

14. «Cuvlnt la Sâmbăta ce maro.» » 139 

1.0. «Cuvlnt la vecernia sfintelor Paşti.» .... • » 146 

16. «Cuvînt la sfintele Paşti.» » 154 

Xo. 73. 

In-4«. — 159 foT. — Secol. XIX. — Biblioteca Episcopului Melchisedec. 
Scris pe hârtie de mal mulţi. 

«introducere speţială în cărţile NouluY Aşăzământâ» şi 
«Arheologia biblică» [de Episcopul Melchisedec]. 

Volumul cuprinde următ6rele : 

«Introducere speţială tn cărţile Noului Aşăzămăntâ.» F. 1 

^DispârţUura intăea.* 
«Despre cărţile istorice sad cele patru Evanghelii şi faptele apos- 
tolice.» » Iv. 168 

«Capu I-iQ.— Despre Evanghelia de la Mateîu.» !•'. 2v. 

«Cap al IMea.— Despre Evanghelia de la Marco.» » 5v. 

«Cap al IlI-lea.— Despre Evanghelia de la Luca.» » 8v. 

«Cap IV-le.-- Despre Evanghelia de la loanQ, ştirî istorice despre 

acest Apostol.» » 12 

«Capu V-le.— Alăturarea celor patru Evanghelii între sine » . . . i» 15 

«CapQ Vl-le.— Despre cartea faptelor apostolice.» 24 

•DiHpărţUura II-a,9 

«Despre cărţile didactice a Nouluî Aşezemlntu.» » 27 

• Partea /-/a.— Epistoliile sf. Apostol Pavcl.» >- 27v. 

«Capu I-iu.— Despre epistolia sf. Apostol Pavel cătră Romani.» . » 29v. 
«Cap al ll-le.— Despre întăîa epistolie a sf. Apostol Pavel câtră 

Corintenî.» » 33 

«Cap al IlI-le.— Despre a doua epistolie cAtră Corintenî.» . . . . » 36v. 

«Cap al IV-le.— Despre epistolia cătră Galalenî.» »> 3S 

«Cap al V-le.— Despre epistolia cătră Efescnî.» » 3Uv. 

«Cap al Vl-le.— Despre epistolia cătră Filipienî.» » 41v. 

«Cap al Vll-le.— Despre epistolia sf.Apostolfi Pavel cătră Colossenî.» » 43v- 
«Cap al VlII-le.— Despre întăîa epistolie a S. Apostol Pavel cătră 

Tesalonicenî.»> » 45 

«Cap al IX-le.— Despre a doua epistolie a S. Apostol Pavel cătră 

Tesalonicenî.» » 47v. 

«Cap al X.— Despre epistoliile pastorale a S. Apostol Pavel » . . » 40 

«Cap XMe.— Despre epistolia S. Apostol Pavel cătră Filimon." . p 57 

«Cap al Xll-le.— Despre epistolia Apostolului Pavel cătră Evreî.» . » 58 

•Pai-tea a afort.— Epistoliile catholice a sfinţilor Apostoli. 64 

«Capd I.— Despre epistolia catholică a sf. ApostolQ lacov.» ...» (î4v 

«Capu II.— Despre înlăea epistolie catolică a sf. Apostolii Pelru.» » C8 

«Capu III.— Despre a doa epistolie catolică a sf. Ap. Pelru ■> . . » 72 

«Capu IV.— Despre intăea epistolie a sf. Ap. loanCi.» » 70 

«CapQ V. -Despre a doa şi a treea epistolie a sf. Ap. loan.» . . »■ 81v. 

«Capu VI.— Despre epistolia sf. Ap. luda.» >• 83 

• Dispărfitura a treea.9 

«Despre cartea profetică a Nouluî Aşezămănt, .saft Apocalipsul sf. 

loan Teologul.» » 87 

a Arh eofoţ/ia biblică. » 

•Introducere.» p 1(K) 

■ Partea întăîa.— Viaţa particulară casnică.» »> lOlv. 

«Secţia întăîa. —Palestina saft pămăntul făgăduiţii.» v » 

A. «Localitatea Palestinei.» » 1(>2 

B. «In.su.si rele fizice a Palestinei.» » 107 

C. «însuşirele climatice a Palestinei." » 109 

D. «înpărţitura politică a Palestinei.» » lllv. 

"Seoţia a doua. — Starea locuitorilor Paleslineî.» 

A. «Iconomică.» > 112v _ W9^ _ 

•2 Nutreţul.» F. 118 

««3. tnbr&oâmintea.» » I23v. 

•4. Iconomia.» » 128v. 

A. tPăstoria.» » » 

U. t Agricultura.» » 133 

C. «Gr&din&ria.» » 137 

l). «Prisecaria şi păsc&ria.» » 139v. 

B «Starea familiară.» 

• 1. ]iela(iile auntale.» » 140 

C. «Starea vieţeî publice.» 

ol. Despre starea măestriilor.» » 147 

«2. Despre starea ştiinţelor.» « 151 v. 

«3. Despre starea comerţului.» » 159 

No. 74. 

In 4®. — 142 foî. — Secol. XIX.— Biblioteca l!lpiscopuluî Melchisedec. 
Scris pe hârtie de mat mulţi. 

Patrologia sau lecţii despre sfinţii p&rinţi, dascălii bisericel şi 
scriitorii bisericeşti [de Episcopul Melchisedec]. 

Volumul are următorul cuprins: 

• Introducere.» F. 1 

«Periodul I-iO.— Privire generală.» » lOv. 

■ 1. Sfântul Apostol Varnava.» • 13v. 

«2. Sf. Dionisie AriopagitulQ.* 18 

•3. Sf. Climent papa Romeî.» » 22 v. 

«4. Sfântul Erma.» ■ 27v. 

«5. Sfântul Ignatie purtători ui de D-zcu » ...» 30 

•G. Sf. Policarp ICpiscopul Smirnei.» » 35 

«Scriitorii bisericeşti din periodul bărbaţilor apostolici: Papio. Cva- 

drat. Aristid şi Agrippa.» i> 36v. 

«Periodul al ll-lea. — Despre sf. părinţî-dascalî a bisericeî şi de- 
spre scriitorii bisericeşti a veacului al doilea şi al treilea.» . . . . » » 

«1. Sfântul martira Iustin filosoful.» » 40v. 

i2. Sf. Irineia Episcopul de LionQ.» •- 45v. 

■'.3. Operile dogmatice a sf. Efrem.» » .55 

"4. Sf Grigoric Nisul.» » 5î) 

«.'). Sf. Grigorie Nazianzanul.»> » ()3 

-0. Sf. Chirii al Ierusalimului.» « 67 

• 7. Sf. Epifanie al Chlpruluî.» » OOv. 

"Despre sfinţii ascheţi carii nî-au lăsat scrieri.» »> 72v. 

«8. Sf. .\ntoniu cel mare.» » 73v. 

"0. Cuviosul Macarie Egipteanul » » 83 v. 

• Sf. Efrem Sirianol* » 94v. 

oSf. loan Hrisostom.» ... » 101 

aSf. Amvrosie Episcopul Mediolanulul.» » 117 

«Fericitul Avgustin.» » 127 

«Fericitul Ieronim.» » 137 No. 4*3, în 4».— 232 foî.— Secol. XIX. — Bibliolecii Episcopului Melchisedec, 
Scris pe luVrtie de rnaî inuHî. 

c(Diserta(ianî, predice, ouvîntârî funebre, articole şi alte scrieri, 
unele compuse, altele traduse de Arcliimandritul Melchiscdec. 

VaiuHiMl cuprinde urn^ătorele: 

1. «Lipsa de preot» In patria n«'>strâ.i» (Compus de Archtiiiîindr. 
Molchisedec şi publicat in foiletonul Zimbrului, No. 47 din 10 Dec, IKoo). F. 1 

2. «Cuvintu Ia primirea in stăpânirea Molditveî a pirţ*»! din liosH' 
rabia redată Principritulu* uoştru prin tractatul de l^ari^u.» (Archi- 
iiiandr. Melchiseden, 1857 revruarie.j , . . > • 12 

3. ftCuvănt In DuminicJi de la Luca.» (Compus dt: Archimandr. 
Melchisedec, şi rostit in catedrala Episcopiei de Huşi, 1850) . . . . i IH 

-l. «Cuvilnlil Ia Duminica 14-a de la Luca.i (Compus de Arch. Mel- 
chisedec şi rostit in catedrala Episcopiei de Huşi, 1856>. ...... 26 

5. fCuvânt la intrarea la biserici a afintei fecioare.» (Compus şi 
rostit de Archimandr. Melchisedec, rectorul seminar, de Iluşî, în 
catedrala Episcopiei de lluşî, 18i}6j » 3â 

ti. aCuvânt !ă Duminica V-a a mar. Postu.— De pr. s(. Mjtrop, fi- 
laret al Mosc\ei.»i Tradus de Archiin. Melchist^dec. Huşii 1857. 
Mart. 21 40 

7. «Cuvânt Ia Duminica a IV-a a Postului raare» De prea sHuţitul 
Fibret. Mitropolitul Moscveî. — Tradus ile Arch. Melchisedec, 1857 
Mart 11. Huşii , » 4^ 

H. «Cuvialu la tacr:kmile iconoî Malceî D-luî din Mona^t. Socola. 
Arhimandr. Methisedec. Transcris la 18â5 Dechemvrie 24. Socola.u . » 5C 

9. o Cuv&ut in Duminica ortodoc^îtcî. la inchinareii sJintelor ic6ne.» 
Archiniandr. Melchisedec, 1855. Socola 03 

10. «tJuvănt funebru.» (Hostii în anul 1857 în laşî. în biserica af. 
Nicolai din Muntenime, la înmormântarea Vornicului Vasilie Dog'or. 
— Archimandr Melchisedec, atunci deputat la Divajiul Ad-hoc.) . . » 71 

11. «Se samânâ intru stricăciune, scula-.sc-va intru neatncăclune , 
se saraăml Intru necinste, scu!a-se-va întru mărire; se samănâ intru 
slâbăcIunCf scula-sc-va intru putere, cap. 16, 42—44.» (1857 Decheravr. 
27, FluşF, la râposarea D-ei Uocsandra soţia iiej^oţitoriuluî Zaliaria, 
ctitorul bisericei si. Nicolaî din acea politie) ■ 84 

12. tCuvcnt funebru la lniuormv>ntarea Episcopului d« Huşî Me- 
letie Istrali, reposat la 1 Au>?ust 1857. Rostit de AiX'himandritul Mel- 
chisedec, rectorul Seminariuluî de Iluşî. Cine este omul, carele să 
fie vifk şi să nu vază moartea ? (Pa. 88, 47). t 85 

13 *yţis-aft lisus: Eu &ănt Învierea şi viaţa, cel ce crede Intru 
mine, do va şi umri» viu va fi.» (loan XI. 2H).i» (1858 V^isluiu) . • t Bî' 

14. f< Toate sănt deşertăciuni cele omineştî, cătc nu rămăn după 
moarte.» <1858 Iluşî) . » ^7 

15. '(Jârtvft pentru unirea l'rtncipaieloril • . * l\H ni 

IG. «Cuvăni rostit la Divanul Ad-hoc. la votarea dorinţelor de In- 
bunătătire pentru biserică şi cleru.» F. 115 

17. «Cuvănt la alef^erea deputaţilor dintre proprietarii mari din 
ţinutul Fălciiuluî, pentru Adunarea Naţională. 1858 Dechemvrie 18. 
(Rostit in catedrala Episcopiei de IIuşî.)». . . . • » 135 

18. «Cuvănta la solemnitatea ce s'aâ făcuta pentru alegerea de- 
putaţilorQ proprietarilorfl micî şi a celoru din reşedinţa ţinutalu a 
ţinut. F&lciîu. 1858 Decembr. 16 şi 17.m » 143 

19. «Sinodul FlorentinQ In raporlCi cătră biserica Moldoromănu.» » 153 

* I. Cine aQ fost Grigorie Ţarablac?» > 154v 

A II. Cariî aâ fost ce! Intăî Mitropolit! a Moldaviei?» » lC2v. 

• III. De ce îurizdicţie aO ati\rnat In vechime biserica Moldovei şi 

CC schimbări ad urmat In această privire.» » lG9v. 

•IV. Este oare adevărată spunerea luî Cantimir despre alun<^area 

literaturel Romane din Moldova in urmarea Sinodului Florentinu?» » 177 

20. «Duhul timpului de faţă.» » 181 

21. «Sinodul de laşi.» (Compusă de Proiosinc. Melchiscdec) ...» 187 

22. «Oare mintea omenească mer„^e inainte spre desăvărsire .^ •> . » li)7 

23. «Profeţiile despre soarta Vavilonulul adeverite de Întâmplările 
istorice.» » 203 

24. «Cuvînt de hiritizmos. 1852.» p 211 

25. oDizertaţie despre onanizoiâ, de Protosinciielul Melchisedec. — 

1853 Socola.» » 217 No. 76. 

In-8» şi in-4'*. — 1+81 foî.— Secol. XIX.— Biblioteca Episcopului Melchisedec 
Seri? pe hârtie de acelaşi. In text se află mal multe ştersături şi adaosuri. 
Pe f6ea dinaintea textului are titlul: 

(cFilosoiiea naturel. — 1845 April 9.» [de Flpiscopul Melchisedec). 
Scrierea împărţită în 18 paragraf!. 

La sfârşit (f. 81) se află următ6rea însemnare: 

«Sfârşitul filosofiel naturel, care sau început la April 1 şi 
sau sfârşit la April 5.— 1845.» 

Xo. 77. 

In-4«. — Fol 452. - Secol. XIX. - Dăruit de Ion Chica la 11 Dec. 1876. 
Pe dosul legăturii: Bal<*eKfa 1. 

«Rom&nil supt Mihaia Voevod Vitejul» (aicj^ de Nicolae Băl- 
cescu. Manuscriptul autograt al autorului — întâia redacţiune — 
scris pe unele locuri cu creionul. 

Textul publicat de A. Odobescu în Rerista Bomână, 18G1, p. 89 şi urm., 
1862, p. 83 şi urm., 1863, p. 81 şi urm.; In volumul Istoria Jiomânihr sub 172 Michaiă Vtjdă Viiizul urmată de scrieri diverse de Nicoiae Băleescu. Pub'icate 
de pre decisiunea Societtiţel Academiei Române fi însocite cu o precuttntare fi 
note de A. I Odohescn, Bucurescf, typografia Societate! iVcadeinice Româno 
(Laboratoriî români) li), strada Ac«idemieî, 19— IHIS. — Edifiunea II. Ducu. 
rescî 1887. 
Volumul cuprinde: 

«IntroducţiC' — planul F. 1 

eTabla Tomului Inllia » 2 

«Tabla tomului al doilea» » 3 

«Introducere — 47 foî ■ 4— 4îi 

«Cartea I. Libertatea naţională— Aprilie 1593—1595» (Capetele I— 

XI din ed. Odobescu) (foî 1-26) • . . i 50-81 

«Cartea II», capele I - XVI, (capetele XU - XXVI din ed. Odo- 
bescu) — (foile 27-67) • «2—122 

«Carlea III», (capete I— XXXVI, — capetele I- XL din cartea 

II în ed. Odobescui (foile 68-210) • 123-267 

«C-artea III [Hc] — Ser\agiQ — Dechemvrie 1595 — Aprilie 
1599» (capotcI-XLIII ca şi in ed. Odobescu) (foile 211— 403) . . «268-452 

No. 78. 

In-folio mic. — Foî 308. — Secol. XIX. — Dăruit de de Ion Ghic^ la 11 
Dec. 1876. 
Fe dosul ieg-ăturil: Ba^koscu 2. 

Românii subt Mihaifi N'oevod Vitezul, de Nicolae Băleescu. 
Manuscriptul original al autorului, avend unele părţi prescrise 
de altul şi îndreptate sau schimbate de dînsul. 

Textul publicat de A. Odobescu în Revista Română, 1862, p. 588 şi urm. şi 
in volumul citat la No. 77. 

Volumul cuprinde: 

«Cartea a patra — Unitatea naţională — Aprilie 1599 — Iulie 1600.>» 
(Capete I— XLV ca in ed. Odobescu; (foile 1-168) F. 1—170 

«Cartea a cincea — .Mirislo — Iulie 1600 — Ianuarie KîOl.» 
((.'apete I-XXXII ca in ed. Odobescu) (foile 1 — 138.) » 171—308 

No. 79. 

In 4" şi în-folio mic. - Foî 247. — Secol. XIX. — Dăruit de Ion (Jhica la 
11 Dec. 1876. 
Pe dosul lejj'ăturii : Brtlct'scu 3. 

Românii subt Mihaiâ Vodă Vitezul, de Nicolae Băleescu. — 
Manuscriptul original al autorului, în parte prescris de el însuşi 
şi modificat. 

Textul publicat de A. Od-jbescu în Rerista RomAnă, 1861 şi 1862. şi in vo- 
lumul citat la No. 77. 178 

\'oIumul cuprinde: 

«Introducere* (foile 1—20) — in-4« V. 1—20 

«Cartea I -- Libertatea naţională — 1593—1595 Aprilie.» Titlul 
şters. (Foile 1-66) — in-4» • » 22—86 

«Cartea a doa — Călugăreniî — Aprilie 1595 — Dechemvrie 1595.— 
(F'oile l-lll şi 1-163) 87-247 

No. 80. 

In-folio şi in-4». -Fol 361. — Secol. XIX. — Dăruit de Ion Ghica la 11 
Dec. 1876. 
Pe dosul legăturii: Bâleesen 4. 

Câteva scrieri originale de N. Bălcescu; mal multe extracte 
privitore la istoria Românilor în epoca lui Mihaiâ Voevod co- 
piate din mal mulţi istorici străini, cele mal multe scrise de 
N. Bălcescu, iar câteva copiate de alte persone. 

Cuprinsul volumului este următorul: 

1. «Lista scrierilor consultate pentru alcătuirea Istoriei lui 

Mîliaiâ Voevod Vitâzul» (întocmită şi scrisă de A. Odob<^scu ) . F. 1—6 

2. Betlen, Ambry, lacobinus » 7—23 

3. aHistoire universelle des guerres des Turcs depuis Tan 1565 
jusques â la trefve faicte en Tannoe 1606, par N. de Montreulx 

sieur de Montsacrâ gentil-homme du Mâine. Paris 1608, in-4^> . » 24—37 

4. •Islfanfi» C9ie}. L. XXIX, XXX, XXXI « 38-72 

5. «Extracturl din Do Thou.» XIII 73-80 

6. «PiaseciQ.» » 81—84 

7. tNote din Orteliu.* >» 85-97 

8. Extract dintr'o carte nenumită cp. 90-94», începând cu: 

«Dabord que la guerre entre le pays d'Ongres(?)s'estd6olar(5e..». » 98—113 

9. Extract dintr'o carte nenumită «Ann^e 1004, p. 139,» ince- 
pt'ud cu : «Les fortifications des palissades du château de Bou- 

krouch achevees.» > 113—113 

10. Extract dintr'o carte nenumită «p. 76. Anul 1002 (1593^ 
tncepOnd cu: «le Vaivode du pays d'Eflak.» » 119—121 

11. Ija Transylvanie et ses habitantspar A. de Gerando, Paris 

1845, in-8«, 2 voi.» » 122-123 

12. «Note din Esprinchard.» » 124 

13. «Compcndio historico delle guerre ultimamentc sucoesse 
tra Christiani, et Turchi et tra Turchi, et Persiani — Nel quale 
particolarmente si descrivono quelle fatte in Ungheria et Tran- 
silvania sino al presente anno M.D.XCVII, di Cesare Campana. 

In Venegia. M.D.XCVn, in-4«». » 125 

14. «L'Ungheria spiegata da Gio. Nicolo Doglioni. In Veneţia 

15«6, in-4*.. » 125V.-126 

15. «Ilerdenstein». . • t 127-134 

16. «De Sacy, Histoire de Hongrie, III. , . . . . • 135 v.— 136 174 

17. a Cartea V — Mirislo. Iulie 1600 — Ianuarie IGOl, I.» 
Titlu şters. 

aNoto din: La vieille Pologae par Charles Forster. Paris 1839, 
in-40» F. 137 

18. «Jurămîntul luî Mihaî Impfiratuluî.» » I37v.-138 

19. «Din Baltazar Guorrin. 1504.» • » 139-140 

20. «Histoire du Hoyaumo de Ilongric . . . Par Balthasar Guer- 

rin... A Nancy, lan 1004.» • 141— IGO 

21. «Bayle (Pierre), Dictiounaire liistori(iue et critique. Hoter- 
dam 1697. in-folio. Tomes 6.» — (Fără extracte). 

Historicae Hclationis continuatio par (sic) .lacobum Francuin. 
Francofort. in-4o, anul 1596—97-08, etc» » 161—164 

22. «Note din Valter» » 165-174 

23. «Bisselie» F. 175-179, 181-194 

24. «Wiquefort. L'ambassadeur oder Staats-Bothsohaffter und 

dessen hohe fonction, etc. 1682. Francfort, in-4o.i) F. 180 

25. «Lorichianuso . » 195 

26. «Giorgio Tomasi, Delle guerre et rivolgimenti "del Uegno 
d'Ungaria, etc » » 196—205 

27. oFrachctta, oraţia 1 compară pe SijLrismund (Bathori) cu 
Alexandru», etc.» » 205v.-2<^)7 

28. aReusner, Epist. Turcicarum. Partea II.» » 208—212 

29. «Katona.o * 213—219 

30. «Note din C. Campana, Ilistorie del Mondo.» » 220—225 

31. «Les Guerrcs ({ui ont 6t6 suscitees en Moldavie et Ies Re- 
voltes en Valacliie. — Kxtraits des Memoires du Naime-Effendi. 

(Voi. I. page 55, i'-dition Skutator)» • .... ■ 226—237 

32. «Les guerres avec Ies Tartares, Ies Valaques et Ies Kosa- 
(|ues, ainsi que les suscitations ourdies par la maison de Uaguse.» 
Rxtraits fails de l'ouvrage de I. U. Niemcewicz intitula: «Dzieje 
paiiovania Zygmunta IlI-go» » 238—259 

33. «Ollat. T. I.» » 260-263 

34. «La giornata di Giorgio Basta contra Michele Vaivoda di 
Valacchia, li 18. di Settcmbrc 1600, con i successi del medcsmo 
anno, doppo la bataglia in Transilvania. Descritta da Achille Tar- 

ducci.» » 264—275 

35. «Giovani Botero.» «» 276—278 

36. «Doglioni, Del Theatro de Prencipi. T. II.» » 278—279 

37. Notă biografică şi bibliografică despre: «.lean Sarius (?) Za- 

moyski grand chancelier de Pologne » » 280—281 

38. «Zycia slawnych Polakow (Viaţa slăviţilor Polonî). Tom. II....» » 282 

39. «507 (?). Comm.» Extract saa copie de pe o scriere ne- 
nuniită. lncop6nd cu: «Bartolomee Pecz ainsi re(:u apporta au 

Vaivode au nom de Cesar des presents pn''cieux,....» • 28S— 293 

40. «Dupe Catalogul luî Szechenyi (catalogul Bibliothecae Ilun- 
gariac;.» t 294 

41. «Despre cărţile cercetate. » 295—296 

42. cLista scrierilor pentru istoria luî Mihaî VV. Vitt^jul» (aie), • 298 17o_ _ 

43. Liste de scrieri istorice, îiicepOrid cu: «>r. ab Isselt, Aiuorf. 

Iiistoi'ia sui temporis....» F. 2î)9 — 81G 

44. -Asupra istoriei luT Hodolphe II Iinp.» Listă de scrieri 

istorice . > » 317— 31S 

45. Portretele reproduse în creion după gravuri. Michaiiî-Vi- 

tczul. Andreas Balhori, Sinan-Pasa 31i), 320, 322 

46. Vederi de bătălii reproduse In creion după gravuri . . . 321, 323, 325 

47. Notă despre un porlret al luî Michaiu Vodă, scrisă de 

A. Odobescu F. 326 

48. Plan şi explicaţia unul cămp de bătae, făcut de N. Bâl- 
cescu. • » 327 

49. Instrucţil scrise de N. Bălcescu, cum să i se adune cunos- 

cinţele topografice despre bătăliile luî Michaiu Vodă » 328—333 

50. aHăâvan Vodă, frafrinent tras dintr'o scriere istorică inti- 
tulată: Românii supt Mihaî Voepod Vit4julr> (sic) » 334—350 

51. •Uoniăniî sub Mihaî Voevod Vitojul (sic), — Cartea înlâî. 
Libertatea naţională — 1693-1695 Aprilie.» Cap. 1 » 355-356 

52. Fragment (foile 26—30) dintr'o scriere autografă do N. 
Bâlcescu, începând cu: «VIII. Capetele acestui tractat eraft a- 

cestea: » » 3r)7— 361 No. 81. 

In-40. — Fol 225. — Secol. XIX. — Dăruit de Ion Ghica la 11 Dec. 1876. 
Pe dosul legăturii: Bftlcescu 5. 

Note istorice originale sau extrase din dileriţî autorî, note 
bibliografice şi chronologice pentru istoria epoceî luî MichaiCt 
Vitezul, — adunate şi scrise aprope tote de N. Bălcescu. 

Volumul cuprinde: 

1. Note istorice scrise de N. Bălcescu şi altul cu creionul . F. 2 

2. «Uuminiî (sicj .supt Mihaiu Voevod Vit^jul (sic) de Ni- 
colae Bălcescu.» Planul întocmirii scrierii pentru publicare în 

dou6 volume » 2v. — 3 

3. Note bibliografice . F. 3v.-6v., 15v., 16, 52-56, 58v., 59, 62, 88--89v., 114 

4. însemnarea: «Minutele in care scriCi sunt forte pline de 

amar şi întristare...» o 7 

5. însemnări istorico diverse F. 7v.— 15, 17—18 

6. «loannis Bisselii e Societate lesu, Aetalis notrac gestorum 
eminentium MeduUa Historica per aliquod septenia digesta — 
Septenium I — Ab anno M.DC.I usque ad annum M.DC.VII. 
inclusive. Ambergae. Anno M.DCC.XXlX. 3 voi. in-8o.» — Ex- 
tract despre Michaia Voevod F. 19-48 

7. Tabelă de corespondenţa lunilor mahometane cu cele 

creştine » 49v. 

8. «Note din Hamer (sic). I, II.» = » 49v.-50 

9. «însemnări din Tableau de la Polocrne ancienne et mo- Î7IÎ cleme por Malle Bruu, refondue et au^menU-e par Lt^onard 

Choezk». Paris 183u. iii-go. 2 vol,^ F. Mr. 

î(l. •Scrierile privitoare la Istoria lui Mihatu VWVilezul.» (1—28). » 57—58 r. 

ÎL Trase rnmânescî şi fmncesef adunate probabil ca modele 
de slil, ca maxime istorico .... 58 v., 62v.— 65, 104v, — KH5, 1U7 v.- IIK 

12. •Din Itfisoftii: Mundiis Furiosus.» » flOr. 

13. «l!)pigrama in ejusdem Palatini enigiem Tcrvisi a l> Autore 
scriplum et dedicalum.i 00 \ 

14. o Portretul luî Mich» după V'aUUer.»» CI r 

15. NotiţA autografa de N. Balcescu, începând cu: «Dar unde 

este Mihat Vitt^jul (si^) acum ...."., » 61 v. 

16. Dnur extrase istorice despre Tureî , , » <5<» 

17. «Lista scrierilor pentru alcilliiirea islorteî luî Mihaî VV. Vi- 

iC'jnU (4c) 67-82 

18. nLit. B. Urmare din H istoria Fanoniac de Artur. elc.p • . ■ 83—87 

19. *{i\) Urmare dni Ilistoria Panooiae a lui Arltir Danliscani. ■ « îîO— 1*8 
20- «Historia Chronologica Pannoniae. Hes per llunjşrariam el 

Transylvaniam ..... bello geslas .... Ad annnm ^r^D.CVIl 
continuata et deducla studio et opera i/. Gotardi Atihur Datt- 

iiacam Francofurti. Anno M.D.CYll» * 98— KI3 

2L Jacohu^ Lu<'cari, Anuali di Bansa» 1506 Veneţia. in-4<>.». . •> 104 

22. «Portrait de lEn^pereur lîodolplie II (Histoire de Ia g'uerre 

de trenlc ans par Scliiller, Iradiiite en franrais. Paris, 184G, p. 2.3.» •> 107 

23. oNote din llistoire generale de Pologije d'apn's Ies anciens 
liistoriens, 2 voi. Paris 1834.» (2 foî legate cu marginea de sus in jos) •■ 1 12— 113 

24- Traducere francesi (nu oste scrisă de B&lcescu) din lij- 
mânii siibt Michaiii Vofi<1 Vittsul de iV. Bătcfscu, canea IV, cap. 
Vil— XXXIX şi resumat din câte-va păr^l urniătore ...... • ll.>-â24 

25. Corespondenţa lunilor niahometane cu cele creştine din 
1594 -225 I No. 82. 

Tn-8^ in-4«. şi in-folio. — Fol 462 — Secol. XIX.— DJlruit de Ion Ohi< 
11 Dec. 187G. 
Pe dosul le^'ăturiî : BAln"«»i'ii C 

Manuscripte diferite ale Iul N. Bălcescu : scrieri originale satt] 
străine^ autografe sa Ci copiate. 

Volumul cuprinde următorele ; 

1. ni Reforma soţialii la liomănî.i ^Autograf do N. BălcescuU F. 1— 1«WÎ^ 

2. flUeforma socîalâ la Homjlnî.» (Copie de al(& mAnă, cu pu- 
ţine corecturi Hlcute de N. Bftlcescu} • 167—2841 

3. Scriere fără titlu, Incepdnd cu: •Petutindinea pe unde ser- 
vagiul sau munca obligata se menţinuWi, . . .•» (Copie de altă 
mân&» cu schimbârî de N. BAleescu) * * • iSS— iWi^l 

4. "Proiect pentru reorganisaţia dorobanţilor judeţelor.» (Au- 
tograf de N. Bilcescui 297-302 
177 I 6. Capitolele XXVH şi XXVIII (foile 1—26) dintre scriere au- 
tografa de N. Bălcescu. fâr& titlu, inc^p^nd cu : «tn tut& acualâ 
scriere să II băgîit de sumă ca noî am coprins mereîl bunurile 
cleruluf ş\ ale monastirilor. , . .» F. 303-322 

6. Fragment (paginele 37—52} diiitr o scriere de N, Bâtcescu, 
Începând cu: «3 lei, din care jumătate, |ji ciisa mililor şi jumătate 
la scoale. . » Cuprinde: «III. Starua de. , mijloc,*» «flV. ŢftrarjîjU 
«IV (fie). Judecaţi şl legi,» «V. Organizaţia din Iftuntru.» «VI. 
Armia,* tVII Dâjdiile,i» «VIII, Lefile slujţ>şibr.» «IX. Orinduell 
deosebite. • 326-331 

7. MemoriQ despre Banat, scris de un nenumit » 333—337 

8. «Manualul bunului Român — Dialog între un comisar de 
propagandă şi un sAtean.» Scris cu cirilice de N. Bălcescu * . , • 338—370 

ii Fragment auto^'raf ifoile 8—10, 1—18) din scrierea prece- 
denţi, de Nicolae Bâlcescu, incep^nd cu : «legeî, eh l)-zeu ne-afl 
zidit ca Bâ'l iubim şi să'l alujim.» Cuprinde: iCap IL Despre me- 
/urea sotietăţii,» «Cap UI. Despre popor şi slâpînire.w Cap IV. 
Datoriile omului şi ale cetăcenuluî f^rfic^», oChap. (»u') V. Drep- 
turile omului şi ale cetâciinuliiî f Wr>», «VI. Cap VI. Despre liber- 
tate» (textul lipscscei * . . • 

10. «Journal poliLique de Bruxelles, 1786.» (Autograf de N. Băi- 
€escu) 

fll. «H^cit des troubles en Transilvanie.» .......... 
12. «Gazlelle] de France. 14 Ian. 1785,» ele. (Autograf de K. 
ttlcescu) 
"13 Scriere fiiră titlu şi fără autor rmmil, Inc^pOnd cu- «Le 
Comte Salins ou Salii» n'a jamais eu de part a eette rebellion." 
^Kste vorba despre revoluţia luî 11 oria dela 1784) 
14. Extract dm gazote despre revoluţiunea luî Horia 
15. K6ea 8 dintr*o scriere autografa de N. liâlcesou, iticepcnd 
cu vorbele: «tare, care este trasa din socotelile Comisiei ce a 

fost Intocmit&i . . . »» 

^^ 16. Poesie scrisă de N. Bălcescu, Inc^'p^nd cu versurile; «Cănd 
^m eram copilaş mic..»». ^ . . 

^m 17 Foile 1—4 din Însemnări autografe .-^crtse In 2 colf>ne de 
^m X. Bjltc<*deu, cuprin<Ji>nd cuvitite tliu clironid şi Incep*>rKl cu ; «ţi^rfi 

^V stnait& şt stricător de ţcTft ...» > 

" 18. Scriere autografă de N\ BAlcescu. incept>nd cu: «Deux ele- 
meoa component le caraciere gt*in>rat de la civilisation mo- 
derne. «.» « 431»— 44U 

19. 8cnere autografă de N, Billcescu, tnc4Bp*>iid cu : «but naţio- 
nal — but social — formes Ori ve sciinţil, spre a se real ţa la un 
caracter puhiUf.., .» 441 

20. Scriere autografa di* N. B&lcescu, începând cU; aArt. 71, 
tlI, U3, B4 din Ilegulameut . .» . . »► 4 li 

îl. NoUk autografii iu limba francesâ de N. Li&Icescu, despre 

iotocuire:! In cilaţiT a numpluî Seadedin cu Seaif-tiâdin ^ 444 

22. Însemnare autografA de N. Bâlccficu» liiee^t'nd cu: «Val' 

MfutHâ^rripim român^MPl. | 2 « 371— 3^2 

.. 393-408 

, 409-418 

» 423-425 . 427-4^0 
• 431-432 433 

434 

• 435-4:).^ 178 Scriam aceste rlndurî in anul 1847, u Pe dns u ms*?mriâce de 
conversiunea lunilor turcesoi In ale erei creştine. 15î*5 , . , . F. 

23. Act orif^lnal : « Aat&zî 28 Noernvrie II848| emigraţia tJin Paria 
adunuridu-se in sala seaiiţt^lor au ales o comisie aicătuiUl de 
treî persoane şi anume : L). loan Voinescu» D. Diniitrie liolin- 
tiniaDu, D. Gri^orie Marghiloman, cu misie de a lua socotelile 
de la loţî aoeia din emi^T^ratî ce vor fi avut ban» publici . . ,« 
(14 subscrieri). . - » 

24. «Gopio din scrisopea BAlcesculuI, din 28/ UI Decemvrie 184H, 
Belj^rad.» — «Tj Ianuarie 1841K Belgrad,» — * «15 Fevniarie, A- 
tena.B — ««8 Marlip, Conşuntinopol»« — ^*V,j Martie 1849, Cons- 
tiintjnopolf» — '0 Aprilie 1849. Constîinlincipol,» — ««V» Aprilie, 
ConstantinopoLt» » 

26. «La Russie. sommee par l'Angleterre, s^e^t enfin decidee 
â relirer ses truupes des principaute^i danubiennes, UiiuniaiiiĂλ 
Proclamaţie In limba francesă subscrisa de qD. Bolintineano.» 
cu dala: *iCe 30 Mai 1851, Paris.» Foe volantă tipărita - . . . « 

W. Doue scrisori autogara fe de N, Bătcescu către douîî per- 
sane. Cilrora letjice: lExcellence,» . ............. • 

27. «Români nu sântu Citmunişoi», suh-jcţri:4i\ du l. lonescu. . » 

28. Şcrisore autografii de N. Bileescu către o persună* c;lrt^ia 

iî 4ice: «Milord», cu data: «Parî^ 15 Juin 185(1. n ....... «• 445 44«1 44b-4.V1 453 

453—454 
455-461 

♦;42 No. 83. In-folio mic ~ Foî 17. — SecoL XVllL — A fost al luî M. Kojjilnic* 
dilruit de Ministerial Instr. piibl. la 30 Iulie 188*2, adr. No. y.7mi. 
Scris de acelaşi: iniţialele cu roşu. 

Po foea 1 titlul : 

«Vama ce mare precum sau aşezat să să îa scoţăndu-să din 
testamentul vămi! cel vechîu.» Exemplar mtărit uu pecetea mieiV 
domnescă la sfirşit^ purti»ntl anul «(1761»» — şi cu t'Prorit Vel 
Vist» 

Numele obiectelor şi materiilor supuse la vamă aşezate in ordine .^L^^U*:. 
alfabetică.. 1*13 

«Alte loc mele a Cuzacliilor carele vin din 6us şi trecu tn glod fi 
nu dezUa.L'ft aîce tn tărgu, şi a celor ce duc neguţ de rumcle iti ţara 
Căîîăcîaî*c-ă, HI jarăş nu dezlîagă aloe. şi a Lipscanilor ce trecu, şi 
a celor ce de/llagă alee, şi a Lehliilor ce trec săftienî de Erbikir şl 
alte nepoate ce trec de aîce şi nu de/Uagă.» 13—15 

«Pentru vite, caî, cpe, ol, capri, ce vor cumpăra necruţătorii pre 
la tărgurî .sau pen ţară, unde să v^or atia sh să vămurască pe obi* 
ceîu, după cum arată fierte care îa răndul eî.» ...*.... 16 v. 

•Toată cîara, nnlare», etc. . » 

• Pentru marfa ce să va afla la drum la iupliniri^ anului». 16 r. ITV» •Cornăritul-w 

«Morlasipie ce mare dupi cum sau a-^it-zui.» V. 16v 
. 17 No. 84. In-loHo. — 443 (oî, — Secol. .XVIII. DăruiL de Frof. 1'. GArboviceanu, la 
31 Maiu IblKi, 

8cris pe liârlie, în doue colune, Ue aceeaşi mină, afara <le câte- va foî. — 
Titlurile şi literele iniţiale de la începutul traselor sunt scrise cu roşu. La 
efirşit lipsesc ruaî nuiUe foî. 

Pe f«)ea l-ia are urmâiurul titlu : 

«Tâlcuire pre scurta a PsaJmilor luf Davitlti, atlunată de nuilţl 
daeoali al biserici!, însullaţl de Dumnezeu, şi pentru acîasta s au 
pu8 aîcî, ca să poată cetitorîul întru dansa a celi^acîasta mal pre 
largu, care întru tâlcuire Psalmilor celor puşî înnaiole între li- 
niile, adecă dungile în dreptul părţilor stihurilor la Usturi nu 
en\ încăpută de săvârşit» 

Volumul cuprinde : Foile 

1, iiTălcuire pre seurtu a Psalmilor luî Davidft « 1—273 

2, «Tiilmăcirc a Sfmtei şi Dumnezăeşlii LiturghîT» 
cercetare? celor ce vor să să hirotonesescă.» . . 277 :i\n 

3, «Preoţila.» 401-4ă3 

3. «Adeverinţa legii creştineşti, mărturisită de ne- 

prilatenil şi vrăjmaşii eî, adecă învăţătura iu! Rabin 
SamoiI Jidovul, care arată greşalele Ovreilor după 
lege lui Moisi, şi după nădejde ce o au de venire 
Mesil. în'âîu tălmăcită de pe limba hărăpescă în 
limki latinescă, de (loc alb) Oolhomine spaniolul, în 
anul 1339 în zilele luî Venedictii al 11 Papă al Ro- 
mei, în Veneţila. Iar Jidovii atlănd au răscumpă- 
rat diniracâsto cărţi cate au putut i^^m, ca să te 
arză, şi apoi la cetate Maţerat a doao oră sau tipă- 
rit de pe limba latinescâ pre limba teşască, de pă- 
rintele lacov Radlinskiî al pre sfintei theologhil dascăl, 
la anul 1733, la Lublin. Iar acuma s'au tălmăcit din 
limba leşască pre limba rumănescă de Dîma pisa- 
rUi!, şi alcătuite cuvintele de Costandin Lupoîanul, 
în zilele Măriei sale pre înnălţatulut Domnu loan Cos- 
tandin Nicolae Vvd întral doilo domnie a scau- 
nului Moldoviî, în anul al 11-le a Domniei sale, la 
180 anul 1742, Dov&zile aceşti! cărţi au dat Iulian de FoUe 

llarius doftorul legilor şi canonicul Episcopii Ma- 
ţeratuluf. Am v roşie Spetaîa logofătul apostol icesc şi 
Episcop Maţeratuluî, lacov Franţiacul de AmizI, al 
legilor, al filosofiel şi al tlieoloş^hiî dascăl, Raimun- 
dus de la Oreto Egumenul mănăstirii Duminieanilor, 
loan Mariîa Zcgleg svetnicul Mitropolitului al Papâî, 
Daniil losif al Pragăî pro Episcop, Andrei Truskiî 
pro Episcop do la Premîlila, Stan i slav Stern pcovski 
Egumenul călugărilor ce sănt la sfanţul mormânt la 
Ierusalim.» » 435 — 443 

In volum se află însemnările ijrm5t6re: 

F6ea 30 v. *A popei Bunii ot Bncurt-şti nt mah. Silpunarilor, 72G3 (1755) 
Ghenarie 26 dni.» 

apopa Bunt* Dionisiev erm. ot CăldăroşanI > 

Pe fata din lăuntru a scorteî dela sfirşit: 

*f Cetiîu accatil sfinte şi dumnezeiască carte puţintel, de care lucru foarte 
bune doftorii are tnlăuntru, pentru boala suHetulul, adică căndu ai va bol- 
năvi sufletuln.» 

No. 85. 

In-folio. — Secol. XVJl (1646). — Foî 44 î; volumul întreg este formal din 
58 caiete de 8 foî; caietele stnt numerotate pe marginea de joa a Întâiei şi 

ultimei feţe; lipsesc foile 1—2 din caietul 1, 5 foi din caietul 21. caietul 22 
întreg, 1 fi'>e din caietul 23, 2 foî din caietul 34, 4 fol din caietul 50. 2 foi 
din caietul 55. iar caietul 58 are 2 foî mai mult. — Dela m.'ină'itirea^Agapia, 
dăruit de Ministerial lujlr, publ. la G Iulie 1HS.5. adr. No. 2115 

Scria pe hărtie cu .^emiunoială tle Coitandin Diîacul din satul Vindâonij 
până la r326: de acolo scrisorea este puţin cursivă, liisc de acelaşi scriitor. 
Titlurile, însemnarea capetelor, iniţialele la începutul f raselor saQ grupurilor 
de cuvinte slave şi romănescî sini scrise cu n^şu. 

Volumul cuprinde: 

Faptele şi Epistolele Apostolilor in limbile slavă ş'i românA; 
text întocmit aşa că lie-care proposiţiune sau grupare de cuvinte 
sînt scrise slavonesce şi urmate de traducerea românescă. Textul 
întreg este împărţit în 385 zacele (capete) şi începe \& Fa/Mei, 19. 

Pe f6ea 326 v. strijlorul a scris : 

fÎHHA^^Hkj. Hcniic^A AW 3A« W> A'fe»*"'^' iiiAc KOI \w ,\^A crd' a»^* 
AiC'liT fipiRki lH:f;i hitit ha hi;^ aipi fa* k^A't norivktiiHA A^A^npa 
RAiiifTf  Ht K,\xiri;Ti. notif:Kf ii'l;\' maâ,\ o\'a\wm m hi oy^Kp-k Adecă: «Hu nedestoinicul şi mult păcătosul Costanlin Di!a- 
cul din satul Vindâonil am scris până aci din Faptele Aposto- 
liior până la 221, şi cine va ceti în ele, dacă voiu O greşit un- 
deva, să îndreptaţi şi să nu blestematî, (iind-că erann tîner la 
minte şi neîntărit cu judecată, ca corabia care plutesce pe în- 
tinderea mărilor. In (Jilele credinciosuluî loan Vasile Voevod, 
în anul 7154» (1646). 

Pe f. 416 r. esle scris: 

«^XoNHii fiiic KwcTJHTHHk a'^k '* Până aci a scris ConsUintin 
diacul. 

Pe marginile de jos ale foilor 1—5 se află scrisă urniătorea inseronare, al 
căreî început s*a perdat cu foile 1—3 : 

t. . , , decî Costantm ş'au loat carte, îar eu Gavrîlie, daca — am ştiut c& 
esle a luî Parlcnil, m'am părâl — cu popa Gligon.'e la pârintete Mitropoli- 
tul — Ghedeon, şi l-am rămas pre Ipojpa Gligorce şi l-am — dat popii 12 leî, 
cum ştiu toţi şi ştiţî — şi milostivirele voastre, şi au dus banii — Nil, ş'au 
arJus cjirtc. Milostivi rete voastre n ati vrut să o plâtiţ — Tar eu o am răs- 
cumpărata -o. Eu ştiu că este a me, — decî siiitu volnic să o dau cuî voi 
vre, Ş'au inblat atunce — vlet 7165 (Î657J ms\6 (luna) Fev. 5 dni f4il*h» 

Pe foea 416 v. se află copiată scHs^rea autografă a Domnitorului Cuza 
Ire Stanţa mănăstireî Agapia, când a visitat acea mănăstire, la 1863 Aprilie. 

Xo. 86. 

In folio. — Fol 444 (16 la Început nenumerotate. 428 cu numerotaţia veche 
"riL'inniro Numerotarea este greşită: 159 este sărit, 161» esle de doue orT. 
: li. Mb ~:i22 aQ fost puse din greşită între foile 306 — 307. 

Secol. XVII - Bibi Scheiană. 

Scris de acelaşi scriitor; iniţialele, titlurile, multe nume propriT şi alte cu- 
vmie oreijute de scriitor cu deosebire însemnate — slnt scrise cu roşu. Dea- 
supra titlului de pe f6ea 1 se allă desemn in m^gru, roşu şi aur representând 
pe Isus Christos pe tron Incunjurat de 6 seralimi, avi"»ad la drupta pe Maica 

tmnuluî şi la stâng^a pe toan, deasupra cărora sînt archanglielil Michail şl 
bvrîl. deasupra cuvintuluî cătră cetitori (f. 16 nepag ), Ia f. 102 şi 135 este 
cate un frontispiciu ornat in ne^Erru, roşu, verde, galben, iar pe dosul uUimeî 
fol nepaginate stema Cantncuzinescilor In aceleaţ^î colorL 

Lepat in scorţe de lemn îmbrăcate cu piele; pe dosul legăturii iînprimat: 

Multe foî — maî alea pe la început— au fost stricate şi cârpite de U*gh-^ 
torul de la 1842. 
Pe f6e& 1 are titlul : 

"Hrono|>TafQ den începutul Iu miji âi^ 182 *G fuea 16 rlppafe^ se allă unnatoruî Cmhtt cMtrt cetitor 

u Celor cetitori şi ascultâtori despre Dumnezim t<»t j»ineic 
pohiimă. 

«Strângere noaâ să chlama carlla aeîasta, înlru care săniu 
scrisa mulle istorii luate şi adunate de întru multe cărţi ee 
spune întru însâ, de la zădirla lumii pănâ intru aii ceşti maţ 
de apoi de pre aemii. şi pentru împăraţii creştineşti şi blago* 
c'îăstivi cum au împârâţăt, şi pentru patrilarşiî Ţariţ^'raduluî pre 
rănd care cum ş'au cumptilat vilaţa şi scaunul, şi impâraţil şi 
patriTarşii; aşijderîa spune şi pentru cum au luatu Turciî 'j'ari- 
gradul dela înp/lraţi! creştineşti, şi câta robie şi slrăcare au fâcut 
Turcei în Ţarigrad, şi apoi căţl împăra^î Turci au împârâţit p^^nâi 
precum anume scrişl şi izvodiţi de într'o carte ce sa chTamâ 
Turcogreţiîa, care carie Ja^te scrisa in linbu Arâpascâ şi Tur- 
clascâ, cu slovele Greceşti; aşijderîa maî Taste într'acTastâ carte 
ecrisfi şi despotaţiTa svantuluî Seliveslru Papa de Răm» când au 
avut pricina cu Zamvri .lidovul vrăjitori ui şi cu al|i ...rupt ., ce 
Jidovî învâ(aţî şi cârtulari soţiîle Iul Zamvri ...rupt... scrie întrV 
cîaslâ carte şi pentru cum să cade .,,ntpt... a ne inchinarla 
svinlelor icoane, şi în ce chip . . , rupt . . . minuni svinteîe icoane; 
aşijderîa maî . . . rupt . . . carele au IVicut Ia împăraţii creştini . . . 
ruf^ . . . una dupu alta, începând u dela cîa d . . . rupi, . , pre urmu^ 
fi B& cliTamâ cartia acîasita) . . . rupi . . . neşT va ceti multe îstoriT 
şi lucruri d . . . rapt. , . spusa aclasîâ carte de pre Umbii . .. rujtl , . , 
Ies Itomănîascâ, scrisa de . . . rupt ... şi plecatu tuturor Pâtraşco Da- 
novicî, ce am fost odatâ suptu vlastîîa luminatei şi blagnclastiviî 
Domniei Moldovei logolât al treile, şi jj^ramaticti de scrisoare Gre* 
cîascâ, de ce am salitu şi am trudii de am scris aclastâ carte 
la viîaţa m!a, |>entru folosul tuturor, şi pentru sâ aîbu şi eu 
ertare şi cuvântare bunii despre toţi carii vor ceti aici într*a- 
clastti carte, şi toţi aceştia sâ lie ertaţl despre L>omnul Dumne- 
zâu, ^i despre mine greşnicut, aminfi.» 

Aicî urmeiţă stema fiimiliei Uaiilaru/Jno inchis& Intr'un cerc inllorilat *us- 
4inul de doî leî» iutre iniţiaMe iînnălorr scrise una >uh alta cu roţfii : 
TKK^:-< tii stAii-a şi IHîIî^SA m dnpta. 

MF*ohvala dumi-sale TheodorCi Cantacozino velicîl V^islîarnic. 

»\^r^ cinstitului, celui cu frica luî Dumnezău cuprinsă, şî cu 
bun dar dAruit^ şi den bun rod, cinstit şi luminat odraslitu, 
dumnia Iul irUipânul 'IMioodor Cantacozino marele Visllarnic ot ÎB3 Moldavskol zemli, despre putTarnicuI şi cel darnic de bunâtaţî, 
Dumnezâu toata bucuriîa şi sânâtatîa politim. 

«Letopisâţu den Grecie, 
«Ce s'au scos pre Românie^ 
Cu învăţaturi prîa bune, fSi cu istorii depline. 
"Precum cerîul şi pământul 
iFlace Domnul cu cuvântul, 
iFi câte-s pre cTastă lume, 
*f Toate le deplini bine, 
itMaî apoî fîace şi omul, 
M^i-l închipui ca Domnul, 
•A'oe I au dat să i sa poatâ, 
'Pespre zădirîa luî toata; 
cîlarâ pentru noacultare, "Dîade-l la pedîapsa mare, 
«şi-i scoasa den ralu afara, 
««'8ă~î fie vila ţa amara. 
«Şi dîacilf fîacerâ roadâ, 
i*CM împlurfi lînnla toata. 
nMeşterşugurî învăţarâ, 
«Şi de oşti su apucară: 
«^Rădicară împăraţii, 
"Cine ţara luî să-şl ţii, 
«Şi pânâ aslăză tot face, 
upentracîasta Taste în pace. 
ttSi ce sau tâcut în lume, 
"Toate aicTa ţ^oru spune,'» Textul scrierii se t*'i mioâ pt; foea uUimă 428 r., cit vorbelo Ku-k^hx aj x'Haiuir 
Ai* r«c»- 

Ve aceeaşi fue 418 v. se află upmătorea însemnare scrisa, de scriitorul vo- 
lumului: 

«Tu vrere Părintelui şi cu agîutorlul Oîuîul şi cu săvârşitul du- 
hului svăntu, am scris acîastă carte ce să chemă Lctopisăţ cel îm- 
părăiescu dela împărâţăla luî Tlieodosie cel mic, cu cbeltuîala 
dumî'Sali gîupănuluî Ion Eordachie Cantacozino snăToader Eor- 
dachie vel visternic şi o am săvărşit după răpăosarc dumi-sale 
visterniculuT, fiind cursul anilor dela Adam 7197, mesiţa Iun. 
22, întru /ilelî luî Costantin Voevod, ce au fost dintru mila 
lui Dumnezău Domnu ţărăî Moldovei, şi am scris eu neharnicul 
şi mult păcătos Gavril Diîac ot Bălţăteştî, dela împărăţăFa Iul 
Theodoaie înnainte am scris de o am săvârşit cu tot istovul, ce 
mă rogr svinţilor părinţi şi dumi-lor voastre Gramatici, cetind 
şi îndreptaţi, îar . . . rupt . . . păcătosul nu mă blăstămaţî, ca să 
fiţT erUţt de Domnul Dumnezeu . . , rupt ... să fiî şi greşit ca 
om cu trup pre multe locur!, îar dumno-vocistră . . * rupt . .. 

pre mine mă prostiţi ca să fiţ! ertaţl olie amin.» 

iJe fle«upl. pe tiărtia cu care lej^ătorul a Ciirpit f*>ea. se afli'i luiiiălorea iii- 
lOBTe: 

«La vlet 7241 Sept. singur dentru sini îndemnat Domnul 
nostru luminat Gligoriî Ghica Vod» ca să vază scaonul bătrăn, 
al Domnilor, unde este cetate Suceviî mal mult pentru svin- 184 te]e mftnăstiri, citind Mărie sa hono<^ravuI ţârâT, şi auzind că 
sint la aciste părţi de sus, purcis'au cu toată curte MăriT săli 
între carii era şi boerl marî Costând in Costachi vel Logofăt, 
Ion Niculci vel Vornic, Sandul Sturza }Ietman, şi au mersu la 
Roman, Ia Nîamţu şi la citate în Bae, la Slatina mănăstiri, şi 
LunT Sept. 11 au mas la mini în Horodnicenl» şi a doa zi m au 
făcut vornic în Cămpul Lungu^ şi au purcis în Dragomirna şi în 
Sucîavă di au văzut citate ţi alte toate^ şi cu cheltuiala Mării 
sale mau pus pitrop să copăr btsirica gospod ce este in mijlocul 
tărguluT, în numite sfanţului mari mucenicu Dimilrie.» «Şerban 
Cant. biv. vel Med.» 

Pe dosul foeî 1 47 v.— înlr'uii spaţiu pătrat lăsat alb de scriitorul voluiuu- 
iuî — se află nota urm&t6re : 

«Această hronologhie scrisă de Patraşco Danovit — cu dreptul 
să poate preţ^uî ca o antică română — liind că numai de când sati 
isprăvit de mano-scris de câtră Gavriil Dieaco sînt 1.^0 ani ; 
prin urmarea acest manuscris este cel mal antic din câte am vă- 
zut în lumea Românilor. 

uN. Istrati. 1838.» 

Po dosul foeî 15 nepag. de îa început se allă scris: 

«Adastă carte ce să chiamă honografu, fiind-că mi-au dat-o 
milostivul Dumnezeu, am legat-o, am cărpit-o, după cum să vedt^ 
am scris şi eu aice cu lacrămi, mă rog ca să mă pominiţă şi 
pre mine păcătoasa şî nevrednica Olimbiada Shim. Herescă, ne- 
poată Arhereului Dositheîu Herescul ce au tostâ la Rădăuţi, şi 
Stariţu S. M. Văraticul, care au fosta din început pană acum, 1842. u 

P© aceeaşT pagină, deasupra noieî precedente, se allă scris; 

«Din Biblioteca mea de ta Rotopăneştî. 1846. — N. Istrati.»» 

Pe fuea 1-a este scria jar numele «N. Istrati. » 

Volumul ape cuprinsul următor: ^« 

«AwcicAjfii, adecă tabtă ce «putie de toate istoriile şi odi^iniile şi poli- 
tica de oameni carele să scriu aici într'acîasta de presle ai carte.* • î— XV 

Cuvîot către cetitori .,...,. . , XVI 

«Glav. 1. — Pentru turn fece Dumnezâu de Început ceriul şi pă- 

măntuL». ......... 

iGtava rr*ş <C»p 2). — Cum au căzut luoîafărul denQ ceriu.» ... l 
«Glav. 3. — (Cum fi^ce) Dumnezăâ raiul şi iu ctHe patru pfiree a 

ralului.» 3r- 

• Glav. 4. - (Cum) au f^cut DumnezăO pre om, şi cura Iau sco« den 
ralu pentru jiea(PCuUare) • ii 
•Glava 6. — (Cum au] şezut A dam in rafu, şi cum s'au apucat a luuri 
pâmântul, şi cum au făcut fecîorî pre păm&ntu.» 

1«Glav. 6. — Cum au blâsLlraat Dumnezâu pre Cain pentru f pa te-sâu.fe 
«OlavaT, — (tn)c<;pătură pentru Avraani den ce seminţie sâ trage, şi 
pentru fecîoriî luî.» ......*... 
«Olav. 8. — Pentru Avraani, ttj.». 
«Gl. 9. —Cum au r5mas Avraam zv^z dovidi^î hiamlîa lui Avime- 
lah tmp&rat.» * 
■«Olav. 10. — începâturd pentru Isaao 
B«<ilav. 11 — Începăturii pentru lacov şi pentru ficlurii lui.i , . . 
^«Gtava 12. — Începătură penini naştirla luî Muisî, ^i cumQ nu scos Ji- 
dovii de la Faraon a den a Ej^liipetâ. 

t«Glav. 13. — InocpAturâ pentru Isus Navin.* 
«Glav. 14. — înccpaturA giudiaţă-lor.! . ... 
«Glava 15. — Gotlioniil.» , 
•Glava 16. — Aod. , . - 
«Glava 17. — Simegar.» , , , , . ... 
iOlava 18. — Începătură Devoriî prorociţ.il.» 
«Glai»» 19. — Începătură ptMitru Avimeleh.» ............ 
•Glava 20. - Thola.». 
•Glava 21. — începătură pentru Hair» 
• Glava 32. — t'^sevun şapte.» 
•Glava 23. — {Eglom).o 
•Glava 24. — I^avdon.» 
■Glava 25. - Începătură pentru Sampsoii tareli?.'* 
•Glava 26. — Şamani* 
• Glava 27. - Mihă.» , 
«Glava 28. — IncepâlurA iui Iii preotului şi pentru SainoiI prorocii.* . 
t01ava29. — începătură de impărâţăîa Uiî David împărat şîprfjroc.» 
«Glava 30. — Începătură de impărătilîa lui SoIumonD proroci. • . . 
•Gbva3l, — Impărăţâîa lui Jtovoam ficiorul luî Solomona.» . . . 
•GlavA32. Împărăţia lui AviTa (icîoru! luî Rovo;imQ.t ..... 

«Olav. 33. — Irapărăţâîa lui Asa ficiorul Avicî.* 

•Gbva .^. — tmpărăţâia luî Aliaavâ pre Izdraikîani.» 

• Olav. 36. — ImpArâţilîa Oliozieî llcîoriU luî Ahaavft.» 

•*îîav. 36. — Impărăţiua luî loram fratele Ohoaiei.» . 

«Glav 37 — tmpĂrăţâfa hu Inu ficiorul Namesieî.» 

•Glav. 3h(. — ImpărăţAîa luî losafat ficiorul lui Asa Împăratul ludei.» 
«'Glav. 39. — tmpără(Âţa Iui loram ficiorul lui losafat celui bun şi 

dirt^pt.» 

•Gi 40. -- Impărâţfla Ohoziel ficiorul lui ioviKtn nepotul luî losafat.» 

•GlaTâ 41. — Irapărâţăfa GoftoUeL» . 

•Glava 42. — tmpărâ^lia tui lons ficiorul Ohoziei.» 

•Glava 43. — Imp&ră(âia Amasieî ficiorul luî loas.a . 

«Glav. 44. - Impărâtăla Ohozieî ficiorul Aniasieî.» 

«Glav. 46. — Impărăţăla lui loaftam ficiorul O/.ieî.» 

•Glav. 46. — Impărăţăla lui Ahaz ficiorul lui loatliam.^ 

«iîinv, 47. — Impârăţăîa Kzechiel ficiorul lui AhazCi robul.» .... Foile 
6v. 

11 V. 
14v 

16 V. 

17 V. 
20v. 

27 

41 V. 
44 

■ 
44 V, 

• 
46 V, 
47 47 V. 

51 54 V. 
58 V. 
63 

63 V. 
64 

64 V. 
66 V. 

68 V. 

69 V. 

70 V. 
71 

« 

71 V. 
72 

• 

72 V. 
t 

73 Î86 «Glav« 4H. — Sputiere unii Maiorii pentru miloateiue, .74%- 

«GL 4U. — Ş'ahâ istorie a lui Tovit**.»» ♦ . . 75 v. 

«Gl. 5U. — Inipirăţăîa lai Manasî fidural l-^zechlei ItiipilraU^ . . 76 v. 

«GL bi. — lmpArâ|îlîii Uiî Ainos ficTorul Manasiei iiiip&mt » . . 77 

«iCjlav» 52. — Împărăţia losieî ficiorul luî Amos împăiat.» - . . • 

«i<jtav. 63* — Impâra^âia Iui loahaz ficiorul lasioL» , 77 ¥, 

'Glav, 54. — ImpârâţAîa lui loachim ficiorul Iui loaha/. şi pentru NV 

vuhodoaosor inipiiral i ce au facul." , . 7b v. 

«Glav. 55. — ImpArâlilîa lehoniel tlcîorul luî facliiniO înii>âratu.i , , BOv. 

*riiav. 50. — împArâţfua Sedeeliit^i fratele lui lachim uncliîul lehoiiieLt 81 

«Gtav. 67. — Inipârâţiîa lui L tedomarudah (iîul luî Navoliodonosor» 88 
«Glav. 58. — luiparâţăTa lui Valta^aară ficior mai mic lui Navoho- 

doiiosor.* , . » . , 

«Glav. 5y. — tnipârăţăia lui llirie do la Midiîa carele fau chemat 

şi Artaxerxu.» . . , - , 

«Glav. 60. — liicep&tuni împărăţiei Cliireî nepotul lui Uaric imparat.v ftiv. 

iGIava 61. - luiăpArĂţâfa lui Darie Camâvis ficiorul Cliiriei Impârat» 9i»v, 

«Glav. 62.— ftiipârâţiîa luî Arta.verxu, şi a Neemiii Jiduvoluî.'* . . 97 v. 

uGlava 63. — împârâţiia altuî Artaxerxu mana lunga. . . îW 

«G lava 64. — Incepâturît Impâralilor cliue^iti.- * » 

■Gl G5. — tinparâţiîa luî Ale\aadru Machidon scrisA pre puViii 

mimai c&t sfi hie In rAtidu.»», .............* » 

niilav. (>6. — In cale pArţî sau iuipArţilu iii)p,\r:\ţiTa tut Alexandru 

dac'au murit, w 98 v. 

«Ulava 07. — Impărâţiia lui Potolomeiu Olagu," itl» 

iGlav. 68, — IniîlpArAţiîa lui ['otolomeîa Pi Iadei liîa." 

oGlav. 69. — ImpArâţăla lui Priatu iuipi\ra(tul) (Troa)dei cotaţii cei 

mari.tt ,....*,. li>2 

«Glav. 70. — începătura itnpâr^ţiei lUmului. \\2 

•GL 71. — Impilrâţiîa Iui Noma PomUiie.» , . 112v. 

i**lav, 72, — luiparâţiîa lui Tilu iuip&raL» . . - • 

*GL 73, — tuîparaţiia Iul Marcbion Angu.»: ■ 

«X}|ava 74. — tmpârâţiîa lui Priscu Tarcuinu.» . . • 

«Glava 75»-^ Impirâţiîa lui Servie Tulie.« îl'î 

«Glava 7iî. — Imparaţiîa lui Tarcuiuic Supervul • . . , . 

•Gl. 77. — începătura cum au ţinut Uâmlenil iiuparaţiîa iiirA Im- 

|>irat.» 113 v. 

nGlav. 78. — tmpil^nVţiia lui Iulie Clie^ar. şi pentru ce fau chemat 

t 'husarîu.» * 

nGl. 711. -^ Imparîlţiia lut ( tclavie C'hesar. carele sau chemat şt 

Avjrusl IminIraL» 114 

•iijlav. B(i — Câţi ai au ţânul Râmltâtiif tmpârâţtia Ierusalimului supt 

vlast'ia lor.» IIÎM*. 

*Giav. 81. — tmpâraţiia luî Gaie CUesariu de la ItAiu « 

• Gl. 82, — ImpiVrâţiia lui Clavdie Impftra» ■• . . lii> 

«01. f«3. — împăraţi ia lui Neroii impArat 120v. 

«Gl. 84. — împârâţiîa G:ilvel. - . \2i 

*Gl, 85. — Iijipârâţiia lui Ut hon u.- ♦ , . , . . » ^i(OÎ. m,— Impărăţiîa lui Vitelie.i- 122 

*Gl 87. — liiipârftţăîa lui Espesian şa Iui Titu a fuii Siiu.r . . 122 v. 

• Glav. 88. — ImpârâtiîA luj Tttu.» 124 v. 

«Glav. 89* — Impârâţifa luî Domeliîun. 125 

• <jlava 90. — tmprii^tilîa Ncruîi,»» k- 

^tilav- yi. — IiupâriVţiui luî Tiaiarui.u 125 v. 

•GL 92. — Impârâţiîa lui Aiidriîaiui y:inerile Iul Traian.» . . . 12<j 

•iQlav. 9â. — Jmpârâţiîa luî Auduuie creştinul.»' , . 12lj v. 

«Gl. 94. — Impărâţiîa Iul Mareo Andoriiiiu. «< 

«Glav. 9a — Impârâţiîa Iul Cumrj<]u.^ 127 

•Olav, 96. — Itiipăraţila luî Pertiuaciu ...... ». 

•Olav. 97. — luipărâţiia Iul Iulian.»' • . . . r^ 

Glav. 98. — Inpănlţiia lui Seviru.i' , . . . • n 

•Glav. 99— linpârâţlîa luî AiKlufiinu şi aOIietil. 127 v. 

• Glava 100. -- fmpârâlHa luî Macrinu.^ .... »> 

rtOl. 101. — Impâraţim iui Avilu ficiorul luî Andontno •• .... » 

«Iflav. 102, - luipârâţiia luî Alexandru Mamiia.* ........ 128 

<Gl?v. 103. — Iu»pârâţiîa luî Maximiuu.x . 

tOlav. 104. " Inipirâlîîa luî Gordiian.'- ............. 

• G!. 106. — Inipărătiîa luî Popîiîauu. • . » 

• Glav. 1*^, - ImpârAţiia Iui lunnru.A ......,,..,,. » 

•Gla\. 107. — împărat i'a luî Gordilan.' 128 v. 

•Gîav. 108. — Impriraţiia luî lonoru,- n 

•Glav. 109. — ImparA^ila luî Marco.» ..... » 

• Glav 110. — îuip:irâţila luî iustiljiaii> » 

"Glava 111. — iiiipariliţiia luî Ftlip.«- » 

-til. 3 12, — liiipÂrâţiîa luî lleriîaii.'> " 

•Gl 113. — Iiiipârâţtîa luî Galu şa luî Vulu^iaiHi.-i i> 

•tilav. 114. — luipArâţiîa luî Dechie împărat » 129 

Mii, 116. — ImpArâţtîa luî l'lniiltiau.w . . . ■ 120 v. 

«Glav. lUî. — Irapârâliîa luî Ualcrifin." » 

«01. 117. — Impilraţiîa luî Clavdie.»' » 

•«>L 118. — Impărâţiîa luî Chjjidiliîau.* «. 

•GUv. 119. - Jmpârâţiîa lulTachitu.» . » 

^Glav. 120. — împârâţiîa lui Avriliîan ' 130 

•Gl. 121. — hupAniţiîa luî Prov ţ^i cu Rorilan. » ....... . » 

•Glav. 122, — ImpApaţija luî Caru ş'n luî Carîuu şa luî Nume- 

nlin. » 

•Olsv. 123. — IropArĂţiîa lui Dioclitîlaii ^a luî Maximiîan.«i » 

• Glava 121. - (luGC)pAlurâ de linpârăţiîa a pru marelui şi pn . . 
|lm|iikratA iiitrilu burni şi creşlinescu Co.siautin Ţarlu, carele au fâcutu 

ţi Ţahizradul cu toate locui ia'eltj « 13'» 

•Ulav. 125. — linpâraţiîa lui Costandie ficiorul marelui Costantiu.». 155 

•Glar. 120 - Imp&rAlila lui luliîaau (:i^Kv>ft« i)(i-kL'i%>.MHNKi.b Iă9 v. 

• Glava 127.— Impâr&ţiîa lut luviîan." KkJ v. 

• •îîav. 128. — Itnpârăţiia lui l\ileuliîati.< 167 

• Glav, 12*J. - Impftrâţiia luî L'alie cel muiicitorîu. 109 

•Glava 13*3. - In)iK\răliîa luî Grătiiauu." Ui9 v. 188 • Cilava 131. — Impârâţiiîa lut Theodosie cel mare. > 171 

«Gbva 132. — Irapărăţiîa luî Arcadie ficTorul lui Theodosie.» . . 176 

aGlav. 133. — foipărâţifa luî Theodosie cela mică.» . ^ 184 

• Glav. 134. — Cuconi oo sau aflat la Hfesu.» 1^7 

«(Mav, 135. — IupSirăţiîa Iui Marchiîan.'» 194 v. 

«Glav. 136. — liipârâţiia lui Leoou Meserdul.» « 1^* 

«Glav. 137. — Inpără(ăîa lui Leon a nepotu-isău.» li*7 

«Gbv. 138. = Inp&râţAîa lui Ziuon •> 

•Glav. 139 — tiipârăţăîa lui Vasilisou * - • 

•Glav. 140. - liipririţiîa Iui Zinon a doa.» .... . , 197 v. 

«Glav. 141. " tnpîVrâţâla lui Anastasie Diooru,» . • 19® 

dGlav. 142- — Inpărăţiîa lui lustinu cel bâtrăn.» 198 v.^ 

• Glav, 143. — Inpărăţiia luî Iu«timlan cel marc.» » 200 

{Gla%'. 144),— *lmpărAţăia lui Iustin cel bun şi milostiv.» 2U 

• Glav, 145. — Inpfirăţ^iîa lui Tiverie ItipAratu.* 214 v. 

«Glav. 14B, — tmpărătăla lui Mavrichie g'inenb lui Tiverie impâraL» 215 

(Glav. 147). — .InpftrăţAIa Focâî tiraiml.i 217 v, 

«Glav, Î48. — ImpArâţâîa lui Iraclie ]npĂnitu-«> • . 230 

«Glav. 149. — 1 11 pâră ţi la lui Costautin Ociorul luî Iraclie 228 v. 

«Glav. (ISO)-- Imp&răţAîa lui Iraclona ş*a raalcă-sa a Marlinii.o . . • 
«Glav. 151. — Impără^îa lui CosLida ficiorul lui Oostautin nepot 

tui Tiveri impâratu.* • 

«Glav. 162. — împărâtîlîa lui Costantin Pogonat. 230 

«Glav. 153. ^ tmpăi-ăţâîa lui lustiuttăn cel tn^ămiiatu la uasu.# • 8S2 

«Glav. 154. — Irapăfîl^ăîa lui Leontie.» . . ♦ 233 v, 

«Glav. 155. — Impărăfitla lui Apsimat ce-I ză<H5 Şi Tiverie.» 

«Glav. 156. — împăr&ţMa lui lustirnîan cel Ins&mnat de al doile 

răndu. * 235 

23B I 157. — Impăr;iţăîa lui 
168. — ImpAi^ţâla lui •Glav. 
«Glav. 

tasfte .,'... 

•Glav. 159. — tmpărăţSîa lui 
«Glav. 160. - ImpArâţăîa Iui 

şi Măgărareţ.» 

«Glav, 161. - Impârăţuîa lui 
«Glav. 162. — Irapâr.^ţăîa lui 
«Glav. 1B3. — fmpărăţilîa lui 

imp&râţăt cu maicâ-sa Iritia.» . 
«Glav. KU. — împărăţâla lui 

165. ~ IrapărălaFa luî 

166. — tmpărâtâia Iui 

167. — liipârăţAla lui 

168. — Impârăţăia lui 
«Glav. 169. — ImpărăţâTa lui 
•Glav, 170. " Irnpâpâţila Iul 

răţât ca DmîcA-sa cu Theodora. 
•Glav. 171, - Impîlraiiiîa lui Vardan Tilipicu.» 

Ariemie, căruia ii mai z&câ şi ADas- Tlieodosăe.» 

Leon I^vrul, c&rula iî zăcîa şi Conan •Glav. 
«Glav. 
•Glav. 
•Glav, Costantin Uopronim ficiorul (ui Leon,»* 
Leon lîcîorul Iui Costantin C<)pronim.» 
Costantin ficiorul lui Copronim oe au 

Nictjifor, carele au fost şi Logofâl.» ♦ 
Stavrachici fîcîorul lui Nichifor.» . . . 

Mihail H^n^ave ceî bun.» 

Leou Armenie oel rău. 

Miliait c^l filîcav.» .... 
Tlieotll lîcîorul lut Miliţii. •» 
Mibail Ociorul luT Theolll cî-au imp&- VasAlie Machidon cel bun.» 189 S. — lmp&râ(ăla lut Leoti pr^ m&ndru ficiorul lui Yasilie 

IblachtdoD.B , . . . 

*Glav. 173. — Impârâţâîa lui Alexandru frate lui Leon şi a lui Cos- 

tantîD ficiorul luî Vasilie Machidon.w ...,,, 

«Glav. 174. — lmp&ră(ăta lui Costantin ficiorul luî Leon, carele era 

Idg& firâ vârsta tânâr.» 

«Glav. 175. — lmpArâţâîaedinocTalnicultii"Costantinfidorul lui Leon." 
. «Glav* I7<î. — tmpîlfăţăla luî Roman ficmrul luî Costantin.» . . . 
' iGlav. 177. — ImpărăţAîa lui Vasâlie şi a luî Costantin fîcîoriî lui 
Roman de împreună cu maica lor Theofana.» ........... 

•Glav. 178. — Impâ-râţăîa lui loan Ţâiniachi şi cu feciorii Theo* 

fanii • » 

•Glav 179. — ImpârâtStÎH luT Vasălie şa luî l'oslantin iiclorii lui 

Boman de al doîle r&nd. 

•Glav. 180. ^ ImpflrftţilTa lui Roman Arghiropul şi impărâtâsâi Iul 

ZoHap . ... 

• Glav. 181. — tmp&rÂţăIa luî Mihail Calalaciu» 

182. — Impârât^îa lui Mihail Calafat.» 

18.3. — împărât&ia Zoieî împăr&tt?s&i .săngură.»» 

1*^. — IrapArăţâia lui CoslaiUin Monomali.» . ...... 

t«uiav. 185. — Impârăţăla Tbeodorii siingură.- 
«Olav. 186. — tmpărâţăia Iu! Aasaaehie Comnino.» •Glav. 
«Glav. 
«Glav. 
«Glav. 
'Glav. 

• Glav. 
cGlav. 

r*Glav. 
"«Glav, 

•Glav. 
Glav. 

'Glav. 

• Glav. 
«Glav. 
•Gfaiv. 
•Glav, 
»OUv- 

• Glav- 

• (Slav. 187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. Impară ţăîa luî Coslantin Ducăl.M 

împirăţAia Evducbieî cu ficiorii ei,»> ...... . 

Impăriiţăîa luî Roman Dio<?henu.^ , 

Impară ţâia îui Mihail l*arapinac ficiorul Uucăî.* . 

Impârâţâîa lui Kichifor Volaniat.« 

ImpârâţăFa Alexii lui Cumnino • . 

193. — ImpărAţâîa lui loan Comnino ficiorul Alexâi.» . . 

194. — Impărăţăia lui Maouil Coiiinino fîciurul lui loan.» . 

195. — Impărăţăîa Alexiî lui Comnino cel mic.» ....,, 

196. — Impârâţâîa lui Andmnic Comnino.- . . 

197. — Impărăţăia lui Isaaclue Anghelu.» . •...,... 

198. — ImpârAtăîa Alexii lui Angliei.» ..... . . . , 

n)9. — Imp&răţâîa Alexii licîurul lui Isaaclue Aiighel.i . . 
200- -- Impărâţâîa Ducăi Murţuflu.» , , . 

■Glav, 201. — ImpârAţâîa Veneţi-nilor cî-au împăraţi Ţangradul.u. 
•Gla%'. 202. — ImpărăţĂla liu Tlieodor Lascariu.» 

2CQ. — tmpărâtâîa lui loan Duca Valaţâ.» .,.,..., 

204. •- Impărăţ&îa lui Tlieodor fi ciurul Ducâî.a ...... 

206. — Impâdtţâla lui Mihail Paleologa.» . . . 

20B. — tmpăraţilîa lui Andronic Paleolo^i licîurul lui Mi- Fotle 
301 V. 
308 v. 

309 

313 V. 
314 

314 V. 

317 

318 V. 

322 
324 V. 
328 

329 V. 
330 

330 V. 
331 

331 V. 333 333 v< •Glav. 
•Glav. 
•Glav. 
•Glav- 
luil.» * •Glav, 207, — PcQtru Impărăţăîa luî loan Calaoozinu. , . .« . . . . 

•Glav. 2U6. — Penti'u împâr&ţăîa luî loan Paleologa, ginerile lui 

loati Ctotacuzino feciorul luî Audronic Paleoiog.»» ......... 

«GUt. 209." Pentru impărâţăîa luî Manuil Paleolnga .► . . . . 

• GIST. 210. — Pentru rodoslovila lui ML4nuet prorocul TurciNir.» . 336 V. 
336 

336 v. 339 339 V. 
343 v. 190' "(tlav. 211. — IiiipUrâţăîa luî Sultan Orhan iieionil lui Olniaii.» . 

tGlav. 212. — lnpărâ(&îa lui 8uUar» Mnrat ficîuml tui Urlian.» . , 

•GIav. 213. — Imp&rAţăîa lui Sultan Paînzftt fjcîorîul lui Murat, • . 

«lOlaV. 214. — InpArăţăTa iuî Suliau Mehmot licîurul luî SulUm Pa- 
îazât.i ♦ - , . ♦ 

«Glav. 215. — Aici sil IncL^pe pentru luan» Ţarigradului şî rătc r-lu- 
iA[ii fcceră Inir'ănsu.» ..... 

• GIav. 210. — lmpi\rA(&îa luî Sultan 8âîjm ficîurul luî Suitan lu- 
îazilt.» .*,... 

■Glav. 217. — Iriipărâţăîa luî Sultan Sulei man liclorul luî Sultan 
Selim.o . 

aGlav, 2KS. — ImpîlrăţAîa Iul Suluin Selim ficluruî hiî Sultan Su- 
lciman.«> 

•jGIav. 219. — Impârăţâla luîSuIinn Murat (icînrul luîHuîtan Selimu. 

«Glav. 220, — Imprirftţâm lui Sultan Meemet fîcTurul lui SuUan Mural.» 

»Glav. 221." - Impftrăţia lui SuUcirj Ahmal, Tiul lui Mceniet. . . . 

«GIav. 222.» — împărăţia luî Sultan Mustafa, frate I«^;iuî Sultan Ahmat, 

«Glav. 223.» - Iinpărâţia luî Sultan Murat, feciorul luî Sultan Ahmat. 

tGlav. 224. — Aici> scrisăm despiitaţAIa a pr*>iivinţătuluî Selevestru 
Papa (Io Rămu, carV- sau riiL-ţit '=îpr<i Iudeii ile In fiam. îmi a\ patruU» 
nn de tmpcIrĂţâia avântului şi marelui Costantin, n' r^ioaik miiMiiiHAt nAf».* 

'«Glav. 226. — Pentru svintele ctle d© lume şcpte fîicute şi aşezate 
săboar!\,» 38av.~ 

*Glav. 226, — Uăspunsu câtr& Ariîa şi arâtare dentru dumnftxălasca 
scrisoare, cum fiîu! luî Dumnftzău şi cuvântul laste aseraent^ cu pă- 
rjnlele şi într'o lire.» ,,,-... 

«Pentru moşiile lui Costantin Împărat şi pentru proreceniîa Ţari- 
graduluî învăţătur-ă.» , . . 

«rSlovclo carele erf^ scrisă pre mormântul marelui Costantin împftmt 
şi Inţălesul slovelor ce spun.« • 

«Aico scrisăm boehile a tnpărăţâii Grecilor, carele au miluit ş*au de- 
plinii Marele Costantin Ţanu.» 

•« Toţii t'raiî. carii au fost aduruiti la cetate ce mare a Troadci.» . . 

■^Moartea lui Ahiku,» *. 

«Moarl»> luî Alexandru Parij cum au fost,» . . 

-Moarto luî Diiforu cum au fost.* 

• Pentru un bozu ce Fau fost chemând Paladie, cum au fost po- 
vt^ati?.» • 

«•Moarte luî lia Telamonie cum fu.«' 

«Moarl*' lui Odisefu cum au fost.^- 

'jM»»artL- luî AgamenuKin cum au fo>l.» 

«Pentru Ori^-stu ficîurul luî Airamemnon inipAral.» 

• Peulru Menelau cu Klena - 

«Pentru Kanda şi cum muri.» . 

• Pentru Dioniid craiu.» » 

«Pentru Kniia craiu * . ♦ 

uprecum crai Ascanie ficiorul Kniii.» ....... 

«Cr&iîa /Mvei ficiurul luî Ascanie.» , . . 946 301» 37J V, 
37r, 
376 V. 377 
406v- 

406 V 406 r. 
408 « 

4tiev. 

4fi9 

■ 
409 V. 410 UI Kvandru şi cu TaU liciuriî Kniei.» ..,..., 
CAţl inip^raţr şi crai ail hiat parte la luarea Tro**! Drspre vulcanul Etna. .*..»♦. 

Despre oraşul AtlauUa ................... 

Câte ijtere aveaft \teriieiiiî .... 

Socrate ... 

Aristotf^! 

îMatoii 

«Aice scriâ&m pr^ n\nd câţî iinpâraţi samodrAjeţi au irnpnrĂţăt 
«imul.o . 

•Aîcii insămnainu pre puţăn peiUru curata feoHmrâ ii^^iio A'Ktv Maii»a 
şi pentru iscuâ^nit^ co au avut avirHiîa sn trtipeşte, făr^ daml dum- 
ftâME^seu ce au fostă lăcuiiorîu liilr'ftnsâ, precum «pun svintele seri- 
sf»ri.« 

• Pentru cum au ititrebat Avj^ust. tliesarîu inipîirat pre duhurile ne- 
curate Iu vrâjjâlniţa la capişlti lui Apolnn Ihininezâu şi ce n\spunsu 

luat.». ... * 

tj'recum ş'au vi-âjit şi Karauii iuip:\raL ia rapişlo la vrâjjîaîniţil-» . 

«Aic«* âcrisăm pre rând loţî împăraţi» tjrnştinî Greci samoJnljeţi carii 
au impârâtăt Ţarigradnl, căruia H /.âcu şi Hanvul uel nou.» ..... 

•AÎce scrisâm şi arătam pentru toţi bognliubeţftî Epi-^copî ci^ţî au 
fo»l pr© rfttid {n scaunul Vizantiei încă de pre la vreme ^vio^Âlor Apos- 
toli, . .. 

• Aicr &crtsftm o samă de Învăţaturi de Intru carele au Invâţat înţA- 
I<*plul ?i creştinul impArat Vasilie Machidon, intru lls. Dumnezâu sa- 
modrăjeţu.» , , . * 

• L — Invâ^'^turâ hităiu pentru .\w*;pu' AirjAKVn 

•2. — învăţătură pentru credinţa.» 

•3. — învâţătun'i pentru că trebue a cinstire chipul preuţâscu.». . . 
«4. — învăţătură pentru cum vom t^ă ne L^Tudecăm şi să dăm samă,» 

•5. — învăţături pentru milostenie.!. 

•6. — Pentru nevoinţa şi urmare să aibă fie-cine.» 

•7,^ Pentru bărliaţă cu Invăţălurî bune." 

«8. — Pentru smereniîa invăţătura." 

*9, — Pentru poiia.D 

•10. — Pentru inpărătăla cu fapte bune Unăţătură." 

•II.— Pentru biruinţa in văţătun'i.» 

*lî. — Pentru prilatenii credincioşi învălătura." , ......-,. 

• 13. — Pentru vitejiîa şi Uurdepcîunc invăţâtură." . 

-- pentru smeronila cu blăndtţâ învăţătură.» ......... 

— I*enlru Inţălepclunc imăţare- . 

•ÎS. — Pentru agrâire dirept sau minciuni in vâ lături." ...... 

• 17- — Ptmtru poucente a cetire svintele pisanii.» 

•18. — Pentru fie-carc lucru cu svaL bun >ă să facă şi cu socolelă , 

Pentru cum Irebue să fie curat şi cinsiit fiele-cine. ... 

pentru cinst*'- ce trebuc a faci părinţĂtor învăţăturî.o .... 

•ii, - Pentru direptatc Învăţătură.» 

*SB. — Pentru bla^odcîaniîa Învăţătura.»» 410 

mu- 411 411 v 412 

412 v 

4 ÎS 414 41 ii 
u 

4iy V. 

420 

> 

ti 
421 

421 \. 
422 

422 V 
« 

423 

423 V. 

-124 

i) 

424 V 
426 

425 v. 
192 «83. — Pentru priîalenii învăţătura» . , . 

«24. — Pentru beţilîa învăţătura.». . 42^ v 

a25. — Pentru prielenşu^îgul priîatenulu» invâţălurAi ... . * 

«26. — Pentru avuţăîa fl tA»i]coHMCTK». • .... - 427 

«27.— ..... uTjjmniîMîi, adecă pentru ing&duirâ şi blândeHâle.» XHl w 

•28. — Pentru a^^răire direptu ş'alii învăţătură.. . 

«29. — Pentru naclalnioii cum trebue să'şî ţăe cineşî «lujba.&ii luv&- 

ţăturl. . , 428 Ka. 87. •In-folio. — Foî 210. — Secol. XIX. — Bibi. Scheiani. 
Pe dosuî legituriT titîuî : 

^Miscellanea MSS. Scheia,» 
Voîumuî esle format din urmăl6reîe deosebite scrieri legate împreună: 

1. Trecutul, rălile ţâriî şi lecuiria lor de K: T: boer d: n: şî De- 
putat— 1859: Iulie 29.— Trecutul, rălile ţăreî şi lecuirea lor de K. T, 
Proprietara mare şi Deputatu. Iaşii Iulie 29, 1859, ^^ .. Foea 1—11.20. 

t Introducere.— După a me videre, ori ce lucru în lume are un 
scop şi purcede sau să face din o pricină, aşa dar^ eu, ori ce voi zîce 
prin a me încercare de a arăta trecutulu, răliîe ţârii şi lecuiria 
lor^ nu voi însămna atătă de cât un scop, pricinile răului şi a 
binelui — şi tot o dată silindu-mă cât vot pute a lămuri mai bine^ 
oă dacă cineva nare mai întăi un scopu, nu cunoaşte pricinile 
unor răle de unde vin ş'a înbunătăţirilor de unde trebue sâ 
să înciapă, în zădar să face orî ce soTu de lucrare, fie aceia 
măcar şi căt de bună, căci toate lucrurile pe căt mintia me 
poate gTudeca, au o regulă do unde să sâ înciapă şi unde să 8ă 
sfărşască^ nu să păzăşte ace regulă naturală a Oe cărue fapte, 
chestita s^încurcă şi mai tare şi puţină speranţă rămâne despre 
o bună ispravă. 

*Scopulu mieu să înţăiege care este acum, şi fiîndu că-l socot 
nevinovat, rogu pe ori care cetitor să mă erte de tot ce voi «îce 
prin a me scriere, ne căutând nici la răulu stil nici la lipsa unor 
ştiinţi mai în nalte. 

Inchinu cu toată supunerea adastă mică cărticică Măririi Sale 
Alexandru Ion I, Domnu stăpânitor Prinţi palelor Unite, puind'o 
la pietoarele lui spre apărare. — Autorul. 

2. Scrisorea luî C. Teţcanu tu privinţa tipîlririi .scrierii sale fuUtuble 
«Trecutul, râlile ţăriî şi lecuiria lor*, 18611 Avg^. 15, Teţcanii F. 2 I 193 I Foile 
S. «Tnbleau abroga do hi cui ture des priiicipales plantes.» . 12-^18 

4 «Tabeîfl de toate actele aflate in «liomâniau (Catalogul maî 
multor broşuri legate in volume) 22 -38 

5. Memoriu adresat « Domnilor Maadatan a Camerii legiui- 
toare.» îii privin(a proiectului oestieî rurale, presentat de puie- 

rea executivă 31*— 40 

6. Bilet de Immonnîntare al Logofătului Uăducanu Roset. Eşit 

In 4 Axgusi 1838 • 41 

7. •Tăliiiâcire . > . Pentru verhovnoî sfat a oblastiî Dasaia- 
bîcî — alcâtulrt- sfaluluî. \n ce adevărata esle scris cu însuş 
m^WA Inpirăteştiî Sale Mâriri : Si fie după acTasta. S, Petre- 

l>urj?. Mart. 16 zile, anul 1820.»* 42-43 

8. Circulară către prt>pnetariî de niosil din cuprinssul ocoluluî 
S&ret de sus Dislrictul Homanului, relativă la un ordin al Minis- 
leriuluî de Finance, pentru incassarea dărilor funciare. — No. 

12«5, 1860 Augui't 30 44 

9. «TabloQ de veniturile ^i cheituelile eomunilord din Judeţulu 

Homana pe anii 1K85 şi IStîlj,» 46—53 

10. Fragment din testamentul luî Sigisnmnd II August Re- 

geîe Poloniei (1548—1572). — fin Hmba polunâj • , . . . 54—65 

11. «tntrebftriii den parte Bocuvitiii şi răspunsurili den parte 

boenlor. la anî 1782.» 66—63 

Vi. Bibliografie.— Titluri de cârţî latinescl, In ordine cronologică, 
dm aoiî 14&0-1517 64-92 

13. .Reghistru pentru toate scrisorile ci să slobod din partea 
acoşttî cânţilerii în feluri di obiecli.w. 93—107 

14. Bibliogi-âfie 118-192 

15. Coropturl despre lucrări de tâmplărie făcute la moşia 
Sctieia pentru Dimitrie C. Sturza, din anii 1872—76. /m limba 

193-â08 

No. 88. 

lu-follu. — Fol 44. — Secul. XIX. — Bibi Scheianâ, 

l*e o bucată de hârtie lipită pe faţa le'^ăturiî se află următorul titlu: 

uCatagralie di toată avere casiVl răposatul uf Hatman Costantin 
Palarli, mişcătoare şi nemîşcAtoare, câtă s au găsît du pi rânduire 
epttropiel. 1881 Septem. 25.» 

■CatagraQa» cuprinde următ6r6le : 

«tnsămnare cum sau găsât veniturile casat răp|o3atujluî Hatman Co3* 
tantin Paladi de cătră epitropie, după sâvir^irt* sa din viaţă, oare 
au urmat la anul 1831 Mai 30, după contracturile ce au înfăţoşat po- Fuitg 
aeaorii supt Iscftlitura răp[osiatu]luî Paladi. — 1831 Octv. 5.» 1 

tJlărtii c« s'au gâsit In scrinul fostului sames a caaăî pahr : Vaslle 
Noor atingăloare de socotele de casa răp[osatulluî Hatman Costantin 
PaUdi. - 1831. Dechemv. 2â,. 2 
Mamuâcripte r<fmâfte»ti. 
15 Foi Io 

«Hărtiî din spisocul iscălit de D. Colonelul Balş şi maiorul Carp, 
gădlte tu beaactcoa răp[oâatii|luI patir: Noor, şî s& ating'il de casa 
r&p: Hatman U Faladi 3 

«Osibitc hartiî a casiî ce s"au găsit Intr'o masi a Ilatm[anululî: 
Paladi. 1831. Dechemv: 29.« . 6 

•Catagrafie de toată avere mişcătoare şi materialnică a răp(osaty]luI 
Hatman C, Paladi. 1832, Ghenr: 16.* ,.....• r> 

< Insămnare de cheresteoa casăî rrip(osiilu)luî Paladi, care s'au des- 
coperit de cĂtră epitropie la felluri de lofurî. după. cercetarti urmat& 
de cătrâ i8prăv[ni]di, prin ciiiovnicui el lorgu Paleolf»gu.l833 Apr: 17.» 14 

■Izvod de loate dociimenturde moşiilor, i a %1itor; şi a ţiganilor, şi 
altor acareturi a casai rAp[osatu]]uî tlatman Costantin Paladi, ce s*aa 
aşăzat toate In plicurL 1832, lulii 16.» li v. 

aLăzăle ce 8*au gĂsăt ia casa PălădiascA.i 10 v 

«Catagrafie de binalile, şi alte acareturi ce are casa răpo[satu]luî 
Hatman Costantin Paladi, atât aice In oraşul Eşiî, c^t şi pe afaril. 
1832, luniî 10,i. - * * 17 

«Catagralle de toate moşiile, acareturile, şi alte averi mişcătoare 
şi nemişcătoare, ce are astăz casa răp[osatu]luî Hatman Coslăiitin 
Paladi In prinţlpatid Moldoviî, precum şi de veniturile lor, i de toată 
starâ lor de asiăz, făcută acum după rinduirti epitropieî, precum şi 
de datoriile casai •găsite pe la uniî şi alţiL 1832, Avgust 18» . . . 18 

•Catagrafie de toate acareturile, şi productul ile moşiei CîoCiUjiî, 
1 veştii, Movih^niî şi altele, do la ţîn[utul] Tutoviî. 1832, Avg. ia» . 18 v. 

«Catagrafie de toate acareturile, ce sînt pe moşiîa Cerăştii şi de alte 
lucruri, şi vasale de pe la viT, pre oum mai gîos să aral&, a casăî 
Hatmfaoululî C. Paladi, care sau făcut după porunca epitropieî, 
1832. Av^ust 22.« . • . . , , 20 

• (.'ata^'rafie de toate acareturile şi prod neţurile ce sint pi? inoşiîa 
Vale-sacă dm ţlnlutul] Bacăului, a răp[osalu]luî boer[ulu]i Hatman 
C. Paladi, 1832, Septemv. 4.» . . * . 21 r 

■ Catagrafie pentru toate acareturile şi producturile de pe moşiîa 
Grozăştiî şi nirja> precum şi de producturile cari slnt pe dinsălc. 
1832, Septemv. 16» 22 v. 

«Catagrafie de toate acareturile şi producturile de pe moşiîa 8te- 
făneştiî, a casâî răp[osatu]luî boer Hatman C. Paladi, din ţln(utul) 
Eşuluî. 1832, Avgust 20.» • - , . . 24 v.. 

•Catagrafie pentru toate acareturile si producturile de pe moşiui 
Popeştii, din ţîn<utut) Cărligăturei, a răp[03atu]luî boerîu Hatman 
Costantin Paladi. 1832, Septv. 30. ► 26 v, 

«Acareturile şi producturile aflătoare pe Mădtrjac eoturml Popeşti- 
lor. 1832, Septv. 26.» . 27 

oCatagrafie de toate acareturile şi producturile ce să află pe moşiîa 
Sfrca, a casăî răptosatulluî Hatman Costantin Paladi. 1832. Avi,'uşt 22.» 28 

«Catagrafie de acareturile şi pruduuturile allătoare pe moşiîa Spi- 
noasa, a casă! răp[osatu)tui Hatman C. Paladi, dia ţln[utull Hăr- 
lăulul. 1832, Avgust 30 • . 28 

• Acareturile si producturile aflătoare pe moşiîa lurgluc^niT» de U 195 ţln(ulul) Hârlăuluî, a casăî răplosi\tu)lui Hatman C. Paladi. 1832, Av- 
gust 28 » 

«Cat»prafie de acareturile şi producturile aflătoare tu tîrguşorul 
Podul-Iloaeî din ţin[iitul] CArligătureî, a casăî răp[osatuJluî Ilatmati 
C. Paladi, 1832, Avgust 26. » , 

«Cata<^ra{ie de toate acareltirjle şiproducUiriledepemoşiTaToloeşln 
din ţli)[utul) IlArlâului, a natm(amihj]î Paladi. 1832, Septemv. 28 * . 

• Acareturile şi produclurile allitoaru pu moşiîa Ivoeştii din ţlii[ytul] 
Cîkrligfttur^î, a casăl rapfo^ntujluî Ilatinaii Costantin Paladi. 1832, Sep- 
temv, 29.» .... - 

■Cata^^rafi© de toate acareturile şi producturile de pe moşiile Leţtaiiiî 
şi Brătuleiuî din tiii[utu!] Eşiî, a cas&î râp[oâat.u]liil Hatman Coslan- 
lin PaJadL 1832, Avgust 27.m 

■ Calajcrrafie de toate acareturile şi producturile de pe moşila Că- 

ijîl din linfutul] Suceviî, a casăî râpfosatulluî Hatman Costantin 
*alad[. 1832, Septemv. 2.» . . 

«Cataţ^raOla robilor uasăî de p« la toate moşiile de maî sus, cu 
loale l&rauhrile cuvijncîoasâ, să alU trecute în osăbită condică, a ca- 
sil de supt No. 8. pe anul 1832,^' , , 

• Insâmnare de banii ce are a luă casa râplosatujluî Hatman Costan- 
tin Patadi de la feliurl de feţă, dupâ dovezile ce s'au ga^ât in hăr- 
iiile cajsir. 18.32 Ghenariî IO.» , . 

tlnsămnare de slnctunle şi al(4^dovozT ce sft înfăţoşaşi ta epitropie 
de c4trâ creditorii casai râp[osatu]luI Hatman Co-stantin Paladî, după 
poblicatiîa fAcută. 1831, Octomv. !.«. 

• Datoriile casiiî, câte sau InfAţoşat pană acum, dupi publicaţiîa fâ- 
itA de epitropie : bez dobânxă.]e atnetunlor, şi bez alto datorii, sau 

"ţireienţil ce pot sâ să mai ivască de acum înnainte-B 

«PliouH cu felturî de scrisori, documenturî, găsite şi adăogite de 
HcAtră epitropie maî In urmă, po lâng^ă opisul docu meniurilor f^cut 
cătră comisiîa rlnduită du epitropie la 1832. Apr. 1.» .... . 

•Dovezile de baniî ce s*au plătit dum-luî logof[ătulu]î Costachi Can- 
tacuzin. innaint^ hotărlreî hrisovului gospod.» 

<l8d9 Ghenariî 13 zile. Socotîala j^alhenilor capete şi dobinzî ce 
sk cuvine a luă dum-luî Io,t:ft Costach: Cantacuzin de la c^sa răpţo- 
satujluî Hatman Costantin Paladi, potrivit cu in naltul hrisov, din 1835, 
lurnl 21, zile, şi ce au plătit caya, cum şi ce are a roal plăti» . . 

«Documenturite moşiilor care sau dat în part^ legalarilori cuprins 
Io diata răp[osatu]luî Scarlat Paladi.» 

«Cu acîaată condică în orighinal, precum s'au priimit de la ce maî 
nainle epitropie. asămin*'? rTl şi teslimari^âsc toate scrisorile şi do- 

imeotunle cate să atingu de men- aliasă viilor clironom! Luţica 

Ale^u Paladi. cupnnaă în tropăr^ala făcută de Divanurile apelative 

ipt epitropisire dumtilor] sale noilor Epitropî cerşuţî de viii cli- 
mnoml, pentru care Împreună cu aceli scrisori şi documenturî, a'au 
(lat ^\ acîaslă condică dum(îlolr sale noilor Epitropî.— |Urm<5ză 6 sub- 

rieril. No. 1821: 1839. .Mart: 20: zile.« . . 

• Adecă patru-zăcî şi patru file să allă intr' aclastă oodioâ numora- Foil« 29 30 30 V. 
31 
32 
33 
37 v. 

38 

39 V 

40 v 
42 42 V- 196 lisată şi şnuruilă. : Insil treî-zăcî şi opt srrisă. şi şasft nescrUă.— 
1831, Septeinv; 27. Eşii.* F*n« 44 V No. 8». în-folin — Toi 83. — Secol. XIX. - Bibi, Scheiană. 

Scrisori şi acte oficiale şi private dintre aniî 1842^ — 1852, pri- 
vi tore la moşiile schitului llangu şi To pol iţa ale mânâstirel 
Văratecul; ţinute în arendă de Toderaşcu Balş 

1. 184:^. Noemv. 4. Scrist^rea Oliuibiadeî siariţa m-reî VAralecu, şi 
altele, câtre Teodoraşcu Balş, peiilru posesiii luoşiilor schit. Han^-u şi 
Topoli^. care est» meloh al m-reî Văratecu 1 

2. 1843 Sept. 28. Scrîsorea stari|eT in-ref Vâratecu, Kpistjriua monal». 
Stiirza, citre Toderaş Balş, pentru primirea unul cusur de biinL— . . 2 

3. 1843 Ianuarie 13 tjile. laţ*î. Adresa Depart. Trebilor din Lâuntru 
către Logofâtul Teodor Balş, in privinla posesiei moşiei Topoliţa. . 3 

4. 1843 Martie 30. Adre.sa ciuovniculuî tsprăvnicieî ţinutului N^m 
ţu. prin caro trimite Comisului Vasik' Zaharia. vechilul Lo^offituluî 
Teodora ş Balş, copie după lista de preţuirea vitelor luale locuitorilor, 
carî datoresc batiî Logofctuluî Balş 4 

o, 1843 Mart, 10. Lista de preţuirea vilelor locuitorilor schitului 
Hangu, ce 8'afl împlinit pentru de^spăgubirea banilor ce datorâză Logo- 
fătului Teod^^r Balş .... 5 

6. 1844 Mart. 18. Răspunsul Ispravnicului ţinutului Nămţu, la adre- 
sul Logofătului Teodor Balş, în privinţa tânffuirilor unor locuitori din 
batul schit, llangu contra vechilului seu. Comisul Vasile Zaharia , . . 12 

7. 1844 Mart, 20, Copie după raportul vornicilor şi paznicilor sa- 
telor HangUj RuhalnUa şi Schitu către pnvighelorîul ocolului Mun- 
telui, pentru preţuirea ce aii fâcut vitelor luate de ta locuitorii din 
satul schitului llangu» spre deapâgubirea Log^of^tulul Teodor Bals . 13 

8. 1H44 April. 4. Zapjs prin care Avram Leibu jidovul cumpfiră plu- 
tele şi cheresteua de la moşia schitului Hang^u 14 

9. 1844 Maift 6. Adresa Secretariatului Statului către marele LogofSl 
Teodor Balş, In privinţa posesiei moşiilor schitului Hangu şi Topoliţa, 19 

B». 1844 Maia UI. Jalba Logufi5tuluî Teodor Balş către Sfatul ocăr- 
muitor, In pricina posesiei moşiilor schitului Hangu şi Topolita , . . 80 

11. 1844 Maiu 19. Adresa Miiropolttulu! Moldove! către Epistimia, 
stariţa m-rei Vîlratecu. în privinţa posesiei moşiilor schitului Hangu 

şi Topoliţa. ....... . 91 

12. 1844 Uinîi H. Adreisa Judecătoriei ţinutului laşî către Comisul 
Vasile Zaharia şi Sârdarul Teodor V;isiliu. Iix privinţa posesiei moşii- 
lor schitului Hangu şi Topoliţa ...» S8 

13. 1852 Fevruarie 24, laşîL Adaoa ia Buletin, Pnaea publicaţiilor 
oficiale (No. 16) ...,..., 28 

14. 1852 Apr. 19. Un concept do protest către Divanul de Intăriturl» 

In privinţa vîndăril moşiei nan<.':u cu siliştile el. td 197 ^ _ 

Fuilo 

15. 1851 Dechemvre 7, Jalba locuitorilor saUiUil schitului Iluiigu, 
pentru prîninile de răfuelâ ce aQ cu Comisul Vasile Zahnria. oe o 
posedat 4 ariî moşia schitului Haii£,'u 'ii 

16. 1811 Iunie '20. Adresa Secretariatuluf de Stat câlre marele Lo- 
gofăt Teodor Balij;, relativă hi posesia moşiilor sdiituluî Hangu şi To- 
poli^ ale ui-rel Vâratecu ."^'t 

17. 1844 Iulie 9. ItrlpciuneL Sonscirea Cm-zulm Gheorghe Cuntacu- 
ziuo câlre cucouul Vasile, pentru nîsce cherestea 54 

18. 1844 Iulie 31. Protestul ComiiiuIuT Zabaria Vasiliu. vechilul 
Logoffituîuî Teodor Bal$ ta moşia schitului llauiru. <-'i>(ilr;i urmării 
nkculG de câtre A^a Dinu, Ispravnic ţiuutuluî Neuitu. ...... Ho 

19. Revoluţia Sfatului pusa pe o jalbă la 10 Av^;. 844 si Ia Seplv. 13. . 36 

20. 1844 Avg. 22. .lurtiahil iiicheiat de .fudecAtoria ţinutuhil laşî. 
Secţ. 11, In pretenţia ce are in-rea Văratecu asupra Şârdaruluî Tu* 
dorache Vasiliu şi Comisului \'asile Zaiiaria, pentru posesia moşteî 
dchituhiî llangu şi Topoli^a . 41 

ti. 1844 Septv. U, laşî. Jfilba Lo.LroftHuhiî Teodor Biilş către 
Sfatul Ucâraiuilor. pentru răpirile ce i s'iiu făcut, câud i s'a luat din sLA- 
pânire moşia ochitului Ilam^u 4T 

22. 1844 Oclomvrie 3. Inchoert^a Sfatului in privinţa iiehiţelegeri!tir 
dintre ('nezul Cantacuzino şi LoL^ofctul Teudor Batş ........ 48 

23. 1844 Oct. 21, Nota Postelniciei către Consulatul llosienesc. In pri- 
vinţa pagubelor ce pretinde» prin jalba sa. LoLToftitul Teodor Balş, că 
a euferit de la Cuez-ul Gheor2:he Cantacuzin, Ia luarea lii i^lâpfmire a 
moşiei schitului Hangu . . , , i'J 

— Oct. 21. Idem câtre Departamcuiul din Lăuntru 

24. 27 Octv- Nota Consulatului Bosienesc, prin care n^'spuiide la 
nota Postelniciei de mal sus 'i'^i 

26- 1844 Noerav 5. Raportul Isprâvnicieî t"ii*Luluî Nomţu. relativ 
la pagubele suferite de Logofetul Teodor Bal^. cârid i sa luat 
din posesie moşia sctiituhiî Ilaui^u M 

26. 1844 Noemvri 14. Cererea Logofătului Teodor Balş calre Sfatul 
OcÂrmuîtor, oa să i se facfk dreptate, In pricina ce are cu boeriî Can- 
ţaouzinescîy pentru posesia nioşieî achitulul Hai^^ru TiA 

27. 1844 Noemv. 15. Adresa .ludecâtoneîţItuU ui ui laşî cit re Comisul 
Z«haria Vasiliu şi Sârdarul Tudoracbe Vasiliu, fâcrudu-le cunoscut, 
csft dosarul pricinii pentru posesia moşiei schitului Hangu şi Tupoli^a 

sa mchU ;>B 

28. 1844 hechemvri lt>. Nota, elitre Consulatul Hosierjes?, in pricina 
peolru posesia muşieî «chitului llangu . . . , oi) 

29. 1845 Ghenar. 31. Cererea Logofătului Teodor BaIş către Sfatul 
Crilrmuitor. spre a lua cuvenitele uidsurl ca să. se despăgubcscft de 
neajunsurile suferite Iu posesia moşiei schitului Hangu l't 

3t). 1815 Kevr 7. 8ocot«ilî^ făcuta de Vel Postelnicul Nicu Mavro- 
cx)rdal In fiint» Cnil'zulul Leou Cantacuzin .^i a Logoft^tuluî Teodor 
Balş. rv> 

31, 1845 Fevr. 8. Anaforaua către Domn a Mitrnpolituluî Moldovei, In 
phcioa posesiei moşie! schitului Hangu a m rcT Vânitecu. ...... C^7 198 ^^ 

Foii» 

32. Jalbă ditre Mitropolitul Mtildovei In pricina posesie! moşieî 
schitului Ilaii^ni .,.,,-,,, 68 

33. 1845 Fevr. 27. Nota Corisulatultiî Roşie riesc către Secretariatul 

de Stat, î(i privinţa posesieî moşiei schil'iluî Uangu ...,,.,, 74 

34. 1845 Ft3\T. Răspunsul Cinîzuluî L. C.inlacuzia, In privinţa pose- 
sieî moşieî s.Miîtuluf Hangii 

3â. 1845 Iunie. Scrisorca slariţeî m-reî VAmtecu către Logoffitul 
Tudurachi Balş, spre a se curmi prin bunîi învoiala pricina pentru 
moşia SacAluacţjtiî .....',..,.. 75 

36. 1845 Iunie 4. Idem, către Toderaşcu Balş, In pricina moşiei To- 
poliţa de su«. ...,.,.., , 7*5 

37. 1845 Iunie 16. 9cHs6re către Logofătul Tudtjrache Balş, !n 
privinţa unor Invoelî 77 

38. 1845 Av^. 7. vScri^6rca luî Teodor Balş. relativă la poi^esia mo- 
şiilor achituluî Hmgu 78 No. 90. In-folio, - Foî 74. - Secol .XIX. — Bibi. Sclieiană. 

Adunare de documente copiate şi traduse priviture la familia 
Hăjdău, precum şi scrieri de Tadeu Hasdeu. 

Volumul cuprinde următ6rele: Vtuiv 

1. 1811 Mal 13, Act de invojlă săvirşit iot re Toader Căpolicî cu 
Stolnicul loan Cheşcul. pentru desbaterea moşiilor ce are In ţinutul 
laşilor şi al tfotinului — (Românesce fi rusesee) . 2 

2. 1665 (7063) April 3. Suret asemene scos în tălmăcire de pe 
ispisoc sărbesc de la Domnul Alexandru Vvod. pentru moşia Că- 
potenî. — (Româiitsce fi rneesce) . , . * 3 

3. 1C06 (7J13) April. 2, Chrisovul luî Ercmie Mogliilă Voevod. 
pentru o silişte anume Zelena din ţinutul Hotinuluî. — (Bomâneseif fi 
ru«e«et!) , 4 

4. 1606 (7114) Apr. 6. Suret scos de pe sărbie de pe un ispisoc 
de la Ereniia Moglulă Vvod, pentru satul Vorona şi altele. — fRo- 
mânesce ţi rtuftcf) .,,.,,... . , 5 v. 

6. — April. 6, Cârsteştî- Zapisul Soreî cneghiniî Grăpiniî, fata luî 
Dumitru Glieni^hiî. ce au fost uricarQ. pentru împârţ<ila moşiilor lâ 
feciorii s6î. — (Românesc? fi rmtegee/ 7 

6. 1615 (71231 Mart. 24. Zapisul luî VasAle sin Oavrilaş. şi cu 
aora sa Anteniîc» jupânOsa luî Miron Barnovski Sp4taruL pentru îm- 
părţea moşiilor, —( Romănesee fi rutetce) 8 

7. 1617 (7125) Ghenarî 30. Copie de pe îapîsoc sărbăsc tălmăcii 

de ta Ridul Vvd, pentru mifia lonă^enî. — (Romăneice fi runeaee), 9 

8. 1634 ;7142). — Christovul luî Moise Moghilă Voevod, pentru satul 
DolinenT din ţinutul Hotinuluî. — (liusetcej 10 

U. 1635 (7143) Av«:usC 14. Suret scos moldovenesc de prc is- 
pisoc 8&rbt*3c de la Vasfile Vvod, pentru întărirea st&p&nihî peste 199 ^ ^^^^ Foilj 

p&i ţiie din Uetni^u^î, cumpărate de Efrim Hâşdftu, cJe pp la unii 

alţiî, — (Tinuiânesee fi rusesce) , , . . . 11 v 

10. 16H6 (7U3> Av^'usL 28. Suret (îe ţxî ispisoc vechiQ sârbesc, dela 
Vasile Vvod, pentru ţnlârirea stâpiniriî Ud Băîau ILiţimirski, peste 
satul SlăucenlT. — (Homânesce fi ruMusee), ...*...*.... 13 v, 
ÎI. 11536 17144) Febr. 13. Zapisul luî Teodor iVtriceîcu vel Armaş. 
(Ruittscr) .-..,- U) 

12. 1638 <7146» Avi,' 2 (.'hrisovul lut V^asilie Voevod, pentru saluî 
Cârsteşin şi Grumâzeuiî din ţinutul IIoiinuluL — {Ru^esc^) 16 

13. 1638 (7146) Mart. 20. Surei de pe i^pjsoc silrbăsc de la Vasale 
VvocJ, pf^ijlnj iritilrirea stâpAiiiriî lui Efrim H;^jdău, peste ţis'anH co 
are. — {Române-^i^e fi ruxtcce) ,,.♦.....,. ]7 

14. 1639 (7147) Martie 20. Chrisovul hiî Vasilie Voevod. pentru 
privilegiile şi ţigani» îuî Efrim HAjdâu. — (Ruseace) . 18 

15. 1638 (7147) Sept. 3. Suret de pe ispisoe a luî Vasale Vvod, 
prin care judecă pricina dintre Hrislea şi alte rude ale lui. cu Du- 
mitru Ponicî, pentru satele Vlâcleniî şi Culiceniî din ţinutul Sucevei. 

— CHomântaee fi r4âesee) , . , ♦ . , . 19 

16. 1645 (7163) Avgust 19. Surot de pe ispieocul vechiu pe sArbie 
de U Vasale Vvod, prin care judecă pricina dintre Nacul Vornicul de 

I6te, cu Vartic, pentru un iaz. — (Româmsce fi rustici) ...... 21 

17. 1650. Procură datA de «Fryni Hizdeu Valachus»» luî Dumitru 
Kosowicz, Şl Inlârilă la Caniciiiţa î*odolieî. — (LatitietceJ 22 v- 

Id 1656 (7163) MaiO 20. Impărţela avenî lâsate de Agripina Gaşca 
iDtre moşleujloriî seî Antemia .soţia Juî Işaac, Vasdichia soţia Slu- 

îruluî Todoraşcu Jora, şi alţii. — ^Wwsf^ft*) , . . 23 

19. 1666 (7173). Copie de pe cel adivârat hrisov moldovinesc de 
la Evstralie Dabija Vvod, pentru satul lonăşeniî. — (Românetce fi 
piQfonen*^. , 2 J V. 

m 1666 ^7173) Maî 27. Zapisul luî Gheor^-he liâjditu biv vei 
C4pitan, cu ceîdalţî fraţi şi surorî, despre împărţirea avereî părintescî.— 
(Homânejfce fi ru^eacey 25 v 

21 1665 (7173) Iunie 29. Suret de pe împărţala ficiorilor luî Efrim 
Hăjdău. — (Românesce fi ntaegce) . 27 v 

22. 1676 - «Perelipsia din condicile ţării a pravîlilor Crăieî Leşăşli 
,fle supt Nro. 169 pe fila 399 supt titâluşul acesta, îndigat Domnului 
*|^î Moldovi}.*. — (F^hnesee fi rumânesvej , ............ 28 v. 

23. 1676. — «Perelipsis din condica juderâUjrieî Crâieî Lepăşlî, supt 
ocărmuire a Iul loanu al 3dc, In anul 1676, Tit : Nobilitaţie a urmă- 
torilor persoane.*.— f^Po/owe*^* f» româmsce) 2J> v. 

24. 1676 Februarie 4 Decretul lui loan III, Hegcle Poloniei, prin 
care dă luî Gheorghe Hăjdău şi urmaşilor luî titlul de nobil* — 
{Latint^re fi românetce) 30 

2b 1647 (7156) Mart. 13. Vasile Vvod Moldovei irităresce slăpâ- 
nifea luT lonaşcu Fostelnicnl peste satul Lămăşeniî, In ţinutul Bu- 
ceveî, ^i peste jumâtate siliştea Pâlrăuţiî din ţinutul Hotinulul, — (Ro- 
mântwtj , . , , , 33 v. 
26. 1692 Iulie 7. August II, Regele Poloniei, intărci»C€ privilegiile, 

ce a avut Gheorghe Hăjdău de la loan III. -- (Român«9€â) 38 v. 

27. 1701 <7209) Glienar. 12. Testamentul Marieî, fata luî Gheorghe 
HSjdâu.— (Românt'Jice) 41 \. 

28. 1599 (7107) Iunie 9, Suret de pe ispisoc vechiQ po sărbie de 
la Eremie Movila Vvod. pentru întărirea stăpâni rei luî Fedor Pitârelul 
peste satul Dumeniî din ţinutul Wolinuini. -- (I^omânetceJ . • . . 42 w 

29. 1603^7111) Maî 21. Sur*>t de pe mărturie veche pe sârbie de la 
Dumitru Şoltuzul. şi cu 13 pirgari din largul llolinului, cuui şT-au 
vlndut Marhidon din Păzcăuţl partea luî de moşie din Dumenî, iul 

G rigori c Da novici — (Românesct) 13 

30. 1695 17204) Dec. 30. Vân4are Zeleniî de câtră Va.săle aainski 
şi soţiî lui Mărie, fata luî Gheorghi Hăjd&u, ş\ a Antemiî^ fata lui 
Vartic. — (Românemw) 33 v, 

31. 1700 (7208) Ghenar. 3. Văni|are PâşcAutâlor de câlrft Vasikle. 
rifîorul luî Gheorghi Hijdilu. — (Romămset) . * * * . 44 

32. 1697 (72061 Iulie 12. Testamerilul Iul Miron StArcea.— ^iîoiPKliifact^ 58 

33. tnpÂrţaln de ţâgaiiî intre Andrei Balş Spat: Sandul llâjdău şi Gri- 

gorî Hăjdâu. — - iRumântsct) . 59 v. 

34. «I^odania gminu Moldo*lîassarabskiego, zebrane przes Tadcusza 
Hyzdewa» (Tradiţiunî poporale moldo-basarabiene adunate de T;*ih>n 
Hasdeu). — (Polonesee) 69 

36. 1787 Mart. 13. M&rturia Paharnicului Coslanlin Balş. pentru adu- 
cerea de la Cameuiţă a scrisorilor liajdâeştilor. — ( Rijmânesce), ... 72 v 

Pe f<6ea 1 se află urm&t6rea Însemnare : 
«N.-Bene. Ad cognoscendum annum mundi et reducendum a 
annum Christi. supponatur Numerus 5508. anno mundi et sub* 
trahatur — ^unama ex subtraclione est annus Xti. e. g. 
aAonus mundi est 7324 
«Subtrahat ^08 

18T6 Annus Xti.» 

No- 91, 

In-folio. — Foi 7 şi pagine 453. — Secol. XLV. — Bibi, Scheiană. A fost a d luî 
B. P. HasdeQ, care şî-a pus pecetea in ceră roşie pe fâea alb4 de la Jnceput de 
lAng legătură şi a sens pe acea f6e : «Diplomatarium. - Ad lli^toriatu Mold. — 
D. Petriczeico-Hazdau — No. 807 Bibliolhocae — No. 39 ChartophylacU— w, şi pe 
dosul el: tAcquis le 7 Mai 1852, Hotin. liPU.» 

Pe dosul legăturii este imprimat următorul titlu: 

«Condică de anaforale şi de hrisoavi.»» 

Volumul are cuprinsul arâtat in următ6rea: «Scara de anaforale şi ce 
hrisoave* pusă pe douS foi la Început, dar care aici s'a completat» 

1. Carte dela Ştefan Vvod, dat& niăuăstiri! O&rnova. să lucreze 2 zile ţă- 
ranii di pe moşie Clurbeştii, pe lună, orî la ce lucru vor ave eălugăni. 7161J 

660| Avgust 5 . Pa^. 1 

/ 
201 ^^ 

2, Carie dela Antonie Uusat Vvotl. din 7185 |IB77) Maî, tij Dăr- 
noviî, s& lucreze 2 zile pe lună tAraiiif 3 

3. HHsdv delaNicolaîAlecaaiidru Vvnd, din 7222 (1713) Dechemv. '-U 
pentru p*»jL'Oi»** ritul de vii . , . . 5 

-4. C**rlo (L»la l'alHîarhî, din 17U Martie, de blAstAin, pentru pogcv 
nâiit â& nu &\ ăLr&ce 15 

5. Hrisov deU Grigorle Ghica Vvod, din 7236 |1728i Iulie 30, pentru 
det»ătin& cum s&*8 plătî:i&;câ 8 

H. Carte de blă^^tăra dela Patriîarliî lî 

7. Hrisov dela Grig-orie Gbica Vvod, din 7240(1732), pentru goştină. 

cu mare bl&âtSim 12 

8. Hrisov dela Costandin Ni*;ulaî Vvod, din 72ol (1743) April 20, dat 
s&ntuluî mormânt 13 

î» Tij dela Nicolaî Vvod. 7252 |1743) Noemv. 30, Irjt&ritorlu sfAjiluluî 
monuAiit acelui de sus 17 

11). Tij dela Urigt>ri*jGhica Vvod. din 7256 (1747] Deelieiiiv. 25. pentru 
^ooaie . . , • Jl 

It Carte ainodielascâ, ca să nu sâ n^al facă mitropolit grec, din 72iJO 
(l7o2) Gb**nar 1. .... ^ 25 

12* HriJtov dela Costandin Cihan Vvod, diji 72(î0 (1752)1 u"Je ÎJ, pen- 
tru aşAzare birului pe streini ,.,.,,,...... 2y 

13. Hrisov dela Mateî Ghica Vvod. din 7263 (1755) Ghenarie 20, pen- 
tru venitul cuprtiii 31 

14- Anafora obştîascâ, din 1756 Maî 21, pentru tocmelile ce să fac sâ 
fie In Rcri*» 33 

15. Hnsov dela Matei Chica Vvod, din 7263(1755) Av<,'ust l, îrilântor 
^asupra tocmelilor . . ,...,......,...,.*.... 34 

16. Tij de'a acelaş Domnu, din 7263 (1755) Avgust 5, pentru erlare 
pogon&rituluî de vil . . , , 36 

17. Tij dela Racovitâ Vvod, din 7264 (1756). aşâzâmftnt pentru lâouilorlî 
fugUI 30 

ia Carte de bl&sUim dela toţî arhierei Moldavii, din 7264 (17561, 
pentru lâcuitoril fugiţî .,,.,....., 42 

19. Hrisov dela Racovîţă Cihan Vvod din 7264 (1756) Avguat 10, ca 
sik nu lA Ta năpaste la vădrărit 43 

3a Carte de bULstăm dela lacov Mitropolit, dm 7264 (1756) Avgust 25, 
fol pentru vâdrănt 45 

21. Hrisov dela Uacoviţă Vvod, din 7265 (1757) Fevr. 20, pentru 
erinre vacantului - 46 

22. Carte de blăstăm dela toţî arhierei Moldavii, dintr'aoel anu, tot 
pentru văcărit. 49 

23* Hrisov dela loan Theodor Vvod, din 7267 (1759) Iunie a6, pentru 
şcoal 52 

24, Tjj dela Ghtca Vvod, din 1764 Iulie 15, pentru preoţi cumsă urmezi. 57 

96. Tij deU GHgorio loan Vvod, 7272 (1763) Oct. 16, pentru pogo- 
Itărîtul de vil şi năpaste . . • 64 

26, Carte de blăstăm dela arhierei Moldavii, tot pentru pogonărit 
şt năpftalnire m 202 _ 

Pag. 

27. Hrisov dela Giigorie Alexandru Ghicii Vvod. din 7274 (1766} 
Chenar l, peiUru zilile boeresculiiî . . 71 

28, Tij dela Calimnh Vvod, din 17^7 Mai 28, tij pentru zilile boerosculuK 74 
20. Tij dela Calimah Vvod, din 1768 Gheiiar, pentru |i:oşliin\ ca sfi*s 

plfltîascA 10 banî de oat. 7â 

30. scrisoarejaj grafului Romen|ovcătri\ Mitropolitul, dm 1774 Iulie 28, 
pentru pace. . 80 

31. Anaforâ obştîască cStrii Vodă, din 1775 Apr. 14, pentru lucrul 
boeresculuî 82 

32. Hrisov dela Grigorits Chica Vvod, din 1775 Noemv. 15, pentru 
şooale. , 86 

33. Tij deta acelaş Domtm, din 1777 April 1. pentru aşftzare obiceiurilor 88 

34. Tij dela aedaş Domnu, 1777 Septemv. 30, pentru îndatoririle lâ- 
cuitorilor 9i 

36. Tij dela Muruz Vvud. grecescu. farâ velet, pentru şcoala dela 
Patmoa 93 

36. Tij dela Alexandru Vvod, din 1783 Săpt. 1. pentru ertare goş- 

tiniî i a v:\di^riluluî dela boerî 96 

37. Anaforâ întAril:* de Mavrucordat Vvod. din 1785, pentru daniî, 
schimburi şi vănzârl , . 98 

38. Anaforâ intărilĂ de acelaş Domnu, din 1785 Noeniv. 10, pentru 
Mganî , . loa 

30. Cunita ce ş'audatîi venit spitalului dela niânf^stire sfântului Spîridon. 100 

40. Hrisov obştesc dela Mavrocordat Vvod. din 1785, pentru danii, 
schimburî, vănzârl şi ţi^ţanl. • 110 

41. Anaforâ întântă de Muruz Vvod. din 1792. pentru codrii, r&diurî. 
dumbrăvi şi lunci. 12U 

42. Cercetare hoUruluî între Trans.\lvanie şi intre Moldavie. 1792. 125 

43. Hrisov dela Suţul Vvod. din 1793, pentru gigant domiieştUingu- 

rari şi ursari 131 

44. Carte de blâsLilm dela arhierei Moldav vleî, tot ii pentru tif.^.mî gospod, 134 

45. Oârţî gpod ce sâ dau pentru slujba ouiiilii. 1794 Dechemv. l. 136 
46 Ponturile In oe chip sau hotărât cu sfatul de obştie» pentru paza 

codrilor i dumbrăvi. 138 

47. Ponturile ce sau triimes pe la ţănuluri, din 1794, din poronca 
Mihail SuH Voevod. . 141 

48. Tij ce sau trtimia pe la ţănuturî. din 1795, tij din poronca aoe- 

lulaş Domnu , . . . ^ 144 

49. Carte gospod deschisă pentru venitul mâgerii, din 1795 .... 153 
60 Carie gpod dela Alecsandru Calimah Vvod» din 1795, pentru cur- 
ţile domneşti 168 

51. Milsura pogonului de tîutîun i de vie şi de păpuşoi. 1797. . • - 155 

52. Ponturile călră ispravnici ţenuturtlor cum s& urmezi şi să pă- 
3sa»că. 1799 156 

53. Hrisov dela Ipsîlant Vvod, din 1799, pentru veniturile sfanţului 
8peridon. • • * 1M> 

54 Anaforâ dela Mitropolitul Incov» din 1800, pentru şooaltle . . . 170 203 _ ^^^ 

Pag- 

55. Hrisov dda Alecsandru Suţul Vv<jil, din 1802, pentru ţî^nî. lin- 
g;urarî şi ursnrî 177 

56. Anaforâ dela boerî, din 1802, pentru nşexare bimluî ţ:\riî .... 181 
57 Al doile nnaforâ dela boevl eâtiA V^flS. din IHOât lij pentru aşe- 
zare btrului. ,..,.,.. 183 

58. Ţidula dela Alecsandru Muruz \'vod.. din 1803» c&tră Vornicul 
obşlieT ,.,... 186 

59. AnaforĂ IntAnt'i th Alec-tan Ira \!uru^- Vvui, din 18Q3, pentru 
sporire lefdor ispravnicilor ...,.,,..... 189 

60. Ai doilc anaforâ cătră Muruz Vvod, din 1803, pentru birul ţării. 192 
61 Al Iriile anaforâ inlărilft de Murnz Vrod^ din 1803, tîj pentru 

^£^re bîruluî , , 195 

62. Hrisov dela Muruz Vvod, din 1803, asupra privileghiilor mazililor 

clin toata ţara 200 

63. Aruiffuaoa în lari ia de Mujuz Vvod, din 1803, pentru str5,ngire 
oîlor mumbaeiii. .... 204 

64. Hrisov dela Muruz Vvod, din ÎS04. peniru unnare dregătorilor 

pe ta ţănutnrî 208 

fi5. Carte de blăsiânî dela arhierei t^nî nsnpra hrisovului de sus. 

ca sâ^s pSizască. 1804 (ibenar. 20, .... 'âU 

66, îfrisov dela Muru?. Vvod, din 1804, pentru ţigani lingurari şi 

ursarî . , . . . 212 

67 Carie de blAi^tam dela arhierei ţârii asupra hrisovului de sus. 

1804 Fevr. 27 216 

68. Anaforâ ob^tîascâ, din 1804, întărită de Muruz Vvod, asupra scri- 
iriî aruncate 217 

69. Maţ,''/.arul cătră pre puternica inpărăţie ce sau fâcul de cătră 
toată adunare. 1804 Apr. 4. . 222 

70. Carte deşchii^\ de la Ipsibnt Vvod, Domnu |ărtT Munteneşti pen- 
tru apîle sâ-îî aducă ak^t^. 1804 Apr. 10 226 

71 Pîtac grecesc dela Ipsilant Vvod. D. ţariî romăunşti. tij pen- 
tru ape sâ-s aductâ în Pocşenî. 1804 Api' f227 

72. Înştiinţare de la Sto!c. loan Vărtos, is. de BaeăUt pentru Îndrep- 
tare hotarului. 1804 Iulie 8 228 

73. Anaforâ inlănlă de Muruz Vvod, din 1804, pentru aşezare biru- 
lui lăriî . 231 

74. Hrbov dela Muruz Vvod, din 1H04, de miluire, ce s'au datQ mă- 
nă.'StJriî sfanţului Speridon . 243 

75. Hrisov deln Muruz Vvod, din 1806, pentru facere cî§raelilor din 
iul la^^iî. după an^iforâ ....,,, 244 

76. Anaforaoa hilârită de Muru/, Vvod, 1806, pentru cişmele din ora- 
şul laşiî 247 

77. llănduîala pentru preoţi de pe ta sate, In oe chip să să urmezi. 

din 1811 Iunie 24 249 

78. Anaforâ obştîască a boerilor pănilateui cătră Scarlat Calimah 
Vvod» djn 1812 Oct. 2 .... , 251 

79. Tij, anaforâ obştlască a boerilor cătră Calimah Vvod, tot din a- 
i]M^ anu. 1812 Oct. U 258 204 

80. Pitac grecesc cAlrti Calimah Vvod, din 1812 Octomv. 30 . . . 2*>3 

81. Tij, pitaogrecascucă-tră M&rie sa Scarlat Calimah Vvod, din 1812 
Octorav. • . . . . 265 

82. Anfifoni boerilor csâtră Scarlat Calimah Vvod, din 1812 Deov. 29. 
pentru intocmirîî curţiî , . . - . 2G9 

83. Ariafom liitârHâ de Calimah Vvod, din 1813» |>entru veniturile şi 
ţânere şeoaleT . , 271 

84. Anafora intinlA d» Cilimi!] Vvod, din 181H, pentru lîercetare 
sftmilor casăî râ^înrilor 277 

«5. Ili'i^ov delii L^ilini.ih Vv'.)l, din 1813, Octomv. i% de miluire 

niă.n;\st(rd sfântului Speridon 5J84 

8(». Ţidiilîi i^fîspod, din 1813 OeL?]tcmv, 6, pentru vornicie obşlleî , 288 

87. Tij, ţîLdulă. ^mspud, din 18U Chenar 1, pentru rânduire Posl. 
Mavroţriienîa.supra menxălarilor 293 

88. Tij. ţadula şo^pod, din 1814 Mai 8. pentru a^^âzare birukiî ţArii. 29a> 

89. Anafura întârita de Calimah Vvod, pentru nşSzare birului ţArii, 

din 18U 304 

i>0. Tij, anaforă hUâriti\ de Catimali Vvod. din 181 4 vVvgusl 9, pt^ntru 
sculeliiicî ............ - . - . 315 

91. Tiju anaforâ întărită de Calimah Vvod, din 1814 Avg-ust 11, pentru 
nazerie mez^llurilor, ....,,,.... . 318 

92. Ţidulfi jrospod. din 1814 Avj^ust 26. pentru cercetare şi ad&ogire 
iraluluî casăî doftor. ... • î>20 

93. Anaforâ pentru venitul vălăjăî de haraba^ii ot Galaţ, ce s'au dai 

tij casăî doftorilor. 1814 No emv. 10 3i( 

94. Tij, anaforâ întărite de Calimah Vvod, pentru cercetare s&tuîf 
vistirieî i sporire. 1814 Dechemv. 30 325 

96. Cartp ş-pod, pentru ca«a râsurilor, dAndu-s& supt epitrople Loş-f 
Grii^oraş Sturza. 1814 Dechemv l . . . 328 

96. Anafora Intârita d«3 Calimah Vvod, pentru punero ta C4\le a ne- 
agTunsuluj casai rasurilor. 1H14 Dechemv. 23 ..,..,.... . 329 

97. Carte domntascâ ce sau datu Caminfirulnî ITurL», pentru lucrare 
huscâl a deşchidi fabric». 1815 Chenar. 18 332 

98. Hrisov pentru îndoire protuluî săhî şi a holerciî, ce s'au dat ca- 

s^î HUurilor. 1815 Ohenar. 30 334 

99. Fermanii ce s'au triimis Marii sale Soarlat Calimah Vvod, la anul 
1815, dela Inpăratul turcesc 335 

ICMJ. PatriîarhicîascĂ legătura, pentru adâoglre ^oştiniî, scrii gre- 
ceşti. 1815 Iunie 15 , . 337 

101. Carte p;itnîarhicîa3că cătri pre o$vinţâtul Mitropolit Moldavii 
Veniamin 3iJy 

102. Anaforâ pentru oprire unii parale din slujba v&dr&ritukiT, din 
anul 1815 341 

103. Anaforao.i din parte duml-sale Vorniculuî Şărban Negel, pentru 
orănduîala podurilor. 1815 344 

104. Anaforaoa boeril-ir pentru 10,00'J leî, ce au socotit a da taşrnia 
boerîascA. 1815 ŞAptv 35<î '■ ^1, 20r> ^_ 

105. Ariafomoa boertlor peatru 36,<X)0 poleli ce au g'i^it cu rale 
Vornic. Şerbao Ne^el. 1815 Octv. 18 3&2 

106. Ţ&dul& domnîască c^tră hltoiăni^ şi agie, pentru facire cata- 
grafiei, 1815 Oev. IK 364 

1P7. Hrisov a Mării saliî i-^carlat Calirnah Vvod, pentru oprire pa- 
ralei la sluj vădrărituluî. 18 15 Noemv. 1 356 

108. Ansu ce s'au fâcutO câtră pre slăvi tul vizir, dela toţî arhierei 
şi boeriî MoldavieL 367 

10i>. Anafora dela Poartă, boerime cMrk Mârie sa Vod, pentru des* 
facire moşiilor de piste Prut. 1815 Noemv, 5 36*) 

110. Anafora boerilur peotru banii, ce s'au socotii a să strânge dela 
negTiţitorî a lĂz&retuluL 1815 Noemv. 13. 363 

111. Ţidub gpod pentru rinduîre Vorniculiiî Grigoril Ghica a fi 
fiazăr asupra meuzălurilor ţâriî cu ponturf arălat, 1815 Dechemv. 7 . 366 

112. Analorâ obştîascâ pentru cercetare pricinii urmate între Vist. 
Inrdachi Koset cu lâcuitori de Vrance. 1817 Ghetiar, . 368 

113. Ţidulă gpod pentru răiiduire Vurniculuî Vasile Koset, asupra 
nazerîi menzâlurilor numnidu-să hat. 1818 Glienar. 1 . . 38 1 

ll-A. Ţădulă pentru rănduire dumi-salc Stolnicului Costandin Schelite 

Ia rangu nomoQlax. 1818 Ianuarie 1 , . . . 385 

115. Poiiturde pentru lucru, ce sau socotit să lucreze ceî oe şăd pe 
moşii aUoni 12 zile. 387 

116. liănduTala pripasurilor tu ce cln'pu sa Si\ urmeze 390 

117. Mortasăpie In ce cliip să să urmeze. 391 

118. Venitul cănlarulul » 

119. Hănduîala măsurilor, adică: merţa, vadra de miere şi de vin. . 392 

120. Brudina Dunării 393 

12K Brudina Nistrului. * * . . , » 

123. Brudina Prutului, a Săretîuluî, a Moldoviî, a Bistriţii şi a Tro- 
luşulul 394 

124. PoDlurî pentru rândulula vătajâlor de arabagii » 

125. Ponturi gpod pentru urmare fiişle căruia dregâtorîu în slujba sa. 395 

126 Aglutorlul ispravnicilor afară pe lîaf^ 399 

187. Carte gpod pentru căpitanii ce să vor răndui la schele Sculeniî. 401 

128. Cărţî ce să dau când să rânduescu ispravnieiî noi la ţânuluri şi 

^ce In laşu. . , . , . . 403 

129. Cărţî gospod c^tră ispravnicii ce să scota din slujbă. .... 4U4 

130. Carte gospod cStră ispravnic ce rămăne, şi i să răndueşte şt altu 
tovarăş , ■ 

131. Carte gospcwl cătră lăcuitorî, ca să-s supue supt aâcutţare is- 
pravnicilor » 

132. Anaforaoa pentru trei moşăi a Mitr, ce să oer de la Sard. 
Bartholomeî. 1820 Noemv. 6 . . , 406 

133. Analoghia pe judeţe a ujtul milion, hotărit să-l plăt<^că ţara 

osk haraclu tn bucate Ia Ţarigrad. — (Grecnrt). 434 

134. Tmclatul lui Bogdan vodă ou Sultanul, prin c^re Moldova se 
obligft a da Porţeî Otomane 4 miî galbeni, 40 caî şi 24 sahinl. 

— (0r9Că*c€j, . , 440 206 ^^^^ 

136. Manifestul Porţii Otomane, dela 179H Sept. 12» publicat pentru 
elcliî ce să iiflail în Ţan;,n"ad. — (Gncesce) , . , . . A4â 

136. Scarlat Alexandru Oalimah Vv. Muldaviei hotâreşte, ca Ale- 
xandru Balş vel Vist. sA îa dela ucuo pe lie care an cate 150.000 ocA 
sare, pentru slujbele sale. 1818 Dec. 22 449 

137. Scarkt Alexandru Calimah Vv, Moldovîeî hoiăreşle» cit Alexan- 
dru Halş voi Vist. sîl aibă voie a ţine la moşiîa sa Dumbrăvonii de 
pe Siretîu 100 uameui streini sculill de bir, pentru a m;j:riji de dru' 
mul obştesc ce trece pe acalo» pe care cu a sa fhîeltutaîâ la adu-s 

In bună st.ire. 1818 Dec. 24, 4ol >o. 92. In-folio, — Foj 31. — Secol. XIX. 
Scris tntre'^' de D. A. Slmdza. Bibi Sebeiană. Acte şi corespondenţe oficiale din 1865 — 7 privitore la călcă- 
rile teritoriului Moldove! de AustriacT şi la construirea reţelei 
telegrafice in Moldova ş\ leg^area el cu a Uniunii telegrafice 
austro-gernnane. J855 Iulie 6 il8), laşi — Origorie Vodă Ghica către BaronulQ Bach/ Foflf» Ministrul de lotorne al Aiisiriei. —(Franţuzesc^) 1 

Iunie Itî. — Raportul comandantului de graoiţil dela Nimipceoî 
către administraţia districtului Succ'va. — (Franfuzesce) . . , . • 
Iulie 3 laşî, — Nota Secretariatului de iStat către Agenţia şî 

Consulatul general a! Austriei. — (FranţusMce) 2 

Iulie 6 (18). laşî. — Gngorie Vodă Ghica câtre Fuad Paşa. — 

(Franţuzesce) * . . . S 

August 6. — Nota Secretariatului de Stat către Agenţia şi Con- 
sulatul general al Ausiriet — (Fninţuze^eeJ -4 

— — Nota Starostieî l. R. dtn FâUicenî către administraţia 

districtului Suceva. — (Frnnfuze»eeJ . * 5 

August 11. — Importul Sfatului administrativ către Domni- 
tor — (FranfuzeaetJ » 

Auguât 20 (Sept. 1). — Secretariatul de Stat către Agenţia şi 

Consulatul jL^eneral al Austriei. — (Franţuzesce) 6 

August 2. — Raportul Comandiruluî trecăt<jrel Nimircenî ... 7 
August 26 Iaşi. - Nota Agentului şi Consulului general austriac. > 
August 25. — Raportul Sfatului administrativ către Domnitor— 

(FranţuzesceJ 8 

August 27. — Secretariatul de Stat către Consulul Austriei. — 

(Fruhţuztace) ..,..,.,..,...•.-,....,. 9 

Octobre 15 (27>. — B. Testa, Consul general austriac, către Se- 
cretariatul de Stat. — (Fttmţuzi^ee) ............. • 

Ootubre 18. — Secretariatul de Stat către Consulul general au- 
striac. — (FranţuzesceJ 10 207 1866 Octobre 31. — Puad Paşa către Grigorie Vodă Oh\ca.~ (Fran-^ 
pizescp) . . 10 

» Octobre 29. — Incheerea Couaîliiiluî adminislrativ extraordinar 

al MoMovei 10 v, 

» Octobre 12. Buyukder*». — A. Koller, Ministru plenipotenţiar al 

Austriei, câtre Fuad Paşa. — {Ftanţuzesce) , . , , . 11 

» Octobre 31. — Raportul Consiliulm admîtiistrativ câtre Dumii. * 

» Novembre 4. — Referatul Depărta hilhiI ui ui ostăşesc al Moldovei. 12 
1856 Ianuarie 5, — Raportul Hatmanului osteî către Domn, despre 

călcările hotarelor Moldovei de Austriac! 13 

• Ianuarie 9. — Secretariatul de Stat către Consulatul general al 
AM^irin^L —(Frattţuz€»cfJ 14 

» Aprilie 28. — Puad Paşa citre Ghira Vodă. — (FranţHze^ce) , . 
» Iunie 6, — Raportul Statuluî-major general al Moldovei către 

Domnitor. — (Franţuse^reJ .<..,.... 15 

» Iunie 13. — Secretariatul de Stat către Consulul general al 

Austriei. — (Franţuzesce) • 

• Funie 16. — Secretariatul de Stat către Consulul general al 
Austriei. ~ (FranfuzetceJ , 16 

• Iunie 7. — Raportul Comandantul uT dela trec5t6rea Nimericenî.— 
(Franţuzescf) * 

• Iunie 28. — Raportul Ştabului miliţiei către Domn — cu apostila 
Domtuiluî 17 

• Iunie 24,— liaportul ComandiruluT graniţei despre Transilvania 
către Departamenlul ostăşesc 18 

• Iulie 1 (13). — Secretariatul de Stat către Agenţia Austriacă. — 
(Frnn{uz^sce) 19 

» August 21, — Raportul Comandiruluî trecStâreî Nirairoenil . . 19 v. 

• August 31. — Secretariatul de Stat cĂtre Agenţia Austriacă. . 20 

1867 MaiQ 16. — Raportul Uomandirulul trecăt6reT Nimircenil către 
Departamentul ostăşesc , 20 v. 

t Iunie 18. — Nota Crmsululul general al /Vustrîel, — cu hotărlrea 

Consiliului administrativ dela 12 Iunie • , ,21 

1866 Iunie 21. — Referatul Sfatului Departamentului trebilor din 

lăuuiru. , ... 22 

■ Februarie 14 (26). — Contele Coronini, Comandatul corpului de 
ocupaViune din Principatele Dunărene, către Seereiariatul de 
Stat al Moldovei, dospro aşezarea telegrafului în Moldova şi 
le;(area Iul cu Uniunea telegrafică austro-germană 24 

• Octnbro 11. Ducurescî. — ("oronini către Ministenul de Interne 

al Moldovei. — (NemţesctfJ .25 

• Octobre 12. Bucurescl. — Coronini către Conailiul administrativ 
t^xtrîiordinar al Moldovei. — (iVe/«/Mc«) 2B 

.jbruarie 28. Bucurescî. — Coronini către Secretariatul de Stat 

al Moldovei. -' (^AVm^Mc/J 27 

ft Februari%3 26. Bucurescî, — Coronitii către Secretariatul de Stat 
al Moldovei — (NemfeacrJ 28 1855 Martie 22. — Junialfl încheiata în seanţa domneasca la...prlD 

asistenţa . . . sfatului estraordinariil. ^ - , 30 

No. 9a 

Iii-fo!io. — 135 pagîne. — Secol XVIII.— Fost al luî C. BoUiac, cumpărat 
dela Elisa Pleşoianu prin St. 8ih!canu, Ia 10 <22) Iunie I89i. 

Pravile «cele ce sănt maî trebuincioase «pre povaţa judecă* 
ţilor>% scrise în limbile grecescă şi românf^^scă şi publicate de 
loan Alexandru loan Ypsilant Vd. V. . . Domn şi oblăduitorTu a 
toată Ungrovlahia, sub titlul grecesc IovTa7[idTtov vo|i.ix6v, la Bucu- 
read (tipografia Mitropoliei), la 1780. Reprodusa de C»N. Brâiloiu 
grecesce şi româneace sub titlul Pravdnkhca Condică (Bucureşti 
1841) şi numai textul românesc în Colectiune de îcgl etc. (Bucu- 
rescT 1867 1 pag. 763—840; iar de l M, Bujoreanu în Appendice 
Ia CoUecţiunea de îegiuuile vechi ni fwtd^ voL II (Bucurescî 1875) 
D, Legiuiri vechi, pag. 3—24. 

Scrierea are urmtltorul cuprins: y^— 
1. Chrisrjvul-preL-uvijitare al Domnitorului pentru punerea In apli- 
care a acestor Pravile • * . 1 O, 

7, 

8. 

1). 

10. 

ÎL 

12. 2. <« Pentru Divanu glosjpodu.u 6 

3. «Pentru judecătoriîrt a veliţilor boori m 8 

4. flPeiUru al duîle Departanieniuri." 13 

5. 11 Pentru al treîld Departament al vinovăţiilor.! . . • 16 

ftPeutru judecători B ..,,.- 19 

«Pentru vechiJi.» 24 

*iPentru ceî ce să judecă, adică poutm părăş şi părăţT. 26 

«Pentru holărările judecătorilor.»» 28 

apeiitru apelaţie." 30 

• Pentru zapciî.» . , , , 31 

«Trepedile de aîci cele obicinuite.» .... 38 

13. «Pentru cei ce să chitamă la judecată de t^ănt daloH a veni sau uu.t 3â 

14. «Pentru judecăloriîa ot vel 8palh.w . H7 

15. «Pentru judecâtoriîa ot vel Agă 3b 

16. iPeutru judecătorii după la judeţe.» , , , 39 

17. aCele drepte ale slăpănilor inoşiilor ce au asupra Iftcultorilor.» 40 

18. «Pentru ispravnici.» 55 

19. apentru vornicii.» .58 

20. oPentru zestre.» ...... . H2 

21. «Pentru moştenire.» * ... 71 

22. «Pentru triniîrie, adică a treila parte. « ?| 

23. «Pentru dilatiVi . , .,..,.......,.•. 79 

24. *Pentru epitropi.» . - , ... 82 

25. «Pentru Inprumulârî.» .... . 84 

26. «Pentru chezăşie» .88 

27. f Pentru dobănzi.- .91 a» _^^^^ 

28. «Penlru anarghirie » ^^^B • • 1)3 

29. • Pentru raarlurî.i» . P6 

30. «Pentru juram&iit o 100 

■31. t Pentru bârbat şi rauItM-c luL» 103 

32. «Pentru p^nnti şt copiî.w 104 

SS -Penlpu protimisis.» . .^ lOG 

3i- «Pentru vâuzafL» ce Tur de temcîu * . . Uti 

36. o Pentru hotârnicie.M 117 

36. •Pentru ceî ce zidesc in lou strein. * 120 

37. •Pentru ţigani u , .... 1*22 

38. «Pentru inaşiî şi heleşteîe.» ^2i 

39. «Pentru morî uooă p ♦ , . 129 

40. «Suroacile vremii, adicâ Jupi pravilî. soroc pilna la ciiţf ani sfi 

^ porn«^âdV orî care pâră >'.... 131 

41. «l^entru zilile ce nu să eaniii judecr^î.» VS^ 

4^ «Pentru dijma parumbidyî,» (Aceit articol esle aJau3 de alt 

v-'riitor decât acel care a scria volumul» in ediţia deli 1760 nu a'a ti- 
|)irit, ci e*a adaus cu mina dapâ «Ti /.«a; — Sfârâit», pe foea 48. No. 94. 

lii'foliu — Paginc 422. — Secol. XIX.— Bibi Bcheianâ, 
Pe o foe dinaintea celor pa^'inate titlul: 

«1844 lulii 12. 

"Della enstrucţiilor înjghebată după ţercularnica Mariî Lf^^ro- 
feţil din 31 Oelomvriî trecut. No. 6787. » 

Vutumul cuprinde urmâtorele acte din anii 1844 — 1851 înşirate pe p.i^i- 
«ele 407-411: m^_ _ 

1844 lulii JO. No. 4782. Pentru apelatiile făcute di cătra vechili . . 1 

• JuU 13, No. 4827. Pentru a săsupuni pe marturî la ^'îurămSint. 3 
» Oclv. 31, No. 6737. Pentru a să Înjgheba osăbită delLl de 

Uzlegări 5 

ilii 10. No. 4777. Pentru a nu să răndui arbUri sau hotar- 

Yiicl dintre supuşii streinilor protecţii 7 

luli 13, N«j. 4833. Cum să să urnveze cuchiemările în gîudecată 

feţelor allilloare piste hotiir 13 

lU n, No. 4923. Pentru vânzările prin nic/.at 16 

luli 17, No. 4919. Pentru a nu sSL Iu ţări copil di pe acturî rasi 

şl întocmiţi . . , 21 

AvL'- 24. No. 5195. Pentru lititatii 23 

tuli 17, No. 49ă4. Pentru dizrobire ţiganilor particula micilor îv\ i. 2;» 
Avg. 28, No. 5383. Cum să să statornicoscă dispărţire bol;ifiV 

lor Uit re moşiile eparhiilor, şi a mon. pămăutcştî 31 

Noemv. 16, No. 7118. I^entru a să slobo/J copii di pe copiî . 37 
Noemv. 27, No. 7328. Cum să să urmezi cu vâozăriîe păiţiîtir 

i/ăşâştî. şi aceli de noroc - . 3) 

tchemv. H. No, 7577, Pentru depunirc cauţieî ♦ . 4.> 210 1844 Dec'hem. 31» 7922. Cum sîl să urmezi cu sorocire proţeaurilur 

răzăşeşt) ..,,...*.. 

1H45 Glieriar. 22, No, 426. Pentru pecetea ci trehue â să pâstra 

in bda dipozitunlor. ........... 

f Ohenar. 30, No. o97. Pentru clasiiicarisire pricinilor de Inpre- 

Burhrl ^ . . . 

» Mart. 19, No. 1532. Cum *ă s* priimaacft dellile de la arhiva 
» 8taLaluî * * . . . 

Mart, 17. No. 1473. Pentru pricinile îngrădite cu acturî. . . 

Aprilie 5, No. lî)13. Pentru incliidire pricinilor de hotar . . 

Maî 8. No. 2359. Chipul cum sâ &â unOsoi socotjuţâle între 

miiioritale 

luni 4, No. 2993. Penlru Inchierălc hotaniicilor şi numire lor. 47 5^ 

m 

71 
77 * ■ "J Pentru călcările de formft a instanţiilor . 7'J-tii 

luni 11, No. 3142 Pentru a nu sa ingfldui pe posesori şi 

egumenii iii-rilor să s& folostască de streini prolectiî In pricini 

de *;^iudecaţl ci ar ave ....*.,. . . 8î> 

luni 28, No, 3539. Pentru întărire acturilor ♦ . . . IU 

luni 30. No. .3635. \ Pentru streinii ce nu sfknt slobozi ui-um* 

» 28, w 35G(*. i para moşăi în principat 97-yil 

luh 9p No. 3810. Pentru triimetiro socotcîilor la control . . 105 

luli 14, No. 41âl. l „ , . , , , * . ,A- .i^ 

^, î Pentru pierdire de docoraentun . . . . 10<-109 
■ 11, » "o. I 

luli 7, No. 3703, \ Disprc slobozire copiilor dslpi actunle 

luni 29. * 3.576. ) păstraţi la arhiva Statului 117*UÎ> 

Sâptv. 6. No. 4537, Pentru curmare proţesurilor de inpre- 

.surare Intre moşiile eparhiilor şi a in-rilor p&mănteştî. . . I2b 

Băpv. 17. No. 4764. Pentru di a sit priimi pe drai^omanl 

numaî la trataţie 1:^7 

SXpv. 21, No. 4933. Pentru nemulţJlmirile ci Divanului i s'ar 

prilej i dispre lucrările gîudec 133 

Octv. 4. No. ol 14. Cura si satriiraală prja plicurile gîudcc. 

Jalbe sau alli hârtii de la Inpricinaţî «... \2h 

Octv. 11, No. 5233. Pentru a s5 cunoaşte pe supuşii BAvarexl 

de protecţiîa Elinesculuî Consulat 141 

Octv. 13, No. 5256. Pentru draj^omani! streinilor protecţii , 143 

Octv. 29, No. 5518 \ Pentru a sâ îndemna pe înpricinaţîcălri 

» 15, » 5305 f învoiala maî înainte dariî de holârftrî. 149-151 

lS4(i Apr. 22. No. 2370. Pentru a să aphcarisi cuprindire adresulut 

de la fila 143, şi la sudetii KlineşH 157 

1845 Noemv. 5, No. 2787 ) Cum sA si urmezi peripisca presud- 
» Octv. 20, ■ 2G19 I sHiîor cu Divanul D.vmnesc .... 159-101 
u No* niv. 7, No, &765. Cum s.\ să urmezi chiemărUi călră in- 

pricinaţl ♦..,*.. 169 

• Noemv 6 No 2813 I ^""* ^^ ^ coinplect;irisa5€ă presudsHia 

• ()c ^0* No 2647 { C**^'^*»"'"' ^' ^pcl cu candidaţii Divunu- 

J luî Domnesc 171173 211 1845 Noemv. 16, Na. 5024. Pentru curmare proţcsurilnr de iiipre- 
surare diiilre moliile ppaphiilor şi a m-rilor pămîiuteştî . , lHi-183 
Noemv, 16, No. 51)94. Pentru dUfiinţare Divanurilor ilî apel 

al ţării ilo sus şi de i^îo^ ...... , 189-191 

Noemv, 15, No. oîUO. Oispre gîurămiinluî uni^uresc 107 

Noemv. 19, No. 6D44. Pentru îopirtăşănle ci să fac Logofeţii 
ilispre abatirili riin formi a p^mdec. ....,....■ . , 201 
Decv. 5, No. 188. Dispre cJelIi!e neiJidiplinite ci să priiraeso 

di pe la gîudec 203 

Decv. 20» No, 7020. Ihspre reolamaţiile iviţi pentru înpresu- 
rărî de ocoîitoarâ hotarfi 201» 

1846 Ghenar, 19. No. 3. Dispre mposesuire pjlrţilor răză^&şlî ... 211 
Fevr. 7. No. 543. Pentru zilili ci urradssă a s& scade ta ter- 
menul di apoi 217-21Î> 

Kevr. 7, No. 60H. Pentru depunire cauţii hi pricinile unde va- 
lora nu este cunoscută . , . . . 225-227 

luni 13, No. 3785. Pentru a să grăbi sfărşire pricinilor . . . 233 
luni 12, No. 68. Pentru reformare Divanului di î»pel .... 235-237 
luni VJt No. 67. Cum să sâ complectarisascil Divanul apelativ. 245 

luni 27, No. 4211. Cum să să urmeze mezaturile 24ÎÎ-261 

luni 4, No. 88. Pentru pricinile stârniţi fără temeîu .... 257 
Avg. 26, No. 4f^0. Pentru a nu sa In ţâri acturl de vănzărî 

de locurî, raaî înainte de adiverire Eforiei 2G1 

Săptv. 9, No, 5425. Dispre celi ci redacţiîa Poiî sMeştî este 

datoari a publicarisi 263 

luli 4, No. 87. Cam să să caute pricinile sorocite 269 

Sâpv. 19, No. 5675. Pentru siguranţiîa bărbatului la instrei- 

Dare ză^trii fâmieT, cum să să dei 271 

Octv. 14, No. 6260. Pentru vechilii ci pot li priimiţUn g^îudecată. 277 
Octv. 21, No. 6405. Pentru adiverire hârtiilor din diîalecturi 

streine 27!) 

Noemv. 14, No. 6901. Pentru a să publi&irisi numaî prin Foao 

sâU!scă pricinile sorocite 285 

Noemv. 30, No. 7237. Pentru vânzările ci să fac pL* i)utcre 
docomerituritor • . • * 28s> 

1847 Ghenar. 9, No, 13. Dispre vechilii ce sânt scutiţi de forma a- 

şâzâmânlulul de la faţa 277 293 

Ghenar. 16, No. 41. Dispre delile ci urmcză a să da la arhiva 

Stalului. . 295 

Fcvr. 17. No. 28. Pentru plata datoriilor ş» chipul vânzării a- 

venî datorniculuî 301 

Fi*Vf. 17, No. 404, c:uni să să urmeze lucrările după rezoluţii. 309 
Kevr 20, No. 439. Pentru deliti închisă până l;* 1847 a să tri- 

meli arluviî Statului 311 

Mari 5, Nu. 35. Pentru lucrările localnice in pricinili do ocoti- 

loari hotară 317 

Apr. 28. No. 1602, Pentru dritul înpămăntenirii. . . 321-32.S 
Mai 5, No. 1755. Dispre trate sau poliţî » 329 i«^ 1847 luni 5, No. 2438. Teiilru compleclarisire prei^udsrilor gîudecft- 
loiiilnr, 331 

» luU &, No. 111. I*eî*iru a să lamuri prin reclamaţiile hjpricina- 

ţilor valora proţesulul . 337 

» luli 5, No. 109. Dişpr« aivUirile ce sâ cuvin cercetării Diva- 
nului domnesc ...» 33'J 

•» luli 5. No. 112. Disprii hivoclile săvări^ile di călrfi stari|ii şi egu- 
menii m-rîlor pîmaiîtoştî, Iu curiiiare de proţcsurî In fondas. . . 345 

o Itilj 5, No. 110. pLMUru si^niraiiţiîa zâstril ci fimela aduci tu 

Ciinii barbutului 347 

ISlb Ghenar. 7, No. 5. Pentru chipul înpliuirii datoriilor di bani cu 

sâneluri sau vergii 360 

1848 Ghenar. 7. No. 18. Pentru samovolnicie, urmăndu tânguire şi 
recuza ţie asupra tlregiktorîuluî, să să rîlnduîască revizori şi 
boeri. 355 

» Apr. 26. No. 1816. Ţerculara Lo^'ofeţii Dreptăţii de a nu s& 
întări contracturile di posesii mai înainte de a nu fi ele tnză- 
slrate di izvoadile acareturilor adiverile di stare In care si 

dau 357 

1861 MaFu 31, No. 07. Ofisul domnescu poroncilorîu, ca Divanul dom- 
nesc să ei în cercetare tnpregîurâri pcjitru câlcârî de forma, 
ci nu poartă fire di prolesu 358 

» luni 2, No. 86. Ofisul domnescu pentru Divanul obştescu pen- ' 

Iru înfiinţare Divanului di întărituri 369 

1» luli 11, No. yj. Anaforaua Divanului obştescu, cu modtOcaţie* 

pentru Divanul di Întărituri ^62 

p Maiu 14, No, 10672. Lămurire di tâcauire făcută pentru scă- 
dere dejmurilur. M4 

1847 MaIu 25, Pravila pentru iiigrădire prigonirilor fâră temeîu . . 366 

In-folio. — TuT 2 şi 436 paj^inc. — Sucol. XIX. - Bibi. Scheiană. 

Adunare de cărţi domnesc!, clirisove, anat'orale de ale veli 
ţilor boerî şi de ale Mitropolitukiî, căr|r sinodicescî şi alto acte 
de stat din Mo]<lova, din secolil XVH— XIX, însemnate tote în 
wScară'j, pe paginele 431—434. 

• .S'au piâcris di mini cel nici di o trebă om al d-sa!I C. C. 
nulul ianacaclii Marţăia, aniimi Dimitrachl Borş, la aniî 1811» 
Mal 5.»— Pag. 416. 

1660 (7168) Avg. 5. t Carte ţ'pd dată egumenului şi a tăi săborul di U 
sfilnla măuîîstiri H.\nniva ca să aibă a lucra satul Clurbeşirf 
2 iăll lEilr'o luni.v , , 1 

1677 (7185) Mai 3. «Cârti gpd dată mr^nâ^tirii BArnovil pentru casă 
aibă a lucra acoftil mănă^itiri licuUorii dăti yjit Cturbdştil doă 
zăli pi toată luna. » t 213 

13 (7222} De(!V. 20. ^Hrisov de la Neculai Alexandru Vvdă, pen- 
tru pogăiiă-ritul di vii," , . . 3 — 6 

1728 (723G) luni 30. «Hrisov fpiiitrii) desătind, cum să să plătiascH.» . 9-1^ 

1732 j7240K «Hrisov (pentru) *,'Oştina » 12-i:i 

1743 (7251j App. 20. wHrisov ile miluiri ci s'au dat mănăstirilor în- 
chinate la sfiintu mnrm?lnt.i> ... 14'20 

1743 (7252) Noomv. 3iJ. «Hrisov IiităritoHu altui hrisov di miîuîH ci 

Tau (?) mânîlstirilor închinaţi Ia sfuril morm.'lnt.w . . , , . 21*28 
1747 (72n6) Dcv. 25. dlnsov de la D. Grigorie Ghîea Vvd. pentru 

şcoli.» 28-35. 

1752 (7260) Ghenar. 1. «Carie sânodicîască ca să nu să maî facă 

Mitropolit grec.» ... 3o-4t 

1752 H2Cti)) luni 9. «Hrisuv pentru aşezare biruiţii pi Btrilnl. » . . 42-4^> 
1755 (7203] Ghenar, 20, «tlri.^nv pentru vinitul cupărieî.u 46-4S 

1755 Mal 21. tPentru tocmelile ci să fac, să fie In scris.» Anaforâ a 
veliţilor boerî către Domn, întărită de MateiQ Ghica la 1755 

luni 5 ....-., 48'5t 

1756 (7203) Avşr. 1. «Hrisov Inlăritorîu asupra tocmelilor să să facă 

în scris.» ,.•.... 61-54 

1765 (7263) Avg. 5. «Hrisov pentru ertare po^onărituluî di vîî.j> , . 54-58 

1766 (7274). «Aşezământ pentru lâcuîtorii ci au fost fugiţi în ţări 
străini.» ,,..... * . . . , 58-63 

1756 (7264). Anaforaua veliţilor boerl, pentru aşezămăntul locuitorilor 

ve aa fui^it în ţerl streme 63-64 

1756 (7264) Avg. 10. «Tînsov aâ nu să ei nă paşti la văd rărit.» . . . 64-07 

1756 (72B4> Avg. 25. Carte de blestem a Mitropolitului Moldovei, 
pentru năpastea văd rari tuluî ...*..,,.* 08-6li> 

1757 (7265) Fevr. 20. «Hrisov pentru ertare vacantului.» ..... 69-74 
Anaforaua veliţilor bocrt, pentru ertarea văcărituluî 74-77 

1759 (7267; luni 25. «Hrisov pentru scoale.» 77-83 

1764 luli 16. «Hrisov pentru preoţi.» 83-92 

1763 (7272) Octvr. 15. oHrisov pentru pogonăritul de viî şi pentru 

Dăpaste ce plate Ia văd rărit.» - ÎI2-99 

— Anaforaua vi4iţilor boerT, pentru pngonârît şi pentru iiăpaslca 

vădrâpiluluî 9îM02 

1766 (7274) Ghenar, 1. -< Hrisov pentru zalele boîrescului» .... 102-107 

1767 Mai 28. «Hrisov pentru zalele boiresculuin 107-1 ÎS 

176"* Ghenar. «Hrisov pentru goştînă,» 113-llS 

1774 luli 28. «Scrisoare Grafului Komîanţov cătră Mitropolitul, pen- 
Iriipaoi.». . 116-120 

1775 Apr. 14. «Anafura pentru lucrul boîresculuî.» 120-124 

1775 \oemvr. 1%5. «Hrisov pentru scoale.* ■ • . 124']2^ 

1777 Apr. 1. «Hriaovpenlruaşe/.aro obiceiurilor, şi buuilororăndueli» 12'J-133 
1777 Săptv. 30. «Hrisov pentru îndatoririle lăcuUorilor, cAtră stă- 
pânii moşiilor.» * * 133-13T 

1783 Seplv. î. «Hrisov pentru ertare goştioiî şi a vâdrârit;rlu) de la 

bneri.. 14M44 214 1785 
1785 
1785 
1785 
1792 
1793 1794 
J7ÎU 171)4 

1795 

1795. 

1797 

18(W 
18U2 
1803 1802. 1803 
1803 
iSOS Av|?. 14. «Aitaforu pentru danie, schimburî şi vânzări,» in* 
lăritâ de Alexandru loan MavroconJat Vvod, la I785 0cv. 144-IM 
Spvr. 12. <Anafoia pentru ţăganii, iiitririlâ fit Aî( \ uiihu Nfa- 

vrocordat, la 17H6 Nncmvr. 10 . loM58 

Decv. l. «Cuniţa fi sau dat vîiut Spitalului ut- la inâiiăstire 

sfanţului Spiridon.» 159-ICîl 

Dicv. 28. «Hrisov obştesc pentru danie, Kchimburî^ vSnzâri şi 

pentru ţât^'ani. . , 161*178 

Ocv. 16. »<reiitru codri, rî^dîuri, dumbrăvi şi luncî». Am^forâ 

întărit*i do Alexandru Costaiidin Moruz Voevod, 179*187 

Mart. 25. Hrisovul pcnlru ţă^'^ani dumneşii, lenguran şi ur- 

sari.h r 1H8-1ÎI4 

Carte de blestem asupm celora ce sar ispîii a strica saQ schimbă 

cele cuprinst» în t hrisovul de sus . . 1 94-11*5 

Dicv, 1, (tt'Srţi t^pd, ci să dau pentru slujba cunilii» lOG-lUîi 

Dicv. 29. (^Poiilurilî In ci chip sau hotărit cu sralul di obşti 
ca să sâ urmezi paza dunibrâvilor. a răilîurilor, a luncilor şi 
a codrilor şi cu ci n^nduîală sTi el cel ci vor ave tre- 
buinţă di ori ci fel di cheroste şi leninî di arsu tn foc, şt ci ur- 
mări să păzască slăpăniî moşiilor la luare zecîueliî din cheresle, 
îar pentru lerani di ars in fuc să nu să supiri 'cu zăcluiaLa 

precum hi ^-ius să arată.- ^ U)8'20S 

Decv. 29. flPunturdî In ci chip s'au hotărât să s& urmezi şi s& 
să păzascâ la rănduelili dregătorii ţinuturilor şi &au LriunÎ!« 
din pnronca Mării săli Miiuiil Costandin Sucîu Vvd ta isprav- 
nici ţinuturilor.- 203-20d 

Mart. 18. «Ponlurilî după cari au să urmezi dregătorii ţinutu- 
rilor, şi sau triîinis din poronca Mării săli Mdiail Costandia Su- 

^ul Vvd la ispravnici! ţânuturilor.» 20J-22^ 

• 10 banî vechi fac 11 noL» «Carie gpd dişehisă pentru vini- 

tul niâgiriî,»» ,..»....,.< 822 223 

îuU 13. «Măsura pogonului di lîuliun, di vie si popuşoî.», . . 223 
■ Ponturili după cari să indalor^^scu pi ispravnici, ca să urmezi.». 223-22t» 
Apr. 28. «Anaforaya Mitropolitului lacov pefitru şeoalî. ■. . . 22G-240 
luni 20, «Hrisov gpd, pentru ţigani lingui'ari şi ursari.» . . 240-246 
Nuemvr l(î. «Aiiaforaoa ci sau făcut di d-lor boeriî» pentru 
aţezare birului ţării pară a nu vini Mărie sa Alexandru Mo- 

ruz V\d n , , . 240-25^» 

«At doili auaforâ ct sau făcut pentru aşezare birului.» • . « 350-254 
Chenar. 1. •Ţâdulă gpd a Mării salî Alixandru Moruz Vvd ci 
s*au îşcris cătră dlui Voraicu Manulachi Diinachi, cănd s'au rân- 
duit vornic di obştii.- , 254-2,'»7 

Ghenai. 5. Artaforan.! ci s'au fâcutp pentru adăogire lelllor 
ispravnicilor», întărită de Alexandru Constandin Moruz Vvod. 257-263 
«Tălmăcire hrisovului grecesc dt Inlăritură a al doili anafurali^ 

pentru biru ţârii, ■ ........ 2tj3-267 

Mart 10. .\l 3 anaf«>ră, pentru aşizare birului ţării», Int&rită 

de Alexandru Coâtandm Muru/. VvoJ . . 2C7 273 215 ^^^^^^ 

Pag. 

i803 Mart. 20, «Hrisov ci ^'mi Dcut asupra privilegliilor mazMilor 

din ţoală ţara. 273-279 

18«>4 Chenar 18. Hrisov peotru urmare dregătorilor Ia ţinuturi.- . 279-284 

1804 Gheiiar. 20. Carte de bleslem asupra celor ce s'arispili săslrice 

hotânrca lualĂ prin hrisovul de sus 284-280 

1804 Kevr. 20. llnsov trpd pentru ţigani lingurari fi ursari,- . . 286-292 

|i!U>4 Tevr 27, Carte de blestem asupra celor ce s'ar ispiti să strice 

hfjtărîrea hrisovului de sus ..... 2?2-2V)3 

ISiM Mart, 31. AnaJora din parte pre osfinţieî salî păriiitiluî Mi- 
tropolit şi a tuturor dum-lor boorilor liali şi nehalî, ci s'au fi- 
Ciit.... asupra scrisori! ci 8'au aruncat la Curte gpd şi la 
sfânta Mitropolie.». 293 

4804 Apr. 4. ^Magzarul ci s'au fiout cîitră pre puternica Inpil- 

tfiţiu tot pentru aciastă jiricină a scrisorii numite. 293*296 

li^H Apr. 10. Cartea kiî Coatandin Alexandru IpsUlant Vvd, pentru 

aducerea apeî in Focşani 29f)-297 

1H04 lulî. «Anafoia inlârilă pentru aşizare birului ^riî. De Ale- 
xandru Costandin Morux Vvd ,*..... 299-317 

1811 lulî. 24. -Ilânduiala pentru preuţil di pi la săli In ci chip si ^ 
sft urraezi.« • . . - - . 317-319 

1812 Octv. 3. Anafora obştîascâ a boerilor pâraăntenî, cătriv pre 
înălţatul Domn Scarlat Alexandru Calîiiiah Vvd, cu arătare 
care au rămas Moldavvie, după luoare şi dixlipire ţinuturilor di 

pisli Prut.» 319-330 

1812 Octv* ÎL «Anaforâ op^tiască a boerilor Cnltrâ Mărie sa 8carlat 
Alexandru Caliiuah V'vod, pani a nu vini in scaun, cu cu- 
prind iri di cell urmaţi mai hiainti In pământul Moldavviî, şi di 
urinduelîle ci să cuvin a să aşiza pentru vremî, întru cari sau 
hotărăt ertare birul uî ţâriî.« 330-3i"i5 

1813 Mal 25. «Annfora pentru viniturilî şi ginere şcoaleî din oraşul 
Efit,. .,-.,. 335-340 

1813 Decv. G, »Ţădulă ^^pd pentru Vornic, politii.» , 340-344 

181-4 Uhenr. l. «Ţâdulă pentru rânduire Post, Mavro^Hieni asupra 

monzăi urilor.» ..................... 344-350 

1814 Av^. 9. «Anafora ci s'au făcut peiKtru scutelnicî. 350-354 

1814 Avg. 11. «Anafora pentru nazârie mezălurilor.o , . * . .354 356 
1H03 Maî 2. «Anaforaoa ci s'au făcut pentru strănjjrire oîlor mum- 

baoliî dintr'acest an, cari sau Întărit şi di cătră Mărie sa 

Vodă.» . 356-363 

1814 Maî 15, Anaforaua Mitropolitului, Episcopilor şi marilor boerî, 

pentru aşezarea birului ţâriî. . 364-373 

1811 Avif. 26. €ŢAdulă gpd pentru cercetare şî adăogire iratuluî 

caâ^I doftorilor.» 375-376 

IdU Noemv. 10. «Anafora pentru venitul văîăjăî di harabagiî de 

G&laţf. cari s'au dat c^isăî doftorilor. Octv. ^3.» Întărită la 1814 

Xoemv. 10 376-378 

— tf^erman ci s'au triîmis Măriî salî Scărlat Vvd la anul 1815, 

ci s'au citit Mart. 27, Duminică a acelueş an.» ..,»... 378-381 — *• Arzul ci sau fâcut cMrh pre slâvitul Vizâr.o 3dl-3S& 

1815 Noemvr. 5. «Anaforâ eălrA MiVne sa \'i>dti asupra poroncî ci 

s'au arătat cu hotărâre neurnittl penlni moşi iii di piste Prut, 

ca săsJl desfacă,»» ...-,.,... 385-31H> 

18Î5 iJecv. 7. nŢâdula ?pod pentru rânduire dumi-salî vel Vornic 
Origorie Ghica a fi nazir asupra menstilurildr ţâriî, arâtilndu-să 

ia ponturi urmore ce ari a pizi.» . . » . 39|-3î>S 

^ •PoutuHle pentru lucru ci s'fiu socotit s5 lucreze ciî ce şed 

pi moşiile altora, dupîi hotânlre hrisovului. 393-39^ 

— iRănduLila pripa^uritor In ci chip sâ să urmezi.» .... 3/)6 H97 

— -Morlasăpie în ci diip Ră sa uniiLvJ • 397 

— rtVinitul c'intarjului.» 397*3î>ti 

— «Răniluîala mâsunlor.» , 3BB-39i* 

— iBrudina Dunării.» 39.-i 

— «Brudina Nistrului* 399-40»,> 

— ^« Brudina Prutului, a Săretîuluî, a Moldovei, a Bistriţi şa Tro- 
tuşuhu » . 400 

— «Ponturile pentru răndulala v&tajilor di harabagiî ci au a să 
răndui pi la ţinuturi u 400-44 1| 

— «Ponturi domncşlt pentru urmare fiişti cărue dregătopîu In 
.Klujba sa » . - , , • . . * 40l-40(> 

— «Socoliuţa pentru oareş cari agîutorîu a Ispravnicilor afară di 

îtafâ ca să să poată tcoriomisi, fără a să abaţi la catahrisii.» . 409 4 Ii 

— • Carte gpd dişchisă In ponturi pentru urmare ci ari a pază 
('ăpitanu ci să va orănduî la schele Sculoniî di cătră d-liiî 
boerîul nazfir a pocitilor Intru ale păzăl mirijiniL» ..... 41*2-414 

— i Cărţi ci ^ă dau cănd să răndueac Ispravnici noi cătnl Isprav- 
nicul ei să i-ănduoşti.» 414 

— aOătră Ispravnicii oe să scoatl» 4 Li 

-- *Călră lăcuîtori.T. ..,,...,,. .... 4l5-4hi 

1819 lunL «Carte din parto pre osQnţituluî E^)iscop UomiinuluT şi 
din pirte pre osfinţiî sale Milropolityluî cătră protopopi po- 
roncitoare «le pominire numilui pre înălţaluluî Domn pre \a 
bisencL» .,,... 417 

— «Boerii aloşî înpăfţUÎ p^^ la cu-ţilo Înălţaţilor Domni, » . . . 418 

— «Străgaro cătră pro o sfinţăc sa Mitropolilti şi câtră ddor boe- 

rii ce alcĂtiie^cu sf.ttul oblăduirii acestui piniînt al Moldavi|.»421-45i^ 
lâiO Septvr. 2. "Pentru pat;e înohcetă acum la Adriîanopoll.» . . 423-- 

— tTălniăcire Inplrătodcuîul ferm^ân soîit aioa In oraşu EşiI, la 
anul 1812 luni 9.» 427—4; 

fi) vuhim şt pe fe^lo din lăuitru ale scjrtelor legăturii se află următO^- 
rc!e însemnări : 
4t} Vii sc6rţi dinainte a legăturii: 
«In Dasar.ibia c^le pentru ţărani. 

«18 Fruntaşul^ şi fruntaş este acel cq are plugul luL 

• 12 Mijlocaşul, şi mijlocaş este c<*l ce are 4 boi. 

• 6 Codaiu'ţ şi cu laş este cel co are 2 bol, şi cel ce nu are nimic 
\stăzi la 27 a luniî Îmi Apr., a anduî 1828, la 3 cîasnrî de noapte, a- 
•mh la satul Coşănjîţa, In Basarabia, am luat tnşliitiţare câ ostile Ke- 
saro-Rosieneşlî a trecut Prulul iu Moldavic la 26 a însămuatei luni, noapte 
spre 2<î.» 

b> Pe Întâia Toe alba nepagîualik: 

*Din Focş5ni păn Iu Sâlistra sftnt opt poşli, prin ţara Muntinîasrii, dial 
şi apâ mari di trecut nu este, de cilt treci prin lArgol Buzâtdui şi do acole 
prin tărgul ItAmnicului SArat şi In Sfilislra, 

• Din Sâlistra păn la BAlcani 7 posti, din care 3 ciito 12 ciasurît una noâ, 
una zÂcî, şi alte âoik de opt. 

«Dâ U poalele B.Mcanului. şi păn5 la ceîa-laUâ posti larâ^î opt cîasurî» ins«i 
2 suişul, 2 mergire pe podi?, 2 coborăşul, şi 2 păn la posti de acole, de la 
poşlî apoi şi p;\n iu Ţangrad înnî sint 9. .\ po^ti m u'i, ci\tc d>? 12 cîasuri, 

CUsitri pin In Tari|fr«d : Din Kş\ păn in Focşiiii. 

Din Kocşi\ni pân In Sâlistra. 

Din Sâiiălra pan la poalele BMcannluT. 

Do la poalele Biilcanulvii p^n de ceia parte. 

De de ceîa parte de Balcani şi păn tn Ţarij^rad. • 35. 

• 82. 

. 7L 

• 8. 

«264. 
«Cai la pocîle cu bani — cate 403=^ute=5=sute.o 
c^ Pe f6eA a doua alM nepaf^inată : 

• b'tare înlAÎ a boerilor celor doTspHlzeci a ţării llomâneşti. 
•BaftH m^ri di Craiora, maî marile î,nudicătorîu a ţă.riî, şi ap»1ritorru hota- 
»r. 

• l^yof. miri. purtătorîu di griji peceţii Domneşti, şi miî mari d^e^^\lo^u 
In trebile cele ocărniuiloarî la pricinile biscriceşLi. 

•^pat. cel mari, mal marile al oştilor şi a poştilor. 

« Ki>/. eel mat'i, maî jnirile purtfttorlu di grîjîV pi>jti vinîturile ţ&riL 

• fW/. cel mari, vichilul Doninuluî. 

•Ctmetr ttl mari^ purtftloHul de grij& pişti lucpurilo celî trebaindoase la 
NbtboTu. 

• Vet B*hr, dregatorîul vinului la masa DomnTasoil, 
€ Vel Stoinic, maî marile pisii cuhni Domnîascfi. 

• Vel Corni*, mai marile pi3ti j,^'pajtil*^l Domnesc. 

«Boeriî di stare al doild 

• Vet Sarda 1%, povăţuTtopmt mazăltlor şi mai marilop purlitorlu di '-nijâ 
prisCe carâle taberd. 

•Ajfa. mal înainte s'au chemat căpitan di vânători şi ave numai aciasti 
Irfabft, îar pre urmă s au aşâzat dregătorîu di politii avan-l supt povăţuira 
«l: 1980 di ostaşT di poMţiî. 

• Vgt Meifeer, purtătorîu di ^rîjă pîsli masa Donmiască. 

• KW SlH^et', purtâtorîu di grijă pişti datul cărnii. 

• Vti fStat\ purtătorîu d'i pfrijă pişti datul păîidi 

• rw ,lri;rff^. mal marile pişti ţăi^'ani şi pisit încliisorile poîitieî i pişti 
akcîerii. « Vtl Portinitt, purLItorm di ^rija solilor şi aUi:»f Taroi oi vio dl la Pi 
|}i cari sănpjur li scoale iiiainle Vuevoduluî. 

« Vel Şâtrari^ raaî marile piste corturi. 

« Vel Clurfriu di (irie. purl&torîu di grrijâ asupra duci riî grăuluî ş\ a fânuIuT.» 

rf) Pe pa^'. 420: 

6 Mar vă cunosc vrednic de Îndatoriri, pentru c^irte ci asupra lui Ocliil 
l.cvcaiiosulj cîire cu Irii ani mai laninte s'au dai iu lipartu, dar mie acum rai 
î*aii Irâimes, de prisosită ^fîudtic cerire do crtâciiuic, care s'au adaos In scri- 
soare ta, pentru inlărzăere trăimeteni curbai oe-i mai cu zubavâ din alt oarenc, 
^i nu din prîcena voastră (după cum arătaţi} la mini darul îubilo, şi z&bo- 
vind lot dar Im! vini neaşteptat, pre dulce iupreuru\ şi pre ciustil. Darul 
nici o dală nu inbâtrăuoşte (după. cum să zace), ci di sîini de apurure ori când 
\a vinî, tătulr in vartule vitie, şi îasti lotdmuna drâfŢOstos şi frumon, şi 
ponlru acîasta şi acei vechi daiurjle cu frumusălile (vremele) uipreun;*» lî-au 
aşăzat sau fruinosuţAle (vreraele-l cu darurilf^. Decî vreme 'cu prilej rră.s^tid, 
<.Mi zăstămpun voi ceti. o 

e] Pe pai;. 435: 

■ [nsfuunăti de cuvinte Irebuincîons^ in alcăluiri de h\rlif» după frasue a 
Basarabiei. 1827 Noemv. 7. 

• Fomezctl. Insimnare pe jalobi de cătră unul din cîlenurî, oâ sau primit- 
Rrsohtfăf. tnsăknnnre pe jalobft, suu pe doclat de câtr& ua cîleiif ci trebue 

să sa facă. 

* Doclat. O tragere do lucrare pricinii de pe jalobe, de pe docomenturl şi 
de pe totă dela.w 

tSpra/cîtt Jurnal, Ucaz, Vipi^câ, OpredeUttie, Ptripiacă, Hfplic*ît ProtfSlt Jn- 
lijbS, Otnofănie, P/'edloJănie, Ifeffhistru, Apeîaţiia^ PoptJseAf Bopolntait, Opro* 
rerjănie.* 

O Pe pag, 436: 

«Sovelul este enslanţâîa ce maî înaltă a i»bIasleT lîasarabie, şi este alcă- 
tui t de 13 cllenurî, .'idecă : 5 DipoLaţî din parte Dvoriansviî, şi cu un Pred- 
vodetel a lor; 2 cîlenurî din parle Coronei; 2 IVezelelţă a gîudecAtoriîlor» 
ciimînalicîascĂ şi politicTascâ; Vili^Hibernalorul, Clubernatorul şi N&mesnicuJ 
l're/ideut, Dipotaţâi şi iVedvodetelul au Ueşle care dintre dlnşiî şi cale un 
candidat înpUnilor datorii lor tu lipsă, care iî^intu de Dvoriansfe aleşi, com- 
plotul (sic) lor la pricini este de 7 glasuri îar In ucazuri t^căleşli numai unuL 

nGludecătoriîa politiclriâcă e^^to o cuHlauţie alcătuită de ă cTlcauri, d din 
parte Dvoriansvei. şi 2 d'M parle Coronei adecă: un Sovetnic, şi un Pi 
zcdent.— Presudsvie aceştiî enstanţăi «^îuducă, hotărăşti, şi nemulţătnire 
dă acole, să apelarisesti la Senat 

«Gfudecătorâc cremenalicTască osie o Pre^ud^vie alcătuită de 3 cTlenurl, 
«dică: un Prezodeni, şi cu uu Asesor din parte Coronei, şi un Asesor din parte 
D\oriansveî. Şi pricinile ce le aduce âăngurî Intru Inplinirî, de căt pentru 
liriclnî foarte marî. sj adresarisăşti la Verliovnu Golovnosul di Sant-lVter- 
burglii. 

iPravitelsve ocărmuire să desparte iu doă expediţii, una luplinitoard dt? 
tot felîul de pricim, la care este Prezedent Gubernatorul şi inpreună şe- 
zătorî (cîlenurij: 2 din parte Vdorianaveî, un A^/esor şi un Sovetnic. şi 2 
din parte Coronjî (cu Gubcrnalorull, şi alta la care sănt şezători, iutăi Vi[- Gubernatoru, şi al doile 2 Sovetnicî din parte Coroni, şi p^zîşti enleresurilc 
haznalei, adecă pâzâre amanetărilor otcupurilor, slobozire lefilor, caznaoesca 
Oblastiî şi altele.» 

No. 96. 

In-folio. — 1 ftje-titlu şi 144 pagine.— Secol. XVIII. — Bibi. Scheiană. 

Deasupra titlului,. pe pag. 1, se află un desemn decorativ în arabesc, în negru 
şi roşu; asemenea la titlul de pe pag. 127, dar numii în negru şi abia în- 
ceput a fi colorat; titlul este închis într'un chenar desemnat cu ccrnelă; ti- 
tlul de pe pag. 1 este scris cu roşu. 

Legătura este In piele preste tot. 

Volumul cuprinde : 

I. «.Vcîastă carte ce să num3şte carto a doa a luî Cvisternu s'au 
scris de Gheorghie Vărnav, fiîul răpăosat. Necolaîu Vărnav biv vel 
iit(nicer): pentru zăbava sau învăţătura a nnultora, cariî vor vre 
să citîască cu înţălegire, în zilele pre înălţat Domnului nostru 
Mărie sa Constandin Dimitrie Muruz Vvod, în domnie întăîu, în 
anul al triîle a domniei Mirieî sale, la anul dola mintultoare pa- 
timă: 1780 Mart. 1.» Titlu pe fâsa nepaginată dela început 
«Carte al 2 a luî 0.>cisternii.» Cuprinsul volumului : 

Pentru areti 1 

Pentru deprindere 2 

Pentru atheizmos 3 

Pentru slobozenie • 4 

Pentru cei ce razimă într*alţil 6 

Pentru nefolosul jalobelor » 

Pentru tropea sau semna de biruinţile RimuluT 7 

Pentru cuvănt «... 9 

Pentru făţarnec 10 

Pentru Lieurga 11 

Pentru cugetele s&ngurălfiţii melo • 13 

Pentru cheltuială 15 

Pentru foc şi pentru apă » 

Pentru tăceri • 17 

Pentru muzica ... - 18 

Pentru draguste de sine 19 

Pentru pofta sau dorire 20 

Pentru plăns sau lacrămî • . . 21 

Pentru sl&b&clune 22 

Pentru moarte da grabnecă 23 

Bătrâneţile schimbă gustul 24 m Pentru că omul nu eslp deşi văruit .... 

Pentru găiiduri. . , 

Pentru voc ....••• 

Pentru că nu flă poate a place tuturora ' 

Pentru a să amesteca In lucrurile atluTa 

Pentru tovărăşie , , 

Pentru mih sau îndur.irc . , . . 

Pentru creştinătate 

Pentru nerăutate inimii 

Pentru a fâ^Adui lesne 

l^enfru ţ^dud . . , 

Pentru minte ce pofteşte să ste la toate în protivă. ..... 

Pentru indâmănă 

Pentru supunerfs sau ascultare • 

Pentru aflare slovelor 

Pentru gru ră m fin t uri , . , 

Pentru comite 

Pentru rasul ce intovărăşaşte pe norocire cla re . . . 

Pentru îsiprăvilc a uneî bucuriî fâr de veste 

Pentru stare unue ca mîne . , , 

Pentru rugăciune. . 

Pentru post 

Pentru argint 

Pentru buigueli sau 'cugetări le săngurătăţii meii 

Pentru chipul a păzi sănătate 

Pentru lucruri grele a le afliv in v^oul nostru 

Pentru deşertăciune celor maî mu!te găndurî sau sfaturi . . - 

Pentru odihnă - 

Pentru testameoturî sau dieti 

Pentru pildă ♦ 

Pentru neunire in norocire, şi pentru neunire între oeî sîiraci. . 

Pentru linişte , 

Pentru pocăinţă • . 

Pentru tara nemţască 

I*entru haractirîul veculuî nostru 

Pentru Inţălepdune .........* 

Insâranărî asupra cugetelor luî Chesariu, după bătălie de la Par^l 

Pentru neprieteşugul 

Pentru tineretă 

Socoti^lă asupra celor c^ zic într'un noroc 

Pentru credet 

Pentru arătare cîa de faţă. * 

Scrisoare iul Caton cătră riîuî său Marco Marţelu 

Pentru că esle bine a învăţă In toată vreme 

Pentru critica , 

Pentru cu^'etele săngurălătiî melî 

I*enlru a batjocuri sau a rade , . 

Pt*ntru a făgădui lui Dumnezău 27 

» 

28 

29 

30 

31 

32 

• 

31 
35 

• 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
4î 
41 
44 
45 
46 
48 
4Î> 
50 
51 
ht 
63 
54 

■ 
65 
&S 
5g 
BD 
62 
64 

m 

56 

(;; 
6» 

71 
73 
75 
T7 

78 221 -m^^^ 

Pentru paretisis - 8<J 

Pentru vorbele cele frumoasa în sângu ratate me 81 

Pentru săracul măndru » . ^ 83 

I'eiUru acîa maro legătură cu parte fiined^ică 85 

Pentru stare cîa primejdioasă a rainiijtrilor . . • 87 

Pentru slăbiciune socotelelor noaslri , . . 8S 

Pentru lucrurile ci are un om întăîept n sa feri 89 

Pentru Chicheron 90 

Pentru în ce razîmă areli , . 92 

Povestire unei vorbe cî-am avut la Padova cu un rabin. .... * 94 

Pentru vănat 98 

Pentru dreptate 91> 

Pentru filosoful Bâcratis . , » , \02 

<Jugete drepte a pun! la bucurie ci să cade la o sângurâiale , . . 103 

Pentru limbă lOG 

Pentru aslronomiîa , 107 

l*enlru nevinovâţiia 109 

Pentru desidemoriiîa . . , , . , . 110 

Pentru cunoştinţa de sine. 111 

Pentru ociLrmuîre celui in^âlept Iu norocire cîa re * . 112 

Pentru măgyliloriu sau dalcauc . 113 

Pentru copii ceî co nu sint după lege 115 

Pentru pierdere averilor sale 3 16 

Pentru cerere nepriiinitA , ... 117 

Pentru oaminiT de casă sau slu^t,*^! 118 

Pentru smerenie 119 

Pentru ideile ce-ra vin în săiigurătate me 120 

Cuprinsul volumului fâ^^ut de scriitorul lui ..... 123 

U. wPeotm luare preslăvîteî cetăţi Ţarigradulul, care şi 
nou Răm s'au chemat, care s'au robit de Mohamet al doîle, 
al optule inpârat al Turcilor, la anul 1454.» . 127 

111. însemnare despre inveţălura lui A^alboii filosoful din ci5ta PitagoriL 152 

^e scdrţa dinainte a legăturii se a HA următorele însemnări : 
1789 Vinerî Octomvrie în 12 sţ^ara ("sic) am sosăt şi eu aice la Scbitu 
fesăşlil, pe ploae şi aore fH'^) ...? trecănd Sâretîul pe la Brăteştî, ş'ace 
€aW era cât din Roman pân aîce In 6 pol ftf fi JumStatej clasuri, 

■ Intr al doîld anu după venire Nemţilor şi Muscalilor in pămăritu Moldovil 
fi U anul după îarua c6 cumplită, în 20 a luî Ghsnarî anul 1790. am mersu 
*3 bi-ienc& dî-am ascultat slujba liturghiei fimd numai In j*mbelî. 

Pe pag 164 se alU scris: «Ce livre apartient â Mr. Aleco Vornovo.» 

Po âc6r(a de la sfărşit se atlX treî reţete de medicamente: 
«Pentru friguri», «Pentru durere cipuluî», «lleţitâ pentru tu*ă.» 7r*1«>!io. — Foî 18, — Secol. XIX. — Bibi Sclieianâ. 
Pe fala legâtaciî oslo imprimat în litere aurite: tBliGLIiMIiNT DES 
COl.E.S PUBLJQl'E'^.- 
Pe foea 1 se allâ titlul : 

«Reglement a shoalelor publice din Prinţipatul Moldovii. ?ul) 
aiispiţiie Pre în. Domn Miliail Grigoriu Sturza Vvd, întocmit 
de r^pitropia îmvăţăturilor, Eşii 1838.» 

I*e dosul fnel 1 se allă următorea întărire domnt-scă : 

«După cercetare acestui reglement speţial de epitropie în- 
văţăturilor dl 130 §§ întocmit pentru povăţuire ramului de în- 
văţătură, încredinţăndu-ne că a jsali dispoziţăi sănt sîstîmalici şi 
întemieti pe prinţipiile silnteîlor noaslri relighiî, precum potriviţi 
cu trebuinţîle de faţă a patrii noastri, întărim acest aşăzănu\nl 
în toată a sa cuprindiri, spre a ii întocmai urmat, cu adastă 
însă că, dacă prin îndelungata sa puniri în îucrari sar disco- 
peri de neapărat oari-cari alţi prefaciri în priinţa luminării na- 
ţăonală, epitropila sâ aibă a ne propuni acele măsuri spre a 
hotăra celi de cuviinţă. 

(Locul peceţiî gpod) «Vel Post. procit. 

"No. 84. — 18B8 DcchemvriT 31 zile.>» 

No. 98. 

In- folio. —62 pagine —Secol. XIX. —Bibi. Sclieiană. 

p£ .<;o(jr(a dinainte a legăturii se aftă scris titlul: 

«BotoşanT 1825 — Condică de cărţT şi de fărmanurî tălmăcite.» 

Volumul cuprinde urmă ţârele: p. 

1. Cererea boeriloi* \C'h\ către Domn, spre a mijloci la locurile cuve- 
nite, cfi să nu se străoiutc Mahmet Aga Boşle^^i dinţc^ră. 

2. Scrisore din partea unul prieten câtro Domn, arCHăndu-i mulţu- 
mirea oe simte pentru ale^^erea sa ......* 2 

3. Jalbă către Domn, pentru cerere de mila ......... \ 

4. «năfetă pentru c«rni*la. 1825 Mai 14» . ti 

6 8cns6ro de fulicitare pentru alegere la Domnie .... 

6* Scris<»re câtre Cut-zul Glicop^hie Cantacozino, ca să nu mal st.t- 

ru^şcă pe hingă Moldoveni a se uni cu eteristiî grecî, precum ^i In pri- 
vinţa jafurilor şi rfipirilop comise de aceştia . . * 6—8 

7. Scns6re către Beizadt\ aduct^iidu-T uririşi felicitări pentru ale* 
geren păntiteluî aeCk la Domnie 

6. Scrisore către Beizad^, in privinţa alegerii părintelui s6a la 
Domnie . . * 9-10 ă2H 

Pag. 

y Jalbi elitre Bei«ide Neculaohi, ptiiitru aeordare;v unei slujbe . . It) 

10. lînchipuîre Cîeliiî adevărat creştin." 11 

11. 1822 Ghenr. 29. Cartea prin care se face cunoscut luî Ştefannchi 
Vogonde, că esle liitârit de Caîniaram al Moldovei. La .sfiii'^iiit: <«8"aii 

cetii In Spulârlîa curţii i^^ospod la .î da^urî din zi.* 12" 

12. Scrisore de ertâcFiine şi desp.lrţenio. 13 

13. •Peotm un Gospodar,» U 

14. «Nota laî Lord Straufort cătră Divanul lurccsc, cnri nu slujit 
drept temeiul la coufeianţiln, di 30 Av^j^. şi cari au isprăvit priiniirile 

ce sau făcut cătrfi Divan. j . . . 15 -lf> 

15. «Odesa 6 Ocv. O. N." Scrisore relativă la conferinţa din 30 
August, ţinuta la Constau linoptjie, în pricinile grecesc! şi altele. ... 19 >20 

16. a Veniturile Moldaviei,« . . . 21 

17. -CheUuelile.. 22 

IH. «Tălmăcire a înpărătesouluî Fermau, .sosăt aice in oraşul Kşl, 

la anul 1822 in 9 lulî.* . 23-24 

19. 1825 Apr. 28 Botoşint. Scnsdre către Dometilan .\rhiniandrit şi 

♦Stareţ m-reî N<>raţu şi 8ecu, trimeţ6ndu*î nisce lucruri, pentru ca să se 

fac^ rutrAciunî de ajutor şi scâpare de bolâ 2,^ 

20- Scrisore câtre marele Vizir, valiul Silistreî, pentru baniî ce trebue 

a se trimite Domnului la Ţarigrad. • 2t> 

21. 1823 Apr. 29. «Ponturile pentru lucrul ce sau socotit sâ lucrezi 
lăcuitoriî ce sânt pe moşiile aîlora, dupX hotărăr*S şi dupîl hrisovul 
Domnului Grlgorie Alexandru Uhitu Vvod din let 1777».. . , . . .27—30 

22. «Fermanul prin care s<1 râiidue.^ti Domn şi obli\duUonu Prinţi- 
patului Moldavvil pe Măriîa-sa loan Sandul Stur/a Vvodv. La aniî 1237, 

24 alunei Şeval 31-3i 

23. •Bocriî ce au drit a Iun baniî scutelnicilor pu caftanilsf ce au, 

p« anul 1833. 33-61 No. m lo-folio. — Foî 2 şt pagine 36D. — Secol. XIX. — Bibi. Scheianâ. 

Legat frumos In piele verde peste tot şi cu multe llorî imprimate cu aur. 

Pe dou6 foî nepag'inate la început se alia de doue ort următorul titlu: 

"Reglementul Organic a Prinţipatulut Moltioviî (Moldav viei >. 
— Eşil.« 
Pe pnf*ina 1 se află urmSt6rele i 

'^Mărire Sa fnpăratul, binevoind a poronci alcătuire unul co- 
rniţei într'adinsu tle boerî Moldoveni şi Român! supl prezedenţie 
adi vârâtul ui sfetnic de stat Mincîaclii, spre a ^ăli înhunălăţirile 
cerute de stare de acum a îmbe Prinţi paturilor, şi orânduind 
ca acest comitet să să înpartă în ramul moldovenesL; şi româ- 
nesc, fieşti cari supt prezedenţie sus adivăratuluî sfetnic de stat 224 noî Vislernicul Coslailii Canlacuzino, şi Vornic Mihail Sturza 
râîiduij! de eeseîen(ie sa Domnul deplin înpulernicit prezident ni 
divanurilor NJoldavvieî şi Valaliicl Gheneral Liotenant Jolluhin, 
şi noî Visternicul Ulieorghie Catargiu şi Vornicul Coslachi Co- 
nachi, aieşî do cătra obşliiisca Adunare, după prcdlojănio de supt 
No. 1824 din 17 Iulie, de a fi mudulărî Coniiletuluî pentru Mol- 
do vva^ nî-am adunat în Bucureşti la 29 lulî 1829, supt prcze- 
denţie adivăratulut sfetnic de stat Mincîaehi, cari le ari enstruc- 
ţii ce privesc asupra acestorT înbunătăţirî, şi ne vom Îndeletnici 
întru lucrare părţilor alcătuitoare al acestui Keglenient, şi fiiciind 
de fieşti cari câţi un capitul deosăbit, după satire şi ah^ăluire 
f ieşti căruia, îl vom supuni cercetări! ecselenţie! sale Domnului 
deplin inputernicit prezedent, urmând într'acest chip pănâ să va 
isprăvi tot lucrul de reforma pentru Moldova. 

•Urmiază iscăli turiL- ; 
•iVezedentul ComileluWî MincTaohi. 
tGlieorghie Calar-fnu Vislernic 
«CosUtitîn CaiUacuzirio Vi-sLernic. 
wCostantin Conăchi Vornic. 
«JJihail Sturza Vornic. 

• Tălmăcit de mine secretari ut şi redactorul Gheorghie Asachl Agă.»i 

• Scara» <pa*f. 363) însămiiăloare de celi ci să cuprind In ăclaslă redacţie 
a organicescului Upy-leraeuL» 

♦Cap. I* — l^enlru alegire DoranuIuL F»ţa 

• Cap. ÎL~ Pentru organizaţie ^i însuşirile abicînuîtiî obşteşlil Adu- 
n&rK.. .. .,..,...,.,. 19 

«Cap. IIL— Ueglomenlul de liiiaui^u . . . .» . . * 2tî 

ft Capul ai ÎV. — I'enlru Stalul adminisUalîv » I^î> 

fCapu al V. — ne^Icnienlul de com<?rţie.i» 

• Capu al VI — lU'glemcnlul carinliiiilor." 

• (.'apul ai VIL— Heglt-mpiuui pentru jiuidarnieri.» 

«•Temeiurile orgaivizatieî mihţiei In 4 lillnrî» 234 

«Capul ai Viii.— Uî'induiaia ^'iudcnătoriască .... .> ....... 275 

• Cap al IX. — Dospuziţiiie g'heneraie . . . .» ........... 327 

Din Beguîamentul Ort/ante af Mofffotei B'afl publicai in text românesc (Efî, 

In lipfgrnli:i Ali>inoîi, mal IntAî. la 1KH5, Capul ai VIII, apoi la 18^7, Cap. II, 
III, i\\ V, \ I, VIII şi IX; Caţiitolele I şi Vil n(i fost interraiate în copii mai 
miăcriple In unele exemplare (Bibi. Acad. S. 6.779). 1^ 184C (laşii, Tipografiar" 
InsliluUd Albinei) s'aQ Uparit aceleaşi 7 capele, f&râ I şi VII, sub tulul j^v- 
neral îirtjlrmenttil Organic a Prinţipntuhti MofdoreJ. Tote capelele s'afl tîpAi 
tii edjţia francezii : K^gUment Organique <ff ta PrincipauU (U ăIo'd<ipt4 — Net 
yofck, ChrM fon* Ira ttbtairet, (FârA sn). 226 No 100. 

Biiîo. - Foî 18D, - Secol. XVIIL — Bibi Scbeiană. 
Pe foea 1 se afli iirmât6rea parte de titlu; 

tf Intru care coprinde toate istoriile a tuturor Domnilor din- 
ceputul ţâriî dela întâiul Domnu Radul Negrul Voevod pănâ 
acuma la domnila de a doo a Măriî sale luî Nit-olae Alexandru 
Voevod. Acum de iznoavă Hcrisă din porun€a Mării sale pre lu- 
minatului şi pre înnălţatutuî Domnului nostru Io Nicolae Alexan- 
dru Vvd, întru al un-spre-zecile an dintru a dooa domniîe a 
Măriî sale, De Radul logofoţclul de Divan, sin Miliaîu Ieromo- 
nahul Lupescul. La aniî de la, zidire lumi! 7238, Iar de la 
naştere Domnului nostru îs. Hs. 1729 luna luî Octomv. 3L*> Volumul are următorul euprins: FdEa 1. iltftoiuit Ţării Ru năniffti de eăt%d au dincăUcat pravoslavnici 
creştini.» 2 

2. Radul Negru Voevod . . . . i ot Analaşî i Fâgara^î herteg . - . 2 v. 

3. «De aîc<^ sâ Incsepe poveste altor Domni care au venit pre urma 
NetrruluT Vodâ....« 3 

4. «De aîce să începe istorila luî Mihai Vod&, feciorul luî l'âtraşco 
Vodă, carele multe războaie au fâcut cu Turcii pentru creştifiâlate» 24 

6. «Aîc^ fasemnăm pentru poveste Iul Simeon VoîevoJ.w ... 34 v. 

fAîce însemnăm izvodul cărţii al luî Theofan patriîarhul Ierusa- 
limului pentru minune sfinteî lumini care si pogoară la sfintele 
noastre paşti — » 47 

M Do aîc^ începem poveste de cine au venit Domn U\ urma 
Juî Griporile Vodă.> »i3 v. 

7. «începătura istorii vieţii luminatului şi pft5 creştinului Domnu- 
lui Ţârii Româneşti Io CostandinB. Basarab Vvd de când Duumezeu 
cu Domnila Tau Încoronat pentru vremi le şi intăraplârile ce în pă- 
măntul acesta în zilile Măriî sale sau îuiămplat.w . , 79 

5. -De aîce sint cele ce au seris Kir Rafail monahul carele pre 
nume mireoesc Iau chemat Radul Popescu biv vel Dvornic.» . . . 129 v. 

a .Domnila luî Ştefan Vodă. tăt 1222« (1714). . 133 v. 

10. Domniîa Mării sale Iu Niculae Vodă, fiîul pri5 slăvituluî Ale- 
xandru EIxaporitulţ adică sfetnic dă taîuă al puternicii lupărâţiî a 
Otomanilor, let 7224* (1716) 138 v. 

11. Domnila Măriî aale lut loan Vodă, văldt 7225» (1717|. ... 148 v. 

12. «Domnila a doao a Mări! luî Nicolae Vodă, Ic't 7227» (1719}. , 152 v, 
13 *Cade-să ca să semnăm aîcc şi câţi coconi au dăruit Dumne- 
zeu Domnului cu Doamna Mării salo Smaranda • 165 

Manuteripte românegei. 1 ^ 228 14. tDiri riiila hil Dumnezeu şi din norocul MiiHî sale Domnului t^^^» 
nostru, având pnco in ţarii, m*am îndemnat a scriîe din cele ce a'au 
Întâmplat pân alte pârli.» . 165 v. 

15. «Aîcâ lăsăm istoriîa ŢănI Runiâneşii» scrind cele oe s'au tn* 
tămplat prin alte părţi sireîne** 172 \- 

16. «Pentru venirL- prr fericitului Patrilarh al Ierusalimului aîci 

în ţară,» 174 v. 

17. «Pentru turburar»^ şi zarfa ce au fost între Tătari In anul 
acesta.» . . . , , . . , 175 v, 

18. «Pentru înpreunare Hanului cu Serascherul In ce chîp şi cu 

ce cinste au priiriiit Paşa pe Hanul.» 178 v 

19. «Pentru patimn şi multa nevoie ce au petrecut Moldovenii şi 

pentru buna chi^erni-^rja ce au fâcut Domnul aîct^ în Iară.* . . . 1711 v. 

20. "Pentru Dumitraşcu llatmanu când au fug"it la Tătari.» . . iSO v. 

21. «Pentru gătire şi călătoriîa Măriî sale Nicolaîe Vo«lă către 

Smil.» 181 %-. 

32. «Pentru nunta liiulul Măriî sale Niculae Vodă Cost[an]di, bel* 
zacle.j» , . . , 185 v- 

23. «rPenlru purcedorc patriîarhuluî ia Moldova, după nunta iilului 
Mănî sale Nicolaîe Vodă Constatidin beîzaad^.» . . . , 186 

24. «Pentru mer^rere patriîarhuluî la Ţarigrad.» . • 

25. «Pentru cele ce s'au întâmplat plntr'alte părţi streine» 187 

Volumul se termină cu următorea notă finală <f. 187 v.)* 

«Până aîce am scris cele ce sau întâmplat pană în săvârşitul 

a zec6 ani dintru a dooa Domni© a Mărit sal© Nicolaîe vodă; 

Tar de aîce înnainte cu ajutorul şl mila lut Dumnezeu voî serile 

începănd de la al un-spre-zecile an înnainie.» No. lai. 

In-foUo. — Foî 81 (sfirşitul lipsesce). — Secol. XVHI. — Bibi. 
Titlurile în text şi deasupra tuturor pai^inelor, iniţialele la fnoeputul alf^ 
neatelor, aniî, multe imme propriî şi numerele foilor sînt scrise cu roşu, 
Legat In piele preste tot. 
Pe foea 1 următorul titlu : 

«Pentru începem ne mul ut celui slâvit& şi vechtuaSlavenilorâ.» 

Urm^ză apoi urmălorele pârţî ale scrierii: T^^ 

"Pentru numele şi limba Slavenilor. i 

«Pentru slobozird, ^aft volnioila SlavonilorQ.» 

•Pentru treî părţi a lumiî oe aă chiaraă: Astîa, Africa şi Evropa. 

Înştiinţare In scurt pentru Asila.» 2 

«Pentru Afnca.» « 

• Pentru Evropa.* 3 

■ Pentru norodul ruBescQ, sau statorniciîa rusască, şi pentru numiri* 

lor, sau porecla lorQ. 227 JF6e«_ 

• Pentru norodul Sarniatieî, şi pentru porecla lor •> 3 v. 

• Pentru norodul lioxolianilnr. şi porecla lorQ.» , . , . . , . . 4 
••Pentru Mosah strămoşul Staveiiilor şi pentru n<*mulil Inhu ... 4 v- 

• Pentru numind norodului MoscovicescQ. şi pentru cetate inpărâtescă.» b 

• Pentru Cozarî.» , . . , 5 v. 

• Pentru Ţimbri»» ..... 

• Pentru slăvită şi mar*^ cetate a Ctiievuluî şi pentru începutul eî.» 6 

• Pentru începutul cniazilora Chievuluî, şi pentru zidire cetâţiî Chie- 

vuîuî şi pentru numele luî.» , - . , . 6 v. 

«Pentru moartt^ luî Cliie, ŞtecQ şi IlorevCi, şi pentru moştenitorii 

lor, ce au fost după dânşii.» . , » 7 

tDe cândQ au înc**putft lluşiî a şti carte.» * 

■ IncA pentru Ru^i, sau pentru Rosiîaniî ceî despre pârţde inieziî 

iiopţr, şi pentru marele Novo;,'"orodu.» , . 7 v. 

«Pentru cnîajiîa luî Uuricfl şi a fraţilor iuî in pământul Hoaie'.* . 8 
■Pentru OscoldOi şi Dirîl, nt^mul Chievuluî, curaCi au îiiceputâ stăpâ- 

niilo în ChievQ.o . « 

• Pentru cnlajjîa luî I^^^oru Ruricovici, inpreunil eu OIîţii, neniulu luî,» 8 v. 

• Pentru slăpâuin!* lui OleţjO in Chievu, şi pentru moai-tL' tul» ... ■ 

• Pentru cnîajiîa luî Iţ^orO Ruricovîcî, !n Cliievfl, dupâ Olt^Q.» , . . H v, 
«Pentru c(maji)îa cnlaghineî ceî mari anume Ol|*fi, in CliievQ» . . •» 

«Pentru meri^rere ce dintâi a Olgăî cătrâ DrevenT.» 10 

«Pentru mergere Olţrăî a doa îarăşf cătră Drevt>nu» ...... îO v, 

«Pentru m«T;.^ere Olgă.1 în Ţarigrad şi pentru botezarO el.« . . . . îl 

«Pentru cnîajiîa luî Svîatoslav Igorovîcî In Ulitevfi şi pentru moarta 

murei şi buni! credincioa^o cneghinî lileniî.» 12 v. 

«Pentru despărţire cnîajiilor a fiilor luî Bvîatoslavtl, şi pentru raoar* 

W luL» 13 

«Pentru cnîajiîa luî laropolcu fecîor luî SvdtoslavA în Chievft.» . . 13 v, 

•Pentru venire luî Vladiinir cnîazuluî celuT mare, focîor luî Sveto- 

elftv !n Chievu. pentru cnîajie, pentru botezfl şi pentru toalfi viiata luîj» U 

•Pentru cnîajiîa raareluî cniazH Vladimir In Chievtl, şi Intru toată 

Rosfîa» şi pentru stăpânire luî.™ 14 v. 

•Pentru idoli.» 16 

• Pentru trager*^ In vale sau turnării apel.» Iov. 

«Pentru rauerile luî Vîadimir. 16 v. 

-Pentru viteji de luî Vladiminl.« , . . . . . 17 

«Pentru Belogurodul ouma s'au milntuita de Inpresurare lui ou z6mâ 

do Aină.» ,..,.... » 

«Pentru biruinţa luî Vladimir asupra I'econizilor, supla Pereîaslavem, 

de la care l^ireiasiavulu s'aâ ehiomatrm 17 v 

vPontru solii ce veniîa de multe felîurî de nemuri, afâtuindu-l cătrâ 

a loru credinţă.» . Ui 

• Pentru venire solilor greceşti câtrâ Vladimir.w . . 19 v. 
«P«nlru sfatul lui Vladimir pentru credinţă, şi pentru trimiteri so- 

lilorit» , 20 

«Pentru Întoarcere solilor cătră Vladimir..* 21 

■Pentru mergere luî Vladimir In ţara grecîască pentru bote/Q.» . 31 v 228 «Pentru botexul liti VJadimir, şi pcnlrii nuntp tul > 

«Pentru botezul a tot norodul Chievului şi a toată Uosiîa.» 

» Pentru botezul feciorilor Iul Vladioiir.»* 

• înştiinţare de cilte oH saO botezat Huşiî maî Iniiainle de Vbdimirt 
şl pâm\ Ia Ifipă-raţila luj.» 23 v. 

"Pe/jtru întAriri' ce desAvir^it a pravoslavnicei credinţA In Hostia, 

şi poutru deznlidiV'inarr' idoliiorO " 24 \ 

"Pentru bisLTJca priî sfintei Născătoarei de Dumnezâu Des^atina.» . 2â\. 

• Pentru m^rgero Iul Vladimir cătra SujdalQ, cătră llostovO, ^i tAtrâ 
marele Novogorod.i , . 26 

• Pentru despărţiri' cnîajiilor BuailorQ dela Vlâdimir feciorilor sai ». • 

«F'entru prestăvire luî Vlâdimir, i«* , 27 

«Mulţămire kiî Dumnexău de la toţi Huşii pentru nemărturisitul lui 

darQ.j» ...... . 27 V. 

aPentru cnTajiîa luî SvîatopoîcQ în CliievG, în anulă dela zidire luiniî 
6525 iară de la Hs: 1017.- 28 \, 

■ Pentru cnlajiia lut faroslav îti ChievO, in anii dela zidire lumii 
6616 îar de la Hs: 1W9.. 29 

•Pentru cnlajifa în Chlevâ a marelu! CnîazQ Izîaslav laroslavicl. şi 
pentru temeîiîa bisdricif Pecer^chii încă de lemnîi.» 29 v. 

«pentru a doa izgonire a lui I^iaslavu din CbievQ, şi pentrti ten)e« 
liia bisericii Peccrscliiî ceî mari de piatră, şi perdru frumust^ţa el^ şi 
pentru ograda ce de piatră a toată mâaă.stir^.» 30 v. 

• Pentru cnîajtîa luî Vaevolod laroslavicî In ChievQ.» . , , . .U \. 
iPt'Otru cnlajiîa luî Mihail Sviatopolcft l^îaslavici iu Chievtl.» . 

«pHţUru cniajjîa Un Vladimir, feciorul Iul Vsevolod Monomahul In 
Chievâ.»' 32 V. 

«Înştiinţare să fie de acTasta: Ruşii singurî stăpânitorîT, de unde a(X 
Inceputâ a purtii cunună inpărăti^scă.t» 33 

«Pentru cniajiîa luî MstislavCl, feciorul lut Vladimir Monomah* In 
Chieva.i. 34 

«Pentru cniajiia luî laropoloCk, feciorul lui VladimirQ Monomah in 
Chieva.» 34 V. 

«Inştiitiţare precum au răsplătit laropolcA Iui Doleslav nieşterşugO 
eu miişlerşugQ » 36 

«Al doilcS meşterşug de izbândă a luî laropoleCk asupra lui BoleâlavQ.* 3d v. 

«pentru felluri de cnîazi ta Chie%'{i, carii unulQ pre altul soot^ din 
scaun.» ....,, , * 36 

«larăş pentru fetiur! de cnîazi in Chieva, şt pentru izgonirt' din 
scaun . dintru râzboaele cele dintre dănşil* 37 

«Pentru oniajifa luT Mstiâlav tziaslavicî în ChievO. şi pentru al^I enlazT 
ce aa stăpânit Chievul* ....,...,.....,,,. 37 f. 

«Pentru c-niajila luî Roman cnîazuld Smolentfcăt In ChievCl.» 39 

• Pentru cnîajiîa In ChievQ a Iul laroslavii Iziaiiîavicj.» ..... • 
«înştiinţare pentru acTasta o& n'au blagoslovit pe Romanâ< samo- 

derjeţul Roşii» Episcopul legii greceşti din Eparhiia Vladimiruluî, ca 

să să bată creştin cu creştin, fără cap de pricină.» , • . . '39 \ «Gîilcîava pentru stoliţa saino dcrjavieî Uosiet, şi pentru gooin* 

cnîazuhiî dela Uugurî sa(i dela Veagherî,w 40 

4penlru felTurî de cnîazî aî Chievaluî.» ..,.,.. 40 v. 

«Pentru caîajiîa Iul Miiiail Vsevok»vicî Iu Chievîi, şi pentru venirii 

rAuluî credincios Batio.^ ,........,.,,..,..... 41 v. 

«Pentru râsipire lavreî Peceracăl Chievuluî ct^ frumoasă»» . , . . 42 
tPentru buna vestire a sfintet niănă-stiri Pecerscăî, de când au în- 
ceput îar a siuji sfânta liturghie intr inaa.n . 42 v. 

'Peutru câţî anî aii fost cnîajiîa Chievuluî supt jugul TatarilorQ.» . •» 
■ Pentru înştiinţare marelui cnîazd Diraitrie. cum că păgânul Mamaî 

ro*-^rge cu oaste asupra Ruşilor. * . 43 

«Pentru trimitere daruiilor dela marele cnîazii Dimilrie cătră Mamaî.* 44 

•Pentru trimiten'î strâjii diutâî.i * 44 v, 

«Pentru trimitere al doil*} straje.» 45 

• Pentru venird cnlazilor ruseştî şi voevoziT, şi mulţi vitejî la Moscfl » 45 v* 

•Pentru merger^:- Zahariel in urdie cătră Mamaî.» , » 

•Pentru cârtii luî Mamaî, «Itnl marele cnîa/. Dimitrie.w 46 

• Pentru eşire Zaharieî dela Mamaî.»- - . . . 46 v, 

•Pentru venir*:' Zahaneî din solie la Mo9c<i,» .,,..,.,>.. 47 

•Pentru niurţrertî marelui cnîazîl Diniitrie îa milnăstiri^ sfintei Troiţe.» 47 v, 
•Pentru mt-rgert^ marelui cnîazCi Dimitrie dîn Mosc-iî în protiva celor 

(âra Dumnezău Agarcnî. «■ 48 v^ 

Pentru mergenî marelui cnlazil Dimitrie la Colomnu, şi pentru 

[s^zare polcurilor.» , . 49 v 

• Pentru trimiterii străjîlor, dela marele cnîazQ Dimitrie, şi pentru 
irba luî Olgil Rizanschiî şi Olgherdu Litovsohii. eăcî au' raersfl 

criiazil Dimitrie la răxijoîu.» fKl 

• Pentru venirt' a doî fraţi, feciorii luî Olgherda, ajutorîu marelui 
enlazd Dimitrie.» . 51 

•Pentru tr^ceni Donului, şi pentru luare limbii dela Mamai» . . 52 
«Pentru aşezară oştilor la războiu, şi pentru lutârire lulurorCl polcu- 

nlorO de marele cnîaz Diniitrie şi pentru rugăcIun«S Iul," 53 

•Pentru vraja luî Dimitrie Volinulii.» 54 v, 

•Pentru arătare sfinţilorCi mucenici Boria şi GlebQ.» 55 v. 

• Pentru eşire amâriduror oştilor la războîu, şi pentru aşezar(^ de 
narele cnîazâ Dimitrie in locul său pe Mihad» şi pentru cart».* dela 
Serşrhie, şi pentru vitejiia hu Peresvt'lCi călugărul 56 

• Carte dela Egumenul Serghie.» 5*jv. 

• Pentni clasul cel amarQ şi înfricoşotQ. Intru carele mulţime multă 

de zidire luî DumnezăQ la războlu au băutCi paharul morţii.* . , 58 

• Pentru vedi-re cerîuluî deschis.» 58 v, 

-Pentru eşire polcurilor celor ascunse după dumbravă, şi pentru 

biruinţa preste Tătari.» . ..... 59 v. 

•Pentru strângen* oştilor creştineşti, 1 ieste carele la sti-gul său, şi 
pentru cercară şi allarc mareluî cnîazfl Dimitrie, şi pentru mare bucu- 

Tiv. a biruinţiî preste Tătarî » GO v. 

«Pentru inblare mareluî cnîazu Dimitrie pintrc trupuri,» 61 v, 

•Pentru socotire polcurilor» şi numîirarc celor ucis.» 02 v. 2 30 

«Pentru îuUiarcere ce cu mare bucurie la Moscft a marelui ciilazD 
Dimitrie.» , . . . , . . . , . 63 v 

•Pentru mergero luarelm ctiîazQ Dimitrîe cAtră sfftnta inftn&stir^ 
Troiţei.» 64 \ 

«Pentru peiri* luî Mamaî.» 65 

«Pentru cuîajiîa Cliievuluî suplu gTugul cel cumplit îil TâtarihorO : şi 
pentru cnîa/iî Gliii3vuluî diti parte.» 

*Pentru luari*' srauuuluî ceiiiţiî t'hievuluî de Ghedemiii omnsul Li- 
toviî şi pentru supunere csiîajieî ChievuUiI suptă LilfA j» ...... 68 

nPetitru acfiiata: de unde 2 Mitropoliei iu Rosiîii, unul In Moscu, al- 
tul iu Ohieva?» ,...,.......,. 

«Cade-.s& a şti de aclasta: de cAiui s*au înpodobit cotatei Moscuiui cu 
scaunul Patriîarţîieî ?» . 69 

«IVntry micşuran't mareî cnlajiî a Chievuluî întru vOevo/,ie.» ... 70 V, 

«l'entru ititoarcere cetâţiî Chievuluî îarâş la stăpânire inpJrAte^eâ.» 71 v. 

«Pentru venir<'^ Bîsurmainl(>rfl ântâî supt Cighirinî.t 72 \. 

• Pentru a doa venire a BisurinanilorQ suptQ CMghirini 73 *, 

flPentru pre slăvită biruiuţîi asupra Turcilor şi a Tiitarilorxl ee ad 

fostu in munte.» 74 

«l^ejilru venirt^ oştiî crftştiueştî supt Cîghiriuî.». 76 

«Pentru întoarcere oştilor creştineşti dela GebHnî şi pentru 'fu^a 

Turcilor şi a Tătarilor <le oţitile pravoslavnicilor.» ........ 76 \. 

• Pentru venire niulţimel puterii inpărAteştt şi a oştiî Zaporojeneştî 
|a Cliievu. iu anul dela xidirt^ lumiî 7187 îară dela naştere luî IU: 
1679» 77 V. 

«Dupsi oc^^zul Mîtririî înpârăteştî oşlî multe la numâru di» Malo- 
Ilosiîa ct>-u veiiil la Chievil» ....... , 711 v. 

Pe faţa dinlluiitru a ficorţoî leo-ăturiî se ullă urmâtorele Insemn&H : 

alncepui a scrie poveste pentru începere nemuluî celuî slftvit 
al Slavenilor») 

«De pi acîa«tă carte am îuat izvod şi am scris un iitopisăţu •> 

«Aeîastâ carte sau scris de smeritul Nicanor.^' 
«Toţii omul tle supt soard 
«Gândii îl vine clasul moare.» 
pe f6eii alb^'i dela început eate aciris cu roşu : 
«Să sa ştie cănd am scris — It 72B1 (1753) Mal 10.» 

No. 102. 

înfolio. - Foî 2 şi 2S'i pagine, — Secol. XVIII. — Bibi. Scheianâ. 
Pe f6pa albîl dela început are acest litiu: 

«Grammaiica luî Macarie: s'au scris la condecă.» 

Pe spatele legăturii se afla .«icri.^ titlul : 

«Gramatica: Mold : a Pârintelui Macarie Arhimand.» 
231 

F*e dosul foeî 1 dela început este scris : 

«întru numele şi slava a sfinteî, de viaţă făcătoareT şi nedes- 
părţitei Troiţei, a tatălui şi a fiîuluî şi a duhului slânt, alcă- 
tuitu-s'au adastă grammatică rumân6scă, în zilele pre luminatei 
şi de Dumnezău încoronatei Imperatriţel noastrel Ecaterineî 
Alecsievneî a toatei Roşiei, şi a naslidnăculul eil, a marelui Cneaz 
ŢesarevicI Pavel PetrovicI, acuma cu mila Domnului Dumnezău 
şi a toatei Moldaviel înpărăţâtoare fiind, şi s'au typărit în stînta 
şi Dumnezălasca Mitropolila laşilor, cu blagoslovenila a preos- 
finţitulul Arhiepiscopului şi a Mitropolitului a toatei Moldaviel 
Kvriu Kyr Gavriil, şi cu toată cheltuiala a preblagorodniculul şi 
pravoslavnicului marelui cneaz al Moldaviel loan Cantacuzin 
Delenul, a marelui Vistiîarlu, dela anul cel mântuitorlu întru (alb) 
în luna lui {alb) în (alb) zile, de smeritul întru typogralî falb).» 

Fe foea a 2-a dela Început se află: 

«Despre părintele şi făcătorlul Grammaticeî, cătră pre slăvitul 
Cneazul Moldaviel, loannul Cantacuzinul, marele Vistilarlul 

«Stihuri iroiceşti : 
«loanne Cneazule al Moldaviel 
«Gram maţi ca adastă, mare slava scrie 
"Blagorodimel talei întraiu acum şi eşin(?))) 

«Despre acestaşi cătră doritul cetitorlu 

«Stihuri adoniceşti: 
«Căantacuzin 
«Numele, viţa 
«Luminat strâgă. 
«Dorite vino, 
«Prin mine gustă 
«Dregere bună; 
«Gustare Ia şi 
«Obştimel să dă.» 

«Despre part6 cărţii cătră ctitor 

«Stihuri adoniceşti: 
«Numele tău, 
«Prin mine fi-va 
«Soare lumii. 232 «Şi eşintl din trup, 
«Nu te va uîtâ 

«Daţiia, Iaşii, 
«Muntele, CorbuL» 

(♦Despre făcălorîul carfit, cătră îubitorîul de înţelepciune c»- 

titorîul ş:rammatlcul 

«< Stih urî iroiceşti: 
«A ta parte fusă şi gram maţi ca cîasta 
«Runiunt^sca acuma, cărieî zua 
uDă-I şi noapte tu, zuzele (?) lasă, 
«iCa frumos să iii^ şi mare în traîu.» «Cătră cetitorîu, ca despre parte cărţit 

«Stihuri adoniceştî : 
«Or cine din voî 
«Dorire avu, 
«Să îae bunul, 
«Din mine ll-va, 
«Si mare şi bun.» 

«Ca despre faţa Lavrel Dragomirneî 

«Stihuri adoniceştî cătră doritul cetitorlu ; 

«Rodit-am ţiia, 

«O fiîce, dădui u 

«Scriere^ pârgă 

«A grammaticiL 

«Gustă-o, o Ia,») 

Scrierea este împărţită In modul următor : 

• întâia Carte, — Cele opt pârţî ale ciivătiLuluî.» 
«T&Iare a c«lor opt părţî ale cuvati tulul, şi 'a soboniiceşlel tălcuireî şi 

câtiLiirei şi a poeticeştiî adăugării acestora. Alcătuita pre limba rumăn^^eS 
de Macarie lercuuoiiahul Pai.şiescul Dragoininu-nuL» 

• Pentru despărţire slovelor. — Pentru slovnire. — Pentru gr&ire. — Peniru 
cuvânt. — Pentru nume. — Pentru nâmuH. — Pentru chtpurL — Penini 
forme. — Pentru nuraărurî. — Pentru cădere. - Pentru prosodiî.» F. 1—5 

• Pentru închelarei» (artiool). .,.....,..,.. • 3 
«Pentru despărţire numelor şi a plecărilor* (declininlor). . ^ 15 

• Plec&rî intru ncIasLă Grammattoă rumăn^că sănt doao^zecl şi doao.* « * 

«Pentru numile ctile numărătoare.» » 29 

«Pentru graiu» (verb).— «Pentru plecări (sănt cincî),» — «Penlru ne- I 
233 Fdea 
[sălii Ireî}.»— Pentru chipurî (sânt doao). —«Pentru forme (sânt 
— «Pentru numărurî (sânt doao),»-- «Pentru f^ţe (sânt treî).» 
itru anî <aniT, sau vreniile sânt şi la noi şasei.i -- «Pentru In- 

jug&rl isdut treî-zccî şi pjitru)." BO 

•Pentru Ifi-Ioc*Je-nuTninlei» tprfJimmelci 217 

i» Pentru lutAia- punerile» (preposiţiilei ,..,.., 2â3 

• Pentru sprc-graîu* (adverb) 224 

■ Pentru let^tură» ^conjuncţie) . 225 

•Pentru chipurile isvorilrilor cuvintelor (âânt şapte).8 

• Pentru prosodie.«» — «Pentru toşceu'i -^ <i Pentru chipurile cele ce 
cad Intru numire.i» — «Pentru fiitaia-punerile, cu care căderi să al'*ă- 
tuesca — «Pentru patcmiJe cuvintelor.» — nPrenienir^.D -- aLepâdarâ.» 2^7 

«Pentru alcâtvâre graiurilor duprc neamuri « * . 229 

•Cartea doao.— . . Pravelile şi cî^tioanele scrienî ceiî drcpie, adecă 

a or tho^' rafiei.» , , ... 236 

^Cfirtm a treia,— A rumâneştiî gramniaticel acestiel, şi partd a treia 
îi meşteşugului celui făcătorîu de stihuri a poeticii.» (La pag. â76: 
•8fAr^itul Poeticii •) 260 

■ Pentru incovălata . . . adecă camora, aşăzatil e şi la înpărtăşirî a su 
pune, spre despărţiri înmulţi tonului număr. •> . . 277 

In-io'io. — Foî 180 U la început nepa^inate, 174 numerotate de scriitorul 
volumului, 2 străine), — Secol XVIII. ~ Fost al luî \L Kogălniceanu ; dă- 
ruit Academiei de Ministeriul Instr. publ. la 1883. 

.Scris frumos de aceeaşi mână (afară de cele 2 foî străine de la yfirşit): 
titlurile, iniţialele mari la capitole şi cele miel Ia alineate şi la numele 
proprii In text, precum şi numerele, sint scrise cu roşu. La început dea- 
supra titlului •l're^Io.slovie» e*ite un cap de paginft de llorî desemnat iu roşu, 
iar la f6ea 1 deasupra titlului «Domnii ŢĂrăI» sst© altul desemnat lr> roşu 
Şl nepru. 

Volumul este legat tare In scorţe de lemn îmbrăcate in piele preste tot ; 

rhţa scorţeî dinainte este imprimată stema Moldovei intre iniţialele Kb. M. 
B. K. .H lU. (Io Mihail Rucovită Voevod Domn Ţerel Moldovei); deasupra 
şî sub stemă in doue pârţî vorba A1îT(J-riH«Sh. 

Letopiseţul Ţerel Moldovei întocmit după cele scrise de Ureche 
Vornicul, de Miron Coslin şi alţii 

Volumul are cuprinderea urmfttore: 

1. •Predoslovie pentru descălecatul ţărâî Moldovei, cart* îaste insămnată 
de r&pou&atul Urdke Vornicul . . .»> (Textul publ. de Kogăln. in Letopiseţe, 
Tora. I, ed. 1, laşi 1843. pag. 96). 

2. Pentru ijderenila Moldovenilor» (de Eustratie Logofătul). Kogăln. in 
Letop., F, ed. 1, Apendix, pag. 3—5. 

3 «Domnii Ţărâi Moldovei şi viaţa lor...»; la sfj'rşit (f6ea 73): «Pană aid 
de pre izvodul răpouaatuluî Urdke Vornicul.» Kogăln. Letop. f. 
Foile 1^73. 
4, «Viaţa Domnilor Ţârâl Moldovei dela a doa domnie a lui Aron VodA, 
ce sau scris de pre izvodul răj)ou!>aluIuî Miron Costân* ce-au fost l^gof&l 
Mare.' h'ogdtn. Letop., I, 215—355. — l'oea din unna cu sfir^iiul hiHesfe. — 
Foile 74-174. 

6, Sfirşitul utieî povestiri cum s"aQ adus la 1G07, la niAuâstirea SAcuî in 
Moldova, moşlela — uu picior— al S-tuluî loaa Eiolezăloj ui. — 2 loi. 

Pe scorta de la sfirşit se ailă urmâtdrea însemnare: 

^Să-s ştie câridu au vinii mazilie Mariî sale luî Vodâ In ţara Romăne.sc 
fiindu cu a patra domnie în zua de Vinire mare în 14 din a luî Oel ta 
velet 72401 (1731). 

Pe sc6rta le»âturiî dela început sa scris : 

• Sultan Ahniet căndu au tăet capul luî Osman Ghihae ş*a luî Oftjer efdnde 
sft-s ştiî într'o Vineri în paspiece zile a lui Dechemv., dupA acee al zeeeltj 
zile au adus capul lui Aii pase Intro Duminică In 23 zile a luî Dechemv, 
7220 (1711^, acestu Aîi pase zicu că cându au mărsu la dansul sk-î o capul 
să fi întrebat ce-ţî vinit, au capul .să-m luaţi, îar ei au spus şi le-u râ^pua» 
S&-I lasă să facă namac, ce fâcăndu naniac au fostu o spat lângă sine, oe 
îndată au dat la eî, ci cî 1 ridat au dat afar, îar I^ngă Capigi baş au fostu 

d . . c ş-au Intrat la dânsul şi l-au lovit I . . , ii . . Ir'o m&nA 

ş-au sciipat spaJa de . . ce scăpăndu spaia de a mân l-au prensu şi l-au 
omorătu.» 

No, 104. 

In-folio. — Foî 353 (15 înainte nepaginate, 338 numerotate). — SecoL 
XVIII (1800). — Cump6rat de b anticarul Şaraga din laşT, la 3 Pebr, IBO-L 

Scris de aceeaşi mână; titlurile şi iniţialele capitolelor şi ale unor frase 
sint fcrise cu roşu. 

LegîMura in table de lemn îmbrăcate în piele presta tot. 

La început, pe f6ea albă de lângă scorţa legăturii, se află următorul titlu 
scris mai tăr4ict decât volumul: 

• Letopisăţile ţeril Moldoviî, scrisă de Vornicul Grigorie Ureche 
şi de Logolătu Miron CostinQ, copiate şi prescurtate alcî, pre- 
Incrându-se cu puţine ore care modificărî după alte nrianuscrisă 
niaî vechî, în anul 1800 luna Iulie 12 zile.» 

La sflrşttul volumului, f6ea 338, se află scris de mâna scriitorului: 

(«Sfârşit şi luT Dumnezeu laudă. Şi au luat sfârşit cu agîu- 
lorîul luî Dumnezeu acest Letopisiţ, la anul IHQO Iulie 12.. 

Pe f6ea XIV dela Început se altă însemnarea ; 

«Acestu Litopisis scris de răpousatul meu bunicu Medeinîcerlu 
Toader Sion, părinte a răps: meu părinte Stolnic lordaclie Sion, 
l-am dai pre Iubitului meu nepotu Tojănu fiîu fiîuîui meu d: că- 
pitan u lancu, prăvind în brudiîul meu nepotu dragoste, plăcere 
şi Iubire de învăţătură şi ştiinţi eu nemărginită silînţi, şi credu 235 brudiul meu nepotu dup^ silinţa ce întrebuinţazri cu învăţă- 
turile, va n un al 2-le poetu Glieoryrhiî Sion, şi va face cinste, 
laudă şi lui dar şi familit, păstrând acesta ca antică în familie 
pentru a lui să perde. «(1]869 luH 16 laşiî. 

«Costache Sion Paliarnic.> 

Pe 8 foî nepagiiiate la început se atlâ: 

•PinaxQ. Adecă Insămnare de c^le ce să allă Intru acest hronograf, 
- La sfirşilul acestuî «pîriax» este scris: «Pună aici s'au atlat l<5topi>5iţul avns 
de Urc^ke Vornicul şi Miroa Logofâtiiifu» 

Pe foea 179, după a doua domnie a lut Aron Vodă se află scris. «Păn& 
aic^ sau găsit scris l»Hopisiţul ţării de Urrke Vornicul.» 

Pe aceoa^î foe începe: «Lelopisiţul ţăriî Moldoviî dela domniîa luî Aron 
Vodă, «cris de Miron LogofritulQ » 

No. 105. 
In-folio. — Foî 6S (nuroerolaţia oriţ,qnalâ arată 277 fol, decî din volum 
6a0 perdut multe foî), — Secul, XIX. 
Pe fnţa sc6rţeî le*,ăturiî se atlă titlul: 

«Condica respectivilor prenomerantî.* 

Volumul cuprinde o listă de prenuuieraii^T pentru tipărirea uneî * Condici 
Civile», de «lurisconsultul Hiatului Cămtnarîu llristian Flelitennialier»», pre- 

m şi corespondenţa cu diferite autorităţi i-eiativă la respAudirea liste- 
lor de prenunieraţiunc, şi tiote din diferiţî autori pentru tipărirea acestei 
condici, precum şi copil după mal multe scrisori adresate de jurisconsult ta 
per:j6ne private. 

Pe f6ea 61 ae află o poesie intitulată : 

•Hunîadj ş.i 8eceui.» 

La început (loea 1) se afli o «Dedicaţie» cătră Mihail Grigonu Sturza 
Voevod tipărită şi făcută îii 4 strofe de câte O versuri. Este scris cu mâna 
pe ea de Flehtenniaher : «laşî 1838, 25 .Septemvrie. - Alcătuită de Câmi- 
narlu Hristian Flehtenmaher îurisconsultul StatuluL 

Pe fOea 2 este tipăriiilr flnşitiinltire pentru tipăriri unii Codicî civile.,.» 
cu programul scrierii, Arc data «îaşil 1838^ 25 SeplemvrieB şi numele 
autorului. fnblio. — Foî 323. 
Pe fop» l are titlul: No, 106 
Secol XIX. «Condică ghenerală de documenlurî şi matricule a shoalilor 
naţionale din Moldova, din nou restaurate sub domnia M. S. 
Domnului I. S. Sturza V.Vd. de Epitropia învăţăturilor: Preo- 
silnţia sa părintele Mitropolit Kirio Kir Veniamin^ D-luî Hat. 
236 Constantin Mavrocordat şi D. Vorn. MLhail Sturza. ReferedarTul 
învăţăturilor Ag-a Gheorghi Âsachi. EşI 1828. • fl 

Pe foea 156 are următorul titlu: ^^^| 

* Condica matricolă a sholerîlor ce să priimesc cu ţinere Ia 
Institui eo cheltuîala caseî shoalilor de la annl 1828 — Adao- 
Lj^ându-să cătră aceştia şi Oî dregrătorilor Statului cariT, în pu- 
teră Organicului Regflement, au drit de la anul 1832 a aşâza 
pe aT lor fit la Institutul public de educaţie.») 

Volumul cuprinde umiătnrele: 

L 1828 Martie 28. laşî. — Aiiaforaua Hpitropiî învăţăturilor pu- 
blice dela l Ghen. 1^28, întărită de M. S. Domnul loan Sandu Slurza 
VV(i pentru hiliinţarti şcolelor naţionale In mănăstire afinţilor Tri- 
Erarljî.", . , . 4 

2. iSâ*^ Aprilie 4. Inşi, — «Ţidula dom ncdCĂ câtrA preosfiuţitul Mi- 
tropolit şi D-lor boerî epitropL» ....,..., 9 

3. 1828 Martie 1 Iaşi. «Copia contractului cu U-luT Profesorul Sâu- 
lescu-j . - 9 V. 

4. 1828 Mart. 1 bşî. — «Copia conlracLuluî cu D. protesorul Fabian.» 11 

5. 1828 Mart, l. laşî. — Ordinul Epitropieî şcolelor naţionale din 
Moldova, prin care se orîndue^te Iconomu! Conatantin» catehec la Gim- 
nasiul din Trei-Erarhi ...,,. 12 v. 

6. 18j38 Mart. 1. laşL — Numirea preotului loan ca profesor la 
şcola normală .... 13 v. 

7. 1830 Noemvrie 14. — «Actul alingător de leălrâ ghimnazieî Va- 
siliane cu care ad Inzâstrat-o ctitorul eî fericitul Domn Vasdie la 1644 * 14 v. 

H. 1833 Aprilie 4. «Decretul D. Plenipoteiit Prizident al Prinţi pa* 
turilor supt \o. 455i . . , 19 

9. «Legifuirile Organ icescul ui lieglement atingătoare de ramul în- 
văţăturilor» 20 

IU. (1836 Ianuarie 7u — Referatul Epitropieî sculelor publice din 
Moldova, relativ la mutarea şcoleî de fete, din încăperile de la m-rea 
Bărboi u intraltele mal incăpSlorp 24 

11. — Adresa Obşteştii Adunări a Moldoveîi prin care recomanda 
Domnului slrguinţa referendaruluî şcolelor publice Gheorghe Aaachi 
f\ a celor-lalţt profesori 25 

12. — Raportul referendaruluî lnv<5ţăturilor publice cătră Divanul 
Domnesc, în privinţa hotârîriî Obşteştii Adunări, ca să se iea din 
stâplnirea m-rei Treî-Erarhl feredeulfşi moşiile Cîopoul, Truşeniî, Agiu- 
deni! şi Hechitenii şi să se dea In stăpânirea Epitropieî învăţăturilor 
publice . * * , 4 

13. — «Catalogul tinerilor primiţî cu cheltuiala Epitropieî la Insti- 
tutul sfinţilor Treî-Erarhr.i pe anul 1828-1837 16D 2S1 No. 107. 

In-folio. — Foî 307. - 8ecoL XVIII 0762). — Cuinp«raL dda 8. FI. Marian 
la Martie 1897, 

Multe titlurî şi iniţiale îa începutul capitolelor sînt sorise cu negura şi cu 
roşu* 

Pe f6ea 1 are litlul : 

«Cuvinte şi învăţături a cuviosului părintelui nostru Efrem 
Sîrul, înpreună şi cu oare care vieţile sfinţilor tălmăcite de pe 
grecie în limbă rumânescă de Mihalce ce-u fost Logofăt de taină, 
deci găsind eu acel izvod m'am apucat de l-am scris cu chel- 
tuiala şi cu oetenela m6, fiind Dom nu ţărâi Mold. Io loan Theo- 
dorâ Voevod, şi purtând cărma pravoslavieî preosfinţitul părin- 
tele Mitropolit Kiriu Kiriu Gavrii!, frate cu Măriîa sa, fiindu-m 
hrana în sfânta Mănăstire a Sacul uK unde o am^ şi scris, sme- 
ritul monah Rafai!, la anii de la Adam 7270, Iar de la Its. 1762 
Agust 13. > 
Pe doaul titlului se allă: 
Stihuri asupra cuviosului Efrimu SiriTanul.» 

*Elrim Siriîanul au fostu om pămănten, 

Luptându să într'aclastă lume ca un oştt^n. 
Cel minunaţii, cu 'imba îngerescă, 

Grâindu purure la parte călugărescă» 
Pre lume cu toate bunătăţile eî să o părăsim, 

Şi de vecînica viîaţâ să ne sârguim, 
Bogăţila şi slava lumii laete o amăgire, 

Că prin mijlocire lor nu vom lua nici o spăsire, 
Fugiţi de Iubire de argint, că veţî lua munca neîncetată, 

Cu zavisnicîî şi cu Olţcirnicii la Iad veţî lua pL . . ,— 
Monaşilor, feriţi-vă de Iubire de argintu^ 

Căcî ca mâine veţî să mergeţi în pământii, 
Pârăsiţi-vă de multa clevetire, 

Că nu veţî alia nicî un fel de mântuire, 
Lăsaţi-vă, şi urâţi de tot cele lumeşti» 

Urmând purure din suflet cele duhovniceşti, 
Monah Rafail mam trudit scriind, 

Ertaţi*!, precum şi scriptura învaţă grăind.» 
Pe fdea 2^ v, se află următorul f^pilof,': 
iSfârşitu şi Iu! Dumnezeu laudă. «Slavă, cinste şi închinăciune celuî în Troiţă, iniula Dumnezeu 
care ne-u ajutat după început do amft ajunsu şi sErşilul^că precum 
doreşte cerbul, llind însetat (de izvoarfde apeloru), şî precum do 
rescu cel ce călătoresc»'i pre maro de limanul uel cu adăpostire 
asfijdere mal mult ^m dorit eu ca să vâzu «l^rşitul eârţiî ace^tila, 
ca să ite izvod. 

«Pentru acîasta, Iubiţilor cclitorf, (uirii vă vell întâmpla a cili 
pre acîastă sianlă carte, bucuraţi-vă în Domnul şi pentru dragoste 
!ui Ms. vă rugaţi şi pentru mine păcătosul, şi ori ce greşalâ 
veţî atla, în cuvinte sau In slove, îndreptaţi cu duhul hlândeţelorft, 
nei>uindu-ne în pnnos^ nicî defâimându-ne, liindu că toţî purtăm 
omenescă lire, gre şi neputincioasă; direptO aceia, precum lasle 
cu neputinţă, cel ce să naşte în lume a nu gust^ şi din paharul 
morţii; sau omul trăind pre lume a nu păcătui, aşa şi scriitorlul. 
a scăpa l"ără de greşale la care mă rou: de obşte să mă ertaţî, 
ca să aflaţî şi voî ertare în clasul judecăţii de la ILs, înpăratul 
vitlor şi al morţilor, fiind că veţî afla multe yreşale, msâ în 
slove pentru lunecare şi neputinţa trecerii a ochilor şi a măint 
tar în cuvinte pentru tălmăcind de pe grecie spre înţelesul ru- 
mânescu, pre căt s'au putut a să alcătui şi a să apropia voroava, 
că macarîj că am avut izvod rumuneacu (precum am scris ta 
început), dar de Ia carte cuviosului E]frem ce tiparnică gre- 
claseă nu m'am depărtat, urmând la toate decî cu adastă carte 
m'am zăbovit în anul dîntăT, adecă răcodciie dupe ce m'am 
prostit Ia acTastă sfântă mănăstire Sacul, unde şi metaniîa mî-am 
pus. -' Şi sau scris acîaslă carte în şapte luni de păcătosul 
monah Ralail, Martie 20, 176Ljo 

Pe f6ea 307 v. se aftă însemnaru urmâlore scrisă de u«i scriitor posterior: 
Adastă carte laste scrisă de un părinte anume Ralail mo- 
nah, în mănăstire Sacului la anii de la Hs. 1761, şi g-att 
sfârşit 176:i Avgust,» 

Voluraul Bre următorul cuprins: 1. «Scarăi 2. «A cuvIosuluT părintelui nostru EfremQ «ărilanul epistolie adecă 
carte, cătrâ loan Monahul, pentru răbdare, şi pontru ca să nu .h& aniă- 
ff<5sca şi să cr^^zâ şi să nădăjduîască cinevaş tti fe'ăndurile luT. şi la ci'îa 
ce-î va veni în miute şi pentru curâţănie ca sâ-ş Inîrikn&M poftele tpupuluî.t 6 

3. «învăţătură dintâi pentru cftlugăra nou şi pentru iscusănie.» . 10 

i -învăţătură a doao.* ţ^^^ I 239 ^ 5. «InvAţitiiră a treTa.» 

6. «Cuvăntiil aJ patruM.» , . 

7. «tnv^ţi\tupj\ a patra, cuvăntu al citicil^i.» . . . 

8. «Capul dintăî. Pentru Ucuseaie aJecă iapte bune.» 

9* 'Ciipul al doile.s 

10. f Capa ai treile. > 

11. «Capul a patrule.» 

12. «Capul al cincile.» 

13. 'Capu al şosăle.» 

U. «CapQ al şaplele»» 

16. tCapa al optule.' . 

16. »Cap(l al tioaole.» ... 

17. iCapa alu zecele. ...,.., 

18. ■CuvAntu hiainte pentru ca sâ socot^scâ omul îjitru sine.» . . 

19. iCuvinle sAhâslreştî zăcAndCi: îa-te aminte pre tine omule Insuţrt.* 

20. «CflpQ alQ doile. - Pildă.- ... . . . 

21. «Capo aîQ treile. — Pentru războiul ft trupuluL» .... 

22. «Capu alu patrule.» , 

^23. «CapQ alQ cincile, a pârinteluî iiosiru Efrein.» , . . , . 

tCapâ alQ şasăl^. » ..,..., 

• CapQ aÎQ şaptelu, . . 

• CapQ alQ optule. , 

27. «CapCl alQ noaole. . . 

28 -Capii alil zecek^.- 

29. «Capa ala unsprâz^cele.» 

30. «CapO alQ doasprâz6:» 

31. «Pentru ck nu să cade ââ, rădemu şi să glumim, ci să pl&u^emCi 
şi să Muspinăjnu şi să ne Iritrjstămft pre no! pentru păcatele [loaatre.- 

32. t învăţături pentru duliuvnicîască şi bună viaţă, spre NeofUQ mo- 
Qâhul s'au acris. — Capu alil patrule.- , 

33. •F*enlru dir^pta viaţă. — Cap. 89.» 

34. «Ale cuviostilul părintelui nostru Efremfl fericiri.» 

35. «Ale acestuîaşO felîuri de Învăţături cătră sihastrii. »• 

38. «îndemnare cătră dumnezeiasca credinţă si iscusen ie.— învăţătura 

i doao. 

37. «Cătră slhaitrj de curăudu săhăstnţu. — învăţătura a treîa.» 

38. < învăţătură a patra.» 

39. «La sihastri! de curâudft săhastriţî. — luvuţătura a cinc«5,» . . 

40. -învăţătură a şîasa.* 

41. «învăţătură a şîaptia.» 

• învăţătură a opta.» . 

• învăţătură a noao u . 

• învăţătură a z^oEa. ...... . . 

• Ii i a un.sprăz<.ce • . . 

I; ia doaospră/A'co." . . . , . 

• învăţătură a treiîasprAzccîa • . . . 24 \ 
2b 

25 V, 
27 

28 V. 

29 V. 
32 

32 v. 
33 
34 
Ho 

35 V. 
m y. 
38 

3*J V, 
43 

46 V. 
49 
&0 

50 V 

53 V. 

66 
73 V. 

82 

83 

84 V. 
86 V. 
86 
86 V. 
87 
88 V. 
8!i V. 
90 V- 
92 
» 
93 V. 258 «Slavă, cinste şi închinăciune celuî în '' ;j4vl 

icare nc^-u ajutat după începui de am*"' ne vJ 

[doreşte cerbul, (îind însetat M '^ i 

«ţd I 

'rescâ cej ce călătoresc*' ' 1 

aşijdere mal mult * .,7^.] 

rCa să fie izvod im 

«Pentru o ^^,,, 102 

'pre aclasf '^J(«t0i tot a aceluîaş sfânlu pikrinl*».» , 105 vj 

Ij . ir . ,,' ^,7 '^,i^';^^j;^f, pentru fu,L%^ dintr'unlocQ livlr'jdlu^ 106 vj 

' '''■'''' (/'*'''^**'/a:flş. « cloaozeci şi palru »> . . . . lOŞvJ 

"'* i;;:^. ?' -'•'-''■• ■ "o^- 

I o» ;l^,il""': ^ doaosK'ci ţi opia.» .IU 

I "^ jii'*'*"f iMitO InvalA oS sil carte creştinulO sA fie dcpărtato 

I J? • ''^"*" iwJi""""'" *' ^*'* ''^ răutate, ndecâ sJV nu ţie mânie şi 

,Vf '*^{imra <-» ^'•eî^ecilln . ... UGv. 

I ^ *. ^lAtu""*^ precumil să c;ide Qiuuia su m:iij*,^âe pre ceî intristaţO 

** ' îe"J"'*^ P**^ ^^^ lenevoşi spre pocftiuţă.« 117%% 

şi ^ Ufyi\\M\}t^ cum şi cu ce nevoinţă să cade sâ facă cetaiiie cel 

i'SW pL'îitru ca să asculte fralif.» , . . . 130 vJ 

^ij7 «(*av?lntil «n potrivă pentru feciorie şi pentru curăţenie, cănda 
HTjivouJ adecă iapumşte pre ora pentru curvie şi pentru ţiăcata, şi 

^^otru c^l c^ răspunde in potriva » - 121 

OS, «învăţătura pentru ourătânie şi fecTorie.» . . , . . . 1^^ 

6y. aJfjvAţâtură pentru ca să nu-ş amăgîaşcă ochii călugărul c*u- 

i.lndt'i spre toate laturile, ci să c^ute In ^losQ şi iiitrebâcîune ui ce chip 

bA potoleşte găndul curvii şi alte g-ănduri, de să apăra omul de bu- 

I cule şi de odihna, sau de nu să va pâzi de acestîa. râ^punsu.» . , * 124 v^ 

I 70. «Învăţătură pentru ca să râbdămO cu blănd<îţe |i cu linişte scăr- 

I bele care ni să hilămplă.»' . 126 

I 71. Cuvănttl cătr& cei nesupusa^ şi pentru aşăzămănt şl frjcn Iu! 
Dumiieieu şi ^riudecata ce va să fie cănd va veni Domnul Hs.i . . \2$ 

72. «luvăţătură pentru evlavie şi smerenie.p ....*,,. l^âvj 

73. «InvăţAtură pentru acei ce cada şi greşăsc dinQ lenevjre lor^ 

şi sft curăţăscQ cu pricinile păotelorCt, — CuvAutCi al trei zeci şi noao.i» 134 

74. «Cuvăuia cătră fratele ct-au crizulu, şi pentru pocăinţă învăţătură.» 138 

75. «Cil nu să cade sn ne g^iurămO niol să grăim de rău. — tnvă- 
Vătura a patruzeci şi doao • 143 

76. «Cuvăntul acesta faste şi spune că maî bine şi mai de folos l^te, 
, să priimasc4 omul nuntă do cMH !iă se smintt^scă şi să să supere de 
' pofta trupului.» ...» 145 

77. «tnvîiţătură pentru drago«le.» 146 

7K. tA acestuîaşâ răspundere cătră fratele care au Întrebata pentru 

IU preotul, de vrîame ce dumnezeiasca scriptura ce vîache /.ice pentru 

Fdca 

Di preotul c& feciorii luî grâila râu iu potriva luî Dumnezeu, şi nu-i 
iDVâţa precum auzimu ci le poronciîa şi-i invăţa, — Râspynsu.u . , 147 

79. «Pentru frica lui Dumnezeu şi Invâţâlurâ a patruzeci şi uua,« . 15Q 

80. *Câlrâ Evloghie, Irivăţfttură a patruzeci şi doao.» J52 v, 

81. «CuvĂntQ şi învâţătură câlră fratele cei lenevodQ oarele zice. câ 

mk voi lâsa şi mk voi duce In lume.» 155 y 

8*1. «InvAţălură pentru cel cu năravQ râu.» ..,....,. igj y 

83. «Pentru deosilbirîa vieţi» călugăreşti cu acel mereneşti» ... 163 

84. «Ale acestuiaţ^ cuviosului EfremQ, capete o sută, cum poate 
ciueva a^ să smerc^câ « 164 

85. ftîntrebAcUine. — Pentru co sA leneveşte şi nu rabdă Ia chilia lui 
fiatele? Uăspunsul.» 176 v. 

86. «Aice invaţă ca să fie călugărul desăvârşit şi iscusita Intru toate.i 183 v. 

87. •CuvătilU pentru darul şi â<^îutnrml cei dumnezeeseCi. . . , . 192 v, 

88. «Pentru cleveti ria şi limba caro grăiaşte Hale şi cuvinte orăte 

şt pentru patimi şi pentru pofte rele.» Ij/fî y. 

89. An Sămbăta a lăsatului de brănză alft cuviosuhii părinlelnf nostru 
Efremil Şirul, cuvântQ pentru părinţii ce a'au săvârşita.» . . , . , 202 v. 

90. *i\ cuviosului părintelui nostru Ma<%irie Eghiptt^nul, voroavă 
Ijilru care Itivaţă pentru daruri şi pentru de sineş ^tăpânitoriu, şi pen- 
tru vrtkiuiciia n^oiulul oraenescu. — Întrebare.» ........ 2&3 v. 

91. «La zi înlâîu a lui Septemvrie. Viaţa, petr^cer^ cuviosului pă- 
rintelui nostru Stmeonu a celui dm Mandra, adecă 8tălpnicu!uî,» . . 215 v. 

0S. «Strădania sfanţului slăvituluî mucenicii Mamantâ, in luna Iu! 
Sept. In doao zile.» . , 229 v. 

93. •Muoenia sfintei mare mucen iţei şi pnUăuda tel Evfîmiei. Sept. 16 u 234 v. 

94. fViaţa şi petr6cer<J cuviosului părioteluî nostru Chinacfl pust- 
nicul, U Septemvrie 29.» . , 239 

95. «Viaţa, peti-i^cere şi muceniîa sfinţilorîl şi lăudaţilor mucetncî Chi- 
|)H!an şi Iustinii, la luna luî Octom. 2, zile.* . , 213 

96. iMucenia sfintei muceniţe Haniinit, la luna lui Octomvrie in 5 
nle.*. . . . , , 97. «Muoenia sfăntuluî slăvitulul mucenicii Epimahâ, la Octom. hi 
31 de zile.» 

96, «Muoenia sfăutuluî marelui mucenicia Platon, la luna lut Noem- 
vrie în 18 zile.» 

99. «Mucenia şi povestiri" minuntlord sfântului sfinţitului mucenica 
Mode-^tu Arhiepiscop Ierusalimului, b luna luî Decliem. in 18 zile.» , 

100. ■ Muoenia sfinţilora z/Sca mucenici din Oritd, la luna lui Dechem 
?ri« Io 23 de zde.t 

101. «Cuvănta de laudă la Intălul mucenicii al lui Hs. Ştefana, la 
Intui Iul Dechem. In 37 de zile.» 

lOi. ■Mucenia i^fântului sfinţitului mueenicu Vlasie, Episcopul Se- 
naileî şi acei intru Ha. soţiile Iul, Fcvr. ÎL» ......... 

10&. «.^lucenia sGnţilora mucenici CleonicQ şi Evtropie, Iun-* 1»m Mart. 
tfl tnf «fle.» 

iot «Mucenia sfanţului sîăvilului mucenica TheodorQ şt a celura ce 249 
251 
263 v. 
257 
261 V. 
26:i V. Mmm»t»f^*f>f^ ,rt 26S V. 
272 

16 â 242 

au niîiftiirisitCi In preuiii cu dătiaul U l*erga Panifiliel, luna lut Aprilie 

In 19 zile.. 21S 

106. «Viaţa şi petrecere a cuvioâuluî părintelui nostru Petru Atho- 
nilulii.» * . , . , 282 

106- Bpovesiire straşnică a prc cuviosului pârinteluî nostru EfremQ 
Sirianul, pentru sfârşitul aceştiî lumi, şi pentru cujiiplitul autihrisia, 
carele va s& fie la 9f;irşitul vuculuî , şi pentru amarul şt cumplita 
răutate, ce va sâ fie pre lot omul cu sullet In trup. - 300 

No. 108. 

In- folio. - Foî 418 {înainte 9 uepag., 350 şi 59 ca numefotaţie originali). 
— Sec^l XVIII UÎ07|. — Bibi. ScheiariĂ, 

Titlurile, iniţialele capitolelor, periodelor, numelor proprii şi numerele 
sînt sorise cu roşu. Pe toiîe 1 dela amândouă pftrţile se allâ cAte un frou- 
tispiciu desemnat In florî cu roşu şi negru. 

Legătură in scorţe de lemn îrnbrâcate cu piele prcâte tot. 

Pe foea 1-a iiepaginată dela început, de asupra iScâreîn, se află scris de 
altă mân& maî târ4iCi titlul: 

«Adunare şi etrângire a multor istorii tăi maci re di pi Greoi© 
de Pătraşco Danovicî 3-lea Logof., şi pe urmă prescrisă cu cheU 
lulala luT Dimitriî Ursachi Stolnicul la aniiî de la zidire 7215 
lunT 30, îar de la Hs 1707*» — 

llronoi^raf — a se compara cu N-rtil 86. 

Pe fdea 1 se afli următorelo (comp. pag. 183) : 
«Stihuri predosloviT. 

«fLetopisâţu denu Grecie, Ce s'au scos pre Românie. 

«Cu învâţăturt prc bune, Şi cu istorii depline^ 

* Precum ceriul şi pămfmtul, F^ce Domnuld cu cuvântul, 

«Şi câte-8 pre cîastJi lume. Toate le deplini bine. 

«Maî apoî fece pre omul Şi-lâ închipui ca Domnul 

«Voe î-au daţii să-î să poată, Pespre zidire lui toata, 

tiară pentru nîascullare, DădeiQ la pedepsâ mare 

«Silii scoase denii raîu afară, Săi fie viaţa amară. 

«Şi deci! feceră roadă. CâtCi înplură lume toată. 

«Meşterşug^url învâţarft, Şi de oşti să apucară, 

«Rădicară *mpărăţie, Cine-şu ţara lut sâ ţie. 

uŞi pană astăzi de-tunce Pentr'acîasta îaste price 

«Şi ce s'au lăcutâ în lume^ Toate-aic6 ţi s'or spuni. 

Volumul cuprinde urmălurele : 
1. tScară. sau tabhl lutru care vei afla pre rând toate oăte s*au acds Io 
cartd acîasta.» — 9 foî nepaginate. I 
24B 
2. Hronograful deb Facerea Lumiî până la Biiltaa Murat îii aniî dela 
ris. 1624,— Impilrţit In 223 capete, (întocmai ca ta N-rul 86. pag. 184 — IM). 

- Foile 1-360. 

3. Partea a 3-a, formată din foile 1—59, cuprinde (comp. p. 190): 

— •tmrebar^ a Pr6 sfinţitului Silevestru Papa de RAm, caro s'au fâcutQ 
cu jidovii In RAm , , .» — Foile 1—8. 

— «Pentru sQntele c^lo din lume 7 f&cute şi aşăzate Sâboară . . .» —Foile 
8-36. 

— «Pentru moştiîle luî Co^tantîn tu parata ...» — Foea 36. 

— «Slovele ce era acrise pre Mormântul raarelut Costantin înpărat . . .» — 
Foea 36 v. 

— «Aio^ am scris lK)eniÎ6 a înpărăţiei Grecilor . , ,■ — F. 37. 

— «Aioe am scris pre rând căţi înpâraţT Samoderjeţî au tnpărăţit Ramul* 

- F. 38 V.- 39 V. 

— «Aic6 scrisăm pre puţin pentru Precurata şt pururîa fecioara Marîlâ . ..• 

- F. 39 V 

— «Precum au tnlrebat Avgustu Kesarîu pre Duhurile necurate Ia vră* 
jlalnfţa în capiştâ lui Apolon şl ce râapunsu au luat.» — F. 40. 

— «Precum ş'au vrăjit Faraon înpărat la capişto U vrâjelniţâ».— F, 40. 

— «Aio6 am scris pr43 rănd toţî înplraţiî creştini grecî Samoderjeţî 
C8a4T au înpărâţit Ţarigmduî ...» — F, 40 v. 

— «Aioi^ am scris . . . pe[n]tru toţî Iubitorii do Dumnezău Episcop! câţî 
au fostu pre rând în scaonul VizantieT . . .a — F. 43—48. 

— «Aic^ maî scrisăm o samă de Învăţături, dintru carete au Învăţat în- 
ţăleptul şi creştinul înpărat Vasîlie Makedon ...» — F. 48—59, 

Pe dosul ultimei foT se află scrise Inserauărîte următore: 

«Aclastă carte letopiseţul grecescu am văndut-o eu dum-sale vel Logofăt 
Sturzel, şi pentru credinţă am iscălit. Ermonah Vasilachi Ursachi.* 

«Adastă carte am cumpărat-o eu do la Vasiliîa Ursachi, cum arată scri- 
aoare luî Vasilîîa raal sus ia acîasta foia. L^t 7246 (1737)1 Noemv. 17, 

«Sturzi vel Logofăt.» 

No. 109, 

In-folio. ~ Foi 204, - Secol XVIII. - UibL Scheiană. 
Maî multe foî rupte, sflrşitul perdut. 

Pe f6ea 1-a titlul: 

• Predoslovie a aceşti! Cărţi ce s*au aşezat de mhte smeritulU 
Acav Ieromonah ^i Arhimandritul Oannichii (?) pentru toate prici- 
nile ce să cade fieşte căruia din Arhierei să judece.yy — F. 1 — 6. 

Volumul cuprinde apot urmâtorele : 

1. «Alto cuv&ntQ, ce cuprinde pentru cariî şi cine aă scris le- _^0* 
gile c6\e poltticeştTy şi de unde işu au începutul şi pentru ce s'afl 
flcuia le^Ie.» 7—9 _ 8*4 

2. ■Alta cuvânt ce cuprinde multe intru sinei, adeci pentru ca- 
noanele ce scriu sfinţii Apostoli şl sfinţii părinţi ai sfinteîorQ săboarâ 
şi pentru bc^rbaţit cei de Dumnezâu purtători, carel îş au scris 
deosăht ale lor canoane, şi pentru ce l<§-u numit canoane, Iară au 
cu altu nume.» • 9 

3. «F'eatru care sânt sâborăle, a toată lum^, şi peutru ce s& 
chiîamă a toata Iuîîi<§?i» .,.*,...,,,,.. 12 

4. I Pentru săboarăle c6le de loc care sânt şi pentru ce b& zicCl 

de locO ?» > . , • 

5. «Pentru cariî sint cei ce aQ scris canoanilo?» ....,«. 12 v. — 13 

6. «Pentru canoanele sfinţilorfl Apostoli Petră şi Pavelfl, cine 

îaste care Itî-u ^cris şi le u fâcutâ ac<5»le canoane pe numele lor?» 13 

7. «Pentru sAborul Iiitâîu In zilele a cĂruî Inpărat au fosl, şi 

câte canoane au fâcut(i?j» [Urm^zâr pe Hnd cele-lalte s&boare]. . , 13 v.— 21 

8. «Pănâ aice am săvârşit sfmtele 7 sâboarA a toată lumd şi 11 

de loc. De acum scriem câţî sfinţi au scris canoane deosă.bî.» . . 21 

9. «Adeverire pe scurt, pentru pravoslavnica şi luminată credinţa 
noastriL a creştinilor şi pentru grâirt^ de Dumnezâu,» ...... 23 

10. «Alta cuvAnt înainte pentru începutul cărţii aoeştiîa.» ... 26 v. 
ÎL nA fericitului Epifanje Episcopul Kiprulul povestire pe scurt 

pentru erisuri.' , . . . 27 v. 

12. «De aice începem Q a spune de eresurile ce au losetnoat 
Armenopol, care şi în Pravelă sint auzi'e şi scrise.» ....... 

13. «Începutul cărţii Vactiriîace să zice toiagu, sau pentru toate 
trebile. Şi întâlu pentru ceî ce să Itfpădâ de pravoslavnica credinţă, 
de Bă vor întoarce cum să cade a 11 priimiţî şi socotiţi despre 
sfânta besârică.u , . , . , 37—76 

14. «Pentru ducerâ Episcopilor şi a cHricilor de la scaunul lor> 
Precum şi diferitele can6ne ce s'aQ făcut prin sobore. şi alte 
cestiunî bisericesc! şi juridice 76—181* 

15. «Videnie minunată şi tntricoşată.w 189 — 191 

16. «r^entru spovedanie.» , . . , . . . 191 — lîfâ 

17. Pentru ceî ce -dă dreptul a judeca şi cerceta pe Archiereî, şi 

alte cestiunî bisericesc! şi juridice 193^201 

Pe sc6r(a dinainte a leg:ăturiî volumului se alU scris : 

«Acîastă carte foarte cu lireu este a să dobâml», 

■ Ce lucru este frumos In lume, de cât omul cu minte? 

«Ce lucru este maî pi lesni, de căt moartea fâr de vesti? 

«Ce vor vre a zaci, pentru acest de sus scrise, 

«Nu că sânt frumoase, făr numaî pentru oare^oe scoase, 

«Că de vor vre să socotiţf, iar la ce dintiî vor să vitiem. 

«Aceste sftnt scrise de mine, dar de Ilil tălmăcită. 

«Lume Inşălătoari, pe toţi oamenii omoară. 

«Oru st&păni Doamni, nu mă dă spre moarli.» 245 No. 110. 


.fol. _ Fol 212 (rmmerele 167 şi 1% sÎeU sîlritei. — Sec. XVIÎI şi XIX. — 
Scris de maî mulţu 

Volum tormat din diferite scrierlf, una provenită din biblioteca 
Scheîană, altele dăruite safi cunn parate de la ili feriţi anticari. 

Volumul cuprinde următ6rele: 

PAcu 

1. «bistă hronologhică a domnitorilor Prinţipaluiuî Mo!- 
dovveî şi altor ocârmuirl de vremelnicîască ocupaţie, apro- 
barisită cu anali le ţăriT, cu deosăbite urice vechî şi cu alte 
mal noaâ documenturî»'; în doue exemplare, 13,52 — 1857 

(116 Domnî), 1352^-1821(111 Domnî). — BibL Scheîană. 1-9 

2. a) «Istoria Moldavii de la 1821 şi 1822, revuluţîe Gre- 
cilor asupra Turcilor.») «Tragodia»» Vornicului AL Beldi- 
man, precedată de un Prolog în 38 versuri intitulat «Ztna 
Moldavii» . 10—62 

înaintea textului este următorul titlu: 

«poeziile Moldavi!, — sau mal bine zicând jalnica el 
întâmplare de la 1821 — după răzvrătire Grecilor asupra 
împărăţiei othomaniceştT, supt cuvânt de războfu pentru 
legri şi patrie lor.» 

La sfîrşit (f. 62r.): «Sau prescris de mine de pe aliile 

asemine în Bacău la anul 1838 fevr. 26 începută iiind 

dela 14 Ghenar. 1838 — în zilile pre strălucitului Domn Mi- 
hail Gligoriu Sturza Vvod Costaclii Paharnic» 

b) «Tălmăcire caîmeliî Iul Vogoridî ce au scris Saras- 
cherîulul de la Silistra» 62v.-63 

c) «Strigare norodului Moldavii căiră boerîT pribegeţt 

şi cătră Mitropolitul') tj4 — 70 

d} «Arzmahzar cătră pre înalta l^oartă din parte hoerilor 

Prinţîpatulul Moldavii, 1822 Maîu.«— 71—74 

e) «Mergird boeritor dipotaţl la Ţcirigrad» TT* 82 

O «Tractaturile prin carî s'au închinat ţara Mol do vil di 

cătră Bogdan Vodă Domnul Moldavii înpărăţâeî Othoma- 

nic^şU în vreme Sultanului Baezat al dolle.» . . . . 83—86 

3. «Moşiile mănăstirii Pangaraţilor ce s'au scris la vlt 
7249m 1741» 87 
246 4, «Catastih de sămile tuturor mănăstirilor de (ară ci 
s'au Juat din poronca luminatuiul Mării salî Domnul 
noBtru Ion Costandin Niculae Vvoda din It 7250 (1742) 
pană la It 7251 (1743) Ghen. 20.« 

«Sama mănăstirii I'utuiî* ... 90 
«Sama măocisliriî Moldaviţăî» . 94 
•♦Sama mănăsttnî Voroneţul* . 96 
«Sama mănăstiri! Sociviţăî» . . 98 

• Sama mănăstiri! Blatiriî!i> ... 99 
«Sama mănăstiri! Homorul» . . 101 

• Sama mănăstiri! Kiamţul» . . 102v* 
«Sama mânâstiriî HăşeAî». . . in5v. 
«Sania mânăstiril Bogdană! » . . 107v. 
•Sama mănăstiri! PangăraţÂT» . IQilv. 

5. «Moşiile mănăstirii Slatiniî,»» (Extracte din «Sama mănăstiri! Ajfapiiî»* . 
*8ama mănăstirii Bis&ricanil» 
*Sama mănăstinî Solc&î» . . 

• Sama mănăstirii Săcul> . . 
«Sama mănăstirii Birzunţuln. 
«Sama ţnănăalijiî Vixantiîa», 

• Sama mănăstiri! de Fiorişli» 
nSama mănăsiiHÎ Sfoii llie> . 
o Sama niănăâtiriî Coşula» . . 
«Sama mănăstiri! llişi^tiî* . . 

diferite hrisove relative la moşiile mănăstirii), 

6. «Moşiile mănăstirii Sfintuluî proroc Ilie» 

7. «Moşiile mănăstirii Răşcăî». . 

8. «A mănăstiri! 11 omorul ui moşiî») 

9. <Moşiile mănăstirii Ilişeştil, let 7249 (1741) Mart. 15.» 

10. Dialog în versurî între ţara Ungurescă şi Moldova. 
«S'au prescris di pe altul ce să găsăşti la D-lul lordaehi 
Tuduri ot (dela) Focşani, nepotul Comisului Gtigoraş Tu- 
duri.— 1838 Mart.» 

11. Condică criminaUcescă (18261 precedată de *<Scară 
a capitilor ci să află într'acîasla condică creminaliclască». 

12. «Geminii din Bergam. Comedie într'un act, tradusă 
dela Florian, de Prapurcicul 1. Florescul. — Bucureşti în 
tipografia luT L Eliad, 1836.» (Dăruit de d-l C. Erbiceanu la 
10 Novembre 1895).— La sfîrşit scris posterior: «Prescrisă 
de reposatu! Paharnicul George Degeratul-» F6«a 88 

IU 

113 

llov. 

Ut* 

121 

123 

124v. 

I26v. 

128 

liSv \u 

14H 
151 
156 
163 168 
170 I 197 Xo 111 In-folio, - For 151. - Secol. XVIII. -Bibi. Scheiaoi. 

La începui s'aO perdut loto foile pAnă la pag. 43 din paginarea originală; 

do asemenea stnt tăiate şi perdute mal multe fol din corpul volumului. 

(Volumul este scris de VartolomciQ M&2ăreanul f) 

Pe foea albă dela Început se află litlul: 

«Condica sfintei Mănăstiri Homoruluî cu loate uricile nno- 
şiilor şi a daniilor ctitorilorii.» 247 ■ Cuprinde resumatul pe larş;- al urmâWrelor documente: F6ea 

" 1. 1704 (7213) Dec. 11. Mihaî Racoviţă Vvod Mold. Intâresce stăpânire 
peste moşiile Părteştiî şi Dienîseniî 2 

2. 1704 (7^13) Oct, 27. Mărturia liotarnieă a moşiei PArteştiT di u ţinu* 

tul Sucevei. 3 

3. 1665 (7174) Oct. 4. Duca Vvod Mold. poruncesce luî Mierăuţă Co- 
misul cel mare şi luî lonG Arma nulii, sTi nu mal supere pe cSlu- 
eărî in stăpânirea moşiilor lor 4 

4. ÎT04 (7212) Glien. 20 MihaT Racoviţ4 Vvod Mold. judecă pricina 
dintre mânâstire cu Ion Hrubă, Toaderfl Sturzi şi Ion Sturzi de Căra- 
pulâ lungQ, pentru fânul uneî poene. » 

5. 1742 (7251) Sept. 22. Zapisul pentru vtndarea moşîeî Comâneştiî. 5 

6. 1741 (7249) lulil 28, Cartea doranj^scă a luî Grigorie Ghica Vvod 
fold. pentru stăpânirea moşiei Comâneştiî pe Soloneţ In ţinutnl 

iceveî. t. 

7. 1744 (7262) luni! 13, Zapisul luî SimeonQ DiîaculQ. pentru banii 

ce se obligă a da pentru a patra parte de sat din Comăneştî. ... * 

8. 1744 (7259) Koemv. 21. Cartea doran^scă a luî loannii Nicolaî Vvod 
către LupulQ BalşH bîv vel Med., Ispravnicul ţinutului SuccviT^ c^i să 
hotărDic^sci moşia Comăneştî , 6—6 

d, 1745 (726 1) Noemv, 31. Mărturia hotarnică a moşiei Comăneşlî dhi 
ţinutul Sucevei, . , . . 6—7 

40. 1750 (7268) Waî 30. Cartea de judecată a luî lordachc Catitacu- 
zino, dată tn pricina dintre Himeonu Diîaculfl cu mănăstirea IlomO' 
ruiu, pentru jumătate de sat din Comănef^lî de la ţinutul SuceviL . 7 — 8 

11. 1708 (7216) Ghcn. 7, Costa ndin Mihaî Cehan Raeovtţă Vvod In- 
tăreâce stăpătiire peste moşia ComăneşliL 8 

12. 1498 (7007) Sept. 15. Ştefan Vvod Mold. înlăresce luî Jurji Gu- 
mentcG stăpânire peste părţile de moşie din Băeşeştf şt din Mălini. . . 9 

13. 1555 (7063) Apr. 0. Alexandru Vvod Moltl. Intăresce stăpânire 
peste moşiile Drăguşeştiî ce acum se chianiă Miltăileşttî din ţinutul 
Cârlij^turii pe PahluiC: şi peste părţile din Bâeşeşti, dăruite de Dan 
Portarîul din Suc^va. 9—10 

14. 1586 (7094) Iun. 19. Polru Vvod Mold. întăresce mânăstireî Slatina 
sifipănire peste partea de moşie din satul Biieşeştiî «... lOv.-ll 

15. 1586 (7093J Iun. 25, Petru Vvod Mold. înlăresce stăpânire peste 

o parte din »atul Băeşcştiî, luî Maţarina. .........,*... 1 

16. 1586 (70941 Mart. 15. Petru Vvod Mold, Înlăresce stăpânirea peste 

o parte din satul Băeşeştiî, cump6ratĂ de la Maţarin » 

17- 1606 t7il3) Apr. 4. Ieremiia Movilă Vvod Mold, întăresoe schim- 
bul făcut ou StroicT marele Log^ofât, al moşiei din Dcr/ca cu Băişe.ştiL llv.'l2 

18. 1628 (7137) Noerav. 5. Miron Barnovski Vvod Mold. Intăresce stă- 
pânire peste părţile din Dersca 12 — 13 

19. 1636 (7144) lulii 27. Vasilie Vvod Mold. înlăresce Elăpânire peste 
părţde dm Băişeştî de pe Moldova, din ţinutul Suceveî 13 

20. 1636 (7146) Sept. 2. Vasilie Vvod Mold. intăresce stăpânire 
peste 6 jerebiî din Băişeştî, cumpir^ate de la uLinăstirea Slatina. . . 14 248 2t 1704 (7213) Oct, 22. Mârluria hotarnidl a moşiei B&işeflil din 
ţinutul Sucoveî » . 

22. Mihaî Itacoviţă Vvod Mold orânduesce pe Hejaii HudiciQ, s& 
holăriiic<^scă părţile din Bătşeşti . . » ......,,. 

23. 1456 (6964) Mart. 15. Petru Aron Vvod Mold. intăresce sLlpAnire 
luî Toftderil Lof^ofâtul peste piipţile do moştp din Derz^^cj*. , , • . . 

24. 1550 (7058) Mart. 17. [liîHş Vvod Mold Intăresce stfipânire Iu» Ga- 
vHîlQ Dvorniciil peste? pilrţile din Derzscă, cumpărate d*- la Theodora 
fala luî Duniîina. . . 

26. 1590 (70118) luli 3. Petru Vvod Mold întliresce stăpânire popeî 
Tomşiî şi nepoţilor 86t peste părţile ce aii în Derzsca şi p^ste o casA 
de acolo. ....... . 

26. 1591 |7099| Ohen. 8. Petru Vvod Mold. intăresce inâiiftatireî stă- 
pânire peste părţile de moşie din Derzsca, ce i It^-fi di"iruit Toader . 

27. 1593 17101) luni. Zap'sul Iul Toader a Ţicşa şi Nicoriciil, prin 
care vlrid partea lor de moşie din Derzsca 

28. 1640 (7148) Ghen. 8. Vasilie Vvod Mold. tiiUiresce stăpânire peste 
părţile deraoşie din Derzsca dăruite de lonaşcn, feciorul Lupului Stniicîu. 

2». 1598 (7106) Apr. 29. leremila Moghila Vvod Mold. Intăresce stk- 
pânire popii Tomşeî^ peste părţile de moşie din Derzsca, cumpărate 
de la un lonaşco feciorul Naylasii . . 

m. 1604 (7112) Mai 16. îeremiia Movilă Vvod Mold, judecă pricina 
pentru moşia Dery.^t^, dintre Zaharia Der7.covicîu cu popa Tomşe . 

31. 1605 |71)3) .Mart.27. Zapisulluî Dimitrii Porlarlul SuceviT. pentru 
moşia Derzsca, ce au dat-o popii Tomşa • , 

32. 1505 i70l4|. Sept. 11. Bogdan Vvod Mold. Intăresce slăpiinirc 
ni Luca Arbore peste moşia din Derzsoa ... ....... 

33. 160H (7117) Sept. 11. (Jostanlin Moghila Vvod Intăresce sUlpăni re 
luî Filimon Paharnicul peste moşia Derzca 

34. 1609 17117) Maî 14, Coatanţiii Movilă Vvod liilăresce stăpânire 
peste moşia Der/sca, \\il Dărzscă biv PiiarQ. ..,.....,», 

35. 1616 (7124). Zapisul luî Zaliariîa Derzca biv Pi tarQ, pentru zîkţo- 
girea uneî părţi din moşia Derzsca 

36 1616 I7l24t Mart. 27. UadulQ Vvod Mold. iiuăre^ce măiiftstireî 
stăpânire peste moşia Derzsca 

37. 1617 (7126) hil. 28. ZupisuUuî lonaşco StroicTu, de baniî ce î-«Q 
Întors popa Cornacîu, pentru o jerebie dm moşia Derzsca 

38. 1618 (7126) Iul. 10. HadolQ Vvod Mold. hjtăresce mânăstireî 
stăpânire peste moşia ce î-afi dâruit-o lonaşco (eclorul luî Stroiclu 
Logofet . 

39. 1618 (7126) Iun. 23, Zapîsullul ToaderQ Derzsca Pitar, prin care 
vinde mânâstirel partea luî de moşie din Derzsca 

40. 1618 i7126i tun 26. Znpisul Iul Zah.tria din satul Derz«ca, prin 
care vinde mănAstireî pnrtoa lui de moşie , 

41. 1618 (7126) Iul 2. Radulu Vvtjd Mold. Intăresce stăpânire peste 
p&rţile din Derzsca, cumpărate de la Toadertl Derzsca biv Piiarfl şt 
2ahana. 14-15 

15 

16 iBv-lT 
t7v. 

i7v-ia Iiiv-l» 

19 

I9v. 

19-20 

20 

20v, 

20V..21 

21 

2U- 

21v.2â 

22 

2âv. 249 I F6«i 

42. 16t6 (7124} Iul 7 Gaşpara Vvotl Mold, iiităresce mânâstirei stă- 
pânire pMte p:\rtile do moşie clin Derz^ca, ale luî lonaşoo Stroicîa. . 22 v 

43. 162S (7l37f Oct. 11. Mironfi Barnovski Movila Vvod Mold. Impu- 
te rnmesoe mânăstirea a stă pâri j părţile de moşie din Derzsca, ce le 

are luate In schimb de 1» LosofStul Stroicîu . . . . ♦ 23 

44. 1636 (7144) Mart, 19. Vasdii Vvod Mold. înlăresce m An ă.stireî stă- 
pânire peşte jjârţile de moşie din Derzsca, ce le are cumpărate de la 
Derzsca Pitariulii şi de la Zaiiaria 23v. 

45. 1637 (7145) Iun. 21. Zapiaul Aneî fata luî Tinaşco, prin care 
vinde varului sâd Mihaşco partea eî din Berzsca. . « 24 

46. 1636 (7145) Sept. 7. Vasilii Vvod MoM. judeca pricina dintre 
Mintă şi feciorul ei Strătulat şi ginerele eî Pâtraşco ou Mihaşco Cor 
naclu, pentru pirţî din Derzsca * 

47. 1640 (71481 Ghen. 8 Vasiltî Vvod Mold. tmputernicesce mânâs- 

tifea a stăpâni tote partite l.upuluî StroîcTn, din satul Derzsca . . , 24v. 

48. 1640 (7U9) Noemv 12. Vasiliî Vvod Mold. înlâresce mânăstireî 
stăpânire peste părţile llilipeştilor şi akL'Ie din Derscn. ....... 25 

49. J641 (7149) Iul 8. Vasill Vvod Mold. judecA pricina dintre mâ- 
năslire cu Moiseî, pentru pârţî din Dorzsca 25—26 

50. 1641 (7149) Iul 27. Vasilii Vvod Mold. judecă pricina dintre mâ- 
nâstire cu Moîsi, pentru 3 jerebiî din satul Derzsca. ........ 36 

51. 1641 I7I50) Oct. 22. Vasilii Vvod Mold. judecfi priduît dintre niâ- 
n&slire cu Mihaşco Cornacîu, pentru treî locuri de casi din Derzsca . 2Cv.-27 

62, 1619 (7l27) Ghen. 8. Radul Vvod Mold. Inl&resce stiipânire luî 
popa Cornacîu peste părţî de moşie din Derzsca 27 

53. 1634 (7142) Avg. 8. Vasilii Vvod Mold. întâresce stăpânire luî 
Mihaşco Cornaeîu Diiacu peste pfirţî de moşie din Derzsca 27v.-28 

54. 1723 17231) Av^^ 25. Zapisul «andei Grîaca, fata luî Ştefan Că- 
dâcescutQ din Fomărla. prin care dăruescc nepotului seu MironCi Ga- 
feaco jumătate din satul Derzsca 28—29 

66. 1731 (7240) Noemv. 5. Zapisul luî Mironu Gafeoco, prin care dft- 
ruesce mânăstirel partea luî din Derzsca 29 

56. 1748 (7257) Oct. 16. Zapisul Itincăî, femeea luî loniţă Cornaciu, 
Împreună CU Fiul sfiQlouQ, prin care dâru esc rnânăstirei partea lor din 
Ucrsca 29-30 

57. 1751 (7260) Oct. 16. Mărturia horarnieâ a moşieî Derzsca. . 30 

58. 1752(7260) Ghen. 7. Coslantin Mihai r,ehm li;^coviţă Vvod. Mold, 
Inlâresce mânăstireî stăpânire peste Derzsca şi juniâtate din Cnniâneştil 30 -32 

59. 1754 IT262) Ghen. 15. Cartea Miiropoliluluî lacov şi a Episco- 
pilor Moldovei prin care întăresc mânăstirei stăpAnire peste Dersca 

Coriiăneştî . , 32 

1764 17262) Mart. 19. Matei Ghica Vvod Mold. porunoesce Iul 
8ilion, şi altor doî boeri, să dea niânăstireî altA mărturie ho- 

tkraic& pentru Derzsca . 32v —33 

fti. 1755 (7264) Oct. 13. Mate! Ohica Vvod Mold poruncesce luî Vasili 
BalfQ biv vel Stolnic şi luT Vasilii Başotă, ca să hotărnicescă moşia 
t'Mr^^ca de către hotarul Căndeştilor al mânâstirel Dobrovăţuluî . . * 38 
mo 

62. 1766 (72641 Iun. 26. Costanlin GehanQ Mihaî Racoviţâ Vvod 
Mold. poruncesce oelnr doi boeri de maî sus s& hotăraict^scâ satul 
Derzsca de către satul Gândeştii al mAiiăslireî Dobtovîiţulitî .... 33v. 

63. 1768 (7276) Ghen, 4. Grigoriî îonnu Cuiimahil Vvod Mold. po- 
runcesce tuî lordache Cantacuiiino sS cerceteze pricina dintre mânăatî re 

cu Dumîtraşco Gafnncn, pentru satul Derzsca , . , 33 

64. 1762 (7270) Ghen. 12. Mărturie hotarnicA a raoşieî Lozna a Vor- 
nicului Lupul BnlşCi, despre salul Derzsca ,....,..,.... 33v.-34 

65. 1623 (7131) Mrtrt 20. Ştefan Tomşe Vvod Mold. tnt&reace stâ- 
pĂnire luî OiieiulQ Iuraşcovîcî şi suroreî Iul Măncăî, peste p&rţilo din 
satul Roma.oeştiî din ţinutul Sucevif • ♦ ^ 3^ 

66. Radulfl Vvod Mold. intăresce stftpânire luî Oncîul lura^oovicî. 
peste a treia parle diiî traiul Uornâneştiî . . . . • 

67. 1704 (721 2J luli 16. MiliaT Racoviţâ Vvod Mold. împuternicesc^ pe 
Ştefan Armasiil^ a-şî stăpâni părţile de moşie ce are la satul Hom&oeşliî 

din ţinutul Sucevei, ...... ...,,,.....,,... 36v. 

68. 1716 (7223) Iul. 1. Nicolat Alexandru Vvod Mold. vulnicescc pe 
Ştefan Strâjsca, a-şî lua dijma de pe moşta sa IlomilrieştiU din Ni- 
horenî şi Staneşil. ...... 

69. 1740 (7249) Ocl. 8. Gregoni Gliica Vvod Mold. poruncesc© luî 
llila Şeptelicî ţi Toader lîădeliţă. ca sâ hoiărnict^scă [noşia Uomâne^tiT. , 35 v,-36 

70. 1740 (7249) Noemv. 26, Mărturia hotarnică a moşiei Romaneşti f 

de pe Iloranţt In ţitmiul Succvii 36 

71. 1742 (7250) Apr, 24. Mârturia lui Hrisosculu Starost^^ do Cer- 
năuţi, despre scrisorile salului Romaneştii, ce aâ pe rit In timpul prâ- 
dâciuuii Muscalilor ....*...... 36V.—37 

72. 175) (7269) Kevr 4. Co.Htanlinii Gehan RacoviţA Vvod Motd. ju- 
decă pricina dintre Andrei Cuparenco şi fratele sfiQ cu Toaderii Brah&, 
pentru moşia RomîVneştiî din ţinutul Suceviî 37—39 

73. 1761 (7259] Fevr. d. Costanlin Mihal Gehana Hacoviţi VvodMold. 
scrie luî Dinul n Cantacuzino biv vel Pali. ssâ ia sama, ce pagube a 
pricinuit Andrei Cuparenco luî Toader lîrahâ, la mo.?ia Romaneştii . 39v. 

74 1751 (7269) Mart. 11. Zapisul luî Toaderu Brahâ, prin care dâ- 
ruesce mân&slireî a şesea parle din moşia Romaneştii 40 

75. 1755 ;72n4| NoL-mv. ÎL Matei Ohica Vvod Mold. poninc-sce Ia 
doî boerî să cerceteze pricina Iul Tulilu Brah Monah cu Andrei Cupa- 
renco, pentru hotarele moşiei Romaneştii 40v.-4l 

70. 1756 (7264) Maî 10. Mărturia hotarnică a moşiei Romăneştd din 
ţinutul Sucevei. 41 

77. 1767 (7266) Dec. 16. Zapisul luî Tofiiil Monah, pentru moşia Ro- 
maneştii ce a dal-o in stăpânirea minăstireî , , • Ai\\ 

78. 1446 i6953) Fevr. 18. Ştefan Vvod Mold. face cunoscut cum Lazărâ 
şi fratele sda Standul Ci aO dăruit mănăstirel llomorul satele Vorm^ 
ccnil, Aiilileştii şi Părteştiî • , 

79 1489 (699H< Noemv. 22. Ştefan Vvod Mold. intâresce stăpânire 
mănăstirel pcst" satul Glo.lcnd ce le este dat de Ştefan Vodă. ca 
aohimb pentru i^cliţitea Gura-HomoruluT, a măn&^tirel Voroneţul . .42-43 251 

80. 1672 (71801 Apr. 13. Zapisul luî Vasilîî Talpă, prin care diruesce 
mânâstireî Houiopul. moşia luî de ta Gloddni din ţinutul DorohoiiiluT. 43 

81. 1612 (7120) Apr. 16. Ştefan Vvod Mold. întaresce stâpAnire mânâs* 

tireî lloraorul peste satul Stăuceuil din ţinutul Dorohoialul 43v. 

82. 1662 (7170| Ghen. 3, Istratie Dabija Vvod Mold. imputernicesce 
pe egumenul mănăstire! Homorul. ca sâ-şî apere rediul de la Voriii- 

cenl * . . . 43v -U 

83. 1700 (7208) Iul 12, Antioh Costantin Vvod Mn!d. întiiresce stJi- 
pâtiire mânăstireî Homorul peste moşia din Glodeni de la ţinutul Do- 
rohoiuîuTj dăruită de Yasilil Talpa 44 

84. 1706 (7214) Avg. 4. Antiohiî Cost^nlin V%'od Mold. judecă pricina 
dintre Paraschira stariţa niĂnăstirel Topoliţa cu leritniia Botezu pen- 
tru moşia Glodenî . . 

85. 1730 (7239| Dec. 17. Grigoriî Ghica Vvod Mold. judecă pricina 
dintre m&năâlirea Homorul cu Nicolae Talpă ce a fost Comis, pentru 
moşia Glodeniî .,,..... 44v.— 45 

86. 1732 (7240) Maî 3. Grigoriî Ghica Vvod Mold. întăresce stăpânire 
Jiiânâstirel Homorul peste moşia Glodeiiî . 46v.— 46 

87. 1733 (7241) GJien. 14. Zapisul Klenti, Măriei şi al Comisuldî Nicolae 
Talpă, prin care dărupsc mânâsUreî Hojiiorul moşia lor de la Glodenî . 46-47 

88. 1775 (7283) Iul 9. Zapisul lui Melhodie Dielieul mânîislireî 
F*utnîî. prin care se învoesce cu vechilul mâoăstirel Homorul, pentru 
hotarele moşiei Ştubeîaniî de către Glodi^nil 47 

}^9. 1562 (7070) Mari. 17. Eraclid Despot Vvod Mold. Inlâresee mâ- 
ndslirel Homorul «ităpânire peste moşia Fepedeîatiif şi StrahotiuulQ . 48 

90. 1609 (7118) Noerav. 20. Costanlin Mogliila Vvt»d Mold. întărt-sce 
Klăpăniro raAnâslireî Homorul peste salul Bucâtcniî. c? 1-a luai In 

schimb de la Andronicîl Paharnicul pentru siliştea Strahotinul ... » 

91. 1612 (7120) Ghen. 29. Ştefan Vvud Mold. în lăresce stăpânire mă- 
năstire! Homorul pesle satul Straliotin 48v. 

92. 1612 (7120^ luli 24. Ştefana Vvod Mold. intăresce stăpânire mâ- 
lăstireî Homorul peste satul Strahotinul • 

93. Zapisul luî IlifiiilQ, Dicheul raâiiă^ttrel Homorul, prin care vinde 
Loşia StrahoiinulO luî Dumilraşco vistîarnirul«'i. 48v.-49 

di- Zapisul mânăstireî Homorul de vin<larea moşiei Strahotinul luî 
'Dumitra.şco Vornicul de Botâşenî. . 49 

96. 1661 (7169) hm. 15. Alt zapis, idem . . . , 50 

96. 1668 <7177) Oct, 15. IliîaşQ Alexandru Vvod Mold. poruncesoe 
Iul lonaşco PărcălabulQ, ca să hotărnicescă ho'arul Strahotînuluî, des- 
pre partea luî Coleşt* , . . , t 

iii. 1691 (7199) Apr. 25. Zapisul luî Şuvvin fost medelniceriil mare, 
şi alţii, prin care dăruesc mânăsLirei Homorul părţile lor din 8trahotin 60-51 

98. 1725 (7233) Iul 5. Scris6re prin care so arată hotarele moşie! 
Strahotinul ....... 51 

99. 1709 {7217) Iun. 1. Mihaî Racoviţă Vvod Mold. volnicesce mă- 
ilirea Homorul a opri prinderea peştelui din heleşteul do Ia moşia 

krahoUnul 52 252 

Ffi— 

100. 1769 i7ii68) Noemv. aâ loaii Theodoru Vvo.! \Jold, scrie luî 
lor<Jache Caiitacozino biv vel Pah. şt luî Gheorghiî Vom. de BolAşciil 
să cercetez© pHchia dintre I^^''umenul inâoăstireî Horaorul cu lanache 
grecLi cuppţil de Botâ^enl, penlru moşia Straholinulfl 52— 6S 

101. 1764 <7263) OcL 24, Mărturia luî Uimitril, sluga luî loan Os- 
inanhj şi alţiî, peiilru moşia Strahoiinulii ce a ^inut-o Osmauhi In a- 
reridâ de la mâuĂstirea Homorul ............... 53 

102. 1760 <7268) Iun. 20. loaiinu Theodoril Vvod Mold. scrie luî Dosi- 
theî Episcopul Ilădâuţuluî si luî Ior«iache Cantacu/.ino biv vel Pah . 

Cil sA hotărnicesc^» tJioşia Ştrahotiiml 53v. 

103. Scrisorea de mărturie a luî Costanljn Gftndulfl, pentru laxul de 

!a Sirahotin ...........*.,......,. • 

104. 1531 (7039) Mait. 24. Petru Vvod Mold. diruesoe miiriAstireî Ho- 
mortd o prisăcii la Bohotm din cea parte de PrutQ . 54 

205. 1686 (7094) Mart. 28. Petru Vvod Mold. iutaresce slâpănire niâ- 
năstirel Honuirul pesie pArţile de moşii din Băişaştî, Derzsca, şi pri- 
saca de la Boliotio . 54v.*5& 

106. 1615 ţ7123| Apr, 3. Vasilie Vvod Mold, Intaresce stâpAnire 
mânăslireî Homorul peste prisaca co este la Bohotin in Covasna . . o5 

107. 1626 (7134) Apr. U. Mironu Barnovski Mo^hiia Vvod Mold = 
tntâreaoe stăpânire mauăstireî Hojiiorul peste prisăcii de la IJoholimI 

n Covasiia ■ 

108. 1627 (71361 Dec. 10. Alexandru Vvod Molri. jntAreso« stăpânire 
mănăstireî Homorul ppsle prisaca de la BohotinCi în Covasna. ... 55 v. 

ina 1631 ţ7l39) Fevr. 8. Mârtuna hotarnic*^ de Ia Branişte dintre 
mână-stirua Homorul şi Dobro\L\lul 66v.-5^ 

110 1634 (71J3} Dec. 15. Vasiliî Vvod îotăresce stăpânire raânăs- 
tireî Homorul pesle priaaca de la Bohotin In Oovaana . • 

111. 1642 (7150) Iul. 16. Vasiliî Vvod Mold. împuternioeace mân&s- 
tirea Homorul aâtăpăni prisaca ce are In Branişte la BoholinCl lâogik 
Covasna 66v* 

112. 1663 17171) Iun. 16. Dabija Vvod Mold. poruncesce sluf^'ilor 
domnesc! dijniuitorî să nu iea dijmă de la prisaca mănăstire! H'>- 
morul, ce are la Covasna lânsră Bohotin 

113. KSh (7173* Ghen. 11. fi:vatraliî Dabija Vvod Mold întăresc/ stă- 
pânire mâtjăstiret Homorul peste locul de la Covasna şi Branişte . . 56v.-67 

114. 1669 i7177| lult 19. Duca Vvod Mold. poruncesce slugilor dij- 
muitorî a nu 8t> atinge de prisaca ce aro mănăstirea Homorul la C'»* 
vasna [Mig'â Bohotin. ....-,,....* • ... 7 

115. 1611 (7120) Oct. 28. Duca Vvod Mold. poruncesce luî loan Hrâ- 
nişterîuiâ să mergă la Branişte, aă sc6tă pe un Gheorghiţă. ce şî-a 
pus prisaca pe locul mănăsiirei Homorulâ « . . , &7v. 

116. 1676 (7183) Avg. 17. Dumitraşco Cantaouwno Vvod Mold. In- 
taresce stăpânire mănăstire! Homorul peste moşia de la Covasna . . • 

117. 1676 i7184) luli 11. Antonii Rosăt Vvod Mold. imputerniroâco 
mănăstirea Homorid a-?T stăpâni prisaca ce are iu Branişte la HohoiinO 

pf© Covasna . . • 253 F5e« lt8. 1692 (7200) Iul 9. CosU Vvoti Mold. impulernicesce inânăa- 
lirpa Homorul a-şî lua dijraa de pe moşia ce are la «aiul Covasna fn 
Branişte 58 

119. 1693 (720!) tul. 12. Costantin Duca Vvod Mold. poruncesce Brii- 
iiişterîlor a nu supât-a mâniistirea llomorul cu luare de dijmă de pe 
prisaca de la Covasna pe Bohotin, . . ♦ » 

120. 1700 (7208) Iul. 12. Anlioh CosLanlin Vvod Mold hităresce slă- 
pinire mânĂstireî Homorul pest« moşia Covasna ...<... . . »• 

12L 1756 (7264) Ghen. 14. Mfirturia Iul Taiiasiî ce a fost vânător 
domnesc şi a\[u, în privinţa schimbului t-e ar fi fAcut un lonCi Hiliţă 
cu c&lugâriî de la Homorul, pentru o prisacă. . , , , . * 68v.-o9 

122. 1760 (7268) luli 6. loan TheodorQ Vvod Mold. scrie Mitropoli- 
tului şi la doî boerî să cerceteze pricina, ce are mîinâstirea Homorul 

cu frliliţcnii, pentru mo^ia Covasna 59 

123. 1760 (7268) luli 1«. Cartea de judecata a Mitropolitului Gavriil 
şi a treî boerî, data în pricina dintre mănăstirea Homorul cu Hiliţenii, 
pentru moşia Covasna. . , . . . 69-60 

124. 1760 17268) îuli 16. loan Theodora Vvod Mold. Imputernicesce 
mănăstirea llomorul a*şl lua dijma de pe moşia Covasna şi Zlătănoafa 

din ţinutul laşului ...,,....- , , . . . l>Ov 

12ft. 1762 (7270) Avg. 26. GrigoriîloannQ Vvod Mold. Imputernioesce 
lânSstfrea Homorul a*şî lua dijme de pe moşia Covasna şi Zlâtunoata. • 

126. 1620 (7028) luli. Ştefan Vvod Mold, tntâresce stăpânire mănas- 
tîreî Homorul pe^te t6te moşiile ce are^ unele cumperăturî, altele de 
danie, 61—62 

127. 1636 (7044) Ghen. 18. Fetru Vvod Mold. Idem. idem ..... 62-63 

128. 1539 (7048) Noemv. 30, Ştefan Vvod Mold, Idem, idem .... 63-64 

129. 1555 (7063) Apr. Alexandru Vvod Mold. Idem, idem. 64v.-65 

130. 1599 (7107) Mart. 30, ieremia Movila Vvtid Mold. Idem. idem . t>5v.-66 
13!. 1663 (7171) Ohen, 4 Kvstratiî Dabije Vvod Mold. Idem, idem . 66v.-68 

132. îdem, idem (Fra^rmeni) 68v.-69 

133. 1639 (7147) Avg. 12. Vasilif Vvod Mold. întăresce stăpânire lui 
Mibaţco Cornacî peste părţile de moşie din Derzaca . 70—71 

134. 1520 (7028) Juli. Ştefan Vvod Mold , despre hotarele iazeruluî 
Or(l*hov«l şi altor bălţi ale mânăstireî Homorul ........... 71 

135. 1536 (7044). Petru Vvod Mold.. despre priaaca din CorneştT, de 
subt Bohotin, şi altele, ale mânăstireî Homorul • 

136. 1539 (7048) Noemv. 30, Ştefan Vvod Mold. Idem, idem .... 71v. 

137. 1516 (7054) Mai 27. Fetru Vvnd Mold, întăresce stăpânire mă- 
năstirel Homorul peste jumătate îazărul dela Or^hov, peste bălţile Be- 
silele şi OîulineţulQ, 71v.-72 

138. 1684 (7092) Apr. 14. Petru Vvod Mold. Idem, idem. ..... 72 

139. 1590 (7098) Mai 12. Idem. Idem, idem • u 

140. 1591 (7099) Mai 27. Idem. Idem, idem . 72v. 

141. 1583 (7091) Iul. 27. Idem. Idem, idem 

142. 1598 (7106) Apr. 6. Aronii Vvod Mold Idem. idem • 254 143. 1613 (7121) Apr. 10. Ştefan Vvod Mold. tat&resee stâpănire m&« 
năslireî Homorul peste lole iazurile ai hotarele oe are 72v^ 

U4, 1619 (7127) Ghen. 12. Oaşpar Vvod Mold. Imputernicesce mă- 
năstirile Humorul şi Moldavi ţa a-şî stâpftiii îazărele şi gârlele ce aCi - 72v.-73 

145. 1641 (7149J Fevr. 14. Vaiiiliî Vvod Mold. Idem. idem 73 

14a 1754 (7263) Oct. 10 Maleî Ghica Vvod Mold. liUăre.«*ce sULpAnire 
raânâstireî Homorul peste iazărul Orehovulă şi douĂ gârle. . . . , • » 

147- 1768 (72761 Mai 28. Grigoriî loanQ CalimahCl Vvod Mold, po- 
mncesce la doi boerî ca s^ holărnic*^scA moşiile raânâstireî Homorul. 
Orihovulu celu mare, salul Byboîugiî şi altul pe Cahova 73v 

148. 1619 (7037) luli L Ştefan Vvod Mold. dâruesce luî ToaderQ Păr- 
câlabulQ de la Cetatea nouă, un loc dtn pustie la Cahova, satul To- 
cîaniî şi siliştea Lucianii. .................... 74 v. 

149. 1597 (7105) luni 3. Jenrnie Movila Vvod Mold. întăresce inA- 
nâBlirel Homorul slăpânire pesle satele Troeiieştiî, Lucianii ^i Tocfanii . • 

150. lerimila Movila Vvod Mold. JudecSk pricina dintre măn&stîrea 
Homorul cu Ivan UşerîulO, pentru salul Buboîugiî (Frag-ment) 

151. HK>2 <7110) Ghen 19. Carte du danie a satelor VliiceniT, Câ- 
limanil şi Hrişcaniî către mănăstirea Homorul 7S 

162. 1640 (7148) luli 16. Vasilii Vvod Mold. judeca pricina dintre 
mănăstirea Homorul cu Dan şi lane ginerile lui Manole» pentru salul 
llriiicaiul * 

163. 1748 (7257) Dec. 13. Mărturia luî Dumitru Pascala, dală preotu- 
lui Simeoml despre judecata avută de rezeşiî din Negoleştt ou Toaderd 
Boldişoru, pentru Huhurezii. . 76 

154. 1751 (725y) Mal 26. Zapisul luî Dumilraşco. nepotui luî Platon. 
prin care Imputernicesce pe părintele Callistru, a stâpăni partea Iul de 
moşie din Negoteştl, .....* • 

155. 1752 (7260) Ghenar. 11. Zapisul luî Callistru lemmonahuîQ, prin 

caro dârucsce manâsiireî Homorul părţile lui de moşie din Negoteştl. 76v. 

156. 1658 (7066) Apr. 11. Alexandru Vvod Mold. lotăresoe stâpănire 
mânăstirel Homorul pest» via ce o are danie în De!u! luî Vodă. . . 77 

157. 1B05 (7113).Zapisul Iu! Paisiî călugărul şi AthanasiTa călugăriţa, 

prin care dărueac raânâstireî Homorui o vie a lor • • . . T7v. 

158. Mărturia luî loniţă BantăşO, prin care arată că a d&ruit mă- 
năstire! Homorul o vie din satul Măatâcanula 

159. 1623 (7131) Iul. 29. Ştefan Tomşe Vvod Mold. Intăresoe stăpâ- 
nire mânăstirei Homorul peste via de la Cotnarîu din Delul Episcopului. 

160. 1647 (7155) Apr. 1. Zapisul tul Mihălaşco BeldimanCl, prin ciire 
dăruesce mânăstirei Homorul doufi fălci vie la CotnarQ. 

16L 1680 (7188) Mal 8, Zapisul mănăstireT Homorul, pentru vtn(}area 
a dou<5 fiVlci vie la Cotnarîu . * . . . . 

IG2. 1748 (7257) Oct. 23, Zflpisul preotului Grigonl de la Străoanil 
de susQ, pentru dania şi schimbul unor pog6ne de vie cu altele ale 
mănăstire! Homorul • • • 

163. 17G0 (7268) Ghen. 21. Zapisul luî Ghenadie, Egumenul mănăs- 
255 

F6ea 
tireî Homoml, pentru via şi alte lucruri, ce a dâruit nt-murilor, precum 
şi raân&stireî îlomorul. . . . , . » . . 78v.-79 

164. 1744 (7252) Mart. 3. Zapisuî luî Isf^iîa, Egumenul de la Sfeti 
OnuCriî, prin care dâruesce munăstireî Ilomorulo livede, care se ch^uiâ 
a luî Romaşco .»>..,. 8Q 

105. 1753 (73621 Sept. 6. Zapisul luî SimeooQ Viţelar şi alţif, pentru 
pometul şi o casa ce a dâruit mânăstiret ilomorul t 

186. 1444 (6953 J Sept. 23. Stetan Vvod Mold, acutesce mân&stirea 
Homoruluî de vama de peşte 81 

167 1463 (6962) Oct. B. Pelru V\(vd Mold. Idem, idem. ...... » 

168. 1466 (6964) Ghen. 20. Petre Vvod Mold. scutesce satele Pârleşti! 

şi 81ob<3ziIa ale mânăstireî Uoinorul de l<ite dăjdiile. . • 

169. 1459 (6967) Avf?. 30. StefanQ Vvod Mold. face obroc mâuăstireî 
Homorul pe fie-care an câte b poloboce vin . , . » 

170. 1662 (7170) Ghen. 10. Duca Vvod Mold. iartă de dajdîe pe un 
priââcarlu al mânăstireî Homorul, din satul Băîşeştî . 81v. 

171. 1666 (7174) Avg. 31. Iliîaşil Alexandru Vvod Mold. poruncesce 
slujbaşilor din ţinutul Suceviî sâ nu supere cu riîcî o dajdie pe un 
murarîu de la B&işeştî, sat al mânăstirei Homorul , . . m 

172. 1673 (7181) Apr, 1. StefauQ Vvod Mold. scutesce de dajdie pe 
un prîsâcariu al mânâsttreî Homorul, de la satul Covasna din ţinutul 
Iacului. . • • » 

173. 1727 (7235) Ghen. 12. Origoriî Ohica Vvod Mold. scutesce doî 
6mem Ptreinî aî mânăstireî Homorul de totc dajdiile •» 

174. 1733 (7241) Mal 19. Gostanlina Nicolaî Vvod Mold. dâ aceeaşi 
scutire. . * . . 82 

176. 1734 (7242) Ghen. 15. Costantina Nicolaî Vvod Mold. scrie călu- 
g&hlor de la Homor, ca să caute sing^orl de moşiile niănăstirei şi să 
nu le Instreineze • 

176. 1735 (7243) Ghen. IL Costantinu Nicoîa! Vvod Mold. Intăresce 
mila m&n^tire! Homorul: cAte 2 oca unt-delemn pe fie-care luna din 
vama cea mare domn<5scă • 82v, 

177. 1736. (7244} Ghen. 10. G rigorii Ghica Vvod Mold. face aceeaşi 
mila ♦ . . . . ......,,. <. . • 

178. 1767 (7265) Ghen. 17. Coslantin Gehan Hacoviţă Vvod MoM, 
scutesce mânăslirea Homorul de desîatină, goştină şi altele 82v.-83 

179. 1768 (7276) Ghen. 14, Grigoriî loanfl CalimahCi Vvod Mold. dă 
aceleaşi scutiri 83 

180. 1628 (7136) Ghen. 13. Miron Barnovachi Vvod Mold. hotiiresce 
uriBArea oe Irebue a se face în privinţa vecinilor fugiţi de pe moşiile 
boereaei ^i mânâstirescî, etc 84v.-8q 

181. 1763 (7261) Ghen. 9. Coslantin Mihaî Gehan Racoviţ& Vvod Mold. 
Unputernioesce pe Eg-umeoul oiânâstireî Homorul, ca să-şî strlngâ ve- 
cinii de orî unde T-ar aila. 86 

182- 1758 (7266/ Ghen 11. Scarlaia Gri^'orii Ghica Vvod Mold. îm- 
pulcniicesce pe Egumenul mânăstiret Homorul a-şl lua dijma de U 
moşule sale Vornioeniî, Derzaca, Măgura, Părteştil şi BălaşeşUî. ... ■» 258 Fdn^ Sh m 87 B3. 1766 (7274) Ghen. 15. Grigoriî Alexandru Ghica VvocI Mold. Im- 
paţernicesc<? pe Er,'umeiiul mâuăstireî Homorul a opri pe orî-oine b& 
vÎikJă vin şi rac hi Q pe moşiile mâiiiVstireî. ... . . - ♦ 

184. 1771 {7279) Innuanî 2. Cartea Divanului Cnejiei Mold. In privinţa 
tîijmeî şi celor-lalie dârî, ce este în drept niAnftstirea Homorul a lua de 
pe moşiile sale 

IH5. 1771 17279) Ghen. 4. Cartea Divanului Cnejii?! MoldJraputerni- 
ci[ad pe Egumenuî de Honior a stringe lot venitul de pe moşiile .sale . 

186. Vlad Vvod Rom.» feciorul Radulur Vvod, dărueace mânAstireî 
Humorul un ţi^an, cu ţicanca şi ş6se feciori aî luî. 88V.-89 

187. IBG:* (7171) Ghen. 4. Kvstratil Dabije Vvod Mold. tntâreace ută- 
pAnire mâuâstireî Homorul peste moşiile şi ttfţaniî ce-î are ..... 89v.-î)0 

188. ItiGo (71731 Ghen. 11. cAilă priveleghiîao de la acelaşi Domn . UO 

189. 1742 i72oO) Ghen. 20. Scrisorea Egumenilor de Putr»a şi de Vo- 
roriPţ eiltre Kprumenul nianâstireî Homoruî pentru Impărţela unor tiganî. 90v.-91 

190 1752 (72(iDl Glit;n. 39 Scrisorea Egumenului de la Sintilii către 
Egumetml df? Honior; pentru schimbul unei fete de ţitran Ol 

lyi. 1752 (7260) Iun 4. Costantin Mihal GchanQ Racoviţâ Vvod Mold, 
scrie Iul DinulO Cantacuzino biv vel Pah. şi Iu! Lupul BalşCt biv vel 
Ban, sâ cerceteze pricina mânăstireî Homorul cu Moldoviţa şi Voro- 
ni'ţul, pentru nisce ţigani , . . 

Uî2. l7o2 17260) Iul 27. ycris<!*rea lui loanichil Egumenul Mnldoviţiî 
către ChîpriianQ, Et,'umenul mânălstirel Homorul, pentru impârţtMa unor 
ţigani î*iv.-ftî 

W6. 1758 (7266) Iun. 29. -^IzvodO de toţî ţiganii mân&stireî llomoruluî».9â— 93 

194. 1758 (7266; luii. 24. Scrisorea Iul VeiiedictQ. E^'-umenul de Putna, 
către Egumenul mîin&stireî Homorul, pentru ImpArţ^la de ţitrani. . . 93—94 

195. 1759 (7267) Fevr 20. Scrisorea lui Gheor«^liii, Eijumenul Moldo- 
viţtî, şi a Iul Macahi, E^runienul Voponeţuluî, cĂtre Macarîi, Dicheul 
Suceviî, pentru un ţigan al mânl^stireî Homorul 94v. 

196. 1759 (7267) luni 7. loun Theodoru Vvod Mold, bot&resce. ca 
6roeuli streini, ce ţin ţi^ncî m.^n^stirescî, să im se supue cu Jajdie, şi 
altele 94v 

197. 1760 (7268) Iun. 22. Ioana Theodorâ Vvod Mold. Impulerni- 
cesce pe Egumenul mân&stirel Homorul a-şT strlnge ţig^anit, de ori 
unde i-ar alia. * 9ov 

19.1 1762 (7270). kvod de împârţ^la ţiganilor raânăstirel Homorul . 

199. 1766 (7274) Ghen. 12. Grifc-oril Alexandru Ghica Vvod Mold. 
volnicesce pe un Armăşel a strlnge ţiganii Impr&ştiaţl al m&n&stirei 
Homorul .,.,.. . * 

2(J0. 1767 (7275} Eevr. 6. Scris6rea lui ZosimQ Başutâ Sulgerfl, pentru 
nisce ţiganî 

201. 1768 (7276) Ghen. 10. Grigoril Ioana Calimaha Vvod Mold. Ina- 
puternicesce pe Egumenul do Homor a-şl atrlnge ţiganii, de ori unde 
î-ar afla . 

202. 1768 (7276) Fevr. I.Scrisâre de împuternicire pentru a se strlnge 
ţiganii miinăstiret Homoruluî 203. 1768 (7276) Fevr 16. Ţidula Iul Pahomii Egumenul Putnîî pen- -^^^^ 
Iru o ţi^rancâ , . . . , 96 

204. 1768 (7276) Febr 7. Scna6rea Iul Sandu Burăucanulii, pentru 

un ţigan al niânăstirel Horaorul , , * 96v, 

205. 1768 (7276) Maî 16. Anaforaua veliţilor boerî, îa pricina mâ- 
năstireî HoraoruL pentru un ţigan cu copiii sâî , . . 96v.-97 

206. 1768 (727CJ Maî 18. Anaforaua veliţilor boerl. dată îu pricina 
mAnistireî llomorul cu un lonu ţiganul . 97v.-98 

2t)7, 1769 (7277) Mart. 30, Siirisorea unor Turci, dată Egumenului 
de Homor, în o pricină ce a avut cu loniţă Belica. pentru nisce vite . 99 

208. 1770 (7279) Xoemv. 8, Scrisorea lui Toader Siliond către Egu- 
menul inânăstireî HomoruJ, pentru o ţigancă .**.,.. * 

209. 1771 |7279) Glien, 10. Cartea Divanului Cnejiel Mold., prin care 
Impuieraicesce pe Egumenul raânăstirel Horaorul a-şî string'e ţigani» 

de orî unde I-ar afla 99v. 

210. 1776 (7284) Fevr. 3. Scrisorea luî NarchisQ, Egumenul Drago- 
mimiî, către Eguntîenul mâtiilstirei Homorul pentru o ţigancă .... • 

211. — Izvod de nt^niol luî Pănteleî ţiganfj t 

212. 1776 lanuariî L aCondică de toţi ţîganiî sfintei mănăstiri Ho- 
moruluî.» ,....,. ♦ 100—102 

213. tCare fencita ctitorCl au data mo^iî sfmteî mănăstiri Homo- 

rului, şi ce moşila, şi în care an a şi lună lî-au datQ.» 103—104 

214. «Ecxtractu de toate scrisorile cate are afănta mănăstire lîo- 
morulâ, de Ia zidirea eî şi pană intru acestQ an 1776 Ghen. l.i» . 106 

215. «Care ferici tu ctitorQ au dat ţigani robi sfintei mănăstiri Ho- 
moralul, şi In ce ana şi lună î-au datu.D 106 

216. 1539 (7048) Noemvriî 30 StefaoQ Vvod Mold. Intăresce ală- 
pAnire mitnăstlrel Homoru! peste tote moşiile ce are, între cari este 

9i Feredeenî. , 107-108 

217. 1562 (7070) Mart. 17. Ioana Vvod Mold. îutăresce stăpăaire 
măoâstireî Homorul peste satul Feredeeniî şi Strahotinula. .... 110 

218. Scriîidrea Egumenilor de la mănăstirile Homorul şi Sflntul 
8ava, prin care fac cunoscut Domnului cum s'aA aşezat. In privinţa 
hotarelor moşiilor FeredeîanI şi B răneşti, despre Drăguşenî, StroeştT 

şi Cudrevinţî 111 

819. 1665 (7173) Maî 20. Evatratii Dabije Vvod Mold. latăresce stă- 
pânire mănăstire! Homorul peste satul Feredeîanil şi Brăneştit din 
ţinutul llârlâuluî, după cura aa fost alese do Toadera VetreşH Vor- 
nicul de gl6lă 111V.-113 

220. 17U (7222) Ghen. 12. Mcolaî Alexandru Vvod Mold. Intâresoe 
judecata dintre mănăstirea Homarul cu mănăstirea Slintul SaVă, 
pentru călcarea hotarelor moşiei Feredeîanij 112v.-113 

221. 1539 (7048) Noemv. 30. StefanQ Vvod Mold. întăresce stăpânire 
tnăxi&atire! Homorul peste satul Feredeenîî, Brăneştil şi Corceşti! . 116v. 

222L 1562 (7070) Mart 17. loanna Vvod Mold. întăresce stăpânire 
mtoSstireî Homorul peate satele Feredelaaiî şi Strahotinula. . . • 116v.417 

Manuttripie rom^AMvC • 258 23, — Scrisorca Egumenilor mănăstirilor Iloraorul şi SOntul Sava, 
prin care fac cunoscut Domnului» Ci\ se iavoesc pe alegerea f&cut& 
de Vornicul WHrişu la moşiile Feretleîaiiî şi BrâneştI 117 

224, 1665 (717H) Maî 20. Evstratiî Dabije Vvod Mold. I ntă reşce stâ- 
pânire mânăatireî Ilomorul peste satele Teredeianil şi BrâneşţiT. , 117v.-118 

226. 1714 (7222) Ghen. 13. Nicolaî Alexandru Vvod MoM. Intâresce 
Judecata dintre roânâstirea Homorul cu mănăstirea Sflntul Sava, pen- 
ru culcarea hotarelor mo^siel Feredelaniî de către moşia Cudrevinţiî. 118 

226. 1777 Maî 2î). Cercetarea pricineî, dintre răzeşii din Valea Iul 
Hileţîi cu mănăâtirea Homoruiuî, pentru o parte de moşie de lângă 
Covasna 143 

227. 1778 Maî 29. Cartea de judecata a veliţilor boorî, daU In 
pricina dintre mănăstirea Homorul cu Mihaî Buşilă şi alţii, pentru 
moşia Covasna. . . , 144—147 

228. 1778 Imnî 3, Costantinîi Dimitriî Muruz Vvod Mold. Intftresce 
stăpânire mănăstirel Homorul peste moşia Covasna 147 

229. Cercetarea pricinel dintre niânăslirea Homorul cu Simion Vor- 
nicul, pentru alegerea hotarului moşiei Comăneştiî (Fragment). . . 148—160 

230. 1778 Sept 1, [z\od de omenii ceruţi de Simion Tăutul să 
jure pentru un semn de hotar, ce se cuprinde In ispisocul îuî i;;>tefan 
Vvod Mold.. pentru moşia Părteşti şi Cooiăneşti 152 

Pe f6ea 116 se atlă următorea losciinţare; 

<itn ştiinţă să fila tuturoru. 
iiln anulu 1777 Oîndu Ie:umenu stinteî mănăstiri Homoruluî 
slitiţie-sa kyr Dositheî PulnlalulU; s'au silitti şi au fâcutu con- 
dîcă de moşiile numitei mănăstiri, după ciim& anume şi pre- ■ 
răndO arată într ansa, şi celelalte moşiî toate s au scrisu, Tar mo- 
şiîa Feredelaniî, şi moşiTa Brâneştil nu s'au scrisCl, fiindti ci 
scrisorile acestoru 2 moşii era la preostinţie-sa kyrîu kyr Ga- 
vriiltt Mitropolitul & Motdoviî. Iară întru acesta anii 1779 fiindii 
Igumenu numitei mănăstiri afinţie-sa kyrfi Anthiinu îarăşî Put- 
nîanu, au adusu scrisorile acestora 2 moşiî dela Mitropoltîa, şî 
după acela au socotită cu fraţii ca să le scriîa întru acfasiaşi 
condică, şi au poftitQ pre Arhimandritulu Vartholomeî Maze* 
rîanulii Iarăşi PutnîanQ, carele văzăndti că aceste trebuinţe s^uXH 
spre folosulri numitei mănăstiri, au venita la numita mănăstire. 
(fiindâ că Iarăşi sfinţie-sa au scrisa şi numita condică), şt au 
scrisa întru aclastaşî condică şi scrisorile acestora 2 moşii ce 
s'au zisCi mal sus adecă a Feredeeniloră şi a UrăneştilorJl, care 
dintru început săntâ scrisă şi cu moşila Strahotinuld. Aşijdere 
au mal scris şi loculQ celoralalte moşii, ca ori ce pricină a Qeşle- 
care moşii sâ va naşte de acmu înainte, să să scrie Intru actasUşC 
259 condică, spre cunoştinţa tuturord, după cumft anume şi pre 
răndii s au scrisa întru aclastaşî corulică. 

«Anulti 1779 Avgustii 17 s*au scrisu aceste scrisori întru 
aclastaşî condică.» 

h No. 112. 

lo-folio. — 242 foî ; are numerotaţie veclie, care îacepe cu f6ea 191 (cele 
190 dinainte lipsesc); lipsesc foile 392—394. 396—397, 437 şi urmiMorele până 
la sflr^it. — Sec.XVIIL — Cumpcrat deb urtticartil Şarajja, la 3 Februarie 1894. 

Letopiseţul ţtvreî Moldovei de loan Neculce. 

Kogâlnioeanu, Letopiseţele, ed. laşî 1845, tom. II, p.l93 şi urm. ; ed. Bu- 
curescî 1872> lom. 11, p. 175 şi urm. 

Volumul cuprinde: 

1, «O BAmâ de cuvinle ce nu sânt scrise In Lt'topîsă.ţ, ce nuraaî din ora 
în om s'au auzit care sau scris Înainte Domniiî Dabijiî Vodâ. — Deciî cine le 
va crede bine va fi, îar cine nu le va crede îarâş va fi bine, cine precum 
ti va ii vota aşa va face.» 

Aceste tcuvinte* încep aicî cu cel dela N-rul 24 din ed, Kogălniccanu şi 
urm^zâ pAnă la N-rul 28; lipsesc N-rile 29—37 priviture la Gheorghe Ştefan 
Vodâ şi Ghica Vodă; urraeză N-rile 38— 42 privitorela Ştefani ta Vodă; dupi 
acestea sint scrise câtc*va relative la epoca antcriură, N-rile 10, 14—17, unul 
despre Aron Vodă, 18, 19, din ed. Rogălniceanu. 

2. Letopiseţul luî loan Necuîcea dela Domniia Dabijil Vodă. — Capa 78 
(din lutreg letopiseţul Moldovei in caro a fost cuprins şi acest volum} până 
la sfîrşit, de unde lipsesc© o f6e cu cel din urmă alineat 

Na. 113, 

în-folio. — 682-ţ- LXXII pagine. — Secol, XIX (1835). — BibL Scheiauă. 
Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor de Dimitrie Cantemir. 
Pentru redacţiunea latină a Predosloviei au reraaa paginele albe. 

L."* pag. <j81 jos este scris de nuina scriitorului volumului: 
Usfîrşitul Hronicului pentru vechime Romano-MoldovlahieT, şi luî Dumne- 
laudă. ~ S'au scris de Samuil Botezat, Profesor limbei Ghermane, In anul 
de la Hs. I835,n 

Alăturea de acesta notă esto scris de O, Seulescul: *Colaţion4ndu-se din 
cuvlnl In cuviot s'âQ aliat întocmai cu orighinalul. — O, Seulescul Paharnici 

Pe pagina din urmă LXXII este scris : 

• S'ftu scris de Samuil Botezat, profesor» şi alăturea, do mana luî Seulescu: 
tCo!aţlonAndu-se din cuvlut In cuvint cu orighiualul s'afi aflat intocraaî. — 
O, Seulescul Poharnic o 
260 \a. 114 

In-folto— Foî 237 (fuea 1 Upsesce).— SecoL XrX (1804).-BibL Scheianâ. 

Letopiseţul MokloveT scris de Vornicul loan Neculcea lîn K(h 
gălniceanu, Letopisiţîle, Tom. lî, ed. Iaşi 1845 pag 193 şi urra., ed. 
BucurescI 1872, tom. II, pag. 175 şi urm,). Copie tăcută de An- 

tohi Sion la 1804. FoU« Cuprinde: 

L Letopiseţul Ţfireî Moldovei (1062—1743) de loan Ne- 
culcea 2—226 2. «O samă de cuvinte ce nu sănt scrise în letopiseţ, ce 
numai din om în om s'au auzit ; decî cine le va crede 
bine va fi, Iar cine nu le va crede Iarăşi bine va {\\ cine 
precum îî va fi voTa, aşa va face». iDupă ed. Kogălniceanu, 
N-rele 10, 14, 15, 16, 17, un cuvînt despre Aron Voevod, 
18, 19, 24, 25 începutul, restul perduti 

3. «Din izvoadile răpousatului Nicolaî Costin cl-au fost 
vel Loţ^ofât» — începend cu vorbele : «Moldovenii dintru'n- 
ceput au fost un norod slobod...» ......... 

4. «Legăturile celi primite şi întărite de Inpăratul aint 
aceste, I 230 

234 
234v. Pe foea 226, la sftrşîtul textuluî letopisetuluî, se aOâ urm&t6rea însemnare : 

«1804 Fevr. 6 am început a scrie, 8ăptv, 14 am sfârşit acest 
letopisâţ de scris.— A. S.» 

t^Si 8*au scris de mint îubitorîul de ostenele prin osteneala 
dreptei mele măTnT în zilele pre luminatului şi pre înălţatului 
Domnului nostru Alexandru Muruz Voevoda a toată Moldo-Vlahila, 
la let 1804 Săpt. 14.— Antohi Sion.» 

((Să 6ă ştie că întru acest letopiseţ sănt 5 măinl, ce dintăl 
îaste a me, ce de al doile îaste a irăţini-meu a luî loaniţă, ce 
de al treile Îaste a Logofătului Ion de la moş lanachî Dan biv 
îicnicer, ce de al patrule îaste vâlav : Costacbî Bogzan, Tar ce 
de al cincele îaste a bădiţălul Vasili Tiz de la Balş. 1804 
Săpt. 14.» 

«Slărşit şi Iu! Dumnezeu laudă, celui ce mau învrednicit după 
început de am văzut şi sfărşitul.» 
•«KoîTuk H Br$ caarS» — (Sfirşit şi luî Dumnecjeu mărire.) 

«Antohi Sion» 
261 I ^e foile 227 şi 226 se află următorul f Cuvânt» : 

«Câtră cinsti ţit şi de Hs. îubitorî cetitori cuvăQtj 
«O Iubiţilor şi dragii Iul Hs. creştin! pravoslavnici şi aJ mfeî 
maî mari şi micî fraţi, roţiju-vâ şi vă poitesc multă trudă şi os- 
tenîală de sirguinţă să puneţî intrând cu cetire în lăuntrul aceştiî 
cârţî ce să numeşte Lefopiseţ a ţării Moldavei. Cetindu-1 cu amă- 
runtul crez că bogate şi nenumărate i^^eşale veţi aila într'ănsul, 
atât din slove căt şi din cuvinte. Să na vă grăbireţî de a mă 
pune în ponoslu sau întru huliri de ocară, ce să mă ertaţî, şi 
cu duhul blândeţilor să îndreptaţi ca şi Hs. să vă erte pe 
D- voastră, căci, o fraţiî mleî, numai unul Dumnezeu îaste 
f^ră de greşalâ, căci numaî unul Dumnezeu ştie truda şi os- 
tenîala me căt mam ostenit săltndu-mă de l-am scris, şi 
pentru multa trudă de silinţă poate ol ti şi greşit, căci că lire 
omenlască sănt purtând trup, şi pentru acîasta nu îaste cu pu- 
tinţă a nu tace greşală, că cum Îaste cu neputinţă cerîulul a fi 
fără de nuorî, atâta cu neputinţă îaste şi scriitorîulul ca să fi© 
fără de greşaJă, căci că greşala sau început de la Adam şi tot aşîa 
curge pâră cîau sosit clasul şi la mine, şi pentru adastă noi toţi 
greşim, maî ales mie, că întreb eu cu călătoriîa scrisorii, întru 
adâncul şi lâţim*.^ cărţii aceştila, mă voi fi alunecat de a face 
vre o greşală. După cum şi corăbierlul călăiorind întru o mare 
foarte lată şi fără de stare, şi fiind el bătut de multe valurT ale 
fortunil căt şi minte ş-au dejghinat. şi osteniala l-au înfrănt» şj 
de multa trudă au dorit ca să ajungă la vadul cel dorit de odihnă, 
dar de nici poate ca să ajungă unde Îaste dorire luî, şi ajungând 
la alt vad de odihnă, el tot să veseleşte bucurăndu-sâ, căcî că 
au găsit vad de odihnă. Asemine acelulaş corăbierl m am ase- 
mănat eu, că după cum corăbierlul are multe nevot în mare, 
adecă bătut de valuri, de fortunl, de vănturî grele, trăgând lipsă 
de mâncare şi de apă, căt şi frică do tălharî purtând, şi de os- 
tenlalâ trudindu-să foarte şi cu o îngreolare foarte mare să săleso, 
Bâ ostenesc vâslind, cănd le bate vântul în ponciş, şi cu acest© 
cu toate luptăndu-să casă să mântuiască, Iar de scapă dentru atăte 
nevoi grele ce l-au aflat pe luciu, et mult să veseleşte bucurăn- 
dU'Să. Aşijdere şi eu, fraţilor, m am luptat cu mare aceşti! lumi, îno- 
tând şi vâslind cu multă sărguinţă de ostenlală am eşit din luciul 
cel lat al aceşti! cărţi, dar nu că am săvârşitu-o după cum maî 
8UB am scris. Ce după cum corăbierlul acela care au poftit din 

262 lucîul mâriî şi au ajuns la un vad de odihnă; asemene acelulaş 
am eşit şi eu întru o parte, câ ne maî putând vâsli adecă cu 
văsla condeîuluî am sărguil de am ajuns aice unde mă vedeţ!^ 
căcî mal înainte n'am maî putut merge Oind carte mare ca şi 
o mare lată şi fără de stare ; asemem* sănt şi minunele Dom- 
nielor aceştil cărţî (ce să numeşte Letopiseţ al ţăriî Moldavei), 
numaî am arătat atăta, ca pre leu de Ia unghie, şi postavul de 
la marginî şi mare de la ţermurî. Dect puteţi socoti Dv : 
căt laste de mare adastă carte^ llind că eu atăta am putut 
şi atăta am scris, căcî mal mult nam mai putut din pricina că 
minte mi sau întunecat, ocbxT mi sau painjenii, gatul mî-au 
slăbit, măînele din preună ou degetele mî-au amorţit» dar şi cer- 
nfala mi sau sfârşit» şi cuţitaşul de condee mi sau ros ascu- 
ţiiidu-l şi făcând condee, şl pentru aeîasta am scris pană aici, 

a7313— 1804 Săpt, 14, Antohi Sionii.» 

wPrecum doresc să eosască la vadul cel cu adăpostire cel ce 
sănt bătuţi de valuri întru lucîul măriî, 

wAşa am dorit şi eu să sosrise la &iărşitul cărţii aceştifa, 

(cSlavă şi Iul Dumnezeu lauilă, celuî ce ml-au ajutat după în- 
ceput de am văzut şi slărşituL — 7313 (1804).» 

Pe fdea 228 r. se afla urmăl6rea însemnare : 

ifDacă teT osirdnicit întru adastă multă ostenelă cu scrierd 
a unii cărţi atâta de mare, şi pentru că-I folositoare şi patrii, nu- 
mile crede că-ţî va sta nemuritorîu. — Ghenar 20, 824. A. Scârlat 
Sardar.» Pe fueA 228 verso se află următorele versuri: 

«>Uogu-vă pre toţi cu umilinţă» 

«Ca să cetiţi cu fierbinte silinţă 
upre adastă numită carte, 

«Că-1 de folos mare foarte. 
«Letopiseţ fiindu-î numele 

(« Spune zidirile şi domn iele. 
uSfmţiele voastre cuvios părinţi, 

«Dv: bolarî creştini, Jraţl blagosloviţi, 
ttCa cetind a vi să lumina minte» 

«Şl vorovind să ştiţi ce veţi răspunde, 
i*Şi pentru ca să dobândiţi 

«Pre Hs: cel ce purure îl doriţi. 263 «Şi vă rugaţî şi pentru mine, 

«Ca să dobândesc ertăcîunej 
«Mult greşitul şi maî micul 

«Antohie sin lordaclii Sion Poroşnicul, 
crŞi de va li eres sau lipsă la cuvinte, 

«îndreptaţi Dumv: ca ceî cu minte. 
wEu pre căt scris l-am găsit, 

«A tata l-am şi izvodit.» » No. 115. 

Iti- folio, — Foî 206, din cari 7 Ia început nenumerotate şi 199 numerotate 
de scriitorul volumului. — St^col. XVIII U 726).— Cumpărat de Ia M. Kog&lni- 
ceanude Ministeriul Instrucţiunii publice şi dăruit Academiei la 1882, po lăngă 
adresa No. 9769. 

Scrisore frumâsă. Titlurile, aniî şi numeriî, iniţialele capitoldor, ale alinea- 
telor ^i ale numelor proprii sint acrise cu roşu. Titlul este încadrat într'un 
desemn; doue columne sculptate cu fuî In spirală susţin o boltă pe care este 
desemnat Dumnet^eQ-Tatăl apăr<^nd kilre nori şi avC'nd la drcpta ş\ la stânga 
cAle un înger. Pe dosul titlului un desemn pe totă pag^ina represintâ mo* 
raenml. când DumiiefJeu'Tatăl a creat pe Eva din cusia lui Adam. Deasupra 
titlului, Frtdodocie} un desemn fâcut cu cernelă reprcsentaad flori; pe fuea 
1, de-asupra, titlului Pitttt^u zidiH lumii este un desemn iu ne^ru şi roşu 
representănd in mijloc pre Prmroe Motm; iar la începutul textului iniţiala A 
desemnată mare cu un DucipaL La fdea 3d> de-a^^upra titlului Domnţ'iit Im 
Draffoţ VodU, e^ite un desemn in ne^ru şi roşu, in care — iu trei medalione — 
M vâd «Io Sas Vod», «Io Dragoş Vodu, «Io Lp.şco Vud.n 

Pe f6ea 1-a are următorul titlu: 

«Acesta l^topiaeţQ a ţârâî Moldoveî. De descălecatul şi întăî 
de Tralan înpăratul Râniuluî eu Krimleniî şi pentru a doa des- 
călecare de Dragoş \'otl. L'au iăcutti cu toată cheltuiala Toader 
Costache 3 logofatu. In (Jilcle pre luminatului şi înălţatului 
Domnu Io Mibai RacoviţA VoevodîL în al unsprăcjccele an a 
in&itatii Domnii la a Iriîa Domnie a Mării sale. in anii dela zidire 
lumiî 7234 (1720) Msţa (luna^ Aprilil 25,» 

La sflr^itul volumului, foea 199, scriitorul Işî subscrie numele aşa : 

c<De bine voîtorlu Iubitului cetitorlu Glig^oraş î?-nu [ţiul lu\) 
Vasilie Urlcar am scrisCi.n 

Vulumul cuprinde următorcic : 

1. M Capetele ce sau scris in carte acîasta.» — Foile 1, 2 şi 
3r. — după cea cu titlu. 
264 2. Cartea pentru descălecatul dintăî a Ţerel Moldovei şi ne 
muluî moldovenesc^ în H5 capete, de Nicolae Costin, precedată 
de «Predoslovie Letopiseţului •« şi «Izvodire de istorici...». — Ko- 
gălniceanu» Letopiseţe, Tom l, laş! 1852, p. 33—91. 

3. După cele 1(5 capete precedente urmezA «Domnita luî Dragoş 
VodCii) cu cele spuse despre Ludovic Craiul Unguresc şi Leşesc pu- 
blicată de Kog:ălniceanu în Lf.iop, I. Apendîcse, pa^. 7 (apendics II). 

4. Continuă apoi în cap. 17—30 Letopiseţul luî Ureche Vor- 
nicul, cu adăogirile şi prefacerile scrise de Nicolae Costin şi ti- 
părite de Kog-ălniceanu în Apendice. — Foile 35 — 115. 

5. «Letopiseţul ŢăraT Moldovei dela Arontt Vodă» de unde taste 
părăsită de Ureche Vorniculfi de ţara-de*gIos, izvoditii de Miron 
Costinu ct-au fostu Vornicft ţărâl-deglos, în anii dela zidire lumii 
7185 (1677). în oraşu în Iaşl,»> -=- Foile 116—199. 

Pe dosul idei din urraă este scris : 
«f 'Eio'jTO zb zi^Ay (St^kov s^Tiv roO '(tm*(âv.x (sic] probabil 7£Wf/;iî 

zbv iVxov (sic î) 100 ftaai'.Xi -/.o-siax: rf»ci)TjV ţi.£7aXov xca[i{'30'j, ^Jtoc 51 toO 
soYEvsiriir/j ai'jyovTOî yaz|Aâva Xîj(>i(o (sic!) xtoirixi loO ^dCot>, sv srîr^'Jt 
napâ ivaipx'i'i £l7.ovoîJ.iac (sicî) toO x'>ptot> Yj;j.ti>v trj^O'i (sic-) "/piît^'J. 
*< ? Biv Cluciar, — 1752 5r|Xeji.fsfiioo (sic !| 15,» 

Traducere (Liţica): 

Aci^sfă carte de faţa este a luî Gheorp;achi Costaohi foafc al 8-Iea logrofdt, 
şi pentru amintire am scris eQ maî jos iscălitul, anându-mfi aicî In Mol- 
dova, şetj^nd in casa luî Vasile Costachi fo^t mare comis şi fin al prea cins- 
titului hntraan domnului Costachi al luî Razu, in anul de la iniruparea 
Domnului nostru Isus Clu-istos. — 1752 Decembra 15. 

Pe 8c6rta din urmă a leţ^ăturil este scris : 

«Di pe acest letopisăţ ann scris eu tret letopisăţă în zilele pre- 
luminatului şi pre înălţat Domnu Mărie sa Alexandru loan Ma- 
vrocordat Voevod, — 1786 Avgust 4. -—Ştefan Stărce.» 

Pe f6ea albă dinaintea sc6rţeT de la sflrşit se află însemnarea i 

«Di pe acest IcHopisăţ am scris şi eu un letopisăţ în zilele 
pre luminatului şi pre înllţat Domn Mărita sa Constandin Ale- 
xandru Moruz Vvd. — 1803 Săpt. 20. — Antohi Sion». 

Pe titlu este soHs de M. Kogălniceanu : 

«Acest Utopiseţ este al meQ; Gind vechia a moşului meQ Enachi 
265 'ogălniceanu, pe urmă au rămas Ia moşu meti Gheorghi Ko- 
găiniceanu, carele l-au dăruit Arliimantlrituluî îosaf Voinescu 
de îa Frumoasa, şi acesta l-au dăruit Comiaulul Ionică Beldiman, 
de la care l-am primit şi eu în dar. 1845 Septemvr 20.^ilihail 
Kogălniceanu,)) 

No. 116 In-folîo- — Foî 5. la început, rienumerotate şi 342 uum&rotatfî ; lîpsesce o 
foe cu Începutul aScăriî.i»— St?col. XVIII (I7HH)."BibL Schelană. 

Scpiaore cirilică obişnuita; titlul încadrat Intr'un desemn fâcut grosolan cu 
p^iiă şi cerndlă de scris, represent;\nd un fe! de tfhirlandă de llorî şi av(>nd 
de-a^upPî* pe Domnul Chriatos, cu Maica Domnului de a drepta ş*i 8-tuI loîin 
de a stânga ; pe doaul titlului este un alt desemn făcut in acelaşi mod şi re- 
preseutând pre «Proorocii şi Inpăratul Da vid» scriind lângă o biserică şi o 
cetate. Pe foea 1, înaintea începutului textului, se allă un frontispiciu d6- 
semoat tot ca cele-Ialte, avt^nd In mijloc pe Domnul C'hristos. 

Pe f6ea a 4-a de Ia fnceput se află următorul titlu: 

Testamentu adecă Adunare istoriilor dupe cuprinderi ce să 
vede înlăuntrulu.M 

Pe /6ea urmât^re este scris ca titlu : 

uAdunare istoriilor dela începutul lumii» până la înpărăţiîa 
Iul Costandin Paleologul, în paratul cel după urmă al Grecilor, 
cuprînzănd şi pentru înpărăţiîa Turcilor, încă maî cuprinde şi 
_^ pentru Vineţiîa de cănd sau făcut, şi căţî prinţi pT au stătut, şi 
f câte ţări au luat, încă mal cuprinde şi pentru că(l Fatriarş! au 
stătut la sfănta biserica ce mare a răsărituluî, în scaunul Ţa- 
rig^raduluî, scoasă după Grecie pă limba Rumănescă de Grigorie 
dasc. Buză, îar acum sau scris după aceîa asemene din cuvănt 
în cuvănt, în zileie pre înălţatului nostru Domnu, Io Costandin 
Gheorghie Hangeri Voevod, de ce! maî mic, îoniţă sin Costandin 
Logt, dela Star*Chiojd, la anii dela măntuir6 lumii, 1799 Ghe- 
narie 5 dn. 1799.n 

^Dupâ titlu urmeză : 
: ttBufjă câttft cititori i< Iubitorilor de cetanie, de vreme că Dumnezeu au făcut pă 
om mal cinstit, şi maî mare de căt toate celelalte lucruri ce 
sânt. şi să văd în lume, şi l-au aşăzat stăpân peste toate, după 
268 cum zice şi prorocu! David, «toate au supus supt picioarele luT»u 
l-au făcut şi nemuritorîu, dar nesocotinţa luî c6 r^ l-au ia.cut 
muritorîu, şi toate au pierdut, iiuma! ce F-au rămas întregă afte- 
xusia, adică volnicită de însuşî, ca fiă lucreze au binele au răul, 
şi î-au dat şi aciastă încelepcîune, ca să poată arăta lucrurile de 
la începutul iunail pănâ la sfârşitul lumii intocma ca cănd le-r 
pi'ivi, şi s'ar lucra înainte Iu! faţă, aşa le descopere, şi le arată 
prin scriptură. Decî şi eu socotind că ar fi bine să-ş ajute 
fieşte cine patriî şi limbiî luî ori cu ce ar pute, m'am îndemnat 
de am scris aceste istorii, după celo scoase după Grecie pă Ru- 
mân ie, de cel mat sus numit, Grigorie Dasc, spre lauda ţării 
rumâneştîţ şi spre folosul celor ce vor vre să inţelegă, ca cetind 
şi văzănd pă ceî ce au lucrat răul ce ş'au agonisii, şi pă ceî ce 
au făcut binele ce şau dobândit, să poată îndemna a 8ă părăsi 
cinevaşl de rău, şi a lucra Linele. Decî Iubiţilor^ avănd top de 
obşte ac<5 volnicie, a lucra şi a grăi au binele au răul, vă rog 
mai întăîu, ori cine să va îndemna a ceti şi va găsi vre o gre* 
sală» orî în cuvinte, orT în slove, să nu huliţt, ci cu duhul blăn- 
deţelor să turnaţt untul de lemnu al bunii voiriî Dumne- voastră, 
şi să ungeţi ranele greşalelor mele cu cuvănt măngăitorlu, şi în- 
dreptând să ziceţi Dumnezeu să erte, şi Dumnezeu să vă erte 
şi Dumno-voastră toate greşalele, că nu e cu putinţă a (i om 
tară greşală, fără numai unul Dumnezeu negreşit, a căruia e 
slava, cinste şi închinăciune în veci amin. 7307.» 

La sflrşitul tlstoriilor», pe f6ea Btlv., sus, se află scris: 

«Pană aice sau putut ajutănd vremd Iară cine va vre aju* 
tandu-î vreme îl va săvărşi pană la k'tul care va vre. Iară aîcî 
laste numai let 176G.» I Pe fdea 342 este scris ; 

«Care vor să zică, că după cum le-u tălmăcit acel pre învăţat 
dascăl Ghenadie aclasta-l tălmăcire slovelor.» 

*<La indic tul cel diatăîu înpărăţiia luî Izmail, care să va chema 
Moametb, va să bată mimul Paleologilor, şi vor lua cetate c^ 
după şapte munţi, adică Ţarigradul, şi vor înpărăţi într'ănsa, 
şi vor stăpăni limbi multe, şi ostroave vor pustii, şi vor lua şi 
mările pană la sănul Fxinulul şi înprejurul apel Istrulul va 
prăda, la opiule indiction, lot răsăritul va sUkpăni, şi Pelopo- 
nison, Iară la al noule indiction la părţile crivăţului să va duce I 
cu războîu, şi la al zecile indiclion pă Dalmaţl va bate, şi Tar 
peste puţină vreme sâ va scula asupra lor şi să va face războîu 
mare, şi puţin îl vor înfrânge, şi să vor scula toate nem urile 
apusului cu oaste pă mare şl pă uscat, şi vor da războîu mare, 
şi vor bate pă Izmail, şi puţină vreme va maî înpărăţi. t?i să 
va scula cemul cel plavoş, înpreună cu toţi Practoriî, şi vor 
zdrobi pă Izmail, şi vor lua cetat(5 ce după şapte munţi, în- 
preună cu toţi PractoriL Atunce să vor rădica el dintre el unii 
cu alţii, cu războîu groaznec şi înfricoşat, şi să vor tăîa pană 
la al cineel^ clas, şi vor auzi glas de sus, adică din văzduli 
strigând de treî orî, staţi, staţi, cu frică şi cu grab alergaţi la 
părţile d^-drepta, şi veţi găsi un bărbat vitez şi luminat şi bar- 
nic^ pă acela îl puneţi înpăratu, că al mîeu prietin îaste, şi luând 
pa acela voia me In plinit!.)) 

«Din vreme Marelui Costandîn pană în vreme înpăralulul- 
loan Paleologul cănd s*au tălmăcit aceste cuvinte dupî mor 
mântui luî, anî 1101, şi de la Ilristos pană când au murit Ma- 
rele Costandin în parat ani 329.» 

«Cu ajutorîul Marelui şi atotputernicului Dumnezeu, ca cela 
ce îaste însuşi ia totu lucrul început şi stărşit, au luat şi adastă 
carte stărşit ia luna lui Fevr: 10: îet 1799.*> Volumul are cuprinsul următor : 

De la Facerea Lumiî — Istoria Ovreilor 

«Inparâtiîa lui Sedechie.i» Foile 

1^69 

... ,69 

ilripără(ila lui V'altasar, fratele lui Ule MarodahOn 76 

•Stricare înp&răţii Perşilor şi îiichinar«i el la Darie Astiagula feciorul 

luf Asuî.» , . , . . . . 77 V. 

«InpărJîţiîa Chjrui Fiepotul lut Darie tn pârât ►' ... 80 

•înpArAţiia lui Darie feciorul Chirului înpăral" . . S2\\ 

•înp&răţiîa lui Artacserps şi Neema Ovreiul.» 83 

«Inp&răţiîa lui Artacserxi celuî cu mana luiigfă.» . î53 v. 

•Sfirşitul Inpârăţiî Perşilor şi începutul înpărâţiî Elinilor şi de unde 

s'au început* , , . » 

«lupărăţiîa lui Alecsiudiu feciorul luî Filip.i 84 

•Moftrtd lui Ptolomel şt Inpâraţiîa lui Ptolonieî Iubitului fral^.i . . S5 

•Aice spunem pentru râzboUil ce sau Llcut la Troada.i» 88 

•Începutul Inpârâţii Romanilor, cAnd sau început şi de unde s'au 

început Liitâiu • 95 V. 

• Moarta luî Amolie şi Inp&răţila lui Numiloriu fratele lui.» 97 v. 

•Zidirt^ Romei cei vechi. ■ ' 

•topărftţ:ia luî Uoraulos ctitorul şi Jnl&îul inpărat al Roraeî cel vechi.* ^»8 

«Inp&răţiîa luî Numa Pombiînul.» . * î>8v. 
Foii o 

«Inpărâţiîa lui Tilu Stiliu.«> ...... - . «8v. 

• Inpâr&ţiTa lui Agcu,M » M 

■ Inpăr&ţiTa luî Tarciimios.'» 1*9 H 

«Gonire în parat viluî Tarcuînios.» . • H 

iînpărăţiîa luî Che.sar Avf.^'ust.* IOD H 

«Inpărâţiîa îuî Tiverie şi pentru cănd s'au botezat Hs, Domnul,» . . 102 ■ 

itnpărăţila luî Gaîe.» . • . * ■ 

• tnpărăţiia luî Clavdie.» . 103 

«InpArăţiîa luî Neron feciorul luî Clavdie.» • 

tlopS-râţiîa Ganvîî.» . . , 106 _ 

«Inpârâţiîa Viteliî». ,.*.,», ♦ ... • ■ 

«Inpărăţiîa Iui Uespesianos.A , • ■ 

«'Inpărâţiîa Iul Tit feciorul luî Uespesianos.» • 107 | 

«Inpărâţiîa luî Doraetian.» 108 

'InpărSţiîa îuî Nerua » • • 

•tnpârâţiîa luî Traianos » . . . • 

ntnpă.răţiîn luî Andrianos.» » 

«Iiipârfiţiia luî Autonin. 109 

• lopărăţila tui Marco gineri-sîlu.» 

«hipârâţila Uiî Comod feciorul luî." ... •] 

■ Inpâ^r&ţiîa luî Perdaca.» ... •) 

«Inpărâţiîa luî Iulian Didiu.» ....... ......,, • . 

«Iupărăţila luî Sevir.» • . 

ftiiipărăţiia lui Antoniri.» 

• lopărăţiîa luî Macrin,» . • 

«înpârăţila luî Avîtou.» 110 

«Inpărăţiîa luî Alexandru văr bun.» » 

• lupărăţiîa lui Maximin.» » 

*Iupârăţiîa luî lunor » * 

• IiipĂrăţiîa luî Gordiaiioti. » . . . » 

• bpârâţiîa luî Filip.» 

«tnpărăţiîa luî Ulerian.» i 

«Inpărăţiîa luî Galoş . 

«Inpărâţiîa luî Dechie ........... lll 

«tnpârâţiîa luî Clavdie.* • 

«Inparăţija luî Chindilianos.»» «I 

■'Ifip&răţiîa lui rravos.» o 

«Ijjpărâţiîa lui Dioclitian.o . . , nâ 

• Inpărâţiîa marelui Costandin.» IU 

tlnpărăţiîa luî Costaiidie feciorul marelui Costandin.» UI 

fclnpărâţiîa lut Iulian F*aravatul«> . . . . • U6 

«Inpărăţiîa luî lovianos." lol 

«Inpărăţiîa luî Ualendiano^^ • • 

• înpăr&ţila luî Ualendos.» 163 

«Inpărâţiîa lui Gratianos.» 155 

•Inpărăţiîa lui Tbeodosie celui mare.* 15r» 

•Inpârâţila lut Arcadie feciorul luî Theodosie.» . . , i6l 269 ^^^^^ 

FoUe 

«înpârăţiîa luî Theodosie cel mic.» 167 

«ÎDpăriVţiia lut Marchiaaos. « .,..., . 178 

«tnpâriţiîa luî Leoii Machelul.» -179 

«Inpârâţiîa luî Zinoria." , . 180 

«Inpârilţiîa luî Anastasie.» » 

«tnpftrăţila luî Iustin. •• ...,.,. i81 

•tnpdrJiţiîa luî lustînian cel mare*» 182 

inpftrăţiîa luî Iustin Coropalatul» . 192 

Inpărăţiîa luî Tiverie.») 196 

«tnp5r&ţiîa luî Mavrichie, • , . , 197 

«Fuga luî Mavrichie, lirăniia luî Foca tiranul» 20O 

«Inpârăţila lui Iraclie şi pentru Moametha* . » . 203 

• înpărâţiîa luî Costandin fiiul s&u.» 211 

^îoparfiţîîa luî Constiî feciorul lui Costandin înp&rat> 

«Inpărâţiîa luî Costandin Pogonatul adică bărbosul.^ ....... 213 

«InpĂrîiţtîa luî lustinian fiîuluî sâu.» . . ♦ 214 

«lopărilţila luî Leontie.» 215 

«topărăţiîa luî Apsinoar « , * 

«FuL'a luî Apsimar şi Inpiraţîîa luî lustinian al doîltJ rănd,» . . 216 

itopărâţila lui Vardan care era de să chema a! lut Filipicu.» ... 218 

«tupărăţiîa Iui Artemie ce*î zic şi Anastasie,» ...,...». » 

«lopilrăţiîa luî Theodosie.»» 219 

«Inp&r&ţiîa Iul Leon IsavruL* ♦ . . , . 320 

«tnp&râţila luî Costandin Copronimul fecîorul luî Leon Isavrul şo- 

nitorîu de icoane.» 234 

«tnp^răţiîa lui Leon fiîuluî s&u.» 239 

•tnpăr&ţiîa luî Costandin şi Iriniî.« 240 

•tnpâr&ţiîa lui Nichifor cel din Ghenicu.»» 244 

fllnp<\r&ţiîa luî Stavrachie fiîul siu,»» 246 

•tapâriţila luî Mihail Coropalatul.» . , " 

«tnp&r&ţîTa luî Leon ArniL^nul.» ...,.,*... » 

■tnparaţiia luî Mihail pelticul ■ 252 

«lup&răţiîa luî Theofil fitul s&u.u 254 

tlnpftrăţila luî Miliail cu mumâ-sa Theodora.» 2&0 

•Surgunirt' Inpâditesii Theodori! şi a fiîcelor aale.i 266 

ttnparâţiîa luî Vasilie Machedon.» 273 

•Inp&r&ţiîa luî Leon Sofon.s» .,,,.., . 279 

■Inpârăţiîa luî Alexandru fratele lut Leon Sofun. 284 

«tnp&r&ţiîa numaî a luî CosLandin fecîorul luî Leon în[>ărat.» . . . 285 
•Surgunir^ luî Romano şi Inpărtltiîa îar a luî Costandin lecîorul 

luî Leon şi jungher^ feciorilor luî Romano.» ............ 288 

«lopârâţiFa Iul Romano fiîul său.» , . . . , 289 

•tnp&r&ţiTa feciorilor luî Romano.» 290 

fSurgunirâ şi izgonire Theofanil lnparâte.siî şi a celor doi feciori at 

et c« fusese lup&raţî, Vasilie şi Costandin.» » 

ctnpârăţiTa luî loan Gimischl şi a feciorilor Theofanil Inpftritesiî.» . 294 

«InpiLriţiîa feciorilor lui Romano inpărat.i 295 m • tnparâţiîa luî Costandin frâţine-său 

«lupârăţiîa Iiiî Romaiios Arghiropolul.» ... 

«Inpârâtiîa lui Mihail Catalactul.» 

• InpărSţila Iul Mihail Calafat.» 

"Iiipârăţjia Zoi înpărfilesiî.i» 

«Inpărăţila luî Costandin Monomahul.» 

iln|iărăţiîa Theodorii singură.» 

•ilnpArr^iîa luî Miliail celui <Jin ostaşî rădicat.» . 

<Inpâră(iia îui Isachie Coninînu.» 

«Inpărăţila luî Costandin Duca.» 

'InpârăţiTa Evtîochii înpariltesiî şi a fiilor eî. 

wÎDpârăliîa luî Homari L>ioLrlienul.«» . , . . ... 

«îtipărăţiia lui Mihail Parapinacul fecior Ducăi^ 

«Inp&răţiîa luî Nichifor Votaniîatuî , . . 

«tnp&rătiîa luî Alexie Coinnino.i ,,....,,,. 

«topărăţila luî loan Comnino fecior luî Alexie tnpăratu ..... 

•Inpârâtiia luî Manuil Comnino.» , , 

«Inpărăţila luî Andronic Comninu.»- . . , 

«lopârfiţila luî Isachie al M AngheL». 

«Iiîpăi*ăţiîa luî Alecsie.» 

a Inpărăţila luî Alecsie tecTorul Iul Isachie inpărat.* 

• Inpărăţiîa lui Alexie Duca MorţufluLp . 

• Sfârşitul inpărâţiel lui Alexie Morţullul.» ........... 

tilnpărâţiîa luî Theodor l^scar.* 

• Inpilraţiîa !uî loan Vataţi.t ....,,... 

tlripurăţiîa luî Theodor fii-său.» 

«Inpăi-ăţila lui Mihail F\ileolo«,'al.> .*..•.... 

• Inpărăţiia luî Andronic Paleologul feciorul luî Mihail, 

«InpHrăţila luî Andronic feciorul lui Mihail Paleologul.o 

«Inpârâţiîa Iul loaa Cantacozinu.» . . 

«Inpârăţiîa luî loan Paleolotrul.» 

nlnpărăţiîa luî i^Ianuil Paleologul.u ..... 

alnpurâţila lui loan fiiul său Paleologul» ... . , . . 
*De unde să trage Sultan Murat si cănd au avut strămoşii luî inpă- 
răţila, şi ce războîu au fiîcut Otmalideî.fc , 
«Irjpărâţila lui Orhan feciorul luî Ottnan 
«Ujpărăţiîa luî Amurat feciorul Iu! Orhau. .......... 

MtnpărăViîa lui Baghiîazit feciorul lui Amurat.» 

«Sfârşitul Inpărăţieî luî :!iuUan Bagbilazit» 

«tnpărăţila luî Sultan 3Iehmet leclorul Iul Sultan BaghiîazU.» .. . 

• Inpârăţiîa luî Sultan Amurat feciorul luî Sultan Melinict.» . . . ^ 
nlnpărăţiîa luî Sultan Mehmet feciorul luî Sultan Amurat.» , . . 
«Inpărăţila lui Costandin Paleologul fecîoruUuI loan, şi pentru Sultan 

Mehmet, cănd au luat Ţarigraduli la lei iJâGl, iar de U 11a. 1352 MaIu 2^17 

900 
303 

fl 
306 308 30» 3U 

312 I 

I 

â 
I 313 
314 
31â ■ 
316 

3â0 331 

$ 

334 21 dn.- ■ Inpărăţiîa luî Sultan Baghiiazit feciorul luî Sultan Mebmet.i • 
«Inpărăţila luî Sultan Selemi,^ . 271 ^^^^_ 

«înpârăţiîa luî Sultan Suliîraan fiîul său.» 339 

• Inpărflţiîa luî Sultan Sulelioin feciorul luî Sultan Stililman.» . . . SH 
•Pentru moaştele sfântului şl marelui Costandin, care le-u adus fiîul 
său Costandie de la Niconiidiia.i» 341 v. 

Pe partea din l&untru a scortel de la Început bkit scrise urm&torele : 

«Aristip filosoful de la Nichi fu întrebat de oare cine, 
îaste de folos a să însura? el zise ba; că de veT luoa muere 
frumoasă va fi de obşte, îar de vel luoa grozavă îţî va (i 
urâta. 

«Muîare nici odată nu să va înblănzi, ci cănd o mustri să în- 
drăceşte, Iar cănd o înbunezt să înalţă. 

«Să să ştie, cel ce are muere re, că ş'au luat plata sa pentru 
făr de-legile sale. 

(«Nici o hiară nu Taste Iubitoare de sfadă ca muere. 

«t>e îaste mal cumplit de căt leul întru hiarăle cele cu patru 
picioare? ci tot nămica; dar ce îaste maî Iute de căt şarpele? ci 
tot nimica; fără numaî mulare ce re. 

(iRău îaste a luoa muere săracă, şi rău a lua bogată, că aco 
săracă Vă strica bogăţiîa, tar ce bogată întru boenîa nu bagă 
s^mă de bărbat 

«A fi maî mic de căt mutare ocara ce dupre urmă îaste. 

«Eu mă tem de Dumnezeu, şi după Dumnezeu de cela ce 
nu să teme de Dumnezeu. 

ttCănd grăiaşto muere câ te va îubi, maî tare să te temî, de 
căt cănd te grăîaşte de rău. 

'(Cela ce ţine muere curvă, acela îaste făr de minte şi 
necurat. 

cep* ii ui învăţat, înţelept va fi. 

uMai bine îaste a bate hierul pă năcovalnă^ de căt a învăţa pre 
iDuIare re* 

«Mal bine îaste a trfd cu şârpit şi cu leii în pustie de căt cu 
mufarâ r^. 

wMal bună îaste răotate bărDătesoă de căt facere d© bine 
muer^scă.'» 

Pe sediţa de la sflrşit a legăturii este scris: 

hSA să ştie cănd s'au cutremurat pămăntul Maîu în 5 zile, let 
1812^ în Dumineca mironosiţilor, pă Ia prănzu mare, şi am scris 
ca să Bă ştie, şi a au cutremurat încetişor, care uni! oameni maî 
n*au simţit.» 
272 No, 117. In-folio, - Foî 2 şi 93. - BecoL XtX (1832). - Bibi Scheiatii, 

Condica unuî advocat pentru pricinile ce luase a8upră-şî şi 
hârtiile lor» cu însemnări despre întîmplările din 1841—43. 

Pe faţa din lăuotru a sc6rţeî dinaintea legftturil este scris următoral tiUu: 

(fl8B2 Dichemv. 1. Condică de pricinile şi hărţii ale lor, 
care î-au asupră-m, de a mă judeca în locul stăpânilor.» Volumul cuprinde uniiătorcle F6m 1. însemnări de pricinile ce a căutat şi tocmelele pentru câutarea lor. 1—12 

2. Diferite însemnări despre cele Inttniplate In cursul anului 1841 

Avg. flO până la 1842 Octv. U 13—16 

3. 1842 Oct. 14. Alexandru Ghica Vvod, Rom. fdoe cunoscut Înce- 
tarea sa din Domnie şi depunerea puterii in manile Caimacamilor. La 
iirşit: «Măîne sâ vedem fermanu ce o să cânte, căci au venitu omul 
SuitanuluT. ierî 16 Octv.» 15 v. 

4. Diferite însemnări despre unele întlnaplări, din (Jtlele de 19, 20 
Octv, şt 6 Noemv. , . 16 

5. «Tăi maci rt^ Fermauului de depărtare din Domniîe a Voievodului 
Alexandru Ghica, cu data din mijlocu Ramazanului l^t 1258, sau În- 
ceputul luî Octv.» 16v<-19 

6 Diferite Însemnări, precum r Boerif ce s*aQ ales a ti alegători de 
Domn. Boeriî ceî cu calităţi de a fi aleşi de Domn. Neguţătorii ce s aQ 
ales a (1 aleg-ăton de Domn din corporaţiile politiei. Bocril ce s'ail alea 
alegători do Domn, de la Clucer la vale 20— 

7. Diferite în&emnârî despre mârtea mal multor boerl, In cursul 
lunel Dichemv. 1842 şi Chenar. 1843 

8. Cuvîntul ţinut de Milropolitul Ţt^ril- românesc! in Obşt«5sca Adunare 

la alegerea Domnului dintre pâmintenT . 23v--26 

9. 1843 Gheiiar. l. Însemnare asupra alegerii D om mdul ţârii. . » , 26 v. 
10. 8cria6rea Obşteşti! Adunări a ŢĂriîTomănescl, prin care se aduc 

omagii Sultanului pentru trimiterea In ţară a Iui Şeohir Efendi. . . 26 
n. Diferite Însemnări dm Buletinele No. 30 şi 38 din anul 1843. . 26v.-2â 

12. «Contract vănzări tacsil de cate 4 parale de vită», şi alte în- 
semnări, despre orânduiri de Miniştri, şi altele -...,. 28—41 

13. 1848 Pevr. 25. Zapisul Iu! M. Dumitrescu, prin care arată că a 
luat in arendă pe un an de 4ile moşiile Tituleştil şi Bărbăteştii diti 

jud. Olt, ale Sârdaruluî Grigorie Andronescu 74 v, 

14. Diferite însemnări de cheltuelî şi altele 76-^80 

16. «Arz mahzar cătră prti înalta Poartă, din parttS boierilor prin 
ţipatului Moldoviî, ce s'au daiu la anul 1822.v .... B; 

IC. Diferite însemnări de banî, cheltuiţi pentru diferite lucruri. . . 

17. n însemnare pentru epitropia ca^ll răposatului Clucerului Grigore 
Crişul 87—88 M 
I » » 273 „_ _ 

Foile 

18 «Adunară folosului ce să face din pricinile ceh^ăuntru să arată- <» 91—93 
Pe (6ea, albă de lângă scurta dinainte a legături! este scris : 

«Vreme vinde paîle, şi nevoîa le cumpără. 

«Acâstă dar vreme şi nevoie pricinuită din a Regulamentului 
întocmire ajungăndu-mă şi pă mine, ca să nu aştept vacanţiîe de 
a mă orăndui în slujbă^ Bă îau It^l'ă de un judecător, care astăzî 
nu m ajunge la greotate casiY, şi ca să nu pier în casă de toarne 
cu aţâţe copil, mau luminatu milostivul Dumnezeu a scăpa şi 
de a mal face năpăstuiri cu voie şi fără de voie, şi am apucatu 
sarcina slujbiî de avocatlăc, şi de la U 832 Dichemv. 1 pană 
astăzî Septv. 1, It 1833, am adunatu folosul ce înăuntru să arată, 
Milostivul Dumnezeu să de şi de aci înainte.» 

ÎN'o. 118. 

In*foiio, - FoT 164. -Secol. XIX (i802- 1846).— Bibi. Scheiană. 

Carte de deosebite însemnări dintre anii 1802 — 1846; socoteli, 
nartui vîn4ăriî productelor, copil de documente privitore la 
bresle şi altele. 

^ Fi>ile 

1. tCheltuîala ce merge pă zi la Ireî chile grău, după arâtar«5 bruta- 
rilor.» 1 

2. 1H05 Noenivr. 30. Costaudin Alexandru Ipsilant Vvod îritâresce ana- 
foraua veliţilor boerî din 27 Noejnvr., pentru nartul holărit a se viade 
p&inea In politie. Iv.— 2 

3» Cheltuell la facerea laminărilur de eeQ şi săpun. ...... 3—4 

4. tTrebuinctoasa zahere peste anu de unt şi miere î caşca\'al a 
fieşte căruia băcan.» 5—6 

5. «Carte neobicînuitâ, ci numai de mine întocmită socotind că poate 
o voi şi săvârşi cu Întărire gospod (domnhcă) dar n'am pututu fiind 
interes.» 7 

6. Narturl pentru vlncjarea productelor pe aniî 1802 şi 1803. . . * 7v.-10 
7 1802 Dichemv. 5. Anaforaua veliţilor boerî. In privinţa nartuluî 

hotărit a se vinde diferite articole de ble mâncării 10 

8. 1807 Iulie 31. «Nart ce sau dalu de Mărila-sa Coatandin Ipsiîant 
Vvod Domnul Moldavei şi al \'alahiK«» 11 

9. Diferite narlurî llv,-12 

10. Lt'fa slujitorimel breslei agieştî 13 v. 

11. Listă de numele călăreţilor polcovmceştî. vânătorii polcovniceştî. 
talboji dorobănţeşll, Nemţi din poartă, vel fiteg Cfăuş, stogul iutătQ 
di Coc, al doiliă de foc» Întâiul până la al lO^lea de vânători, l-iul 

până la al 10-lea de Cazaci, coşariî, fuataşiî. zapciî căpităneşlî, etc. , . 14—22 

12. 820 Noemvr. L Listă de numele brutarilor şi pescarilor din 
acest an. cu prăvălii . - • . . 23—24 

MănuMTipU romănetet, li 
m Foii* 13. Listă de numele trâmbitaşilor, îamacî trărabitaşilor, lamaci bu- 
lugbâşeştî al baeraculuî 1-iQ şi al 2-lea, etc 26-2^ 

14. Carte tîe orânduire vătafului de brutari 29 v. 

15. Carte de orânduire luî bacalbaşa . . . . ' 30 

16. Carte v&tâşiî de arabagiî * 30 v, 

17. Carte de orânduire v&tafutuî de jftmblarî * . , . 31 

18. Carte de orânduire vătafului de precupeţi. 31 v. 

19. Carte vilUifuluî de tabaci 32 

20. Carte vătafului de săpunarî, , . . . 32 w 

21. Carte vătafiduT de pescari. ...... .^î 

22. Carte vatafuluî de făinarî 33 v. 

23. Carte vătafului de vinari. ....... ..... 34 

24. Carte vătafului de măcelari, etc. 34 v* 

25. 1811 Apr. 1, întâiul Divan şi Comitet al prinţ ipatulul Valahii 
hotăresce ponturile pentru vînriarea cărnii în Buciirescî 35 

26. 1815 Dichernv. 13. loan Gheorghe Caragea Vvod întâresce ana- 
foraua veliţilor boerl din acest an Dichernv. 12. In privinţa simfoniei ce 

a făcut br^sla săpunarilor. * 37 

27. 1816 Octv. 23. Carte domn^scă. prin care se hotăresc ponturile 
pentru vîmjarea lumînârilor de şed. . . STv.-SB" 

28. Socoteli 40 

29. Uogtopta toO a6^cvtou Maop[<i)7îvO'j. Aiaar./ov «oTbir.xiv» at>vwftT|9n 
T.fipâ TCiB 'lodvofj 'AŢ^Ttioo. — Istoria Domnului Ma\TOgheni. Distihuri 
politice compuse de loan A^'^apie 41—44 

30. 1819 Mart. 20. Carte domnt^scft pentru orânduirea polcovniciei 

din Târgoviste, precum şi avaetul ce are a lua după obioeiă. ... - 46- -49 

31. 1820 Ghenar, 1. tnseronare de datu şi luatu, ce aa rftmas din 
Agila Tancului 8uţu. 50 

32. 1819 Iunie, îratu Logofeţii agiescT, oe am prins In agila d-lul 
lancul Suţul. . - 51 

33. 821, Avg. 3. «Anafora de nartu păîni ce am ftcutu In Agila Clu- 
cerului lordache Deşîiu.» • . . « 63— M 

34. 1831 Iulie 30. Anafora arătănd cheltuelile brutarilor şi cum s& se 
vln# pAinea. 54v.-5â 

3&. 821. Avg. 22. Porunca Otcârmuireî Valachiei c&tre Agă, ca să 
preţui/scă casele celor arşî de foc 66 v. 

36. 1H21 Avg. 26. Listă de preţuirea caselor celor arse 66 

37. 821 Septv. 2. Copie după Firmanul Împărătesc, pentru ea raelele 
din Moldova şl Valnchia să nu se nâpăstuescă de către oştirile împă- 
rătesei, in răsvrătirile urmate acolo. . , , . . ♦ 57—1 

38. 1817 Fevr, 18. loan Gheorghie Caragea Vvod Intftresce anafo- 
raua veliţilor boerî din acest an Fevr. 6, In privinţa vln<jării lumină* 
rilor de ceră galbenă 69 

39. Teţitamentul luî Petru cel mare Idupă ga^teta fraiiţoztiscâ «La 
Prease») - 61—64 

40. 1846 Ghenane 20. Copie după scrisorea Sultanului cătro împă- 
rătcsa Caterina a Rusiei, scrisă la 1768 . . 65-66 
275 

Foile 

41. ^opie după rfispunsul ce a dat Impărât^îsa Caterina la scris6rea 
Sultanului, Iri anul 176H. . 66—68 

42. Liste de cbeltuell şi altele din aniî 1805—1811 114-119 

43. 1809 Iunie 20. «Iratul A^^iî pe un an, de la Septv. 1 p&nă la 
s/ârşitu lui Avşcust. > 120-121 

44. Diferite liste de dieltuell şi venituri de ale Agieî, pe aoul IBII. 123-136 

45. Diferite liste de venituri şi cheltuelî de ale Agieî din aniî 
1812-1819 137-149 

Xo. im Iti-folio. — Foî 117.- Secol. XVIII (Hrt^). — Bibi Scheiană. 

Scrifi6re îngrijită ; titlurile» iniţialele pârtilor şi ale fraşelor, numele luî 
Hristos (HS) sltit scriae cu roşu. Pe foile 1, 15, 30, 36. 74, 87 de-asupra titlu- 
rilor sînt frontispiciî desemnate In culorile scrisorii negru ş^i roşu; la fâea 
64 desemnuj frontispicîuluî represintă Buna- Vestire ; la foile 46 şi 103 el© 
ft.lnt compuse din doî şerpi av^nd Intre eî stema Ţ^rel-românescT, pe foea 
74v. sînt doi vulturi, car! ţin în ghiare un desemn, ce represintă s6rele şi 
luna. La sfirşitul părţilor slnt desemnate florî asemenea In negru şt roşu. 

Vieţile şi minunile nnaî multor sfinţi. 

La slArşituI volumului este scris : 

icSfărşit şi lui Dumnezeu lauda. Să ertaţi unde veţî găsi gre- 
şalâ, fiind-că afară din cele ce am greşit eu, cum am văzul pe 
altă carte care mi s'au dat de către plâtitorîu, asemene: am scris 
şi eu» al cititorilor pre plecat.^ — Theodorache Log. za (de) Divan.» 

?e foea 103. sub stema ţeril este anul *1792>. 

Pe foea din urmă se află urmiilorea: 

«Scară^ adecă de cele ce să află înlr'acestă carte.» ^^'^- 

1. *Istoriîa dreptului losif.^ 1 

2. * Epistoliile ce scrie Climent Papa de la Roma Id Apostolu lacov 
fratele DomnuluI.> 16 

3. ' Viîaţa mucenicului Cliraent după ce sau 0cut Arhiereu Romei.* 30 
4- «Vnaţa părintelui Xenofont şi a copiilor luî, Iulie şi Arcadie, şi 

a soţiî lui Mărita ce £ă praznueşte Ia Ghenar. 26» ........ . 36 

5. «Viîaţa sfanţului pririntelai Grigorie Episcopul Acragantinon • . 47 

6. «Cuvânt la Bunâ-vestire .i pre sfintei de Dumnezeu născătoare.* . 64 

7. «Cuvânt la naştere Domnului nostru Îs» Hs. • 75 

& «Minunile Arhanghelului MihaiL • 87 

9. ^Alte minuni ce lO-u fucut Arhanghelul Mifiail şi GavriiL • ... 98 

10. «Viîaţa şi muceniîa sfântului Kfstathie Plachida şi a soţii lui Theo- 
pista Şl a ccjconilor lor Agapie şi Theopist. • . . . r 103 

11. .Dm Lafsaic- 113 

12; 'Cele ce zic alte limbi pentru lls. 115 276 No. 120. In-folio. — Foî 3 nenunierotate şi t67.-Secol XVIJI |1746).— D&ruit de D. 
A. Sturdza îa 13 Septembre 1885. 

.Scrişore ciriliei frumosă. Titlurile, iniţialele capitolelor ale alineatelor, ale 
fraselor şi ale unor nume proprii s»lnt scrise cu roşu; asemenea numerele 
şi unele nume proprie. 

La începutul deosebitelor părţi slnt desemnate cu roşu iniţiale marî ornat 
Titlul este înconjurat de un chenar frumos desemnat cu cenuşia şi ou p^J 
în dosul titlului este stema Moldovei irumos desemnată şi înconjurata de o" 
ghirlanda de flori. La foile 1 şi 32 slnt dout^ frontispiciî frumose cu stema 
Moldovei Iti mijloc; la foea I5r, se afli stema Dacilor representată prin doi 
leî. Avdnd de-asupra o coronl, la foile 7, 14. 16, 21, 35, 45 slnt frontispîciî 
maî micî desemnate de-asupra titlurilor. 

Letopiseţul luî Nicolae Costin de la :<Zidirîa Lumii» până la 
Domnia Iul «StefăniţA Vod ficiorul Iui Vasili© Vod," cu acelaşi 
cuprins ca No. 115. 

Pe foea 1-a are următorul titlu : 

«Letopisăţul ţărăl MoldoveL ^ Scrisu-s^au cu poronca Pre Lu- 
minatului Domnul Moldovii Mărie-sa Io loan Nicolae Mavro- 
cordatu Voevoda, insă di pre Izvodulfi răpousatuîuî Nicolae Costin 
cT-au fostii Lo^ofătu mare, în anulu dela zidirîa lumii 7254 Avg. 
20, Iară de la Hs: mântuitorlu J1746. Cu mâna luî loan Pavăl 
Gramaticul.» 

Pe dosul titlului este desemnată stema Moldovei intre iniţialele domnescî 
scrise cu roşu i Io. — loan — N(ieolae) — Vvd — D(oiiiii) — Ţ(6rel| — Mo(l- 
doveî}.w Sub stemă sînt scrise urm&tdrele versuri : 

uCap de buor în coarne ste-i luceşte, 

«Cu care loan Nicolal Vod pecetluîaşte. 

«Stima adastă de Ia mpărăţie-i îaate dată, 

wSpre izbânda vrăjmaşilor stă încordată. 

<i Domnul să-l pâzască în mulţi ani cu fericire, 

<(în domnie îndelungată cu mare norocire.» 

Pe cele 3 fol urm&l6re se află cuprinsul cu titlul ; 
«Capeteli ce sau scris In carte acînsta.» 
Cuprinsul volumului este acelaşî ca al celuî do Ia No* 116, 
La sflrşitul volumului se află următ6rea însemnare: 

«Acest Litopisiţti numerarisindu-eă cuprinde o sută şaM< 
şi şasâ file» pe care iscălitul ăl are dăruit de D-luî Paharnici 
loan Strat, şi care sau şnuruit supt pecetea mea. — 1840 Sept 26.- 
Al. Sturza V^ornic.» 277 I Pe scorţa de la sfîrşitul volurnuluî se află însemnarea: 
«Acistu Htopis iasti al mieu Favăl Buh. cari l-a cump. în 4 lei 
17 paralî de la un Ion Stancîal... 1799 Apr. 28j» 

No. 121. 

In-folio. — F6e 1 şi 394 pagine. - Secol. XVIII (1729). —Bibi Scheianîl. 

Scris6re cirilică cursivă. Titlurile^ iniţialele la alineate şi la frase, aiiiî, lu- 
nile şi (Jilele slnt scrise cu roşu. La titlu este desemnat un mare frontispiciu 
In culori, avc^nd stemele întrunite ale amânduror Principatelor; la începutul 
textului este un frontispiciu mal mic tot In colori av6nd în mijloc stema 
Ţeriî-rom&nescl. 

Pe f6ea dela Început are titlul : 

uL^-topiseţul ţării Rumăneşti^ întru care coprinde toate isto- 
riîle a tuturor Domnilor dinceputul ţării de la întâiul Domnu 
Radul Negrul Voevod, pănâ acuma la Domniîa de a doo a Măril- 
sale Iul Nicolale Alexandru Voevod, acum de iznoavâ scrisă din 
porunca Măril-sale pre luminatului şi pre înălţatului Domnului 
nostrUţ fo Nicolae Alexandru Vvd, întru al unsprezecile an dintru 
a dooa Domniîe a Mâriî-sale de lladut Logofeţelul de Divan sin 
Mihalu Ieromonahul Lupescul, la anii de la zidire lumii 7238, Iar 
de la naştere Domnului nostru îs, Hs. 1729 luna Iul Octomv. iii.» 

La sflrşit, pe pagina 394, se allă nota urnîă,t6re : 

"Pănâ aice am scris cele ce sau întâmplat pânâ în săvârşitul a 
zece ani dintru a dooa domnile a Mâriî-sate Nicolale Vodă; îar 
de aice înaint*^ cu ajutorîul şi mila lui Dumnezeu voi serile în- 
cepând de la al unsprezecile an înainte.» 
Volumul are cuprinsul următor : P*gin» 

1. tistoriîa ţârii Rumâneştî de căiid au discâîecatu pravoslavnicii 
creşUnl.t 1 

2. 4 De aîc6 să iocepe poveste altor Domni care au venit pre urma 
Negrului Vodâ, precum mal gîos arată. « . 3 

3. «De aîc6 să începe istoriîa lui Mihaîu Vodă. fecîorîul luî Pătraşco 
Vodă, carele multe războaie au făcut cu Turcii pentru creţ^tinătate, 
precum de alei înainte să arată, « 46 

4- «Aice însemnăm pentru poveste luî Semeoo Voivod. i 69 

&. •Şărban nepotul răposatului Dasarab Voevod.» 70 

6. «Io Mateîu Basarab Vvd.» 83 

7. iAice Însemnăm izvodul cărţii al luî Theofan Patriîarhul Ierusali- 
mului, pentru minuna sfmlel luminii care sfi pogoară la sfintele noastre 
Paşti, In sfănta cetate Ierusalimul, in biserică, şi la mormântul Dom- 
nului nostru îs. Hs., cum au vrut procleţii Armeni să pitule şt să facă 
aie^t€şug, să zică că s'au arătat la p&ngăritele lor Pa^ti, îar nu la ale 
noastre ce ţinem credinţa c6 dr^ptă a marii biserici a răsă-rilulul. tăl- 
măcita dupre limba grecesc4 pre limba Rumân^scă, de 8imon al doîU 
Logofăt ş[ s'au ficut minuna act^sta când au fost In ţara Rumin^'fteâ 
Domn şi biruitor bunul credincios Mateîu Vvd Baaarab. Tar In Moldova 
Vaşile Vodâ, ani! Domnului 1634.» 97 

8. tDe aîee Începem povciste, de cine au venit Domn, în urma luT 
Grigoriîo Vodă.» 13â 

9. *lnoepălura istorlî vieţii luminatului şi pr^ creştinuluî Domnului 
ţârii Româneşti, Io Costandin P. Basarab Vvd, de când Dumnezeu 
cu domniîa l'au Încoronat, pentru vreinile şi Întâmplările, ce In pă- 
mântul acesta In zilile Măriî-sale sau Intflmplal.» 166 

10. "Pentru domniîa lyî Şărbaa Vodă. unchiului Mâril^sale câţî ani 

au domnit, şi de tnoart<^ luî.» 166 

11. *Cum dupâ moarttî îuT Ş&rban Vodă, toată boerimd saustrăns, 

la Mitropoliîe, de nu fâcut sfat pentru alegere de domnile.» 167 

12. tr In ce chip rădicarc şi inăUarr domni» au fost Iul Costandni Vodă.» 168 

13. *Cum după ce sau aşăzat Domnul, au trimis boerî in toate păr- 
ţile, pre uniî la Poartă, pre alţii la paşa Serascherîul ce era cu ostile 

la Baba, pre alţii la Hanul, de ş au făcut toate isprăvile domnîI.« . . 170 

14. «Cum au venit Domnului poruncă de Ia inpărâţiîe, in atml dintâi 
al dnraniT, de sau dus la Cerneţl, cu câtă- va oaste Intr'ajutorlul oşti- 
lor Turceşti, ce era acole, şi de alte porunci c^ era a face, şi cum ve- 
nirii Nemţilor sau Întâmplat In ţară a intra.» 173 

15. «Cum au trimis Nemţii sul la Costandin Vodă făcând ştire ci 
vor să între în ţară, şi apoî Mâriîa-sa Incâ asemeni boeri soli au Io- 
oeput a trimite la Nemţi cu răspunsurile soliL» . . . • 174 

16. «Cum sau sfătuit Domnul cu boerii^ pentru cele multe şi peste 
putmţă cereri şi pohte ale Nem^ilor^ care cert^ să odiUnâscâ, să nu 
calce ţara să o strice.» 177 

17. «Cum s'au dus Prinţipul de Baden la BeclUţ şi au lâsat In tocul 
lui pre llaizler Ghenerarlul cu ostile în ţară, şi cum au trimis Dom- 
nul boeri la Poarta» de au făcut ştire câ Nemţii au coprins ţara.» . 17S 

18. nCum sau rădicat Domnul de la Cotrâceni cu toată boerimd, 

şi cu toată gloiita, de s'au tras în irlos ca să nu să Inpreune cu Nemţii» 181 

19. «Cum au mers Halzler Ghenărarîul insuşî de s'au Inpreunai cu 
Domnul la Drâgăneşii.» , . . 183 

20. «Cum au venit Domnului veste de Calga Sultanul că vine In 
ţară cu Tătarii* şi I-au trimis boeri înnamte. apoişi Mârila-sa au mers 

de s'au hipreunat cu ei.» . 184 

21. «Cum după ce au fâcut Domnul Bobolt^za, la EpJscopiia de la 
Buzău, s au sculat de au venit in Bucureşti Ia scaun, pentru c.\ eşind 
Nemţii din ţară. Tătarii încă au eşit.» • , • 187 

22. liCum au venit Domimluî poruncă de la Uipârăţîia Turcului, ca 
8& fiă gfttt^scă şi să mergă cu Tucheli şi cu ostile Turceşti şi Tătă- 
reşti in Ardâl.» * 18d 

23. aCum au purces Domnul de la Podloei şiauacluns oştilo Tur- 
C€şU, Tât&răşti şi Cruţ» la podu Hrizil * .... 194 279 

24. •Cum au Intrat ostile in Ârd6l cu toate câpettie cele mari, adică 
Serascheriul, Sultanul, Tucheli şi Domuul, prin loc rău ^i strâmt şi cu 
mare nevoîe, şi cum s'au lovit cu NemţiL» 1% 

^. «Cum au prins pre Haîzler viu in ră^boiu, şi pre alţii din oăpe* 
tenii, flrâ cel mulţi ce au perii.» 198 

26. «Cum au adus şi capul lui CosLandin Bă,!&ctînu la Costandm Vodâ.» 19"J 

27. a Cum au început Ungurii a să Inchîjia luî TuchelF, văzînd iz- 
bânda Turcilor.» - 300 

28. a Pentru coronaţiîa luî Tucliell, cum s au coronat a fi craîu Ar- 
deiului, i proci.» . , 203 

29. «Cum au venit Capegi-Başa inpădktesc, de au adu3 caftane Se- 
rascherulul, Sultanului, Craiului, Domnului de I-au Inbrâcat pentru iz- 
banda c^ au fâcut.* • * 206 

30. «Cum că la conacul de Ia Fereghihaz s'au străns toţî Paşiî. şi 
Sultanul şi Craiul şi Domnul, paşa 8era»^cher!ul, de s'au sfătuit a să 
trage In {^ios, pentru osiile Nemţeşti ce vene din sus asupra lor. şi pre 
Costandin Vod& l-au rânduit să m^rgă să fiîe de pază la gura Tel6- 
jeouluî.» 208 

31. a Pentru eşir^ oştilor din Ardtil viind iarăşi In ţară, şi pentru Tu- 
cheli cu ce vrăjmăşii© pe urmă asupra creştinilor e'au arătat.» ... ■ 

32. iCum s'au rădicai Domnul de la Ploeşli, de au venit la satul 
Măriî-sale fa Tătărfuiî, unde şi alalte ţoale ostile au venit.» . . * . . 211 

33. pl'entru lăcuste cănd au venit îu ţară, de face multă stricâ- 
€fune, şi pentru venirii boerilor soli de la Beclu şi pentru moarte luî 
lordache Spătarîu> , » 214 

34. «Cum că la al patrult^ an al Domnii luî Costandin Vodă, când 

au fost vara. au mers Măriîa sa la T&rgovîşte.» 216 

35. «Pentru Staîco Paharnic, ce era viclen ţăriî de multă vreme, 
cum câ s'au rădicat de la Moldova, şi au mers la Poartă ca să facă 

lui Costandin Vodă pară, umblănd şi el după domniîe.* 217 

36. «Pentru gludecata şi moarte lui 8taico Paliarnic in ce chip au 
fost. 221 

37. «Când au venit poruncă de la hipărăţile luî Costandin Vodă să 
gfttescâ zaharate şi conace, că Vezirîul Însuşi cu Hanul va să vile In 
ţară către Ardei.»» 222 

38. «Cum că au venit Domnului a dolU poruncă a dolle rând să răn- 
4ttfa8C& conace In sus pri baltă până la CerneţI, şl pentru mergere 
Mârii-eale Inpreună cu Ve/.irîul până la Dilu.» 225 

39. «Pentru venire Doamniî Marii din Moldova.» 228 

40. «Pentru a Tătarilor, îarăşî venire prin ţară* 229 

41. apentru trimitere boerilor la Odrilu.» 232 

4t. «Pentru mergeri Domnului la cetatea Cladoviî din poruncă Inpă- 

răt^sdLt 234 

43^ «Pentru a HaouIuT Iarăşi venire prin ţară,« 238 

44. «Pentru trecere înpărăţiî prin ţară. şi pentru călăloriîa Dom* 

tiuluî de au mers Innaintr? Inpăratulul Sultan Mustafa» 240 

4o. «Pentru conacile Inpâdiţiî, care pre unde au tost anume până 
280 la Turn, undo au trecut inp&rftţila dĂcind^ la Nicopoîa.* âl5 

46. «Cum au venit într'acest an multe porunci de la inp&r&ţtle. ce* ^^h 

rerl dă bani şi dă altele, de au %-enit ţara la mare ^reu. şi de trecen^ ^^^| 

Tătarilor îar prin ţara, şi de raerfjtîrd domniî la Târ^ovişte» . . , . 247 V 
47 a Cum au venit înpăratul Sultan Mustafa la OeUgrad, şi războtu ■ 

ce au făcut Turcii cu Nemţii.» , 260 ■ 

48, nPenlrij zidiri ce auf&cut M&riîa-sa şl alte lucruri, care le-au şî 
săvârşit Intr'acest an,» 2&3 

49. «Penim nevoîle ce sau Intămplat ţării, intr'acest an de Ia Turci 
şi pentru cilătoriîa domnii ce au cAlAtorit la Cerneţî, şi de râzboîul 
ce au avut şi estimp Turcii cu NemţîL» 2o5 

60. <De raergert^ domniî din Târgovişte la Bucureşti» viind Agâ de 
la lnp&r*aţiîe cu caftan.» 262 

6L iPentru alte zidiri şi sfinte biserici ce au mal fAcut Mâriia-sa 
şi printr alte ţări, şi altil© ce s au mal întâmplat Intr'acest an şi de 
mergerea Mâriî-sale iarăşi la Târgovişte.» 266 

o2. «De alc^ sânt cele ce au scris Kir Kafaîl monahulj clarele pre 
nume mireiieac I-au chemat Radul Popescu bivvel Dvornic.» . . . . 275 

53. «Domnila lui Şttfan V^odă. l^t 7222.» . 283 

54. «Viţa pr^ luraioatuluî uem al pr6 Înălţatului şi milostivului Domn, 
Noi Nicoîaîe Alexandru Vvd, pr<î bunul stăpânitor ţării Ruraâneştî, 
care s& trage din Alexandru Vodă cel numit bun şi mare din ţara 
Moldoviî.» 

56. rtDoiuniîa Măril-sale Iu Nicolae Vodă fiîul pr^ slâvituluî Alexandru 
Exaporitul, adică sfetnic de laînă al puternicii înpărâţiî a Otomanilor, 
l<it7224.t 2^\ 

56. «Domniîa Măriî-sale luî loan Vodă, lut 7225.» 314 

57. iDomniia a doua a Măriî-sale luî Nicolae Vodă, vâl^t 7227.» , 323 

58. <Cade-să ca să semnlm aîc^r şi căţî coconi au dăruit Dumnezeu 
Domnului cu Doamna Măriî-sale Smaranda, de când au venit cu a 
dooa domniîe aici In ţară.» , . , 34S> 

69. «Din mila kil Dumnezeu şi din norocul Măriî-sale Domnului 
nostru, având pace in ţară, m'am îndemnat a scriîe din cele ce s*au 
întâmplat păn alte părţi.» 350 

60. «Aîc« lâsâm istorîla ţării Rumăneşti, scriem cele ce s'au întâmplat 
prin alte părţi streine.» 

61. «Pentru venirii prt,^ faricîtuluî Patriîarh al lerusalimululaîcf In ţară.» 370 

62. «Pentru turburare şi zarfa ce au fost inlre Tătari in anul acesta.» 371 

63. a Pentru inpreunari5 Hanuluî cu Serascherîul, in ce chip şi ou ce 
cinste au priîmit Paşa pe Hanul» 877 

64. •Pentru patima şi multa nevoie ce au petrecut Moldovenii, şi 
pentru buna chiverniselă c« au făcut Domnul aîc<3 în ţară, 379 

65. «Pentru Dumitraşcu Hatmanu, când au fugit la Tătari.» . . . 381 

66. I Pentru gătire şi călătoriîa Măriî-sale Nioolaie Vodă către Smil.» 

67. •Pentru nunta fiîuluî Măriî-sale Nicoîaîe Berza.id^ Costandin.» 
G8. tPentru purcedert5 Patriîarhuluî Ia Moldova după nunta filuluî 

Măriî-sale Nicoîaîe Vodă Costandin Beîzaade. 281 
I 69. «Pentru mergeri Patriîarhulu! In Ţarigrad.» 

70, «Pentru cel© ce sau întâmplat pântr'alte părţi streine.» .... 

Sub titlu se află scrisă urraâtorea toseranare: 

«D'apres le calcul de TEglise Greco-Russe Ia creation du monde 
eut lieu 5508 ans avânt VEre Chretienne ; ainsi cette chronique 
date de Tannee 1729—30, ^ George Aeaky.» 

No. 122. 

In-folio,— Foî 211. -Secol XVIH (17G5)."Bibl Scheiană. 

Scriaiire cirilică semi-cursivă. Pe foile 1 — 19. titlurile în text şi de-asupra 
piiginelor, iniţialele ia alineate şi numerele slnt scrise cu roşu: pe cele-lalte 
foî t6le slnt scrise cu ne^^ru. 

Pe f6ea 1-a are titlul următor: 

irViaţa marelui Petră înpăratul MoscovieLw Scriere împărţită 
în şese cărţ^, în carî se cuprind războieîe şi viaţa luî Petru 
cel Mare, 

La sfirşit^ f6€a 208 verso, &lnt scrise urmâtorele: 

«Stăpănitorlul norodului arătăndu-sa purure cătrâ cele Dum- 
nezăeşti răvnitodii, sau să zăcem căndu are tVîua Iu! Dum- 
nezeu, atunce supuşi! nu să tem că vorij pătimi vre o pedepsă 
afară de pravilă şi făr dreptate, aşijdere de vor cunoaşte că 
îaste el credincîosu şi temătorîu de Dumnezâu, atunce supuşii 
nu vor pute îndrăzni a fi cu vicleşugti asupra luî, avăndu el şi 
pe Dumnezeu într'ajutorlu. 

«Slavă unuîa în Troiţă proslăvit Dumnezeu, carele mi-au ajutatu 
după început de am văzutu şi şlârşitul, 1765,'» 

Pe f6ea 209 se află Însemnări despre familia lui C. Vărnav» din ani! 
1796—1847. 

Pe scârţa legăturii de la tHrşit se află următ6rca Însemnare: 

w Adastă carte este a preosOnţii sale părintelui Mitropolitului 
Leon, şi s au adus adastă carte de la Roman» după ce s au făcut 
Mitropolitâ la anul 1787, şi sau înălţat la scaunul MitropoHî în 
anul 1786, luna luî Fevruarie > 

Na. 123. în-folio.-Foî 23 şi 192.-Secol. XIX 11805-1806). ~ Dăruit de D. A. Sturdza 
la 13 Octobre 1886. 282 Scris(^re cirilicâ obicinuită. Titlul este scris Intr'tiQ mare desemn architec- 
tural; slnt mal multe f^rosolane frontispicil şi iniţiale ornate. 

Letopiseţul Moldoveî întocmit dupâ Miron Costin, Nicolae 
Oostin, Ureche Vornicul şi loan Neculcea. 

Pe f6ea de la început este titîul următor: 

«Litopisiţul ţărilor Moldova i ^slj ţara Muntenîască» de cănd 
s'au discălecat. 1805 lunî 20. 

«Scria-o* ama eu îubitorîul de ostinele Vasile Pogor.» 

Pe dosul foef 23 din Întâia parte este soris: 

((S[i]ărşăt, inpreonă cu ajutorîul a pre puternicul celuî cu multe 
străluciri al cerîurilor Domnul nostru îs, Hs. al descâlecâturit 
vecliî şi începutul acel noâ^ ta anul 1805 Afguslu intlTu, de Va- 
siliîa Pogorâ. — Kî>fii£ [yJrfir^J6v [iot tov ajiaptoXbv.» 

La Mea 159 este sens : 

«Păn aice s au aflat letopiseţul scris de Miron Logofătul. — 
Scrisu-sau de mine nevrednicul în II uş la Stfinta) E(piscopie) a 
Huşulul în let (an) de la anul mântuirii 180B Martie 16. — Va- 
sile Pogor Pisar>j (scriitor). 

Pe foea din urmă, 192, stâ scris : 

«tScrisu-s au acîastă carte, ce să numeşte Letopiseţul MoUlavil 
de mine mult păcătosul şi nevrednicul, în zilile pre înălţatului 
şi luminatului Domn, Mârila sa Alexandru Costandin Moruz 
Vvod, şi s'au scris în sfăuta Episcopie Huşii la anul 1806. — 
Miron. 3î 

Volumul are cuprinsul următor: 1. «Carte de niamu Moldovenilor dinttltl, de unde au 
eşit strămoşii lor*» — de Miron Costin 

2. «începutul Letopisăţului, cu aglutorîu Iul Dumnezeu 
a ţării noastre şa celoralte adică Munteneşti şi Ungu- 
reşti.» Cap. 1 — 4. — Prescurtare după Nicolae Costin, 
Cartea iJtntrn descâlecatul denieiâ, Cap. V^XVI 

3. Domnii Moldovei de la Dragoş Voevoda până la 
a doua Domnie a Iul Aron Voevod,— după Ureche Vor- 
nicul şi Nicolae Costin. — La sfirşit (L 75 v.) stă scris: 
tfPănă aice 8*au aflat Litopiseţul Ţării scris de Urechi 1-23 1^8 283 Vornicul 7289— 1781.» 8v.— 75 

4. «Litopiseţul Ţăriî Moldovil scris de Miron Logofătul, 
începându-să de la Domnie luî Aron Voevodă»* până la 
«Domnie lui Stetăniţâ Vvodâ filul luî Vasâlie Vodâ... 

Sau scris la anul 130G Martie 13.» 75v,-159 

5. aDomniîa lui Evstratie Dabija Vodâ... Cap. 75» 
până la «Domnita luî Mihaî Racoviţă Vod,» prescur- 
tare după îuan Neculcea , 159v.-192 

No. 124. I ( In-folio.— Foi 41-— Secol. XVIII (1782J — Cumpârat dela anticarul Şaragap la 
3 Februarie 1894. 

Pe foea 1 are următorul tidu : 

««Istorie pentru râslpire Ierusalimului.» 
La sfîrşitul manuscrisului se aflSl urm^iitârea însemuare: 

«Acîastâ istorie au scris-o Ieromonah Nechifor ot mănăstire 
Doljeştil, cu toată cheltuiala me, şi pentru ostenlala luî î*am dat 
120 bani, şi am iscălit. 1782 lulî 20. — Dimitrachi Hărlescu Pa- 
harnic.» 

Alte înă^mnârî ce se alB pe foile de la sflrşit: 
Pe foea 40 verso: 

«Acîasta carte este răsipire Erusalimulul, şi cine să va în- 
tămpla să o îaî să citescă pă dansa şi nu o va maî da înapoî, ci 
o va tăgădui, unul ca acela să flîa blestemat de Sf. Arhereî 
şi de săborul di la Nichiîa şl pricopsală în viîaţa lor să nu 
vadă şi am iscălit pentru ca să să ştiîa a cut este. 181T Fevr. 10.— 
Cost. Hărlescul,»^ 

Pe r6ea 41r, au scris spre aaiiiitîre cel cari ad cetit cartea In anii 17Wj 
ia03. 1804. 1805, 1813 şi 1817 

Pe f6ea 41 verso: 

« fiind ascultător părinţilor mei, celor după 

trup de ceH poroncite spre încre 

. * * . leşului mîeu, dar zavistiile fraţiloră . . . înpotrivitorî 
netemâtorl de Dumnezău m au ... .de dragoste şi mila pă- 
rintescă» cari o . . . ţem ca o căldură de cuptor în inima m6 
ş-avănd o răcire de tot despre toţi părinţii şi fraţii . . . pre 
mine (ticălosul); dar oel intru totă puternic inpărat şi milostiv 
Dumnezeu n'au vrut sâ m& lasâ după pofta vrâjmaşilorft inel, ci 
ni au miluit după a ea putere svăntă, şi m'au rădicat la cinste 
ce politicîască, ou mărire înal spre vedere vrâjma» 

şilor meî,» 

«1801 a'au născut fiîul nostru Costandin Ful! 20 şi l-au bo- 
tezat îarăş loniţă Botez la bisărica din CămărşanI hramu sfân- 
tului marehit mucinic Glieorghi, şi pentru ca să ştii s'au în- 
sămnat. 1801 luli 20. — Dimitril Hărlescu Paharnic.» No. 125. 

In-folîo. — Foî 241; foile sint numerotate, dar 1 — 4 şi cele cari urmdti 
după 245 pânâ Ja sfirşit sînt perdute. —Secol. XVIII. — Bibi. Scheiană. 

Letopiseţul Moldovei format din : 

1. Cartea pentru descălecatul dintâiâ a Ţărel Moldo- 
ve!, de Nicolae Costin 5 — 40 

2. Domnii Moldovei dela Dragoş Vodă până la leremia 
Vodă după Ureche Vornicul şi Nicolae Costin. — La 
loea 168 v. scrie : «Păn aice acest Litopisăţ laste scris 
di pre izvodul ce s au fost scris de răposatul Neculaî 
Costân ce au fost Vel Logofăt» 40v-168v. 

3. uDe aice începem a scrie Litopisăţul di pre izvodul Iul Mi- 
ron Costân Logolât.w — Domnii Moldovei dela Domnia lui leremia 
Movilă Vodă, alineatul «Batoreştil (§1 mal sem^î fiind pre locuriU 
sale) au dat răzho}u ha Ba.'şiea Giur^Uia iKogâlniceanu, Lelop., 
ed. Iaşi 18.52, tom. 1, pag-. 226) până la «Domnila Iul Stefâniţâ 
Vodă ficiorul tul Vasili Vodă. Cap. 55», până la: uşi, trecând 
mal pre sus dela Suclavă, au lovit pre la llotin ş-au trecut 
Nistrul.» (Kogăln. Letop. 1, 349). 

Pe 16ea dela început (6) este subscrierea lui «N. Istrati». iar pe f6ea 6 lot 
de mî'ina Iul este âcri?: 

wDin Biblioteca mea dela Rotopăneştl 850. ^ N. Istrati.*» 

>o. 126. I In 4».-Pagine 322.= Secol. XIX (1818). -Bibi. Scheiană. 
Pe pag. 1 are titlul : 
«Istorie a celorâ mal gingaşe amoruri a Parisului. Din ce" 
285 I I grecîascâ s*au tălmâcitfl în limba Moldovenească, prin ostenîala şi 
osârdie drepţii sale îoan Beldiman ; îar a prescrie, b au prescris 
de mine îscâlilul la 818. — Costachi Borş.» 

Pe padina 3 se află sorise urraătoreler 

•iubitorilor cetitori !» 

(cDen râvna şi osârdiîa ce au arătat fieşte carile Iubitor de 
tâlmâcire a felîurî de istorii. în tot telîul de limbă, prin care 
ş'au agonisit cele după vrednicie laude, îndemnăndu-mă şi eu, 
n'am cruţat acîastâ puţină ostenîalâ întru tălmăcire aceşti i isto* 
rioare, care nădăjduesc a fi plăcută fieşte cărue tânăr cetitorîu ? 

«tnsă fiînd câ limbile cele iubitoare de hulă pândesc purure 
prilej, nu am îndoîală, că nu mă vor huli şi pre mine, cum os- 
tenlala me am ales-o în întrebuinţare unita ca aceştiîa, şi nu 
într'alta mai folosătoare. Am cinste a le răspunde, că acîastâ is- 
torie, cu toate că cuprinde în sine numaî fapte de amorîu (lucru 
ce să obicTfnueşti acum în vecul nostru la toată stare omenîască), 
dar cetindu-o bine cu luare aminte, nu numai va înţălege» că 
toate aceste eroticeşti patimi s'au mărginit, nu prin altă, decât 
prin însuş taîna ce stăntă a însoţirii, spre care scoposul şi pohta 
ce silnică a tinerilor libovnici au privit, dar şi pildă de agi uns 
va lua întru însuş a vieţii sale petrecire. 

«Rog dar pre toată persoana ce va binî voi a ceti, ca orî ce gre- 
şalâ va afla întru îa, ori în tăimăcire sau în slove să îndrepte cu 
blăndeţâ, fâră a mă pune în ponoslu, căci după cum cu nepu- 
tinţa îaste omuluî a nu fi muritor, aşa şi de a nu greşi. — Tăl- 
măcitori ui.» 

Pe pagina 2 slnt scrise, precum urm^ză: 
«Obrazilc, ce s& cuprind in aciaslă istorie. 

•T&n&rul ţăran, carile din Ziîaco s'au numit In urmă Voziîan Darmandier. 
«Elene, fiica lui Rover, libovnică luL 
•Leandru, tiranul DeguţitorîuluT. 
«Hlori, fiica luî Devuse, iibovnîcă luî Leandru. 
«Marchezul, ce s'au numit pentru faptile iul noul Pigmalion. 
«Lizeta« fala de suflet a Marchezului, care mai pro urraâ s'au ficut şi mi- 
Hasft lui. 

■Ftiip, nepotul lui Donan. 

tZemira, fiica luî Donan, şi libovnică luî Filip. 

«Poleo, fiiul luî Duval 

•Aneta. fiica Iu! Ruso şi libovnică luî Polen. 

«Ziuin. 

• Egii, Hica lut Sirez şi libovnică lui Ziuin* 

288 X(i. 127. in-4'.— 270 loî.— Secol. XIX (1848— 1853).— Dăruit dă Ion Ghica. 
Pe dosul legăturii are titlul : 

ft Emigraţi! de la Brusa.» 

Volamul cuprinde scrisorî d© ale emigraţilor de la Brusa către 

Ion Ghica şi alţît, precum ^î alte acte politice publicate de Ion 
Ghica în «Aminlirî din pribegia după 1848. ttucurescl 1890.» 

1. 1848 August 7 (19). — Dimitrie Goleacu către Ion Ghica 1 

2. U848 Aug. 10) 11 c^îisurT — N. BAlcescu cltre Iun Ghica. 3 

3. 1848 Iulie 36.— N. Bâlcescu către Ion Ghica. ...... b 

4. (1848) Iulie 18,30, — N, Bălcescu către Ion Ghica 9 

6. (1848) August 30 12. — C, A. Rosetti către Ion Ghica. U 

6. 1848 Septembre 17,/29. — Petiţiunea nomânUor către Sultanul. 1» 

7. (1848).— A. G. Golescu către Ion Ghica 1^ 

8. — «Petition â TAsseniblee Naţionale. >i , lî> 

9. — «P^tition h Lord Palmerstoii.» 20 

10. — «I. Memorial dat Ministeriuluî Germanic în Prankfort In 17 
Septemvrie 1848 din partea agentului României loan Maiorescu.o . 21 

11. — <*lh Memorial dat Ministeriuluî German în 16 Noemvrie din 
partea plenipotentuluî Roinanieî.» 26 

12. — tDin actele Parlamentului de Frankfort asupra Prinţipatelor 
Danubiane.w ♦ , , . , 32 v. 

13. 1848 Ianuarie 24/5, — Generalul Magheru către Ion Ghica. . . 36 

14. 1848 Decembre 10/22.— L Maiorescu către Generalul Magheru. 39 
1&. (1849:i MaiQ H. — C. A. Rosetti către Ion Ghica. ....... 43 

16. (1849) Octobre ia— C. A. Rosetti cMre Ion Ghica 47 

17. 1849 Aprilie 20. — C. A. Rosetti către Ion Ghica. .,..,.. 49 

18. 184 < Decembre 26 — A. G. Golescu către Ion Ghica 61 

19. Î848 Decembre 17.— A. G. şi Ştefan Golescu către Ion Ghica. . oâ 

20. — A. G. Golescu către Ion Ghica 59 

21. — A. G. Golescu către Ion Ghica 61 

23. 1849 Martie 9. — R«ăspunsul luî Szarvady la Întrebarea comitelui 

Zamoyski. 65^ 

23. 1849 Oct. 26 iNov. 7).— Emigraţii de Ia Brussa către Ion Ghica. 67 

24. — Eliade către emjsrraţiî dela Brus^. . 69 

25. 1848 Sept. 29. — Nicolae Gheurghiade il. Eliadei către Ion Ohica, 71 

26. 1849 Aprilie 15. — Chitanţa lui N. Golescu către Ion Ghica, . . 7S 

27. — Chr. Teii şi N. Golescu către emigraţii dela Brussa. • * 'b 

28. 1849 Novembre 13/25, — Procesul verbal Încheiat de Adunarea 
emigraţilor, Jn cestiunea banilor râmaşi asupra luî N. Bălcescu. ... 77 

29 ~- Votul emigraţilor din Brussa privitor la luarea socotelilor. , . 7$ 
30. 1849 Novembre. — R^spun^ul lui Teii, Bliadc şi Pleşoianu la Invi- 
tarea de a veni la adunarea emigraţilor, ca să a§iste Ia cetirea proce* 

I 287 

_F6<M 

verbal privitor Ia baniîrfimaşî asupra luîN, Bâlcescu. (Copie). . * 79 

Bl. — L Elîade cfttre Zoasima. ..,,.. 81 

32 1849 Decembre 6/17, — tijnigraţiî de ta Brussa c&tre ceî de la 

Consiaalinopol şi Paris 83 

33. 1849 Decembre 4/J6. — Ex-locotenenţii din Paris c&tre emigraţii 

de la Brussa * 85 

34- 1849 Decembre 6.— 1. Eliade către eraigraţiT de la Brussa. . ... 87 
35.— 1849 Decembre 6, Emig:ratiî de Ia Paris cilre ceî de la Brussa. 91 

36.— «Asociaţia UornâiiA.» î?tatute 92 

37. 1849 Decembre 17, — Eliade c&tre deţinuţi! de la Brussa ... 93 

38.— Eliade câire ceî de la Brussa . 99 

9B. 1849 Decembre 15 27. — Ex-Iocotenenţiî N. Golescu. Chr. Teii şi 

L Eliade către emigraţii de la Brussa. . ............ 10» 

40. 1849 Decembre 15/27. — Acelaşi cAtre aceiaşi 108 

41. 1849 Decembre 30. — C. Boliac cAtre I. Elîade. J12 

42. 1850 Febr. 22 (Mart. 6). — L Eliade câtre emifc'raţiî de la Brussa 118 

43. 1849 Nov. 10. — Socotelă de banii emi^'raţiuniî 120 

44. — A. G. Golescu c&tre Ion Ghtca 121 

4â 1849 Februarie 8/2D, — .Vdresaprin care Chr. Teii N. Golescu şi 

l, Eliade numesc pe Ion Ghica representantul lor la Constantinopol. 125 

46* 1849 Februarie 5/17. — N. Golescu câtre Ion Ghica, , . . . , 127 

47. 1849 Iulie 20/1. - I. Eliade către Ne^Iicî. 129 

48. 1849 Iulie 20/1. —I. Eliade CiUre Uusao. 133 

49. 1849 August 3/15. -1. Eliade către Costache Alexandrescu. . . . 135 

50. 1849 Iulie 20yl. - L Eliade către deţinuţii de Ia Brussa 137 

51. (1849 Febr.)— Circulara luî I. Eliade, Chr. Teii, ^iN. Golescu. ca 
şefi aî emigraţiuuiî. . . • . 141 

62. (1849> Mart. 7. — N. Golescu câtre Ion Ghica la Con stan ti no pol. 143 

63. — Protestul emig-raţilor din Paris c;\tre SuUan. 144 

54- J849 Maia 13/26. -Emigraţii de Ia Brussa către Ion Ghica. ... 146 
66 1849 Maift 2/14. — «Diurnalu» prin care emigraţii din Brussa, 

dup& punerea la cale a emijfraţilnr din Constau tinopole, hotăresc a-şî * / 

alege un cap ni Emigraţiunil, care s& lucreze fn numele lor pe lAngă 

pop6reJe Europei, pentru unirea ţt^rilor Homâue 148 

56. 1849 Mart. 23/12. — N. Bălcescu către 1. Eliade, N. Golescu şi 

Chr. Teii , 150 

67. 1849 MaiQ 17. — N. Golescu câtre Suleiman Paşa, . 152 

68L 1860 Aprilie 18, 30.— Emigraţii de la Brussa către A G. Gule^cu, 

N, BAlcescu şi D. Br^tianu • , . . 154 

59. iai9 Iulie 26 (August 7). — Ex-locoteneoţif Chr. Teii. L Eliade 

fi N. Golescu către deţinuţii de la Brussa 155 

flO» — Procesul verbal al emigraţilor de Ia Cunstantinopol 157 

61. 1849 MartJO 24/12. — N. Bâlcescu elitre L Eliade, Chr. Teii şi 

N, Golescu. 15* 

$2. — C. A. Rosetti către I. Eliade si Chr. TelL 161 

63b IW9 Decembre 25. -N. Golescu câtre Suleiraan Paşa, ..... 189 

64. — «Lista de banii ce s'aa adunat din contribuţie.» ..... 190 
288 65. — fl Listă de baniî ce s'aîi cheltuit.» . • . , . 192 

66. 18&1 Februarie 25. ~ Socoteli ţinută de M. Serghieseu, pentru 

ceî 15 miî leî daţî de Golescî 194 

67. — Socot^'lâ de nisce bani daţî la diferite persdne. ,,.,,, 197 

68. — «Socoteală de baniî ce am dat pentru D-eî cucoanii Anichî 
Ghica» cum uroi<^z&»» ....*.,. 198 

69. — Altă socottilâ. 19i} 

70. 1849 SepUînibre 14.— Socotelă de 3.100 kî daţi luî Ton Ghicia. . 200 

71. 1849 OL't. 10/22, — Chitanţa luî M. Sergiescu, pentru 873 leî 
primiţi de la Ion Ghica In comptul luî Golescu . 202 

72. — AUâ socot^lă de banî .203 

73.1849Apriliea7— A. G. Golescu către Ion Ghica 204 

74. 1849 Ayg. 17. — » * » ... .210 

75. 1849 Februarie 24.— u * « ... ,214 

76. 1849 Novembre 7. — ■ » i^ . . ... 216 

77. 1849 Iunie 27.— » p « 218 

78. 1860 Febr. 6 (Ian. 26).— Emigraţii de la Bruaga către EUadc, . 228 

79. 1849 Februarie 7. — L Maiorescu către N. B^ilcescu 230 

80. 1849 Decembre 6. — 1. Eliade către emi^-raţil de la Brussa. , . 232 

81. 1860 Maiu 17/5,— I. Eliade către emigraţii de la Brussa 236 

82. 1850 Ianuarie 17. — Ştefaa Golescu către Ion Ghica 237 

83. 1850 Septembre 28. — «Emigraţiî romani din Paris, fraţUortl 
emigraţi din Brus.sa şi Con-stantinopol» < . . 239 

84. 1860 Aprilie 18,30.— Emigraţii de la Brussa către D. Brâtianu. 241 
86. 184S Iunie 14. — Dr. Louis Mandl către generalul Aupick. * . 242 

86. I84y Decembrâ 24. — Act de garanţie dat de Ion Ghica şi Marin 
Serghiescu lui Achmet \N efyk Efendi, pentru BoUiac. ..»,.., 245 

87. 1849 Novembre 20. — Cesar Bolliac către Ion Ghica. .... 247 

88. 1849 Decembre 25. — Cesar Bolliac către Nicolae Alexandrescu. 251 

89. 1849 Decembre 27. — Cesar Bolliac către Iun Ghica 2&3 

90. 1850 Aprilie 15/276— Stamatello A'oJgo dragomanul PoUţiel, către 

Ion Ghica 255 

91. 1850 Aprilie 28.— Ion Gliica către şefid Poliţiei 267 

92. 1850 Maid 7. — Garanţia dată de Ion Ghica către PoUţie» pentru 
Bolliac , . 259 

93. — Bolliac către Ion Ghica 261 

94. — Petiţia luî C, Bolliac către Ministeriul turcesc. 263 

95. 1853 Martie 23. — «Estras din tjiarul frances cL'Assembli^ Na« 
tionalet din 23 Martie 1853. .287 

96. 1849 Decembre 24. — Ce.sar Bolliac către Ion Ghica S68 

97. 1851 Ianuarie.— Adresa Societăţii studenţilor Bomănî din Paria 
către Ion Giiica la Constantinopol . 270 I 289 \o. 128. I I olio (formiit îngust de catasliv), — Fol 27, — Secol, XVIII — XIX (1722- 
1844|.— Cuniperat dela anticarii Şaraga. Ia 18 (30) M^'iă 1896.— Scris pe hârtie 
de mal mulţi; unele titluri, iuiţiaiele numelor şi inlregu t'6ea 4, bint scrise 
cu roşu; la Începui 3 fuî albe nepaginâte. 

Volumul cuprinde urmatorele documente pentru bresla mi- 
şeilor (calicilor) din laşî, uneîe în copil şi altele în original: 

Foli o 

1. 6988 (1480|. — Aşezâmlntul brealeî făcut iu (Jîlele luî Io. Ştefan 
Voevod cel Mtrân şi ale Archjepiscopuluî Kyr Theoctist Mitropolitul 
buceveî. — (SUvouesce) ...,.,..,..,.,•....... 1 

2. (Data ruptă). Fetru Vvod. Mold., împreună cu soţia luî llena, mi- 
lueşle pre mişeii din largul laşiî cu loc, ca să-şT facă casă, fie care 
unde va voi. — (Traducere romAu^scĂ) ....... 2 

3. i722 Fcv. 24, «In zilele BlagocestivuluF şi de Ik, lubjtorlul pre 
luminatul Domnul nostru Io Mihal Iliicoviţâ Voevod i {^i} Oospodja 
(fH}m$m) ego (iuJ) Anna i (p) cTad (fiiij ih (lor)^ la domuie a 
trie la a 7 an, cu blajjosîovenie a Preosvinţituluî TArintelui nostru 
Kyr Glieargliie Mitropolitul Suceviî şi a toată Moldo-vlahie tS'au Inoit 
«cestu catastih de brasla mişeilor de tăr^-u diii Iaşi, care de detnultu 
este aşJlzatA acî.islA br^slâ, Încă dela Ştefan Voevod acel bun,» ... 3 

4. «Catastih pentru praznicul stS.utuliiT şi mare Voevod cerescu Ar- 
hanghel Mihailu. unde să străngu bn^sla de raiş;\î, pecarii tJiimiiezău va 
al^ge din pravoslavnicii creştini a da şi a mitui, la zu» pra-itniculuî, 
pentru stiflelile lor şi a pArinţilor, ca sâ le fie lor iu ved pomenire, 
şi Dumnezău milostiv să-î intărescâ pre dăuşiî in fapte bune, lotru 
toate xilele vieţii lor. cu rugîlcVunile pre sllnteî născAloareî de Dum- 
nez&u şi pururi fecîoareî Marieî, şi cu rugile sfântului Arhanghel Mi- 
hail, ca sâ Ie fie lor lutr'aglutorîu şi sprejenitorîu la tnfrîcata xi a glu- 
deţuluî, ca sâ alle mil^ şi ertare de păcate, şi s^ albă odihnii IriLru 
«Alaşul inplinlţiî cerîuUu. unde bucurie nu a^ schimbii, Io veci amin » 4 

5. 'HjKt KortiiiH uANiiiH M M*AH |aicî bocriî marî şi mici) ..... 5 
6 «3^4 rcnApH fl sa'kk'â, îi A*MM-k mi a* (aici Domnii şi cîLsenil domneşti) 6 

7, •f 3m nou CP ac» (aîcî popiî din Iaşi) , , 8v. 

8. •Bxi «MqiMM iP MC» (aicî siraciî din laşî) .... 9 

U, 1723 Mart. 22, Cartea de bîcsteui a luî Ciheorghe ArchjepiiM>apul 

^i Milrop<»liiuî Sucevei, asupra acelora cari ar lua de la brâ^la mi- 
şeilor din laşi bir ori alte ang^riî 14 

10. 7344 il735) Septemv. L Idem, a luî Antonie Mitropolitul Suceveî. Io 

11. 7261 (17a3) Fevr. 8. Idem, a hiî lacov Mitropolitul Moldovei. . •• 

12. 1783 Avgust 24. Idem, a luî Gavriil Mitropolitul Mnldcvel. . . 15 v, 

13. *^A^ «HIIIÎM (P UC RQ AHii 'IImTOHÎM MHTJ>*IH9-1HT4 r^HiRfK^rU'. ■: fSCMX: 

cm: îl» (aici sâraciî din laşî In tfdele Iul Antonie Mitropolitul Sucevei. 
Anul 7244 (1735) Sept. l]u 16 

ManuMrriptc româneţtî. 1 9 
290 ^^^ 

14. 1791 lult 23. Ambrosie Bxarhul Moldovei, etc. arată modul cum 
trebue calicii cerşetori si cvră milostenie. iFraymeiil), , 19 

15. 1792 Săpt. 13. lacov Mitropolitul Moldovei Intăresce staroste pentru 
br^sla calicilor din laşî, In locul luî Vasile Cărjae, pe Tauaae orbul. 20 

16. 1806 App, 18. Veniamin Mitropolitul Moldoveî Inlâreace staroste 
ppntru brdsla cerşetorilor din Iaşi, In locul bitrAn ui uî Tănase, pe Luca 
orbul de uu ocIiUl , 20 v, 

17. 1807 Noeuivrie 19. Veniaaiin Mitropolitul Moldovei Uitâresce sta- 
roste brealeî cerşetorilor din laşî, in locul luî Luca, care era nesta- 
tornic, pe Alhanasiî picior de lemn, . . < 21 

18. 1815 Decv. 14. Veaiamin Mitropolitul Moldovei oriiiiluesce larftşi 

pe Alhauasiî picior d© lemn, »tî\roste al breslei rcrşelorilor din Iaşi. . 21 v* 

19. 1816 luQî 19. Veiiiamiii Mitropolitul .Moldovei intărescc sLarostf 
breslei cerşetorilor din Iaşi, in locul luî Athanasil picior de lemn, 

care s'a dovedit nevrednic de act^stft slujbă, pe Procopiî orbul. ... ifi v, 

20. 1820 Avg". 16. Veniamin Mitropolitul Moldovei inliresce htaroute 
breslei cerşetorilor diu laşi, in locul lui Tanasil ptoîor de lemn, care 

se (ine numai de beţi!, pe Mibaiu orbul. ... 23 

21. 1831 Ghenar. 34. — Veniamin Mitropolitul Moldovei uit&resce 
staroste breslei cerşetorilor din laşî, Ui locul luî Mihaiu orbul, pe Dl< 
mitrîe ciuntuL . 23 v» 

22. — Carte arcbitMescAt prin care se îiitâresc breslei cerşetorilor dui 
laşî tote privilegiile ce Ie-a avut do la Domnii şi Mitropoliţiî de mul 
înainte. (Lipsesce sfîpşitul) • * 24 

23. 1841 Decv. 4. Iaşi. Venianiiri Mitropolitul Moldovei întân-sre .-^u- 
roste breslei cerşetorilor din laşi, In locul iiâvirşiluluî diu viaţA Mihaiu 
orbul, pe Toader cizmariul orbul 25 

24. 1844 Apr, 7, EşiL — Meletie Mitropolitul Moldovei int&râsice rin- 
duiala şl legătura breslei meâ&rilor din Iaşi, a se urma întocmai ca 
Şl maî înainte de dinsul . > 26 

Ko. 12î>. în-folio (format îngust de cataativ). — Foi 156. — Secol. XVIII (1732— 17401.- 
Vindut In licitaţie publica de Kforia Spitalelor civile din Bucurase! şi cum' 
pSrat de Academie dela A. Zwiebel, anticar din BucurescI, la 19 Nov. 1894. 

Catastiv de venitul mânăstireî Colţea şi de cheltuelilo eî fă- 
cute cu Spitalurile, pe 9 anî, de la 7240 (1732)^7248 (1740). 
— Listele de venituri şi de cheltuelî sînt subscrise de boeriî ce 
ati fost însărcinaţi cu cercetarea lor. 

Cuprinsul volumultiT este urmăJorul : 

1. «Mart. 1 dni It 7240 (1732|. Venitul mân&atiril de acest anfl, cum 
va ariita In jos.» 

2. «Mart. 1 dni It 7240 (1732), Cheltuiala Spitalului de an auQ. 
pentru trebuinţa bolnavilor sâracî, cum va arăta In jos &nutne.« • . 291 I 
I 

I Foîle 

3. «Marte 1 ihiî U 7240 U732). Cheltuiala manăstini de un anO. 
mare i mămnlă, cam va arăta. « , 6 

4. «Lt 7240 (1732). Jtjbrăcămiiiţelc^ slugilor i simbriile, cum arală.» 11 v. 
b. *Lt 7240 (1732). Cizmek* ce s'ari cumpărat la Crăciun, cum arali." 12 v. 
a «Lt 7240 11732). Surâturiie ce li sau luat Ia Crăciun anume». . 13 

7. oLt 72-IU (1732). Cheltuiala bisi-ricii Intr'acest ana.» 13 v. 

8. «Marte 1 dni It 7240 (1732). Simbriile preoţilor anume.* .... 14 v 

9. tMarte 1 dni It 7241 (1733}. Venitul mănăstirii de acestd an, cum 

va arăta In jas.» . . ♦ , , , 21 v. 

10. «Marte 1 dni It 7241 (1733). Cheltuiala Spitalurilor amănduror 

de un an, pentru trebuinţa bohiavilor săraci, cum va arăta.» .... 22 

11. «Mart. I dni It 7241 (1733). Cheltuiala mănăâtiril de un anu, 
inare i mărunta, cum va arăta.» 25 

12. «Cheltuiala viilor, cum va arăta.» 33 

13. «Marte l dni It 7241 II733). îubrăcămintele slugilor i simbriile.» 33 v. 

14. «La Cricîutj cuî sau făcut dulămi de aba.* ,...,..., 34 v. 

15. «Simbriile.* , . 36 

te. «tU 7241 (1733). Cizmele ce sau cumpărat la Paşti.» ..... 36 

17. «însuraturile.» 36 v. 

18. *Lt 7241 (1733).i. Cheltuiala praznicului 37 v. 

19. *Lt 7241 (1733). Cheltuiala bisericii.» « 

20. «Lt 7241 (1733). Simbriile preoţilor şi a vlădicilor.» , 39 

21. «Lt 7242 (1734). Venitul mănăstirii dă acest an, cum va arăta 
]Q jos t 45 

22. *Lt 7242 (1734). Chieltuîala Spitalurilor amănduror dî un an. 
pentru trebuinţa bolnavilor săraci, cum va arăta.» 46 

23. «Lt 7242 (1731). Chieltuîala mănăstirii dă un an. mare i mărunlâ, 
cum va arăta.a 48 v* 

24. «Lt 7242 (1734). Chieltuîala viilor, cum va arăta.* ....... 56 

25. «Alta chieltuîala.» 57 

26 «Lt 7242 (1734). Inbrăorimiotele dă aba, cum va arăta.* .... 68 

27, «Lt 7242 (1734). Simbriile.» 59 

28. «Lt 7242 (1734). Cizmele ce s'au cumpărat la Paştî.» 59 v. 

29, «însuraturile.» 60 

30. «Lt 7242 (1734).< Cheltuiala praznicului 61 

31. «Lt 7242 (1734). Chieltuîala bi-suricil,» . 61 v. 

32, «Lt 7242 (1734). Bani ce să dă Vlădică!, ce slujaşto sfânta li- 
turghie pentru ctitori, şi ce să dă la mănăstire Sinaia după Prauva, 
fi altă orănduîală asemene* . .................. 62 v» 

33r «I-t 7243 (1735). Venitul mănăstirii de acest am cum va arăta,» 65 

34. «Lt 7243 (1735>. Chieltuîala Spitalurilor amănduror dă un an, 
pentru trebuinţa bolnavilor săraci, cum va arăta.» ......... 06 

.35, «Lt 7243 (17:^5). Chieltuîala mănâstinî dă un an, mare t mă- 

runtăţ cum va arăta.* » . . » • 69 

36. «Lt 7243 ri735). Chieltuîala viîlr>i\ cum va arăta.» 76 

37. «Lt 7243 (1736). înbrăcămtntele de aba, cum va arăta.» ... 77 

35. tLt 7243 (1736). Simbriile.* 78 
l'oU« 3ţ>, -Lt 7243 (1735). Cizmele oe s'au cumpărat Ia PaştL - 

40 tliisurăturile* 

4L «Lt 7243 (1736), Chieltiiîala praznicului- 

42. tU 7243 (1735). ChieUuîaîa bi^şdriciT. 

43. -r.t 7243 (1735». Baniî ce sâ dâ VlădicAf, ce slujaşte sfânta li- 
ttirghie pentru ctitorî; şi ce să d^ la mănăstire In Sinaia, şi la allA 
orănduTatâ ast^raenc. » * . , . , , 

44. «Lt 7244 (1736). Venitul m&n&sli ni de acest an, cum va arăta > 

45 «Lt 7244 (I73iî), Chicituîala 8pitalurilor amfi^nduror de un an, 
pentru tribui nţu bolnavilor săraoî, cum va arăta.» 

46 «LL7244 (1736). CliieUuîala miuăstirit de un an, mare i mă- 
runta, cum va arăla.* 

47. «Lt 7244 (173G). Chioltuiala viîlor, cum va arăta.» . 

48. «Lt 7244 (1736}. tnbrlicumintcle dă aba. cum va arata. »» ... 

49. «Lt 7244 (1736). Simbriile.» 

50. «Lt 7244 (1736). Cizmele ce s'au cumpărat la Pa^tî.* - 
51 «însuraturile.* 

62. «^Lt 7244 (1736). Chieltuîala praznicului.» . . 

53 «Lt 7244 (1736). Chieltuîala bii«ericiî, cum va arâta. 

H. tLt 7244 (1736). Banii ce să dă Vlădică!, ce slujaşto sfftnta ii* 
lur^'^hio pentru ctitopî, şi oe să dă la mănăstire Sioăiî, şi altă orăn- 
dulală ast^mene.» 

&i>. «Lt 7245 ^1737). Venitul mănăstirii de acest aji, cum va arăta 
In U 68 os. 56. «Lt 7245 (1737). Chici luiala Spi talurilor amănduror dă un an, 
pentru tribuinţa bulmivilor săraci, cum va arăta ......... 

57. «Lt 7245 (1737J. Chieltuîala mănăstirii dă un an, mare i mă- 
runtă, cum va arăta.» 

68. «Lt 7245 (1737). Chieltuîala viîlor, cum va arăta.» . . 

69. «Lt 7245(1737). inbrăcăuiint^ de aba. cumva arăta.» 

60. -Lt 7245 U737). Simbriile 

61. «Lt 7245 (17371. Oizinele ce a'au cumpărat la Paştî.» - 

62. «însuraturile. » * > 

63. -Lt 724'i (1737|. Chieltuîala praîiticulul.w 

64. «Lt 7245 (1737). Chieltuîala bisiTiciî. 

65. «l*t 7246 (1737) B;inî ce aâ dă Vlâdicăî, ce slujaşte sfânta li 
turgbie pentru ctitora şi ce să dă la mănăstirtî Sinăii şi altă orfcndu< 
lală asemene.» , 

66. «Lt 724t> (1738). Venitul mănăstirii de acest an, cum va arăta.» . 

67. «Lt 7246 (1738) Chieltuîala Spitalunlor amănduror dă un an, 
pentru tribuinţa bolnavilor săraci, cum va arăta.» ......... 

68. «Lt 7246 (1738). Chieltuîala mănăstirii dă un an, mare i mk- 
ruută, cum va arăta.» 

6î>. «Dăjdile, lt 7246 (1738).» . . 

70. i»Lt 7246 (1738). Chieltuîala viilor, cum va arăta. w 

7t. «Li 7246 (1738). lobrăcăaiîntcle de abâ, cum va arăta.» .... 
72. «Lt 7246 (1738), Simbriile.^ . . . 99 

101 V 

102 V. 

101 

109 

no 

nir 

U2 
ll2v 

H3 Ulr 

116 V 

11 7 V 
119 

laa 

123 
123 V 

m I 293 126 V. 

132 

i34 Ftitle 

Cizmele ce sau cumptlrat la Paştî • 124 v- 

74. «însuraturile I*. 125 

75 *Lt 7246 (1738). Clueltuîala praznicului.» rj:? v 

76. ulA 7246 U738K ™ Chieltuîala bisericii.» ... VIG 

11. *\A 7246 (1738). — Banî ce s& dă Vlâdicăî oe skijaşte sfăiita 
litursrhie pentru ctitcirT, şi ce să dâ la m&năăLJid Sinâiî, şi aîlă orăii- 
dufală asemene. o .... 

78. «Lt 7247 (1739). — Venitul raăiiastiriî de un an, cura va aifua 
Iu jo.y.o 

79. «U7247 (1739).— Cheltuiala Spitaluriloramândurordeun an, pentru 
trebuinţa bolnavilor săracî, cum va arftta.D 

«O. «Lt 7247 (173!)). — Cheltuiala măiiastiriî de un an» mare i măruntă, 

cum va arata.* 135 v. 

81. *U 7247 (17:49),- Clieltuiala viilur, cum va arâla.i 139 

82. iLt 7247 (1739).— înbrăcimintele, cum va arata.*) HO v. 

83. «7247 (1739).— BimbriîÎG.i 141 v. 

84. «7247 (1739).— Cizmele ce s'au cumpărat la Paşii.» ...... » 

86, •însuraturi '» 142 

86. «Lt 7217 (1739).-CheUuîaia praznicului.» 143 

87. iU 7247 (1739). — Cheltuiala bis^-riciî.» 143 v. 

88. «Lt 7247 (1739!,— Banii ce sâ dau VJadicâl, ce slujaşte sfânta litur- 
ghie pentru clitorî, dupâ rânduîala mfiiifiatirif.» 141 

89. «Fev. 27 dni lt 7247 (1739).— Den pricina unui ^'unulu de la 8-tâî 
Savva, îns&dentru acest gunolu, s'au aprinşii târgul de au arsu o parte 
a Bucureştilor, şi atunce au arsu si n);\tiăstir6 toată, cu Spi talurile, cu 
epitârila ce era doftorii pentru stiraeîî den spital, şi cu biserica, şi cu 
căXe tr^le paraclisele şi amvuanelc şi cu amănduao pimniţile.— Ce s'au 
chelluitu până s'au luvălitu m.1nastîro, va ar:\ta In jos.n ...... 145 

90. tLt 7248 (1740). — Cheltuiala măuăsLiriî, mare i măruntă, cum va 
arâta.t 147 

91. «Lt 7248 (1740).--Chellujala viilor, cum va arâta..> 149 v. 

92. *Lt 7248 (1740). — tnbrăcâmiute^^cum va arăia.u . ..... 150 v. 

93. «Lt 7248 '1740). Simbriile.» 115v. 

94. «Lt 7248 (1740;. — Cizmele ce s'au cujnpftrat la Paşti.»» .... 152 v, 
96. •Insurftturtle.» 152 

96. «Lt 7248 (1740u— Cheltuiala praznicului.» 153 

97. iLt 7248 (1740). — Cheltuiala bisericii..) ............ 153 v. 

98. «Lt 7248 (1740).— Banii ce sâ âX Vlâdicăf, pentru pomenirile ctito- 
rilor, dup& orănduîala mănristiril.i» 154 No. 130, 

b-fo ho mic— 329 foî (lipse.sc maî multe ftjî. la început şi la afirşit). — 
Secol. XVIII. — Dăruit de V. Mangra, Ia O Martie 1895. 

Scrisore urîlâ. pe hArtie de rea calilate. în câte-va locuri, titlurile şi unel*^ 
iniţiale sint scrise cu roşu spăUclt. 

Volum format din diferile părţî din cârţî religiose şi biseri- 
ceBcT. Multe titluri sînt scrise slavonesce. 

Foi ti* 

1. EvangUeliî şi din Apostol întocmite cu tipicul pentru cetirea la 
serbatorT * . . t -53 

2. «Începu povîastîa avinteii Barhuro, mca (luna) Dichomvrîc 4 Chk 
((Jile) 54 

3. «A\cna Dicbcmvpîe 28 aR"»». Iar acîasta-i când au t&îat Irod coie i4 
lutnn^recî <le prunci niit^î cute Je un anu .^i mai mici." ...... 58 

4. «A\cu4 Marliîn *) fjile, invfilăturfi la 40 de siinţi.t ,,,..,.. 61 *. 

5. «A\cn4 Martie \n 17 zile, povesld lui Aleh-i.- : m.^kka «jBlâ (omul tul 
DumnerJeQ).» . , , C3 

6. «InvAţâtur.\ cum au mersii Hs. Ia îadît m lae sudetele diin iadu,» ^ 

7. «... fnvătAiura d<? prc ciustila tainJlce sâ ţic^ {sic! z'icv.) Iruputu şi 
sângele lui Hs : cSl oare de cătc ori creştini sa gâlescu a lua s-ia cumine- 
cătură trupulQ lui lls: iară preutul tot iasle datoria cu Inv&ţ&turft a învăţa 
întăe de cuminecare, ca nimănui pae cft-i pane prostă ^i vinO 
prostQ » 72 

8. «Invâlâtură Luni dupâ a doa zi după Paşii, cuvSulul luî sfÂalQ 
Pavel Apostolfi, slovo 1, 13.» 75 

9. elii luna lui Apriilfl 23. In luna lui Prier învăţâturâ la s-ti Gheor- 
gh\et căndu au izbâvitu cîa fată de cel ş<5rpe şi balaur straşnicu » . . 79 

10. «în luna luî Muîu lotăe xu Acînsta-i în zua de Irimie prort>cul. 
carte şi ru^'ăciune pintru pustilare jidoviloru diin HusaîimQ şi pustu- 
şngulQ oraşului di tuceput p.\iiâ !n sfArşItu. Carie lui Irimie pro- 
rocul ş'a plsilorfl, cap. I.» . , SI 

U. nMcnâ IVierîu Intâe zi.— Evanghelie după scriptura sfântă. Luca, In 
19 părţi, invăţălurâ despre pu^tu^igul Irusalimului, cum l-au bătuta 
Dumnezeu.» ... 

12. «A 2 parte a pu.stuşagulul Crusaliniului.B 

13. tlrivAturî cân sau pricinuita Satana cu Dumnezeu şî cându-s 
posti fi^u lui Dumnezeu iji 40 de zilo şi în 40 de nopţî, după ftc<5 să 
«ui in raâfj^ura ICIiouului.» ............ 9*3 

14. aApocaItpsiui cel naic a lui îoan. 

15. «Luni după liusalii.» 

16. «I'ovt^slîa luî S'ti Procopie Jii luna lui cuptorîu in 8 zile.» . . 106 v* 

17. «Învăţătura lui s-ti I!ic prorocul, In luna lui cuptorîu In 20 rile.» 108 

18. «Luna Iul AvgustC tntăe zi. Învăţătura a 7 Macovei. ouiQU î-au 
moncitu Atioli, prinu carne de porcu şi î-au friplu pre foou.«» . . . llOt* 

19. il'ovt'jjtia mumei sfinte» cânJu au mersu să vază muncile mun- 
ciţiloru. unde să muncescu tutu fulul de păcătoşi piulru toate ftUîu- 
rile de păcate.» . . 112 

20. «Povlast. lui David inpărat, cănd au curvit şau căzut în păcate 
mari cu gîupănîasa Urieii, acelui iJomnu mare şi crezut, ce David in- 
păratu mana tot pre acota în locul lui iu oaste» îară David înpărat eld 
fed^ In scaunul său cel iupărătescu.» 116 v 

21. «Incepulu atrtia împăraţilor..,. Cap. 1 — 4.* ..... i:.*-\, 295_ 

Foile 

22. Paliîa. — tCarte de Prima a luî Moiseîu pporoc, ce să cliîamă 
BhtU, de pre roditura lumieii. Cap. 1 — 50.» 132 

23. A 2 carte a lui Moisie ce să chîamă Icxwk. CapQ 1. — 28.» . . . 235 

24. «Cart<5 lui Daniil proroc.» Cap. 1—14.» 283 

25. «Carte lui Tovie, înţeleşii de prima despre tocraala luis-tQ Tovie.» 
Cap. 1 — 12 316 No. 131. 

Iii-4«. -Foî 339.-Sacol. XIX (1848-1852). - Dăruit de Ion Ghioa. 

Scrisorile luî Nicolae. Bălcescu către Ion Ghica şi altele. 

Publicate în «Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 184S, Noue 
scrisori către V. Alecsandri, Bucurescî, SocecG, 1890. 

1. 1849 Aprilie 26 (Maia 8). — Cifrată 1 

2. 1849 MaiQ 10. Panciova.— In limba francesă. (Vetjî copia Ko. 5 
dela f6ea 182) 8 

3. — Cheta pentru descifrarea scrisorilor cifrate 9 

4. 1848 Decembre 28 (16). Belgrad 11 

5. 1849 Ianuarie 4. Belgrad 15 

6. 1849 Ianuarie 21. Belgrad 19 

7. 1849 Octobre 22. Paris 23 

8. 1850 Martie 4. Paris. — Bălcescu către A. G. Golescu la Brussa. 

<In limba francesă) 32 

9. 1850 Martie 6 44 

10. 1852 Octobre 1. Malta. — Bălcescu către Ion Ghica 47 

11. 1852 Octobre 11. Neapoli 49 • 

12. — Septembre 22 50 

13. 1850 Ianuarie 26. Paris • 52 

14. 1850 Februarie 6. Paris 57 

15. 1850 August 6. Paris 60 

16. 1850 Iulie 26. Paris 62 

17. 1850 August 16. Paris 64 

18. 1850 August 26. Paris 66 

19. 1850 Iunie 16. Paris 69 

20. 1850 Iulie 6. Paris 71 

21. 1850 Iulie 16. Paris 73 

22. 1851 Ianuarie 17. Paris 76 

23. — Ianuarie 26. Paris 77 

24. — Martie 26. Paris 79 

25. 1851 Februarie 27. Paris 81 

26. — Martie 7. Paris 83 

27. 1851 Maia 26. Viile d'Avray 85 

28. — Aprilie 16. Paris 87 

29. 1860 Decembre 6. Paris. 89 

30. 1850 Decembre 17. Paris 91 34 
35, 
36, 
37, 

38. 
39. 31. 1851 Aprilie 26, Parb. BjUc^ou către Ion Uhica. , ... 92 

32. 18.^1 Liiuiarie 15. Viile d'Avray 94 

33. 18âl MaiQ m. Paris «6 

1861 Octobre 26. Paris 9Î> 

1860 Novembre 6. Paris , îni 

— Novembre IR. Paris. . ..,.,,, Hi3 

1860 Novembre 26. Paris. 105 

1851 Iunie 6. Paria 107 

1851 rulie 16. Viile d^vray 109 

4C, 1851 Iulie 26. Paris. N. Bilcescu şi C Ne^ri câtre loji Onic;» . 111 

41. 1861 Octobre 7. Toulon. Bălcescu către Ton Gliic,-* 114 

42. 1851 Octobre 16. Hy^^res IIR 

43. — Novembre 27. Ilyeres 118 

44. 1853 Martie 17. Hy6res 120 

45. — Aprilie 17. Hy^-res. 122 

46. 1850 Octobre 6, Paris.— Nicolae Bâlcescu, S. Golescu şi D. Briitianu 
câlre Alexandru Golescu la Bru.ssa. ........ .124 

47. — Octobre 6. — Balcescu ciiLre Ioq Ghica 126 

48. 1861 Februarie 6. Paris 127 

49. 1861 Februarie 17. Paris. ,.,....... 129 

50. 1850 Octobre 16. Paris 131 

51. 18.j0 Septertibre 6. Paris 139 

52. 1850 Septembre 16. Paris ... 141 

53. 1850 Septembre 27. Paris. . . • .14$ 

64. 1850 Iunie 26. Paris Uh 

55. laoO Iunie 6. Paris Uf» 

56. 1S60 Martie 16. Paris 149 

67, 1850 Martie 26. Paris .150 

68. — Aprilie 6. Paris 162 

59. 1850 Aprilie 16, Paris . . 154 

60. 1850 Aprilie 26. Paris 157 

61. 1850 Maici 6 159 

B2. 1850 MaiQ 26. Paria 161 

63. 1850 Maiu 16. . . , 163 

64. 18.'>0 Februarie 23. Paris 16^ 

65. 1850 Februarie 16, Pari^. 167 

66. 1850 Ianuarie 13/1. London. 173 

67. 1849 Maia 29/17. Debrezin. (Ve4î copia deU f6ea 175. No, 9|, , 179 

68. 1849 MaiQ 12. Panoiova. (Ve^I copia dela foea 182. No. 6), , . 183 

69. — Aprilie 29/17. Negotin. (Vecjî copia dela f6ea 181. No, 2). , . 185 

70. 1849 Maia 14. Panciova. (Ve4î copia dela fdea 187. No. 7|. , . . 191 

71. MaiQ 20/8. Auv bains de Mehadia. (Ve<}l copia dela f6ea 193. 

No. 8) 195 

72. 1849 Iunie 3. Debrezin, tVo4l copia dela loea 199. No. 10) . . . 801 

73. 1849 Iunie 6 şi 8. Pesta. (Ve^î copia dela fuea 206) 20î> 

74. 1849 Maia 30.~B&lcescu către corniţele Patlhynn». In limba fran- 
cesft, (Ve4î copia dela fuea 214) 218 297 k Foila 

75. 1849 Iunie 2.— Răspunsul comitelui Batthyani către N, Bătcescu, 
Copie in Ijraba francesă. (Vecjî copia dela Mea 214 v,| . 218 v. 

76. — «ProieclQ de le^e: Art. L Despre drepturile iiaţiunet Romane 
civile şi judiciale». (Vecjî copia de!a f6ea 215), - , , 2lii 

77. — ««Art. II. Despre treburile bisericescî.i» (VetJÎ copia dela 
f<!>ea 215 v.l 220 

78. 1849 runie 25/13. Pesta. — Bălcescu câtre Ion Ghioa. ţVecJî oopia 
de'af<Wa22I.Ko. 12) 223 

79. 1849 Iunie 29. Pesta. (Ve;|î copia dela fâea 228 v. No. 14V - . 230 
80. -Iunie 30. (Verfi copia deli foea 236) . 232 v 

81. — 1849 Iunie 27/15, Pesla. (Vttjî copia dela fuea 242, No. 13.) . . 237 

82. ~ Scris6rea luî Buteaim câtre Ungurî. tCopie) 239 

83. 1849 Iunie 31, Iulie 1—4 şi 6. Pesta. — Bălcescu către Ion Ghica. 
(Vei^î copia dela fâea 341. No. 1d) 244 

84. 1849. — Manifestul guvernului ungure.-^c. (Copie francesĂ). . . . 251 
86t 1849 lulio 14. Szegedin. — Adresa luî Baiihyam câtre N. Bălcescu 

şi C. BoUiac. Copie francesă. (Vedî şi f6ea 252) 256 

86. — «Projet de pacifica tion.» (Ve4î şi f^W 252? 257 

87. 1849 Iulie 14. tSzet'edin,— Convenţiufiea fâcutâ de N Balcescu şi 
C. Bolliac cu puvernalorul Un^^ariei L. Kossulh peniru formarea le- 

Huiiilor Bomâtie, (Copie francesă) 200 

S8. 1819 Februarie 16. Constantinopole.— l'asport eliberat iuî Miohel 
Fartshak (Deivos), spre a merge La Marsilia. (îti limba francesă.). . . 264 

89. 1849. Starea armatei ungurescL tn limba francesă. (Veijl copia de- 
la f'Sea 266) 265 

90. 1849 Iulie 19/7. Paaul Oituz.— Proclamaţia lui Bem uitre Muldo- 
venl. (In limba francezi)- 268 

91. Marşuî Iul Bem . . , 269 

92. 1849 Iulie 25. S/eg-edin. — Buletin din războiul unguresc. (In limba 
francesă). .... 271 

93. 18 J9 Iunie 18 Pesta. —Circulara luî Balllijani către toţi aj,'enţiî 
diplomatici aî UngarieT. (In limba francesă; t 273 

94. —Proriamaţia Generalului Bem câtre locuitorii Transilvaniei. (Ve4î 
copm dela f6ea 2B9) ... .275 

95. 1849 Iunie 14. Pesta.— Bălcescu către Ion Ghica. Scris^re eitrală. 
(Ve^I copia dela foea 283. No. 11) , 277 

9<î. 1849 Iulie 12. Oneşti. — Adreaa Generalului Bem :iCâtră autori- 
tatea civilă supărioare a oraşuluî şi districtului Ocna « 291 

97. 1849 Maia 18. Paris. — Proces verbal al conferinţei de la Paris, 
ţinută de Prinţul Czartoryski, Szarvady, Pulaky, Teleki, etc. (Ui limba 
francesă) 292 

98. 1849 Iulie 1. Cunstantinopole. — Contract încheiat cu agentul 
prinţului Czartoryski. pentru Introducerea oficerilor Polon! în legiunea 
Română din Transilvania. (In limba francesă) 295 

99. — Liat^ de numele şi statul oficerilor Polonice urmi>/.ă a se Intro- 
duce In legiunea liomână din Transilvania. . 296 
307 
317 

319 
3il 
32a 
32^ 
a21 
330 
332 
331 100. 1849, Ion Ghica cfiire Laurîan, asupra uniroî Ungurilor cuUo- 

niLMiil şi asupra misiuneî lui Bălcescu 200 

lOL 18-lH Decembre 15. Paris. — Bălcescu către Ion Ghica. 301 

102. 1849 Decembre IG, Parîs 304 

103. 1850 Iulie 1. Paris, — B&icesou c&tre corniţele Zamoyski, Un 
Ibuba francesâ) 

104. 1849 Aug-ust 16. Orşova, — Bălcescu către Ion Giiica 

106. 184y Dctobre 17, Paris.— Băltesc u, V. şi Ion Alecsniiclri o&lro 

Ion Ohica, , , . » 

106. 1819 Novembre 6. Paris. -Bălcescu către lou Cfhica. ..... 

107. 1849 Novembre 16. Pana 

108. 184!J Decembre 6. Paris 

10^. 184y Decembre 7. Paris. ...,...,. 

110. 1849 Decembre 26. Paris 

111. 184SI Decembre 27. (Paris) 

112 ISoO Ianuarie 4. Londra. . 

J13. I84:i Decembre 26, Paria. — M-iu>riul d it dd N. irUce-cu gu- 
vernelor Francieî şi Kiî^btereî, prin mijlocirea contelui Zauiojăki. (Iu 
limba francesâ). . 337 

114. 1841) Iunie 10. Pesta,— E.v tras din circulara Iui Battbyani către 
Agenţii diplomalicT şi comandanţi! niiUtaiî aî graniţelor. In limba fran- 
cesă. (Ve^î copia dela loea 347 v.) . . . 3&3 

Ho. 1849. Iulie 13 1. Szegedin. — BAlcescu către Ion Ohioa. Ci- 
fra tft — (Vecjî copia dtfla foea 234. No. 17| » . . 355 

116. Iulie 14.— N. Bălccâcu şi Cesar Boltiac către Ion Ghicn. Cifrată. 
<Ve(Jî copia deîa f'^^ca 234 v.) , £^7 

117* Iulie 15. — Bălcescu către Ion Gbica. Cifrată. — (Ve4l copia deU 
fo,:-a 230 V.) - .... 358 V 

il8 184U. Aprilie 30/18. (Votji copia dela loea 181 v» No. 3). . . . 300 

119, — Cheie pentru descifrarea unor scrisori cifrate 36i 

120. 1849 Iulie 4. Pesta.— Bălcescu către Ion Gbica. (Veijî csopift de- 
la foca 344. No IC) ... . . 363 

121, 1849- Iulie 6. - . / . . , . - . 36i> 

122. — Scris de Ion Gbica: tUelatioos d'argent avoc Nicolas Baloeaco.» 
Dilerite cbitanţe şi compturî de bancheri 370 No. 132. In'4«. — Fol 153. — Secol, .XVilL=Fost b mănăstirea CăldăruşauT. apoî la 
Internatul Facultate! de teologie şi dăruit Academiei de Minîsteriul Itmtruc^ 
ţiunil publice. 

Titlurile şi iniţialele sînt scrise cu roşu ; maî multe loî albe ; foile 1 — 4 
^din numerotaţia originală) şi altele stnt pcrdule. 

Diferite scrieri teologice şi monastice : 
1. Vieţile maî multor cătugărl («Avva»l, aşezate în or- 
dinea alfabetică a numelor 7^40 â I 299 

La sfîrşit (f. 40 v.) se aflâi oSfărşilul tipicului celuî pe 
favita.» 

2. ('întrebări şi răspunsuri ale sfinţilor pârinţî.» ... 41 

3. «înlrebărî ale sfântului Varsanofie.D 43 

4 "A pre cuviosuluî părintelui nostru Nil Singlitul pen- 
tru 8 gănduri.»» 44 

5. «Din viîaţa pre cuviosutuT pari n tel uî nostru Fiiimon 
pustnicul Cuvânt pentru f^r de G^rija minţii '» 4<j v. 

6. <fDe la sfântul Isaacu Sirin pentru rucodeîie şi Iubire 

de arginta Cuvânt 37.» . 48 

7. «A pr^ cuviosului părintelui nostru Isaacd Sirin, 
Epiecopuli) Ninevrî postnicul şi pustnicul, de rănduTahi 
celor noi începător! şi aşăzare şi cele ce nu să cade 
acelora.» 48 v. 

8. «A aceluiaşi pentru păzire şi ferire de cel slahî şi 
leneşT, şi cum că din apropiere acelora înpârăţeşte pre om 
lene $i slâbiclfune şi să umple de tuată patima necurată, 
şi pentru a păzi pre sine de apropiert> celoru mal tineri, 
<ţa să nu să spurce minte întru ale curviî gânduri Cu- 
Tftntâd.o . . 51 V. 

9. întrebare şi respuns între un bătrân şi un scârbit. . 74 

10. ^<Cuvinte cu capete ale celui dintru sfinţi părintele 
nostru Athanasie^ Fatriîarliul Alexandriei, cătră învăţăturile 
dumnezăeşti, şi tuturora celor ce să vor lepăda de lume, 

şi celoru ce vor vre să sâ spăsescă.»» .... 91 v. 

11. uCuvinte de învăţăturile slantuluî Grigorie l>o- 
gosîovu.» 99 

12. «Cuvăntu de învăţătură a obiceiurilor, cum să cade 
credinciosului să albă vilaţă curată şi dreplă,» ..... 104 v. 

13. ««CuvăntG de învăţătură a sfântului loanQ gură 

de aura.» 108 

14. Poveste adecă învăţătură pentru viîaţa fericitului Fi- 
laretu cel milostivu, foarte de folos,» 116 v. 

15. HÎnvăţăturile sfântului Loghin cum i s'au ispoveduilu 

un dracti.» 132 

1(>. «Poveste foarte de folosii.» 142 v- 

Pe foile 1—6 dinaintea texluluî se află scrise: maxime raoraJe ţaforisme)» 
proverbe 91 ghicitori. 
pe scdrţa dinainte a legrătiiriî se află urinăt6rele versuri: 

«Mft rog slaţî şi judecaţi 

Ce nebuni şi bîesjteraaţî I 
Că din patrioţi toţi 

Să alesâ doi uăioţî.* 

Po foile 145—153 sint scrise urmat6rele însemnări : 

— Despre o citaţie de judecata dela 1835 Aprilie 19. 

— Despre copilul ce se n&soe ia vremea zodiei feteî, şl altele. 

— «1829 Iulie 9 zile am venit Ia Bucureşti, când am fost 
chemat de d-luî coconul Alecache Vilara prin scrisoare Vist 
loaniţă Lăclanu, 

— «In luna luî Noemv. Miercuri la 13 noapte spre Joî la 11 
clasurî din noapte s'au cutremurat pâmântuî toarte tare, în cât sau 
sfărâmat ziduri de case, sobe, şi păreţi dă casă au căzut, a doao 
zi Joî dimineţa la 2 clasurî Iar s'au cutremurat dar mal uşor, 
lot atunci Joi sară la 3 cesuri din noapte Iar sau cutremurat 
tot maî uşor, — 829 Noemv. 15. 

— In luna luî Fevruarie Duminică p& la 8 clasuri din zi eram 
în Bucureşti şi au tunatu spre apusu şi într*un clasu maî curănd 
au începută lunete, futţ^ere, şi au venitu un noru cu piatră mă- 
runtă ca porumbu şi au albitu loou» dar Iiind cu văut au trecut 
curăndu, pă urmă au slobozitu ploe vr'un slertu de cîasu. — 185^ 
Fevruarile 10. loan Tătăranuj, 

— (tPosluşnicî mieî.»» 

— Titlurile a 24 istoridre şi anecdote. 

— M îndemnata fiind din cugetu curat am hărăzit acesta 
siăntă carte părinţilor stăntuluî lăcaş al Căldăruşanllor precare 
citîndu vor zice D: să erte pre toţi şi pre mine ce o am scris.^ 
Gheorghe Telalbaş. 

— uCând am fost la vie la Drăgăşanî Octv. 15 anul 1831, am 
dat la Andreî vier leî 9 şi la nene stegr. Mihalache leî 100, pentru 
treba culesului viî. 

— «Zilele cele rele întru care câţi să vor naşte n'or trăi, şi 
eâţî să vor însura hine nu vor petrece şi copil lor vor muri, 
dă vor pleca întru o cale, or să facă bine, or să facă râu, bine 
nu vor petrece. 

— «L^t 1819 s au scris însemnare acestor arătate zile, (Scrii 
cu chînovar roşu). 

— «Păr dă cal, dă bou, de capră, vrând a pune la salt^, să să < I I ;oi » i opărescă în doao trei rânduri cu apă fiTartă şi va sla bine, sâ 
nu eă înţâstescâ la saltă. 

— «La Octv. 10 am mers la Râmnic anul 1831, când am 
fost şi pă la Craiova la Romanaţi cu trebuinţă a VistleriT, 

— uFîe măcar cum să (ie, ile am şi murit trupeşte însă nu 
şi sufleteşte, ci sulletul viază din a Troiţi rază, şi Iar ne vom 
scula, cănd morţi vor învia. 

— <'Socott!^Ia cu Dumitru Vieru. 

— «Trepesneţî dă semnele nmeneşti. 

- «Aciastă carte ce coprinde într'însa pentru vieţi călugăreşti 
şi altele folositoare minuni este a me şi cine să va cerca să o 
fure să nu aILă blagoslovenila Domnului nostru Ls, Ila. 813 
Dichemv, 12. — Neculae Logol. 

— -O cât ar fi dă lezniloare viîaţa a să curaţi dă păcate, cănd 
ar urma celor coprinzăLoare printr'aeeslă sfântă carte şi prin alte 
cărţi bisericeşU, 

— cf Carte coconului Nicolae Vlădescu ot Rămnîc sud Vălce 
şi dreptă şi... adevărată». No. 133. 

lri-4^ — Fol â şi 266. — Secol XIX (1853). - Bibi. Scheiană. 

«Psaltire Proroculuî şi înpăratuliil David, pre limba romtV 
nescă , , , pre vers urî tâleuită . . . de . . . Dosotbeî Mitrupo- 
litul ţăreî Moldaviel», copie după ediţiunea originală tipărită la 
Mănăstirea Uniev la 1673. (Cfr. ediţiunea Academiei Române, 
Bucureecî 1887, de I. Bianuu 

Pe marg'inile de jos ale foilor 1—6 se află următurea însemnare: 

«Adastă psaltire în viersuri lăcută — s'au prescris prin osărdila 
şi chieltuTala — pre cuviosului Arbimandrit şi Stariţ — a sfinte- 
lor mănăstiri NlamţuloT i Secul Kyr Neonil — pentru vivliotica 
8f. mănăstiri Nîamţul — ce întitulată a părintelui Stariţ Paisiie- 
1853 Ghenarî 24.i) I Xo. 134. 

lii.4». — Foî 84. - Secol XVIII. ~ BibL Scheiană. 
La începutul textului, f(ka 4, se atlă tjUul urmfttor : 
«învăţături creştineşti, folositoare de suflet fiete căruîa creştin.*, 
Pe foile 1 V,— 2 r se adâ următ6reA: 
«Predoslovie cătră cetitori. 

«într adastă cârţăiue, o Iubiţi cetitori, iiu veţî afla voroave cu 
nevoe la înţăles, că sânt proaste socolole, şi invă|ăturl, pre scurt 
şt lesne, carele să înţălegu iară ostenolă de fiişi carele, nu sani 
învăţături de obicTaîu şi politiceşti precum actele a luî Epictit.şi 
ale altora^ ce sânt socoteli creştineşti, carele privescil nunnai 
cătrâ adevărul cel evangrgelicescfi şi cătră credinţa luî Hristos, 
Aceste socoteli nu sânt numai cătră cei delung:aţ! de lume, şi 
cătră cei ce petrec purure în rugăciuni neîncetate, ce şi cătră 
ceî ce vieţuescu în lume, şi nu cunoscu atâta de curat taTnile 
lut Dumnezeu, că potu şi aceştîa maî apoi după grijile lumii 
ca să o citeseă, că pre adevăraţii le prisoseşte puţinică vreme şi 
pentru spă86niîa lor,, de nu vor \nii6 să o citescă toată întru o 
zî, Tar mal puţin vor pute ca să prooitescă în fiiş caro zî câte 
un capCi, mai naintc pană ce nu începft grijile. Dimin^ţa după 
ce veţî sfârşi cîa datoare şi după obicîalu rugăciune cătră Dum- 
nezeUţ citiţi un capu, însă cu socotinţî ca să o puteţi înţăl6ge 
bine. De nu vă vor fi lăsând lucrurile a cili dimineţa puteţi şi 
cătră seră, mal nainte pană nu mergeţi spre patD, acest© soco- 
tinţă, măcar că sint şi mici. Iară întră în suiletul nostru de-! pc- 
cetluescu ca şi pecete pre clară.» 

Pe foile 2 V.— 3 se flflă următ6rea arătare â cuprinsului: 

• Capele câte să află într'acTaslĂ cărticică. • 

' C«p. ■Perilru credinţa.» . 1 

»l'eiitru car^ sfârşit s'au zidit omul • 2 

«Pentru defăimare lumiL» , 3 

• Pentru moarte.» , , . , . , 4 

• Pentru judeţul d<5-poi» . 6 

«Pentru muncă.» . . , . . 6 

f Pentru văcuiro muncilor Iadului.* ... " 

•Pentru Uaîu.» . . , . ..,.,, 8 

«Pentru cA păcâtisul necinsteşte pro Dumnezeu, cănd face păcatul 

Inainti3 luî.» 9 

«Pentru că să cade mal mult de căt de toate să grijim de măntuird 

noastră.» 10 

«Pentru pftcatul.» , . . 11 

«Pentru pocăinţă.» lî 

«Pentru că păcăt3^ul nu să cade a-şT delunga pocăinţa, de astăx-mătne* IS 303 

C>p. 
f Pentru că creştînuluf să oade && zică adevărul făr frică şi cu in* 

•]i|i2nelă « ......... 14 

♦Pentru că omul nu să cade sase nădejduiascâ spre ainc» . . , , 15 

«Pentru că creştinului nu i să cade să- şî petreacă vr6inti lut în deşârt » tO 

«Pentru daru « 17 

• Pentru priimire darului 18 

•Pentru dumnezeiasca lyturghie.»* .... 19 

•Pentru prîimire laînilor» . 2<) 

«PcjUru milostenie. , . . . , , . 2i 

«Penlrii cum s cade ca să facă omul milosteaiia, 22 

• Pentru zmintelă.» . 23 

• Pentru răbdare.»» - . . , 24 

«Pentru că omului să cade ca să-şl plece voîa lui voii luî [)umnezou.< 26 

•Pentru nădejd<5 c^ cătră Dumnezeu.» 2(> 

• Pentru dragoste c** călră Dumnezeu,* 27 

• Pentru dra«roste co cătră llristos.)* 28 

«Pentru dragoste c(^ cătră aproapele.» 29 

'Pentru dragoste cl^ cătră vrăjmaşi» 30 

«Pentru că c^lQ ce va să-şî izh'ind^dcă spre vrăjmaş cade io multe rele.» Bl 

• Pentru urmare Domnului nostru li^!. Hrislos,» 32 

• Pentru că vilaţa llîuluî Iul Dumnezeu sa cade casă fie chipQ vieţii 
noastre şi săvârşire creştinului.» 33 

«Pentru cine să cade să se cheniu că jaste adevărat utenicu lui lls, 

şi următor JuL* 34 

■Pentru că aă cade să slujim lui Dumnezeu cu mare căldură.» . . 35 

•Pentru cvîaviîa cătră fecioara Mariîa născătoare de Dumnezeu. d . 36 
•Pentru rugăciune, adică ce îaste rugăciune şi cumQ să cado creş- 

iiouluî ca să se roage cătră Dumnezeu. 37 

• Pentru arhiereii şi iiastavnicîi besericilor.u . B8 

•Pentru afurisanie şi ce laste afurisaniîa şi cumâ să cade să se facă 

$1 căndu.u 39 La sfirşilid te.\tuluî, f6ea 83 v., se află scria : 

«Adastă carte ce laste întru îa frumoasă învăţături creştineşti, 
am scris eu, Stelan Păh.» 

Pe f<3eâ 1 r. este sorisâ însemnarea următ6re: 

iiAcîasta cărticică eşti forti IVumosă, Ia citirla ei amirinţată^ 
dizle^ari şi propoveduiri a tuturor personilor însămnati, cini o 
citeşti vedi toţi encstinliţăili a lumiî. ^ 1852 Ghenar 27.»» 

Pe scdrţa legăturii dela sfîrşit, se allă descrierea persiineî luî «Jupanul 
Bertold.» 

*9 srârţa dela începutul legăturii se află scrise g-recesce inseranările, carî 
•reproduc aici cu traducerea făcută de d-1 Litzica : 
304 vayJt». — Acîaaia am luat-o.» 

Un clironograf moldovenesc este la căpitan Lupul la Târgu*Frumos, care 
este al meii moştenire dela unchiul meii Serafim cAlugUrul. 

O carte a lui Ochsensiern pe raoldovenesce este la Michalacbe Misir, au^ 
tograf ai tiLiriulului mea unchiQ. 

• Sy pi^Xfjw y^zfj', SMvZîît* xal 5Kii {Lisa roX4 ^►iJpLaT» t^^ icjiva-fTa; t!^ "S^ 

O carte anume Sandipa şi alte uiuUe mijuun ale sfintei Fecidre txi ea. la 
Cheorghe Fleondor la Cordon (?). 

Doua căr^î de cetire grecesc! la Clucerul Vlmav. 

îî'jijiOuaLa) t6y ftatâytu z«yttŢtu»T*r,, — Şi acum zice câ-î la Ştefan Caliţu la I'o* 
dolenî.o 

Un manuscris moldovenesc al sfîntului Grigorie cel Un6r (despre a doua 
venire), (la) vâtavul Panaioli. 

O Solomonicîîie greci^scă este la popa Antim dela şcAla lor. No, ISă. 

In-4*. ~ Fol 167; maî mult© foî lipsesc dela început şi dela sfir^ii. 
col. XVIII. — Dăruit Academiei de loari Botâi, invă(ăior in S&loiva-de-siis 
tTurda-Arieş) In Transilvaiua, la 26 Maia 1885 (V. f6ea 70). 

tScTisdre urită pe hârtie de rea calitate. 

Volumul cuprinde următârele : 

J. «De prazdniciîl svinţiloru Apostoli Petră şi PaveK» . 1 

2. «De boîari şi de ceia ce săntu supţii putere lor» şi 
de slujitoriî luT....» '> 

3. «De părinţi şi de feciori» ..... 7 \, 

4. «De sănge mestecatu.» D v. 

5. «loanna Minha Oîul mareluî Vaeălic» . 11 

6. «rumii se cade a se ispovedire.» ... 11 v« 
1, «De biscrecâ şi de svănta priceştenie.» . . 20 x 

8. «De posturile mari şi mici.» . iM r 

9, "Invâtâturii de păcatele celora ce uctgCL» . . ^ 10. «Svinţiî Apostoli de biserecâ.» 27 v. 

11. «Pravila de ceî ce cred întru gadioi şi în fieri.» . 28 v. 

12. "S vântul săbor al doi le şi a toata lum^.» , , . . 36 

13. «De săptămănâ brănzet.» 36 

14. «De la pravila săboruluî Antiohieî.» . 50 v. 

15. «învăţătura svinţilor părinţi de eâlug:ări.)> .... 67 v. 

16. «învăţăturii svăntuluT marelui Vasile de călugării.» , 75 

17. «De la tocnaela avântului Băbor, ce e întru Aggir6 
«d-u adunat svinţiî părinţi.» . 78 v. 

18. «Stepene rudelor.» n 

19. ctDe praznici şi de post şi de plecară genun- 
chilor.» 80 V. 

20. «Den învăţăturile svinţilorti Apostoli.» ...-., 82 

21. «Băborulii cel de în Gaggr^.» 83 v. 

22. «De petrecerîa svăntuluî Nicolae.» ........ 84 

23. «Marele Vasilie.» . » 

24. «Petră de la Alexandrie.» , m 

25. «Svăntulâ Ignatie,» 84 v- 

26. «De petreceri lui s-tîl Pahomie.» ........ 85 

27. «Tocmire de creştinătate ce mare.» 85 v. 

28. «De petreceri ce se zice de post şi dezlegarla a 

lot anula, Nichifor.w 92 v. 

29- "De postul rojdestvo Havo şi al svinţilor Apostoli.» . 93 v. 

30. «De zioa dentiîu Avgustii.» » 

31. «De citire călugărului în chelie şi de metanii,» , 94 

32. «Pravila călugărului prostâ.» » 

33. «De scurtară postului cu Leturghila şi cu Psaltiri.» 94 v. 

34. «Adastă las te scara cărţii.» » 

35. «De cele şapte taine.» 98 

86, «Cunoştinţa tainei ce! dtntălu, care Taste capu tu- 

furorii.» 98 v. 

37. «Pentru a doa taină.» 105 

i38. «Pentru a treia taină.» . 106 v. 
39. «Arătarla proscomidiel, în ce chip să va face.» . 108 v. 
40. «Pentru a patra taină.» . . . . 124 v« 

41. «Pentru a cânce taină.» 135 v. 

42. «Pentru a şesla taînâ.» . • . 148 

43. «Pentru a şîapte tainâ.» 163 v. 

44. «Tocmala posturilor.» 166 M*muâcripi§ român«$eU 1» 
306 No. 136. 

In-8''.-281 foi. -Secol. XIX (1837). — D&ruit de D. Negreanu, la 12 No- 
vembre 1893. 
Trei fot dela Început ţi dela sltrşit slut nescrise. 

Manual de filosofie dela Semînariul Socola. 

La foea No. 265 se află următ6rea Însemnare : 

«Sfârşit Loghiciî şi Domnului Slavă. — S'au început la 18 
Mal 2 zile, şi sau sfârşit la 1837 Mal 30 zile in Seminaria 
Socola. »> 

Volumul ars cuprinsul tirm&tor: 

ttCap. l. Cunoştinţă Inamte (despre fîloflofie).» . , . 1 

«Cap. 2. Despre puterile şi lucrfl-rile suiletulul. » . . i v, 

cCâp. 3, latroducerti In riiosolie.» . . i:*v. 

«Cap. 4. Istorie literarie a filosofi eL» 

uPeriodul 1. Istoria filosofiel a vtculuî celui mai vechi u-« . . , 23 v. 

«Periodul 2. Istoria veculuî de mijloc.» 28 

«Periodul 3. Istoria veculuî mal proaapât,» 34 

«Periodul 4. Istoria filosofieî v«5culuî de faţa.» 37 

«Loghica sau filosofia formală.» 

«Cap. 1. Introducere tn Loghieă.i» 46 fi 

«Cap, 2. Istoria Loghicil.» . . ..... 4y 

«Parte analitica.» 

•Cap. l. Despre puteri cuget&riî In ghenere şi despre legile ei c«^Ie 

maT tnake.i oi» 

•Cap. 2, Despre oele mai de frunte lucrârî ale niînţiî.» . - 71 v 

«Secţia L Despre ooaţepturL» . 72 v. 

•Secţia JI. Despre j ud ecMl Biv. 

«Secţia Iir. Despre socoate (d« ra*ioMi6w#). lltîv 

«Partâ a doa, — Methodica.» 

tCap Introducăioriii.» 151 v 

«Secţia 1. Despre deplinire cunoştinţilor In privini cvalit&ţiî.» ... 156 

«Cap. 1. Despre definiţii sau hotârlrl.» • 

«Cap. 2, Despre despărţire idipiiio].p 161 

«Secţia ÎL Despre deplinime cunoştinţilor in privirti relaţiei.* ... 165 

«Cap. l. Despre adivârul eunoştinţilor.» ..... ... 165 v 

«Cap. 2. Despre neadevărul cunoşlinţitor* ... . . 168 

«Secţia III. Despre deplinime cunoştinţilor noastre In priviri mo- 

(laliaţiî.i 178 

«Cap. 1. Despre ţertitudin^ cunoştinţilor.i . . 187* 

«Cap. 2. Despre neţertitudine cunoşiinţilor.* ....... SOSv 

•Secţia IV. Pentru deplinime cunoştinţilor noastre Iu priviri cĂtftţimil,» ^2 

•Cap, 1. Despre orizonul cunoşiinţilor.» 212 v 

•Cap. 3. Dfispre mijloacele deplmireî cunoştinţiior prin lăţirilor* 2Sâ 307 _ 

F6e« 
«Secţia 1. Despre chipurile c^le onghinarie pentru câştigară cunoştln- 

ţilor.D . 222 V. 

•Secţia IL Defipre chipurile derivative pentru oâ^tigard cunoşti iiţilor.w 236 v, 

tîntrebâri,i . 265 v. 

tTabb materiilor.» . . » « 273 v* No. 137. I In-4^ — Foi 203 (din cari 9—12, 62 şi 108-116 lipsesc). 
BibL Şcheiană. Secol. XIX. — u Poesil de Logof&tul K. Konaki prescrise de altă mâtiâ, dar 
corectato de autor şi unele scrise îatregî de mâna iul. 

Poesiile luî K. Konaki s'aâ publicat Ia 1856 [laşif, Tipogralla luT Adolf 
BermauD) cu semi-cirilice: Poâsiî — Alcătuiri fi Tălmăciri dt logofătul K. Ko- 
naki (in-it", 4 fol» 282 pagine şi 5 foî nepaginate) cu portretul autorului şi 
apoi Ia 1887 (laşî» Editura librâneî Fraţiî Şaraga) sub titlul : Logofiiul Co$^ 
laehi Konaki ~ POe^ii — Akătuiri fi tăimăciri. Ediţia a dou o. VoluniuJ cuprinde urm&târele: 1 Dedicaţie către o iPrecinatită. Cucoană.» 

2. Mlnsăranare â unora din cuvinte»» 

3. «Meşteşugul stihunior romilneşti.» ......... 

4. «Năcazul logodniî.'' 

5. aDiznâd&jduir*^,» 

6. «Robiră.» 

7. «T&nguirile.» 

8. tPiire.» * .....,.,. 

9 «Catinca.» 

10. «Lumâ.» . . 

11. «Nume.» 

12. «Nume.» • . 

13. «Darul.» 

14. «RfapunsuL* 

15. «Ochii frumoşL» .... . . 

16. «Nume.» , . • 

17. «Moarta p&riDtelul dum-li Vornicului Kostaki Konaki, 
la 1803 Mart In 7.» 

18. «Diznăd&jduir6.» ■ 

19. «Nume.» 

20. «Nume.o 

21. «Iatacul.» 

22. «Nume. 

23. «Moruz Vvod.» 

24» «Nume.» * F6ea 


Pftfflii& 


Mm. 


ed. 1866 


1 


— , 


2 


— 


3 


^ 


22 


183 


24 


93 


25 V. 


91 


26 


— 


27 


52 


27 V. 


158 


30 V. 


— 


32 


164 


32 V. 


166 


33 


95 


> 


• — 


33 V. 


67 


34 


176 


34 V. 


190 


38 


65 


38 V, 


167 


39 


163 


39 V. 


123 


40 


164 


40 V. 


196 


44 V. 


164 308 26. iUnir^ de la 806 i 

26. fllfiimă mal fi răbdare.* .... 

27. iUrâso prefimeîa curvă.» 

28. «tnpiJtădun^ 

29. «Tânguirâ.» .... 

30. ■Nume.i ... , 

31. «Poclon.» 

32. tpocloR.» 

33. tAfrodite şi norocul» > 

34. <Dou& aforisme.» 

86. «Carpina.B ..... 

36. flViflul amorîuluî.» ... 

37. iAfonsme.t 

38. «Nume.» 

39 •Săngurâtat^ închisorii. . 

40. «lulita cătră Ovidie. Tâlmâcire.» 

41. ffAfrodite }fi Amorîul» 

42. «Tti numaî aupt cer eşti una ^ . 

43. «Pentru-ce Iţi ungi, fimee, faţa?* 

44. *Păn& când nemilostivo.» 

46. oBălşucă." 

48. ilubitul 51 uratul.» .... • 

47. •Darul veriguţiî din 810.» (Cfr. şi f. 134 v.) 

48. «Supt ce făptura voii fi pre cela luroeî» 

49. lAforisme.» 

50. *Zoire tragodiTa • 

61. «tn lipsa eî.» 

62. «Cine are gust sâ*raî cr<âd&.» 

63. tCiiiel, cinei • 

64. tîm eşti dragă.* {Cfr. ff. 194 şi 201 v.) 

66. *Cătr& Leandru câ nuvin^.» 

66. «La pasări lî dat din fire.» 

67. «Pentru viaţA şi moarte.»» (Prosă) 

68. «Moartd luî Vasălică Bal^, 

69 «Dorul.» 

60. ««Logodna Prohinţiî.» . 

61, tCărţAle ce au scris dumi-îuî Vornic. Konaki pentru mul- 
ţ&mită di pi hotărârii gîudecăţăî cu ofiţăruî de cătră marili 
Monarh Alexandru Pavlovict.» 

— iCătră Divanul Moîdavviî.» 

— «C&tră S&nător Kuşnicov.» 

€2. i«Mă sfârşesc.» (Cfr. ed. 1866. p. 87 — variantă) 

63. «Narches amurezatu! de s&niş« adică Iubiri de sine ptste 
m&surft, din Metamorfozurili luî Ovidie asupra Mithologhiî.» . 

64. oîn tragodiîa ArziH a luî Volter, Intre alti minunaţi sti* 
buri, sânt şi acesta : 

~ ttntre Dumnezăiî noştri F6«» 


Pagins 


Mta. 


ed 18M, 


46 


142 


45 V 


76 


46 


■ 


• 


^ 


46 V. 


'•1 


47 


le^ 


• 
47 V. 
• 


-■ 


■ 


_Jm 


48 


166 


49 


116 


63 V. 


— 


• 


16M 


64 


11^ 


64 V. 


21qA| 


57 V. 


28' 


61 


66 


61 V, 


— 


63 


76 


» 


— 


63 V 


151J 


6lv. 


-1 


« 


— 


65 

66 


— 


» 


71 


67 


26 


67 V. 


— 


» 


— m 


68 


»m| 


71 V. 
72 


— 


72 V. 


203 


74 


311 


74 V. 


187 76 V. 

77 
78 

79 81 309 F^et Pagina P I •Ce durere inimioară.» 81 v, 64 

66. •Răspunsul unii £crisorl.>» 82 20d 

67. «Zori râsar.» . . , 82 v. 96 

68. «Vine. vine amărât.» w *— 

69. «Abeliard cătră Eloiza.u . , 83 — 

70. «Pentru Polixenî, In Metamorbzuhle Iul Ovidie cănd au 

tăel-o Elitiiî jârt(indu-i sufletul pentru moarta Iul Ahilef.* . B6 — 

71. «Seix cătră Alainoî.» 86 v. — 

72. «Dacă al venit In lume.* » 77 

73. «Eloiza cătră Abeliard.» 87 236 

74. «Folixeni fiica EcaviiI » %v» — 

76. «Aiurt^ » » — 

76. «Aiur^. . . » — 

77. «Volter.. ■ — 

78. «JărtOrâ Polîxenil fiiciî ElcavUî, şi a luî Pream pentru 
aufletul lui Ahilef, cum şi tânguiri EcaviiI (din Metamorfo- 

iunie îuî Ovidie>.» . , 96 237 

79. «Stih tăcut io vis la 816 Noemvr. 1 (după o dispărţire).» . i)8 v. — 

80. «Vutca,» . » — 

81. «Tlulluuul» 1 — 

82. cNoaptâ nenorocini.» 99 — 

83. «Doă inimî ce să dispart.» * — 

84. «Tot Intru adastă pricină la mezul nopţii.» 09 v. 

85. «Tot Intru aceîaş noapte.» n -^ 

86. «Tot Intru aciastâ pricină.» • — 

87. «Durert^ m6 eati mare.» . lOO 68 

88. tAniî trec.» (Cfr. şi f. 128v.i • 54 

89. aPururc p&ndind prilejul.» 100 v. 

90. «Ochişoriî ce slâvăsc» » 63 

91. tAIt fellu.» — 

92. «Mulţâmăsc de cercetare. w 101 — 

93. «Tănguire Eloizil cătră Conri (?).» . «» — 

94. 'Pentru sânul ficloari! ce Intăeş dată a'au dischis la 

ftmorîu.» * — 

96. «Pentru o tânără ce pere fără vreme.» 101 v. — 

96. «Viersuri francele scrise de Konaki.» » — 

97. «Pentru 1816 Septv. In lG.i » — 

98. «Val mie !,» 102 _ 

99. «Scrisoare ce au scris lozefina cătră Napoleon cănd au 

Voit sâ o lepede.» (Prosă) * — 

100. «DiapărţârL» 102 v. — 

101. «Au sosăt acum văz o^ul.» • — 

102. tDintradulciî.Patriîsânurî.i' 103 v, — 

103. «TânsTuir^ .Moldavvil.* VU v. 

104. «Vornic. A. Beldiman.» \0h\. 

106. «Duîoasăsâlăşluire.» 107 — 

106. «Vornic. A. Beldiman. 107 v. — 
310 124. 
126. 
126. 
127. J07 aSonetu » • • 

108. -«Duini-liiî Aga Gheorghie Asaki. — Imnul Moldovenilor 
Ia anul nou 1832. » . 

109. *Aiml nou.» . , . . . . 

110. flNoroace. noroace." 

111. tSttJoa ce strălucitoare.» 

112. «lată-mă lipsAt de tine.n 

113. oDin Anmdâ, priacriir» tâlmăcită.» 

114. «Burghiuzul otQ Slănic din 819 Avgst 3.» 

116. «Tot Slânicul 846 luliî 1q 2, dup& 27 ani.» 

116. tAstA noapte pe răcoare.» . 

117. oTicâlos sufletul meu.» 

118. «Veriguţa ce ţ-am dat-o.» 

U9, fLa o vere^uţâ cu doâ niăni legate în parolă.» . . 
120 «Altul • . , . . - 

121. tVreî sâ ştii cu *n credinţa re.» 

122. «La un canar filcut dar.» 

123. «.Altul.» . 

«Altul.» 

«Precum ştii câ est*o lloare.» . 

"Zori răsar.» (Cfr. L 129) . 

•Mergănd cătră pr^ iubita.» . 

128. «Zori răsar.» . 

129. iZic inîroâ s'aî răbdare.» 

130. f'La un purces, d 

131. «tntr'o sar^, 820 .Seplv. In 7, ce ne aflam In adunare 
cu iubita.» , , .* 

132. tAniî trec.» (Cfr. f. 10O) ....... ^ 

oZorî ră«ar,» 

«Volter.» 

«Muritoari^ ce gândeşti v . . 

tDin Valahiîa.» 

«Bărbaţi ce teraiţf neveste.» 

«Toata lumtS est'o şcoal;\.» .... 

!39. «Borsicul din Transilvanie, 847 Avgst" 
140, «Ah ! unde-T loc de scăpare.» ... 

«Mâna sUngă.» 

«Una îa In toată lume.» 

«Jaloba m6.» , . . 

«Ah' zililor fericite.» 

• Altul.» 

146. «Intr'on rădîu de dimint^ţâ.» ... 

147. «Omule, alabâ fiinţa 

148. «Dl-aî privi loarti vrodatl» . 

149. «Am lăsat luniL' şi slava.» . 

150. «Aaarâ in adunare.* 

151. *AzT pe peptul t&u întinsă.» 117 117 v. 


^ 


118 v. 


— 


120 


— 


120 v. 


— 


121 


— 


122 V. 


-^ 


123 v. 


133 


u 


136 


124 


103 


124 V 


105 


» 


^ 


125 


— 


» 


— 


» 


3 


136 V. 


— 126 133. 
134. 
136. 
136. 
137. 
138. 141. 
142, 
143. 
144. 

145. 96 126 V 


— 


127 


96 


k 


85 


127 V. 


— 


128 


bo 


■ 


64 


129 


96 


» 


— 


139 V. 


— 


130 


• 


180 V. 


— 


131 


^ 


131 V 


180 


132 


— 


» 


^ 


132 V. 


83 


133. 


34 


136 


81 


136 V. 


— 


137 V. 


23 


138 V. 


ftO 


139 


71 


140 


100 140 V. - I I 311 16l\ wDialuri, munţi, răspundiţî voî » 

153- *»Zorî de zâoâ să ră varsă.» ....... 

154. <TÎntr'acest loc plin de jele.» 

156. tSuflet, inimă, săraţărî," ...... 

156. «Ah ! cănd cine-va iubeşte.» 

157, «Ah! durere otrivita.» 

168. «Ah î ochişori vii.* 

159. «Amorîul ca şi ostaşiF.» . • 

160. «în ast-sar& la grădina.» 144 v. 

1(>I. «Ca line nurlie.» » 

162, *(Vrei, driiguţă. vrei.* . . 146 

16iJ. flDiapârţir^.» » . , » 

164. tCăod mft raăniesAm pe amorîu.w 145 v. 

165. «Ce eşti nurul.» . . * 146 v. 

166. «In vremelnica dispârţire.» ... 147 

167. «Coroană intre fimeî.» 147 v. 

168. tAJeg-ir^ ochilor.M 148 

169. tAleg-iră ochilor.» 149 

170. •Diznădăjduir^ n . . , . . 150 

171. «Dorul.» Î50v. 

172 «Nume.i « 

173, «Pentru ochiî verzî.i 151 

174. «Scrisoare c&tră Zulniîa.* . . ' . . Î6t v. 

176. «Airorlul din prieteşug.» ....... . 165 v* 

176 «Darul umbreluţâî.* 161 v. 

177. «Sufletul meu până căiid.u ...... 

178. «De-acum plăugî şi suspină.» ........ H>2 

179. «Ah ! suflete aniârăt.» 162 v. 

Iflib. «tată c^sul amârăt.j> » 

161. «Zulmo.» 163 

182. «Pân'a nu răsări zori.» » 

183. «Zioa, c^sul dispărţâriî.» .......... 163 v. 

184. «Cini-l amorîul.» ..,.,... 164 

185. •Vistemcîasa Zoiţa Ghica 165 v 

186. -Cerîule Innalte.» 166 v. 

187. «Răsăritul şi apusul.» 167 

188. «PioaTa ce din cer Fă varsă» ........... 167 v. 

189. «A unui Munttin.» 168 

190 «Afrodita Întristată.» 168 v. 

191. «C^sul dispărţăril !> 169 

192. «AmoriCi! la a tău jărtfelnic.» (Cfr. f. 177) 169v. 

193. *Vers de bucurie şi de mulţam ire la tnnoirâ prevele- 
ghiilor Moldavii şi Ţării Romaneşti răscumpăiate prin trac- 
ului încbiet Inlre Rossia şi Poarta b AndrianopoU in 2 
Sepiv. 1829, EşiT.» 170 

194. «Vasale Fabian. — Căt era machina lumiî. ...» .... 171 
196. «Ah! sabia Iul Traian.» 174 Mri. 


Pagina 
ed. 18M, 


141 


115 


141 V. 


47 


142 


109 


142 V. 


38 


143 


— 


143 V. 


97 


H 


17 


144 


16 98 
89 
19 
40 

69 
61 

21 

153 

41 

4 

128 

140 
139 
138 
» 
106 

12 149 — Fde» 
Mm. 

1%. i847 luliî: la Slănic» 174 v. 

197. tO! nenorocit! Romani.» 176 

198. «Pe n&sălit 831 Octm. 16.» 176 

199. «Pe năsâlil r&stignită,» • 

200. pFrumusoţă. nur şi haz.» 17b v. 

201. ftBa dl -acum nu sprtS piâceri<'> » 

202. •«Ba, draga mea» 177 

203. «Ah! tî-al dus.« (Cfr. f. 179) •» 

204. <Ah! ţî-aî dus.i , . . , 177 v. 

206. «Amoria Ma a tău jârtfelnic.» (V. f. 169) i 

206. «Scrisoare câtrâ cumnata Zamfirtţa şi cumnatul Nicu- 

lachi Dooicî.» 178 

207. iPentru ce gem 179 v. 

208. tAh î U-aî du9,» (Cfr, l 177 şi 177 v,> . » 

209. «Prin argint au fost vânzar6.» . . . , 180 

210. •Zmărafîda Konaki LogofetîasSt născută Donîcl.» . . • 

211. «Un calic odenioarft.» 180 v. 

213- «Ce durerî.i • 

213. M Focul iacrâmilur mele.'» 181 

214. «în năcazul meu cel mari.n » 

215. «Pârul căzut de văot la 1838 lulil 15, în grădina ot Ţă- 
g&neştî din jorişte caselor Doamaiî Dafinîî a luî Dabija Vvd.» iSlv . 

216. «Focul meu este pre marî.« • 

217. «Vornic. Aleco Kalimah.» 182 

218. «Acest stih este de mult fecut, dar de cini, nu să ştie.i 182 v. 

219. «Străjărul taberii. — Dumi-luî Cavalerul Costache Sta- 

mate din Besarabiîa.— Eşii 18 Mart. 1834.» 191 v. 

220. «Doamne! atâta putere, la un copil de cî-al dat?» . 194 v. 

221. «îm eştî dragă.» ICfr, f. 67v. şi 20l¥.) 

222. lEleghii. — Rucsăndriţa. Tălmăcire. Konakî. 196 

223. «Eleghila Nedorrair^.» .... » 

224. «Copil morţî. Eleghila.» 196 v. 

326. «Vesâiilor.j» 196 

226. «Călugărul milostiv.» . 197 

227. «Matca cătră un copiL^ 197 v. 

228. «Marşul lui Cârlova.» 198 v. 

229. «Tu-ml zjo^î odată.» 200 v. 

230. «Asară.» 201 v. 

231. «îm eştî dragă.» (Cfr ff. 67v. şi 194) . » 

232. «Suflete al meu, suspină.» * 

233. oSlănicul.» 302 v. 

234. «Slănicul îarăş după 26 anî.» 

235. «Stăpăna nopţilor lună.» 203 

236. «Eştî nurlii, eştî frumoasă.» • 

237. «Luna plină din 7 luliî 846.i) 203 v. 

însemnare scrisă de Konakî pe f6ea 175v.: 

«iSă Bâ ştie că la anul 1831 Octm. în 12, la 7 cIa«urT ^ Ptfina 
317 142 149 

66 

78 

182 128 134 I l&ră zace minute, sau mutat cătră Domnul pre îubita şi pre cins- 
tita me soţie Zmaragda Konakî născută Donicî şi la 13 în âe 
sară sau îngropat cu marT paradă în besireca numita Banul, şi 
este din stănga cum între în besireca alătura cu tatăl meu 
Vornic. Manolachî Konakî şi cu sora me Ecaterina. — K. K. 
Vornic," 

Pre 3c6rţa dinainte a legăturiT slnt scrise de Konakî însemnările ur- 
mato re ; 

«îerî Duminecă Ghenr. 27. 846, am cununat eu şt coniţa pi 
Enăcakl flăcăul Oni(ăt cu Illana zisă Marghioala fata li-mie! ce 
sau,... în casă Cârsoaî Muntencil. 

«846 lunî în 2, am cununat eu şi vara Safta Negr^ pi Ca- 
tînca fiîcâ'm6 cu Vogoridl şi 21 . . . fete sărman© din părinţi 
birnici, în besirica Sllnteî învieri ot ŢăgăneştI, spre ştiinţă o în- 
semnez. 

cfLa 846 lunii în 2, într'o Duminecă, am cununat eu şi vara 
Safta Negre pi Catinca cu Vogoride cu 21 fete sărmani de pă- 
rinţi în besirica Stinteî învieri ot Ţigăneşti, tot vara Safta Negre 
avăndu*mă şi pi mine cununat cu răposata Zmărăndiţa DonicL 
«Să să ştii că la 1835 au căzut zăpadă mar! spre sfântul Di- 
mitriT în căt au fost di pi loc un cumplit ger şi îngheţ tare» 
adică di la 25 Octm. şi au ţânut omătul păn la Paşti, şi aflăndu-mă 
aicî la Ţigăneşti şi frunza stejărişulul din păduri fiind nepicată 
şi verde, m'am plimbat cu sanie şi era o menune di frumuseţă 
a vede copacii aşa de verzi pă tot lungul omătului, Iar apoi a 
doa zi după sfântul Dimitriî totâ noapti pornindu-să o straşnică 
ploae şi îndată apoi un ger cumplit au prefăcut tot omătul într'o 
ghiaţă, in căt nu au mal [ost cu putinţă nici vitele a mal eşi din 
ocoall, nici oamenilor de a păşi de cât pi parte, însuş lupii nu 
pute umbla de cât pi drumuri şi părţii. 

«La 1846 între 17 şi 18 Decv., sau săvărşăt părintele Veniamin 
proin MitropoHtf pe cum am auzit, de un iellu di damla, căcide 
unde vorov^, de odată sau... rat de doâ-trel-orl intinzănd ma- 
nile înainte, şi ş-au dat duhul. Plăneetilî şi valtele săracilor au 
fost atăta în căt spun că piatră de inimă să fi fost a ar fi muet, 
jidovii săraci au năvălit şi intrat în besireca sărutându-I nâse- 
Ue. Bani i sau găsit trei firOricI numai toată avere, Iar cărţi 
bisericeşti şi tălmăciri a sale mulţimi. MaTca Evghinie Negre sau 
aflat faţă şi l au închis ochii. 847 Ghenr.» 

lti'i\ - Fol 9 şi 5B0. - Secol. XVIII (1738). - Biblioteca T- pîs^ ..nuhiî 
chi&edec. 

Titlurile şi multe iniţiale sint scrise cu roşu, 

uAcîastă carte (ce) să ch^mă Praziiicarîu.» 

Pe fuea 1 are titlul : 

wAnlhologhionu adecă floare cuvintelor.— Adastă carte eă chema 
Praznicarîu, întru carile sânta toate 8luj(b)ele peste totu anul, 
şi am pusti totG în rândQ, ânlâi canonylu TroicTniculuI şi 
Octoihulă, apoi sv(5tilnile cu evangbeleschiile^ apoi tropare troîcî- 
nice pe 8 glasuri care să cântă în postula cel mare ditnineţa, 
la aleluTa, şi slujebeîe toate dinCi MiiieTu şi din Triodu toate şi din 
Penticostar, adecă ce vei căuta toate aOa-vei . . » Intra acesta 
chipu aşezată şi alcătuită de mine cei mai micfi între dascăli, 
ŞtetanQ Dascăl MoldavschiT, . . , kUo 7246, XiTra (dekt Hris/os) 1738 
Mcix^ (iuna) Sept. 10." 

«(jacescu ^sic' Prăzinicarîu Taste anul încheiat,)») 

La fâea 671 : 

«Stărşituî, cu mila lui Dumnezeu, a toate slujbele anului dinG 
Meneîu şi din Pinticostar şi din Triod, începăndu-se din MartiU 
9 zile» şi să sfSrşaşte în Fevruarila în 24 zile.» 

După titlu urmuzilt 

"Cuvăntu cătră cetitor. Predosloviîa. 

"Oî lubitorlulede Dumnezeu şi înţelepţite de sfănta Troiţă, şi 
întru pravoslavie croscutu, cetitorlule, ştim că în multe stinte 
scriputuri ne învaţă Dumnezeu, să cercăm scripturile, ca să ne 
înţelepţim, pentru aeîaeta zice singur Dom nul ii Ha. la sfânta 
Evangheliîa unde zice: cercaţi scripturile şi le ispitiţi» oâ ou 
dănsăle veţi alia vilaţa vecinică, şi Iarăşi: făntăna încHÎată şi 
izvorulu nearătatil de amăndoao părţile laste lipsă celor ce o 
doresoQ pre îa şi înseteză după dansa, aşa îaste» o î Iubitul mleu 
cetitoHu, şi la nemulfi nostru acestu romănescQ, că ar yt6 creş- 
tinul d6că să adună în sobor adecă în sfănta beserică, să-ş în- 
dulcîască suiletulu său din cuvintele vieţii, şî să îa ceva învă. 
ţătură ca se folosCîscă şi pre aîtulO Jară elil aude prorocesivuindft 
într'alte limbi şi grăind sărb^şte, omulu necum să înveţe ceva 
să se folosescă, ce să duce tristu, şi nu poate să dobăndescă ce 
doreşte sufletul lui» pentru acîasta grălaşte marele Pavel apostol: I 315 I 

I I mai bine aşu voi cinci cuvinte pe limba me, ca şi pre altiilu 
8ă-l învăţu şi să-1 folosescu, decătQ cinci mii de cuvinte în limbă 
streină. Pentru aclasta, o î lubitulâ m!eu cetitor, am scris acTastă 
carte ce să chemă PrăznicarlUj întru carele sântfl toate slujbele 
anului încheîatQ, pe limbă romănescă, mii foarte deschis şi luminat 
în limbă roman escă, cu multă trudă şi cu muUă osârdie, că prin 
bogate locuri an\ umblata strinugând izvoadele de prin ţară, 
şi am scris, că nu este numai de pre o carte, ce-su de pre 4 
cărţi, din Octoih» din Mineîu, din Triod, din Pinticoslarâ» şi am 
strănsii din toate, precum stringe albina m6re de prinu toate 
florile, ca să fie de treba oamenilor în lume, aşa eu am strănsâ 
mere din toate ilorile, adecă am scris de prin multe izvoade, 
trudind şi ostenind cum Dumnezeu ştie, ca să se îndulclfască su- 
fletele creştinilor den cuvintele vieţii, şi totu în limba noastră 
clastâ romănescă foarte luminatu alcătuită şi aşăzată. Deci» oî 
îubiţii miei cetitori, or unde veţi găsi greşală orri în slove, 
or în cuvinte, mă rog să îndreptaţi cu duhulil blăndeţelor, 
nepuindu-mi în ponosu, că precum sau zis mai susii, că din 
multe cărţi sau scris, şi foarte grăbindu-mă n'am pututu scrie 
bine, eâ facCi slova bună, pentru aciasla ertaţi îară nu bleste- 
maţi^ ca fie Dom nulii lls. cu voi cu toţi, fraţilor, aminij. 

tf Al dumilor voastre mai mic şi plecata Ştefan Dascăl Moldovscbî. 

«rŞi 6 au scris carte acTasta ce să chemă Prăznicarlu în ţara 
Ardeiului şi prin bogate locuri,.,. 7246, 1738 ahchj (luna) Pept. 10 
j^HH t^ile).« 

Volumul cuprinde urroătorele: 

L uPinaxLi, adecă scara cărţii aceştie, care cuprinde totu 
anul închelatQ, începănduse dela Septevrie 1 zi, pană la 
Avgustâ 29 zi, şi să începe cu Octoihulu, canonul Troici- 
nicului cum să cade să se cetescă în toate Duminicile, pe 
S glasuri, caută aice dinţat 1. 3 Irunză înainte. 

FoMo 

«Octoihuiri, caută-1 listii L^> 3 

2. «Troiclniculu în toate Duminicile,» 5 

3. (fîncepere cu Dumnezeul cel sfânta al sfântului şi de 
Dumnezeu insuflat Ohtoîhj> 1 

X^ fdea 78 v. : 

MSăvărşitulu şi plinitulu Ohtoihulul, cu Dumnezeulfi slântulti. 
Anii 173(3, îară dila zidire lumii lei 7245. 
dlB «Scri»'am eu Ştefan Daacal Muldovenul.» 

i" Si W' MX 9' 

4. ifînceputul Triodului.» 79—283 

La f6ea 283v. : 

«Ştefan. Sfărşitulu slujbe! Paştilortt.j» 

5. Prăznicariâ pentru lunile Aprilie — Februarie , , 284 — 57 

Pe f6ea 421 ; 

«Adastă carte ce să chemă Prăznicar peste toi anulfi şi clin 
Triod şi Pinticostar totâ pe roman ie, am scris eu Ştefan Das 
cal din Dragumireşti.» 

6. «InceputulQ, cu mila lui Dumnezeu, alu Prorociilor, 
adecă Paremiile la praznice mare şi la toţi sOnţii de 
obşte,» 571 V- 

Pe sc6rţ& dela Început: 

«Să 8â ştie de cănd au cumpărata părintele Nicodim de la 
mănăstire Topliţe acîastă carte ce să chemă Prăznicarlii, de la 
mine anumia ştefan Dascăl, pe banî g^ata 17 Hor. Vonaş.» 

P© tăesi 580 V. dela sfirşit este scris: 

«Şi am scris eu cucernicul între cel învăţaţi Pavel Dascăl» 
cănd am zugrăvit sfânta biserică a Ojicanilor. — Anol 1794 
Iunie 29 dni.» s- 

4 No. 139. In-4*'-— Foi 60 (la stirşit lipsesc mal muUe fot). — S©<îol. XL\(lJ^03). 
Scheiană. 

Pe I6ea 1 se află titlul: Bibi. «Cuvânta pentru viitore judecată» şi pentru sfârşitul lumii, din 
scriptura ce veche şi din ce noao, Iară mal ales din Apoca- 
lipsisul sfântului loan BogoslovuluT şi altor sfmţ! părinţi, după 
cuvântul Domnului nostru lisu HsG, carele arată şi pentru ve- 
niri luî Antihristfl.» 

Pe f6ea 48 se află urm&t6rea notă: 

«S'au scris acîaată cărticică ce să numeşte viitoare judecai 
de mine mult păcătos şi nevrednic Stetan Botezata ot sat Tăr- 
peştili şi fiindii că au scris mană de târnă, ori oe greşală veţi 
g&si în slove, îndreptat! cu duhul blândeţilor. — S'au scris la 
velet, anul de la HsCt 1803 Noemv. 26, 

«Şi "cănd s'au scris adastă carte sau dus preosfinţila sa Vi- 
nilamîn, Episcopul din Roman, Mitropolit în scaun laşu, şi la 
Ntamţu era Protopop Nicolae ot Rău ceşti.— Let 1803 Noemv. 26 

Volumul cuprinde: 

L Viitorea judecată 1—48 

2. ^. învăţătură cătră preoţi.» 49—50 

Pe f6ea ruptă dela Început ne atlă: 

aVorbire în viersuri de glunnă între Leonat beţivul om din 
Longobarda şi între Dorofata muere sa.» Continuă pe scorţa de- 
la sfirşit. 

No. 140. 

I„.8«. _78 fol. — Secol. XlX.--Cumpfirat dela Şaraga, la a Febr. 1894. 
— Lipsesc mal multe fol dela îticeput; iar la sfirşit 5 foî aînt albe. 

Pe foea 7 are următorul tillu : 

«Titlul ipistolii. Epistolie scrisă di cătră Samoil învăţătorTul 
Islrailtini, ci să tragi din înpărăţiîa Iul Macaron, — înpărăţila 
luî Macaron eşti la Africa supt stăpânire unul prinţip foarti 
tare carile să zice înpărat a Iul Macaron, şi însuşi stăpânitorlu 
Africâî, — cătră Ravi Isaacu învăţătorTul sinagoghii ce eeti în 
Suvinu amet, cari să află la numita înpărâţie.w 

Precuvintarea, căreia îî lipsesce Începutul, fiind foile rupte: 

«...şi n'au gătit nicî au făcut după voîa luT să va bate cu multe, 

L<uca cap. 12, insă no! care cu cât nu ştim stări ci din lăuntru 

^ sufletului necredincioşilor, cu atăta mal mult săntem datori a 

polti mântuiri lor, pentru că sânt şi el aproape di noi după so- 

cotlala omenirii, şi pentru că sau întrupat şi au pătimit Domnul 

nostru pentru toţi fără deosăbire, să cădi şi cu graiul înţălept 

şi cu fapti lubitoarl di Dumnezeu, cu cărţi din scripturi şi cu 

tot felîul de alţi chipuri plăcuţi Iul Dumnezeu, să ne nevoim 

pentru întoarciri lor, şi îndreptări nepricinuind numai fără di 

cale, cum că ne nevoinţa este zadarnică, pentru învărtoşare inimii 

şi orbire lor pentru căşunărl, numai di să va întoarce distul 

eşti spri a ave noi multe răsplătiri dela Dumnezeu, şi ertari pâ- 
31B calilor noasti'e, câ cel ce va întoarce pre păcătosul din rât&ciri 
căî luî va măntui suflot di moarte şi va acoperi mulţime di 
păcate» lacov. cap. 5, Iar nu să va întoarci nimîne dintre dănşit 
îarăşî ostinlala nu este în zadarnică, pentru că cu cunoscătorTui 
inimilor şi dreptul g'îudecătorl privind mişcările cile Tubitoarî 
di Dumnezeu a sulletulul încununlazi^ alegire voin^ăl. 

«Aceste gândind am lepădat tot cugetul acela ci mă face 8& 
cred cum că tălmăcire şi tipăritul cârţăl aciştila eeti ostinîală 
zadarnică şi fără folos şi cu totul neroditoare, şi cine ştie am 
pandit cum că nimene dinlr'ată^a jidovi căţî eşti cu putinţă ca 
să o cetîască nu să va umili şi să va întoarci din rătăciri căi 
luT, maî vârtos câ este alcătuire dascălului lor, şi toate dove- 
zile lî-au luat din sfintele scripturi, caarte şi pentru putere 
dovezălor el, şi pentru tălmăciri ci cuviioasă a unor cuvinte 
a sfinţilor scripturi, şi pentru că eşti alcătuiri di jidov, să 
vedi cum că poate şi să mustri îndestul şi să tacă di agluns 
pi jidov să crîadă povăţuind la lumirt adevăraţii credinţă, 
acista sau scris ariviceşte di cătră dascălul jidovilor Samollâ, 
cel din înpărăţila lut Maroc, şl a'au tălmăcit prî limbă lătinlască 
di cătră Alton Vonom Spaniol, cel din tagma fratoriclască a 
celor ce să zicG Domnicani, cari şi lapti înaurită o au numit 
Di tri orT pană acum sau tipărit, pri cum arată tiparlul cel la- 
tinesc, întâi di la Vineţie la anul 1339, după acila la Miţărata 
la anul 1693, mat pi urmă la Luţărna la anu! 1736, şi cu toate 
acisti îarăş e să ailă cu anevoe, poate că o eu oari care jidovi^ 
spre rău alergători cumpărând cărţile şi dăndu-le în focii, temăn* 
du-8ă ca nu cum va niamul lor să deşchizâ pintr'aclasta ochii 
şi să găndîască că sau amăgit pară acum, ne priîmind evanghi* 
leclasca învăţătură a măntuîtorîulul, însă ca să nu cadă prepus 
di facire sau di schimbare noimie sau făcut tălmăcire curată 
pri cât au fost cu putinţă şi fără de schimbare şi la însuş cu- 
vintile cele pre scurte a scripturii (cari şi latinul au ftcut tăi- 
măcindu-să din carte ci aravicîască). Drept acela undi s'au aflat 
ouvintile scripturii după tălmăcire celor şapte zăcl asămine cu 
cile aravicestl, sau di o parte şi aceste sânt distule cătră cili-- 
tort cel cu bună credinţă; Iar pri voi, o î jidovilor, numaT cu un 
lucru vă sl^tuescu să cetiţi caarti l'ără patimă aciîa ci aveţi a* 
supra creştinilor, şi ftiră cugetile cile din început hulitoare şî 
mincinoasă, care din copilărie ll-aţî învăţat di la părinţă! voştril 
râvnind alcâtuîtorîulul cărţăî aciştila, carile jidov iiind şi roâJ 
vârtos şi al vostru dascăl, insă fiind că fărâ di patimă au citit 
sfintile scripturi, s'au luminat pricum să vede şi au cunoscut 
adivărul, minţi îar nu patima să cade să fie g^îudecătorî, su- 
fletul iar nu cugetul cel dintru început (1| — prolipsia să zice griceşti 
HClasta^ cu un cuget din început, neputăndu-să tălmăci întralt 
chip, Iar înţălegiri cuvăntuiut eşti adastă, adică cile ce omul 
din copiiărila lut aude di la părinţii Iul sau dintr atţăi şi li pune 
în minte lui şi să obicînueşti purure a li găndî, cari pri cu 
anevoe estî a li di/.râdăcina din cug^etul lut, şl după tălmăcire 
adastă mal tuţi oaminii sănt prilipti(!oşT, însă acest prolipsîs 
poate uni ori să tie adevărat îar di mulţi ori mincinosu şi gre- 
şitO*^Patima şi cugetul din început t^ră di sămţire îngroaşă 
puteri sutletulul, cela ci osăbişti binile şi răul, şi fără di voi 
răpescu mal îriainte gîudlcata ce naşii patimile cile cu cugeti 
g^reşite, şi chimănd aglutorful cel din înălţime^ cetiţi caarte nu 
ca nişti jidovi pizmătareţi, ce ca nişte gîudicătorţ aî adivărulul 
cel osăbăsc răul şi binile, nu mă îndoesc cum că acîasta să va 
ice voâ povăţultoare de sullet mântuitoare. — Nichifor lermo- 
ihul Theoloche.n 

M Stihuri politîceşti cătră cel ce vor oeti cărticica adastă. 

«învăţătorîul jidovilor cel pre vestit, 

«rlnsuş adastă carte o au alcătuit^ 

«Ravi Samoil cu numiri eşti numit. 

"Graiurile scripturilor pri binî lî-au înpodobit, 

«<Cu viniri luî Misîîa oi pri adivărală, 

«Kăndulala Domnului ci pri întrupată, 

«rCum că s au născut di ficloara ci curată, 

«Din zilile prorocllor că vădişti şi arată, 

«fPatima şi moarto şi învieri istoriniceşte, 

ir înălţare cătră cer o proslăveşte, 

«A cridi şi a dovidi săngur să nevoeşte, 

«Doâ viniri a luî Hs: scriptura îl sileşti. 

«Ucidiri acestui nedriaptă o socoteşte, 

«Robita lor ci de mulţi ani vecTnică o chibzueşti^ 

«Pentru grişala cl-au făcut t^ră di ominie, 

«Părinţii lor ciî ucigaşi, vestiţi întru cruzie. 

«Şi săngile cilul drept pri drept ÎI osăndeşte, 

"Urmaşi fiind acilor săngure adevereşti. 

•îNlamul Istrailtinescâ de talmă şi jăleştl, 
S90 **Di rătăciri nTamuluî foarte 8â tăngueşti, 
<rAlegiri bisăricil laudă şi slăveşti, 
u Credinţă pravoslavnică înalţă şi măreşti. 
(♦Lepădare săboruluî zici dumnezeiască, 
<< Orbire înpetririi tor, jalnică nebunîasoâ. 
«Jartva ci fUră de sânge o pri înalţă, 
uA fi neprilmite alţi jărtvi ni învaţă, 
uFii luT Dumnezeu pri Apostol! îi numeşte, 
«In locul prorocilor şi nu să îndoeşte. 
«Oii*râ Ravinul Isac au scris araviceşti, 
«Vonom Alfonsol tălmăcind acîasta latineşte, 
<tNecbîfor dascălul prinumit în limbă eliniască, 
«Din Theotochi niamulul eridinţă criştinîască, 
<. Laudă răsăritului apărătorTul credinţâî, 
«Continlască zavistila, nu maT ascută dinţai. 
«Prin îndemnare unuîa vestit întru slăvire, 
«Râvnă asămine având opştîască folosire, 
^iS'au nivoit a tălmăci cărticica griceşti» 
<(Cari acum pri cum sau prifâcut moldovineşte, 
cîndemnătortu sărguîtorl fără îndoire, 
uîoan Cantacozono au tost la tălmăcire, 
«Fitul luî lordache mariluî Logofăt. 
«Acîsta eşti nfamul său cari îl arată, 
uAflăndu-9ă la Visternicie ceî mari stal, 
«Intra păziteî târî Moklovi sfat, 
a Căruia nlamul cel cinstit pri dipHn să cunoşte, 
«Dragosti cătră patrie şi râvna să visteşte, 
4<FaptiIe cili vrednice, faciri de binl, 
«înpodobescu sufletul său, pri cum să şi cuvin *^ 
«A folosi patrila sa cu totul să sileştCj 
aCinste, nume ari patrila, ei ferbinte o doreşti, 
«Insuş acest boeri numit au vrut să o tipărîascâ, 
«Ca toţi aciî ci vor citi pri (sic' să folosască. 
«Lumina adîvăruluî cridinţa să păzască, 
«Ca nu cum va să eî şi eî osânda jidovască. 
<(0 ! Isusâ bunule, lauda îngprlască, 
«Pri dulci milostivulule şi slava cerlască, 
^♦Acestuî bine credincios vilaţă îl dărueşte, 
An păci şi în linişte statornică îl păzăşte, 
<(Uurgirile cile de sus şi cu bogată dare, 321 «Varsă milosărdnice în casa d-luî, 
«îndilungimi anilor cu bună norocire, 
«Toate bunătăţii© cile di firieire. 
«Pri fiîul său Măteî cu cri şti re îl măreşti, 
«După urmări talăiuî a fi binevoeşte. 
«Iar pri mine nevrednicul tălmăcitori ui cărţăî, 
«De muncă izbăveşti-mă şi di osănda morţăt, 
«Ca pururi să proslăvăsc mila la ci bogată, 
«Cu bunătate şi dragosti ci niasămănată, 
«Amin în viciî vicilor fără de continire, 
«Thoma îm eşti numile, nu zicu altă numire.» 
La sfirşitul raanuscnptuluT se aHil : 

«însămneză 
a Cum că cărticica acîasta să vide că au fost ascunsă di ji- 
dovi pristi doâ sute şi triTf zăcî de ani, cari dintr'acTasta să 
chibzueşli, di vreme ci dascălul acista Samoîlu, cel ce au scris 
câlră Ravi Isaac, au zis cum că au trecut numaî o mie de ani 
din vreme care sau răsipit jidovii, pentru că au cuprins întru 
stăpânire Tit sfănta citaate, decî să vide că îndată, că după ceî o 
mi© de aoi a robii şi a părăsirii jidovilor^ s'au scris caarte acîasta, 
dar jidovii vâzănd pri sineşt biruiţî de mărturiîa prorocilor cili 
foarte vădite, au ascuns într'atăta vreme caarte acîasta, ca să 
nu să mustre di câtră cridincîoşiicriştini prin cile ci să cuprind 
întrănsa, drept aciîa sau tălmăcit la anii de la Hs: 1400.» 
Volumul are cuprinsul următor: 

F66ft 

Precuvtotare , 1 

«Stihuri politiceşti cătră cel ce vor ceti cărticica acîasta.w .... 4 v- 

«Titlul ipistoîîî.» 7 

«Epistolie.» ■ . . t . . ■ 

«Clip. 1. Pentru ci jidovii sânt supt dumnezeiasca urgie.» , . . . 7 v, 

• Cap. 2. Dovidişte cum că pentru oari care grişală în care să află 
8&Dt răsîpiţl, şi muâtrâ paza legii ce s& faci di căiră dănş&i.» > . . . 9 v. 

tCap. 3. Pentru cari prici Jiă toată paza legii a Jidovilor nu eati 
bine prîimită tnainte luî Dumnăzeu^ pentru grişala tor. U 

«Cap. 4. Arată de faţă cura că jidovii sănt orbi. t> ....,..,, 12 v. 

«Cap. &. Cum că jidovii amăgesc pn cilabnţî şi pri Înşine. < ... 18 v. 

iCap. 6. Care eşti grisala pentru cari jidovii su a (li la aotastă 
robie» 16 v. 

«Cap. 7. Cum c dreptu losăf Dumnezeul criştinilor fără drop- 
taate s'ao văndut.» lâ 

Mmmustrfpti românMef. ii 322 F5oA «Cap, ^. Cu ci chip după ci s'au uds Hs: s'aa râslignit di jidovi, 

după prorociîa luî Daniil» 20 v, 

«Cap» 9- Cum că doa sănt vinirilâ lulHristos.B .... . . 22 

•Cap. 10. Pentru ci dintăî veniri a lut Hs.» . . . . , . . 23 

«CAp. n. Pentru a doa viniri a Iul Hrîstos, cum ck atutice va ^ru- 

dica cu putere.» . , 27 

aCap- 12, Pentru kiăUari Iul Hs.* 28' 

tCap. 33. încă ma! vârtos arat& toÂlţari ci truplască a lui Hs> . ^l 

•Cap. I4.« 36 

«Cap. 15. Cu' ci dup prurocii au vistit mal înainte nicridinţa ce 

c&tre Hristos şi orbiri jidovilor.» 37 v, 

•Cap. 16. Arata lipădari jidovilor^ pculru nicredinţa lor. ş'alegiri 

nîamurilor peotru cridinţa lor* 40 v. 

«Cap. 17. Pentru faciri vieţii nîamurilor, şi pentru ucidih jidovilor, 

pri cum vom vide şi la capul cel di pre urma.* ,......•.. 44 v, 

«Cap. 18. Cu ci chip nîaraurili fâcăndu-sâ a invii; prin credinţa 

curat şi pre amăruntul păzilsc lege ce noA,» ........... 46 

• Cap 19. Pentru alig^ire apostolilor in locul prorocilor.* ...... 4T 

«Cap. 20. Pentru lipădari J&rtv II idolişt! a jidovilor şi pentru aligţro 

tatnii creştinilor.» 64 

«Cap. 21. Cum c^ Dumnezeu au lepădat posturile .S&mbit&i şi jărtvilî 

jidovilor, ş'au ales ale criştinilor.» 69 v. 

«Cap. 22. Arată iJpĂdari aduril^rii jidovilor, ş'alegiri bisăriciî, prin 

cuvântul C6 s'au zis de cătrâ Domnut cătră Ravi.n 62?. 

«Cap. 23. Arată tot acista prin cuvintele proroculuî M^Uihie.t . . 63 v. 

•Cap. 24. Cum csă cântări criştinilor este priîmitâ la Dumnezeu.* . 67 

«Cap. 25. Cum că jidovii (&ră di caii mustră cântare criştinilor.» . 69 

•Cap. 26. In cari arată dipărtare ci de la Dumnezeu a jidovilor.» 72 
•Cap. 27 Chibzuind aduci oare care cuvinte a Sarachininilop pentru 

îs,, şi pentru Mariîa muma InT » , . . . . 75 v. \o 141. In4". — 64 loî. - SecoL A'L\. — Cumpărat dela fraţ«î Şaraga, la 1894 
Pebr. 3 |16). 

Pe faţa legăturii are titlul: 

«Istoriîa tânărului Enric de Aizenfelsu,*» 
Pe fuea 1 aretitlul: 

«Tânărul Enric de Aizenfets, răpit din Uagăn de câlre tălharL» Scrierea este înnpărţitâ în urmălorele 17 capete 

«Capul 1. A privighe copiei este o slujbă tngerTascâ.« 
•Capul al 2-le, Mari nenorociri din o mică neascultare. • 
• Capul al 3-le- Tânguirii duioasei maîce.» F^a 
323 «Capul al 4-le, 
«Capul al 5-le. 
«Capul al 6'le. 
«Capul al 7.1e. 
•Capul al 8 le. 
«Capul al 9-Ie. «Capul al U-le. 

«Capul al 15-le. 

* Capul al 16.le, 

«Capul al 17-le. N<K 142. F6ea 

l-'eştira tâlharilor. 1 . . . . . . 7v. 

Eşir6 luî Enric din întunecoasa peştirâ^t 12 v. 

Sehăstriîa.» . 17 

Enric vine la cunoştinţa de Dumnezeu.»» .... 18 v. 

I^&sările, cuiburile şi cântare lor.» , . . . ... 2H 

Erburile şi copacii.» 25 

«Capul al ID-le. Izvoarele şl ploae,» . 27 

«Capul al 11-le. Despre luna.» 30 

«Capul al 12-Ie. Cele maî drepţi răspunsuri la înlrebarile cele noaî 

Interesante.» 32 

■Capul al 13-le. Calâtoriîa In muoţî.» ... 36 

Neaşteptata vizătâ.* ...... . . 42 

Buouriîa bunului părinte.»^ - 44 

Mângăert^^v .47 

I «Capul al 17-le. Răsplătim şiţediap-aa.» . 50v. 

in-B*" mare. — Foî 20îi. — Secol. XVIII. -- Fost al niâdăstirii Căldăruşaoî, 
adus la Internatul Facultăţii de Teologie şi dăruit Academiei de Ministertul 
Instrucţiunii publice. 

Capitolele şi iniţialele sîiit scrise cu roşu, —Scris de maî mulţi. 

Pe foea 1 are titlul : 

«A pâcătoşiloru spăsenie, doao învăţături de folosO, mai nainte 
mse într adastă spăsitoare carte. >i 

Scrierea are cuprinsul următor: P4„ 

• CapQ 1.» .... . 1 

«Cap. 2. Pentru păcatuiă de moarte celu de obşte şi căţe pagube 

aduce celord ce păcătueacQ.n 

Cap. 3. Pentru c^Ie mari pâcate nari cari 

Cop. 4. Pentru cf^le maî uşoare vini.» 15 v. 

Cap. 5. Vindecările şi doftoriile de obQşte câtr& fieşte care păcaiQ 

barte mare.» . ..,...,. 17 

«Cap. 6. Pentru urauilu de Dumnezeu nelegiuitul blestema.» ... 21 

•Cap. 7. Pentru tnpotrivanica de Dumnezeu şi drăcîască trufie. • . . 34 

«Cap. 8. Pentru .^lava deşartă.» . . - . • 45 4 V. 

7 •Cap. 9. Pentru iubirtf^ de bani.i^ ... . . 

•Cap. 10. Pentru curviia păgubitoart^ de sufleta.^ . 

Pentru mania şi urgiîa.» .... 

Pentru lăcomie.» 

Pentru zavistiîa dentru car6 şi ucidere Bâ plâmâduţite şi •Cap. 11. 
«Cap 12. 
tCap. 13. 

i naşte.» 

«Cap. 14. Pentru lenevire.» . . . . 
«Capa 16. Pentru fecer^ de bine . 
•C^pa 16. Pentru scârQbele ecle In feliuri de felîuri. şi pentru 51 

64 V. 
84 V. 
K8 

94 V. 

98 
105 
r 324 

câţi rildică ci*uce de voe li să tace uşoară, îară fâră, de voe Taste gră.» 111 v. 

•Capfl 17. Dreputace pricina drepflţii au soărflbe Intr'aclastâ. lume, 
şi ceî p&cătoşi au răposare.» 117 

«CapQ 18, Feiitiu eâ trebue sk pohutimQ scrârflbele oa pre nişle 
folositoare ale noastre ce sănQtiS, prin cari scârbe folosCl luoâmQ.» . 120 

•Capu 19. întăîa niăng'&îare a celorO scârbiţi îaste cunoştinţa de 
sineşi a pâcateloru sale.» ...•,..... 127 r, 

«CapQ 20. Pentru a doao măngătare, că pe trecătoare ac^t^ acărbe» 
să izabăvcşte celQ scărbitQ de muncile de v^ci.» , , , 130 

«CapCi 21. A treîa mângăîare îaiăte cĂştîq^aro cereştii fericiri.» . . 132 v. 

«Capfl 22. A patra mângâîare îaste cerce(ar<3 de purure » palimiî 
gtăpăiiiiluî Hs. şi aducere amintii rt • . . 136 v. 

o Capa 23, A cinezi %^indecare îaste rugftcruu*^ c&tră Dumnezeu, i . 140 

•CdpQ 24. As^menâ altă aducere aminte, la scârbe foarte de folosti 
totO-deuna.u ,....,,., 142 

«Capii 25. A şaptâ măngă!are iarăşi ale scărbiţilor îaste pren mij- 
locul sfAntuIuî darii » - 145 v. 

«Capii 26. Aşijdere man^ăîare la ceî pedepsiţi şi săraci." 148 », 

«Capii 27. Măngăîare iarăşî pentru cel ce au fosta bogaţî şi au să- 
răcitil.» .......*........ 163^. 

• Capii 28, MăngăFare pentru cel bolnavi şi alabî cu trupulo.» . . . 157 

^CapCi 23. Ct^ mal după urmă măngăîare, pentru ceî ce plănga pre 
aî lorii moraţi.i* , , . . 161 

«Capu 30. Pentru nebuniîa celora ce pohtesoil ou cinstUe o6le 
dentăiu, şi pentru cA lum^? uîtă pre priîateni i procî.» ....... 170 

«Capa 31. Pentru dăşărtăclune lumeştilor lucruri» şi pentru a luraiî 
defăimare." 174 v. 

*Capa 32. Pentru căşli^urile lumii sănt amarf», Cil trebue fieşte ca- 
rele să le urască, şi să poht<îscă c^le cereşti maî bine. 177 

aCapd 33. Pentru primejduirile vieţii noastre, si scurtară ei.» . . , ♦ 179 

■Capii 34, Pentru Cil nu trebue să să lase cinevaşî la buna noro- 
cire a trupului, ce la săvârşitul luî să uită.* . , 181 v. 

oCapCi 36. Pentru scărnava amăgire, şt pentru mincinoasa plecă- 
cîune, şi pentru hiclena răsplătire a lumif.*. . ...» 186 v. 

«Capa 36. Pentru deşărtăcîunt^ şi pentru primejduiri, şi pentru 
scurta cinste a lumjî aoeştiîa.»* 191 

«Capii 37. Pentru ca să te cunoşti pre tine Insuţî, şi pentru neno- 
rocire a omeneştii firi.» 193?. 

•Capu 38. Pentru că streini sântera Intr'aclastă viTaţă cu totul, şi 
nu trebuîaşte noaâ să pobtim bunătăţile ct^le trupeşti, de vriime ce 
sănlQ ca visulfl.» , , 

Pe f6ea 1 sub titlu se află însemnarea : 
*De opşte a sf. M. Căldr.» (Căldâruşanî). 
Pe marginile de jos a foilor 122—126 este scris: 

«Ac)astă carte este a schitului Ţigăneşti Isvoran, nemeoe să nu Liuliii> 
D^BCh a o Instreina. — Theofilact Eroinonali StariţQ acestu schit.» i 
No. 143. I r I I Id-4«. — Foî 180,~SecoL XVItl H729|. — Fost al mânăstiriî Căld&ruşanî, adus 
la Internalul FaculUiţii da Teologie şl dăruit Academiei de Miniateriul In- 
strucţiunii publice. 

Titlurile şi iDiţialele slnt scrifle cu roşu. 

Poveştî despre călugări, călugăriţe, sihastri, şi altele Je cuprins 
religios şi monastic. 

Pe f6ea 48 v. pe margine se aOâ scris cu roşu de scriitorul volumul uî ur- 
măture» Însemnare: 

«AcTastâ carte Taste a Iul LefCiter Abagiul, cu ostenala Iul sau 
plătit de B'au scrisu, let 7237 (1729),» 

Volumul are cuprinsul următor; 

F6€a 

1. «De o câlugănţâ ce o au aflata în pustietăţile loradanuliiî.» . . 1 

2. «Viîaţa sfinteî lulianiî." . 9 

3. tPoveste foarte minunaiii de diavolul, cum au venită câtrâ marele 
Antonie, in chipii de om vrândCi a tocmi.» 22 

4. tpovt^ate de treî sihastri.» . 33 v, 

5. «Aicd ama scrisa o istorie a lui Pavel oela pposta şi cu tolulQfâr 

de răutate păstor fiind.» 60 

6. «De o c&lugănţă ce au fugiţii la pustie singură.» 59 v 

7. «învăţătura sfântului Stefanu.w ... - . 64 

8. «Pomenire a trai sfinte raueri ce a'au atl-itu latr un munte, ci de 
d&nsele au spusa Pavel Episcopul ^lanovasîîuIuLi» • . . » 64 v. 

9. «De pre sfântul părintele iiosiru Evfrosin.» 68 v. 

10. iCuvănia de Evlo^hie călugărul, ^i de siracul celQ ologa şi ciunga,» 71 

11. «Cuvăntu de milostenie câ cel ce dă săracului lui Hâ. dă.» . . 75 v. 
18, «Cuvăntulil afiintuluî loan milostivul, de Patru Vameşula» . . 76 v* 
13. «Cuvânta de oare caro Egumen, carele să rug'a Iul Dumnezeu, 

pentru călugării sAi' ea sA fie cu dănsulQ in ralu.» 79 v. 

14- «Cuviinia do sfântul Andreîu cela ce sft fftco nebunQ b . . . . 81 

15. <De niilosteniîă filosofulut» 84 

16. "Cuvăntu pentru bunătăţi, carele dcca le câştigă omul a să spă- 
stfşte.v 86 v. 

17. «Cuvăntul âfăntuluî Atltanasle. pentru icoana Domnului nostru 

Iau Hs.» 87 V. 

18. «CuvănlQ de sfântulQ Andrelu. cum se ruga Uiî Dumnezeu pen- 
tru ceî ce-î filc^ lui pacoste, şi cuma au văzută raiul.» 90 v. 

Id. «Cuvănia de un tâlharîu ce s'au spăsilQ pentru puţinele lacrâme 
numai în 10 zile.* . . , 93 

30- «Cuvânta de o muiare ce venise la prticuvioaul p&rinte Neofita a 
să ispovedui.w 95 v. 

21. «Cuvănta din Limonari de un draca ce au jucata tnainte unuiu 
c&lugărD, şi pentru psalomulQ al şase-zecilTa şi şnpte au perltâ.» . . 99 v. 
22. «CuvăQta de oare care Egumen Q, carele Juoase darii de U Dum- 
nezeu a goni pre draci den oameni. 

23. «CuvăntQ denO olăcînicQ, de sĂ nu osândeşti ţ>re nime, c& oela 
ce osândeşte pre altulQ, îjiate ca AntihrislQ.D 

34. «Pov^stîa pr^cuviosuluî pilrinte Daniila, pentru Anadronica şi 
pfntru mulară lui.» 

25, "Cuvăntu de qii negoţitoriu iubitodu de Hs., câmîall Căcu dracul 
aaupr^lă, că nu-î rabdă miloBteniîa luî.»» ... •.....*.... 

26. «CuvântQ de sfântulCL SerapionQ cumti au spăsitei pre curvâ.» . 

27, «CuvănlQ de un Episcop fi, ce au fostă tn pustie treî-ztci şi noao 
de anî.» , ■ 

28. «Cuvănlula sfântului părinte Pamvo, învăţătură cătră ucini- 
culQ săD.» 

â9, aCuvănta de călugărulil loru, pre carele ti ispittîa diîavolulQ şi 
se ruşină.M . 

30. *CuvântQ de pomeniriâ pr*^ cuvioşilorfl părinţilorQ noştri CarionQ 
călugăruîfl şi a Zaharleî fiîuluî sad," 

31. «Cuvânta pentru un Voevod care s'au dalu vieţjl câlugăreşti.» 

32. ciDe Avenir înpărata,şi pentru un sfetnicii care Intr'ascunsii ţUi6 
credinţa creştinească, şi pentru doî căki^ărî arşi.» 

33. tlncepuîu cîveto dovanie.u 

84. «Pentru zavistia răutSţilorfi » 
3&. iPentru jiile.» 

36. -Pentru pace.» 

37. «tVntru mânie grăîaşte ArîstotelQ* .... 

38. «Pentru raănie.?» . . • . 

39. «Pentru milosărdie •> 

40. tPeuiru râsfăţare.» . 

41. «Pentru liiudit.» . . , , 

42. ppenlru proşlî.v. ... 

43. «Pentru socotinţa.» . 
44 «Pentru nesocotinţî*.»^ . 
4â, «Pentru cur vie.- . . . 

46. «Pentru hiclenie 

47. t Pentru postulu.» 

48. «l*entru muerile spunere multe." 

49. "Uândul curlenieî, volnici linerî 
bO. "Scrisil şi lucrul îuî Dumnezeu 

61. «Iară dilavolul vă/u viiaţa lora.»- 

62. a De atunci să umplu ium^ de răutăţi.» .... 

63. tiDe'nceputul lumii pană la potopii 2240 de ani. 
64 «Inpăpăţie fu Intăiu NevrutO înpărîttd." 
65. "ilnpărăţiîa a lui Sostri.» 
56. Mjnpărâţiîa luî Davidâ.*» . . 

Pe fuea 1, In josul textului, este scris: 

«De obşte a sf. Mân. Câldt&ruşanT),j> FAe» 

100 
IQS 

103 

UI V. 
115 

116 

118 

120 V. 

121 
123 
327 Pe foea 56 v. : 

aScris'am eu ConsUndind copilul* 

Pe f6ea dela sflrşit se află acris : 

■ «Dorolheîy Egumenul sOnteî mănăstiri Cald ăru sânilor I 1805 No. 144 10-4". —333 foî. — Secol. XVIII. - Dăruit de Eforia Spitalelor civile, la 30 
Koverabre 1887. No. 7.933. 
Titlurile şi iniţialele capilolelor stnt scrise cu roşu. 
Pe f6ea 1 este tillut: 

«înTăţăturilo ale celuT dintru sfinţî părintelui nostru Theodorâ 
Studitul şi mărturisitorîul, care să încep de Lunî după săptă- 
mâna ce luminată» până la (L 330 vj uSâmbătă a 23 de săptă- 
mâni după Rusalii. învăţătură 198.» 
Pe foile 1 V. până la 3 v., In Josul textululr se afli urm&t6rea Însemnare : 

«AcestQ sfântti Theodor au fost al părintele nostru Iustin Ar- 
liimand. Sinai, îar (la) moarte sfinţii sale o au hărăzit Sinal spre 
a sfinţii sale vecînică pomenire. - 829 Septv.16,» 

Pe fdea din urm& 333 este scris: 

«Slavă, cinste şi închînâcTune celuî în Troiţă unuTa Dumnezeu, 
de a câruîa mărire plin îaste cerîulu şi pământulu. înainte aceluia 
căzându şi eu smeritulu dau cinste şi laudă, care mî-au ajutat 
după începutâ, de amu ajuns şi la efârşitu." Na. 145. ln-4*, - Pagini 188. - Secol. XVIII (1800). - Bibi. Scheiauă. 

Isloria luî Eralocrit. 
Pe pag. 186—188 sint scrise urmât6rele : 

«Adastă cart^, foarte iscusită şi Irumoasă, sau scos şi sau tăl- 
măcit di pi Elinîască pe limba Moldovinlască, de Hristodor loanu 
Trapezontu^ şi eu am scris-o di pe nişte tetrajJ ce era iscălit 
Vasile oţ Botoşani, cinî a fi că nu-1 ştiu, şi am scris-o di la 
1800 Mart, 22 păn la 1800 lunî 15, scriind-o pe apucate cănd 
n'avem trlabă în 85 zile* — Alecsandru Logolât al sărării dom- 
neşti, ce ain tost şitangiu » 

328 pe «Obrazile care sănt în istoriîa lut Erotocnt. 

«Eraclie înpărat al Athinii. 

«Artemie înpărătîasa lut Eraclie. 

«Aretusa fiica lor. 

«Pezostrat vezirul lui Eraclie şi sfetnic credincios. 

«Ecaterina jupănîasa kiî Pezostrat 

«Erotocrit lidorul luî Pezoatrat, al căruia Taste şi istoriîa, c© 
8 au numit, c^ncl vinise Negru Critide. 

ciPolIdor prietinul Iu! Erotocrit. 

«Frosina daclaea Aretusii. 

«Ostaşii ce au lovit pre Erotocrit supt saraTu, 

«Iar aceşiifa sănt cel strein! ce venisâ la adunare ce înpără- 
tlascâ. I 

«Pistolor ficîorut în paratului de Vizantie, cari au — -■*^ — 
Aretusa ca să o Ia înpărâtîasă şi n'au vrut. 

ifllaridim craîul dela Crit volnic înfricoşat. 

uChîpndim craîul de la Chipru, înfricoşat volnic. 

«Dimofan domnul di la Milistina, ori Mitilina. 

uAndromah domnul de Anaplila. 

^•Filaret domnul Timothanii, 

«Eraclie domnul Egripulut. 

«Neeostrat domnul dela Machidonîla. 

«Dragomah domnul al Coran ii. 

«Tripolim domnul al Sclavonii. 

«lliocaret domnul din Acsiîa. 

ftSpithalion domnul al Caramaniăllor. 

«Uragocardoa domnul din Patra, al bătălii cel de pe urmi. 

«Vladistrat craîul Ungurilor. 

«Arest volnicul, nepotul luî Vladistrat* carele sau biruit 
Erotocrit vittazu. 

«Fronista sfetnicul în pârâtul ui Eraclie. 

«Pislidi slui^ă credincioasă a lui Eraclie. 

«Aceştiîa sănt obrazile carele sau întâmplat în istoriîa lai 
Erotocrit Crilul. 

«Sfârşitul întâmplărilor acestor de mal sus scrisă istorii. — 
Alexandru An. . .'> 

«De vremi că m'am sâiit, 

«De am scris pe Erotocrit, 
«Mă voi săli să mat scrii 
i A^m 
329 «Şi alte multe istorii, 
«Să-m răraăe pomenire 

«Si nomeluî nemurire, 
«Cum că am fost un silitorîu, 

«De istorii cetitorîu, 
«Pe procopsală Iubind^ 

«Şi pe praxis întărind, 
«Insă de mă voîu maî sili, 

«înmiit nVoî procopsi* 

wZis-au filul dascălului» dascăle, ce volu face ca să mă pro- 
copsăscă? 

«Zis-a dascălul uciniculuT, fiîule, sapă rădăcina înţălepcîunii^ 
şi culegi vârful smerenii, şi le puni în oala plecăciunii, şi mes- 
tică cu lingura înţelegirii, şi acopere cu talgirul ascultării, şi 
aşa veî fi în norod cinstit şi de Hs. blagoslovit.)» 

^^ No 14(î, 

In-l". — Numerotaţi» originală arată foî l31, dar 1 şi 6 lipsesc, asemenea 
cele următâre după 13l.-SecoL XVUI (1725).— Bibi. Sclieianâ. 
Otecînic, care cuprinde istorii din vieţile sfinţilor Părinţt şi 
alte învt^ăturî religiose şi morale. 

■ La sârşit, f6ea 131, scriitorul voltimuluî a scris: 

«Mărire luT Dumnezău celua carele bine au vrut, de au dat 
după început şi sfârşit, msţă Decamvrîi 20 dni vlct 7234 (1725). »>^ 

Cuprinsul volumului este arătat în următorea: 

«Scara Otecîniculuî, scrise toate începăturile» (1). 

1, «Poveste a părintelui Paîadie, de un Evloghie.» . l 

2, «Poveste oteţă Andronio, i jen ego 3 

5. • Poveste s-llî Macarie* tSmpină un drac.» 6 

A. «Povâste 8-tlî Pavel pre prostul. • 7 

6. «Pov^e de nişte părinţi 12 săhastri.»« 9 

6. -Poveste pâriTiteluî Moisi lliseî.» 10 

7. «Poveste părintelui laaieî.» 15 

8. iPov^tfa părintelui Macarie.» 18 

(1) tn original ac^tă scară cuprinde materia numai pană la fuea 42, restul 
s*a completat din text. 
mk 330 

9. opov6ste 8-Uî S^rapion ce au %'ăndut evanghelie.» 20 

10. «De uti părinte ce au m&rsu la Ierusalim şi au dflirşit banij« 
arătânduj-se IIs. In vis.» ..................... 21 

11. *De un călugâr ce maî pre urmă s'au Rlcut jidov.» 

12. a Pentru un tâlhar ce sau apâs&t cu nevoi nţa luT.a * 

13. « Poveste Iul Sârghie ci-au fost vătav de curve.» . . - 23 

14. «De o cMu^ilriţă ce o au aflat In pustiile Iordanului.* . , . 27 

15. «De uu părinte ct-au m&rsu dracul la el să să pocâlascâ.» 30 

16. «De viîaţa luî s-tll loan milostivul.» 32 

17. «Poveste de un Episcopii cu numele Troil.» 36 

18. •Poviîste de un (iclor de boîar cu icoana Precesln.*» 36 

19. aPov*iste de un cilugâr şi cu o fată.i- 37 

20. «Povt>ste de o curvă cu numele Porfiriîa.» 38 

21. «Povt'îâte de pârintele Vitalie ce da bani la curve.w . 
M. «Pov«i3te de un fjcîor de boer ce sau dVlugăriL» . . 

23. «"Poveste de un călugăr ce căzu cu o rudă In curvie.» 41 

24. «Poveţe de un ucenicQ ce l-au trimis la o Ir^bă» 
26. «Poveste de alt ucenicii trimia la Eghipet.t . . 

SJ6. «Poveste de un cătugăru ce sau scăldat in baîa.» »' 

27* aPovtîsle de ua boîar ce au dat un sat îa o mănăstire de că* 

lugăiite.» 44 

28 * Poveste de un călugăr ce merge In chilie unuî pănnte.v ... 47 

29 t Poveste de părintele Daniil c^ndu au mersu la mănăstire de 
călugăriţă.» 48?. 

30. «Povi^ste de părintele Pavel, carele ş-au băgat mana Întrec dl- 

<3are cu smoală.» 49 v. 

31 flPovi^Btla de un călugăru ce au măncat lOacăde Cftrne.» ... 50 v, 

32. »Pov6ătîa de un vrăjitor cu un voinic.» ^3 

33. «Povustîa de un frate ce întrebă pre un stareţ cum va ţinî pra- 
vila luî.» 54 V. 

34. flPov(^ste de un frate ce întrebă pre părintele Silioan eumu-şT 

va birui mâhnire şi somnul. » • 

35. «Poveste a părintelui Moisăî carele şkdă In chilie sa şi cetia 
psalomiî.* 55 T. 

36. o De părintele Marchel ce l-au bătut din peştera lui* aproape de 

un sat maro.B • 

87. «iPovuste de părintele Isaac.» ^^ 

^ 38. ftpovi^ste a nu-ţî arăta viîaţa ta.» • 

39. npovL'Sila luî s-tii Macanîa, cănd sau prestăvitu.» • 

40. < Povestia de părintele Poljhronie.» ^ 

4L «Poveste a p&rinteluî Paladie de un tăthar.» • 

42. ("Poveste de 2 căUiLTărî ce au făcut Tăgadă să nu *ă despartă 

unul de altul.» 

43 «Poveste părintelui Leontie canale i-au t&Iatu ...... păgănil 

<^pul» ..... 

44. «Poveste sfântului Andonie celuî nou.» 

45, «De un părinte ce vind^* coşniţă,* «>i 331 P«ir- I 46. tDin |M)v^ştile sfâotuliiT Grigorie dvogoslov, de Episoapul Andre! 
carele ţin^ o călu^riţă Ia Episcopie lui» , , 

47. a Poveste de nişte copiî şi cu ud jidovăscu copilu.» ...... 

48. 'Pentru o călugăriţă oare can? pentru curăţie îaî îş scoase ochiî.»* 
49- <» Pentru un Episcop ce ş-au lăsat Episcopie luî pentru Dum- 

nez&u.B ...,....,,., 

50. i Pentru UQ stareţ ce-şT Învăţa ucenicul său să şază după moarte 
iuî in o peşteră.» , 

51. «Pentru uu bolar din Ţarigrad ce cu ruga Iu! au Înviat un om 
mort.» , 

52. nDe un om c^ da milostenie şicurviîa.» 

63. tPovtîatîa Iuî s-tiî Vasilie când au vrut să să pristăvască de I-au 
spus un dohtor cîasul morţii.» , . , 

64. «Pentru un călugăr ce au şezut In pustie 70 do ani.» .... 

65. oPov^stîa de un EpiscopQ ce ş-au lăsat Episcopiîa pentru Dum- 
năzău.M , , 

56. «De un frate ce căd^ în curvle şi să nevoîa să nu-şî lase călu- 
gărie Iul,» . , » 

57. «Pentru un frate ce să rugă Iui Dumnezău să-î trimită friguri. ■ 

58. «Învăţătură maî mult celor ce vor vr^ să-să spăâîască a luT Nil 
posnicul.* - 

59. «Pentru un om bogat ce dc^de milostenie In schit.» 

60. «De viîaţa părintelui nostru sfanţului şi niarLHuî Vasilie, ce au 
mersu la sfinţie sa o mutare de s'au ispoveduît.» 

61. «Poveste părintelui Tlieodor Arhiepiscopului Ekiesuluî. pentru 2 
fraţî ce au.,,, nişte avt5r^,B 

62. De s-tiT Macarie cănd au înviat pre un ora.» . 

63. «Poveste pentru o fată ce au boteza t-o îngerii.» . . 

04. «Pentru o călugăriţă îndrăcită.» 

65. «Pentru ca să facî parte luî Hs din toate cate aî.u , , . . 

66. ■învăţătură cănd îţt va zice găndul să faci bucate bune.» . 

• Învăţătură lot de răndul multe, întăîu pentru plăngere • 

• Pentru lene.» .............. 

«•Pentru curvie cănd aî războîu.» 
«Pentru curvie.* ... 

71. «Pentru umel^nie.»- ... 

72. «Pentru rugă.» .... 

• Pentru somnu.» . . . ^ 

«Pentru osăndâ.» 

«Pentru călugărul nesomnuros.'^ 

«Pentru fâc^re.n 

«I'entru limba să nu grăîască multe.* 

78. «Pentru sâ nu grăiască nici de rău nicT de btne.»> 

7y. «F*enlru flămănzire.» ... 

80. «Pentru miîosteniîa.» 

81. «Poveste de s-tit Andonie cănd î-au arătat îngerul a lucra.» . 

82. «Pentru laude.»» 63 


64 v. 


66 


66 v. 


67 V. 


68 


68 V 


69 V. 


71 


72 


72 V. 


73 


73 V. 


78 67. 
6S. 
69. 
70. 73 
74. 
76. 
76. 

77. 78 V. 

80 V. 
83 V. 
85 V, 
87 

87 V. 
88 

88 V. 89 89 V. 
90 332 83. tpenlru scârbe.» 

84. «Pentru mărire deşarlA. 6 . . . 

8fî, «Pentru înţălepcîune.» 

86. «Pentru săhăstrie» 

87. «Învăţătura luî s-tlî Mftcari!a.« 

88. «Pentru cunie.t 

8î>. flPentru pftcatul Irupâscu* . 

90. "Pentru nuiîare.« 

91. ««In%'ăţftturi să nu mănânci cu mulare bucate la un loc». . . . 

92. «Poveste de un părinte, ce au zis dracului să la.sâ dinlr*un um. 
îap el nu*i ascultft.» ............... 

93. «Pentru sărăcie,» 

94. «Învăţătură cum să cade să Ge călugărul -• 

1)5. «Pentru năpâşli.» , 

96. «Pentru cugete drăceşti.» 

97. «Poveste de 2 diîaconi fraţî » . 

98. «Pentru răbdare.» 

99. «PovL^ste de un filosof carele a'au călugărit, şi n'au grăit păn la 
mocirle luî» 

100. p Poveste a părînlelu! Isaiîa!, că din 5 pohte să Înmulţeşte răz- 
boiul curvil.» 

101. «iPentru răbdare cuniei.» 

102. «Invălătură cănd te lovtişle războiul ourvii, îndată să mărturi* 
sdşti unul părinte bătrăn.» 

103. «Învăţătură pentru să avem pre Diimnezău lutru inimile noaâlre.t 

104. «Pentru să nu faci nimica arătare.» 

105. «Învăţătură cum să cade să să căiască de păcatele sale.» . . 

106. «Pentru ck-vete.» 

107. *'Şi alta pentru elevele." 

108. «Pentru pustie » ..... 

109. • Poveste de 2 neguţătorî.» 

ilO. «învăţătură a părintelui Macarie." . .... 

111. «Pentru scârba.» 

112. "Pentru tăc(5re.» ...... 

113. t Pentru pizmă, • .,..., 

114. «Pentru streinâtate.* .... 

115. «Pentru minte tr^ză.» 
IIG. «Pentru ruga.* . 

117. 4l*entru smer<^nte.» 

118. «Pentru manie • 

119. «Pentru s-tlî Ars^nie.» . 

120. «Pentru s-tiî AndoniTa cănd s'au rugat luî Dumnezău, să vaiâ 
sufletele dri^pţilor.» 

121. «Pentru limbă.» , * , . 

123, «Pentru să să roage omul purure luî Dumnezău ?i Domnului.* 

123. «Pentru lăct^rla.» 

124, ^Pentru sâ-î vâldăscă găndurile.* P«y- 
90 
90 V. 91 91 V. t 
92 V. 
93 

î»v. 94 
94 V. » 
95 


î)6v. 97 97 V. 
96 333 Pag 125. flPeotru poronra luî Dumnezâu.» ....... ^^^^Wi , , 98 

126. «Pentru dormire." i 

127. «Pentru manie.»» ♦ . . , . 98 v. 

128. «Posnic Zaharie.i» » 

129. «Pentru scArba.» » 

^130. «De viîaţa luî s-tii Pahomie.» » 

131. «Cuvinte de folosul sufietuluT a părintelui Zosiin.i 99 v. 

132. «Pov«5ste pentru ocarS şi măniia.» ...... .102 

133. «Pentru răbdare™ , . 104 

134. ipenlru ruşine.»' . 104 v, 

135. «Pentru fericitul laidor ce să face nebun şi îndrăcit ■ .... » 

136. «De un părinte mare ce cetiîa la Otecînicti.» . , 106 v. 

137. "Pentru biandcHe.o 106 v. 

138. «Poveste de pritce luî Solomon.M 107 

139. «Pentru trez\ire şi Inţâl^gerla.)» 107 v, 

140. «Pentru un scriitor.» » 

141. «De fericita Dioniaiîa.» ... 108 

142. «Poveste de David prorocii.» 106v. 

143. iPov^ste a pârinteloi Pimin.» 109 v. 

144. «Povc^ste a părintelui Piniîn şi Amon.» » 

145» tPentru pocăinţi poveste.» » 

146. «Pentru furtuşag.B llOv. 

147. «De un frate ce au furat nişte unelte. 111 

148. «Povt^'ste îar de acel bâtrăn ce au mersu In tărgu să-şî cum- 
peri o halnft" lUv- 

149. «Poveste pentru lauda.» .................. w 

150. «Povt^atTa pentru Episcopie.» 112 

151. «Poveste de un eretic.» 112 v. 

152. «Pentru lucruri bune.» . ÎIB 

153. «Povăste de un părinte ce au zmult leguraile altuî părinte.» . » 

154. «De un iconom ce ş-au ştiut clasu! morţiî.» 113 v 

155- «De părintele Marco ce s'au filcut nebun.» ... 114 

156. «De alt părinte ce şi actila să fâcd nebun.» . 115 

157. «De o călugăriţă cî-au aflat-o In pusliîu.M 116 

158. «De altă călugăriţă ce au a(lat-o In pustiîu.» 117 

159. »Pav6ste pentru milostenie.* 118 v- 

160. «Povdste de un copil dei jidov, ce I-au dat tată-său în foc şi 
Ci'au arsu.» .,......, 119 v. 

161. «Pentru ocară şi osăndâ*» 122 

162. «Pentru găndurT.» 122 v» 

163. «Povt^stia de cine gr^ş^şte după schinaniciîa »> ........ 123 

164. •învăţătură pentru să-ţt pedepseşti sufletul.» » 

165. •învăţătură pentru rasul.» - 124 

166. «Pentru saturare păntecelul.» » 

167. «De un cucon ce au prorocit, îar s-tii Macarie au dezlegat talcul,» « 

168. iDe 8-tiî Macarie când au înviat pre un oin.i» 124 v. 

169. «De un rairdn ce au grăit un tălcu.- 125 334 170. 
171 
172, 
173. 
174. 
176. 
176. 
177. 
178. 

î7a 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

18d. 

186 

187. 

188. 

189. 

lîKi. 

191. 

192. 

19H. 

194. 

195. 

1%. 

197. 

198 

199. 

2tK>. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206, 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

216. 

216 Lrescs •Pentru trupul. < 

• Pentru viaţA ci 

«Pentru Pastile. • 

«'Pentru ertare.» . 

«Pentru amerenie.» 

• Pentru ruga.» 

tPov^stîa pentru psaltire." , 
«Pentru pravila.» 

"Pentru cinste.» ... 

• Poveste 3 p&rintelul TheodorQ.» , 
"Pentru înăncanvn 

• Pentru clilliîa.u 

"Pentru limba.» , 

«Povi^ste luî s-tiî Serapion pentru nestrâtisoare.» 

«Pentru postul.» ...... 

o Pentru răbdare şi ruga.»» 

«Poveste a părintelui Macarie cîatăţanul.» 

f Poveste a părintelui MoisăT.» 

"Penti'u pohta lrupa.«ic&. > .... 

• Pentru să şază In chilie.» . . 

fi Pentru smerenie.» ...... 

• Pentru tnţălt^pta smerenie.» ... 

«Pentru un om păcătos.» 

«A priririteîuî Nestarion poveste.» ... 

"Pentru sarâcie şi scărbă.» 

■ Pentru curvie.» . . . , 

«Pentru plUngere.t ... 

«Pentru pocaîanie.» .... 

«S-tiî Daniil de o fat^L tndrăcilă. ^ 

• Pentru măriri? deşartă.-) . . 
«Pentru plăng^ere.» ..... 
«Poviiate a p&rinteluî Pimin.» 

• Pentru sâhastri.» 

o De părintele Simon.» . . 

-•Pentru călufr^r prcveghitor.t . 
«Pentru curăţifa.» . . . , . 

• Poveste pentru lacrăraî. > 

«l'cntru pustie, o .... 

"Pentru I'aşti.» , . , 

<iS-tJl loan Zlatustu.» 

• .S-tiî Ifrem.» . 

«Pentru pocăinţă. « . . ...... 

«S-tiî Visarion.» 

«De un părinte ce n'au dormit pre coaste.» 

«De părintele Ammon,» . . 

«întrebare pentru ocîaîanie.i . . 

''l'eatru păcat.» .... 125 V. 12C 12$ 127 

127 V. 128 128 V. 

» 

o 

129 
î:?9v 

■ 
ISO 

130 V. 131 335 

217. tPeotru socoti^k.. . . .131 

218. ^Pentru măniosul.-> . » . » 

219. «Pentru ruga.» * . . . 

220. «Pentru smerenie.» '. 

221. «Pentru vin.« 

222. 'Pentru flilmănzire.» . •» 

223. ■Pentru Laucar cel sărac.* • 

Pe f6ea 130 v. este scrisă urmâttjrea însemnare: 

«Să să ştie de cănd am citit eu pe acest Otecînic, în zilile- 
preînălţatulul Domnii loan Grigorie Voivod, Sept. 7 let 7270 
11761). — Calistru Dichiu.» 
NiK 147. 

In-4^— Pagine 125 şi 360.- Secol. XIX (1843l - Bibi. Scheiană. 
Pe sc6rţa legăturii se afiă titlul : 
«Carte norodului Leşăscu şi Ocsinsteru.»» 
Volumul cuprinde urmăl<irele; 

1, H Cărţile norodului Leşâsc de Ia începutul lumeT păn 

la muncire luî.» 1—2.^ 

Pe dosul pagineî 12o dela sfirşit se află uniiiitorea nutiţil : 

«Din cărţile D. Pahr. Nicolai Proca, legată la 1845 Fevr 20.^> 

2. Cartea luî Ocsinster se află scrisă pe paginele 1—352. 

La sfirşit, pag. 352, se află următorea Însemnare: 

«Isprăvită în anul 1843 Iulie 8 zile, pre câtft să vede con- 
feîul gîos iscălitului, Nicolaî Proca Paharnic.» 

Pe paginile 355—360 se află: 

«Scara aceştll cărţi a luL Oxester.» 
Iar la sfirşit stă scris : 

"Din cărţile D. Păh. Nicolai Proca. — ^ Scriitor C. Tutăscu.'^ 
Cuprinsul cărţii se arată în urnaătbrea : 

"Scara aceşti! cărţ! a luî Oxester. 

Fila 

•Pentru ariti.» .... ... 1 

•Pentru deprindiie, • ..... ... 3 

•Pentru aihiistnos,» * . b 

«Pentru slobozie.» . 11 
336 

Fttog 

«Pentru cei ci să raz&mă !n Troiţă.» * . \i 

«Pentru nefolosul jelbilop.» lî 

€pentni tropea sau sămne di biruinţă Rămuluî.» 19i 

«Pentru cuvănt» - 

«Pentru fâţarnic.» * 29 

«Pentru Licurgus.t ........... ♦ . 31 

tPentru cugetile săngurâtăţiî mele.» ..... 37 

«Pentru cheltuială.» 41 

«Pentru foc şi pentru apă * • , . 43{ 

«Pentru tăcere.» * , €9 

«Pentru muzăca.» 53 

«Pentru drngoste de sâne.» 55 

«Pentru poftă &au dorire. o . 57 

«Pentru plănsu aau laorămi.» .59 

•nPentru slAbăcIunii» 6S 

«Pentru moarte da grabnică.» , . 67 

«Bătrăneţile acliimbă gustul» 69 

•Pentru că omul nu este desăvârşit.» 71 

«Pentru gânduri.» 73 

«Pentru voîa.» , 75 

«Pentru că au să poate a plăoe tuturor.» 77 

•Pentru a să amesteca !n lucrurile altuia.»» ♦ . 80 

«Pentru tovărâşiîa 83 

«Pentru mila sau Indurare.» 

«Pentru creştinătate.» 871 

•Pentru nerăutate iniraiî,» W 

«Pentru a făgădui lesne.» . 92 

•Pentru rănd.» . . , 93 

«Pentru minte ei pofteşti să ste la toate Inpotrivă » ... 9« 

«Pentru îndămănă.» 9% 

«Pentru supunire sau ascultare.» . . . *.........,.. 101 

«Pentru aOare slovilor.» • 108 

«Pentru jurămănturi,» ..,,,, , 107 

«Pentru comitea.» . IIO 

«Pentru râsul ci Intovărăşăşti nenorocire ce ră.» ........ . 115, 

• Pentru isprăvile a unit bucurîî făr de veste.» 118' 

• Pentru stare utiuîa ca mine.» 119 

«Pentru rugăciune.» 121 

• Pentru post.» 1S4 

«Pentru argint.» 128 

«Pentru băiguelele sau cugetile săngurătăţT mele.» ........ 130] 

«Pentru chipul a pază sănătate.» 

«Pentru lucruri grele a le afla In î\'eoul nostru.» II 

«Pentru deşărtăcîune acelor mai multe gănduri.» 1^ 

«Pentru odihnă.» . • . . l^ 

«Pentru testamenturi sau diîati.» • 1' 

«Pentru pilde.» . . . , . . \:*L sa? «Pentru neunire 
«Pentru lineşte.i . . . . 
«Pentru pocâinţă.» . . . 
<» Pentru ţara Nimţascâ.» în norociri şi pentru unirî Intre cel să. raci «Pentru haractirul veculiii nostru." 

«Pentru înţelepciune,» , . 

oinsămnărî aaupra cugelilor lui Ciiesar după bătăttîa di la Farsal.» 

«Pentru neprieteşug.» 

«Pentru tinereţii.» , , . . , ,,..»,.. 

•Soootîala ai*upra celor ci zic întron noroc* 

«Pentru credit.» 

• Pentru aritare de h[Jk.» , 

wScrisoare lui Caton câtrâ fiîul său Marţii. u 

«Pentru cA este bine a învăţa In toată vreme.» , . • 

■ Pentru critica.» .... 

«PenlTu cugetile săngurâtăţiiî mele.» 

«Pentru a batjocori sau a rade.» . . 

• Pentru a fâ^'ădui lui Lumnezău.» 

«Pentru paritis.» 

oPentru vorbile cile frumoasă in sângurărate me.» . 

«Pentru săracul măndru.u . 

<» Pentru acîa mare legătură cu parte fimeiascâ.» . . 

• Pentru atare cîa primejdioasă a miniştrilor.» 

«Pentru slâbăciuni socotelilor noastre. t . . , 

• Pentru lucrurile ci are un om Înţelept a sufwri.» 

«Pentru Chicheron.» . . . 

• Pentru tn ce raxămă ariti.» .... 

«Povestire unii voroave ci am avut la Padova cu un vestit 

rabin.» . , . 

«Pentru vănat • ... , . 

«pentru dreptate* • .... 

«î*entru filosoful Gratis.» . 

<> Cugete drepte a pune la bucuriTa cî să cade la o aăti^urătate.» . 

«Pentru limbă.i 

«Pentru a.stronnmi[a.» 

«Pentru nevinovăţăîa.» 

«Pt?ntru desădimoniîa.w 

«Pentru cunoştinţa de săue.w ...... . 

«Pentru ocărmuire celuî înţelept în norocire cîa ră.» 

• Pentru raăf^ulilorîu sau dalcauc.» , . . 

«Pentru copii ci nu sănt după legi.» 

«Pentru perdire averilor» ........... 

• Pentru cerire nepriimil^.» ............... 

«Pentru oaminii din casă sau slugi.» 

«Pentru ameriniîa*» 

«Pentru ideile ci-n vin In săngurâtale mia.» 

Mnnugt^pt4 roinăneget. Fiii 
154 
156 
]5d 
161 
164 
169 
175 
183 
189 
192 

^^b 

20C} 

2m 

210 

217 
221 
227 
232 
237 
241 
246 
251 
25t> 
260 
263 
266 276 
289 
293 
299 
303 
309 
314 
320 
322 
324 
327 
331 
334 
337 
340 
343 
346 
348 

J2 • ( 
3S8 

No. 148. 

In-4". — FoT 48, - Secol. ^IX (1826). *- Cumpărat dela anticarul I. M. Zwie* 
bel. la 19 Mam 1894. 

Condica criminalicescă, 

Fe f6eB 1 are titlul : 

<tPart6 întaîu şi a dooa a condicii creminaîiceşti ci s'au alci- 
tuit în scurt pentru muUe felîurimî a faptilor creminaliceşti, datJi 
în tîparîu în zilile pre luminatului Donin loan Sandul Sturza 
Voevod, şi a pr6 osfinţituiuî Arhiepiscop Mitropolit al Moldavieî, 
Kiriu Kiriu Venilamin in tipograf. S. M. în laşî, anii dela Hs. 1826,» 

«Scară a capetilor ci să atlâ întru adastă condică cremina- 

liclască:» 

FoOt 
«Parte Intâîu.» 

•Pentru praviliceştile orănduelî lutru cercetar»^ faptilor crm, 

•Cap intăL — Pentru Jurisdicţie creminalicîască, dila paragraf 1 
pân la 36.» ..." 3-7v, 

a Cap al doîl^, — Pentru ceroetsr^ şi discoperire faptei crm,, dila 
§ 36 păn la 60.» 7v.-llv. 

cQap al Irilld. — Pentru pravilîciasca părâ sau Învinovăţire, dila § 
61 p&n la 77.» llv-Uv. 

•Cap al patrulo. — Pentru prindirL* şi cercetarîa celui vinov&ţit, di* 
la § 78 pitii db.^ , » 14V..17 

«Cap al cincilu. — Pentru urmare gîudecâţil creminaluluî intru 
cercetare vinovaţilor, dila §. 9<î pan 101.»» 17—18 

tCap al şăsele. —Pentru cercetare marturilor, dila § 102 păn& la 114. 18—20 

«Cap al şaptile. — Pentru Infăţoşare celuî învinovăţit cu marturiT, 
dila §. 116 păn la 120.« 20-21 

«Cap al optulâ.— Pentru ppaviUcîaaca putere a dovezilor, dila §, 12^1 
pâo la 145.» 21-2$ T. 

«Cap al noâM. — Pentru pravilîciasca hotărâre a pricinii cremina- 
liceşti, dila §. 146 p«\n la lol.i» . . 27— 8S 

«Cap al zecJiLl — Pentru săvârşire şi punire în lucrări a holărireî, 
dila §. 152 şi 153.o gg 

«Cap al unsprezecile. — Pentru ce de iznoavă cercetări a unii pHctnl 
crşmi., dila § 164 păn U 161.» g8v -29ir- 

«Cap al doîsprezecilii. — Pentru urmarîa în protiva Oilor Ins&rci* 
naţl şi celor fugiţi ci sau învinovăţit pentru o faptă crm,. dila §. 
162 păn Ia 166 p 29v.*39v- 

« Parte a dua. 

«Cap Intăî. — Pentru faptilî creminalioeşti de opşti, dila ^. 167 
pană la 172.« ,-..... 30v-^r- 

3S9 

Foile 
*Cap al doîlt5. — Pentru pedepsill faptitor cremL de opşte^ dila 

§. 173 şi până la 184.* . , . . , 31v.-33 v. 

"Cap al triîM. -- Pentru faptilî crem, deoaăbit. §. 185 şi 186. . . 33v.-34 
«Cap al patrulă. — Pentru fapti crem. ci priveşte in protiva atâ- 
păiiiril ^i In potriva patrii, dila §, 187 păii la 193,» ....... 34— 36v. 

«Cap al cincilea — Pentru opştîaaca sălnicic, dila §. 194 p&n la 199.» 35v,-36 v. 
a Cap al şasilt^.— Pentru nelnplinirîa sau r^ luplinir^ Intru slujba 

opştlast^, dila $. 200 pân la 204,^ . 37—38 

«Cap al şaptile,— Pentru srUnica slobozîrâ vinovaţilor, §. 205 şi 206.» 38—38 v. 
ttCap al optul^. — Pentru tipărire sau tâere di monedă, dila §. 

207 păn la 209,> 38v,'3y 

fCap at noâlîa,— Pentru ucidire, dila §.210 păn la 219- p . , . 39— 40 t. 
iiCap al zecilâ.— Pentru sălnica pierdir^ pruncului zămislit, dila 

§. 220 păn la 222,* 40v.-41 

«Cap al unsprezecil*}.— Pentru rănire sau altă trup6scă vătămare 
pricinuită din ură, pizmă sau sfadă, dila §. 223 păn la 224.» . . . 41 - 41 v, 
tCap al doîsprezecile. — Pentru răpire ficîorieî şi pr»5 curvie, dila 

§. 226 păn la 233.6 41v.-42 v. 

■Cap al treîsprezeciliâ. -- Pentru punire de foc sau aprindire, di- 
la g. 234 păn la 236.« 42v.-43 v. 

«Cap al patrusprezicile. — Pentru furtuşag şi tăinuire lucrurilor 

furate, dila §. 237 păJi la 244.P , . . . , 43v,-44 v. 

«Cap al cincisprezecil^. — Pentru iconomicos faliment, dila §. 245 

păn la 247,. 44v.-45 

fCap ai şăsesprezecile.— Pentru prădăctune şi tinere drumurilor, 

dila §. 248 pân la 252.» 45-45 v, 

aCap al şaptesprezecilL\— Pentru plaatogralie, grurămănt mindnoa 

şi mărturifa mincinoasă şi vicllană, ^ 253 şi 254.» 45v,-46 v. 

«Cap al optsprezecili}. — Pentru Îndoită cununie cu ţinere a doă 

fimet, dila §, 255 păn la 258.* 47 

aCap al noăsprezeciiu,— Pentru clivitire, ooarâ şi vătămare cinstei 

altuia, dila §. 269 păn la 262.. 47v,-48 

*Cap al doâzecile. — Pentru paragrafia faptilor creminaliceşti şi 
a pedepailor, § 263.» 48 

Pe f6ea dela sfirşit se allă scris: 

«în patru-zăcî şi opt filî să cuprind! adastă condică, în care 
afară de adăogire sau scădere urmată cu slova gîosutuî iscălit, 
alţi osăbirî din orighinalnica tipărire nu să mal atlâ.^tri Divanul 
Domn eseu la anul 1833 Maîu 1-Tu, 
fcSecritar Secsăî creminaliceşti 

«lancu Istrate Căminar.» 

Pe fuea dela început, dinaintea te.Ktuluf. este scris: 

«Adastă pravilă eşti drîaptâ a me, Costaohi Scobihor. — 1834 
Mal 27,1) No. 149. îii-4». — Foî 93. — Secol, XVIII fl797|. ~ Diruit de I. Bota, InvSţâtor Iu 
S&lciva de sus (Transilvania), la 25 Mmîl 18^6. 
Scmdre urită şi grosolană pe hârtie grdsă 

Pe fi^en 1 are titlul uriii&tor: 

ffViîaţa şi pildele pr*^ înţeleptului Ksop, acum întâlu dată şi 
tipărită în zilele prt5 luminatului şi pre înălţatului înpârat Fran- 
ţiscusQ, şi cu slobozeniîa înălţatuluî crăesculut Gubernium a tot 
Ardeiului. 

«Datu-s'au în tipografiîa Sibiîuluţ dela Petru Bart, întru anit 
dela H». 1795; Iar după scriptură cu mâna, acum a dooa oară 
prin Dumitrie Blatrovicî Das. Hemete, începând dela anul 797^ 
12 Noem. Dum. Blag.» 

Pe foile 1 V. — 64 v este soHsâ: 

uEsopila, adecă viîaţa pre înţeleutulul şt minunatuluT Esopd, 
carele au fostfi de nemul luî Francă dină ţara frâncescâ. Iar viîaţa 
şi petrecerîa lut de folosu îaste ca să o arătăm şi pre limba noastră 
ce de moşie romănescă, ca să poată înţelege toţi pre rându de-amă 
runtul precumij au fostfi, şi câte ispite şi nevoi mari aă petrecut, 
şi ce f^lîurî de lucruri minunate au făcută.»» 

Pe foile 64 v. — 93 sîut scrise : 

«Pildele luî Esop ce aă grăit pentru tot l^llul de dobitoace, 
pentru hierî sălbatece şi pentru pasări >* 

La sflrşit este scris: 

«798. h Fev. Demeter Remete.» 

Pe sc6rta din urm& a legăturii este scrij^ '. 

^Kwmi{ x^ X'^^^'^*^*^ i'cM^ O^iRa sr^ HiiinfA\S ,\<it ham CR-feTk. Gîjk 

Sflrşit cu huida Domnului. Mărire Dumne(|euluî nostru... Ac^tă carte 
este » preotului Gabriel din satul S&lciva-de-sus. 1799, 2 Febr, 

wCuvânt cătră cititorL 
«Iară ceî ce vă veţi îndemâna a citi pre adastă cărticică mi» 
tîuticâ, ce să chilamă Esopiîa, viîaţa şi pildele înţeleptului Esop, 
i procî, eu cesta mal jos iscălit, bătrânul cel slab. mă rog tu- 
turor dă obşte fraţi întru Hs. îs. Domnul, ori ce felîurî de zmin- 
t^le sau greşale veţi alia aîc^, îndreptaţi cu dubul înţelepctUDÎ I I 
341 şi al blândeţelor» crezind bătrân eţelor, că mt-a& fofetfi mâna cam 
gria» până încă era re, şi am avutd vreme cu nor, dar tot amâ avut 
dor, ca după ce am început, 8ă o vaza desăvârşitQ.» 798, 3 
Fevr. — Dumitrie Blagovicî, uceţ! Remelâ» No 150. ln-4^ - Foî 70. - Secol. XIX (1835). 
Pe fdea 1 are titlul ; Bibi Scheianâ. «Galatie, — ^ Fapta a Domnului Floriîan. — Tradusă din limba 
Iranţuzască în ace moldovinîascâ de Costachi Stamati, la anul 
1813 Dechemvr. 30.» 

La sfirşitul scrieriF \L 69\\) se afli urmâtdrele veraurî: 

uÂcIasta eşti o carte care prin duld cuvinte 
Potere ce va să zică a amorului cuprinde, 

Cărue s'aii aflat şi au c torului eT supus. 

Cu prieteşug statornic fără cel maî mic pripuw.» 

«Adastă istorie numită a luî Elisie şi Galatie s'aQ săvârşit d© 
priscris la 22 Noemvr. 1835.» 

(«însuş în singurătate 
ytrig, mă vaet, cine aude? 
Inima me ticăloasa 
Miî de dureri o cuprinde. 
Moarte, a me măngăere, 
Ce zăbăveştî de nu vil 
Să mă măntul din durere, 
Să scap di nenorocire» 
De osândă îngrozitoare, 
De o jalnică chinuire, 
Nenorocire mal mare? 
Ni mărul nu pot să spuî 
Duioasa me întâmplare. 
Nu găsăsc om cu simţire, 
N'am prietin credincios, 
Să-1 spuî a me chinuire, 
Să-Î Bput stare cî-am agluns, 
Că sănt mort între ceî vil, 
^^^^^^^^^^^^0^p 
■ 


^^^^^^^^^^^^H oftând pi 
^^^1 


^^^^^^^^^^^^B 
^^^^^1 


^^^^^^^^^^^^B 
^^^^^1 


^^^^^^^^^^^^H Că plâng şi mă 
^^^^^^^^1 


^^^^^^^^^^^^H AlTargă, moarte, 
^^H 


^^^^^^^^^^^^H Dă sfărşit 
^^H 


^^^^^^^^^^^^H Ce cumplit 
^^H 


^^^^^^^^^^^^H Măngr^^ere mi-1 mormăntul, 
^^1 


^^^^^^^^^^^^V Nesimţire scăpare, 
^^1 


^^^^^^^^K Să m ascunză dar pământul.» 
1 


^^^H Pe f6ea albft de lân^ă sc6r{a legăturii deia sfîr^ît, se 


află Însemnarea : H 


^^^H «Aciasta carte este a mia cumpărata cu o alta întitulata PUs- B 


^^^H tarifa Alpiciasca^ Adelaida ^i Fonrotfi Marqukii^ în\ 


1 preţî de 2 lei— | 


^^^H 26 parale. — 8— Vu/io ^^' — C, CosthineBco,» 
■ 


H No, 15Î. 
1 


^H In-4*. -- FoT 188 şî XXIV stampe cu desemnurî, — 


8«col. XIX, 


- Bîbl. ■ 


^H Scheîană. 
^^H 


^H Pe f6ea 1 titlul: 
^H 


^m «Elementurile Gheometriei theoriliceştî.n 
^^B 


^m Pe fi^ea XXIV se atU scrise: 
^H 


^H «Numirile mathimaticîlor celor ma! aleşî.» 
^B 


Scrierea are cuprinsul urmAtor: 
jFttM^^H 


• Parie Intăi. — Pentru Unii.» 
ri6v B 


apart»^ a dooa, — Penim soprafeţe.» 
«Parlo a treia. — Pentru trupuri sau solide.» . 
WM. B 


•Penlru trigonometric.» 
)3Gv. B 


apenîru trigonometriîa plană sau dr^ptâ-linie» . . , 
137v. ^1 


«Pentru dezle^rc^ triunghiurilor drept-unghiuri » . . 
158 H 


•Tabla peotru dezlegară triun^'hiunlor drept-uughiuri.» 
H 


^^^^K «Pentru dezlegare triunghiurilor oblie-unghiuri* . 
I62v. H 


^^^^^^H «Pentru libelalie.» 
175 ^^B 


^^^B Pe f6ea alhi^ dinaintea textului se aflft : 


^^r •Tabla aflării plecării soarilui— 181S» 
^^^M 


^H «Tot ace tablă pe alte şiksh lune.t 
1 343 No. 152. 

In-4^ - Fol H3. - Secol. XIX (1834K - Bibi Scheianft. 
Pe fdea albîl dinaintea textului se aO& titlul urniSitor: 
«Bibliîa, Dumnezeiasca Scriptură,» 
La sflrşit, po foea 81 v., este scris: 
«Sfârşitul cărţii facerii,-- 1884 luniî 14.» 

Un catechism întocmit cu întrebăd şi râspunsurl despre sfînta 
Scriptură şi despre Facere. 

De desubtul titlului se atlă urm&torea notă: 
«Şi aclasta-i din cârţile melp, G. Iconnmu.» 

No, 153. 

ln-4». - Foî 34 şi 638, -Secol. XVIII. — Postai mânăstiriî Căldăruşanî; adus 
la Internatul Facultăţii de Teologie şi dăruit Academiei de Ministeriul In- 
strucţiunil publice. 

Titlurile capitolelor ş? cele de? de-asupra patinelor, iniţialele Capitolelor şi 
ale alineatelor stnt scrise cu roşu. «Sini câte- va iniţiale mari ornate, desem- 
nate grosolan. 

Pe f6ea 1 este scris cu roşu titlul: 

«A cehiî întru sfinţi părintelui nostru Avveî IsaacG Syrulii, post- 
nieulu şi syhastrulil, carele au fosta Episcop Iubitoarei de Hs, ce- 
tăţi Nineviî, Cuvinte adecă scrise de dânsulQ pre a sa limbă, Tară 
tălmăcite pre limba ce El! i nască de cuvioşit părinţiî noştri, de 
Avva Patrichie şi de Avva Avram ie filosofi! şi syhastriî, cari! aâ 
pustnicitii în lavra celuî întru sfinţi părintelui nostru Savvei.» 

Volumul cuprinde urmâtorele : 

«D^upra cu DumnezeQ pentru lăedre şi linişte, şi pentru viaţă lină, care 
să poate a să alcătui, roaî nainte de totQ lucrul Q, din Ci ţiner<S limbiî şi dinu 
inima ce blânda, întru cârd şi puţină lauda dind buze proaste îaste aducân- 
du-sâ cuviosului pârinte Isaaca Kyruluj, Ia sfârşitul căriîa este şi scară a în- 
ţelepţi telorO de DumnezeQ cuvintelor tuî.> — 26 loi. 

Tropar, douS condace, un icos ale s-tuluî Isaac, — 2 foî. 

«Scară, adecă cuprinderea cuvintelorii ce să allâ intru acostă carte, a sfân- 
tului părintelm nostru Isaac SyruL» — 7 foî. •Cuvânt 1. Pentru lepădare, şi pentru viaţj. călugăr<5scă.» 1 v* 

tCuvântfl ala 2. Pentru lăpâdanS de lume, şi pentru depărtare de tn- 

drăJ^n^liA c^ cătră oameni.» * IX 

•Cuvânt ala 3. Pentru dep&rtare, şi cum că nu ni să cuvine a ne spăl- 
344 
manta şi a ne t^me, ci a ne întări inima cu nădejde spre Dumnezeu, 
şi a cuteza cu netndoita credinţă ca unii ce avemd strejuitortu şi p&- 
zitorm pre Dumnezei!.» * * . « 15 v, 

«CuvântCi alQ 4, Pentru dorîrt^ lumii.» 21 

«Cuvânta Rlă b. Pentru a ne depărta dină lume şi de toate c^le ce 
turbură mint6.» *...., 25 

«Cuvânt ala fi. Pentru folosulCi cela dinii fug^irc de lumej» . . . , 17 v. 

«Cuvânt ala 7. Pentru rânduîala noilorQ începâtorî, şi pentru aş&zar^. 
Şl pentru cele ce sânt cuviincioase lor.* 4y 

wCuvântQ 8. Pentru rânduîala ce supţire a socotelii.* 64 

ttCuvântO alî^ 9. Pentru orânduîala vieţii călugăreşti, şi pentru scurtime 
şi OBebire, şicumăşi prinii care chipu să nascâ bunătăţile unele dintru 
altele.» 60 V- 

«CuvântQ alâ 10. Pentru ca in ce să păzeşte frumus^t^ vieţii ceil dL< 
lugăreşlT, şi care Taste chipulft slavoaîovieî luî Dumnezeu.» 63 

«Cuvânta ala 11. Pentru că nu să cuvine robului luî DumnezeQ cela | 

ce s'art făcut săracii despre t^ele lumeşti, şi aîl eşitQ spre câulai*^ luî, 
pentru că n'aCl ajunsă cuprinderi* adevăruluî, pentru frica acestui (lucru), 
a înceta despre căutare şi a i să răci fjerbioţela, ci^âa ce să naşte diiul J 

dorire celortl Dumnezâeştî, şi dinii cercară talneloru acelora, prin care 1 
chipuri obicînulaşte minte a să amesteca Intru pomeniri patimdorCL* 66 v. 

«Cuvânta ala 12. Pentru cuma laste datorlu socotitonula a şăd^ 
în linişte.» , . . . , 

«Cuvănt 13. Pentru cum că laste de folosa sybastrilorQ a fi de- 
şărţl despre griji, şi de faste vătămare Intrare şi eşir^,» 73 

«Cuvânt 14. Pentru scliimbard; şi prefacerii care să face celora ce 
călătoresc tn cală liniştii, ce de la Durnuezeu orânduită. o .... 76 v. 

•Cuvânta 16. Pentru cei ce liniştescâ, cândQ Incepa a prio^po 
unde aâ ajunsa tntru lucrurile sale, In mare ct^ netrecută, adecă tntru 
petrecere linişti!, şi cânda pota a nădăjdui puţina, cum că au În- 
cepută a le da loril osten^Slele lorfi rodurî.» 77 v. 

«Cuvânta 16, Pentru chipurile bunătăţilor.» 80 v. 

«Cuvânta 17, Pentru tâlcuir^ chipurilora bunătăţii, şi car^ îsste 
putt^re fieşte oărila dintru ac^st^, şi care laste usebir^ fieşte cărila 
dintru Tale.» . , . , Si 

"Cuvânta 18. Pentru câtă să face măsura cunoştinţe^ şi măsurile 
cele pentru credinţă.» 

«Cuvânta 19. Pentru credinţă, şi pentru smerita cugetare.» «... 93 v. 

•Cuvânta 20, Pentru câtă cinste are smerită cugetare şi cu cAtQ mal 
înaltă laste Inapta cî." , , lOî 

«Cuvânta 21. Pentru dinu ce să foloseşte omula spre a să apro- 
ptîa Ia DumnezeQ Intru inima sa, şi care îaste pricina o^ adevărata 
carâ apropie spre dânsula Intru ascunnă ajntorlulQ, şi Iarăşi car^ 
îaste pricina ceia ce aduce pre orna intru smerenie.» ....... 115 r.' 

«CuvâîUu 22. Pentru chipurile nădejdii ceil spre DumnezeA, şa 
oul i să cuvine a nădăjdui spre Dumnezea. şl cine i«sU o«1a ce cu 
nebunie şi cu neînţeleg-ere are nădejde.» 128 T. ?î4i » F6>i 
•Cuvânta 23. Pentru dra^st^ tuî Dumnezeii, şi pentru lepădare» 
şi pentru odihnire eO întru dânsulQ,» . , . 125 

■ CuvânlCi 24 Pentru s^mnelp, şi lucrurile' dragostei luî Dumnezefl-» 145 v. 
«Cuvânt 25. Pentru răbdare ce pentru dragosttă luî Dumnezeii, şi 

cum sprijtnc^la sA afla Inlpu dânaa> 147 v- 

■Cuvântii 26. Pentru c^ de purur*^ postire» şi pentru a să aduna 
pre sine«I Intru unQ locil, şt ce îaste cele ee 3& nascîi dintru ac^îata, 
şi cum că prinO cunoştinţa socotii elor Ci tnvătală ad fost adeverinţa 
uneltirii unora cix ac^istora.u ,,.,....... 151 v. 

«Cuvântfl 27. Pentru pornire trupului," 165 v. 

«Cuvânt 28. Pentru privigliiîar^ nopţi lorâ, şi pentru chipurile c^le 
de muUe ft^llurîu ale lucrăhT el.» 169 v- 

•Cuvânta 29. Pentru caile cele ce ne facil a ne apropiîa spre 
Dumnezeii şi care să arală omulut dinQ lucrurile ciâie dulcî ale privi- 
ffhieriţ ceiî de noaptt^, şi cum cA cer ce lucr»'Z?i intru petrecere acesta 
cu miîare sâ hrânescii Intru toate zilele vieţiî lorQ.» 173 

•Cuvânt 30. Pentru muUămire !uî DumnczeCl, intru carele şi în- 
văţături pnnfl capete.» 180 

■ Cuvânt 31. Pentru osebir*^ socotelii ceiî dinii liniştire, şi pentru 
stâpâniîa minţii, ş\ pânâ unde are acesta stApânte a mişca mişci\rile 
aule. intru osebiri chipurîloru rur'ăcîuniî, şi care îaste hotarulCi rugâ- 
cluniî csel ce îaste datQ firii, şi pAnă unde al stăpânire Intru act^sta a 
te ruga, şi pre care hotarâ treciindu-lu, a. nu 11 act^ta rugăcFune, 

de şi numiri ruf^clunil sâ grftlaşte ciila ce să săvârşaşte.» 191 v 

cCuvântQ 32. Pentru ru^^'âcmne cv curată.» ...,..- .... 193 v- 
«Cuvânt 33. Pentru chipulu rugăciunii, şi pentru cale lalte c^le 
ce de nevoe să c^utâ pentru ce de purure pomenire, şi care folo- 
sescO prinîl multe pârţî, dt'îca cinevaşî intru socotinţă cetindu-le le-ru 

păzi pre actîstc.» . ■ 80i 

■CuvântO 34. Pentru metanii, şi alte cuvinte.»» 212 

«Cuvânt 35. Pentru ce oamenii cel sufleteşti tntru cunoaştere pri- 
vescA spre oareşî care duhovniceşti dupre g^rosimt^ irupuriloril, şi 
Guin poate a să înălţa dintru acesta mint^, şi care laste pricina a nu 
Q aiobozită dintru acesta^ şi când şi Ititru care Liste cu putinţă inlă- 

Untru a riVmâne cugetul afară de nălucire în cesulu litielu 22& 

fCuvânt 36. Pentru că nu să cuvine făre de nevoe a pofti. saQ 
^ căuta oareşQ care semne arătate a ave In mâinile noastre.* . . . 239 v. 

■ Cuvânt 37. Pentru cel c« vieţuesc lângă Dumnezeu, şi intru viiaţa 
«ninoştmtel zilele sale petrec.» 234 v 

«Cuvânt 38. Pentru a prici-pe cinevaşî Intru C4»re măsură stă, dinQ 
^ndurile c<5Ie ce să mişcă într'ânsul.» 238 

«Cuvânt 39. Pentru niişciire ce Ingerescă, c6îa ce spre Înainte spo- 
riri sufletului Intru c6le duhovniceşti. prinCi proniîa luî DumnezeO 
deşteptare face Intru noi.» 244 v 

«C>uvăntil 40. Pentru a doaoa lucrare co Intru om.» 247 

«Cuvânta 41. Pentru păcate de voe, şi fără de voe. şi pentru cele ce 
dintru oareş care Întâmplare să facQ.» 249 

«Cuvânta 42, Peotru put^r^ şi lucrări? răutăţilora picatului, dinO 
care să alcătuescQ, şi dmO care sîi încet <?z5.» , ♦ 255 

«Cuvântîi 43. Pentru păzire şi ferirL* despre ceî l^neşî şi trândavi, 
şi cum că dină apropiîart; acestora înpSrătt'şte Intru om trândăviră 
şi lenevirtS Şi ^ umple de toată necurată patimă, şi pentru a păzi pre 
sineşQ deaprc apropiîare celonl maî tincH, pentru ca să nu să spurce 
mint<3 In gândurilft ciUe curveştT.w . . . , 25>*v, 

aCuvrintfl 44 Pentru simtirî, intru carele şi pentru ispite,» . 269 v. 

•Cuvăutil 45. Pentru milostivire stăpânului prinQ care dintru inăl- 
ţime mărîmel sale spre neputinţa oamenilorQ s'ail pogt)râti"i, şi pentru 
ispite.* * , , , , 277 . 

■ Cuvânta 46. Pentru chipurile ispitelortl celoru de multe teliurl, şl 
cată dulct^ţă aij ispitele cde ce să făcu pentru adevăriî^ şi săntu su* 
ferite, şi trt^ptele şi rânduîalele. Intru care onml celfl înţelept călă- 
toreşte n , . . - 2X0 

fCuvăntfl 47. Pentru cwn că trupulfl temându-să de ispite să faoe 
priîateiiQ păcntuIuL»^ 289 

tCuvântu 48. Pentru ca pentru care pricini lasă Dumnezeii iBpilel6 
preste ceî ce-l îubescâ pre dânsulQ.» 291 

■Cuvânt 49. Pentru cunoştinţa c^ adevărată şi pentru ispite, şi 
pentru ca să cunoaştem cu dedinsul, cum că nu numaîoareş cariî pr^ 
mici şi neputincioşi şi neiscusiţî, ci şi cei ce s'au învrednicit Q nepă- 
limiriî cu zăbava şi atl ajunsO la săvârşi r<J inţelegeriî, şi despre o parte 
aproape sad făcutCi lângă curăţeniîa c^ înjugată cu omorâre» sâ face 
spre dânşii slobozire prin milă, pentru câdert5 măndriev.»» .-.,.. 2d4 

<t Cuvânta 50, Pentru ac^îaşl minte a capului acestuia şi pentru ru- 
^cîune.» 301 

•Cuvânt 51. Pentru ft'lîurl de chipuri ale războiului celuî de Ia 
diavolulă cătră coî ce câlâtorescCl in oal^ c^ strimtă, oăTa ce îasle maî 
(naltă de câtQ hjme.* . . , 306 

«Cuvânta 52. Pentru chipul alQ doild alQ răz boa elorfl diavolului.» . 309 

«Cuvânt 53. Pentru ohipula alQ treil*? alQ vrăjmaşului spre oeî pu- 
ternici şi viteji.* , 313 f; 

«Cuvântil 64. Pentru tn protivă grăitorîul, chipul cel al patrăle al 
războiului vrăjmaşului.»» 315 

«Cuvântfl 66. Pentru patimi.» . 380 

«CuvânlQ 56. Pentru cum cA cu folosinţă aG slobozitei Dumnezeii 
flutletul a fi priimitorîu de patimi, intru carele şi pentru lucrările ctile 
siliâatreşlL» , . 33& v 

«Cuvântii 67. Pentru schimbară ceîa ce tn sullet să face intru toată 
vrem^, a luminii şi a tntuncreculuî, şi pentru eşiro cc-îa ce Intru ct4e 
dd dr^pta, şi întru cele diî stânca să face.» . 343 v 

• Cuvânta 58. Pentru vătămare răvnel ceil nebune aoeif oa Intru 
faţa acei! dumnezăeşll, şi pentru ajutorlul cela dinablândiâţe, şt pentru 

alte chipuri.» . 346?. 

• CuvântO 59. Pentru schimbările c^le multe care urm^ză cuţ^etulul, 

şi care prinQ rugăciune să ispitescîi.» ^^' ^ 347 I i I «Cuvânt 60. Pentru gânduri viclene c<§]e ce fără de voe sântQ fă- 
cute din dezlegări^ leneviriî c^ mai nainte de ac<islti*» 360 v, 

«CuvântG 61. Pentru de unde să păzeşte* trezvire ce ascunsă, car^ 
1(1 lătinlru In suiletQ »ă face. şi de unde întră somnulQ şi răc4^ In 
minte, şi atinge sfânta fierbinţelă diau sutletQ, şi omoară pofta ce spre 
DumnezeQ dinu fierbinţelă celorQ duliovniceştî şi cereşti.» ..... 368 

iCuvÂnta 62. Pentru ci^le trei chipuri ale cunoştinţei, şi pentru ose- 
biri lucrării lorii, şi a Inţelegerilorîl lorQ, şi pentru credinţa sufle- 
tului, şi pentru bog^^ila ce taîtncă. care Ieste ascunsă Intr'ac^sta, şi 
cAtă osebire are cunoştinţa lumiî aceştiîa întru chipurile eî de pros* 
tîrae credinţei.» 372 

• Cuvântfl 63. Pentru întâia rândulală a cunoştinţiî.i» 381 v. 

tCuvântQ 64. Pentru a doaoa rândulală a cunoştinţii.* 385 

«CuvântQ 65. Pentru a treîa rânduîală a cunoştinţiî» car^ Ia.ste rân* 

dufala săvârşirii » 386 v. 

«Cuvânta 66. Pentru alte chipuri şi înţelegeri ale osebirii cunoş- 
tinţiî.» 391 v. 

iCuvânlCi 67. Pentru pricina aufletului celui ce caută vedeniîa ce 
adâncă ca să se cufunde intru acesta despre cugetările cele trupeştî, 
care sânlO dinii pomenire lucrurilorîl.» 303 

«Cuvânta G8. Pentru păzire inimii, şi pentru vedeniîa mai supţire.» 399 

«Cuvântu 69. Pentru feilurî de pricini, şi car*5 laste trebuinţa a fieşte 
căriTa dintru ae«*sle,» 401 

«Cuvânta 70. Pentru cuvintele dumnezâeştil scripturi ct^le ce îndeamnă 
spre pocăinţă, cum că spre neputinţa oameniloril afl fost grăite, 
pentru ca să nu piîară despre Dumnezeulu celO viu, şi cum că nu să 
Cttvine spre pricina păcătuirii a le lua pre aceste.» 407 

«Cuvânta 71. Pentru acele prinCi care poate cinevaşl a câştiga 
schimbare Înţelegerilor iTi celorii ascunse inpreună cu «-chimbar^ vie- 
ţuirii ceiî din afarS.» 411 

•Cuvânta 72. Care cuprinde pricini folositoare pline de Înţelepciunii 
duhuluj.i 417 v. 

*CuvântQ 73. Carele cuprinde s^tuirl pline de folosinţă, pre care 
tntru dragoste le-ii grăitu celora ce-lG ascuHă pro elG cu smerenie » 421 v, 

«Cuvânta 74. Pentru arătare, şi pentru pitda vedeniei Bâmbetiî şi 
^ Duminecii.» ....,,.....»,•♦.. 434 

cCuvânta 75. Pentru povestirile sfinţiloru bărbaţî, şi întru tota cu- 
"vioaselorQ cuvintelorfl lorii, şi pentru minunata vieţuire lora.» . . . 437 v- 

«CuvântQ 76. Pentru stareţulCi celu vechiu.» . . , . 440 

«Cuvânta 77. Pentru altu stareţa.» 442 v. 

• Cu\ânta 78, I*entru întrebării oareş căruia frate.» 444 v. * 

«Cuvânta 7y. Pentru prihânire oareş căruia frate.» 447 

«Cuvânta 80, Carele cuprinde de zi aducere aminte, pre de nevoe 

şi foarte folositoare celuia ce sade Intru chiliîa sa, şi singura de si- 

neşî a lua aminte voiaşte.» 463 

«Cuvânta 81, Pentru osebire bunătăţilorfl, şî pentru săvârşire a 
ţoală călitorila.» 466 348 F6^m «CuvAntfl 82. Pentru cum c& farft de 08ten(il& întrâ sunetulyî spre 
înţelegerea intelepeîuniî luî DumnezpQ. şi a zidtrilorQ lui. de va linişti 
şi despre lume. şi despre grijile vieţii, pentru că atunci poate a cu- 
noaşte fird sa şi vistieriile c<.Me ce înlăunlru le are ascunse.» . . » . 467 

«Cuvânta 83, Peutru suflet Q şi pentru patiraî şt pentru ourăţeniîa 
minţii, dupre întrebare şi răspundere,» . 470 

«Cuvânt 84. Pentru vedc^ri^ firii ceii netrupeştî, tiupâ întrebare şi 
răspundere.» 478 

«CuvânlQ 85. Pentru f^lîurî de pricini dupre Întrebare şi răspundere,» 48.V 

«Cuvânta 86. Pentru felfurî de pricini, dupre Întrebare şi r&apun* 
dere.» 626 

•AcestuîaşT Isaac SyrulQ trimitere «\nlă!a serisă cătrft oareş curele 
frate ce iubiîa linişte.» 62î> 

«Trimiterii 2, câtrft oareş carele firescQ şi duhovnicesc frate, carele 
llCi îndemna .^i-lQ ruga prin scrisori casâîasă cătr^ dânsulQ, care era 
In lume, şi Insetoşa ca t*ă-lQ vază pre atsesla-» 63& 

•TrîmilerL' 3, călră oareş carele TubitCi alii Iul, şi-lîi învaţă întru acesta 
cele pentru tainile liniştii, şi cumfl mulţi a nu le cunoaşte pre ac^t^ 
s& lenevesod Intru minunată lucrară acesla, şi cum că cel mai mulţî 
aîl ţinuţii şădcp*5 ohiliiloru, dinii priimirr ccîa c© călătoreşte Intre că- 
lugări, cu scurtă adunară cl^ cuvincîoasă povestirii Imiştiî •. » , . . 537 

«Trimiteri' 4, cătră cuviosul Ci părintele Simeonil (ăcătorîul de mi- 
nuni.» Mov. 

«SiărşitulQ cuvintelorQ pre cuviosului părintelui nostru IsaacO Synila, 
şi luî Dumnezeu laudă şi mu1(ămită.s , . . âtl2 

"Tălcuiri pâiitre cuvintele pre cuviosului părinte tsaacQ Syrula. Ia 
oare care dinu cuvinte ce sânlQ mal cu anevoe de inţelesG. socotite 
şi alcătuite de inţeleptulQ între dascăli Kyrîi NichyforQ Ier«iinnn;ih 
Theotochîf carele aâ lypăritCk cartt^ adapta ellin^şte «... 594 

Sub text. pe f6ea 1 dela tneeput, este scris: 

«De obşte a sf. Nfân, Căld(ăruşanî).w Xo, IM. 

In 49.-F0T 128.- Secol. XIX ţlSS?).— Bibi. Scheianâ. 

Volum format din scrierile urmăiore: 

1. «Istoriîa luî Schinderu înp&ratâ şi întâmpîânrile (sicj Iul.» 
La aflpşit, pe foea 27, este scris: 

«In 6 zile sau scris de mine (iheorgliil Iconomu. — 1837 
Noemv. 6.» 

2. «Istorie în stihuri la lăere capului luî iiiiica Vvod 
din îaşî.i) ... 27 349 Fflea 3. «întâmplările vieţii Ferdmaşuluî Knezti Potenche alîi 
înpârăţiel Moscovit, în stihuri,» 33 

4. «Istorie eumii sau luatu ŢarîgradulCi din mâna Gre- 
ciloru de Turci în anul după Hs. 1493.» ..,..,.. 36 

La sfirşit, pe fdea 72 v., este scris: 

«SaG ficrisft de mine în anul dela Hs. 1837 Noemvril 15 
zile în Ruginoasa în şcoală — Gheorghie Iconomu. No, 78,» 

5. «Istorila unul ChirQ tn păruţii alu PerşilorCi şi a (îluluî 
8?lQ pre carele o ţiitoare a înpăraluluT au vrut a-1 perde, şi 
pentru dascălul Sandipa care l-ait învăţata pe fecior." . : 73 

La fifirşit: «1837 NoemvHT 23 zili,«> In 8-».— 158 pagine (16 şi 17 puse de doud orî, iar 124 fi 1S8 sint sârite) 
Foea 1 este perdutâ. — SecoL XVIJI (1774), — Bibi Scbefană. 

Volum scris de Vartolomel MăzArîanul, av^nd cuprinsul arătat 
în urmâtorea scară pusă la pag. 151 : 

<r Scara acestorii trătaji.» 

1. «Rug-ăcTune cătră Domnulti nostru lisu Hristosu. după 
acathistulQ născătoarei de Dumnezău.» 1 

2. aRug-ăcIune cătră născătoare de Dumnezău, după pa- 
raclîsQ.M 2 

3. «Altă rugăciune după acathJstulu aţjormirii născă- 
toarei de Dumnezău.n , 6 

4. tf Mărturisire păcateloru în toate zilile." 7 

5. «Canonii de pocăinţă cătră Domn ui ti nostru lisu 
HristosCi,»î .♦...,. • , 9 

6. «Viîaţa pre cuviosului Macariî Eghyptian.» . . . . , 26 

7. «AUft canoni] de pocăinţă cătră Domnultt nostru lisu 
llrifltosii » 131 

Te pag. 152 este scris: 

«Toate acesta ce s'au scrisu mai susQ sau tălmăciţii di pe slo- 
Veniîa pe limba Moldovenlască prinu osărdiTa Ieromonahului Ma- 
t:?arii Putnîanulu. frate după trupu alu sfinlii sale Kyr Methodie 
tarăşl PutnîanQ, Igumenulu sfintei Mănăstiri Solcăl. 

«Au tălmăcita şi au şi scrisa muUu păcătosulu şi nevrednicuhl 

Arhimandritulu Vartholomeî Mazerlanulâ ol-au fostti igumenâ la 
sfintele mănăstiri Putna şi Solea, îarăşî Pulnlan, insă cu chel- fl 
tulala mai susfi numituluî Ieromonahii. Anulă 1774 Noemvrîl în 
10 zildw Pe pa| 

scris: 150, hi slirşitul Vieţii prea cuviosului Macarie Egipteanul, eţ»te «Aeestu sfanţii Macariî Eghypfcîanulu au scrisu o carte ci să 
chîamă vorbe duhovniceşti, celora ce vor vr6 să să spăsască, foarte 
de foloau» care cart6 are întro sine cinzăci de vorbe. — 1774 
godu, în luna lui Octomvrii am tălmăcit şi am scris. — Arhi- 
mandrit Vartholomeî)» 

Pe pag. 162— 165 se allă o rugăciune scrisă de «Daniil Ieromonah.» 

No. im. ln-4'>. - Foî 3 şi 65. - Secol. XVIII (1727), 

Scrisore îngrijită, titluri şi iniţiale scrise cu roşu. Pe foea 1^ la începutul 
scrierii, are un frontispiciu desemnat !n colori. avOod Intr'icsul stemele Mol- 
dovei şi a Ţăriî-Roinâneacî. 

Pe foea dinaintea textului se află titlul : 

«Letopiseţulu Sloveniloru lliricului, Misiei oeT de sus şi a Misie! 
cel de jos, care coprinde în sine începutul şi stăpânire craJiorâ şi 
adespoţilor& Sărbeştî, şi şi săvârşitul lor» coprinzăndâ pre scurâtî^ 
şi alte lucruri ce s'au întămplatii, care sau scos după izvod, 
acum în zilile pre luminatului, preînălţatuluî, buna credinciosului 
şi mult milostivului nostru Domnu Io Nicolae Alexandru Voevod» 
cu mila Iul Dumnezeu Domnu şi oblâduitor a toată ţara Humă- 
nescă, şi sau /^cris întru al (hcolh) anu, dinătru a doao Domnie a 
Mării sale, în anul dela zidire lumi! 7235, Tară dela naşteri 
Domnului şi măntuitorîu nostru îs. Ils. 1727, de Radul Lupes- 
cul Logofeţelul de Divanu, snu (ţiul iul) Mihail Ieromonah,* 

Volumul are cuprinsul următor: 

1. «Aice scriu Iubitului cetitoriii ace mare pocaYanîe ce aft 
rănduitu şi aft ţînutfi Turcii, la vă!6tul 1686.« — Foea L 

2. «Scurtă scrisoare, cum vezirîul cel mare Cară Mustaţa, dinfttru 
rândiilala înpăratuluî Turcescu, la anul dela Hs: ;ro«\ Dichem- 
vrie 6 zile, în Beligradul Sărbescu s'ail sugrumată.» — Foea 4* 

3. «Cronicarîulu SlovenilorCi lliriculult Misii cel de sus, şi a 351 I 
I Misiî ceT de jos, care saâ începutu dela faceri lumii valetul 
27Î2j) — Foea 6. 

}*e scorţa legături! dela Început eate scris: 

« AcTastâ O ladă ce scri*j istorie Vulga(ri)lor i ^şt) altor niamurî s an 
cumpărat aici în Ţarigrad diîa dascălul lui Ramadan înpreună 
cu altile^ în mazălie luî Costandin Racovifă Vvod.— -La let 1761 
Avg. 20. — loann Cogăl, biv Vatah za Proz/» 

Pe fdea alb& de Un^ă scdrţa leg&tuHl se află scris: 

<• 1784 S&pt 23, s'au lămpUt ploaî şi po urma au şi ninsă ca di 
doao degiia, ş'au ţănutu (loc alb) zale, carî ninii n'au apucatCi încă 
a culegi viîle pe multe locuri şi popuşol, un lucru care nu ţănu 
minte să fi mal fost altă dată la acîastă vremi. — Enache Co- 
găln. biv vel Medeln. 

«1784 Nov. 16, în zăoa sfântului evanghelista Malhel, mau 
cinstit Domnul nostru Io Alexandru Costandin Mavrocordat cu 
boerie Stolnicii ceî marî şi Ispravnicu la ţănut CărUgăturiî, în 
al trille anu a Domnii. — Enache Cogăln. vel Stolnic.» 

Pe f6ca albă dinaintea te^ctulut este scris: 

«Adastă filadă este a me a lui Filip Beldiman.» 
Pe fdea de lângă scdrţa dela sflrşit se află scris: 

ul774 lule, s'au l^cut pace între F^oarta turcTască şi între Mus- 
cali, fiind-că ţăne pi Turci închis! în Şumla di le tăesă şi măncare 
din toate zălile. 

«1784 Ghenar. 11, al doîle rănd după adastă sau făcut pad 
între Poarta turcîască şi între Moscali.» No- 167. In-8«. -' Fol 23 (numerotate 87 — 109). — SecoL XVIIL — Bibi. Scheienă. 
Ia Început, pe f6ea 87, este următorul titlu: 

a Istorie primejdiilor şi a războaTlor ce B'au tămplat în ţara Mol- 
dovil, în anul 1717, în a trie Domniîa a pre luminatului şi pro 
înălţatului şi cu toată bunătate şi vitejiîa înpodobitulul Domnu 
Io. Miliaiu Racoviţă Vvoda.» 

La sfirşit scrie: «iSlărşilul şi Iul Dumnezău mărire.» 

No. 158. 1,1.40. _ Foî 128. — Seool. XVIII 11785). —Dăruit de D, A. Sturdza, Ia 1882, 

Erotocrit (Erotocritos» epopee romantică în versuri de Vincent 
Cornaro, scrisă în secolul XVI. — Krumbacher, Ge$ekichte der Bif- 
zant Litieratur^ ed. II, 1B97, p 870). Traducere în presă. 

La sfîrşit, pe fdea 128v., este scris 

cfAcîastă carte sau scris de minî în zalele pre luminatului 
Domnul nostru Io Alexandra loan Mavrocordat Vvod la veletu 
naşterii 1785 Avg^st. 15, îarâ comaţi di rî Oucovinî luţănberşrâ Ghe- 
neral Maior. — loniţă I?) TâutuLw 

Pe fdea deia sftrşit. jos, este iscălitura «lancu Scorţaau • 

Pe foea 1, la începutul textului» sînt scrise versurile: 

aLasă mă să morlu acu, 
Dacă nu mă îubeşlî tu ' 

«Lasă- mă să morlu mal bine. 
Dacă n'am parte de tine \ 

Pe sc6rţa legăturii dela sfirşit se afli versurile: 

('Inimă mă îa merare, 

Cum maî poţi ave răbdare 

Purure în foc arzând u, 

Ne având nici măngăere, 
Nici vr'o milă la durere 
De la nime aşteptăndu.»» *1 

du! 1 No. 15». In-IP. — Foî 83. — Secol XIX, — Dăruit de A, Odobescu. 
«Istoria r^scoleî lui Horia, scrisă de Contele Dominic Teleki 
junior. — Pesta 1865.» — Traducere românescă făcută pentru 
AL Odobescu. Na 160, în-iV ~ Foî 85. - Secn!. XVIII (1793). - Bibi. Episcop. Melrhlaedec, 
8cris6re f6rte urlta. titlurile şi iniţialele Ia Începutul câtufinlor ^int s^cri» 
cu roşu. 

Octoich. H 
Î553 I La Începutul cărţtî (foea 4) esie tillul: 

«începutul eu Dumnezău cel sfăntti al Oftăicului, 
6 ara.» 

Pe foea 1 dela început este scris: 

«„.i înţelepdune ş'au zidittt eişî casă, şi au chematu cu înnaltă 
strigări cel însătat, să vii la mini şi să be, aceşti slovi le-m 
scris eu Dumitru Dragoş vât. — La let 1793 Oct. 15. » 

Octoicliul moepe pe ftiea 4; pe foile 1—3 slnt scrise câteva cântâil bisericeaci, 
uiia In grecesce scrisă cu cirilice. 

După Octoich, pe foile 60 v.~63 v , se află scrisă o Oro/ti d« nunta către 
«dnâtiţi nuntaşi.» 

Pe f(>ea 63 v. este scris cu roşu : 

"Să se ştie de căndâ au perit luna, Viniri în luna lui l'ăuraru 
în trii zile, în ziao de sâmiaz sară pe la mezul nopţii, Atunce 
au fosta mare frică pe la tot omul care sâ teme de Dumnezău. 
Fericit care au gândiţii la Dumnezău atunce, că Dumnezău cel 
8f^ntu văzând G atâte multe câte spurcăciuni sân Iu pre pământCi, 
Dumnezău sfanţul arată multe sămni pre pământu, şi ominii nu 
să mai pocăi şi nu vădti că Dumnezău totu şi arată sămnile. Nu 
multa vreme de căndu au peritft soarile şi s au cutremuratu pă- 
mântul, să fii cutremuraţii ua jiunătate de cîasu. Şi atunce cându 
au peritâ luna au tras clopotul pi la mezul nopţi, şi cine l-au 
auzitu sau miratu ce este, că oamini săntîi proşti, şi eu amu 
scris că atunce învăţam u la podobie, eu a scris Vasale Mar- 
coclu, căndu şidemfl la Prăjâşti.» 

Pe foile 63—78 slnt •Podobiî.M şi «CaiavasîL* 

Pe foile 79 — 82: «I^a pre lumiiiala învieri a Domtmlui nostru îs. Ha.» 
Pe f6ea 83 v.: «Sau Inceputu dela (alavasiiîe Botezului i (ţi) păiiâ la c^le 
după urmă.* 
Pe uUima f6e 86 sint urniătoreie lusemnărî: 

ftCu plecate mătănii mă închin preoslînţie tăa stăpâne, sărut 
<;enstet^ poalile Dumi-tale preosninfile te stăpâne, ce a fi mila preo- 
sHotie t© stăpâne, pentru învăţătură în snoâlă ce domnescăj nu 
este înv&^ktură pentru cântăreţii ce săntu glasuri!.,, 

«Sâ se ştie de căndu amu scris, let 1808. , . , . . 

«Să Be ştie de cănd am scris pe adastă elântâ carte eu loan 
Pevevescu zugraf, nepotul lut Andril popa ot Delu Nou. Anii 
<lela zidere lumi 7315, îar dela Hs. Maî 26. 

«Sâ se ştiî de cându am învăţat eu lonescu (?) la glasuri, let 818.» 
354 No. 161—162. Iii 4^ ^ 2 volume. — Foî lOG şi 86. — SecoL XIX. — Dăruite de V. A 
Urechiă, la 8 Octobre 1882. 
Scrisore frumâsâ; titlurile, aniî, cifrele şi iniţialele sînt scrise cu roşu 

Piatra smintelii saii Piatra scandelel, scriere de Ilie Miniat." 

Pe f6ea 1. la lomul I, se artă titlul: 

«Pilatra zmintelii, adecă arătare a începutului şi a pricinii des- 
părţirii acelor doă biserici, a răsăritului şi a apusului — ^Tom. 1.» 

Toraul II are titlul: 

*PiIatra zmintelii, adecă arătare pricinii celor cinci deosebiri 
cu care să deosebeşte biserica apusului de a răsăritului. — Tom. 2.i> 

Tomul I cuprinde următdrele: 

Foile «înainte cuvântare câtră cetitori.» 2—12 

«Epistolie a tatâluî scrii loriului.» . , . 1^.-1& 

«ViTaţa In scurt a scriitnrîuluî, aJecăa iiLVndit(triui<*i uarisi a«»şiiîa.» 15— 2I> 
«Piatra zmiutelil aflecă descuperîrd a Începutului şi a pricinii des- 
părţirii celor doă biserici a răsăritului şi a apuâuluî.— Carte lutăi.» . SOv.-tOâ* 
La efirşit, pe foea 105 v,, eo află scris: 

«Sfărşîtulii cărţii ceî din tâî.» 

Tomul II cuprinde: 

«Cart^ a doa pentru c^le cinci deosebiri.» 

La sflrşit. pe fdea 86 %%, s© află scris; 

«Sfârşitul cărţii a pietril zmint^Slil şi lui Dumnezeu laudă.i^' 

Pe foile 2-12 se afl5 următdrea «înainte cuvântare» a traducătorul uî : 
«înainte cuvântare cătră cetitori. 

«Din toate palimile^ o pre Iubiţi cetitori, în câte după cădere 
şi călcare poruncii luî Dumnezeu au căzut omul» nu Taste nici una 
mal re şi de sullet mal vătămătoare de cât mândrila» că acladta 
îaste, care cele mal mari răutăţi au pricinuit în lume, aclasla 
îaste care pre îngeri l-au făcut draci, adastă laste care pre omCk 
dintru ace fericită şi nestricăcloasă şî nemuritoare viîaţă, l*au 
pogorât întru adastă lume ticăloasă şi de toate rălele şi pri* 
m^jdiile plină, adastă şi pană acum cu toată slobozenila stăpâ- 
neşte pre oameni, dela cel mic pană la cel mare. dela cel de 
pre scaun şi cu diîadima înpodobit, pană la cel prost şi mal dă 
josQ, dela bărbat pană la femee, toţi Iubim cinste, toţi măriri, 
toţi stăpâniri, Iar pre cele înprotivnice acestora, care sînt şi mal I 

I bune şi mal de folos noâ, ni mine, Aclasta şi pre papa l-au fâcut 
să lepede dragoste şi unire, şi înpreună suflare ce cu răsăritenil, 
şi de credinţa ce dreptă să se inslreinezet şi pravoslavnicile 
dogme SĂ Ie răstoarne, şi hotărârile sfintelor soboară celor a toată 
lume 8ă calce, şi însuşi pre sineş, şi înpreună cu sineşi pre toţi 
apuseni!, sau maî bine să zic, pre toată lume adastă groaznică 
şi jalnică» ah î durere, prăpastiîa râlel credinlă să se prăpăstu* 
Iască, dintru care de a să maî întoarce îarăşl în stare ce dtntâî, 
la namenî toată nădejde au perit, numai luî DumnezeG, căruîa 
îî sânt toate cu putinţă, toate pre cum la înfiinţare ce dintâi a 
omuluî, şi la ce de a doa, să zic, aşa ar 11 trebuit luî Dumnezeii 
să lucreze, ca pre dânşiî de unde sau prăpăstuit, îarăşî sâ^ ră- 
dice. Dascăli! bisericii răsăritului nu încetoză dela începutul că- 
deri! apusenilor, a-î sfătui, a-î mustra; pană acum cu toate aceste 
Ta^le lucru în zadar, căcî în loc să se deştepte, şi să-şî cunoască 
greşala şi căder6, şi să se întoarcă !a adevărata credinţă, şi răului 
sâ-î pue hotar, eî încă şi maî mulţii spre cele rele au sporit, şi 
din zi în zi sporescu, fiind frâmântaţî cu totul în reoa credinţă, 
şi răniţi preste tot ca de nişte tâlhari de socotelelo lor cele răz- 
vrătite, şi fără de Dumnezeu, zăcând maî morţî în cale leriho- 
jiuluî, adecă a vieţii aceştiîa, după cum prin pildă zice stanţa 
Ivanghelie, un om ii pogorăndu-să din Ierusalim in Ierihon au 
îâzut în tâlhari, carii rănindu-l, şi lăsându 1 abila vi&, sau dus, 
şî întâmplându-să a trece pre ace cale preotul şi tevitul, n'afi 
putut să-1 folosască, pentru ce? căci rana luî era maî tare de cât 
putere doftorilor omeneşti, nu pute eî fiind asemin^ oameni pă- 
timaşi să-i vindece, şi pentru acela bau trecut. Aşa şi apusenii 
acum întru aceîaş scandelă de stricăciune s'au făcut, întru aciîaş 
tâlhari au căzut, cu aceleş rane sau rănit, cu aceîaş trccire ală- 
tura && trec, trec pre lângă dânşiî preoţii şi leviţil, adecă dascăli! 
bisericii răsăritului, şi îl vădii răniţi, preste totu, dela cap pană 
Ia picioare, le aduc doftorii îolositoare din stânta scriptură, din 
sfintele canoane ale sfinţilor apostoli, dintru ale ştiutelor soboară, 
lin scripturile sfinţilor părinţi, din istoriile bisericeşti, şi cu si- 
>ghîzmurl dovedite lilosofeştl» cum că de nu vor priimi acdste 
loftoril, nici odată nu să vor insănâtoşa; cu tj3ato aceste, eî fiind 
că preste tot sânt răniţi, du îaste unde să pul alifii, nu lastc 
înde să pul mehlemu, nu laste unde să pul blesturCi, pre dofto- 
iîle lor nu Ie priimesc, pentru acela rămân nelucrătoare. Deol 
line am zis mal sus cumcă la oameni, toată nădejde de întoar- 
cer6 apusenilor au perit, şi cumcâ căderi şi rănire lorQ are 
trebuinţa numai şi numai de Samarinenul cel milostiv ca sâ 
mal vie, şi să i să. facă milă de eî, şi să tacă cu dânşii cale cu 
cel căzut în tâlhari. Ci acîasta dupre adevăratile mărturii aîe 
Blinielor Evanglieliî, şi ale tuturor slinţilor părinţi, cu totul îaste 
cu neputinţă, eăcî ce întîl venire a Samarinenulul au lo&t a mi- 
lostivirii, că lilul omenesc zice, n "au venit ca să judece lum<§, 
ci ca să se mântuiască iumu prinlr ansul, Iar acîaslâ venire ce 
să aşteptă de acumu, de toată lume va O pentru răsplătire, zi- 
când, că tu vel răsplăti fieşte căruia după faptile luL Deci de 
vreme ce venire cela ce va să lie îaste a răsplătirii, şi apusenii 
de nu va veni lîîul Iul DumnezeQ cu milostivire ca întâi, ca să 
facă milă cu dânşii, precum au făcut cu ticăloşii cel de atunc<5, 
apoi eî nu îaste cu putinţă ca să se mai râdicedin cădere adastă 
cândva, dupre socotela aeîasta a me pre cum şi mal sus am zis» 
ci numai Ie caută să şi Ia după lucrurile lorii, şi dupre credinţa 
lor la gludecata ce viitoare, după cum zice dascălul şi luminăto* 
rîul nemurilor Pavel, că tuluroru ni să cade a sta înainte diva- 
nului luî HsCi, şi a lua fieşte carile după lucrurile sale. Vezi» 
Iubite cetitorTule, la câtă primejdie au căzut papa cu toţi apusenii. 
Cine le-u pricinuit lor acîasta, mândrilaV o î mândrie, mândrie, din 
îngeri draci făcătoare, din pravoslavnici papistaşi dejghinătoare, 
şi în scurt să zic, de sutlet pierzătoare; cine pre tine te-u avutft ■ 
şi în nenumărate rele n'au căzut, şi cine ţie ţ-au urmat, şi în 
Iad nu I aî pogorât? Nimin^ cu adevărat! Deci bine ţ-am zis eu 
ţie, că tu eşti mal re de cât toate patimile câte le are omul după 
ce au căzut, pentru adastă, carte adastă va să arate, şi să înplu- 
biţeze toate lucrurilejale, câte în biserica apusului le-î săvârşit. 
uîntre alţî dascăli pravoslavnici aî bisericii răsăritului, carii 
s'au silit a vindeca pro apuseni, îaste unul şi ftlcătorlul cărţii 
aceştiîa II io Minelatul, care acumu s'au tălmăcit din limba gre- 
clască, pre limba romănescă, carile în toată biserica răsăritului, 
poate şi într'a apusului, pentru cele pre ritoriceştî ale lui, şi do 
suflet folositoare cuvinte, îaste de mirare. Trecândft şi el pre cale 
cesta de obşte a firii, şi văzândîl pre apuseni atâta de răniţi ză- 
cândft în cale, s'au silit dupre putere sa de l^'-u făcut şi elft 
adastă dottorie, luândQ materiile mal multG dintru ale lorft, ca 
mal cu lesnire să o priimască, fiindâ că şi doftorii cândft vădQ pre 
bolnavi greţoşî, şi nepriimitorl de sângure doftorille, amestecă 
într ansele şi oareşi care băuturi, sau mâncări din care sânt mal I 
357 I obicinuite loru, şi aşa Ie aduc loru, ca mai cu lesnire să le prii- 
mască. Cu toate aceste vedemii, că eî tot nu sau folosit nimica, 
ci noT de vr^me ce eî acumu, pre cum nicî maî înainte dela 
râsăriteni nicT o doftorie nu maî prii mese, nieî ca dintru un somn 
greu şi de moarte purtâtorî, dintru adastă boală ce zăcu nu 
să mal scoală, nici să mal deşteptă, nici cunosod că sântu bol- 
navi, căci câudu bolnavul îşi cunoaşte boala sa, nu Taste cu pu- 
tinţă ca de tămăduire eî să nu să grîjască. Pentru acTasla cu 
destulă jale ca pre nişte bolnavi de carii nu maî avem nicî o 
nădejde de însănâtoşare lorii, lăsundu-î să zacă în boala lorti, 
pre acîastă iloftorîe, care o au găsit o Mineetul pentru dânşii» să 
o metaberisim noî, ca de adastă cumplită boală a loru, ne um- 
pluţi să 8căpămu,că de multe orî ştie şi fire, şi maî vârtos îaste 
obicinuită a trece boalile dela unu! la altul când cineva nu să 
păzeşte. Drept aceîa noî ca pre o doftorie apărătoare priîmindu-o 
şi des metaherisindu-o» vom scăpa nezmrenduilî. Vrem, aice 
agîungându cuvântulG, să mă apucti a povesti de pricina care 
am inceput-o, ci oare caro auzire ce am auzit dela oare cariî 
nu dă voe cuvântului nici de cumu să păşască maî înainte pană 
ce nu o va face şi pre acîasta arătată şi car6 taste adastă: am 
auzit, cum că mul^î din oameniî acestui nem romănescu, atât 
clin ceî proşti, cât şi uniî din cei de cinste şi de bun nemO, 
din prostie şi din neştiinţă, căci nu cetesc cărţile şi istoriile 
C^le ce cuprindă pentru despărţire apusenilor, poate că nici le 
aâ, socotescu şi cred, cum că nicî odinioară nu laste deosebire 
între credinţa bisericii noastre a răsăritului şi între biserica 
apusului, numai întru obiceiuri îaste oare care deosebire, iarii 
altă nimic, fără de câtu din zavistie sau făcut adastă dejghinare. 
Cătră carii întorcandO cuvântulu, puţine volu să vorliăscu* cu 
dânşii şi săi întreb aşa: o! voi cel ce aceste socotiţi şi Ie ere- 
diţî, d6ca nicî o deosebire nu îaste între răsăriteni şi între apu- 
I, ci totCî o credinţă, apoi de noă sute de ant ele cîînd s'au 
put a să face adastă dejirhinare, de ce întru atâta curgere 
do vreme şi întru atâta mulţifne de oameni ci întru adastă lun- 
gime de vr^me au înflorit şi la o parte şi la aha, şi intralâte 
de multe rândurî făcându-să multă silinţă despre amândoă păr- 
ţile ca pre cele dejghinate să le înpreuneze, la care şi înpăraţt 
ca toată înpărăti^sca lor putere şi silnicie, şi patriîarşî, şi papi 
mulţT, între cariî au lostu oameni înţelejjţî şi bogoslovl, sau 
silit în multe rândurî şi chipuri, ca să Iacă între amândoă bi- â58 stîricile tot o credinţă şi o unire, şi n au putut, cIa ce întratâta 
mulţime de oameni, nu sau aliat unul sau doî, nişte oameni în- 
ţelepţi ca aciîa, şî fără de zavistie, cartî să V^ plecat pe amândoă 
părţile a crede, cumcă nîcî o deosebire a credinţi! între bise- 
rica răsăritului, şi între biserica apusului, nu îaste, pre cum voî 
socotiţi, ci biserica răsăritul ut fu^e cât poate de dog^mile, şi cre- 
dinţa apusenilonl, pentru ce? căci eî toate dogmile, şi toate 
taînile bisericeşti le-u stricat. De ar O fostti o credinţă, pentru ce 
aţâţa dascăli aî bisericii răsăritului scriu şi dovedescu cu lellurl 
de mărturii ale stintel scripturi, ale sfinţilor părinţi, şi ale sfin* 
telor soboară, cumcă apusenii cu totul s'au înstreinat de pravos- 
lavnica credinţă^ pentru ce poruncescu pravoslavnicilor creştin!, 
ca de nişte eretici pre răi să se ferescă de dânşii ? pentru ce şi 
Ilie Mineîat carile au ştiut mal bine de cât voi taînile şi dog- 
mile amândurora bisericiloru, ar li mal alcătuit cart^ adastă 
scriindil toate pricinile despărţiri! apusenilor de răsăritenî? De ar 
G fostG tot o credinţă, nu şar W mal bătut capul în zadaru ca 
să scrie nişte lucruri neînsemnate şi care nici de cum nu sau 
lăcutii în lume, maî vârtos un omu pre înţelept şi pre învăţat 
ca acela. Scuturaţi întunerecul neştiinţiî de pre ochii minţii 
voastre, şi căutaţi în sus» şi vedeţi câtă prăpastie de mare între 
aceste doă părţi sau întărită, şi nu maî ziceţi, nici mal credeţi, 
cumcă nici o deosebire nu îaste^ ci tot o credinţă între răsă- 
ritenl şi între apuseni, ca nu înpreună cu dânşii în tocul cel 
vecinie, îaru nu întru purgatoriul să vă osândiţi. Ci acumîî des- 
tule sânt cele grăite acestora spre deşteptare, căci nicUaste tre- 
buinţă de maî multe, că cel ce laste întru puţin credincios, şi 
întru multe îaste credincios, larii cel ce îaste întru puţin necre- 
dincios, şi întru multe necredincios îaste. 

«între alte cărţi, ca să viCi acumii la însuşi capul pricinii pen- 
tru care am pornit aceste ce agîută la folosul mântuirii sufletului 
celui pravoslavnic, laste şi adastă de mal sus arătată ce am 
zieti că o au alcătuit-o Ilie Mineîatul, rugat Oind& de unii 
mare bolarîu prilaten alu lui, numindu-o Petra Scandali, adecă 
piîatra smintelii, care foarte mult aglută, şi deşteptă pre pra- 
voslavnici câtră blagocistie, atâta de trebuinţă îaste, atâta do ne- 
voe, şi atâta de agîutătoare cătră blagocistie, pre cât o temelie 
tare şi întemeiată aglută unii casă ci îaste zidită pre dânsa. Alte 
cărţî cuprindîi pentru faptite cele bune, care dupre analoghicescu 
cuvânt păreţi să numescu a casiî, Iar adastă cuprinde pentru în- I 

359 fşî sfânta credinţa noastră ce pravoslavnică, careîaste temelie 
a tuturor faptelor celor bune. Ku poate a sta casa fără a nul fi 
zidiţT păreţi! pre o temelie tare şl neclătită, nici taptite cele bune 
nefiindu clădite desupra credinţil ceî drepte ; căci iaptile cele 
bune, dupre cum zice sfântul îacov fratiJe Domnuluî, tară de cre- 
dinţă sânt moarte ; credinţa măcarii că dupre uumu zice acestaş 
s^nt, l^ră fapte moartă îaste, căci pre cel ce o are la mântuire 

■ sufletulu!, dacă nu va ave îng:lfuy:ată cu dânsa şi pre faptile bune, 
nimic nu-l foloseşte; tu crez!; zice acestaşî sfânt, că Dumnezeu 
unul laste^ darîi şi dracii cred şi să cutremură de dânsulti, cu 
toate aceste, credinţa sâni^ură, dupre cumii zice oare unde cel cu 
gura Şl cu cuvintele de auru, că şi ne fiindu faptele bune, însă 
taînile sfintei biserici! noastre tot le săvârşaşte, îarti faptile bune 
Defiindd credinţa, nu pot nici de cumâ a le săvârşi, pentru ce? 
pentru căci lipseşte credinţa care îaate temei ila, şi nefiind credinţă, 

■ darul nu poate nimic prin necredinţă a săvârşi; atâta numai pot a 
«ăvârşi faptele bune Iacei necredincios, cât au tolositâ pre Cor- 
nilie cel din fapte. Decî de vreme ce credinţa ce dreptă între cele- 

■ lalte fapte bune laste mal de nevoe la creştini, ca una ci laste cap 
şi temelie celor-alalte lapte bune, şi carte acîasta ci să tălmăceşte 
acuma cuprinde pentru drepta credinţă, şi pentru dejtrhinare 
apusenilor dela dânsa, şi dovedeşte cu mărturii din sfânta scrip- 
tură, cu sfintele canoane alo sfinţilor apostoli, şi ale sfinteloru a 
toată lum6 soboară, şi dela sfinţii părinţi şi dascăli al soborni- 
ceştii biserici^ atât a răsăritului, cât şi a apusului, şi cu silogbiz* 
muri (ilosofeştî, cumcă biserica noastră a răsăriteniloru ţine cre- 
dinţa ce dreptă neclătită, pre cum au luat dela sfinţit apostoli, 
şi dela sfintele a toată lume soboară c^le şapte, Iar a aput^enilor 
cu totul sau în strei nat şi au căzut din drepta şi pravoslavnica 
credinţă. Apoî negreşit trebue şi carte adastă să lie ma! de ne- 
voe şi ma! de folosii Ia pravoslavnicii creştini, ca una ce pre 
sâng^ii'^ capul şi temelila faptelor^ bune, credinţa o întăreşte şi 
o adever^ză, în scurt. Eu acumil nu voescu cu cuvintele mele 
a mal lăuda carte adastă, nici cu dovezile a o mal adeveri şi 
a o mal încredinţa; voi lăsa, ca sângură Ia pre sineşl, ou cele ce 
cuprinde întrînsa să se laude; leulu din unghii să cunoaşte, şi 
carte adastă dintru c6le scrisă întrînsa să arată, că nu mici oare 
care lucruri şi pricini, ci pre mari cuprinde întru sineşi, şi pre 
<!e nevoe Ia tot pravoslavnicul creştin, şi de folosul sufletesc 
pricinuitoare pre mult, islorila dejghinăril bisericii apuseniloru 
360 I de a răsănteniloru, şi pre cele cinci maî cuprinzătoare pricini, cu 
care să despărţeacu întru sineşî bisericile. Atâta numaî voîu 6&. 
zic, că de taste de nevoe şi de folosii suHyfuluî istoriîa c^ pentru 
cădere iuî A dam, şi izgonire dintru ace fericită viiaţă, şi pentru 
cădere nemuluîoinenescu întru blestemul călcării de poruncă; şi de 
îaste de lolos ce pentru potopul carile s'au adus pre pământ şi au 
înecat pre toţi oameni! Dumnezeu pedepsindu 1 pentru cele preste 
măsură păcatile loru, şi ce pentru despărţire nemuriluru la faeir^ 
turnului, apoî socotescu, că întocma de nevoe last© şi adastă, căcî 
de o potrivă de mare, şi îiitocma vestit în lume lucru povesteşte, 
adecă alii despărţirii bisericilor, care să despărţăşte în doă părţi, o 
parte cuprinde istoriîa despărţirii bisericiloru, îar alta pricinile 
c^le maî cuprinzătoare cu care să despărţăscu, întru car© şi întru 
una, şi întru alta, dovedt^şte cu mărturii vrednice de credinţă» 
din slânta scriptură, din sfintele canoane ale slinţtlor apostoli, dela 
sfintele soboară, dela slinţil părinţi şi das^call, atât aî răsăritului, 
cât şi aî apusului, şi cu silotrliizmuri lllosofeştî, vădeşte r^oa 
crciliîiţă a apuseniloru, îaru pre a noastră o arată, că să păzeşte 
întregă şi nevătămată, pre cum au luat dela sfinţii apostoli, şi 
dela sfintele a toată Ium6 cele şapte soboară, pentru că Ilie Mi- 
neîatul omil pre învăţat fiindCj atât în limba ce elint^scă, şi în ce 
iatinescâ, cât şi în ce ilalienescă, şi întru altele multe istorii ale 
apusenilor au cetit, dintru care multe mărturii vrednice de cre- 
dinţă au cules, care agTută şi adevereză credinţa noastră a ră* 
săritenilorit, îar pre a apuseniloră cu totul o răstoarnă, şi cu 
dânsăle ş-au înpodohit, şi ş-au întărit carte sa, iucru minunatQ 
şi vrednic de laudă, şi întru acîasta făcând ca un vitez ce răpeşte 
arma din mâna vrăjmaşuhjî, şi cu dânsa îl surpă pre dânsul. 
Pentru acîasta văzând eu cât folos zace ascuosu în carte acîasta^ 
şi câtă pagubă să pricinulaşte n^muluî romanesc, neavându-o 
dată în stambă pre limba sa, m'am siliţii de o am tălmăcit cu 
blagoaloveniîa părintelui nostru, şi povăţuitorîuluT, din limba 
greoîască, în limba noastră ce romănescă, ca să se înveţe^ măcar 
că îaste lârziii, după ce toate alte nemuri s'au săturat de ştiinţa 
eî, şi Românii noştrî nu ştiu pricina despărţirii acestorG doă bi- 
serici, şi câtă laste de mare des părţi n}, şi cută depărtare îaste 
între dânsăle, ca să nu să maî amuţescă să gândescă, sau aă 
socotescă cumcă nici o deosebire nu îaste întru dânsăle, că nu 
puţină rătăcire îaste şi acîasta, adecă a socoti, că şi ereticii bine 
cred, sau a le lăuda credinţa lor. Priimiţi-o drept acela, oî pre 

361 lubiţî cetitori, adastă puţină şi nevrednicei ostenelă a me, pre 
care o amu pus-o la tălmăcire el, ea Domnul pre cel doi bani 
al văduvi!, ca înpăratul acela pre pumnul de apă al ţăranului^ 
ca mare pre picâtura ce mică, nădăjduindu la cela ce nu pre cele 
târî, ci pre cele slabe sprij inepte, nicî pre cele ce sânt, nicî pre 
cele ce nu sânt, nici pre cele înţelepte, ci pre cele nebune ale 
lumiT aceştiîa le-u ales, că preste puţină vreme ajutând elu de 
' sus Q, şi puind ^raUi in gura celor gângavi şi zăbavnici la limbaj 

■^^şi alta maî mare vom da la lumină, numaî rugaţii cu (lerbinţl ru- 
^^BffâcTunT ca să limpezască limba gangavilorâ, şi cuvânt bine răsunâ- 
^^^'torlu să le pue in gura lorii, aşa mă rog, pre îubiţî cetitori» şi (iţî 
H sănătoşi» culegând folosul sufletesc dintru cetire cărţii aceştiîa.» 

^m Pe titlul tomului I esle scrisă însemnarea: 

H uÂcîastă cârti eşti a supt iscălitului adiverindu-se cu a me 

încredinţare şi punere peceţiî. — 836 luii 3, — EşK — C, Bută 
Clucer w I Pecete)» 

Pe dosul titiuluî la tomul II este sorls: » Ui 111 «Acesta carte este dată de socrul meu Lupu Murinescu. 
Şăverdenu, 

«Aclaslă cârti în conta datorii ci au avut să-mi răspundă 
D. loan Şăverdcnu au trecut în propietate glos iscălitului pen- 
tru cari sA adivereşti prin iscălitura cuviaităşi punere peceţăi.^ — 
luli 3. 856. laş!. — C. Bută Clucer,.^ (Pecete). 

La 24 Ianuarie 1889, am vătjut ta anticarul Zwiebel din Bu- 
curescl un alt manuscript al acestei scrieri, care nu sa putut cum- 
păra. Volumul era in-4^*, de 323 pagini, şi avea următorul titlu: 

«PiTatra Zminteli! saâ tălmăcire ce povăţuitoare începutului pri- 
cinilor dejghinărit amăndurora Biserîcîloru, adecă a Bisericii 
Răsăritului de cată a Apu[sujluî. Cu t-incî înpolnvîrl alcătuită 
şi date în publica luminata de llie MinelalQ dela Kefaloniîa 
latineşte şi greceşte. Iară acum şi in dilalectu rumănescu tălmă- 
cită la anulu dela Hs. 1780 Iunie 18,»^/. Dianit, 

No. lea. 

lţ|,4t _ Fol 1 şi 4K^. -Secul. XVIII (1765), — Duruit Je Efnria Spitalelor 
din Bucurescî. la 1887. 

(sore InijTijIti; titlurile şi iniţiiilele stiit scrisR cu roşu ; titlul volumului 
Intr'un chenar de col6ne şi fl€>ri desemnate in culori. 
362 Pe foea dela începui este urmîitorul tilla 

«Lestviţâ, adecă Scara care cuprinde în sine vilaţa sfântulut 
prâ cuviosului părintelui nostru loannu, carele au şi izvodit acîastâ 
carte, ce are 30 de cazanie pentru îndreptare călugărilor, şi un 
cuvânt de învăţătură câtră nastavuicCi. Şi s'au scris în zilele lu- 
minaluluî Domnu, Io Stetanu Racoviţă Voevodu, fiindu Mitropolitu 
alu Ungrovlahiei Kyru Grigorie, la anii de Ia Hs. 1766 Avgust 
15, cu toată cliieltulala sf-lu! Sofronie leromonahu, de Grigorie 
sn^eritul şi nevredniculu leromonahu de Ia slântulQ schitîl al Co- 
zieî de după turnu,»» 

La sfirşit. pe foea 488 v., se ailâ scris: 

«Slavă, laudă, cinste şi închinăciune, luT Dumnezeâ, că mil-au 
ajutatu după începutu, de amQ ajunsCi şi la slârşitu. 

«Adastă sfântă şi dumnezeiască carte ce să chiîamă Scara, 
scriau -s'au prin ostenela smeritului întru Ieromonahi Grigorie, 
şi ori cine să va întâmpla a ceti pre dânsa, şi va afla 
greşeli, aG în cuvinte sau în slove, să nu vă grăbiţi a-m pune 
în ponos ci îndreptaţi cu duhulu hlândeţelorQ, că n au scris în- 
gerQj ci mână de ţărână, şi minte de om păcătos, că pre câtCi 
taste de anevoe omului a nu păcătui, aşijdere şi scriitori uluî a fi 
fără de greşală, ci toţî greşim multti, pentru acîasta ertaţl, ca şi cu- 
oeriel voastre să vă dăruiască Ms, luminare minţii, şi descoperire 
dumnezeeştiloru lut taînl spre mântuire sutlelelorii voastre, aminO. 

ttOrT câţî s*arii întâmpla a ceti pre adastă stanţă carte, să zică 
Dumnezefj să Tarte pre Grigorie IeromonahuîCi, carele au scris 
adastă sfântă carte.^La anulCi dela zidire lumii 7273, Iară dela 
Hristosâ 1765, luna AvgustD 15 zile. — Grigorie IerografosQ dela 
sfânta Mânăst. Cozila.» 

Volumul cuprinde următârele: 

1. nVilaţă pre scurtă a fericitului loannQ uastavniculd afJkatulul munte 
ai Synaiî. carele să numeşte sholaaticos, adecă nevoitor, cela ce au 
sorisCi aciiste lespezi cereşti, care viîaţa o au scris smeri tulQ monah 
Dauiilii dela Haitho.i' , . * •. 1 

2. «iposlaniîa iuî Avva loaiiQ dela Raitho, cătrâ celQ vrednica Igu- 
mena alQ Sinail carele sil cliiema Sholaaticosu» şi pre urmă s'au numit 
dupre numire cârtii tuî Lt^ştvicîjiicQ, adecă Scara.- 8v.' 

3. «liăspunsolQ poslaniuT ceî de sus.» 10 v. 

i. «PinaxO, adecă adunare, pentru c^le 30 de cazanii ce să cuprindă 

intru acîastâ carte, care să numeşte Scară ».,.,........ 13 363 I I I 5. «Cazanie 5iha9tr(JscA*a îuî Avva loanna nastavnieula câlugîirilorCi 
<dela muntele Sinaiî, care cazanie o au trimisă la Avva loaixnQ nas- 
tavnicul dela Raitho, fiind Q înpârţitâ in treî zecî de capete, care ca 
o scară sue pre ceî ce vorii vrt^ să urmeze din treptele cc^le maî scunde 
la cele maî înalte. Drept accîa s'au numitQ şi carte Scani. —Cazanie 
sib&sir^e&, c6 din tâîu car»5 arată cu ce feliu de mijlocire poate 
Qeşttne să se depirtj^ze de amii^itoar^ lume, şi sil se l*^pede de HAn'îa 
detolQ.» 14 

6. «CuvântulQ alîi doile, a slugii lui Dumnezeu şi bunulm nostru 
părinte loanoQ Scara, carele ne învaţă cumQ că călu^&rul nu să cade 
8& îub^scă lucrurile c^le lumeşti dujtru care sau lepădata, nici să le 
coal socotescĂ pre urmă, nicî să dortSscă de îale vre o dată» niăcarQ de 
ar fi lucruri c&tâ de scumpe şi de folusti, ci să înalţe ^ândulQ sdu 

tot diiuna in ceriu.» .,.,.. ;4U 

7. «CuvAntul alQ treild, a cuviosului părinteluî nostru loaana Scara, 
care Învaţă pentru cd adevărată streinâlate ce fcMîu îaste, şi cum sâ 
cade c&Iugârul să petr^că ca un strein şi ca un călătoria la adastă 
vremelnică vilaţâ, şi să alerge cu mare dor la ce cerosră, şi să nu bnîre 

ia samă visurile.» 37 v 

8. «Povestire pentru visuri şi năluciri care vădu ceî ce vmQ de cu- 
r&ndQ. şi cîarcă călugărie la mănăstire» şi Ia visulil lorfl să turburâ.t> 47 v. 

9. «Cuvântulu alu patrule, a cuviosului părintelui nostru loannu Scara» 
care povesteşte pentru c6 de mulle cununi vrt^diiică ascultare, car6 
pncinuTaşle muceniceşti cununi celor adevărat! ascultători, cf>ril o**- 
tenescQ fâr de cârtire pAnă Ia sfărşituiD lorO." ♦ 51 

10. *A cuviosului păriuletul nos^tru loa